Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
Projekt disertace - nová média
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Projekt disertace - nová média

 • 666 views
Published

Projekt disertace na téma "Emergentní vlastnosti nových médií." Zatím úspěšně odmítnutý na FSS MU Brno.

Projekt disertace na téma "Emergentní vlastnosti nových médií." Zatím úspěšně odmítnutý na FSS MU Brno.

Published in Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
 • Tak pojď na @stunome!
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
666
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
1
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Mgr.%Martin%Svetlík% projekt%disertační%práce%%Název%práce:%Emergentní)vlastnosti)nových)médií.)Teoretické)koncepty)skryté)v)multiagentních)simulacích.))Školitel:%prof.)PhDr.)Jiří)Pavelka,)CSc.)%Motivace%ke%zkoumání%problému:%Studia) nových) médií) představují) pro) mediální) teorii) aktuální) výzvu,) neboť)doposud)nedošlo)k)jejich)ustálení)jakožto)plnohodnotné)vědecké)disciplíny.)To)je)způsobeno) jednak) proměnlivou) povahou) nových) médií,) kdy) jejich) realita) má)před)teorií)vždy)náskok,)a)jednak)interdisciplinární)povahou)diskurzu.)Proto)se)vedle) sebe) objevují) různé) směry) výkladu) nových) médií) vycházející) z)různých)pozic)v)rámci)sociologie,)mediálních)studií)i)dalších)disciplín.1)Navrhovaná)práce)se)snaží)postihnout)a)interpretovat)teoretický)směr,)který)za)odlišující) faktor) nových) médií) považuje) jejich) síťový) charakter.2) Právě) díky)síťovému)charakteru)jsme)v)prostředí)nových)médií)svědky)řady)jevů,)které)jsou)v)rámci) mediálních) studií) nové) a) dosud) teoreticky) neukotvené:) mj.)demokratizace) a)decentralizace) mediální) platformy) [Bruns) 2008],) roztříštění)mediální) krajiny) v) komunikačním) modelu) many%to%many) [Lister) 2009]) nebo)možnost) ovlivňování) „mediální) agendy“) ze) strany) uživatelů) [Chaffee,) Metzger)2001].)Pozorovaná) praxe) nových) médií) před) nás) zkrátka) klade) řadu) otázek,) na) které)dosud) neznáme) jasnou) teoretickou) odpověď.) Dají) se) však) všechny) shrnout) do)jediné:) Jakými) principy) se) řídí) nová) média) při) tvorbě) a) distribuci) mediálního)obsahu?) Z) hlediska) síťové) struktury) nových) médií) odpověď) na) tuto) otázku) leží)v)samotném) systému) jejich) technologického,) sociálního) a)částečně) i) politického)fungování.) Jak) ale) tento) systém) zkoumat) v) situaci,) kdy) doposud) postrádáme)jasný)teoretický)rámec?)Na)základě)dostupné)literatury)a)empirických)studií3)hodláme)argumentovat,)že)v)tomto)ohledu)lze)na)nová)média)aplikovat)koncept)emergence,)který)říká,)že)při)zkoumání) komplexních) systémů) se) na) makroa) úrovni) mohou) objevovat)1! Kritické!shrnutí!vývoje!diskurzu!nabízí!disertační!práce!Jakuba!Macka![Macek!2010].!2! Kvartární,!neboli!síťová!média!(v!kontrastu!s!terciárními,!masovými)!mají!povahu!decentralizované! platformy!propojující!řadu!rovnocenných!bodů,!z!nichž!se!konstituuje!vztahová!a!komunikační!síť! [Jirák,!Köpplová!2008].!3! [mj.!Ball!2004;!Newman,!Barabasi,!Watts!2006;!Sun,!Rosenn,!Marlow,!Lento!2009;!Leskovec,! Backstrom,!Kleinberg!2009].! 1
 • 2. emergentní) struktury) a)procesy,) které) však) postrádají) zjevnou) příčinu.) Ta) se)přitom) obvykle) skrývá) na)mikroa) úrovni,) v)komplexnosti) zdánlivě)zanedbatelných) interakcí) mnoha) nezávislých) jedinců) systému.4) Věříme,) že) řadu)jevů) objevujících) se) při) zkoumání) nových) médií) lze) popsat) právě) jako) jevy)emergentní) z) interakcí) uživatelů) a) že) díky) moderním) metodám) multiagentních)simulací5)dokážeme)přinejmenším)naznačit)jejich)podstatu)a)příčiny.)Koncept) emergence) dlouhodobě) nachází) uplatnění) i) v)řadě) dalších) vědeckých)oblastí) napříč) disciplínami:) od) popisu) fyzikálních) jevů) na) úrovni) jednotlivých)atomů,) přes) zkoumání) šíření) infekčních) chorob,) až) po) pochopení) procesů)v)makroekonomických) systémech.) Právě) proto,) že) jeho) podstata) neleží)ve)zkoumaném) jevu) samotném,) ale) pouze) v) konkrétních) principech) vlastních)všem) komplexním) interagujícím) strukturám,) předpokládáme,) že) dokážeme) při)jeho) aplikaci) na) nová) média) popsat) řadu) shora) zmíněných) jevů) z)jiného,)přínosného) úhlu) pohledu,) aniž) bychom) byli) vázáni) na) aktuální) (ne)zralost)novomediálního)diskurzu.)Takový)přístup)je)však)v)prostředí)nových)médií)(s)ohledem)na)jejich)dynamický)vývoj))logicky)teprve)v)začátcích.)Je)proto)třeba)pracovat)především)s)analogiemi)v)jiných)vědních)oborech,)mimo)jiné)také)v)sociologii.))Základní%výzkumné%otázky:% a Jak)lze)interpretovat)nová)média)z)hlediska)konceptu)emergentních) struktur?) a Jaké)důsledky)lze)vyvodit)z)analogických)multiagentních)simulací) komplexních)systémů?) a V)čem)spočívá)přínos)a)jaká)jsou)naopak)omezení)takového)přístupu?)%Teoretický%kontext:%Účel)interdisciplinárního)studia)síťových)struktur)je)pracovně)definován)jakožto)„zkoumání. síťových. reprezentací.fyzických,.biologických.a.sociálních. jevů.vedoucí.k.prediktivním. modelům. těchto. jevů“. [Network) Science) 2006:) 2,) 47].) Právě)modelování) je) typickou) metodou) pro) zkoumání) těchto) struktur,) neboť) dokáže)reflektovat) a)interpretovat) jejich) komplexní) topologii) s)mnoha) nezávislými)4! Koncept!emergence!se!v!různých!formách!objevuje!v!díle!řady!významných!sociologů!(mj.!E.! Durkheim,!T.!Parsons,!R.!Bhaskar).!Vyčerpávající!rešerši!jeho!uplatnění!v!sociologii!podává![Sawyer! 2005].!5! Multiagentní!simulace,!příp.!multiagentní!modely!(v!anglické!terminologii!obvykle!agent&based* model),!jejichž!teoretická!východiska!leží!v!teorii!systémů!a!teorii!komplexity.!Na!základě!několika! jednoduchých!pravidel!agenty!v!tomto!modelu!vzájemně!interagují!ve!virtuálním!prostředí.! Pomocí!statistických!metod!!zkoumáme!systémové!důsledky!takových!interakcí.!Účelem!modelu! přitom!není!přesně!simulovat!realitu,!ale!za!použití!komplexních!výpočetních!technik!pomoci! pochopit!individuální!příčiny!makroprocesů!v!realitě!probíhajících.!Klíčovými!texty!jsou![Axelrod! 1997]!a![Bonabeau!2002].!U!nás!se!touto!relativně!mladou!metodou!zabývá!například![Burian! 2010].! 2
 • 3. aktéry) a) řadou) proměnných.) Uplatnění) zde) nacházejí) především) z)informatiky)odvozené)komplexní)multiagentní)simulace)(viz)výše).)Vzhledem) k)tomu,) že) bouřlivý) rozvoj) nových) médií) v)posledních) pěti) letech) se)v)teoretickém) kánonu) zatím) příliš) neodrazil,) většina) přehledových) prací) se)spokojuje)s)konstatováním,)že)internet)je)jedním)z)dobrých)příkladů)pro)aplikaci)multiagentních) modelů.6) Aktuálně) nacházíme) také) empiricky) zaměřené) studie,)které)zkoumají)konkrétní)sociální)sítě7,)na)druhou)stranu)povětšinou)bez)širších)teoretických) vyvození.) Ucelený) pohled,) zasazený) do) rámce) mediálních) studií,)zatím)chybí.)V)navrhované)práci)proto)chceme)navázat)na)zmíněné)teoretické)práce)popisující)fungování) komplexních) sítí) a)nalézt) v) nich) ty) aspekty,) které) lze) aplikovat) i) na)oblast) nových) médií.) Tyto) pak) chceme) doplnit) o) poznatky) vycházející)z)existujících) empirických) výzkumů,) čímž) doufáme) vytvořit) jakousi) základní)příručku)pro)další)zkoumání)emergentních)struktur)nových)médií.)Takový) výsledek) by) měl) být) přínosný) především) v) domácím) diskurzu,) kde) je)problematika) modelování) emergentních) struktur) v) sociální) oblasti) doposud)v)počátcích.8) V) kontextu) studií) nových) médií) a) jejich) východisek) se) pak) jedná) o)téma) podle) dostupných) podkladů) akademicky) zatím) téměř) neuchopené.)I)v)zahraničí) se) pak) aplikaci) multiagentních) modelů) na) společnost) věnují) spíše)odborníci) s)teoretickým) zázemím) v)přírodních) vědách) nebo) informatice,) kteří)nesoustředí) svoji) pozornost) na) nová) média.) Tento) zatím) chybějící)mediocentrický)pohled)se)práce)pokusí)nabídnout.)))%6! [srov.!Ball!2004;!Barabasi!2002;!Newman,!Barabasi,!Watts!2006].!7! [srov.!např.!Sun,!Rosenn,!Marlow,!Lento!2009;!Leskovec,!Backstrom,!Kleinberg!2009;!Kwak,!Lee,! Park,!Moon!2010].!8! Populárně!naučnou!formou!ji!zpracovává!například!Malcolm!Gladwell![viz!Gladwell!2008].! 3
 • 4. Základní%bibliografie:%)Axelrod,) Robert.) 1997.) The. complexity. of. cooperation.. Agent%based. models. of.competition.and.collaboration..New)Jersey:)Princeton)University)Press.)Ball,) Philip.) 2004.) Critical. Mass:. How. One. Thing. Leads. to. Another.) New) York:)Farrar,)Straus)and)Giroux.)Bruns,)Axel.)2008.)Blogs,.Wikipedia,.Second.Life,.and.Beyond..From.Production.to.Produsage.)New)York:)Peter)Lang)Publishing.)Castells,) Manuel.) 2000.) The. rise. of. the. network. society.) Oxford:) Blackwell)Publishing.)Granovetter,)Mark.)1983.)„The)strenght)of)weak)ties:)A)network)theory)revisited.“)Sociological.theory)1:)201a233.)Lister,)Martin.)2009.)New.Media:.A.Critical.Introduction.)New)York:)Routledge.)Newman,)Mark)E.)J.,)AlbertaLászló)Barabási,)Duncan)J.)Watts.)2006.)The.structure.and.dynamics.of.networks.)New)Jersey:)Princeton)University)Press.)Surowiecki,)James.)2004.)The.Wisdom.of.Crowds.)New)York:)Anchor)Books.)))))))%Předchozí%publikace%předkladatele:%)Svetlík,) Martin.) 2010.) Marketingová. komunikace. v.nových. médiích.) Diplomová)práce.)Brno:)Masarykova)Univerzita.)Anotace:) Práce) se) zabývá) specifickou) podobou) marketingové) komunikace) v)prostředí)nových)médií)(v)našem)výkladu)média)kvartární,)síťová).)V)první)části)se) snaží) vymezit) základní) rozdíl) ve) fungování) komunikačního) modelu) nových)médií) vzhledem) k) médiím) masovým,) který) ustavuje) demokratizované) a)decentralizované)mediální)prostředí.)Další)část)shrnuje)základní)teorie)fungování)marketingové) komunikace) v) nových) médiích) –) charakteristiky) publika) a) jeho)změn)a)způsob)tvorby)a)šíření)informací)v)síťovém)prostředí.)V)závěru)pak)nabízí)teoretický) pohled) na) nejčastěji) využívané) praktické) nástroje) marketingové)komunikace) v) nových) médiích) a) v) krátkosti) také) na) možnosti) měření) její)efektivity.) 4
 • 5. Seznam%použité%literatury:%)Axelrod,)Robert.)1997.)The.complexity.of.cooperation..Agent%based.models.of.competition.and.collaboration..New)Jersey:)Princeton)University)Press.))Ball,)Philip.)2004.)Critical.Mass:.How.One.Thing.Leads.to.Another.)New)York:)Farrar,)Straus)and)Giroux.))Barabási,)AlbertaLászló.)2002.)Linked:.the.new.science.of.networks.)Cambridge:)Perseus)Publishing.))Bonabeau,)Eric.)2002.)„Agentabased)modeling:)Methods)and)techniques)for)simulating)human)systems.”)Proceedings.of.the.National.Academy.of.Sciences..[online])[cit.)10.)1.)2012].)Dostupné)z:)http://www.pnas.org/content/99/suppl.3/7280.long.))Bruns,)Axel.)2008.)Blogs,.Wikipedia,.Second.Life,.and.Beyond..From.Production.to.Produsage.)New)York:)Peter)Lang)Publishing.))Burian,)Jan.)2010.)Reaktivní.multiagentní.modely.v.ekonomii.)Disertační)práce.)Praha:)VŠE)–)FIS.))Gladwell,)Malcolm.)2000.)The.Tipping.Point:.How.Little.Things.Can.Make.Big.Difference.)New)York:)Little,)Brown)and)Company.))Chaffee,)Steven)H.,)Miriam)J.)Metzger.)2001.)“The)End)of)Mass)Communication?”)Mass.Communication.and.Society.[online])4)(4):)365a379)[cit.)12.)12.)2011].)Dostupné)z:)http://www.udel.edu/communication/COMM418/cai/extra/chaffee.pdf.))Jirák,)Jan,)Barbara)Köpplová.)2003.)Média.a.společnost.)Praha:)Portál.))Kwak,)Haewoon,)Changhyun)Lee,)Hosung)Park,)Sue)Moon.)2010.)“What)is)Twitter,)a)Social)Network)or)a)News)Media?”)Proceedings.of.the.19th.international.conference.on.World.wide.web.)[online])[cit.)12.)12.)2011].)Dostupné)z:)http://cs.wellesley.edu/~cs315/Papers/What%20is%20twitteraa%20social%20net%20or%20news%20media.pdf.)) 5
 • 6. Leskovec,)Jure,)Lars)Backstrom,)Jon)Kleinberg.)2009.)“Memeatracking)and)the)dynamics)of)the)news)cycle.”)Proceedings.of.the.15th.ACM.SIGKDD.international.conference.on.Knowledge.discovery.and.data.mining.)[online])[cit.)12.)12.)2011].)Dostupné)z:)http://www.cs.cornell.edu/~lars/quotesakdd09.pdf.))Lister,)Martin.)2009.)New.Media:.A.Critical.Introduction..New)York:)Routledge.))Macek,)Jakub.)2010.)Poznámky.ke.studiím.nových.médií.)Disertační)práce.)Brno:)Masarykova)Univerzita.))Network.Science.)2006.)Washington:)Committee)on)Network)Science)for)Future)Army)Applications,)National)Research)Council)[online])[cit.)12.)12.)2011].)Dostupné)z:)http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11516&page=1.))Newman,)Mark)E.)J.,)AlbertaLászló)Barabási,)Duncan)J.)Watts.)2006.)The.structure.and.dynamics.of.networks.)New)Jersey:)Princeton)University)Press.))Sawyer,)Keith)R.)2005.)Social.Emergence..Societies.as.complex.systems.)Cambridge:)Cambridge)University)Press.))Sun,)Eric,)Itamar)Rosenn,)Cameron)A.)Marlow,)Thomas)Lento.)2009.)“Gesundheit!)Modeling)Contagion)through)Facebook)News)Feed.”)Proceedings.of.the.Third.International.ICWSM.Conference.)[online])[cit.)12.)12.)2011].)Dostupné)z:)http://www.weigend.com/files/teaching/stanford/2009/readings/ICWSM09_ESun.pdf. 6