Đề thi cuối kỳ Giải Tích ĐH Kinh Tế TP HCM - K37

435 views
305 views

Published on

Contact me for more document:
http://www.facebook.com/JoeJoeCalderone

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
41
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Đề thi cuối kỳ Giải Tích ĐH Kinh Tế TP HCM - K37

  1. 1. THI K T THÚC HOC PH N K37 MÔN: GI I TÍCH TRƯ NG I H C KINH T TPHCM KHOA TOÁN TH NG KÊ Th i gian làm bài: 75 phút Mã H và tên :...................................................................... Ngày sinh :..............................MSSV :.......................... L p :..................................... STT : ………................... CH KÝ GT1 CH thi 485 KÝ GT2 THÍ SINH CH N ÁP ÁN ÚNG R I ÁNH D U CHÉO (X) VÀO B NG TR L I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I M A B C D PH N TR C NGHI M Câu 1: Cho hàm s f(x) = 2|x – 1| + (x – 1)2. Khi ó A. f’(0) = −2 B. f’(0) = −4 C. f’(0) = 4 D. f’(0) = 2 x Câu 2: Xét phương trình vi phân y′′ − 4y′ + 4y = 2 (3x − 1) . Nghi m riêng c a phương trình này có d ng là D. C ba câu trên u sai. A. u(x) = x.2x. (ax + b) B. u(x) = x2.2x. (ax + b) C. u(x) = 2x.(ax + b) y Câu 3: Gi s y = f(x) là nghi m c a phương trình vi phân y′ + = sin x th a i u ki n f ( π) = 1 . Khi ó x π f   có giá tr là 2 2 π 2 2 A. + 1 B. C. − 1 D. π 2 π π 3 3 Câu 4: Cho hàm f(x,y) = x.y và hàm g(x,y) = x + y − 2 . Ch n phát bi u úng A. f(x,y) không t c c ti u trong i u ki n g(x,y) = 0 B. f(x,y) không t c c i trong i u ki n g(x,y) = 0. C. Hàm ph Lagrange L(x,y, λ) = f(x,y) + λg(x,y) có 3 i m d ng D. Hàm ph Lagrange L(x,y, λ) = f(x,y) + λg(x,y) có 2 i m d ng ∂f ∂f Câu 5: Hàm f(x,y) nào sau ây th a phương trình x + y = 0 ∂x ∂y A. f(x,y) = ln(x.y) C. f(x,y) = Câu 6: B. f(x,y) = x y + y x D. C ba câu trên x 2 sin t L = lim x →0 A. L = 2 C. L = 1 Câu 7: Ch n m nh x 2 + y2 sin x u sai B. L = 0 D. C ba câu trên u sai 1 x thì úng Trang 1/3 - Mã thi 485
  2. 2. 1 A. +∞ C. 2 dx ∫1 x h i t − ∫x 1 B. phân kỳ 1 (ln x + 1) 3 D. dx h i t ∫ x.e dx x phân kỳ −∞ Câu 8: Ch n m nh úng / / e  A.  ∫ ln t dt  = xe x − ln x x    2 2 0 ln x x dx ∫ (x − 1) 1  B.  ∫ tg(t − 1) dt  = tg(x − 1) x  / x  C.  ∫ cos2 ( t + 1)  = cos2 ( x + 1) 1    D. C ba câu trên Câu 9: Ký hi u n! = 1 × 2 × 3 ×…× n v i n = 1, 2, 3, … A. L = 0 C. L = ∞ Câu 10: Hàm s f(x) = |x| – sin|x| A. Không kh vi t i 0. C. Không liên t c t i 0. x +1 Câu 11: Cho các hàm s f(x) = ∫ 1 f (x) A. lim không t n t i. x →+∞ g(x) f (x) C. lim = +∞ x →+∞ g(x) u sai t L = lim  x.ln100 (x)  thì     x → 0+ B. L = 100! D. C ba câu trên u sai B. Có o hàm t i 0. D. Không có gi i h n t i 0. tdt và g(x) = ln(x + 1). Khi ó: t − 2t + 2 f (x) B. lim =0 x →+∞ g(x) 2 D. C ba câu trên u sai Câu 12: Xét nhu c u v m t lo i hàng trên th trư ng v i hàm c u QD = 60 – P . N u P = 40 thì A. N u giá tăng 2%, kh i lư ng c u gi m 1% B. N u giá tăng 2%, kh i lư ng c u gi m 3% C. N u giá tăng 1%, kh i lư ng c u gi m 2% D. N u giá tăng 1%, kh i lư ng c u gi m 1% Câu 13: Trong khai tri n Maclaurin n c p 3 c a hàm s f(x) = x.cos2x, h s c a x3 là 2 1 A. B. −2 C. − D. 0 3 2 f (x) Câu 14: Cho hàm s f(x) xác nh trên » sao cho lim = L ∈ » và f(0) = 0. t x →0 x (i) f(x) có o hàm t i 0 (ii) L = 0 (iii) lim f (x) = 0 x →0 Phát bi u nào sau ây là sai A. (i) B. (i) và (iii) C. (iii) D. (ii) ----------------------------------------------- PH N T LU N Bài 1: Dùng phương pháp Lagrange, tìm x, y l n lư t là s ti n tiêu dùng t i cu i th i kỳ 1, 2 sao cho y hàm l i ích U(x, y) = xy t l n nh t v i i u ki n x + = 100 . 1, 04 Trang 2/3 - Mã thi 485
  3. 3. Bài 2: Cho phương trình vi phân sau : y′ + 2xy = e − x a) Tìm nghi m t ng quát y = y(x,C) c a (1). b) Tìm lim y(x,C) 2 (1) x →+∞ Trang 3/3 - Mã thi 485

×