Đề thi cuối kỳ Giải Tích ĐH Kinh Tế TP HCM - K37

 • 135 views
Uploaded on

Contact me for more document: …

Contact me for more document:
http://www.facebook.com/JoeJoeCalderone

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
135
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. THI K T THÚC HOC PH N K37 MÔN: GI I TÍCH TRƯ NG I H C KINH T TPHCM KHOA TOÁN TH NG KÊ Th i gian làm bài: 75 phút Mã H và tên :...................................................................... Ngày sinh :..............................MSSV :.......................... L p :..................................... STT : ………................... CH KÝ GT1 CH thi 485 KÝ GT2 THÍ SINH CH N ÁP ÁN ÚNG R I ÁNH D U CHÉO (X) VÀO B NG TR L I : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 I M A B C D PH N TR C NGHI M Câu 1: Cho hàm s f(x) = 2|x – 1| + (x – 1)2. Khi ó A. f’(0) = −2 B. f’(0) = −4 C. f’(0) = 4 D. f’(0) = 2 x Câu 2: Xét phương trình vi phân y′′ − 4y′ + 4y = 2 (3x − 1) . Nghi m riêng c a phương trình này có d ng là D. C ba câu trên u sai. A. u(x) = x.2x. (ax + b) B. u(x) = x2.2x. (ax + b) C. u(x) = 2x.(ax + b) y Câu 3: Gi s y = f(x) là nghi m c a phương trình vi phân y′ + = sin x th a i u ki n f ( π) = 1 . Khi ó x π f   có giá tr là 2 2 π 2 2 A. + 1 B. C. − 1 D. π 2 π π 3 3 Câu 4: Cho hàm f(x,y) = x.y và hàm g(x,y) = x + y − 2 . Ch n phát bi u úng A. f(x,y) không t c c ti u trong i u ki n g(x,y) = 0 B. f(x,y) không t c c i trong i u ki n g(x,y) = 0. C. Hàm ph Lagrange L(x,y, λ) = f(x,y) + λg(x,y) có 3 i m d ng D. Hàm ph Lagrange L(x,y, λ) = f(x,y) + λg(x,y) có 2 i m d ng ∂f ∂f Câu 5: Hàm f(x,y) nào sau ây th a phương trình x + y = 0 ∂x ∂y A. f(x,y) = ln(x.y) C. f(x,y) = Câu 6: B. f(x,y) = x y + y x D. C ba câu trên x 2 sin t L = lim x →0 A. L = 2 C. L = 1 Câu 7: Ch n m nh x 2 + y2 sin x u sai B. L = 0 D. C ba câu trên u sai 1 x thì úng Trang 1/3 - Mã thi 485
 • 2. 1 A. +∞ C. 2 dx ∫1 x h i t − ∫x 1 B. phân kỳ 1 (ln x + 1) 3 D. dx h i t ∫ x.e dx x phân kỳ −∞ Câu 8: Ch n m nh úng / / e  A.  ∫ ln t dt  = xe x − ln x x    2 2 0 ln x x dx ∫ (x − 1) 1  B.  ∫ tg(t − 1) dt  = tg(x − 1) x  / x  C.  ∫ cos2 ( t + 1)  = cos2 ( x + 1) 1    D. C ba câu trên Câu 9: Ký hi u n! = 1 × 2 × 3 ×…× n v i n = 1, 2, 3, … A. L = 0 C. L = ∞ Câu 10: Hàm s f(x) = |x| – sin|x| A. Không kh vi t i 0. C. Không liên t c t i 0. x +1 Câu 11: Cho các hàm s f(x) = ∫ 1 f (x) A. lim không t n t i. x →+∞ g(x) f (x) C. lim = +∞ x →+∞ g(x) u sai t L = lim  x.ln100 (x)  thì     x → 0+ B. L = 100! D. C ba câu trên u sai B. Có o hàm t i 0. D. Không có gi i h n t i 0. tdt và g(x) = ln(x + 1). Khi ó: t − 2t + 2 f (x) B. lim =0 x →+∞ g(x) 2 D. C ba câu trên u sai Câu 12: Xét nhu c u v m t lo i hàng trên th trư ng v i hàm c u QD = 60 – P . N u P = 40 thì A. N u giá tăng 2%, kh i lư ng c u gi m 1% B. N u giá tăng 2%, kh i lư ng c u gi m 3% C. N u giá tăng 1%, kh i lư ng c u gi m 2% D. N u giá tăng 1%, kh i lư ng c u gi m 1% Câu 13: Trong khai tri n Maclaurin n c p 3 c a hàm s f(x) = x.cos2x, h s c a x3 là 2 1 A. B. −2 C. − D. 0 3 2 f (x) Câu 14: Cho hàm s f(x) xác nh trên » sao cho lim = L ∈ » và f(0) = 0. t x →0 x (i) f(x) có o hàm t i 0 (ii) L = 0 (iii) lim f (x) = 0 x →0 Phát bi u nào sau ây là sai A. (i) B. (i) và (iii) C. (iii) D. (ii) ----------------------------------------------- PH N T LU N Bài 1: Dùng phương pháp Lagrange, tìm x, y l n lư t là s ti n tiêu dùng t i cu i th i kỳ 1, 2 sao cho y hàm l i ích U(x, y) = xy t l n nh t v i i u ki n x + = 100 . 1, 04 Trang 2/3 - Mã thi 485
 • 3. Bài 2: Cho phương trình vi phân sau : y′ + 2xy = e − x a) Tìm nghi m t ng quát y = y(x,C) c a (1). b) Tìm lim y(x,C) 2 (1) x →+∞ Trang 3/3 - Mã thi 485