Your SlideShare is downloading. ×
Projekt disertace - nová média
Projekt disertace - nová média
Projekt disertace - nová média
Projekt disertace - nová média
Projekt disertace - nová média
Projekt disertace - nová média
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Projekt disertace - nová média

730

Published on

Projekt disertace na téma "Emergentní vlastnosti nových médií." Zatím úspěšně odmítnutý na FSS MU Brno.

Projekt disertace na téma "Emergentní vlastnosti nových médií." Zatím úspěšně odmítnutý na FSS MU Brno.

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
730
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

  • 1. Mgr.%Martin%Svetlík% projekt%disertační%práce%%Název%práce:%Emergentní)vlastnosti)nových)médií.)Teoretické)koncepty)skryté)v)multiagentních)simulacích.))Školitel:%prof.)PhDr.)Jiří)Pavelka,)CSc.)%Motivace%ke%zkoumání%problému:%Studia) nových) médií) představují) pro) mediální) teorii) aktuální) výzvu,) neboť)doposud)nedošlo)k)jejich)ustálení)jakožto)plnohodnotné)vědecké)disciplíny.)To)je)způsobeno) jednak) proměnlivou) povahou) nových) médií,) kdy) jejich) realita) má)před)teorií)vždy)náskok,)a)jednak)interdisciplinární)povahou)diskurzu.)Proto)se)vedle) sebe) objevují) různé) směry) výkladu) nových) médií) vycházející) z)různých)pozic)v)rámci)sociologie,)mediálních)studií)i)dalších)disciplín.1)Navrhovaná)práce)se)snaží)postihnout)a)interpretovat)teoretický)směr,)který)za)odlišující) faktor) nových) médií) považuje) jejich) síťový) charakter.2) Právě) díky)síťovému)charakteru)jsme)v)prostředí)nových)médií)svědky)řady)jevů,)které)jsou)v)rámci) mediálních) studií) nové) a) dosud) teoreticky) neukotvené:) mj.)demokratizace) a)decentralizace) mediální) platformy) [Bruns) 2008],) roztříštění)mediální) krajiny) v) komunikačním) modelu) many%to%many) [Lister) 2009]) nebo)možnost) ovlivňování) „mediální) agendy“) ze) strany) uživatelů) [Chaffee,) Metzger)2001].)Pozorovaná) praxe) nových) médií) před) nás) zkrátka) klade) řadu) otázek,) na) které)dosud) neznáme) jasnou) teoretickou) odpověď.) Dají) se) však) všechny) shrnout) do)jediné:) Jakými) principy) se) řídí) nová) média) při) tvorbě) a) distribuci) mediálního)obsahu?) Z) hlediska) síťové) struktury) nových) médií) odpověď) na) tuto) otázku) leží)v)samotném) systému) jejich) technologického,) sociálního) a)částečně) i) politického)fungování.) Jak) ale) tento) systém) zkoumat) v) situaci,) kdy) doposud) postrádáme)jasný)teoretický)rámec?)Na)základě)dostupné)literatury)a)empirických)studií3)hodláme)argumentovat,)že)v)tomto)ohledu)lze)na)nová)média)aplikovat)koncept)emergence,)který)říká,)že)při)zkoumání) komplexních) systémů) se) na) makroa) úrovni) mohou) objevovat)1! Kritické!shrnutí!vývoje!diskurzu!nabízí!disertační!práce!Jakuba!Macka![Macek!2010].!2! Kvartární,!neboli!síťová!média!(v!kontrastu!s!terciárními,!masovými)!mají!povahu!decentralizované! platformy!propojující!řadu!rovnocenných!bodů,!z!nichž!se!konstituuje!vztahová!a!komunikační!síť! [Jirák,!Köpplová!2008].!3! [mj.!Ball!2004;!Newman,!Barabasi,!Watts!2006;!Sun,!Rosenn,!Marlow,!Lento!2009;!Leskovec,! Backstrom,!Kleinberg!2009].! 1
  • 2. emergentní) struktury) a)procesy,) které) však) postrádají) zjevnou) příčinu.) Ta) se)přitom) obvykle) skrývá) na)mikroa) úrovni,) v)komplexnosti) zdánlivě)zanedbatelných) interakcí) mnoha) nezávislých) jedinců) systému.4) Věříme,) že) řadu)jevů) objevujících) se) při) zkoumání) nových) médií) lze) popsat) právě) jako) jevy)emergentní) z) interakcí) uživatelů) a) že) díky) moderním) metodám) multiagentních)simulací5)dokážeme)přinejmenším)naznačit)jejich)podstatu)a)příčiny.)Koncept) emergence) dlouhodobě) nachází) uplatnění) i) v)řadě) dalších) vědeckých)oblastí) napříč) disciplínami:) od) popisu) fyzikálních) jevů) na) úrovni) jednotlivých)atomů,) přes) zkoumání) šíření) infekčních) chorob,) až) po) pochopení) procesů)v)makroekonomických) systémech.) Právě) proto,) že) jeho) podstata) neleží)ve)zkoumaném) jevu) samotném,) ale) pouze) v) konkrétních) principech) vlastních)všem) komplexním) interagujícím) strukturám,) předpokládáme,) že) dokážeme) při)jeho) aplikaci) na) nová) média) popsat) řadu) shora) zmíněných) jevů) z)jiného,)přínosného) úhlu) pohledu,) aniž) bychom) byli) vázáni) na) aktuální) (ne)zralost)novomediálního)diskurzu.)Takový)přístup)je)však)v)prostředí)nových)médií)(s)ohledem)na)jejich)dynamický)vývoj))logicky)teprve)v)začátcích.)Je)proto)třeba)pracovat)především)s)analogiemi)v)jiných)vědních)oborech,)mimo)jiné)také)v)sociologii.))Základní%výzkumné%otázky:% a Jak)lze)interpretovat)nová)média)z)hlediska)konceptu)emergentních) struktur?) a Jaké)důsledky)lze)vyvodit)z)analogických)multiagentních)simulací) komplexních)systémů?) a V)čem)spočívá)přínos)a)jaká)jsou)naopak)omezení)takového)přístupu?)%Teoretický%kontext:%Účel)interdisciplinárního)studia)síťových)struktur)je)pracovně)definován)jakožto)„zkoumání. síťových. reprezentací.fyzických,.biologických.a.sociálních. jevů.vedoucí.k.prediktivním. modelům. těchto. jevů“. [Network) Science) 2006:) 2,) 47].) Právě)modelování) je) typickou) metodou) pro) zkoumání) těchto) struktur,) neboť) dokáže)reflektovat) a)interpretovat) jejich) komplexní) topologii) s)mnoha) nezávislými)4! Koncept!emergence!se!v!různých!formách!objevuje!v!díle!řady!významných!sociologů!(mj.!E.! Durkheim,!T.!Parsons,!R.!Bhaskar).!Vyčerpávající!rešerši!jeho!uplatnění!v!sociologii!podává![Sawyer! 2005].!5! Multiagentní!simulace,!příp.!multiagentní!modely!(v!anglické!terminologii!obvykle!agent&based* model),!jejichž!teoretická!východiska!leží!v!teorii!systémů!a!teorii!komplexity.!Na!základě!několika! jednoduchých!pravidel!agenty!v!tomto!modelu!vzájemně!interagují!ve!virtuálním!prostředí.! Pomocí!statistických!metod!!zkoumáme!systémové!důsledky!takových!interakcí.!Účelem!modelu! přitom!není!přesně!simulovat!realitu,!ale!za!použití!komplexních!výpočetních!technik!pomoci! pochopit!individuální!příčiny!makroprocesů!v!realitě!probíhajících.!Klíčovými!texty!jsou![Axelrod! 1997]!a![Bonabeau!2002].!U!nás!se!touto!relativně!mladou!metodou!zabývá!například![Burian! 2010].! 2
  • 3. aktéry) a) řadou) proměnných.) Uplatnění) zde) nacházejí) především) z)informatiky)odvozené)komplexní)multiagentní)simulace)(viz)výše).)Vzhledem) k)tomu,) že) bouřlivý) rozvoj) nových) médií) v)posledních) pěti) letech) se)v)teoretickém) kánonu) zatím) příliš) neodrazil,) většina) přehledových) prací) se)spokojuje)s)konstatováním,)že)internet)je)jedním)z)dobrých)příkladů)pro)aplikaci)multiagentních) modelů.6) Aktuálně) nacházíme) také) empiricky) zaměřené) studie,)které)zkoumají)konkrétní)sociální)sítě7,)na)druhou)stranu)povětšinou)bez)širších)teoretických) vyvození.) Ucelený) pohled,) zasazený) do) rámce) mediálních) studií,)zatím)chybí.)V)navrhované)práci)proto)chceme)navázat)na)zmíněné)teoretické)práce)popisující)fungování) komplexních) sítí) a)nalézt) v) nich) ty) aspekty,) které) lze) aplikovat) i) na)oblast) nových) médií.) Tyto) pak) chceme) doplnit) o) poznatky) vycházející)z)existujících) empirických) výzkumů,) čímž) doufáme) vytvořit) jakousi) základní)příručku)pro)další)zkoumání)emergentních)struktur)nových)médií.)Takový) výsledek) by) měl) být) přínosný) především) v) domácím) diskurzu,) kde) je)problematika) modelování) emergentních) struktur) v) sociální) oblasti) doposud)v)počátcích.8) V) kontextu) studií) nových) médií) a) jejich) východisek) se) pak) jedná) o)téma) podle) dostupných) podkladů) akademicky) zatím) téměř) neuchopené.)I)v)zahraničí) se) pak) aplikaci) multiagentních) modelů) na) společnost) věnují) spíše)odborníci) s)teoretickým) zázemím) v)přírodních) vědách) nebo) informatice,) kteří)nesoustředí) svoji) pozornost) na) nová) média.) Tento) zatím) chybějící)mediocentrický)pohled)se)práce)pokusí)nabídnout.)))%6! [srov.!Ball!2004;!Barabasi!2002;!Newman,!Barabasi,!Watts!2006].!7! [srov.!např.!Sun,!Rosenn,!Marlow,!Lento!2009;!Leskovec,!Backstrom,!Kleinberg!2009;!Kwak,!Lee,! Park,!Moon!2010].!8! Populárně!naučnou!formou!ji!zpracovává!například!Malcolm!Gladwell![viz!Gladwell!2008].! 3
  • 4. Základní%bibliografie:%)Axelrod,) Robert.) 1997.) The. complexity. of. cooperation.. Agent%based. models. of.competition.and.collaboration..New)Jersey:)Princeton)University)Press.)Ball,) Philip.) 2004.) Critical. Mass:. How. One. Thing. Leads. to. Another.) New) York:)Farrar,)Straus)and)Giroux.)Bruns,)Axel.)2008.)Blogs,.Wikipedia,.Second.Life,.and.Beyond..From.Production.to.Produsage.)New)York:)Peter)Lang)Publishing.)Castells,) Manuel.) 2000.) The. rise. of. the. network. society.) Oxford:) Blackwell)Publishing.)Granovetter,)Mark.)1983.)„The)strenght)of)weak)ties:)A)network)theory)revisited.“)Sociological.theory)1:)201a233.)Lister,)Martin.)2009.)New.Media:.A.Critical.Introduction.)New)York:)Routledge.)Newman,)Mark)E.)J.,)AlbertaLászló)Barabási,)Duncan)J.)Watts.)2006.)The.structure.and.dynamics.of.networks.)New)Jersey:)Princeton)University)Press.)Surowiecki,)James.)2004.)The.Wisdom.of.Crowds.)New)York:)Anchor)Books.)))))))%Předchozí%publikace%předkladatele:%)Svetlík,) Martin.) 2010.) Marketingová. komunikace. v.nových. médiích.) Diplomová)práce.)Brno:)Masarykova)Univerzita.)Anotace:) Práce) se) zabývá) specifickou) podobou) marketingové) komunikace) v)prostředí)nových)médií)(v)našem)výkladu)média)kvartární,)síťová).)V)první)části)se) snaží) vymezit) základní) rozdíl) ve) fungování) komunikačního) modelu) nových)médií) vzhledem) k) médiím) masovým,) který) ustavuje) demokratizované) a)decentralizované)mediální)prostředí.)Další)část)shrnuje)základní)teorie)fungování)marketingové) komunikace) v) nových) médiích) –) charakteristiky) publika) a) jeho)změn)a)způsob)tvorby)a)šíření)informací)v)síťovém)prostředí.)V)závěru)pak)nabízí)teoretický) pohled) na) nejčastěji) využívané) praktické) nástroje) marketingové)komunikace) v) nových) médiích) a) v) krátkosti) také) na) možnosti) měření) její)efektivity.) 4
  • 5. Seznam%použité%literatury:%)Axelrod,)Robert.)1997.)The.complexity.of.cooperation..Agent%based.models.of.competition.and.collaboration..New)Jersey:)Princeton)University)Press.))Ball,)Philip.)2004.)Critical.Mass:.How.One.Thing.Leads.to.Another.)New)York:)Farrar,)Straus)and)Giroux.))Barabási,)AlbertaLászló.)2002.)Linked:.the.new.science.of.networks.)Cambridge:)Perseus)Publishing.))Bonabeau,)Eric.)2002.)„Agentabased)modeling:)Methods)and)techniques)for)simulating)human)systems.”)Proceedings.of.the.National.Academy.of.Sciences..[online])[cit.)10.)1.)2012].)Dostupné)z:)http://www.pnas.org/content/99/suppl.3/7280.long.))Bruns,)Axel.)2008.)Blogs,.Wikipedia,.Second.Life,.and.Beyond..From.Production.to.Produsage.)New)York:)Peter)Lang)Publishing.))Burian,)Jan.)2010.)Reaktivní.multiagentní.modely.v.ekonomii.)Disertační)práce.)Praha:)VŠE)–)FIS.))Gladwell,)Malcolm.)2000.)The.Tipping.Point:.How.Little.Things.Can.Make.Big.Difference.)New)York:)Little,)Brown)and)Company.))Chaffee,)Steven)H.,)Miriam)J.)Metzger.)2001.)“The)End)of)Mass)Communication?”)Mass.Communication.and.Society.[online])4)(4):)365a379)[cit.)12.)12.)2011].)Dostupné)z:)http://www.udel.edu/communication/COMM418/cai/extra/chaffee.pdf.))Jirák,)Jan,)Barbara)Köpplová.)2003.)Média.a.společnost.)Praha:)Portál.))Kwak,)Haewoon,)Changhyun)Lee,)Hosung)Park,)Sue)Moon.)2010.)“What)is)Twitter,)a)Social)Network)or)a)News)Media?”)Proceedings.of.the.19th.international.conference.on.World.wide.web.)[online])[cit.)12.)12.)2011].)Dostupné)z:)http://cs.wellesley.edu/~cs315/Papers/What%20is%20twitteraa%20social%20net%20or%20news%20media.pdf.)) 5
  • 6. Leskovec,)Jure,)Lars)Backstrom,)Jon)Kleinberg.)2009.)“Memeatracking)and)the)dynamics)of)the)news)cycle.”)Proceedings.of.the.15th.ACM.SIGKDD.international.conference.on.Knowledge.discovery.and.data.mining.)[online])[cit.)12.)12.)2011].)Dostupné)z:)http://www.cs.cornell.edu/~lars/quotesakdd09.pdf.))Lister,)Martin.)2009.)New.Media:.A.Critical.Introduction..New)York:)Routledge.))Macek,)Jakub.)2010.)Poznámky.ke.studiím.nových.médií.)Disertační)práce.)Brno:)Masarykova)Univerzita.))Network.Science.)2006.)Washington:)Committee)on)Network)Science)for)Future)Army)Applications,)National)Research)Council)[online])[cit.)12.)12.)2011].)Dostupné)z:)http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11516&page=1.))Newman,)Mark)E.)J.,)AlbertaLászló)Barabási,)Duncan)J.)Watts.)2006.)The.structure.and.dynamics.of.networks.)New)Jersey:)Princeton)University)Press.))Sawyer,)Keith)R.)2005.)Social.Emergence..Societies.as.complex.systems.)Cambridge:)Cambridge)University)Press.))Sun,)Eric,)Itamar)Rosenn,)Cameron)A.)Marlow,)Thomas)Lento.)2009.)“Gesundheit!)Modeling)Contagion)through)Facebook)News)Feed.”)Proceedings.of.the.Third.International.ICWSM.Conference.)[online])[cit.)12.)12.)2011].)Dostupné)z:)http://www.weigend.com/files/teaching/stanford/2009/readings/ICWSM09_ESun.pdf. 6

×