• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
For Dunav Life Insurance
 

For Dunav Life Insurance

on

 • 1,262 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,262
Views on SlideShare
1,261
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

1 Embed 1

http://www.linkedin.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  For Dunav Life Insurance For Dunav Life Insurance Presentation Transcript

  • DUNAV OSIGURANJE U SRBIJI Sa tradicijom dugom 150 godina, Kompanija Dunavosiguranje je danas najveda osiguravajuda kuda u Srbiji i jedina registrovana za sve vrste osiguranja.
  • ŽIVOTNO OSIGURANJE Osiguranje života je vrsta osiguranja lica, kojom možete daobezbedite osiguravajudu finansijsku zaštitu i time izbegnete neizvesnost u poznijim godinama.
  • Pojam osiguranja Osiguranje je ekonomska DELATNOST, jer je svrha osiguranja da obezbedi naknadu štete, ili isplati osiguranu sumu u slučaju nastupanja osiguranog slučaja kod osiguranja lica.Osiguranje je UGOVOR na osnovu koga se osiguravač obavezuje da isplati ugovoreni iznos novca ako se dogodi osigurani slučaj (RIZIK), a za tu uslugu napladuje PREMIJU.
  • Subjekti (ugovorne strane) ugovora o osiguranju Osiguravač Osiguravajuda kuda koja preuzima pokride osiguranog slučaja na osnovu ugovora o osiguranju. Ugovarač osiguranja Osoba koja sa osiguravačem zaključuje ugovor - kupac i vlasnik polise. OsiguranikOsoba na koju se odnosi osigurani slučaj, o kome zavisi isplata naknade korisniku osiguranja. Korisnik osiguranja Osoba kojoj pripadaju prava iz ugovora o osiguranju. Zastupnik osiguranja Osoba koju je osiguravač ovlastio za zaključivanje ugovora o osiguranju.
  • Osnovni elementi osiguranja Rizik Mogudnost materijalnog i/ili nematerijalnog gubitka Osigurana suma (životna osiguranja) Novčani iznos koji osiguravač ispladuje korisniku osiguranja kada nastupi osigurani slučaj Ponuda Pisani dokument kojim bududi ugovarač iskazuje svoju nameru za zaključenje ugovora o osiguranju PremijaNovčani iznos koji ugovarač osiguranja plada na osnovu ugovora o osiguranju Polisa Pisani dokaz o zaključenom ugovoru o osiguranju Dobit Novčani iznos koji se godišnje pripisuje osiguranoj sumi, nije zagarantovana i zavisi od poslovanja društva
  • POLISA KAO SREDSTVO OBEZBEĐENJA VRAĆANJA KREDITA (KOLATERAL)
  • Dokumentacija • PONUDA OSIGURANJA: • Obrazac osiguravača koji sadrži sve potrebne podatke i služi kao preduslov za izdavanje polise. • OPŠTI (POSEBNI) USLOVI OSIGURANJA• Skup klauzula koje uređuju opšta prava i obaveze iz ugovora o osiguranju i pravno su zasnovane na Zakonu o obligacionim odnosima. • POLISA OSIGURANJA • Konačni dokument koji sadrži osnovne elemente ugovora; važi uz pripadajude opšte i posebne uslove osiguranja. • PONUDA + OPŠTI (POSEBNI) USLOVI + POLISA = UGOVOR O OSIGURANJU
  • Bitni elementi kvalitetne polise osiguranja Suma osiguranja Trajanje pokrida (početak i kraj) Faktori koji isključuju pokride Dinamika i visina isplate odštete Očekivana dobit na osiguranje Stvarna visina premije
  • Provera polise za potrebe vinkulacije 1. Polisa, a ne ponuda 2. Trajanje osiguranja - prati trajanje kredita 3. Osigurana suma – prema zahtevima banke 4. Pokrida rizika i isključenja pokrida rizika – u interesu Banke 5. Isplata odštete – odmah i sve, precizna i brza procena štete 6. Naplativa polisa - pravo otkupa (otkupna vrednost) 7. Pravilna vinkulacija 8. Uplata premija9. Storniranje bez znanja banke (naplata premije, promena rizičnosti)
  • PROCENA RIZIKA U OSIGURANJU
  • Procena rizika Osnovni zadatak osiguravača je da proceni rizik.Ugovor o osiguranju ima smisla samo ako su ukalkulisani svi faktori koji utiču na rizik (standardni neizvestan rizik). Ukoliko osiguravač utvrdi uvedan rizik tada: uvedava premiju, ili isključuje rizike, ili odbija ponudu za osiguranje
  • Dodatni podaci za procenu rizika Osiguravač može da zahteva dodatne podatke ili dokumentaciju ukoliko proceni da postoji potreba za istim (npr. penzijsko rešenje, medicinska dokumentacija i sl.)Kod određenih zanimanja, odnosno aktivnosti, potreban je dodatni obrazac – upitnik zanimanja (npr. pilot, policajac, ronilac...) U slučaju potrebe za dodatnom dokumentacijom, Direkcija kontaktira zastupnika (službenika banke)
  • Vlasnici malih firmi Do sada smo gledali na životno osiguranje sa aspekta ličnih i porodičnih potreba. Međutim, životno osiguranje može biti alatka koju treba da koristi svaki preduzetnik ili malo preduzede. U slučaju smrti jednog od partnera, preživeli partner može od porodice otkupiti njegov vlasnički udeo uz pomod polise životnog osiguranja.Porodica preminulog vlasnika male firme može uz pomod polise da ima obezbeđen prihod tokom određenog perioda.Vlasnik može uravnotežiti nasledne delove i na taj način omoguditi da jedno dete nasledi firmu, a ostala deca budu korisnici osiguranja života. nakon smrti vlasnika menja se vlasnička struktura, a životno osiguranje može pokriti poreze i takse koje iz toga slede.
  • Lekarski pregled Faktori koji utiču na potrebu lekarskog pregleda: Starost osiguranika Osigurana sumaUkoliko osiguranik ima više polisa životnog osiguranja kod istog osiguravača, osigurane sume iz svake polise se sabiraju Sektor za prihvat rizika izdaje uput za pregled Po dospedu nalaza sledi procena rizika
  • PROIZVODI ŽIVOTNIH OSIGURANJA MEŠOVITO OSIGURANJE RIZIKO OSIGURANJE
  • Mešovito osiguranje života Osigurani slučajevi: Doživljenje Smrt usled bolesti Smrt kao posledica nesrednog slučaja Invaliditet Svrha: štednja, školovanje dece
  • Mešovito osiguranje života Premija • Minimalna mesečna premija iznosi EUR 10 ili RSD protivvrednost EUR 5,00• Minimalna godišnja premija iznosi EUR 200,00 ili RSD protivrednost EUR 50,00 Pristupna starost: • Minimalna pristupna starost 14 godina • Maksimalna pristupna starost 75 godina • Maksimalna starost po isteku osiguranja 85 godina Trajanje osiguranja: • Minimalno 5 godina • Maksimalno 30 godina
  • RIZIKO OSIGURANJE Varijante: • Osiguranje života za slučaj smrti (riziko osiguranje)• Osiguranje za slučaj smrti (riziko osiguranje) sa linearno opadajudom osiguranom sumom prema anuitetnom planu kredita (osigurana suma jednaka je ostatku duga po kreditu) Osigurani slučajevi: • Smrt osiguranika Kolateral:• najčešde za stambene kredite sa dugoročnom otplatom, ali i za gotovinske kredite sa kratkoročnom otplatom, kao i limite po kreditnim karticama i dozvoljenim prekoračenjima
  • RIZIKO OSIGURANJE Osigurana suma: • Minimalna mesečna premija iznosi EUR 10 ili RSD protivvrednost EUR 5,00• Minimalna godišnja premija iznosi EUR 200,00 ili RSD protivrednost EUR 50,00 Pristupna starost: • Minimalna pristupna starost 14 godina • Maksimalna pristupna starost 80 godina • Maksimalna starost - doživotno Trajanje osiguranja: • Minimalno 5 godine • Maksimalno - doživotno
  • PRIPISANA DOBIT
  • PITANJAKada je zaključen ugovor o osiguranju i kada počinje pokride? Ugovor se smatra zaključenim kada osiguravač izradi polisu. Ponuda za osiguranje nije dokaz o pokridu. Pokride počinje od datuma navedenog na polisi (ako je upladena prva premija). Šta kada klijent ne upladuje premiju? Životno osiguranje je dobrovoljno (osiguravač nema mogudnost prisilne naplate premije). Opomena, tj. obaveštenje o dugovanju upudeno klijentu – pismeno, zatim telefonski.
  • PITANJAMogudnosti u slučaju prevremene otplate kredita? • Otkup polise (storno uz povrat sredstava) • Kapitalizacija (za Mešovito osiguranje života) • Sve uz odobrenje banke Šta je kapitalizacija polise? • Smanjenje osigurane sume uz prestanak pladanja premije • Ugovoreno trajanje osiguranja se ne menja
  • Tri ključna pitanja1. Da li mi je potrebno životno osiguranje? 2. Na koju sumu treba da se osiguram? 3. Kakvu polisu treba da kupim?
  • Da li mi je potrebno životno osiguranje? Nekad smo skloni da kažemo: “Ma, biće sve u redu”možda de i biti, ali važno je samo da ne zaboravimo da kada nas više ne bude – nedemo imati priliku da promenimo mišljenje. Onda kada nešto možemo da učinimo potrebno je da se suočimo sa realnošdu.
  • Da li mi je potrebno životno osiguranje?Ako ste u braku, koliko lično doprinosite porodičnombudžetu? Ako biste iznenada umrli, šta bi se dogodilo sa vašom porodicom, sa decom? Da li još neko finansijski zavisi od vas – roditelji, brat, sestra?
  • Da li mi je potrebno životno osiguranje? Ako ste samohrani roditelj, da li primate od nekogafinansijsku pomod? Šta bi se dogodilo u slučaju vaše smrti ili smrti osobe koja vam pomaže?
  • Da li mi je potrebno životno osiguranje?Ako ste korisnik stambenog kredita, da li biste želeli da on bude otpladen u slučaju vaše smrti?
  • Da li mi je potrebno životno osiguranje?Ako imate decu, da li želite da obezbedite novac za njihovo školovanje u slučaju vaše smrti?
  • Na koju sumu treba da se osiguram? Nije stvar u tome na koju sumu treba da se osigurate, ved koliko novca bi bilo potrebno Vašoj porodici u slučaju Vaše smrti.Neki eksperti preporučuju jednostavno pravilo – da se treba osigurati na sumu koja se krede od dvostrukog do dvadesetostrukog iznosa godišnjeg prihoda. Očigledno je – čim je ovoliki raspon, ovo pravilo ne pomaže mnogo da se odlučimo koja je suma tačno u pitanju. Kako onda odlučiti da li da se osiguramo na 5.000 EUR, 20.000 EUR, 50.000 EUR ili više?
  • Na koju sumu treba da se osiguram? Jednostavno pravilo 20 X Godišnji prihod 2X
  • ANALIZA FINANSIJSKIH POTREBA Najbolji način da utvrdite pravu sumu na koju treba da se osigurate je da analizirate svoje finansijske potrebe.Počnite tako što dete sakupiti sve finansijske informacije o svakom članu porodice i proceniti šta bi Vašoj porodici biti potrebno u slučaju Vaše smrti, da bi mogla da ispuni sve svoje finansijske obaveze.
  • ANALIZA FINANSIJSKIH POTREBA NEPOSREDNI TROŠKOVITroškovi sahrane. Troškovi zdravstvenih usluga. Minus na tekudem računu. Dug po kreditnoj kartici. Neotpladeni dugovi, krediti, porez?
  • ANALIZA FINANSIJSKIH POTREBA TROŠKOVI ŽIVOTADrugo su troškovi života – Životno osiguranje može da obezbedi novac od koga de Vaša porodica živeti tokom određenog perioda.
  • ANALIZA FINANSIJSKIH POTREBA BUDUĆI TROŠKOVIŽivotno osiguranje može da se koristi kao fond za finansiranje bududih obaveza, od kojih su najvažniji i najvedi školovanje dece i štednja za penziju.
  • Analiza finansijskih potreba: Resursi na raspolaganjuPlata supružnika, štednja investicije, nasledstvo, postojede životno osiguranje (ako ved imate) Kada ste ustanovili finansijske potrebe Vaše porodice, vreme je da se setite svih resursa koji su Vam na raspolaganju i koje bi Vaša porodica koristila da bi se izdržavala i pokrila ove troškove.
  • Analiza finansijskih potreba: Izračunavanje osigurane sumeRazlika između potreba Vaše porodice i resursa koji de joj biti na raspolaganju predstavlja sumu na koju treba da se osigurate. Sadašnje i buduće finansijske obaveze - Postojeći resursi = Osigurana suma
  • Kakvu polisu treba da kupim?• Nakon što ustanovite osiguranu sumu, spremni ste da se fokusirate na to kakvu polisu treba da kupite. • Dve osnovne stvari treba da razmotrite kada odgovarate na ovo pitanje: 1. Koliko dugo de Vam osiguranje trebati? 2. Koliko novca imate u svom budžetu za ovu svrhu? Šta je za Vas bitno u ovom trenutku? Koji je Vaš porioritet?
  • DUNAV I KONKURENCIJA
  • TRŽIŠTE ŽIVOTNIH OSIGURANJA 2007 Wiener 0.87% 5.49% Grawe 7.38% 30.17% Delta Generali8.60% Uniqa Dunav21.40% DDOR 26.08% Kopaonik Triglav, Credit Agricole, Merkur
  • TRŽIŠTE ŽIVOTNIH OSIGURANJA 2008 Wiener 3.72% Delta Generali 6.23% 6.72% 27.26% Grawe7.40% Dunav Uniqa DDOR 23.57% 25.10% AIG, Basler, Kopaonik Triglav, Credit Agricole, Merkur
  • Dunav i Wiener Stadtische Prednosti Dunava: Široka paleta proizvoda - oko 40 Wiener ima desetak proizvoda Mogućnost izbora valute plaćanja premije - u dinarima ili u devizama Wiener samo u devizamaFleksibilnost u prihvatanju starijih osiguranika u osiguranje - do 75 god. Wiener do 65 god
  • Dunav i Wiener Stadtische Prednosti Dunava: • Povoljniji period trajanja osiguranja - od 5 do 30 god – Wiener - od 10 do 25 god• Visina premije se ne menja u zavisnosti od dinamike pladanja premije – Wiener ima doplatke na mesečnu, kvartalnu i polugodišnju dinamiku pladanja • Povoljnija minimalna mesečna premija - 10 eur – Wiener - 25 eur
  • Dunav i Delta Generali Prednosti Dunava: • Mogudnost izbora valute pladanja premije - dinari i devize – Delta Generali ima pladanje premije samo u devizama• Fleksibilnost u prihvatanju starijih osiguranika u osiguranje - do 75 god. – Delta Generali - do 70 god. • Povoljniji period trajanja osiguranja - od 5 do 30 god – Delta Generali - od 5 do 25 god.• Viši limiti za lekarski pregled - starosna granica i visina osigurane sume – Delta Generali zahteva lekarski pregled za sume preko 15.000 eur, za starije od 50 god.
  • Dunav i Grawe Prednosti Dunava: Mogudnost izbora valute pladanja premije - dinari i devize Grawe dozvoljava da u dinarima mogu pladati samo pravna lica Mogudnost mesečnog Grawe nema mesečno pladanjeFleksibilnost u prihvatanju starijih osiguranika u osiguranje - do 75 god. Grawe - do 65 god. Povoljniji period trajanja osiguranja - od 5 do 30 god. Grawe - od 10 do 24 god. Povoljnija minimalna godišnja premija - od 200 eur Grawe - 250 eur
  • Dunav i Uniqa Prednosti Dunava:• Fleksibilnost u prihvatanju starijih osiguranika u osiguranje - do 75 god. – Uniqa - do 70 god. • Povoljniji period trajanja osiguranja - od 5 do 30 god. – Uniqa - od 5 do 25 god.
  • Hvala na pažnji