การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในลักษณะต่างๆ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในลักษณะต่างๆ

on

 • 21,165 views

 

Statistics

Views

Total Views
21,165
Views on SlideShare
21,157
Embed Views
8

Actions

Likes
2
Downloads
75
Comments
0

2 Embeds 8

http://jamjureesuriyamanee.wordpress.com 7
https://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในลักษณะต่างๆ การตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในลักษณะต่างๆ Document Transcript

  • กระบวนการจัดการเรียนรู้ 5 E ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พฤติกรรมบางประการของสัตว์ เรื่อง พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้า (การตอบสนองต่อแสง)กระบวนการจัดการเรียนรู้1.ขั้นสร้างความสนใจ ภาพที่ 1 ภาพที่ 2ก.ครูทบทวนความรู้เดิมที่เกี่ยวข้องโดยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับ พฤติกรรมบางประการของสัตว์จากภาพที่ 1 ครู:นักเรียนเห็นพฤติกรรมของสัตว์หรือไม่ อย่างไรหรืออธิบายต่อกับนักเรียนว่า นักเรียนเห็นว่าสัตว์แต่ละชนิดกาลังทาอะไร เมื่อนักเรียนตอบครูอธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่งที่สัตว์แต่ละชนิดแสดงออกเรียกว่าพฤติกรรม(แนวตอบ คือ เห็น เสือกาลังการกิน, ม้ากับปูกาลังการเคลื่อนที่,ผีเสื้อกาลังบินอพยพ เป็นต้น)จากภาพที่ 2 ครู:นักเรียนเห็นอะไรจากภาพบ้าง (แนวตอบ นก นกฮูก ค้างคาว ไก่ แมว แมงเม่า แมลงสาบ ไส้เดือนดิน แสงอาทิตย์) ครู:นักเรียนบอกประโยชน์ของแสงอาทิตย์หรือแสงได้หรือไม่อย่างไร (แนวตอบ ได้ แสงทาให้โลกไม่มืดในเวลากลางวัน เป็นต้น ครู:นักเรียนคิดว่าแสงมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์แต่ละชนิดหรือไม่ อย่างไร (แนวตอบน่าจะเกี่ยวเพราะแสงสาคัญต่อสัตว์แต่ละชนิด)
  • ข.ครูตั้งคาถามให้คิดและให้เกิดปัญหา เพื่อนาไปสู่การทดลองโดยให้นักเรียนอภิปรายว่า จากภาพที่ 2 สัตว์แต่ละชนิดมีพฤติกรรมอย่างไรเมื่อได้เจอแสงค.เมื่ออภิปรายแล้วครูสรุปว่าเรื่องนี้เป็นปัญหา นักเรียนช่วยกันหาคาตอบเกี่ยวกับ พฤติกรรมของสัตว์แต่ละชนิดที่แสดงออกเมื่อได้รับแสง เจอแสง หรือถูกแสง2.ขั้นสารวจก.การกาหนดปัญหา ครู: ถ้ามีไส้เดือนมาให้พร้อมกับไฟฉายนักเรียนจะตั้งคาถามอย่างไร นักเรียน:จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเปิดไฟฉายส่องไฟใส่ไส้เดือน : มีวิธีการทดลองอย่างไร : อุปกรณ์มีอะไรอะไรบ้าง : จะสังเกตอะไรในการทดลองข.การตั้งสมมติฐานครูนานักเรียนตั้งสมมติฐานโดยใช้คาถามเพื่อนาไปสู่การตั้งสมมติฐานดังนี้ ครู: เธอเคยสังเกตการเคลื่อนที่ของไส้เดือนหรือไม่ ( ไม่เคยสังเกต) : เธอคิดว่าไส้เดือนจะเป็นอย่างไรเมื่อได้รับแสงจากไฟฉาย ( น่าจะหยุดนิ่ง หรือเคลื่อนที่ช้าลง) : เธอคิดว่าสัตว์ชนิดอื่นจะเหมือนหรือแตกต่างจากไส้เดือนหรือไม่เมื่อได้รับแสง อย่างไร (น่าจะไม่เหมือนกัน เพราะสัตว์แต่ละชนิดต่างกัน) :ดังนั้นอาจพูดได้ว่า"สัตว์แต่ละชนิดมีพฤติกรรมที่แสดงออกไม่เหมือนกันเมื่อได้รับแสง เจอแสง หรือถูกแสง"สมมติฐาน แสงคือตัวแปรต้น พฤติกรรมที่แสดงออกของสัตว์เมื่อได้รับแสง เจอ แสง หรือถูกแสงเป็นตัวแปรตาม :คาว่าพฤติกรรมหมายถึงอะไร(แนวตอบ สิ่งที่สัตว์แสดงออกมา)ค.การออกแบบการทดลองครูให้นักเรียนดูใบกิจกรรมที่เป็นการทดลองเท่านั้น โดยถามนักเรียนว่า ครู: ในการทดลองต้องมีอะไรบ้าง (แนวตอบ ไส้เดือนดิน,ไฟฉาย,กล่องพลาสติกใส,ดิน,นาฬิกาจับเวลา)
  • : มีวิธีการทดลองอย่างไร (แนวตอบ แบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 นาดินใส่ในกล่องพลาสติก ใส่ไส้เดือนลงไปในกล่อง ส่องไฟฉาย ไปที่ไส้เดือนดิน แล้วสังเกตการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดิน) : ตารางบันทึกผลการทดลองจะเป็นอย่างไร(ให้นักเรียนอภิปราย)แล้วครูเขียนตารางบนกระดาน สิ่งที่สังเกต ผลการสังเกต การเคลื่อนทีไส้เดือนดิน ่ ................................................................................................... ................................................................................................. ................................................................................................ ................................................................................................... เมื่อส่องไฟฉายไปที่ไส้เดือนดิน ................................................................................................. ................................................................................................ง.การปฏิบัติการทดลองครูแจกวัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมไว้อย่างครบถ้วน ให้นักเรียนทาการทดลอง ครูเดินดูการทดลองตามกลุ่มต่างๆเพื่อให้คาแนะนา บันทึกข้อสังเกตต่างๆไว้ นักเรียนทาการทดลอง สังเกตและวัด บันทึกข้อมูลในตาราง3.ขั้นอธิบายครูให้นักเรียนส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่มเขียนข้อมูลในตารางบนกระดาน ครูนาอภิปรายข้อมูลบนกระดานเพื่อจะตีความหมายข้อมูลอันจะนาไปสู่การลงข้อสรุปโดยตั้งคาถามดังนี้ ครู: ไส้เดือนดินมีการเคลื่อนที่เป็นอย่างไรเมื่อถูกแสง "ไส้เดือนดินหลบหรือหนีออกจากแสง" ครู : จากการสรุป พฤติกรรมบางประการของสัตว์อย่างเช่น ไส้เดือนดินหลบหรือหนีออกจากแสง นั้น เพราะไส้เดือนดินมีการตอบสนองต่อแสงนั่นเอง
  • 4.ขั้นขยายความรู้ครูให้ความรู้เพิ่มเติมว่า ไส้เดือนดินมีการตอบสนองต่อแสงโดยหลบหรือหนีออกจากแสงด้วยเหตุนี้ไส้เดือนจึงมักขึ้นมาอยู่ผิวดินในเวลากลางคืนหรือหลักจากฝนตกใหม่ๆที่มีความชื้นมาก นอกจากนีแล้วยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่ตอบสนองต่อแสง ได้แก่ แมวซึ่งตามธรรมชาติเป็นสัตว์ที่ ้ออกหากินในเวลากลางคืน มันจึงต้องปรับสายตาให้มองเห็นเหยื่อได้ชัดเจนในเวลาที่มีแสงสว่างน้อยมากโดยการขยายตาดาให้รับแสงได้มากที่สุด ขณะที่ในเวลากลางวันแมวจะหดตาดาให้เล็กมากเพราะมันสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจน นกฮูก และค้างคาวก็เป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนเช่นกันเนื่องจากในเวลากลางคืนจะช่วยให้มันพลางตัวในการล่าเหยื่อได้มาก สัตว์ปีกหลายชนิดมีการตอบสนองต่อแสงยามเช้า เช่น นกกระจิบหรือนกปรอท โดยมันจะบินออกจากรังในเวลาที่มีแสงสว่างเพื่อหาเหยื่อและบินกลับลังในเวลาพลบค่า หรือไก่จะตอบสนองต่อแสงยามเช้าโดยการขันหรือแมลงต่างๆ บินเข้าหาแสงสว่าง หรือแมลงสาบก็วิ่งหนีแสง เป็นต้น5.ขั้นประเมินผล5.1จากการถามตอบของนักเรียน-นักเรียนรู้หรือไม่ว่าสัตว์มีการตอบสนองต่อแสง-นักเรียนยกตัวอย่างพฤติกรรมของสัตว์ที่ตอบสนองต่อแสงได้หรือไม่ อย่างไร5.2การสังเกตระหว่างการทดลอง-นักเรียนรู้หรือไม่ว่าไส้เดือนเคลื่อนที่อย่างไร-นักเรียนคิดว่าไส้เดือนจะเคลื่อนที่อย่างไรเมื่อเจอแสง5.3การตรวจรายงานการทดลอง-นักเรียนเขียนผลการทดลองตามตารางผลการทดลองได้ถูกต้อง5.4การถามตอบท้ายชั่วโมง-ให้นักเรียนยกตัวอย่างสัตว์ที่มีการตอบสนองต่อแสงพร้อมบอกพฤติกรรมที่สัตว์แสดงออกเครื่องมือวัด1.แบบบันทึกการสังเกต2.แบบบันทึกการทากิจกรรม3.แบบทดสอบหลังเรียน
  • เกณฑ์การวัดและการประเมินผล1.แบบสังเกตวัดพฤติกรรมการปฏิบัติงานต้องได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 802.แบบบันทึกผลการทากิจกรรมต้องได้ไม่น้อยกว่ารอยละ 803.แบบทดสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80สื่อการสอนไส้เดือนดินไฟฉาย,กล่องพลาสติกใส,ดิน,นาฬิกาจับเวลาแหล่งเรียนรู้1.ห้องเรียนวิทยาศาสตร์2.ห้องสมุด3.สภาพแวดล้อม4.เอกสารตาราต่างๆกิจกรรมเสนอแนะ1.การทากิจกรรมไม่จาเป็นต้องอยู่ในห้องเสมอไปบันทึกหลังการสอน........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ.........................................ครูผู้สอน ( )