Cpd2

465 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
465
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
63
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cpd2

 1. 1. ผลแบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง วิธีแบบสํารวจทางอินเตอรเน็ตออนไลน Polldaddy.com • ประกาศผานกระทูเว็บบอรดสมาคมสถาปนิกสยามฯ และ www.archthai.com • ไดกลุมตัวอยางสถาปนิก 98 ทาน จากประชากรสถาปนิกทั้งหมด 20,000 ทาน • Confidence Level 95% • Confidence Interval 9.9% • จัดทําระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 ถึง 28 สิงหาคม 2552 คําถามประกอบดวย • ขอ 1 – 4 ถามขอมูลสวนตัว ชื่อที่อยู หมายเลขสมาชิก • ขอ 5 ตรวจสอบวาอานแลวหรือยัง • ขอ 6-8 สอบถามความเห็นวาเห็นดวยหรือไมโดยแบงรายละเอียดตามรางขอบังคับ • ขอ 9 คําถามปลายเปดแสดงความคิดเห็น แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) วันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จัดทําโดย นายอภิชาติ คุมรําไพ เว็บไซด www.archthai.com 1
 2. 2. แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) Q.3 F ก ก F 87.00% 7.00% 8.00% F F F แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) จัดทํา วันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 โดย นายอภิชาติ คุมรําไพ เว็บไซด www.archthai.com 2
 3. 3. แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) Q.4 F F F F CPD F 90.00% 10.00% F F F FF แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) วันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จัดทําโดย นายอภิชาติ คุมรําไพ เว็บไซด www.archthai.com 3
 4. 4. แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) Q.6 F F ก ก F ก ก F CPD 44.00% 43.10% 13.00% F F F F F แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) ก F 28 . . 2552 จัดทําโดย นายอภิชาติ คุมรําไพ เว็บไซด www.archthai.com 4
 5. 5. แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) Q.7 F F ก ก CPD F ก F ก F ก ก F 81.00% 11.00% 8.80% F F F F F แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) วันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จัดทําโดย นายอภิชาติ คุมรําไพ เว็บไซด www.archthai.com 5
 6. 6. แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) Q.8 F F ก ก CPD F ก F ก ก ก F 62.00% 26.00% 12.30% F F F F F แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) วันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จัดทําโดย นายอภิชาติ คุมรําไพ เว็บไซด www.archthai.com 6
 7. 7. แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) Q.9 ทานมีความคิดเห็นอื่น ๆ ตอเรื่องนี้อยางไร ( คัดเฉพาะที่นาสนใจ 10 ความเห็น) “i am an architect what ever u allow me or not !” “การนํา CPD มาใชพิจารณาในการตอใบอนุญาต ผมถือวามีสวนในการกีดกัน สถาปนิก อยางหนึ่งครับ สถาปนิกบางทานก็ไมรูหรอกวาตองมี CPD เทาไหรถึงตอได....อยางงี้ ทํางานมา ก็ถือวาไมไดพัฒนาวิชาชีพหรือไงครับ บางทานก็ใชวิชาชีพเปน งานเสริม บาง ทีการเขารวมกิจกรรมเปนเรื่องยาก สําหรับการใชชีวิตประจํา แลวจะเอา หนวย พวต อะไรมาเปนตัววัดละครับ” แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) วันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จัดทําโดย นายอภิชาติ คุมรําไพ เว็บไซด www.archthai.com 7
 8. 8. แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) Q.9 ทานมีความคิดเห็นอื่น ๆ ตอเรื่องนี้อยางไร “การพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ เปนเรื่องสวนบุคคล การใฝรูเพื่อที่จะพัฒนา ตนเองนาจะเกิดจากความตองการของบุคคลนั้นๆ ไมวาจะเปนสาขาอาชีพใดก็ตาม” “ไมเห็นดวยกับระบบ CPD ในการตออายุ การเลื่อนชั้นวิชาชีพสถาปนิก เนื่องจากทํางานอยูภูเก็ต ไมไดอยูสวนกลาง และอยาก อบรม สัมนา ทํากิจกรรม ตามความสมัครใจ โดยเห็นดวยเฉพาะกับหัวขอที่เกี่ยวกับสายงานที่ตนเองทํา , ตามโอกาส ที่เขาไดมากกวาที่ใหทางสภาบังคับใหทําทุกครั้ง และการไปอบรม สัมนามีคาใชจายที่ตองรับผิดชอบ เอง.” “การใชคะแนนเปนตัวตัดสิน การตอใบประกอบวิชาชีพจะทําใหเกิดความเหลื่อมล้ํา ระหวางสถาปนิกดวยกัน เนื่องจากการประกอบอาชีพทางสถาปตยกรรม มีหลาย ดาน แตก็อาศัยใบประกอบวิชาชีพใบเดียวกัน ควรแบงแยกใหชัดเจนมากกวานี้” แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) วันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จัดทําโดย นายอภิชาติ คุมรําไพ เว็บไซด www.archthai.com 8
 9. 9. แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) Q.9 ทานมีความคิดเห็นอื่น ๆ ตอเรื่องนี้อยางไร “เห็นดวยในการตองมีการจัดใหพัฒนาในการประกอบวิชาชีพใหดีขึ้น ซึงสถาปนิกทุกคนมีสิทธิ ทําหรือไมทําก็ได ไมควรนํามาสรางกฎเพื่อกีด กันการประกอบวิชาชีพ เพราะเปนการริดรอนสิทธิที่มีอยูเดิมของผู ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางเห็นไดชัด ควรจะแยกออกจากกัน ระหวางการมีสิทธิในการประกอบวิชาชีพ กับการพัฒนาวิชาชีพ ไมรูวา ผมเขาใจถูกรึไม” แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) วันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จัดทําโดย นายอภิชาติ คุมรําไพ เว็บไซด www.archthai.com 9
 10. 10. แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) Q.9 ทานมีความคิดเห็นอื่น ๆ ตอเรื่องนี้อยางไร “ทําเลย อยามัวแตคานกันนักเลย นักวิชาชีพทั้งหลาย” แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) วันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จัดทําโดย นายอภิชาติ คุมรําไพ เว็บไซด www.archthai.com 10
 11. 11. แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) Q.9 ทานมีความคิดเห็นอื่น ๆ ตอเรื่องนี้อยางไร “หากจะนํา CPD มาใชพิจารณาในการตออายุใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ควรจะมีการทําประชาพิจารณใหแกมวลสมาชิก ไดลงมติกอน” “การคํานึงถึงสิทธิของคนอื่นเปนเรื่องสําคัญ การออกกฏเกณฑใดๆที่มีผลกระทบอื่น จํานวนมาก ตองพิจารณาใหดี” แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) วันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จัดทําโดย นายอภิชาติ คุมรําไพ เว็บไซด www.archthai.com 11
 12. 12. แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) Q.9 ทานมีความคิดเห็นอื่น ๆ ตอเรื่องนี้อยางไร “ควรสํารวจอยางนี้กอนทุกเรื่องทีสภาสถาปนิกจะทําอะไร ่ และสําหรับเรืองนี้ เพื่อลดความแตกแยกระหวางหมูสมาชิก ่ สภา และกรรมการสภา ผูทีเสนอรางควรถอยไดแลว” ่ “ขึ้นกับบริบท ความพรอม และสิ่งแวดลอมของสังคมสถาปนิกเอง หากเรา ไมไดเตรียมพรอมสําหรับเรื่องนี่ CPD อาจไมเหมาะสม ขอบังคับที่ตองดู ควบคูกันคือ internship หากมาตรฐานคนรุนใหมตองมี internship เมื่อนั้น CPD นาจะจําเปน แตหาก internship ยังไมบังคับใช หรือยังไมผานสภาฯ CPD จะเปนยาแรง และไมเหมาะจะใชบังคับทัวไปคะ” ่ แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) วันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จัดทําโดย นายอภิชาติ คุมรําไพ เว็บไซด www.archthai.com 12
 13. 13. แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) Q.9 ทานมีความคิดเห็นอื่น ๆ ตอเรื่องนี้อยางไร “ตองระมัดระวังไมใหมีผลประโยชนทับซอน ควรจะตอง ตรวจสอบความคิดเห็นจากสมาชิกอีกครั้ง” แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) วันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จัดทําโดย นายอภิชาติ คุมรําไพ เว็บไซด www.archthai.com 13
 14. 14. แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) ตองการอานความเห็นทั้งหมด http://www.archthai.com/home/document/cpd_comment.pdf อานราง CPD http://download.asa.or.th/03media/04law/aa/draftbrCPD.pdf กระทูในเว็บบอรดสมาคมฯ http://www.asa.or.th/?q=node/99194 http://www.asa.or.th/?q=node/98981 ยังไมไดทําแบบสํารวจ ยังทําไดอยูที่ http://surveys.polldaddy.com/s/910E21E0198D5AA9/ ขอมูลใหมจะทําการอัพเดตครับ แบบสํารวจอิสระเกี่ยวกับรางโครงการพัฒนาวิชาชีพสถาปตยกรรมอยางตอเนื่อง(CPD) วันศุกรที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2552 จัดทําโดย นายอภิชาติ คุมรําไพ เว็บไซด www.archthai.com 14

×