Your SlideShare is downloading. ×
0
บทที่8 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
บทที่8 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
บทที่8 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
บทที่8 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
บทที่8 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
บทที่8 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
บทที่8 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
บทที่8 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
บทที่8 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
บทที่8 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
บทที่8 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
บทที่8 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

บทที่8 การผลิตสื่อกราฟิกเพื่อการเรียนการสอน

858

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
858
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. การผลิตสือกราฟิกเพือการ ่ ่ เรียนการสอน Chapter 8
 • 2. สถานการณ์ปญหา ั ในคาบเรียนนี้นักศึกษาได้รับหน้าที่ในการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบวัสดุกราฟิกซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจา อยู่ที่คลินิก รับปรึกษาปัญหาการผลิตสื่อ ซึ่งในวันนี้ก็มีคุณครู 5 คน เข้ามาปรึกษากับคุณ ซึ่งประกอบด้วย คุณครูแดน ต้องการนาเสนอเนื้อหาที่มีความสัมพันธ์ตั้งแต่ 2 สิ่งขึ้นไป และเนื้อหามีความเป็นนามธรรม ซึ่งครู แดนต้องการให้นักเรียนได้ความคิดรวบยอด (Concept) ของเรื่องที่สอน และช่วยในการสรุปเนื้อหาที่สอน คุณครูรท เป็น ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์และในการสอนวันนี้ต้องการให้นักเรียนเข้าใจถึงระบบการทางานของ ุ ระบบการทางานของคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ คุณครูอม เป็นครูฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ซึ่งจะต้องทาหน้าที่การสรุปสถิติจานวนนักเรียนทุกระดับชั้นและ ั้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกภาคการศึกษา เพื่อแสดงให้บุคลากรในโรงเรียนและบุคคลทั่วไปทราบ คุณครูพอลล่า เป็นครูที่สอนในระดับอนุบาล ซึ่งต้องการเร้าความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนเกิดความ สนุกสนานและเกิดจินตนาการ คุณครูศรราม เป็นครูฝ่ายปกครอง ซึ่งต้องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนหันมาเล่นกีฬา และให้นักเรียน ห่างไกลยาเสพย์ติด
 • 3. เลือกสื่อวัสดุกราฟิกที่เหมาะสมการลักษณะความต้องการ ของคุณครูแต่ละคนพร้อมอธิบายเหตุผลในการเลือก และคุณลักษณะของวัสดุกราฟิกที่สาคัญที่เลือกใช้
 • 4. คุณครูแดน สื่อทีเ่ หมาะสม สื่อทีเ่ หมาะสม ต้องการนาเสนอเนือหาทีมความสัมพันธ์ตงแต่2สิงขึ้นไป ้ ่ี ั้ ่ และเนื้อหามีความเป็นนามธรรม ซึ่งครูแดนต้องการให้นักเรียนได้ความคิดรวบยอด (Concept)ของเรื่องที่สอนและช่วยในการสรุปเนือหาที่สอน ้ แผนภูมแบบต้นไม้และลาธาร ิ เพราะ เป็นแผนภูมที่นาเสนอเรื่องราวเป็นภาพรวมหรือความคิดรวบ ิ ยอดมีต้นกาเนิดหรือหัวข้อต่างๆที่สามารถแยกย่อยออกไปเหมือนต้นไม้ ซึ่งส่วนนี้ช่วยให้เด็กได้ความคิดรวบยอดของเรื่องที่เรียน ส่วนแบบลาธารเป็นการแสดงเนื้อหาที่ให้เห็นส่วนย่อยหลายสาขาที่แยก ออกจากต้นกาเนิดเดียวกันซึ่งเป็นเหมือนการสรุปเนื้อหาที่ครูแดนสอน
 • 5. คุณครูรท ุ สื่อทีเ่ หมาะสม สื่อทีเ่ หมาะสม ความต้องการ ในการสอนวันนี้ต้องการให้นักเรียนเข้าใจถึงระบบการทางาน ของระบบการทางานของคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบของ คอมพิวเตอร์ แผนภาพ เพราะ แผนภาพเป็นสื่อที่เป็นแสดงเค้าโครงของวัตถุ ของสิ่งที่เราจะอธิบายให้ง่ายขึ้นแผนภาพสือสามารถสื่อ ่ ความหมายได้ดีซึ่งถ้าครูรุทใช้แผนภาพคู่กับ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์จริงๆจะทาให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
 • 6. คุณครูอม ั้ สื่อทีเ่ หมาะสม สื่อทีเ่ หมาะสม ต้องทาหน้าที่การสรุปสถิตจานวนนักเรียนทุกระดับชั้น(ม.1 - ม.6) ิ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกภาคการศึกษา เพื่อแสดงให้บุคลากรในโรงเรียนและบุคคลทั่วไปทราบ แผนภูมิสถิติ เพราะ แผนภูมิสถิติเหมาะกับเนื้อหาทีแสดงการเปรียบเทียบ ่ ระหว่างจานวนตัวเลขของสิงต่างๆซึงเหมาะสมกับหน้าที่ที่ ่ ่ ครูอั้มที่เป็นครูฝ่ายวิชาการที่ต้องทาสรุปสถิติจานวนนักเรียน ทุกระดับชั้น(ม.1 - ม.6) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นเพื่อแจ้งให้บุคคลอืนๆทราบ ่
 • 7. คุณครูพอลล่า สื่อทีเ่ หมาะสม ต้องการเร้าความสนใจของนักเรียนให้นักเรียนเกิด ความสนุกสนานและเกิดจินตนาการ สื่อการ์ตูน เพราะ การ์ตูนเป็นภาพลายเส้นแสดงเรื่องราวต่างๆ สามารถถ่ายทอด ความรู้สึกจินตนาการของผู้วาด ซึ่งครูพอลล่าสอนระดับอนุบาล การใช้ การ์ตูนที่มีภาพ และสี ในการอธิบายเรื่องราวต่างๆจะช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิด ความเบื่อหน่ายในการเรียนและเกิดการเรียนรู้ได้ดีเพราะมีภาพประกอบ และนอกจากนี้การเห็นภาพ จะช่วยให้เด็กเกิดจินตนาการเชื่อมโยงความรู้ ต่อยอดได้ดีกว่าตัวหนังสือเพียงอย่างเดียว
 • 8. คุณครูศรราม สื่อทีเ่ หมาะสม ต้องการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นกเรียนหันมาเล่น ั กีฬาและให้นักเรียนห่างไกลยาเสพย์ตด ิ ภาพโฆษณา เพราะ โฆษณาเป็นการออกแบบซึ่งประกอบด้วย ภาพ ข้อความ หรือเรื่องราว จุดมุ่งหมายของภาพโฆษณา คือ เพือกระตุนให้ผเู้ รียนเปลียนแปลง ่ ้ ่ พฤติกรรม ตามจุดประสงค์ของภาพโฆษณานั้นๆ ดังนั้น ครูศรรามจึง สามารถทาสื่อโฆษณาเพื่อประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้นักเรียนหันมาเล่นกีฬา และห่างไกลยาเสพย์ตดได้ ิ
 • 9. ออกแบบการนาเสนอข้อมูล โดยใช้คุณลักษณะ ของวัสดุกราฟิกที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา ในสาระการเรียนรู้วชาเอกของคุณ ิ
 • 10. ตัวอย่างการออกแบบสือ ่
 • 11. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบทเรียนเรื่องส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ให้นักเรียนเตรียมภาพตัวละคร ดารา การ์ตูนหรือนักร้องที่ชื่น ชอบ (ภาพเต็มตัว) แล้วใช้คาศัพท์ที่เรียนไป เชื่อมโยงกับรูปภาพ นั้นๆเป็นต้น ตัวอย่างรูป
 • 12. สมาชิก • นางสาวกนกวรรณ ลาภประกอบกิจ • นางสาวกาญจนา ยศมา • นางสาววรรษมน ศรีทานันท์ 553050149-7 553050151-0 553050155-2

×