• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
life with science
 

life with science

on

 • 1,009 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,009
Views on SlideShare
1,009
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  life with science life with science Presentation Transcript

  •  
  • kdaj? 7. - 11. novemb er 2007 kje? Biotehni š k a fakultet a v Ljubljani kaj? doma č i in tuji š tudentje bodo zbranim udele ž encem predstavili svojo š tudentsko raziskovalno aktivnost na podro č ju b iotehni š kih ved kako? - p redavanja v angleščini, razdeljena na š tiri tematsk e sklop e - strokovn e in poljudn e ekskurzij e - strokovn a predavanj a - organiziran dru ž abni program - p redstavitve po sklopih ocenj uje strokovna komisija - na koncu izid zbornik a z zbranimi povzetki predavanj
  • Sreda, 7.11. - prihod udele ž encev, - nastanitev, - registracija - uradni sprejem   Č etrtek, 8.11. - predavanja do poldne in popoldne, - spoznavni medkulturni ve č er s predstavitvami dr ž av , iz katerih udele ž enci prihajajo   Petek, 9.11. - skupno predavanje za vse udele ž ence, - strokovne ekskurzije po tematskih sklopih, - ve č erna zabava po ž elji   Sobota, 10.11. - predavanja dopoldne in popoldne, - velika zaklju č na prireditev s podelitvijo priznanj (predvidoma na UL) in zabav a   Nedelja, 11.11. - izbirni turisti č ni ogled Ljubljane in odhod domov
  • Zeleni sklop - ekologija - biodiverziteta - krajinska arhitektura - okoljsko planiranje - gozdarstvo - varstvo okolja in naravne dedi šč ine - paleontologija - biogeografija - obnovljivi viri - pedologija - klimatologija - razvoj pode ž elja ...   Modri sklop - biokemija - biomedicina - mikrobiologija - biotehnologija - genetika - biofizika - sistemska biologija - imunologija ...
  • Oran ž ni sklop - evolucija - sistematika - etologija - embriologija - morfologija - antropologija - fiziologija - primerjalna anatomija - nevrobiologija - botanika - zoologija ...   Rde č i sklop - hortikultura - agronomija - zootehnika - prehrana - ž ivilska tehnologija - tehnologija lesa - bioekonomika - agrarna tehnologija ...
  • S projektom želimo: - omogočiti študentom pridobivanje novih znanj, referenc , poznanstev - pove č ati mobilnost š tudentov - omogočiti spoznavanje strokovnih aktivnosti na področju biotehniških ved doma in v tujini - predstaviti lastne kvalitetne raziskovalne in strokovne projekte tujim kolegom - izkoristiti prilo ž nost za promocijo in medsebojno sodelovanje š tudentskih dru š tev s podro č ja biotehni š kih ved doma in v tujini - naveza t i stik in okrepi t i sodelovanje z gospodarstvom in na ta na č in omogo čiti tesnej š e sodelovanje med izobra ž evalnimi ustanovami in razli č nimi slovenskimi podjetji - na svoj študentski način sodelovati pri proslavljanju 60. obletnice BF - spodbu diti tradicionalno sre č evanje doma č ih in tujih š tudentov in tako prispevati svoj dele ž k ve č anju ugleda na š e fakultete i n univerze ter razvoju biotehni š kih ved v Sloveniji
  • Glavni organizator Mednarodne konference š tudentov biotehni š kih ved je Š tudentsko dru š tvo za promocijo biotehni š kih ved . Sestavljamo ga š tudenti razli č nih smeri Biotehni š ke fakultete, ki jih dru ž i zanimanje za problematiko š tudijev na š e fakultete ali dejavnosti, povezane z biotehni š kimi vedami. Namen dru š tva je vzpodbujanje raziskovalne, š tudijske in ob š tudijske dejavnosti š tudentov biotehni š kih ved ter tako prispevati k razvoju biotehni š kih ved v Sloveniji.
  • 1. celostna grafi č na podoba (feb, mar) CGP, spletna stran, tisk promocijskega in delovnega materiala   2. prijav e , organiziracija bivanja in prostorov (mar, apr, maj, jun) zbiranje kontaktov, razpo š iljanje vabil, promocija, rezervacija preno č i šč, predavalnic in ostalih prostorov 3. kon č ni plan za sam potek dogodkov (avg, sep, okt) organizacija ekskurzij, dru ž abnega programa, uradnih sprejemov , prevozov in prehrane za udele ž ence   4. priprave po kon č anemo zbiranju prijav (okt, nov) priprava in tisk zbornika za udele ž ence, tisk majic, sestava vsebinskih sklopov in urnika predavanj, sestava strokovnih k omisij   5. sama konferenca (nov) aktivacija š tudentov, ki bodo pomagali pri samem dogodku, zadnje organizacijski dogovori, sama konferenca 7.-11. novembe r 2007
  • Predvidena struktura odhodkov EUR %       nastanitev tujih udeležencev 4.300,00 24 prehrana 4.000,00 22 tiskovine 2.500,00 14 prevozi - ekskurzije 1.400,00 8 dnevnice 1.100,00 6 prevozi - Ljubljana 900,00 5 poštne storitve 800,00 4,5 izposoja opreme 800,00 4,5 administracija , telefon 700,00 4 CGP, postavitev spletne strani 600,00 3,5 potrošni material 350,00 3 pisarniški material 300,00 1,5 potni stroški organizatorjev 200,00 1       SKUPAJ 17. 950 ,00 100
  • Sofinancerji aktivnosti EUR %       Študentski svet BF 3.500,00 19 Biotehniška fakulteta 2.500,00 14 donacije 2.000,00 12 ŠOU v Ljubljani 2.000,00 12 ŠOBF 2.000,00 12 prispevki udeležencev 1.450,00 8 ŠSUL 1000,00 5 razpis : MOL 1000,00 5 razpis: ARRS 1000,00 5 Univerza v Lljubljani 1000,00 5 razpisi : MOP, MKGP 500,00 3       SKUPAJ 17. 950 ,00 100