life with science

696 views
649 views

Published on

Published in: Travel, Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
696
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

life with science

 1. 2. kdaj? 7. - 11. novemb er 2007 kje? Biotehni š k a fakultet a v Ljubljani kaj? doma č i in tuji š tudentje bodo zbranim udele ž encem predstavili svojo š tudentsko raziskovalno aktivnost na podro č ju b iotehni š kih ved kako? - p redavanja v angleščini, razdeljena na š tiri tematsk e sklop e - strokovn e in poljudn e ekskurzij e - strokovn a predavanj a - organiziran dru ž abni program - p redstavitve po sklopih ocenj uje strokovna komisija - na koncu izid zbornik a z zbranimi povzetki predavanj
 2. 3. Sreda, 7.11. - prihod udele ž encev, - nastanitev, - registracija - uradni sprejem   Č etrtek, 8.11. - predavanja do poldne in popoldne, - spoznavni medkulturni ve č er s predstavitvami dr ž av , iz katerih udele ž enci prihajajo   Petek, 9.11. - skupno predavanje za vse udele ž ence, - strokovne ekskurzije po tematskih sklopih, - ve č erna zabava po ž elji   Sobota, 10.11. - predavanja dopoldne in popoldne, - velika zaklju č na prireditev s podelitvijo priznanj (predvidoma na UL) in zabav a   Nedelja, 11.11. - izbirni turisti č ni ogled Ljubljane in odhod domov
 3. 4. Zeleni sklop - ekologija - biodiverziteta - krajinska arhitektura - okoljsko planiranje - gozdarstvo - varstvo okolja in naravne dedi šč ine - paleontologija - biogeografija - obnovljivi viri - pedologija - klimatologija - razvoj pode ž elja ...   Modri sklop - biokemija - biomedicina - mikrobiologija - biotehnologija - genetika - biofizika - sistemska biologija - imunologija ...
 4. 5. Oran ž ni sklop - evolucija - sistematika - etologija - embriologija - morfologija - antropologija - fiziologija - primerjalna anatomija - nevrobiologija - botanika - zoologija ...   Rde č i sklop - hortikultura - agronomija - zootehnika - prehrana - ž ivilska tehnologija - tehnologija lesa - bioekonomika - agrarna tehnologija ...
 5. 6. S projektom želimo: - omogočiti študentom pridobivanje novih znanj, referenc , poznanstev - pove č ati mobilnost š tudentov - omogočiti spoznavanje strokovnih aktivnosti na področju biotehniških ved doma in v tujini - predstaviti lastne kvalitetne raziskovalne in strokovne projekte tujim kolegom - izkoristiti prilo ž nost za promocijo in medsebojno sodelovanje š tudentskih dru š tev s podro č ja biotehni š kih ved doma in v tujini - naveza t i stik in okrepi t i sodelovanje z gospodarstvom in na ta na č in omogo čiti tesnej š e sodelovanje med izobra ž evalnimi ustanovami in razli č nimi slovenskimi podjetji - na svoj študentski način sodelovati pri proslavljanju 60. obletnice BF - spodbu diti tradicionalno sre č evanje doma č ih in tujih š tudentov in tako prispevati svoj dele ž k ve č anju ugleda na š e fakultete i n univerze ter razvoju biotehni š kih ved v Sloveniji
 6. 7. Glavni organizator Mednarodne konference š tudentov biotehni š kih ved je Š tudentsko dru š tvo za promocijo biotehni š kih ved . Sestavljamo ga š tudenti razli č nih smeri Biotehni š ke fakultete, ki jih dru ž i zanimanje za problematiko š tudijev na š e fakultete ali dejavnosti, povezane z biotehni š kimi vedami. Namen dru š tva je vzpodbujanje raziskovalne, š tudijske in ob š tudijske dejavnosti š tudentov biotehni š kih ved ter tako prispevati k razvoju biotehni š kih ved v Sloveniji.
 7. 8. 1. celostna grafi č na podoba (feb, mar) CGP, spletna stran, tisk promocijskega in delovnega materiala   2. prijav e , organiziracija bivanja in prostorov (mar, apr, maj, jun) zbiranje kontaktov, razpo š iljanje vabil, promocija, rezervacija preno č i šč, predavalnic in ostalih prostorov 3. kon č ni plan za sam potek dogodkov (avg, sep, okt) organizacija ekskurzij, dru ž abnega programa, uradnih sprejemov , prevozov in prehrane za udele ž ence   4. priprave po kon č anemo zbiranju prijav (okt, nov) priprava in tisk zbornika za udele ž ence, tisk majic, sestava vsebinskih sklopov in urnika predavanj, sestava strokovnih k omisij   5. sama konferenca (nov) aktivacija š tudentov, ki bodo pomagali pri samem dogodku, zadnje organizacijski dogovori, sama konferenca 7.-11. novembe r 2007
 8. 9. Predvidena struktura odhodkov EUR %       nastanitev tujih udeležencev 4.300,00 24 prehrana 4.000,00 22 tiskovine 2.500,00 14 prevozi - ekskurzije 1.400,00 8 dnevnice 1.100,00 6 prevozi - Ljubljana 900,00 5 poštne storitve 800,00 4,5 izposoja opreme 800,00 4,5 administracija , telefon 700,00 4 CGP, postavitev spletne strani 600,00 3,5 potrošni material 350,00 3 pisarniški material 300,00 1,5 potni stroški organizatorjev 200,00 1       SKUPAJ 17. 950 ,00 100
 9. 10. Sofinancerji aktivnosti EUR %       Študentski svet BF 3.500,00 19 Biotehniška fakulteta 2.500,00 14 donacije 2.000,00 12 ŠOU v Ljubljani 2.000,00 12 ŠOBF 2.000,00 12 prispevki udeležencev 1.450,00 8 ŠSUL 1000,00 5 razpis : MOL 1000,00 5 razpis: ARRS 1000,00 5 Univerza v Lljubljani 1000,00 5 razpisi : MOP, MKGP 500,00 3       SKUPAJ 17. 950 ,00 100

×