Sunum biyodizel 2003

4,392 views
3,966 views

Published on

Biyodizel Nedir? Biyodizel’in Tarihsel Gelişimi, Biyodizel Üretim Aşaması, Dünyada ve Türkiyede Biyodizel, Biyodizel’in Çevresel Özellikleri & Faydaları, Çeşitli Biyodizel Haberleri

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,392
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
45
Actions
Shares
0
Downloads
155
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sunum biyodizel 2003

 1. 1. Hazırlayanlar: 070558020 SELÇUK KUL070558029 RABĠA ġANKAZAN DanıĢman: Prof.Dr. Ġbrahim USLU
 2. 2. İçerik1. Biyodizel Nedir?2. Biyodizel’in Tarihsel GeliĢimi3. Biyodizel Üretim AĢaması4. Dünyada Biyodizel5. Türkiyede Biyodizel6. Biyodizel’in Çevresel Özellikleri & Faydaları7. ÇeĢitli Biyodizel Haberleri
 3. 3. Biyodizel (Biyoyakıt) Nedir? Biyodizel; kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen bitkisel yağların veya hayvansal yağların bir katalizör eĢliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür.
 4. 4.  Biyodizel petrol içermez; fakat saf olarak veya her oranda petrol kökenli dizelle karıĢtırılarak yakıt olarak kullanılabilir. Saf biyodizel ve dizel-biyodizel karıĢımları herhangi bir dizel motoruna, motor üzerinde herhangi bir modifikasyona gerek kalmadan veya küçük değiĢiklikler yapılarak kullanılabilir.
 5. 5. Biyodizel’in Tarihsel GeliĢimi Ġlk olarak 1900’lü yıllarda Rudolf Diesel yer fıstığı yağıyla dizel motoru Dünya Fuarında çalıĢtırmıĢ böylece sebze yağlarının yakıt olarak kullanılabileceğini göstermiĢtir. Fakat petrolün daha revaçta olması sebebiyle ilgi görmemiĢtir. Ancak 1970’lere gelindiğinde dünyadaki petrol sıkıntısı nedeniyle alternatif enerji kaynakları aranmıĢtır. Biyodizel ismi ilk olarak 1992 yılında ”Amerika Ulusal SoyDiesel GeliĢtirme KuruluĢu” tarafından kullanılmıĢtır.
 6. 6.  Biyodizel; araçlarda, ısınmada, endüstride ve havacılık sanayinde kullanılan bir üründür. Britanyalı iĢadamı Richard Branson “Virgin Voyager” isimli treni üretti ve bu tren Dünyanın ilk biyodizel ile çalıĢan treni oldu.
 7. 7.  Havacılık sahasındaki ilk biyoyakıtlı uçuĢ ise 23 ġubat 2008 tarihinde Boeing - Virgin Atlantic Havayolu - General Electric iĢbirliği tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. 4 motorlu Boeing 747-400′ün tek motoruna %20 oranında hindistan cevizi ve babassu bitkisinden elde edilmiĢ biyoyakıt eklenmiĢtir. (Not:UçuĢ baĢarılı olmuĢtur.)
 8. 8. Biyodizelin Üretim AĢaması Biyodizel üretiminin çeĢitli metotları olmakla birlikte günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntem Transesterifikasyon (alkoliz) yöntemidir. Transesterifikasyon reaksiyonunda ham madde olarak kullanılacak yağ, monohidrik bir alkolle ( etanol,metanol), katalizör (asidik, bazik katalizörler ile enzimler) varlığında ana ürün olarak yağ asidi esterleri ve gliserin vererek esterleĢir.
 9. 9. 1.Alkol ve Katalizörün karıştırılması: Katalizör olarak; sodyum hidroksit, potasyum hidroksit veya sodyum metilat kullanılmaktadır. Katı katalizör kullanımında, katalizör metanol içerisinde eritilerek hazırlanan metoksit çözeltisi kullanılır. Katalizör olarak kullanılan sodyum metilat, metil alkol içerisinde % 30luk konsantrasyona sahiptir.
 10. 10. 2. Reaksiyon Süreci: Metoksit çözeltisi (alkol ve katalizör karıĢımı) kullanılacak olan ham yağ ile birlikte reaksiyonun yapılacağı hazne (reaktör) içerisine konulmaktadır. Alkol kaybının önlenmesi için reaktörün tamamen atmosfere kapalı olması gerekir. Kullanılan sistemlere göre değiĢmekle birlikte reaksiyon 55-65 oC sıcaklıkta, 1-2,5 saat arasında gerçekleĢmektedir. Modern sistemlerde reaktörde kullanılan turbo mikserler ve sonik aygıtlar sayesinde reaksiyon süresi daha da kısaltılabilmektedir.
 11. 11. 3. Dinlendirme(Biyodizel-Ham Gliserin Ayrışması): Reaksiyon tamamlandıktan sonra iki ana ürün ortaya çıkar: Biyodizel ve gliserin. Biyodizel ve ham gliserinin birbirinden ayrıĢması için 6-10 saat civarında dinlendirme iĢlemine tabii tutulması gerekmektedir. Dinlendirme yapılan hazneden alta çöken ham gliserin kolayca çekilebilir.
 12. 12. 4. Alkol Bertarafı ve Nötralizasyon: Gliserin ve biyodizel fazları ayrıldıktan sonra, her iki ürün içerisinde de metanol kalmıĢtır. Biyodizel içerisindeki alkolün uzaklaĢtırılması için vakum evaporasyon iĢlemi uygulanmalıdır. Sıcaklığın ise reaksiyon sıcaklığında olması önerilir.
 13. 13. 5. Yıkama ve Kurutma işlemi: Gliserinden ayrıldıktan sonra biyodizel içerisinde kalan katalizör, sabun, gliseridler ve safsızlıkları uzaklaĢtırmak amacıyla yıkama iĢlemine tabii tutulur. Yıkama iĢleminde günümüzde iki yöntem kullanılmaktadır; Sulu yıkama iĢlemi, saf veya yumuĢak su ile yapılır. Sulu yıkamalarda yıkama suyu alındıktan sonra biyodizelin kurutulması gereklidir. Kuru yıkama ise Magnesol ile yapılmaktadır. Daha sonra biyodizel filtre edilerek kullanıma hazır hale getirilir ve uygun koĢullardaki depolama tanklarında muhafaza edilir.
 14. 14. Dünyada Biyodizel Dünyadaki pek çok ülke özellikle geliĢmiĢ ülkeler enerji politikaları gereği yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım paylarını artırma çabasındadırlar. Bu nedenle teĢvik ve destek programları yasalarla belirlenmiĢtir. Avusturya, Fransa, Almanya, Ġtalya, Ġrlanda, Norveç, Ġsveç, Polonya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nde biyodizel yasal olarak vergiden muaftır.
 15. 15. 1999-2006 YILLARI ARASINDADÜNYADA BİYODİZEL ÜRETİMİ
 16. 16. Türkiye’de Biyodizel Türkiye biyodizelle ilgili ilk çalıĢmasını 1934 yılında (AB’den önce) “Bitkisel Yağların Tarım Traktörlerinde Kullanımı” adı altında Atatürk Orman Çiftliğinde yapmıĢtır. Türkiye’de biyodizel dünyadaki geliĢmelerin etkisinde 2000’li yılların baĢında gündeme geldi. Üniversitelerdeki çalıĢmalar hızla geliĢti.
 17. 17.  Bugün ülkemizde 1,5 milyon ton kurulu kapasite bulunmaktadır. ġu anda Türkiye, kurulu biyodizel üretim kapasitesi itibarı ile Almanya’dan sonra Dünya ikincisidir. Türkiye kurulu kapasitesini özellikle ABnin kendi ihtiyacı için zorunlu kıldığı miktarları karĢılayabilecek ve biyodizelde önemli bir ihracat merkezi olabilecektir.
 18. 18.  Türkiyede biyodizel üreticileri hammadde kaynağı olarak Kanola ve Aspiri seçmiĢlerdir. Kanola ve aspirin seçilme nedeni ülkemizde gıdada kullanılmamıĢ olması ve yeni ürünler olarak biyodizelin tarımdaki etkilerinin gözlenebilmesi amacını taĢımaktadır. Son 3 yılda Türk tarımında en çok artıĢın kanolada sağlanması biyodizelin yağlı tohumlar üzerindeki çarpan etkisinin bir sonucudur.
 19. 19.  ġekilde görüldüğü gibi dizel yakıt tüketiminde en büyük pay % 61 ile ulaĢtırma sektörüne aittir. Isınma için harcanan dizel yakıt miktarı da % 30 gibi küçümsenmeyecek bir paya sahiptir.
 20. 20.  UlaĢtırma Sektöründeki Kara TaĢıtlarının Dağılımı ise aĢağıdaki gibidir. Kara taĢıtlarının % 49,37si dizel yakıtla çalıĢmaktadır ve ticari araç kategorisindedir.
 21. 21. Biyodizel’in Çevresel Özellikleri
 22. 22.  Biyodizel, tarımsal bitkilerden elde edilmesi nedeniyle, fotosentez yolu ile CO2 (karbon dioksit) dönüĢtürüp karbon döngüsünü hızlandırdığı için, sera etkisini arttırıcı yönde etki göstermez. Tükettiğimiz biyodizelden atmosfere verilen CO2 , biyodizel üretiminde kullanılacak olan yağ bitkisi tarafından en fazla bir yıl içinde geri alınacaktır.
 23. 23. Biyodizel’in Faydaları & Avantajları Suya bırakıldığında 28 günlük bir sürecin sonunda biyodizelin yüzde 95i çözülürken, dizelde bu oran yüzde 40 mertebelerine kadar düĢmektedir. Bakteriler tarafından kolayca ayrıĢtırabildiği için çevre dostu olarak kabul edilen biyodizelin içerdiği kükürt miktarı, dizele oranla çok daha düĢüktür.
 24. 24.  Biyodizel kullanımında dizel yakıta göre yanmamıĢ hidrokarbon oranı % 67, CO2 emisyonu %80, kanserojen etkisi olan aromatik hidrokarbonlar ise %75 - %90 oranında daha azdır. Ozon tabakasına olan olumsuz etkiler biyodizel kullanımında dizel yakıta nazaran % 50 daha azdır. Asit yağmurlarına neden olan kükürt bileĢenleri biyodizel yakıtlarda yok denecek kadar azdır.
 25. 25.  Dizel yakıtlara göre biyodizel kullanımlarındaki karbon monoksit salınımı % 48 daha azdır. Biyodizel, Sera Etkisinin asıl nedeni olan Karbon Dioksit emisyonlarını % 100 azaltır. Biyolojik olarak parçalanabildiği ve zehirsiz olduğu için biyodizelin kullanımı güvenlidir. (Uluslararası Biyodizel Kuruluna göre: “temiz biyodizel, Ģeker kadar kolay ayrıĢır, tuzdan daha az zehir içerir.”)
 26. 26.  Biyodizel normal dizel yakıtından daha da yağlayıcıdır ve motorun ömrünü arttırır. Petrol dizelli yakıtların hepsinden çıkan pis kokunun yerine biyodizelde patlamıĢ mısır kokusuna benzer hoĢ bir koku vardır.
 27. 27. Biyodizel Haberleri Ankara BüyükĢehir Belediyesi, ekilen kanola bitkisinden elde edilecek biyodizelin EGO otobüslerinde kullanılmasını hedefliyor. Bu Pilot Proje kapsamında,60 dönüm alana kanola ekildiği,hasadın ardından ilk etapta 4 bin 500 litre biyodizel üretileceği ve bunun EGO otobüslerinin yakıt ihtiyacını karĢılamak üzere kullanılacağını söyledi.
 28. 28.  Çevre ve Orman Bakanlığının verilerine göre, Türkiyede her yıl 1 milyon 750 bin ton bitkisel yağ tüketiliyor. Bu rakamın yaklaĢık 350 bin tonu atığa çıkıyor. Türkiyedeki atık bitkisel yağların sadece yüzde 2si toplanabiliyor. Bu da yaklaĢık 350 bin ton biyodizelin çöpe gitmesi anlamına geliyor. Yetkililer bu 350 bin tonluk atık yağın yüzde 10u toplansa, yıllık 200 megavatlık elektrik enerjisi üretecek bir tesisin kurulabileceğini belirtti.
 29. 29. Özet Biyodizel; Atık bitkisel ve hayvansal yağların çeĢitli katalizörler yardımıyla reaksiyonundan üretilen bir yakıttır. Ġlk olarak 1900’lü yıllarda Rudolf Diesel yer fıstığı yağıyla üretmiĢtir. Biyodizel günümüzde en yaygın olarak Transesterifikasyon (alkoliz) yöntemiyle üretilmektedir. Dünyada biyodizel üretimi yapan Avusturya,Fransa,Almanya, Ġtalya gibi ülkelerde biyodizel yasal olarak vergiden muaftır. Türkiye Cumhuriyeti, biyodizelle ilgili ilk çalıĢmasını 1934 yılında (AB’den önce) Atatürk Orman Çiftliğinde yapmıĢtır. ġu anda Türkiye, biyodizel üretim kapasitesi itibarı ile Almanya’dan sonra Dünya ikincisidir.
 30. 30.  Biyodizel, tarımsal bitkilerden elde edilmesi nedeniyle, fotosentez yolu ile CO2 (karbon dioksit) dönüĢtürüp karbon döngüsünü hızlandırdığı için, sera etkisini arttırıcı yönde etki göstermez. Asit yağmurlarına neden olan kükürt bileĢenleri biyodizel yakıtlarda yok denecek kadar azdır. Dizel yakıtlara göre biyodizel kullanımlarındaki karbon monoksit salınımı % 48 daha azdır. Ankara BüyükĢehir Belediyesi, Ģehiriçi taĢımacılığında kullandığı EGO otobüslerinde biyodizel kullanmaya baĢlamıĢtır. Bir gazete haberine göre evde 1.4 TL’ye biyodizel üretebilen makineler kullanılmaya baĢlamıĢtır.
 31. 31. Kaynakça http://www2.epdk.gov.tr/ http://www.ormansu.gov.tr http://www.eie.gov.tr http://www.albiyobir.org.tr http://www.worldenergy.org/ http://www.biodiesel.org/ Acaroğlu, M., 2003. Alternatif Enerji Kaynakları, Atlas Yayın Dağıtım, 2003, Ġstanbul Biomotorin ve Türkiye, Doç.Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU, 30 Eylül 2004

×