WORKSHOP Nad kurikuly: ICT, státní maturita RVP/ŠVP
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

WORKSHOP Nad kurikuly: ICT, státní maturita RVP/ŠVP

on

 • 2,450 views

Konference Poškole 2007, Lázně Sedmihorky, Ing. Marta Slawinská

Konference Poškole 2007, Lázně Sedmihorky, Ing. Marta Slawinská

Statistics

Views

Total Views
2,450
Views on SlideShare
2,438
Embed Views
12

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

4 Embeds 12

http://www.jsi.cz 5
http://www.pedagogicke.info 4
http://www.pedagogicke.org 2
http://www.slideee.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

WORKSHOP Nad kurikuly: ICT, státní maturita RVP/ŠVP Presentation Transcript

 • 1. WORKSHOP Nad kurikuly: ICT, státní maturita RVP/ŠVP Ing. Marta Slawinská Konference Poškole 2007 Lázně Sedmihorky
 • 2. Slovník pojmů
  • VÚP Praha (event. NÚOV pro SOŠ)
   • RVP G – rámcový vzdělávací program pro gymnázia
   • RVP ZV – rámcový vzdělávací program pro základní školy
   • Závazné dokumenty s celostátní platností
  • Střední a základní školy
   • ŠVP – školní vzdělávací program
   • Závazný dokument pro školu
  • Cermat a Školský zákon
   • ITZ – informační a technologický základ
   • Volitelná část maturitní zkoušky
 • 3. INFORMATIKA A ICT V RVP G
  • GENEZE
  • Pracovní verze RVP G ze dne 9. 10. 2006
  • Veřejné připomínkové řízení
   • Ukončeno 30. 11. 2006
   • Objevily vážnější připomínky ve statisticky významnějším počtu k oblasti ICT v RVP G
   • (formulace převzata ze serveru VÚP Praha)
 • 4. Hlavní nedostatky
  • NULOVÁ povinná hodinová dotace
  • Nevyvážený a nekvalitní vzdělávací obsah
  • Chybějící návaznost na RVP ZV
  • Neexistence informatiky
  • Chybějící klíčová kompetence k řešení problémů
  • Nesoulad se zahraničními trendy
  • Další…
 • 5. Pracovní skupina
  • Složení pracovní skupiny
   • Zástupci JŠI, VÚP Praha, pilotních i nepilotních gymnázií a odborných škol, Cermatu, FI MU Brno a další odborníci z praxe…
  • Úkol
   • Vytvořit novou podobu vzdělávací oblasti ICT v RVP G
  • Termín
   • 20. 3. 2007 (necelý 1 měsíc !)
   • Hlavní důvod
    • Konec dubna 2007 bude předložen dokument RVP G k podepsání ministryni školství ČR
 • 6. Průběh prací a termíny
  • 26. 2. 2007
   • 1. jednání na VÚP Praha
   • Ustanovení uvedené pracovní skupiny
   • Vytvoření nové podoby oblasti ICT - 1. kompromisního návrhu mezi uvedenými odborníky a organizacemi
  • 20. 3. 2007
   • Předání profesorům - oponentům z vysokých škol ČR a Slovenska
  • 30. 3. 2007
   • Ukončení oponentního řízení pro VŠ
   • Zapracování připomínek do kompromisního návrhu oblasti ICT
  • 12. 4. 2007
   • 2. jednání na VÚP Praha a setkání pracovní skupiny
   • Diskuse a přijetí dalších drobných textových úprav
   • Přijetí nového, rozšířeného názvu vzdělávací oblasti
 • 7. Výsledek práce (písemně)
  • Vznik nové podoby vzdělávací oblasti s novým názvem
  • INFORMATIKA A INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE
  • Tedy: INFORMATIKA A ICT
  • Povinná týdenní dotace:
   • 4 hodiny během čtyřletého studia
 • 8. Části vzdělávací oblasti Informatika a ICT v RVP G
  • Charakteristika oblasti
   • Motivační úvod pro učitele
  • Klíčové kompetence
   • K čemu má být žák veden
  • Výstupy a učivo
   • Výstupy, kterých má žák dosáhnout
   • Učivo, které má být učitelem během čtyřletého studia zmíněno
 • 9. Vlastnosti nového návrhu oblasti
  • Rámcový
   • Učitel je povinen se o daném tématu zmínit, ale rozsah či úroveň podrobnosti a konkrétní počet hodin si škola stanovuje až v ŠVP
  • Vyvážený
   • Dotýká se rovnoměrně hlavních oblastí teoretické a aplikované informatiky
  • Dočasný
   • Bude mít platnost 2 roky – vzhledem k dynamickému vývoji ICT
  • Aktuální
   • Částečný soulad se zahraničními trendy Slovensko, UK, Polsko aj.
 • 10. Pokračování práce nad oblastí
  • Mezipředmětové vazby učiva informatiky a dalších předmětů
   • Tvorba ŠVP tak, aby se vzájemně doplňovaly
  • Návaznost RVP G na maturitní výstupy
  • Zapojení dalších subjektů – např. firem vzhledem k akutnímu nedostatku ICT odborníků na trhu
  • Pořádání soutěží, spolupráce a setkávání informatiků různých stupňů škol – ZŠ, SŠ, VŠ
 • 11. Maturitní standard – POLSKO 2006
  • I. ZNALOSTI A POROZUMĚNÍ
   • Maturant zná a rozumí základním pojmům, metodám, nástrojům a procesům spojeným s informatikou
  • II. VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ
   • Maturant uplatňuje získané znalosti k řešení teoretických i praktických úloh
  • III. TVORBA INFORMACÍ
   • Maturant uplatňuje metody informatiky k řešení úloh
 • 12. I. Znalosti a porozumění
    • Popisuje prostředky, nástroje a metody informatiky při používání správné informatické terminologie
    • Uvádí role, funkce a zásady práce počítačové sestavy (počítače, periferních zařízení a počítačové sítě)
    • Charakterizuje typické informatické nástroje ( programové vybavení ) a jejich uplatnění
    • Popisuje vhodnost a věrohodnost různých zdrojů a souborů informací a užitečnost způsobů a forem jejich prezentace
    • Zná klasické algoritmy :
     • algoritmy s větvením (např. řešení rovnic linearních a kvadratických)
     • sekvenční prohledávání řady při vyhledávání vybraného prvku
     • třídění řady prvků (metodami bublinkového třídění, vsouváním, výběrem minima, rychlou metodou a slučováním)
     • metoda „rozděl a panuj“ (například binární vyhledávání)
     • rekurzívní algoritmy (např. Euklidův algoritmus a vyhledávání prvků Fibonacciho posloupnosti)
     • Hornerovo schéma
     • algoritmy na přirozených číslech (pozicové reprezentace čísel, generování prvočísel)
     • numerické algoritmy (vyhledávání nulového bodu funkce, výpočet hodnoty druhé odmocniny)
    • Popisuje proces rozvoje ICT v současné civilizaci a rozumí jeho významu
 • 13. II. Využívání informací
    • Využívá typické uživatelské programové vybavení , jako např. textový editor, tabulkový kalkulátor, program pro obsluhu databáze, prezentační program, prohlížeč www, poštovní klient a kompilátor vybraného programovacího jazyka
    • Řeší úlohy pomocí využívání ze souboru hotových řešení
    • Využívá výhod a služeb počítačových sítí (komunikace s jinými uživateli, posílání dat po síti, tvorba dokumnetů dostupných v síti)
    • Uplatňuje metody vyhledávání a transformace informací v  relačních databázích
    • Uplatňuje klasické algoritmy v typových situacích
    • Volí vhodný program (uživatelský nebo vlastnoručně napsaný) k řešení úloh
    • Zapisuje řešení úlohy v podobě algoritmu se specifikací ve zvolené formě zápisu (posloupnost kroků, blokové schéma, v pseudojazyku nebo v programovacím jazyku)
 • 14. III. Tvorba informací
    • Formuluje problémovou situaci (při tom podá specifikaci problému) a hodnotí vlastnosti navrhovaného řešení
    • Formuluje informatické řešení problému pomocí volby vhodných datových struktur a algoritmu a realizuje ho ve vybraném programovacím jazyku
    • Využívá metody informatiky (metoda „shora dolů“, základní algoritmické struktury, klasické algoritmy) k řešení úloh
    • Hodnotí správnost a efektivnost řešení dané úlohy
    • Projektuje a tvoří databáze , které reprezentují soubor informací a relace mezi nimi
    • Uplatňuje nástroje a informatické techniky k  modelování a simulaci procesů a jevů
    • Využívá různých zdrojů a souborů informací k tvorbě dokumentů textových a multimediálních
    • Formuluje a odůvodňuje názory týkající se konsekvencí pro osoby a společnosti, které vyplývají z implementace informatiky a ICT
 • 15. Ukázky učebnic - Polsko
  • Informatika pro všeobecná gymnázia - 1. a 2. díl
   • http://www.migra.pl /?szk=4&mn=01&detail=6&cat=w
   • http://www.migra.pl /?szk=4&mn=01&detail=11&cat=w
   • Nakladatelství: www.migra.pl
  • Informatika pro základní školy
  • Algoritmy a datové struktury
 • 16. Charakteristika učebnic
  • Často začíná slovesy na počátku jednotlivých bodů obsahu, které působí naprosto přirozeně a vedou čtenáře k činnostnímu učení a získávání dovedností
  • Klade mimořádný důraz na pochopení podstaty všech procesů probíhajících v počítači
  • Systematicky a neustále vede čtenáře k rozvoji analytického a logického myšlení a systémového přístupu k řešení problémů
  • Je vhodně uveden do kontextu historie, každodenního života a s výhledem do budoucnosti
  • Je demonstrován na celé škále různých druhů software
  • Je poměrně úzce provázán s matematikou
  • Je didakticky vhodně uspořádán od jednoduchých dovedností ke složitějším
  • Klade důraz na praktické využití získaných dovedností na mnoha příkladech z praxe
  • Vede studenta k  důsledné přípravě na státní maturitní zkoušku z informatiky , která je v Polsku zároveň přijímací zkouškou na vysoké školy
  • Obsah je v současné době vyučován na gymnáziích se všeobecným zaměřením v Polsku
 • 17. Zaměření workshopu
  • Workshop se bude zabývat postavením informatiky v systému vzdělávání a vymezením informatiky jako samostatného předmětu s daným vzdělávacím obsahem ve vztahu k obecnému využití ICT ve výuce v RVP/ŠVP.
  • Workshop by měl přispět k vyjasnění terminologie (Informatika a ICT), napomoci symbióze odborného a uživatelského zaměření informatiky, k preferenci systémového přístupu k ICT před mechanickým, ke znalostem a dovednostem směřujícím k pochopení obecných principů fungování hardwaru i softwaru v informatice.
 • 18. Výstupní úkoly
  • Pokusit se vytvořit logickou soustavu základních informatických tematických celků a vydefinovat požadované výstupní znalosti podle jednotlivých stupňů vzdělávání (ZŠ, SŠ)
  • Navrhnout vhodné metody výuky informatiky a vhodný systém evaluace výstupních znalostí žáků včetně maturity na SŠ
  • Navrhnout možnosti metodické podpory výuky informatiky pro učitele i žáky, míru teoretických či principiálních znalostí a praktických dovedností
  • prodiskutují možnosti pravidelného pořádání vhodných druhů soutěží v informatice na různých stupních školství
  • Promyslet způsoby většího propojení a spolupráce v oblasti informatiky mezi VŠ-SŠ-ZŠ a dalšími organizacemi (např. JŠI, matematiků apod.)
 • 19. A: Směr workshopu k výstupům –> ke státní maturitě (Poškole 07)
  • Školský zákon
   • Volitelná ! část maturitní zkoušky
    • INFORMAČNĚ TECHNOLOGICKÝ ZÁKLAD
    • Katalog požadavků k maturitě z ITZ
    • V Polsku: Standard požadavků k maturitě z informatiky
  • Dva protichůdné názory
   • Všeobecné školy (gymnázia)
    • ITZ jim většinou nevadí
   • Odborné školy
    • Velký tlak na zrušení ITZ
 • 20. Tlak na zrušení ITZ
  • Důvody
   • Všeobecné zaměření ITZ na úkor odborného
    • Každá škola je jinak odborně zaměřena
    • Využívá ICT pro danou odbornou oblast
   • Samotná organizace maturit
    • Každá škola MUSÍ zajistit min. 2 volitelné maturitní zkoušky z těchto možností:
     • Matematika
     • Informačně technologický základ
     • Občanský základ
     • Přírodovědný základ
    • Příklad: Konzervatoř x Průmyslovka
 • 21. B: Název oblasti -> kratší, srozumitelný, vystihující
  • INFORMATIKA a ICT
  • Základní možnosti
   • Informatika
   • Informační a komunikační technologie
   • Informační věda
   • Výpočetní technika
   • Práce s počítačem
  • Kombinace možností
   • Informatika a ICT
   • Informatika a výpočetní technika
   • Další kombinace…
 • 22. C: Metodická podpora výuky informatiky na ZŠ a SŠ
  • Výzva pro profesory VŠ
   • POMOC profesorů VŠ učitelům středních a základních škol na podporu výuky informatiky
   • Gymnázia připravují studenty pro VŠ
  • Důvody
   • Málo učebnic
   • Málo výukových materiálů na Internetu
   • Málo kvalifikovaných učitelů
   • Málo soutěží z informatiky pro SŠ a ZŠ
   • Rychlý rozvoj a zastarávání ICT
   • Málo peněz (ale to asi nevyřešíme ;)
 • 23. Závěr
  • Děkujeme Vám za pozornost.
  • Kontakty:
   • Ing. Marta Slawinská, člen JŠI
   • [email_address]
   • Tel.: 596 539 321
   • Gymnázium a SOŠ Orlová-Lutyně
   • Masarykova třída 1313
   • 735 14 Orlová-Lutyně