اسلاید جلسه اول کلاس پایتون برای هکرهای قانونی

 • 223 views
Uploaded on

معرفی بر دوره و روش برگزاری و امکاناتی که مدنظر ما هست در دوره

معرفی بر دوره و روش برگزاری و امکاناتی که مدنظر ما هست در دوره

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
223
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫قانونی‬ ‫های‬ ‫هکر‬ ‫ای‬‫ر‬‫ب‬ ‫پایتون‬ ‫دروه‬‫)مقدماتی‬( ‫؛‬ ‫اول‬ ‫جلسه‬ ‫موضوعات‬ ‫خلهصه‬ ‫دوره‬ ‫برگزاری‬ ‫اطلعات‬ ‫و‬ ‫دوره‬ ‫معرفی‬ ‫تدریس‬ ‫و‬ ‫مطالعه‬ ‫نحوه‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫اطلعات‬ ‫ویندوز‬ ‫و‬ ‫لینوکس‬ ‫پلتفرم‬ ‫روی‬ ‫اجرایی‬ ‫محیط‬ ‫نصب‬ ‫و‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ © Mohammad reza Kamalifard
 • 2. ‫پاسخ‬ ‫و‬ ‫پرسش‬ ‫سیستم‬ ‫از‬Piazza‫یکنیم‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫استفاده‬ : ‫دوره‬ ‫اطلعات‬ ‫دریافت‬ ‫و‬ ‫ناها‬‌‫ک‬ ‫تمری‬ ‫و‬ ‫درس‬ ‫موضوع‬ ‫در‬ ‫دیگر‬ ‫اهای‬ ‫دانشجو‬ ‫با‬ ‫تعامل‬ ‫پرسیدن‬ ‫ل‬‌‫ک‬ ‫سؤا‬ ‫برای‬ :// . / / 2013/ 101https piazza com webamooz summer pysec ‫بدید‬ ‫جواب‬ ‫اهم‬ ‫رو‬ ‫دیگران‬ ‫لاهای‬‌‫ک‬ ‫سؤا‬ ‫و‬ ‫بپرسید‬ ‫سؤال‬ ‫بزنید‬ ‫سر‬ ‫ا‬ً ‫حتم‬ ‫اهست‬ ‫الزامی‬ ‫هصفحه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حضور‬. ‫لاها‬‌‫ک‬ ‫سؤا‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫اهمخوانی‬ ‫دوره‬ ‫محتوا‬ ‫با‬ ‫باید‬ ‫ا‬ً ‫حتم‬ ‫و‬ ‫اهست‬ ‫ممنوع‬ ‫غیردرسی‬ ‫اهای‬ ‫پست‬ ‫نزنید‬ ‫ا‬ً ‫لطف‬ ‫و‬ ‫مرسی‬ ‫ممنون‬ ‫عنوان‬ ‫با‬ ‫پست‬ ) ‫نیست‬ ‫لزم‬ ‫کسی‬ ‫از‬ ‫کردن‬ ‫تشکر‬…( .‫کنید‬ ‫سؤال‬ ‫ناشناس‬ ‫هصورت‬ ‫به‬ ‫تونین‬ ‫می‬ ‫حتی‬ ‫کنید‬ ‫سؤال‬ ‫ا‬ً ‫حتم‬ ‫دونین‬ ‫نمی‬ ‫رو‬ ‫چیزی‬ ‫اگر‬ ‫به‬ ‫سایت‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫دسترسی‬ ‫برای‬Access Code‫ایمیل‬ ‫با‬ ‫یشه‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫ارسال‬ ‫شما‬ ‫ایمیل‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫دارین‬ ‫نیاز‬ .‫کنید‬ ‫نام‬ ‫ثبت‬ ‫فقط‬ ‫خودتون‬ © Mohammad reza Kamalifard
 • 3. ‫درس‬ ‫کلس‬ © Mohammad reza Kamalifard .‫یداهیم‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫درس‬ ‫آنلین‬ ‫هصورت‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫کلس‬ ‫سیلبس‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫و‬Text Editor‫و‬REPL.‫یکنیم‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫تمرین‬ ‫رو‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫لاهای‬‌‫ک‬ ‫مثا‬ ‫هصورت‬ ‫به‬ ‫درس‬ ‫اهای‬ ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫بعضی‬PDF‫الزامی‬ ‫ناها‬‌‫ک‬ ‫آ‬ ‫مطالعه‬ ‫یشوند‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫گذاشته‬ ‫تاها‬‌‫ک‬ ‫سای‬ ‫به‬ ‫لینک‬ ‫یا‬ .‫است‬ ‫رو‬ ‫نیستند‬ ‫یشوند‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫داده‬ ‫که‬ ‫درسی‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫ا‬ً ‫دقیق‬ ‫که‬ ‫لاهایی‬‌‫ک‬ ‫سؤا‬ ‫ا‬ً ‫لطف‬ ‫آنلین‬ ‫کلس‬ ‫برگزاری‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫نپرسید‬Piazza.‫شد‬ ‫خوااهد‬ ‫داده‬ ‫جواب‬ ‫کنید‬ ‫مطرح‬
 • 4. ‫تکالیف‬ : ‫اهست‬ ‫هصورت‬ ‫دو‬ ‫به‬ ‫تکالیف‬ ‫و‬ ‫ناها‬‌‫ک‬ ‫تمری‬ ‫کوییز‬ ‫و‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫تمرین‬ ‫یگیره‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫هصورت‬ ‫اهم‬ ‫اهایی‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ‫اهمچنین‬ (‫شده‬ ‫تعیین‬ ‫زمان‬ ‫کنید)در‬ ‫شرکت‬ ‫ناها‬‌‫ک‬ ‫تمری‬ ‫در‬ ‫ا‬ً ‫حتم‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ارسال‬ ‫رو‬ ‫ناها‬‌‫ک‬ ‫تمری‬ ‫که‬ ‫یکنن‬‌‫ک‬ ‫م‬ ‫دریافت‬ ‫رو‬ ‫دوره‬ ‫پایان‬ ‫گوااهی‬ ‫کسانی‬ ‫فقط‬Piazza .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫فعال‬ ‫حضور‬ © Mohammad reza Kamalifard
 • 5. ‫نظرسنجی‬ ‫کنین‬ ‫شرکت‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫حتما‬ ‫لطفا‬ ‫اهای‬ ‫روش‬ ‫کردن‬ ‫بهتر‬ ‫و‬ ‫بهبود‬ ‫برای‬ ‫فقط‬ ‫سنجی‬ ‫نظر‬ ‫این‬ ‫اطلعات‬ ‫از‬ ‫شه‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫شما‬ ‫سطح‬ ‫شناخت‬ ‫و‬ ‫آموزشی‬ :// . . /12 3 7http g kamalifard ir R ns
 • 6. ‫کلس‬ ‫تهای‬‌‫ه‬ ‫ساع‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫برگزار‬ ‫جشنبه‬‌‫ک‬ ‫پن‬ ‫و‬ ‫کشنبه‬‌‫ک‬ ‫ی‬ ‫روزاهای‬ ‫کلس‬. ‫ساعت‬ ‫از‬ ‫کشنبه‬‌‫ک‬ ‫ی‬۴‫تا‬۵:30 ‫ساعت‬ ‫از‬ ‫جشنبه‬‌‫ک‬ ‫پن‬۵‫تا‬۶ ‫شد‬ ‫خوااهد‬ ‫برگزار‬ ‫جبرانی‬ ‫هصورت‬ ‫به‬ ‫نشود‬ ‫تشکیل‬ ‫های‬‌‫ک‬ ‫جلس‬ ‫که‬ ‫هصورتی‬ ‫در‬. © Mohammad reza Kamalifard