ேவதம்ேவதஙகள் என்பவைவ ொபவொதுவொக இன்று இந்து சமயம் என்று அறியப்பவடும்சமயத்திலுள்ள அடிப்பவைடையொன நூல்களில் சிலவொகும். கொலத்தொ...
சொம ேவதம்சொம ேவதம் (சமஸ்கிருதம்: सामवेद, sāmaveda, sāman"கிொிையகளுக்கொன மந்திரஙகள்" + veda "அறிவ" ), என்பவதுஇந்துசமயத்தின்...
Harish.B X-B
Sama vedam
Sama vedam
Sama vedam
Sama vedam
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sama vedam

292 views
213 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
292
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sama vedam

  1. 1. ேவதம்ேவதஙகள் என்பவைவ ொபவொதுவொக இன்று இந்து சமயம் என்று அறியப்பவடும்சமயத்திலுள்ள அடிப்பவைடையொன நூல்களில் சிலவொகும். கொலத்தொல்முற்பவட்டைதும் ஆகும். ேவதம் என்னும் ொசொல் பவிற மதத்தொரும் தஙகள்சமயத்தின் முதன்ைமயொன நூல்களுக்குபவ் பவயன்பவடுத்துகின்றனர். இந்துமதத்தில், ேவதம் என்ற ொசொல் வித் என்ற வடைொமொழிச் ொசொல்ைல ேவரொகக்ொகொண்டைது. வித் என்றொல் அறிதல் என்று ொபவொருள். இந்து சமயத்துக்குஅடிப்பவைடையொனைவ நொன்கு ேவதஙகள் ஆகும். இைவ தமிழில் நொன்மைறஎன்றும் கூறப்பவடும். என்றொலும் தமிழில் நொன்மைற என்பவன ேவறொனைவஎன்ேபவொரும் உள்ளனர் (இைவ அறம், ொபவொருள், இன்பவம், வீடு என்பவர்).சமசுக்கிருத ேவதஙகள்:  ொிக் ேவதம்  யசுர் ேவதம்  சொம ேவதம்  அதர்வண ேவதம்
  2. 2. சொம ேவதம்சொம ேவதம் (சமஸ்கிருதம்: सामवेद, sāmaveda, sāman"கிொிையகளுக்கொன மந்திரஙகள்" + veda "அறிவ" ), என்பவதுஇந்துசமயத்தின் அடிப்பவைடையொகக் கருதப்பவடுகின்ற நொன்குேவதஙகளில், ொபவொது வழக்கில் மூன்றொவதொகக் குறிப்பவிடைப்பவடும்ேவதமொகும்.ஆனொல், புனிதத் தன்ைமயில் ொிக் ேவதத்துக்கு அடுத்ததொக இதுஇரண்டைொவது நிைலயில் இருப்பவதொகக் கருதப்பவடுகின்றது.அளவில் இது ொிக்ேவதத்தில் ஏறக்குைறய பவொதியளவ இருக்கும்.
  3. 3. Harish.B X-B

×