IEM ARCHIVE: Robert Flud, Utriusque Cosmi Historia ( In duo Volumina) Vol. 2

431 views

Published on

Istituto Europeo di Musica
Private Foundation
General and Art Director Davide Polovineo

IEM Archive Series Portae Lucis
Robert Flud,
Utriusque Cosmi Historia ( In Duo Volumina)
Vol. 2°

Published in: Science
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
431
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

IEM ARCHIVE: Robert Flud, Utriusque Cosmi Historia ( In duo Volumina) Vol. 2

 1. 1. ^
 2. 2. -} f) Xi. y ^*
 3. 3. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from Research Library, The Getty Research Institute http://www.archive.org/details/utriusquecosmima02flud
 4. 4. iilliii Mji l iii iii i i i i i i iiiMyffi ii iiifl iiiWii Nii i i i iii i iiliiil li III III III IM IIII I IIII I I I I IIIII IIII I IIII r'i|Mi'iiirni[""i(i''rMii[i[iii|f II M I I I I I I I I I IM I I III M II I IIIII I I I IIIII TOMVS SECVNDVS gjjSVPERNATVRALLNA TURALI.PRtTERNATURA LI ET CONTRANATURALI Microcofmi hislona, in Traciatus tres dislributa: AUTHORE ROBERTO FLUD alias JcFlucti bus Armigero <sc Mcdicina: Doc - tore Oxonienfi . Opvcnh&mijImvenfis lohanms Thcodorj dcBry, tvvu Hurcnymj Galleri jSij . l? ^ ' s !, 5 1» ^ 17 S 3 J j - i 3 ll a * 3 ' * * f -^ L » » » I 0» .» * ^i^. / it |v ^^^3
 5. 5. 1 .- :» ' -
 6. 6. DEO OPT MAXIMO CREATORI HOMINIS INCOMPREHENSI. BILI, PRO INGENTl EJUS ERGA IPSUM BENEVOLENTJA ATQ^UE MISERICORDIA. K A T I G gKATyLABVNDA. Mnipotens rernm conditor, creator mi incom- parabilis,quiexinfignitua erga hominem benigni- catecum tanta exccllentia & fublimitate creafti/ ut ^^rtft.u Uumquodtimmodofinemomnmmfiatueris: quippecmratio-hKifoi. nem concedendo^eum cum Angelu conyentre,fotenttaifinfi- J''"^ ^** t^yas attrihuendo bruta ex^quare,^tres naturales frx.hendo plantis ajfimi- lari^corpmlarqtendo^cumrehmmanmatisconfientirefieciflu' imo^xjero ipfiim <^Ariji.pi. ammalproyidum^fiigax^acutum^memor^rationui atque confilii plenum,ad- " ' '' mirahih conditione creare <-uoluifit, * ejiuque naturam excelfam ita temperafii^ d Men. ut ipfis coelicolis eam cognttam^Angelisque quam proximam reddiderist' cujtts Ai/^/.^i. tntegrum ex animt a^ corporis^oc eft,f r aterna <^ m.ortali difi^ofdione con- ^^'^^; formafit,ut ammaltta creattone tua affieBum utrique origint fiuc^fiatisfiicere ^fii^--^.- pojfit,<i5r miran coelefiia c^ adorare ^^({empiterneElohmij^/^y/^fwro/?^^? i3guhernareterrena^ttaut^qu£tnfiafiunt^dtltgat i^curet^i^ ipfiatetutsque miniftris fuperiorihus, Anqelis nempe , diltmtur e^* cureturrfimtliter ut tpfe ^-'^'^^- terram colat^elementu ^elocttate mtjceatur^acumtne mentts tn marpsprofun- fun.^. ei" da defi:endat,ommaque tllt aperte (s^ perfiiicue luceant, quatenm antmiejus '^'^' tntenttonem nulla aeris caligo cofundere.^aut terr£ denfitas ejm opera tmpedire aut aqux altitudoprofundAejus defiieoium aufierre qtieat : E^o tuus homo, tua creaturajimmcnfa fui crcacoris dignitate & nobilitate glorifica- ta atque cxaltata,clamo per ignemjper aeremjperq^ tcrramjper coe- lum,pcr fpirifum univerfalemjper aby(rum,perque mundi creata: A 3 Xu
 7. 7. <r O R A T I o Tu SoLus, Tu Ter Maximus 6 Jehova,Es Deus cujusnomenincftabileritbencdidlum in ieternum. Immortalescrgo & juftiiTimasCanimi Sccordisfacrificiis cuir adorationehumillima prseuntibus)cibi gratias(6 fummaj^terna: atqueinfinit^ benignitatis Domine)agit tuushomo,tuacreatura; radioinenarrabilis tui fplendoris decorata pro immenfa tuaerga gGwj.ie^euiyiniilericordia&bonitater^^quodtu Da^dalius rerum condiroi >>M.Trif. ^Aptcrofinciamtmtpjius imagmem * mundique tH£ machinxiji^vaajjimA e;?-«o/'///^w<e,tamviribiIis,quamintelIigibilis exemplar&fimilitu dinem eum priEparafti,dirpofiiifti,formafti,& ad culmen feu ex k^{»" r itum feliccmperduxifti ' imo vtiotuis propriis manihus ^ipfum (icnt ' ]ob. 7- 1 o. («jvr argiUa m creatione ejmaptajli (jrfhperfiibjianttali tuafaptentta itaperfe- m G<» 6. afi,ut creaturij c£teru,quas m mundum produxijit"piJcibHs nepe maris^ njolattlihtis caeli^jumentu umyerjk terr^^atque omnihus ejujdem reptdtbiis *Gin.9.t. domtnaretur," Itautor^;»^f/o»^r«c«irrevocabiliomnesorbis terrarum beftiiE&omniaaerispennigera,cun6laquemaris aquatilia timore ejusperculfainmanusejustraditafint,quippe quemanimalperfc- dtione plenum ftatuifti,cun(fl{sque imperans,& etiam cajteris ani- •J**}}-4,malibus virtute longe pr^cellens,* NcimJ^iritus tuus^o D e u s for- tis,Jecit iUum ^JJiraculum feu ajjlatus tuus omnipotens njfvtfcavit eum, menteque divinafuper omnia aliaanimaliainejuscreationeeum f p/«/.8.5. exornavit : ' Imo vero de eo ita memor (is' Joliatus futjit^ut tUum iffis An- gel^paulo minoremfeceris,eumquegloria ac decore coronayeris,^ ejus domi- <i]ob.j.io. ffio manuumtuarum operafiibjeceris,omniaquefuhpedtbus ejuspofieris,'' <is* ^pf.ij-n. ab origtne cujios ejus effe,non. iis dedignatus,'^rf^/Z^//f/(ejus viadele- &.3ilJis)firmeJiatuensatquee_fficiens,ut cum cadit non dejictatur,quiatu Je- 'Joi^Hii. hoya,Jiifientas manum ejusjJimditer gradus ejus numeras,peccatis '-veroe- i]ob.io.ii jus elementerparcisj cum^-uita benignttatem exerces erga eum,i5^ "XJifitatio " M.Trij. tua conjeryatJpiritum ejus ': Cumergo tu,quieslummus&primusa:ternitatis Dominus, exinfinito tuoergacreaturas favoremundum feu Macrocofmum DominumfecunduiTij&hominemfcu Microcofmumtertium co- ftitueris,quatenus tu,6 Archetype admirabilis fuper altiilima orbis univerficacuminadignitate& fulgore inexplicabili{edens,ad tuu propriumfpecimen& exemplar eos affinxifti,ingentes & debitos in tuas laudes fonos,famigerabilia prcXconia,vocesqj fymphonia- cas imprimis ebuccinet Macrocoimus, adliionibusque vivis inii- £;nem tuam creatoris fui gloriamac dignitatem enarretiore ftupen- do&tremendo(divinaMajeftatepleno)facrofin6lamtuamvolun- tatem tonitrua ejus reboent,encomionqi & laudem tuam inftar buccinarumtuaeomnipotentia: exertarum per orbem univerfum promuU
 8. 8. G R A T U L A B U 'l<J D A. 7 prbmulgent ac refonent gloriamquc tuam Iplendidam fulgida & fulminantifpiraculituivirtute viventibus annuncient,{piritu fuo non fme ftrepitu & riimore inginti atque Korrendo proclament veluti univerlo orbi admirabilia tiia tegis & 'authbfis fui bpef'a,& ineffabilcmtuibrachiipotcftatcmmundi creatufis exphcent,mur- mura &rugitusmagnosedantmariafpiritu fccretacommota,quo tuam conditoris & crcatoris fui omnipotentiam, & imperium to- no gravi atquc ftupendo exaltare percipiantur,& prxfenti^a tui,re- gis fui, gaudio haud communi perfufa, motu propoftione com- menfurato, fluxu& refluxu ordinato flu(ftibus uridofis hafmonia metricafalientibus reflexo terram ambircobfervcnturjTerrsfun- damenta viva aduum auorum nobilium commemoratione con- tremifcant,& exultationequadam divinitus infpiratain honofem tuum faltarc videantur,dccore metrico proportionibusque ido- neis in campis Elyfiis pratisve sthcreis coram te,igneo fuo impera- tore,more triumphah tripudiare, & lartitia quafi infigni exultare perfeverentrutihtuiccElorumignes,huc atqiie illucadnutumtuu feratur atque decofetur univcrfus mundi ipiritus(vera hylac fobo- les)igncisquctuisimprc(lionibusfcfubjedum reddat & myfticos tuorum creatoris fui opcrum nobihum rccipiat charaderes; Tene- br£cdcformes,hylaqucinanis tuo vefbo & folo intuitu/vita quafi hova & infolita exagitentur,& ex nihilo aliquid efficiantur : Deni- que coElum,terra,hyla,abyflus,fpiritus,feu aqua; irivifibiles,marc, fontes,fluniina,pIuvi2e,gfandines,nives,tonitrua,fuIgura,venti,& cun6laaliaMacrocofi"niadvenienti3,Iaudcs &encomia tua^o Elo- himinefl^abihsjcbiiccinare&fpirituiuniverfo publicare gaudeant. Quidetiamrriinus potcft homo Microco(mustuncpr2ftare,qua iple Macrocofmus in infigriium tuarum laudum ceIeDratione,que fecuridum a Macfocofmo stefnitatis Dominumftatuifti,dumini ipfumcujufque Maciocolmi myfterii porcionem inclufifti ficro- fandoquevitJe fpiraculo immediace aboreefflato eumimbuifti? * hic^utQtiimiiC^i^adbrdtiombujJaudibm^obfiquuque hominis dele^a- *^;^"^ • f/dr,ideotuimprimis& fummojure honoribus,precibus,ficrificiis, & gratiflimis gratiis ab eo honorandus es,quippe qui ex infinita p.tJj^ef- tua in illum benevolentia, * non modo eum tibi (imilem creaRiMque '"'' tanquamplio tuo congratulattues. V erum etiam lapientiamj-^cuam (/« <" ''«f.^ dextradierumpu annorum^pu-vita longitudtnem tenente,m ftniflra 'vero di'Tsapi^_ 'vitiasis^dignitatemy e calts JanSiis mtfijii^ut cum eo maneat atque laboret, ^^"'"- *• quofciat^qutdjit accepium apudte/atque ut trtumphantem cuique beneme- ^^ls9 «= rentiglorinE c«roaam attnbuat.) Nominief^otuo ineffabili(o D e u s U * ! & 17 &fortisexcrcituum)^ Hominisfetra,profugnaculum,rupisquefola,adquem JJ
 9. 9. 8 O R A T I O ferecipit,clypee ejiu^cornH falutisjoco edirefol clare.fcutum dansgrdtiam f^ glortam atquejal/tj untca/foLurque ^ita ejuj)quis hominum laudcs fatis dignaSjincly tas 2c illuftres offerre,aut illud lionore dcbiro celebra- re,autpra[:conia de te meritahabere poteft,qui es totus in totOjSc in quo ipfo eft totum,quod eft,cum omne quod exiftit,id en'e,quo fruitur,atehabeat? Qu.is,inquam,mortahum facrofanclam tuam e(rentiamcxphcare,ad:us opcraqucmirabilia dignepubhcare,be- nignitatem, manfuetudinem atquc mifcricordiam infinitam ex- primere,potcftatcm &: fortitudincm cxcellentcm enarrarc,majc- ftatem incomprehenhbilcm defcribcre,nominis ftupcndi cffica- ciammundopropalarc,juftitias{anctqarcanumrcvelarc,pra*fcien- tia:inenarrabilisrationemcnodarc,confilium profundumdctege- rcjprincipium & originem declarare,cTtcrnitatem commetiri,glo- riam atque claritatem fulgurantcm dcpingcre,veritatis pcrfcd:io- nem promuIgare,do6trin:c atque fcicnti^e complemcntum dcmo- ftrarc,Iociatque fcdis nobihtatcm dcclinare,inhnitatem oftcnde- rCjfapientic-c altitudincm comprchenderc,in voluntatisftabihsla- crarium penetrare,laudes tuas deniquc atque dignitates incompre- henfibilcs ullavcrborumcloquentiaautcalami ornati argutialatis digne cxtoIIcre,aut honoiibus decorare poteft ? Et tamcn modi- cumdehis omnibus ex lacrarum literarum fonte,atquc origine na finemagno ftupore & admiratione haufimus : Occultam enim ef- fentistuasfacrofancfla; difpofitionem etiam fervum &: antiftitcm htxod. jj. tuum Moyjen latuiflc lcgimus,* quippe cujus fkciem '-uidere ii '-invere nemtncm potuijfeunquayn verbo tub inviolabili confirmafti : A£tuse- »p/74.«- nim & operatua funt mirabilia, 'quatcnus difrupifti robore ma- ria,pcrfregifticapita cctorum inaquis,& conquailifticapitabale- nXjfundafti fon tcm & torrcntcm,&: arefccifti fluvios vaIidos,para- ftilolcm,ftatuiftiomncs terminos terra:,ipiam *Eftatem & hycme ^]»t>-9- tu ordinafti.^-rransfcrs montes.commovcs tcrram,interdicis foli, "•5* .1utnonoriatur,ftellasfignas,coelumextendis,ambulas fuper mare, ]o ""of^^js Artlurum, Orioncm & Plejadcs, 'cfficis ergo,6 Jehova, res magnas,adc6que invcftigabilcs,& mirabilia,adcoque innumera. Si nobilestuosjin y^gypto a6tus confidcremus, 6 quam Itupendi f uerunt corum cife6lus,& quam mctucndum ac famigcrabilc red- dideruntillinomentuumexccllumperuniverfum orbcm tcrrarii! Si miraculare{picimus,qua: coram populo tuo publice in dclcrto e- didifti,omnestibigIoric?&omnipotcntia?titulum afcribereatque h attribuere cogimur:Quot vidloriis ineftabilibus, 6 Deus cxer- I cituumvcrctriumphaviccxcrcitatustuus fpiritualis atqueccElcftis fiiper^gyptiorum, Allyriorum Scaliarum nationum tibi,& popu- lo;
 10. 10. G R A T U L A B U N D A. lotuo adveiTarum turmas & cohortes innumerabiles^hiftoria tuj lacranobisexuberanternonfincadmirationemacrna rcliquit. Be- nignitatis ctiam atquc mifericordia; tua^ abundantiamreg^.rqui- dam orbis terrarum cxercituSjCundlaque mundi creata agnorcunr, imovero&interhominesipdGentilesac Ethnici ore aperto cam antemundiiftiusperidumconfitebuntur: Nam "r^fl es D £ u ?,jor- ll'^-'-*?^- tis,mifencors,grattoJuiJongammis:> f^ multus bemgnitate acfide, " omnia ad- mimfirans mifiricordia tua, ° qu£ tarn ampla eH^utfleniu (it ea ipfi orhis ter- „ p^ rarum;Namfiicis,qu<e jufia fiint,(jr judicta omntbtu opvre(fis{mifiricors ^ ^'"^Ht- grattofi fehovajonganimis n^ mu/tus bentgnttate,non m £ternum Ittigans neque infeculum tram aJfirvans)nonficundum peccata nofira fiicis nobis,re-^ qu€ficundum tntquttatem noflram refers nobis,fid qudm altifu?it coelifipra terram^prteyalet bentgmtas tua erga ttmentes te,qudm lon^e eH ortens ab occt- denteytam longe amoyes defecitones nofiras d nobis^ut mtfcereturpaterfilio- lum, mtfireris ttmenttum te : nam tu nofii figmentum Jiofirum^f^ memor es^ puherem nos efie,0"c. Bentgnttas tua^dfieculo ufque tn feculum eff erga ti- . „. ment&s te/ N6nnetu,ofehova^confirmafit h£c tpjd ore ^ocequetuafancia, *• tetpfium proclamando Domtnum mtfiricordi£,mtfiratorem, tardttm adtrajn multumquemtfencordtd f3 Meritatejbentgnttatem mtUtbtisfer-vantem,(^ au- ferentem intquttatem^acprayancationemi^peccatumy'^ i(jrfiib alarumtua- ^ ^''^' rum umbra tuos abfiondentem. Porro fortitudincm & poteflatcm tuam imminfam denotat hber totius veritatis, ' quum tufis folus ^^4!^*^ D £ u s fortis ijttx homtnis, ' robur (^ Ccutum «W,' rupis robufia feu petra ' ^Z" ^ *• ^- acmumtto e]us, rex magnusjuper totam terram^ fiducta omntumjextremtta- " ''/ 47- ?• tum terra ^ maris,fiabtltens montes njirtute ttm,accinEiuspotentiacompe- y p/6gl». fiensfirepitummartum,&fiemttumnationumifiibtehabens duas curruum ''•'** *J'- myrtades,<iT multa mtUia Angelorum^ an numrrus eH turmis ^ mtlttibus tuis ? <tT tu Domtne cum tUis es Domtnus Sinat tnfanSiuario habttans. Vc- quis ergo poteH coram tecon/ifiere^cumiraficerisf cum nemofit parttbi robu- » fis^. fitis Jah? *" tufiangis nuaboas chalybeat^^iS njeHesferreosfuccidis.' Tuaervp le^'"^''' potefiaseH admtrabtlis ^ mtraculoftejitntttiaoperationes/ quatenuscor^- '''/•'®7- lium tuumfolummodo njalet adproculcandos hofies nofiros. ' Si tu erqo fe- "*^/'o8.tj» hoyafortis,nobificum, quis contra nos?imoc^ uidcm,y^ omnesgentes ctrcum- !^''^' dedertnt nos,tn nomine tuo enerrabtmus eos. Bcnedidlus ergo fis, 6 Te- hova,& debita revercntia,ac timoreteadorctomniscrcatiira,-^^«/ f? yj «. qtitcquidnjisfiicis,tncoelis n^ tn terra,permanat£ omnes ahyffos. Majefta» te etiam an quifquam Deorum tibi jufle comparari aut conferri po- teft? Quis unquam Deorum(fi Dii ahi effcnt pjstcr te)tantama- jeftate,gloria,adniiratione,& intuentium fluporeapparuir,quanta tu(6regahflimeJchova,vcre atque unice Dcus atque imperator, fceptrumAngelorumaccoelorumgerens)emonte tuo Sinai Ifrae-
 11. 11. ro O R A T I O . ff pfaim. ]jfJ5 apparuifti ? ^^ Nonne majejlatis tux pr<eJeNtu profu^it viare, a^ di~ "verfum eilflumen Jorda» retrorfumyfuhjilierunt montes njelut arietes,^ col~ 104-' r ^^^ utfuhrumtz pecudes : ^ atque ettarn coram conjje^iu fSfacietuaterratre- mutt <^ attingente ea montesfuma^verunt^fuffunt^acfcopuliinflarcertt 6.1. refolutu. * ^uando qloriaadornatus es^qui infidens cheruhinisj '-uerfuster- ^'"" ram coelos tuos declinando deflendis^montesque tanvendo eflicis, ut furnenty M'j ". immtttisfulgur c^?* dijpergis eos,ac emitttsjagittastuasi^fundis eos. < Tan- ta ergo eHtua excellentta,uttpfa homincsperturhetflicitque utpavor tut trruat y.-L i""" ^" ^^^- Maximtis ergo es o Jehoya^quta non esipar tiht^tmo non eB '-uertis m Dtut.io. j)gf^f prater te omnino prout audtytmus aurthus nojlris. "" Nam tu es Deus '4+ i lc n pfai 9 5 . Deorum, Domtnus Domtnorum. ' Rex magnus per omnes Deos, Dettsforttf « Deut. iQ.fifnuj,maxtmtt^s,potentiJflmits.,Jiimmeformtdahilis. ' Cujusfunt coeli,(s^ cali pi chron c(^lorum,terra ^ quicquideH tn ea. ' Tua esi magmtudo^O' potentta,<^ i?.ii- gloria,(^xternttas,i(Jr ma]eftas,tmocerteomnta tn calo ^tnterra, Tuiini elljehova^regnum^uc qui te excollis fuper omniain capuc,nam di- vici^ &g!onaa facie tua iuntjin manUjinquam^tua eftpoccllas ma- gniiicandi&confirmandiremquamlibec. Icaque nuncDcusno- Itercelebramus te,&laudamusnomencuum ijioriolum. Si nomi- niscuiftupendiefficaciamlpeculemurjquisiiludracis admirari,ex- qp/«/»». tollere ac<^uerevereri pocefl:! *Cum nomenjeboyxlaudentomnes coe- lorum Angelt e^T* Exercitiis.,fol,luna i^fielU luctd£,cceli coeloru^ ^ qutefupra coelos funt, terrefirta,cete,0' '^hyffl omnes^ignis^grando^niXyexhaUttOj^-ven- tus procellofiis,efficiens '•verhum ejujymontes,colIes,arhores fi-uSiiferx, hefiiay jumenta,reptilta c^ aves^juycfies, n;irgtnes,fines e^ pue7'i laudent ^ cele- r Proverh. hrent nomcn tuum Jeho^va^qma editumeHtlludfohum,cuju4decoreflfupra '*" coelum iiterram. •• quippe quod eHturris rohujia,quo accurrensjufiusin edito coUocatur. Dulces etiamjufittt^ tuxfacrofanEix. effecius nos docent tuum ^ i'""- 9 ruerfjnmmonumentis perpetuis tnfiulptumj quo mfirmmur,te piftum effi u- tp/i/w.j. jji'verf(zterr£]udicem.,tnfiltotuo cum majefiatefidentem,' ctrca jufitmfcutu u p>/.ij. extfientem (jr glorta captit ejtis extoUe^item, " eum ttapafientem,ut egere non X pfaUi. pojflt.' Cutquerependisficundum optis fuum^ cum fisexaltator<C^depreffor: Wfj,.^, Nampoculum esi tn manu tua,<i^ '•vinum turhtdum eH,plenum mtxttone,ex quofundis^^-veruntamenfoeces^quasexpreffertntjhthcnt omnes tntqut terrds. zp/i/ loj. ^^acisergo,qu£ jufiafiunt f^judtcta omnthus oppreffis. ' Namomneopustu Iec u 16 ^^*^^ ^^ judtcium cum omni re occulta^fiye honumfiye malum^ ^" antmosque b Proverb. tuperpendis,in cujus oculis <-vtrre5ius in unaquaque^iaftia^-vtdettir : Nam uttu juftus es^juftequoq; omninodilponis^necjuftitiajtu^quic- ^ o«r ? quam refiftere poteft/quippe cujttsprtnctpiumefitua potentia. ^Tibi i- igitur,6 Deus juftetnbuimusmagnitudinem,quiaomnesvixtuas funt jus, qui juftus permanes & rcclus in xcernum. Prxcerea,(i prasfciencix & providcnci^e cu.Tincnarrabilis vircuccrefpiciamus, *pj.ii%i. eamcercemirabilem eflepercipicmus. ^Namquamvis,tuJehova, elatu«
 12. 12. G R A T U L A E U N D A. ,r elatiis fiSj tamen deprcfTum arpicis, quamvis altus, c lono-inqtio . pr.Tno{cis -/iProbaJli enim hommem , t3 cogno[cis ejus federe (C^ /Mycre ' ^'''^ '' (^ coguationm ejus e longinquo ^ iter ejus , (^^ cidbittm ejus circum(fias, CJ^ omnium njtarurn ejus peritus es. ^ Teftis cni m es remim , e^ cordis ° '>' '" iffius chfervatorac auditor lmgu£^ '' imo ruero cum nonduyneratfermoinUn- ''^/"'i^.-. gua, noyifn tu ipfum totum. ' Nam a te nibiloccultartpotesi, k. quatenus o- t^S.r,. culus tuus qtucqutd rerum eH^ruid.et^c^ abdita tn /ucem productt,' cimppe: '''"•''" qut tn coclis fupra, d' tn terra infa cognofis meretrtcem , cauponem ijffa~ ganurn. Encomiisergo perperuis adornatus arquc clevarus fis, 6 fapientiflime & vigilantillime Dcus , cui omnia revelanrur, nihilque occultari aut tegi potcll:. Similiier "' con/ilii tui pro- "^^"f^n fundiiHmi arcanum quis cognoicere aut comprehendcre poc- eft , cum rattQCinationes mortalium fint ttmidcc iS injiabiles coqttationes eorttm ? "Quare licec opera tua manifella nobis & fiiiis noftn^ l^'"' '"' fint cognita, occulta tamen myfiertatua nemint fmt reyclata , fuffi- cit igitur homini hoc rcire,vidclicec , 'quod tuum confilium fit "'''''^ u., flabiie & permanens, Es ergo timendus &: formidabilis 6 [e- ^' hova , c[ui|-)pe ad cujus confilii fecreci adytum non datur mor- talibus attingere: Principium ctiam feu originem tuam an • . quifquam ulla rationis inquifitione perfcrutari auc coano- fcere potefl , cum cu , quaccnus rcrum omnium auchor exiftis j ante omnia extiteris ? ' quippc qui ab aterno extftens ^.^^^° * fuifti ante mundi prtmordtum:Nui ergo procul dubio habuifli prin- cipium,quatenus principiiprincipiumexciciflij^ dcfinemnul/umha- lEx.d,^, brns/egnabis infculafculorum:^x quibus colIigimus,cecffemundi, '^' hominis acque rerum omnium ^ternitate : quod etiam in hocar- gui tur,quoniam ' quicquid f-acis,idipfum permatiebit in pcrpetuij, ' ^"-i- h- qaodquidem,nifi tu ^Eternuseffes,fierinonpofIct:Hincergoper- cipimuSjteprincipio finequecarere,&quodconfequenrerfummo jeternitatis fohojfuperapicearqj fummitate ccelicoElorumexcelfif. fimi , viAoria triumphance, infinito gaudio & perpetua juflitia atque aequitate infideas; Cujus nomcn benedidum (it lau- dibus illuftrilhmis , honoreque fempicerno celebracum atque fublimacum , qui folus cum Filio &Spiricu cuo esab ^ECerno iw a?cernumabfqueprincipio&fine.Porroancemdurumacqidifficile cric gloriaj cux perfectionem merico &modo digno depino-err, 'cumcuceipfegloriamcuaminccrnam fcrvo Movfivifibilem led-tf '"'"''' ^* derenoluerisiquippequam nemo videre pocefl,dum vivjc. Ec ca- menaccepimusexfacrisruisScriptis,'quodnonnuIlis clcdlis o-Io- 'fw./j. ria tua externa apparueric ; Nam quamvis a priore latebac .Moyfen gloria faciei feu cffentine tu.x , a pofleriore tamcn illam •B 1 oculij T.Z.& 1
 13. 13. u O R A T I O oculis fuis mortaljbus conrpexic,hoc eft,gloriam tuam ftcunda- hp/75'- j.i-jrn intuitus eft. • Komen timm,o D e u s majcftace ^il.ine m mHndo mAznum eB^^ habttaculum in SionJ quo tumirabtliter amontthits aterms tngentem tuamglonaintlldflrando expnmens,fi-angis fotentiits,(^ miracuU . adculmen perducts : Imo njero glori£ tu£ effecins nbique tn mtmdofer opera ' ''/^^'^•'- tuafiupendadeclarantur. ' Nam ipfi coelt enarrrant glonam tuam^^r ope- ra manuumtuarum declaratfirmamentum, Gloria ergo {cmpiternatibi a creaturis tuis debita rarione attribuarur,aquo,inquo,cumquo, & per qucm exiftit omnis gloria,majeftas & potentia. Quod ad yp/:}i.(j veritatemtuamattinet/ nmne docemur^te ejfi fortem t^ '-oeracem? ' Non »Nitij.ij. ri 1 r J n entm es homo^qui menttatmautpupts hominis^qmm pceniteat : an ipje dtxtjtty ^nonfactes,anne locutHS fueris^i;!^ non prxfiitens illitd? ^n de nuentate tuadubitayertt,jufittiam tuam refi>tctatyi^ amplitis non htefitahit. Es ergo D Eus juftus,fortis&verax. i:)o6lnnsctiamitqjrcientixtua:am- plitudmis,quam ampliilimarediunt Scriptur^ iwx fandce tefti- ap/i».8. monia. " Nam tu erudis jufittm^i^ doces, qua '-oia ambulaturusfitjin- firuis , tnquam , eum fiacere pUcitum tuum , 0* deducis eum per terram pU- ^Pf-ii9- nam^ etque confiltum dare confiteyifii, * quomam tu es njcrtts rattonis O* « P/1I9- fctentKZ doElor,' eum quem amoreperfequeris^omntbus docioribusfuis tntelJige- d'p/145. ttorem,fintbujprudenttorem,^ perfiitritumtuum bonumfactens,eHdo^ordo- '°- j j Borum,' docens praltum i^ bellumiqutppe cujus frmtme, ^fofua dux ma- fDeut.i^. qnm ^bel/ator in^viciifiimtis eytafit. ^ Samfonfortttndtnemfuam comparvtt, %]ui 14. qua leonm occtdtt,0' mtlle '-uirosfoU maxtUa afinina profiraytt. Gedeon ^t^^J^['^ multitudtnem cumpaucts debelUytt,' t^Samgarfixcentos rairosfiimulo bo- iW.j.51. «p/^j' virtuteetiamiftius fpiritus fapientiv-e homines,quos eoreple- j. vifti circa artificium veftium Aaronis conficiendarum adipfum mEW.ji. confervanduminftruxifti ? ""ficetiamfpiritu tuoB^;^4/f^/(?»;infpira- j-^«5-5° fti^guoftatimperituseftfadtus &intelli^cnsinomniarte."rjuset- nNumn. ^-n i*^. r •r. I r t5 iamafflatuhommeslcientiarum imperitunPropnetasmutatilunc °^'""^*in(ignes, ° fic adfuit fpiritus tuus, Balamo,Samueh,Eltshie,Sc cxte- sjrov. X. J.JJ i^rophetis. ^ Scientia ergo & intelhgentia vera ex orc tuo "JMjy procediti Nam tu Jehova folummodo das fapienti^m , 'quia ''' Deus es in fcientiis pcrfediffimus. Porro etiam tanta eft loci, & fedis tuae celfitudo, ut lingua mortalium , imo vero hominis cogitatio eam dignc & vere, prout eft,explicare non poftit: Nec ' Ff6i. j4 autem docet verbum tuum , literis perpctuis mandatum , ''quod • i.Re^. ti. tu Tehovaj/wy/^f^ caclis coelorum anttquorum,' infilio tuo celfo atqueeUtOy 1 Vir. ^quodtotus exerctttu coehtibtadfiet adextra^isr fintfira. ' Excelfior entm **• es coelo <(sr fuper fieUarum njerticem fuhUmaris , ((^ circa cardines coeli, u t.s»m.6. " Cherubinis inmtensambuUs. " Et cum tibi deorfum defcendere pla- ip/i44.j cctjinchaascoelos tuos,facisq; nubes vehiculumfeucurru tuij,itaq; fufcc
 14. 14. GRATULABUNDA. 13 fuper alas venti,ambulas & facis angelostuos ventoSj&miniftros 'tuosignemflammantem,&tu randemtangendo montesefficij-,ut fumcnt j & immittendo fulgura tua difpergis eos , ac cjaculando fagittas tuas fundis eos. Saivummebc 6 Jehova fortis &c formidabiiis & fecundum mifericordiam tuam infinitam me miferuminillodie tremendo,horacjue ftupenda ampledraris pre- cor, in qua tu fumma majeftate cum timore quidcm & horrore iniquorum,&: gaudio inenarrabili elcd:orum,vocemagnaauditu- que r.erribili, & gloria vifu ac alpeclu immcnfa, majeftateque o- mnem imaginationem fuperante & excedente venies , ad fufci- tandos mortuos, & ad judicandum omnes in jufticia, icquitace, mifericordia atque benignicate. Infinitas etiam tua tanta eft, uc captui humano eam lubjicere fit impoflibile, •'cum tua ma- gnicudo non fit comprehenfibilis, ^-quoniam es in coelo & in *''•' '^'"^* inferno, in extrcmis maris , in nodc , intenebris, & ubique: duratione autem ^eternus es , ficut in pra^cedentibus narravi- mus. O quam infinitaeft tua elTentia & bonitas , quam per- perpetua dominatio & durabilis potentia , Jehova fempiternc Deus mi gloriofe & honorabilis. Neccerte minus admirabilis,in- comprehenfibilis&infcrutabihscft:fapientiatua. * Cum illa qua^ »Hn.8. tenusaltifllimis ccelis altior,fepulchro imo profundior,& longior terrsE mcnfura, marique ipfo latior eft,plcnc inveniri nonpoffit; *N6nnc opera mirabilia fecifti in fapicntia tua ? ' tjus prp- 14 '' funditatem, quis invcnict , aut quis potcrit ufque ad finem, ' ^** " *• inexhauft^ tua: omnipotcnti^ ulla rationc pcrtingerc aut pc^-vc-^jo^.uu. nire ? ''^» quijquam mtelligit ejtis ortftm cumfuent ab anttquiSi (is* mul- to tempore apud te , ' fojfedtfii eam a frtncipto njiit tua i^ ante opera « frov. g, 1 tua , imo certe ante ullum temptu , ^ antefeculum tnunB^fuit , (^ ah^^' gterno ordinata,f£ ex antiquis antequam terrafieret^cum nuUiX. erant ahyffi, iS^ fontes ahundantes aquis,^ cum aptafit coelos tbt erat^cum fiatutfit am- bitum tnfuperficte abyjjifutt tUa apud te a;elut alumntis cunSia componens, (^Hiis cjus operibus refiftcre poteft ? quippe qus fi deftruxe- rit , nemo eft , qui aedificet , fi iticluferit homincm , nullus eft,quiapcriat,ficontinucrit aquas,omniaficcabuntur,fi emiferit eas,fubvertent terram,''^^ cjus fedem,in qua cftinhocmundo,re- fj»t.i8.j. fpiciamus , cam in fecretis naturx collocatam fcnticmus : fi ipfius ^ ^ , ^ , pretiuminquiramus^-^^illudnonnovithomojquianon dabitur il- «»• Iaproauro,necponderabiturvalor cjus argento,ncc poffunt lapi- dcspretiofi,aut nitida gemma,aut adamas eam cxajquare. '^Nam kJ"* ii- ^ ejusacquifitiopraefi carhunculis,quiimprettofaetiamfunt ejtis ^o»<«,quippc P 3 qu;e
 15. 15. 'h O R A T I o hp/.tii.iQ. qux ''femen faclt potens in tena,& bencdictionem^opesatqne Jf- vitias Iiabet in ciomo fua,f:acit jullitiampeipctuam,cmcitqjutlux: in tcnebris luceatjgratiolaeftjmifericors,jultaJiberaIis & animo- i]eb.ii.6. f^ 'o utinam Dtuslapientiflimebcnigncloqucrerismecum,&:a- perires iabra meamihi,ut oftenderes mihi fccreta lapienti»,mcq; cioceresmultiplicitatemlegis tua?,utreveraerudircrinfchohj tuis, Sclapienscoram tefierem ! Quid etiani in voluntatis tua: laude i^.'^'"" eloqui poiIum,^qui quicquid vis,facis,&: nemoteinterrogaturus eft,quidaut curita facis ? Imo quidem , bone & jufte Jchova, fiat voluntas tua & in terra , ficut in ccclo , & in partc mei ho- minis terrena leu externa , ficut in fpirituali, coelcfti fcu inter- ipfai.101.n3.. 'Parati, inquam, fint Angeli, qui f mt miniftri tui , uc f-aciantvoluncatcmtuam per totum univerfum. Laudes dcniquc tuas pro pollc^quamvis non fufficienter lecundum animr &c fpi- mp/65(ji.j.jj.|jj dchderium)cxtollcre non dchnam,mi6 ver6/"cum 1'rophe- ta Regio cancicis & gratiarum acftione te laudabo. Sit ergo tibi, ^ Jehova laus , honor , & gloria in fecula fcculorum. En ecce, Deus bone , & milericordia pleniftime , ego tuus homo, fruitione portionis eficntia: tu^ inexplicabihs,beatificatus, men- temmeam(fublimem & nobiliflimam mei internipartem)tibid/:- bito tributi loco , tanquam Imperatori meo , lupplex offero, animamitidem meam mediam,egrcgii naturastuxaclusfecunda- rii efte(ftum,uttuis viis & mentis fua: inftitutionibus adhxreat,ani- ni.ctr.i. mamque infimam, five* hominem meum animalcm tertii tuia- '* d:us proventum,utin tuis legibus perfiftat,ac denique tocum cor- pus meum,manuum tuarum opus,ut fecundum voluntatem tuam fandamhuc atque iHuc iTioveatur,ex animo& cordetibihumili- ter fubjicio. Pro divino 8>c prarftantiflimo benignitatis tux fru- d:u,quem inde a nativitate mea more melhfluo tam invifibiliter, quam vihbihter guftavit , tam anima quam corpus meum, ingentes atque gratiffimas tibi creatori meo gratias agere geftio, tefubmifsc orando,precibusqueaffiduisfolicitando,utfidci,mifc- ricordias,atquc gratia? tu^e abundantiam per fjiiritus tui afflatuQi e coslis fandlis , leu montibus sternis Sion in mc elfundas, utita v vistuaexterna&ccelitus emilfaacrecenterinfpirataunicns& con- jungensfefeillicuovitx fpiraculo inme comprchcnfa,forticer,vi- vaciter,&alacriterfpiricummcu viva vcraq; regeneracioneadlocit beacoruerigar,&contcplatione lasta in hac vita,vifioneq; certa& inlallibili,perveramrefurrcd:ionc in vitafecundaadfupercceleftc tuu lolium conducac.In manus ergo tuas(cxad:o & complcto prius divina divinorum fpcculationc hujus prims vita? curricuIo)cxfpirc aninaatn
 16. 16. G R A T U L A B U N D A. if (inimammcam,alisaLireisin fuo fpiritu cryftallino vcd:am;& gra- xix ballamic;EpIenitudine in Chnfto,& verbo tuo vero me mori permittas,obtell:or,uttande{piritus tui facrofancti alacritcaeacite primam & {olam numeri creati unitatem, hoc eft,principium,a quo primum infufa eft animameaafimplicitateinmateri.-E multi- tudinem^adineriarrabilem lux gloriftr unitatem,& fimplicitatem refurredionecompleta refurgam. Sis mihi, o D e u s,oro poteftate & fortitudme rupes ,fcutum,atc]uemunifio,ut fentiant inimici mci,me fub alarum tuarum umbra tegi, pr.Tfervari atque feliciter fpirare:Fac,ut majeftatis tua: inexplicabilis radio adveram fupe- riorum meditatioriem rapiar,atque ut inferiora apud animam mea pro viliftimis habeantur: Concedas,inquam,ut glori^ tuas memo- riainhonoremerito,juftaq;reverentiaatque timore a fpiritu mco perpetuumretineatur&charadlcribus vivis ci infculpatur:Vene- rabile &laudabile fit mihi nomen tuumineifabilc,& facrofancTtum in^eternumi Sismihijuftitiatuagratiofusatque propitius:Medi- rigatatquegubernetprovidentiatuainviismeiSjdumegoconfiliu. cumadmirationeadorem,asternitatem mundo pr3;dicem,incom- prehendbiles glori^ divitias extollam,& veritatis perfeclionem u- niverfo terrarum orbienarrem: Scienti^& do6lrin^ tuarmecapa- cem reddas,utego,facrofan(fto tuo lumine illuftratus,mihi ipfi be- ne cognituSjte more tibi accepto&gratoatquedecenter revereri, altitudinem tuam admirari,loci & fedis nobilitatis &fubhmitatis pulchritudinem meditatione congrua diligentifilme rimari,infi- nitatis myfterium in ecftafi meditari,mfcrutabilem fipienti^ pro- funditatem omni populo, clangore quah buccin^e promulgare, permanentem tuxomnipotenti£e,voluntatem agnofcere,acdeni- ' quclaudem&honorera tuum fempiternu & nullo a^votcrmina- duvoceorbiterrarum unifono decantare,cithara;harmoniarefer- i'e,gloriatriumphalielevare,atquefama^immorrali &literaruper- petuarum,nulloq; feculo eradendarum monumentisconfidenter traderequeam. Necunquam ceflaboegohominisfiliusoreaperro clamareperfacrofandlos mentismeiEradios,per fubtiles&empy- reos intelledus acrationis fpiritus,per lucida anim^ vitalis fubfta- tiam sthereumqi illius laticem perq; aeie cujusq^ interni mei homi- nis portionis receptaculum,pcrignem,peraquam,perq; terram,ex quibuslutoficorporismeicompofitiotemperaraeli:,permeumin- ternum,per externum,perq; totum,cIamo inquam,voceqi exerta procIamojTu SoLus Tu Termaximus O Jehova Es D eus, qui fecifti coelum & terra,mundumq; homincmq; ad tuam propria iiijiaginembenevoleeffinxiftijcujus nomefitbenedidluin ieternu. QrmuntM inbomtate luministuifdicifma. £go HOMINIS FlLIUS.
 17. 17. i6 Traclratushic demicrecofmo fecundum nx- tvra.x duas fecliones di- viditur,/'» qumim T R Contenta A C T A T V S L Internum fcu anima, chjhs ejfentiaesi dif- pofiticnli tnO dicttur plicis> quate- 1) nus participat denafura coe- li Priori Metaphy fiCA (-rphyfiCA . Microcofmi hi ) (loria enarra- ^£x r£mpyrci«/;^J|j^j^",{^^^^ dtatur l^^^^. ^therei«W<?rV«=g"^"^*- ^Vitalis. ^, fAnimalis. L.lementaris , {- atciue hac ra «^Scnfitiva. tistje dicitur • l^ldolum. Conftitutionis ratio. tur, in qua tria explicantur, vi delicet ejus ternu feu corpus , in J quo duo <..v- jHarmonia , quapmesejmn- plicantur , f/ 1 ^^^^^^ concordipaxe ad invicem delicetejus l %^»/«r- . fCreationc. Internum m | extcrno, hoc f//,anima:in' corporeope- ^ratio, /«/»/;» l Gencratiocc ^Vaticinium feu Prophetiam, quiteB mentU fcientia. Geometriam,^*<e eUanimxintelleclHalis & ra- tionalU intenttenum enucleatio. Artem memoriiE,^«<c eit anim/t memorativg^ imaginativ£ operatio. Genethlialogiam (eugcnii &genitura: inqui- (itontrt,quaeBfcientiaadammamvitalemper- tnterni,qudm <^"^"^' _ ... externi natur* pPhyfiognomiamy?// antmd. vitalu &ntturalu hiftoria propo- ' p^^fol^^f'^<^^^&^*f^'^^^'*^^'>^p'>^'*^»f'^^"^^'^- ruminjpeclionem drebfervatienemitfdagatione. Chhom2Dtiim,quaaccidentiapt^fntia,prateri- ta (^futuraitam animiquamcorporisdehitaobjer- vattone rimamur. Pyramidalem contempIationem,^«4 homints interni dr externifymmetria proportiones^ fym- ^ phoniacA animadvertuntur. L £. Pofcriori Te- chnica mi- crocoftni,/4w nttur tn por- tiones feptem diflributafcili- cetin
 18. 18. I"? luci.c L E C T O RI B Ll S I N C R E A TyE FULGORE ILLUMINATIS, SACKOSANCTO MENTIS ARDORE PERCITIS. F. R. C. HOC EST, lide.religione, charitace exornatis,incomprehenfibilem in hic vit.a a nionte & rupe Je H o v.^ fortitudmem viviticam in verbo cjusJesu Christo hujus compofitionis diiroIutionem,& gloriofam tandem atque triumphantem a Spiritu fando per verbum refiirrecflioneni^. ^^)»^ N ecce Le^ores lucis xterna decore exornati (mo- '^yJ. mos emm^derijores atque hommeSyqitt m diyino ahfirHJioYis Fhilojopbiae campo ^ementem nun^ quamyyeljaltem nmisparcefecermt.utpote qno- rum crajjis aunbti^s (s^ objlmato corde ea rejhuerey qUiC fxpenumero ijera perhibentur.d rhdojoiiht- co hocnojiro convivio ma^tcis ipji/is -veritatis Cu- '^ fiirramimbus arcemus, c^ in tierpetuam homi- numpiorum oblivionem abdimHs.) En,tnqtiamy ^eccejiguram e^gtemqueyUt mtraUatuprmcedente ipjim Macrocofmi Jic tn hoc Microcojrni^mcertis quafihominum opmtombus dejormatamy<^ m <-va- riaj admjiar Prothei tmagmesJiSias t^praJiigioJascoverJam,mJe rurfum mu- tuo mxu reficere aggredior:modofitraSiatU hunc noflrii,alioqumfortaJfis afpe- ruac malecultU ^os argutia calamt rudis atque impohttfcriptum non fjrerve- rttis mfptcert. Faxit D eus glortoJits,ut octdos '-uefiros novitatis forte cupt- dos benevolo hujus Thtlofiphia haudijulgaris aJJ)eBH,aures <-vefiras btbulas plactdo hujusfapienttx. d nobis^am ebuccmat£fufitrro,atque antmum tandem '-uefirum dtvina appetentem jucunda ejujdem contemplatione permulcere queam. Vos ergo tn hoc opufiulo meo Microcojmico faufit atque propttti adfitts oofecro,utYeltquaad culmen <(^ exttum felicem perducendo, ea '-uobisy Utttta hattd 'Zfulgart perfufitsjubens 'x^olensqi»e conficrem,eique^vere non defifia- tis, qut jujfis ijefiris obfequtum femper commendabo,dum ego 'vos caufitmq; meamjehovie ommpotentis provtdentt£ commendavero,qui fe dignosfiapien- tt<efu£fr£mtoaffiuentermduerecUmenterque atque Itberaltter traSlare con- fuevit, Valete. : R. F. TRA-
 19. 19. TKACTATFS T> R I M F S De INTEGRA MICROCOSMI H A R M O N 1 A: InfiSitenes dmfus duas. CPartreMetaphy^caat^ui) ) rhyfica, (* MI c R o c o s t-i i tam lnterm,cjami exteynt InquaTHm NpQf^erJore TechmcafeuC^ hiJloriajnccincliatquelucftUfiterenarratitr. (^ ArtificialU J ^.^^S^ ^^e» ^"S^ •»SS»> ^&fr- ^^*«9<^ '^3«' ««C3«-^JS<ir ^5^ ^'«j*» t*«^ Contenta TKACTATVSl. S E C T I O N 1 S l. fPucedeiia & Ci^umtrorum duorm &ab^rufetm tfftHm, dc quo lib. i/c^.i. ad tjm crta- S ttoneadu- S r«>Ui(( li^il» (HarmoniaabilU/nmner.kderipata, de ^i&Uj.i.(c&.z. In Microcofmi fabrica duo Uintconfi- deracione dignavide- ticec eam i ''internum fCompofitio,deqa»}th.y feuatnma. . , ., ,., in qua jj «cNttwm.dequibuslib.^.cap.z, ponuncur | . , ... tria fcil. lW'"H(i«M,de qu^ lib.^. cap.j.^. Ex«r«« in fC*n/^ir«»«.dequaIil).;. V. <juo no- tatur <i«o, ' Cotiftituentia ^"1'"'"^'* / Idl.eius (uarnom*ftufymmttria,deQiihb.6. videl.cjus I (Creationt in qua agifur ^Mentv in corfore , de quu Iib.3. ^jlmmtf medta in (or- ilfl«< ;or»,dequolib8. Animtfenfitivtftu in- pma incorfort, de ^ quolib.^. j TtiflutammtwcoTfortvifit- y M*,dequahb.io. Internum in fComfofitio <^ de txttrno,n in quo dtu j obferva- S L^oi»4fio„r. dcqualib.U. tur fcil. ^ T L fjui [^HjrwfluM.dequalib.iz. T R. A
 20. 20. TO TRACT ATUS PRIMI, SECTIONIS I. L I B E R T. De nupaeris divinis. l A ? V T T> K 1 M F M fen huiiisfubjcciiproiludmm. Uoniam in nobiliflima hominis feu Microcormi interni dif- pofitione,& circaadmirabilem anima: humana:harmoniam ablque exadiffima melodi^ &: fymphonis mundanie/eu mi- crocofmicx cogniiione verfari impoflibile arbitramurjfimi- ter de numero,pondere & menfura (ex quibus mundus,&: ejus anima miraculofa concordantiarum ordinatione atque concatenationeconf]antur)flnedebitadivinorum,formalium&abn:rufbrum numerorum contemplatione myfticaqj harmonie fimplicis infpedione riteju- dicareautperpenderenequimus(quippeq)omnescompofitionesfymphoniar, rerummundanaruefrenti^,vita:,&:ahimuiic2mundana;&:animata:efFed:us, 2bhisnumerisdivinis&origina!ibus,tanquanumerusab unitate,pundu a h- lieaScconcordiaab uniiono derivanturyidcirco imprimis & anteomnia ne- ceflarium ex)flimamus,infinito animi &:ingeniiconamine,im6 vero indefa- ngabih ipfiusmeutisdivinxfervore,precibusetiamafriduis&: fidehbus prxe- U!itibus,ut profundahorum numerorum divinorum meditationeatquetum poftea fincera harmonixfimphcis,ab iis inefFabihter fcaturientis contempla- tione & inquifitione ad completam horum cognitionem feliciter pervenia- mus.Quod quidem quoniam perfici,& ad culmen atque exitum felicem aprio- re perduci impoinbile cenfeturi quoniam D eu m fecundiam ejus eflcntiam nemo unquam mortalium defcribere aut propalare potuit ( tam enimabdita & abflrufa funt Majeftatis divina: myfteria) noftriim utique erit (quibus pro- pter mentis&ipfmsverbidivini fruitionemhaudquaquamdeeftimmortali- tatis confequendtc facuItas)nofmet inopia laborantes&ignoranti^ tenebris obvoIutos,virtutementisiunobishabitantiscaptivosredimere,abobfcurolu- ininedifcedere,immortalitatem adfcifcere & corruptionem fugere : Qupd quidemutingenue&perpuIchrefiat,mentisnoftrxacuminetenebrarumcor- poralium fifluras penetremus,utapofteriori tandemunitatismetamattinga- mus,lucisjugum(fumrnapulchritudinedecoratum)infurgamus,infuperftan-. tialem mentis patriam faltu levi infiliamus, fcalam Jacobxamalacriter, fed C 1 caute
 21. 21. 20 T R A C T. I. S E C T. I. L I B. L cauteafcendamus.D.Pauli alisfpiritualibus(virtuti fpiritusracrorandli inni- tentes)ad tertiicoelivitam&lumen immortaleaflurgamus,&; finumcrorum fuperfubftantiahum arcana fecundiim Deitatis eflcntiam oculis intellecluali- b'isperfpicerenonpoirumus,iistamenTrinitatisglorixideam,iconemfeuex- emplumfaltemintueamur,numerosqueejufdemdivinos5cformaleicumma- terialibus(fummadiviDitatis facrofanda: revercntia Sc adorationepra;eunte) comparemus, divinos cum mundanis mifceamus, mundanos cum humanis conferamus:fic enim faclus efl: mundus,fic creatione propagatus homo:Ab hominisigiturharmoniaadfymphoniam mundanam atque tandem (illam mundanam rationis pennis tranfcendentes) ad divinam afcendamus: Atque hac via,cognitione a poftieriore illa elicere pofliimus,qux fcientia a prion im- poflibile erit captui humano comprehendere. Nos vero ordinem cognitio- nis a priori fequentes, tanquam a principio ad principiatum^^inteileclis rebus hifcepriusapofteriori)methodi prazfl:antioris caufla a numcris divinis &.iim- plicibus,harmoniaquefimpliciirimaabiisconflataexordieniur,ucipforurTigu- bernationegradatimatque pedetentimadnumeroscQmpoiicoilcumateria- les,tam mundanosquamhumanos,cum fymphonia ab iifdem derivata psrve- niamus,atqueitainrestandemmaterialesprofLindiu;>nos immcrg^mus. o: 1)6 monade,Jeu umtatejltmmai^ myjlica. |Culisdivinamentisacieilluminat^'sundiquecircumfpiciatmetaphyficus, confpicillo naturx lucidiflimo,elementorum rerumque ex iifdcm com- pofitorum angulos profundiflima intelleclus fui iniped:ione(circa res in con- creto occupata)rimetur phyficus, phantafix feu imaginationis fuas acumine (demonftrationis fuleimento nixus, humerisquequafi Atlanticis fl:atumina- tus)Arithmeticam,Muficam,Geometriam,Opticam,Afl:ronomiam,Aftrolo- giam,& Geomantiam,profped:ivo fuo intuitu(circa abftracla verfato) intro- fpiciatMathematicusrfubtilifllmarationisargutiaprardicahiliumferiesatque ordines ab ente tranfcendente ad genera,&: a genenbusadfuasfpeciesfubal- ternas,&dcillisadindividuadefcendentes,fimihterpra;dicamentorumderi- vationes,ortus,prxdicationes,relationes,&:pra:cipuetranfitumpra:dicamen- tifubftantia:ageneregeneratiflimo,in particularium multitudinem ibecule- tur Logicus,memorize denique fiducia (non fine candida mentis contempla- tione)litefarumelementariumordinisatqueoriginis,fyllabarum abiisderiva- tarum propagationis vocabulorum a fyllabarum unione ortus,actumpoftea fententixfeu orationis effluenti^ cx vocabulorum ad invicem debito modo, nexuatqueconcatenationepromanantisrecordetur Grammaticus:atquehi omnesrcrumcundarumoriginesatque exiftentiasab unica &:folaillamyfti- caradicebenigntfcaturire,&modoineffabiIi(fcdcertifllmo)dcrivaritandem vultu manifefto oculisque apertiflimis perfpicient atque difcernent.qux mo- nasmonadum,acmonasfummadiviniflimaquenuncupatur,quxeftilleD£us folusSctermaximus,acujusfonteomniatamcreata,quam increata(&inmul- titudinem profu(a)mentisdivinxacie effluereatquepromanareanimadver- tuntur. Nam [ ad res Metaphyficas contcmplationem noftram converta- mus,inillisha:cunttas radix radicum exiftere reperitur,cum fit Deus Deo- T<. u M , fummitas fummitatum, bonum bonorum , fons fapientiic &: omnium radicumorigo,intelligentiaintelligentiarum,omnipotentiapotentior,ingeni- taabalio,bcnignitateinfinita&.myfticamensi Imo veroin trinitatepcrfona- tum
 22. 22. DE DIVINIS NUMEPvIS. zi rum eflentix {"uperfubftantialis primum obtinct locum,cum iit unitas i!la fa- crofancla, a qua numerus divinus procedit,6c in quam revertitur. Denique excrafuanRcirentiam in res materiales 6c creatasmore imaginationemexce- dente profpiciens, e fulgida fua radice Angelorum chorum, Dxmonum tur- bam,atqueanimarumccetumimmenfaproduxitmultitudine,&: fapientia fua inefFabiliinorbesrutilosignequecorurcantescohortematquecomitatumeo- rum , quemlibet difpofuit. Similiter phyiicas mundi creaturas conilderando, e.^squedebitomodorefpiciendo,monademhancmyfticamprimumintereas locum obtinere inveniemus,cum unitas eadem non aliter iit numeri denarii radix,quamcentenarii&millenarii,exquibus numeris mundi fabriceminpri- mordioconftituiiIe,&:jam permanere inferiusdeclarabimus.Hinc apud phy- ficosprincipiumdivinum,naturainiinita,6cnatura naturans,principiumprin- cipiorum, /ydus iyderum, lux luminum, feu creaturarum lux undique collu- cen^, fpiritus fpiruuum,Sc ipirituum opifex atque effecT:or,mundus mundo- rum,dux,gubernator&direcT:oromnium,axaltator & depreffor nuncupatur. Tempus etiam fuam originem ab hac radice non hahuille negabit Philofo- phus,quatenus hxc monas in fua natura fempiterna,8c abalionongenita,re- rum omnium creatarum principium & iinis feu «& « exiftit. Quare etiam a dictaradicemyilicafuCipnncipiufiVizwfjaccepitilinequanulluunquamexta- rettempui; CLimn.unc,iitejustetminus,aquodeducitur&. movetur,nonali- ter quam linea a pundo. Sinehac etiam radice non eiFet logica relatio,cum nullarationeFiliumdicamus,nififitrefpec1:uPatris,nequeiafuper(ubftantiali- bus,ubiPater dicitur fui iplius,feu ex fe ortum principium,nequeininferiori- bus,cum,ibihxc radixiitabftrufum entium femen,feculorum parensjacvita. cunda producens , cunda bono ac bonitate fui ipfius replens atque fatians. Porr6etiamfecUndiaMatheiinconiiderataradixhxcinGeometria,eftline£ primordialis punclum.circulique centrum,a cujus multiplicatione omnes li- nes,omnes iuperiicies,corporaque omnia tam mathematica,quam phyiica pro veniunt, atque iterum refolutione prjeeunte, in eam tandem, tanquam in principium,aquo,revertuntur.InMuiicaeftconcordix&harmonia;origo,u- niibnus nempc ille primordialis,a cujus fuperfubftantiali tono melodia empy- rea iive fpiritualis,five iit mundana,iive humana,atque etiam inftrumentalis exoritur,quatenus fciliceta fux vocis feu foniradicalis(verbumproducentis) termino Diateftaron,Diapente,Diapafon ,Diapafon cum Diapente &:Dif- dinp.jfon confonantix compoiitx derivantur. In Arithmetica etiam monas h;£c radix exiftit,ex qua digiti,articuli,numeri,centenarii,millenarii atqueiic ininiinitumexoririatqueemanareobfervantur. Unde manifeftum eft,quod hxcradixfeumonas&:unitasfitunum&omnia,unumautemomnium,unum anteomnia,& unuminfeipfo,radix &. centrum praEfencium,prxteritorum,& fiiturorum,qua£ iunt,unitate materiali prior,quoniam iimplifIima,numero- rumnumerus,unitas&numerus,acunitas,quxomnemnumerum iimplicita- tepenetrat;naminTrinitatePater eftineffabihs,incoelumempyreumrefpi. ciens,eftmensmentis,&animaanimarum,atquemagisdeorfuminmundum materialem profpiciens cft naturanaturarum. Oadmirabilis ergo monadis feii unitatis difpoiitio,quse cum iit exiftenti^e retum cauiFa atque origo,quid tameniir,noningenii,im6ver6nementisquidemacumine(abeaimmediatc profluentis diicernipoteft,autrationeullaexprimi. Attamen eiFentix hujus naturamirabiliiin unitatis arithmeticx contemplationerationi noftrxlucu- lcntcr explicatur: Nam unitas arithmetica omnium numerorum communis eftmenfura,fons &origo,continens infe omnem numerumutcunquema- gnumj& tamenmuItitudinisomuisinfons,fempereadem,immutabilis,indi- C 5 vifibilis
 23. 23. 2.r T R A C T. 1. S E C T. I. L I B. T. vifibilis&cpariumexpers: Atquehinceft.quodhxcunitasinfemiiltiplicatanj- hilproducitprxterfeipfam. Namr.-nfeductaproducitjtantumi.&internum, exilUii le ducla nonniri folaunitas exfurget: LJndr; liquet,qu')dunitasfitfi- biridix,quadratum,cubus,&:c.&tamenfempcrefl:hocidem Namutcunque multiphcatur in unitates , nulla tamen ex unitatibus produdis eft m.'jor aut minor unitate radicah,neque eft pars minor fuo toto.quoniam nonmuhipli- caturinpartesfedinfeipfam. Omnium denique rerum eftprinc pium&finis, dum tamen ipfa neque principium,nequefinem habet.quibus exiftat,quo- niarn nihil uno prius.nihilque uno poftenus. Unum ergo omnium rerum prin- cipium eft,&, ufqu t ad unum omnia func,&: ultra ipfum nihii exfftit. Porro et- iam omnia,qux funt,unum ipfum, tanquam fuam radictm deliderant,quo- niamab eo primum procefterunt, 6c de illo uno exneceliirats participant: Hinc ergo eft,quod omniaadillud unum redire contendnnt , quatenusab eoradicaliterprofluxerunt,qua:quidem regrelfi ),atq;in primumprincipmm reverfionunquamperhcereiur.nifi plurahtas 5c multitudo iM-adatim &.pcde- tentimeisexueretur. Hujufmodiergoeftiilamyftica mon..dun;^. iTionas,uni- tas unitatum,prior fimplicitatis fummitasrerum omniumfcmen&icentrum, omnis expers fubftanti£,omnium principium.radix atque origo.principium, inquam,omnemnumerumcontinensanullocontentum,oinncmgignensnu- merum.nullo numero genita,pater omnium^pacer fuiipdus, piter tilii unige- niti : Imo talis fi ultra,quam imaginari poteft meni huniana,cftunitas,unum & monas illa,fan(fl:us fanclorum,fummitas excelfitudinis, & Deus deorum, quifupercoelicacumina,&:extraomnemmateriicexiftentiam infolio &:thro- no fuo corufcante immortali gloria l^tus atque repletus couftanterfedetjto- numillumfacro(anclummyfticum,ineffabilcm,Sc origmalem inionansmun- do,cujus pulfatione,ad:u 8c afflatu unifono ac uiiiformi mundus 8c creatura: ejufdem variis formarum concordantiis.quibus exiftant ik. vivant,imbuun- tur harmoniieque rerum elegantifllmx atque exertifrim.^(bibulas mentisau- respcrmulcentes)exaudiuntur,&: inrationis humanx penetralibusconcipifi- tur atqjreconduntur,cujus melodia; ineffabili,vocequeac verbo efficaci(Spi- ritu divino undique afflante)macrocofmi compages gaudio quodam faltare, proporrionahter tripudiare,8c quafi profiliendo vivereobfervatur,ftelIa:c]ue tamfix^,quamerraticx^(acfilxtitiafupernaturali efl^entperfufaejchoreasdu- cerefempiternasanimadvertuntur,microcofmiproportiones8cconfonaniiar, inmente,intelled;u,rationc,anima,motu,vita,8celementaricorporisconftru- ctionei fundiones pulchras 8: admirabiles perhciendo)fuIcimento tanquam divinoftatummaripercipiuntur. H^ecjinquam.unitaseftpulfatorMonochor- dulicipd forma acanimatotiusharmonia:macrocofmicx&: microcofmicx, tujuschordafeumatenainftrumentaliseftfpiritusilleuniverfalis.quemiUaa- du(uoincffabiliexchaosvifceribushberavic,8c ex nihilo fecit.utaliquidadu cxiftcret,8i. loco paifi vi fuis adionibus ftupendis inferviret, cui tanquam Regi Regum,omnia totius natura: offerenda,8c quafi tributum ei debicum,attri- buenda 8c conferenda(rerum videlicet vita:,eflentia;,anim.x8c corpora.qua- t-snusabeadependentia^imprimisiLimmoopereatqueultimoanimiconami- iieagnofcereatquecouhtendebetjquilibetmentis(anxcompos8«:mediocri ratiunismunuf,.u!odecoraius. Exewpla
 24. 24. D E p I V I N l S N U M E ^ I S. 2; F-xmpUnonnuliti,qmhn4 WmtitsficrofknEite Ti'initatts{eam rebiff tnfenortbifs comparando)pro capacitate humana demonjlratur. Unitasruperfubrtintialiseflenti^ explicatur in Arithmetica peri Nam ab unitate hac in Aritlimetica omn.es numeriininfinitum progrediendo.tan- quam ab eorum fontc & originjfi funda.mientali depromuntur.uti.i.^ 4 5.&:c. InMatliefi&arteGeometncaperpuncftgnjdenrjonftraiur.a quolinca deriva- tur,perquodcontinuatur,&inquo termiRatuf(unde linearediffimedefinitur fluxu;pun(fl:orumadinvicemcolligatoruiTi.y Atquia omnis ruperficies exli- nciscorpusqueexruperficiebuscomponitur,fequiturixjdeexncceiritate,quod t3mlinea:,quamfuperficies&.confcquenteripfumcorpuiapundounico.exo- riantnr; Simili quidem modo ab unitate,& ejusfiuxu ficnumerusdenarius,iii quouuitas compofitionifcjungit,videlicetnatura luperexceilenter fubftan- tiaIiscummateriacreanda,uti.cumo.finequ3cyphianonpluserit,qua-m ma- teriahyIjeformaeflentiali&lucidaprivata:lJndeficfehabetunitasfimpltx adnumerumdenarium.utpundumadlineam.&numerusdenarius ad cente- narium,uthneaadfuperficiem,in quoetiam fsmper prajcedit Deus unitas feu pundum & numerus centenarius ad illum millenarium, ut fuperficiesad corpus,utinfralatiusindicabimus. Exquibusmanifefl:eliquet,quodniflDeus rcbus omnibuspr2ponatur,nonerunt res magis in aclu,quam cyphrx Arith- rheticaj,qua: qualicunque multitudine per fe exprimanfir.abfque unitate ta- men,autaliquoexdigitisabeaprofluentibus,nihjlprorfiisfignificabit,uto.oo. ooo.oooo.ooooo.nihildenotant,fedio.ioo.&c.aliquid. Perpundumetiam mirabiliterexplicaiur Deus inrephyfica,cumillud fltmotus in generatione &corruptione,principium,8cquafi hoc(»«/?f)a quo tanquam ab originis fiiJe paternas fundamento,feu terniino a quo,tempuspro.diit,& in quod icerum re- vertitur. ^emonJlrattofmSiiiO* Itnex ab eo more mathematicoprofluentis. PunEti. Kus *:t:::!:::s: ^ •:•••:•:*:• ^< Evus aa f'^'^-^^'^'^
 25. 25. 24 T R A C T. T. S E C T. I. L I B. I. Sit ergo unitas fuperfubftantialis punclum primarium atquc originale feu fummum,i quo omnis rerum entitas eftluit.Sc ad qiiod iterumrcsomncs (refo]utionepra:eunte)tendunt. Defcribiturautem hoc modo: Similiter pun^o unk:o,8c circapun(flumunicumrreatusefl:mundusor- bicularis,utinultimademonftrationumquarcicapitisc!ariuioft:endrtur. C A V. Ul T)e Diadejtye dualitate myjiica i^ fuperfubflantiah. PRimamonadummonas,ranctaqueunitatumunitasfupcirubftantial;partu fimplicitates fummitatum ineffabilem inmodumeffu(a,pspentatquepro- duxit,quippe,qu^pcrprimigeniam formam prolilienstruiarnadepta dl vim: UbietenimprofunditasPatriieft,ibiiIluftrisFil!i,conciliatrixque5piriiu.fan- <5lielucetfulgor,atqueutitacoronaturfonsillefijperfubftanti?.iiipulciiritudi- neprolis,qu>Eexfuocentroeffluxit,&circacentrumvolvitur,genitUiquecftfi- liusjqui eft inclyta patris fapientia,rerumque omnium opifex: Nam per tfFu- fionemuniusinfiliumuata eft natura media incflabilis,qux erat ante naturas omnes, partus equidem facer inenarrabilisque foetus patris inefFabilis,cujus ortum abftrufum,8c myfticum nullum equidem tempus novit,quoniam una cum patre apparuit/cmper natus,qui nafciturus erat,& in eo manet,quamvis ex eo progenitus, ut omnia fapienti moderetur fpiritu:profiliens,inquam,ti- lius a patre in paire permanct in £eternum,& rurfus extra,qua: f u nt patris,regir. Hic patris verbum vociferans fermoque eft exertiffimus & primus cx prima progenitusridisc:Radixeftomniuminam cuncla funtcondiraperejusincly- tumortum.cumomniumrcrumfitfemen. Unitas ergo eftdualitatisejufdem effentia: fons : &dualitas feu filius eft unitatis feu patrii forma atque imago : U- nitas feu pater eftdualitatis feu filii potentiajdualitas vero feu filius eft patris pulchritudo. Etquamvisdualitaimateria:fitnumerusinfauftus;quiafonsat- queorigoliiigii,difcordix,impuritatisatqueconfufionii,nam hicnumerusaf- fumendo fibi materiam ab unitate feparatur,quia in conteutionis limites in- greditur,deorfumquein multitudinemffe multiplicando,fugiendo abunitatis pra:lentia,&tcndendoverfuscentrum&profundummateria;tenebr()f£pro- fluit,ide6numerushicinmateriadicituromniumimperfc(fti(Iimus,quianun- quamni(iperrefolutionemrefolvi,8cadunitatisefrentialisacfuperfubftantia- lisapicemreducipoteft,attamcnbinariushicformxnumerusdivinus,ultrau- nitatiseircntiajlimitcsnonrecedens^eftnumerusformalidimusScbeatidimusi quiaineademefrentia,virtuteunitatis(Spiritu medianteatque colligantefan- <fto,a centro unitatis feu patris,&: dualitatisfeu fiIiiprocedentc)ad unitatem reflectitur,&; cum unitate renuiiur,fecundum illud M.Trtfmeg. MonAS gencrat mon.xdem.,^infeiffiim reflexit ardoremfmm. Atqueha:c elfentia Deiformis,uni- formis&triformiseft,quonLamlicettriplex(ithicperfonarum&numerorum, refpeelu
 26. 26. DE DIVINIS NUMERIS. 2; officiorum &. virtutum diftinflarum ciiique attributarum difierentia, efi: ta- mtnfemperunitas eHcniiie&r identitas Deitatis;qua;qnidem unita.v viriute glucinisfpiritualisinviolabiiiterconfervabiturinperpetuum. Atquehocmodo habemusDiademexMonade,qUcevirtuteconciliatriceTriadiscumMonade itcrum in unitatem reducitur. Eft igitur dualitas numerorum unitas, quia tri- nitas,eftque tnnitasjquia unitasitriuitas lcihcetperfonarum,unitasquc eiren- iia:Deiforniis. n^e TnadisfeHnumen ternarii Juperjtibjlantialis ortu. MEns fiquidem Deus utriufque fexus foecunditate plenillimus {Merairii Trifmegifti ore jarii loquor ) vita 6c lux , cum fuo verbo mentem alteram opificem peperit; qui quidcm Deus ignis dichur a.tquejpiritffs mme», quem SynefiM vocavitSpiritumfandum medians principium a centro genitoris & a centro filii procedens.cujuslux eluceicens concihatrix nuncupatur,c6 quod. numerusejusternariuseftvenftimus&fyncerrimusamor, quiPatremcumfi- hanexuinviolabiliconjungit,quippequoddualitas(qu:Eeftmu!titudoabuni- titeprogrediens)numeri ternani vinculo in concordemunitatemreducitur. Tdhs ergo erat mundi origo,ab unitate,inquam,in multitudinem progrefiio, i*ctahsejusperiodus,redu(flione fcilicetmultitudirisad unitatem. Secundum horumigiturdivinorumnumeroruminunitatefemperccntentorum progref^ fum,dualitatis materiaHs,feu fpiritualis,feu aqueas (eu natura: humidas ordo, harmonia,proportio,menfurafeu intervalladifponuntur: hincenimuniverfi mundiintresregionesdivifio,quarum fecunda aprima &.tertia Scabutraque eftentias acceperuntfuas : hinctres harmoni^ cujufque fymphonix,Dia- pafon,Diapente,&: DiatefTaron, quarumDiapente a Diapafonquafi unitate £c Diatefi^ron ab ambabus : hinc rerum omnium 6c ipfius mundi pro-^ portionis duplx,fefquialtera 5c fefquitertiaavarialucisdivin;Einfpiritus uni- verfalis in hyla difpofitione derivatx:hinc rerum intervalla,nempe linea,fu- perficies £c corpus,feu longitudo,Iatitudo, &: profunditas > linea nempe a pun- cto,&fuperficiesa linea &corpusabutroque:hinc tria animarumgenera,in- tcileclualisjcnfitiva & vegetati va : hincmundi difpofitio a trit^us, numero fci- li:et,mcnfura8cpondere:hincdeniquetrespr£edicantur aPhilofophis mundi PrincipesiDEusjMenSj&Spiritus.Atqueh^ceratratiojCurPy/Arfgtfmunita- tem Apollinem vocaveruntjdiadem materiam,triadem veroformam jufti- tiamque,qux iiimma eft perfeclio. D eu m ergo numcro impari gaudere dicit P/)eta,quon'um numerusprimus &:fimplicifnmus impar in eircntia fupcrcoele- fti,?ftamorille,quiconjungitpatremcumfilio,unde(inquit5^»f/'/ffy^i'<j/w (?/'«- rijfmc Spirttusxentrumflii (^patris.EtaXihi: Ipfiimfoiiu?nJiiii c^mediuminterradt- cem CTgermen nttncupavit. Et alibi : Lucem conciliatricem.,cua. a d uabus perfbnis pnm!sderivata&cumiliisunitaTrinitatemconflavit:diciturergohicnume- rus ternarius j«//ff3fm facer,numerus perfeBionis, & ntimerus potentijfmus^c^uia. in • t6pofitus&.pnmusnumerusimpar,cujusnexuDualitasfitTrinitas&Trinitas eftfadallnitas. Atque hinc eft,quodunum trinam fitadeptum vim,quofa- (TtumjUtDEus unumfit&omnia,unuminfeipfo&peromnia,&quodljnitas lit,cumfitTrinit3s,&quodTrinitasfit,cufitlinitas: feLundum Synefi/jymn.z. Canote jLnitas,cano te Trinitas : Jnus es, Trinitas cumjis 3 Trinitas es, Unitas ctimfis. D Unius
 27. 27. 26 T R A C T. I. S E C T. I. L I B. r. Unitas enim efl: & folus in fe actus.Trinitas efl: in perfcdione fua^ab ipfa per- manante,qua omnia creata,perfccta &: bona dicuntur. Concludimus igitur, quod unitas fit terminus aquo &. dualitas primogenitus unitatis,quafinume- rus medius inter unitatem &: ternarium^cujus perfedione,in eflcntia divina dualitas,feu medium nexu indiflblubiliduobusexiremis conjungitur,qua:ite- rumcirculari progreflu fibi ipfis mirum in modumcoha:rent. Undeefficitur, quodomnestresperfonx,proprietatediftincT:2 nonfint,nifi unum eflentia,vi- dclicet unicafumma &C fo!a eflentia,qua: nihil prcter tres perfonas exifl:it,id eft:, tresproprietates,quarumunanoneftaIia,necduxqua;visiijntterr.ia,necqua;- vis tertiadua^jid n.(untdux>quod tertia,id tertia,quod duar.Quid hoc?Deitas u- na,eirentia una,unum denique.Qualiterhoc,fi tres? Quahter trcs,fi hoc? In- comprehenfibiliter proin mirabifiter: Fides tantiimnovit,fcd tanquam a di- vinoSpiritutotum,baptizandi formulam fubnumerohocternario&crelatio- ne inftituente : Baptizate, inquit, mnomine Patris, Filii, ^Sfiritusjanili, qua: qui- dem tria relati va declarationem fufcipiunt,ut infr.a latius oftendemus. T)emonJiration€Sproprietatumfan5i£ Trinitatis per icones O" exem^la faoi£. Oculo comparari^deckraripotesimHbiplexfacro/ancfit &fuperfuhflantialis ef fentinproprietai. Albedo enim oculi Patn referri poteft,quatt;nus ex eacornca fpha2raatqueuvea(FiHoatqueSpirituifanclocomparatx)procedunt: Nam Filius(quiproximeinfuoprocefluPatriaccedit)fpha:r£corne£Eaflimulatur;8c Spiritus (qui eft virtus ab ambobus) uvs refertur,qua: m centro eft cornea;, uc iliain centro albedinis utrofque orbes comprehendentis. Jt injra videre licet Figura i. ' Vel comparattisSoli eo modo,quo didtum eft in demonftratione fada hbro iprimo,de macrocoftno cap.i. U/ injra videre licet Tigttra i. Vel etiam eruptioni mhi^ conferre liceat in tonitru facl«,in qua DE u s Pa- tervideturin fimilitudine ignis confumentis apparere. Sic aMoyfe&Ifraeli- tisvifuseftJehovaineffabiUvultu.VoxautemfeucrepitusintonitruverboDei afllmulatur,hocquenon inepte cum huic opinioni facrx Scripturze aftipulen- turtAtquecorufcatiodeniquefeufulguraSpirituifancftoattribuiqueuntjCum taliformadefcendeiit.ypiritusiIlefuperApoftolos. UtvidereltcetFigura^. Vel
 28. 28. DE DIVINIS NIIMERIS, i? /^ la- l ^ '
 29. 29. i15 T R A C T. I. S E C T I. L I B. I. Vcl circinis quam optime eamadaptarepofrumus.quorumfummitascft quafi pundum,vel unitas clTentix^qua: dividitur in proprietates divcrlas:Nam unus ej us pes firmatus atque xmmutabiliter in centro ftans fempcr idem cft,nec cnimmoveturafuoloco:Pes vero alter,mobilis eft &:regularitercircu!umx- qualiter a centro diftantem defcribit:Ac ut pes mobilisfitfirmioratqueobe- dieatiordifpofitionibusregularibuspedisinimobiliter&invariabilitcrcentro adhxrentis,adcft quidam amicitia: nexus &amoris quafi vinculum regulariter percentrummembrimobilisiranfiens,quod fixe membro velpedifixoalfigi- tur & gubernat adum pedis feu membri mobilis ut numero,menfura atque Eroportionefemperconveniat,atquerelalionemhabeatadpedemfeumem- rumfixum,utf6cundummcmbrifixileges& juftitiam agati Exemplum tals cft. Abunacffentianempe A.tresproprietatesdiftin61a:procedunt,quxihft funt unum & idem,videficet,quafi eflentia fuperfubftantiali A. Inmundi ve- rofabricafuntvari^&divcrf^EDcitatisproprietates: Deus enim incdelorum cacumine conftanter fedens a f6immifitfiliumfeulapientiamfuamadmundi orbicularis fabricationem non aliter,quam pes circini mobilis progreditur di- latatione a pcde ejufdem fixe 8c firmiter in centro pernianente adcirculifeu periphcriaj produd:i6nem,cujus opcratione circulus delineaturj&: tamen in cfi^entiaconvcniunt, videlicct in tinitate fcu pundo. A verbo ]ehv£{inqu'it V(zmi{iz)firmAtiJunt c(eli,Scc: Et zhbi;/apie»tia Deicompleta eFini4chirtt:lx- tasergo&pater conftanter & invariabiliter manensordinavitdualitatcmleu filium,ut fuam voluntatem exequeretur,eratquefilius,patrifu4) obedicns,re- gulariterque Spiritu(a patre & feipfo egrediente)gubernatus ultra fuumcir- circulumhmites^ueaccntro^quidiftantesnonprogrcdiebatlir^quoniamper Spiritum
 30. 30. DE DlVjHiS NUMERIS. 2^ S^)iritumutraqueextremainunumh6cidemconjunguntur,itauttotUmhba ilt,niiiunicus D£us,un3que eiTentia divini fuperexceilens atquefuperanso- mneminte!ligentiam,cui fempitefna fit laiiSjexcellentia &dignitas. Sicunus atqueidemcircinusinvariaofficiadiftribuiturjquorumunUmeftfiriiiiterfta- re,atque adiones duplices aliarum proprietatum fecundto juftitiamguber- nare,atque pro fua difpofitionedifponere,finequafigliramcircularemdefcri- bcre impoilibile eft: Aliud cft,extrinfecus in locO atqiiemateria fpatiofaope- rari,atque figuram circularem & orbicularetii delineare :Tertium,utriufque virtutenivincuioamorisconnedcrc&harmotiiam atqiie confofmitatemab utriufqueamplexueifluentemexacleatqueadjuftitiamproportionare. Offi- cia etiam unius Deitatis fimili modo,fed Sst ulterius quam mens humana exco- gitafe poteft,expIicantur. Nam pater in arce fublimi (igne corufcante) coni ftanterfedcns,ordinandodix'it,verbumqueFiAtmundiimorbiculafem,coe- losqucrph^ricosfabricavitjSpiritUsqUeintermedius viftutemutfiufqueaiTio- ris vinculo compledens vim, atque efficaciam, cum iocUtoris.tum vcrbi ia inundum Creatufasque fUas influxit,atque affluentcrimpluit,juxtailludPfal». miftxregiiantea allegatumj Ferl/o i>omwifirmaiijHntcceli,&Jpiritu aboreejitsd- mnii virtmeortim. C A V, V, ^uod quAibet ferfona. fanUdi ii indmduds Trinitamproprietatemhdheat diJitnSiam m mundi jkhrica, creaturarumque ejujdem produSiionei Ei deumyerjaliumtatisproprietate^acde eJHs cum denarid numero conyenientia. ADmiranda myfticaj mundicfeationisratioiriai"canaTrinitatisdifpofitid- ne,Deitatisquefinudcliteicit,itautnullusexiftatinTrinitatedigitus,fivd fitunus,fivebinus,five trinus,qui fuUm propriUm,8c peculiaremyfteriuminfe non poiiideat,variumqUein mundo(fecUndum ingentciri & admirabilemfui muneris efficaciam)non producat effedum, Nam in unitate(qUateiiUs non poteft in fe multiplicari.aut de fua natura,in mUltitudinem rcduci autdiridi) tanquam unico univerfo mundoidcali &mefeformali,mundimatcrialiseffi- gies abftrufo modo delineatUr :llnum enim procul dubio efat principale in animo conditoris condendorunexemplar. Ut igitur Monas crat prim6 irt Trinitatis produdione^qux eft prima rerum tam increatarum,quam creata- rum radix)fic etiam fecundo poft illiusquadratifimplicispartum,primumld- cumoccUpabat unitas in denario numero ad mundi compofitiohem,quippe qUascUmdenano nUrheto conncdioneforti adligatur : Nam unitas eft pater fuperfubftantialis partus, & denarius numerUs cft pater fubftantialis partus, qUi quidem genitores duo ab invicem non difFerunt,cum ahnbo fintDeusu- nus,fedtamenproprietateadiOnis difFerUnt:qUia prior unitasfimplexerat,& inexplicabilimodo in mUndo fuperfubftantiali verfatur,pofterior veroinde- nario(hoce{i,cumcyphraconjuncT:o)inmUadummatcrialemagit. VimcMer- cftrius Trijmegijlus :t) i.us cojmi patvr i &cojmm Deifliuidicituritcc. £ftigitUr D E u s unitas in mundo formali &numeri denariilocum habetin mudo mate- riali:NamutnumerUs denarius eft finis nUmerorUm fimpliciUm,fic etiamefi principium compofitorum,& medium feu centfum intef uhitatem 8cnume- rumceatenarium. Incipitergounitas numerum denariuminfimplicibus,ite- fumqueeadem unitas nUmeros quofcunque denarios terminare obfervatur. D 3 Atque
 31. 31. 30 T R A C T. I. S E C T. T. L I B. T. Atque hutc noftrac opitiioni aclftiiulari videtur Mcrcurim Trifmegijltts , cnjus verbafunthasc-.iVrtWfrw; dentrius mttMx genitcr eH-ivita vero C'" /«>' itHnn!t.iJur7t^ uhitmitatii ipfius ntimerifunt exfbiritu »ati,ttaquc unittufecttndtim rationem dcn.vinm comflccliti^r.xtirfusj^ denartus tmitatcm. Quanto equ idem gaudio cilcm cgo per- fuiusha:ciapientisverbaaudiendo,tamproprieatqueaptchuicmexinventio- niconvenientia.vix linguaautplumx argutiaexprimerepDiKjmtNim quid aliudvoluiiret Antifles hic divinus, quam quod in mundi creacione numerus denariusfquem poflea unitatem appellat)fit animx mundanx genitor,&; per confequens hiiriian.E,quoniam,inquitille,«^/'i'/Md'/«.v,idel];Tpiritus&.fuIgor divinus feu forma unita funt : dicitque unitatis numeros ex fpii itu , hoc tfl, ex .materiafpirituaiinatoseire,articulatosnimirum Sii compdlitos. £x his igitur ficconcludit,propter compofitionem Spiricus cum luce. 1 cique unitas fecun- dum rationem denarium complecT:itur,hoc efl: unitax,qiur gcnitor erat in (ii-. perfubftantiaU&,iimpii,.ipartu,iQpartucompohtofecundumratiunemdena- riumcompleclitur, dicitquereciprocum eliecompkxum intcr uintatem&: numerum denarium. Ex quibus arguere videtiir , quod uniias in trinitate fic idem.quoddenarius in compofitione,& in alio loco dc',cjuodnti->nero dcnario fr<tfentiintellectudlsgeneratiocompofita(it,oct(^xoAun intelicduale cum cho- ro Angelorum in novem fpharras icu locos pnma: articuloru'-n denariorum c6- pofitionisdivifum, &c. Dicimusdenique, quod unitas duplicem habeatad mundurnrelationem,velfcilicet,quatenus id omneeft,quodeil::atqiitapunc mundu,sintegerunitati(qux-integra&,univerl'ciliseftinfe)comparatur:Unde munduspropterfuarum partiumintegricatem a M.Trifixegi/iO,dcnn Deus tnaterialii & incorruptibifis : £t alibi dicit:DEUM unumejfeunius mtindtpatrem^ ntitndumtinumeffe tmiusfoiisprogenitorem.,atque unicumfolem efjetinius hot/iinis ori- ginem.^c. Vel quatenus propcer unitatis fu;E proprietatem(numerum dena- riumamplecientem^pnmum creationis opificium fibivendicavit,&inprima fua difpofitione (quatenus prima perfonarum fuperiorismi^idimachin^ra- tionemfibiatcribuic:quippe cujus fpiritus igneus in earegionepriroumfuper aquisferebatur) £xhisigicurconftat,quodprima:Trinitatis perfonx proprie- tas atque adlio in mundi ftructura verietur circa univerfalitatem.mundum u- num integrum conftituentem :Nam cum omne, quod cftjfub ejus diclione ina;ftimabili conftituatur,6c in ejus virtute comprehendatur.ipfam toram re- rum nacurafii univerfumque mundi fpiritum reipicere,de potentia in aclum .reducere, & i^neo fiio vitx fpiraculo fuftinere,atqiie univcrfaindeniquema- chinam,immenfafuafortitudineftatuminare,neceflari6confcquctur. C A P. VL DenumenBinam <is' Diadisfeufeamdceperfot^xp>roprietate iS^ o^cio inmundifkhnca. "^TUmerusBinariusfacrofanc^usab unitate immediate procedens fecunda -•-^ Trinitatis individua: perfona exifticprimx feu unicaci vinculis inviolabi- libus connexai Filius fuperfubftancialis unicus,a PacreDeiformi propagacus, &inpatreexiftens,nonalicer,quamvoxinore,dumloquiturhomo,velrecT:ius, utcrepitusfeufragorformidabilismtonicru,feuverbum)ehov:»Moyfenallo- quenc)s,(upermoncem Sinaianube,tanquamab oreDei profiliens,cui inin- ftantefpiricusigncus,feu fulgor divinus.feu glorix fpiritnalisS: ignexJehov2c cxccllentiafuccedebactanquamabipfoJehova^&ejusverboprofiliens.Hxc, inquam,^
 32. 32. D £ D I V I N I S N II M E R 1 S. 31 inquam,patris Capientia.ha^c lux increata,hic mundi Sc vit^ creator, a patre fectinduv,quatenus cjus filius unigenitus,ex eo proximc cxiiicnsin patre ma- ret.&: rurlus,qija; extra /unt patns,regit,mundo deducit foecunditatem vitar, iecurdumuddWnSyriefii: ^lucmex wcfahilijiriti effudijli filittniyintema^^^ te qtiamvisproge»itus,tit omniafifienti modereturjpiritii , moderetur oras immenfi fnunditifqtieadtmtmfimdumycentroterrfn& portionispierttm affidgens:folvit enim la- horcs c?" cttras >niferorttm mortalium , atitor bonorum , propuljator malorum , Scc. Ex cujus iiquidem fermone elicimus, verbum feu fermonem, feu fecundam Tri- nitatisperfonamexproprietate fua pecu!iari,verfari circa materia; univerlalis aby fli mundum majorem c<>nftituentis Sc compofitionis opaci mundi minoris externumconflantis,mundificationem,pra^fervationemj&: punticationcmje- ratque ejus officium juxta fecretum patns confilium 6c voluntatem.utccelos firmaret,fecundiim iliud Pfalmiftx Regii 5 Verho Bominifrmatifunt cceh, ^c. Hincinhujufmodi krmones teriiirprowwytSyncftfs:Tumu};diconditorful- gentitimorhium(jrJyderim,centyt'tjueterr<eflahiiitor,tthiSolaquitatperennufons,S>LC. Hoc etiam verbi officium feu proprietatem Juculentius nos docet Merctiritis Trifmegifius Pim. i.his verbis : Menscum vcrhofeptemfahricavit Plttnetas.qtti circtilis rnundtimfenfihtlem complecftmtur connexit inde Dei verhttm ex elemeiuis deorfiim tendentihtisptirum natur& artificium unitatumqtie^si offcii menti,corfuhjiantiale enim est,reliciaquefitnt eiementa deorfum tendentiafine ratione,utfint tanquamfolam&te- ries : Mens qtiidem opifex una cum verho^circulos continens,ac celeri rapacitate conver- teasfuam adfe machinamfleclit,eamque volviawincipio adfinem ahfquc fine pracepit. Et alibi : mimdum verho non manibusfahricatus efi opifex. Et ahbi : D E u s verho cuncJaconfittuit. Exquibus conitare videtur Binaru fupercoeleftium numero- rum proprietatemcfTecircamundimateriahsordinationem & cjufdem in re- gionesjcoelos&orbcsdifpofitionemiipfumqueoperationesfuas perficerevir- tuteunitatis feu patris,cui confubftantiahs cxiftit coadjutor in machina: uni- verfs difpofitione. Pater igitur & unitas verfatus eft circa unum &,totumj8c filius tanquam multiphcaius in patris bonitate,diftinguit,iilud unum univer- falc inpartesd]fFeretes&virtutediftinctas,ambocircamatcriaHaverfantur,&; H^ fpiritus feu fplendor fanclus ab utroque profihens,cuihb.etmundi portioniSc creaturxvirtutemfibipropriam attnbuit:Nam juxta Prophetx regii dodri- nam,ut ca^li verho Domini erantformatificffiritu ah ore ejtisomnes virtuteseorum. Exquibuspatetjquodprimaperfonaopereturpr^cipuein ordinatione,deter- minando in fuo decrcto confiho,quid facicndum fit in mudi creatione. Secun- daperfonafuopatriobedientifrima,& quafifolus patris confiharius,im6 vcro ipfiflimum ejus confihum & fapientia voluntatem patrisad amufiimexequi- tur,mediantetertia,quaefemper adeft necefTarioin omniopefatione. Myfti- cumautemmodum^quoverbuminmaterixmundanxmafTaminformcmpri- mumadmundicrcationcm,cxfbhofcupalatiofuoimmortah & fuperfubftan- tiahdefcendebat,nos luculenter docet Mercurius Trifme^fius his verbisj Ani- tnaeH incorpore,mensinanima,in mente verhum;Detis vereeorumpater,^c.ci^vn- vis iliicloquaturdccorporehumanoopaco,tamenhocidempoteftintelligide mafratenebrofaantemundioperationem. Namin primaverbi facrofanc1:iab orepatrisproIationecircumambiebantilludradiimentis,idquafiund!qucfti- pantes,ornantes,atqueinefIabilipotentiamunientescontralitigiiinvafiones, aut natura; humidx in tenebris occultatx paflioncs. Mens autem divina e ve- ftigio{ficjubenteverbo)animam mundanam conflabat compofitionem ejus exportioncradiorum fuipfius & purifiimi fpiritus,fplendorementisjamdete- (n:i,revelati,& a tenebris liberati,faciens,qui aqux creat^ & infbrmat^,im6 vero ipfius forma: cccleftis nomen jam acquifi vit : Nam Spiritus Dominifereha- m
 33. 33. 52 T R A C T. I. S E C T. I. L I B. I. turfip^r aquaiyigneum iis vigorem indens-.quoniam ex nihilo &; tenebris im- mcrfojamdetedxrunt.ScmanifcrtatcTacvirtuteradiorumdivinonimcogno- fLuturefreaquarvelfpiritusuniverfalis. HocergomodojmutantePiw(»77j;77/?.'# mentepatre vultumfutm,{ut Mercuni TrifmegiJIi ore loquar ) d^ftipfum reviUre w/(?/7/^,continu6om:iesinlumen immenfum atquejucundumconvcrfaiunr, &:paul6poftqUcTdamumbrahorrendaobIiquarevolutione(ubterlabebatur, in humidamque naturam migrabat,inefFabili tum vultu exagitabatuti Inde fumusquidammagnus infonitum erumpebat cx fonitu vc x egrediebatur, quam(?^(7finquic Trtfmegt(lus)luminUvocem exifimabam. F.xhAclurninisvocever- bumfacium prodiit : Verum hoc natiirA hiimidji ajlans eam fovebat,&c. n^e numeris matenahbtis^Binario fcilicet,quaternario t^ ocionanojde Diadis Deiformts moprietate ortis. T^Ualitas formalis numerus e(ifaujfif!mus,(.]uu cum nnitate formali.a qua -*-^ortuscftcoufubfi:antiaIis:Eftetiam««;«frrti/>fr/<f^?////w-'«,qu.Ttenusertme- dietas,feucentrumtrinitatis,habetq5principiumapatrciuper(ubllantiali<ua: naturx : habetqueiinem in ternario numero,qui ert fpiritus infinitu'. dc incom- prchenlibiiis,atque ipfadenique eft fuiipfius medi-itas, & centrum numeri ternarii k centro patris egrediens Hinc igitur ert.quod hic numcrus fit cen- trum concordi£,retinens in fe Patrisfeu unitatis im3gincm,&: Spiritus /andi numenternariifulgorem. Faurtinimaergo,vivilica,&confervatrixefl:hicnu- merus formalis radix,producens fehciffimum quadratum formalem , & cu- bum haud diffimilem : Nam Binarius hic clFentialis ( unitatis vitalis germen) nonprogreditur ad multitudinem,ut ille materialis : cum hic effluens ab uni- tate per ternarium iterum redeat,atque conneclatur unitati,a qua antea fuit derivatus. Hinc inde dicitur numerusjujlitix pcctdi.iris, ejusque proprius adus ipfa juftitia,e6 quod duobus gaudeat pariter ponderatis^diciturqucjwwzw^m fapicnt iie,fcienti£,memori£,lucii,imo vefo ipfus hominis charitatisque c^ mtitHiamoris nodas; Nam ut vinculis matrimonialibus redudi funt duoincarnemquafiu- narn,fic in binario myftico funt duo in eadem eirentia perlpiritum tertium u- riita:Similiterhocfitinejusquadrato,quieft4. NamquadratusformalisDso Patri afcribitur.quin &: totius trinitatis myfterium complcftitur : Nam ipfius iimplaproportione,primafcilicetuniusadunum:unitaspacerna;fubftantiarfi- gnificaturjcx qua nunc proceditrilius illi xquahs^alteraautemprocefTioneet- lam fimpla,videlicetduorumadduo,notatur fecunda procellione ex utroque Spintusfandus,utficfiatxqualisPatriFiliusprocefIioneprima:a;quaIisutriq; Spiritus fanclus proceflionefecunda:Hincergofupcrexcel(uHnilludDei,divi- vxque Trinitatb nomen Tetragrammaton ortum efl, videlicet,Jod,He,8c Vau , He , ubi afpiratio He, Spiritus ab utroque procelfionem denotat: ipfa enim He duplicata utramquefyllabamtotumquenomenterminat:pro- nunciatur Jova&, yehova,utnonnulli volunt. Eft ergo hic numerus origoto- tius divinitatisi Unde Pythagorei eum naturx fontem nuncuparunt. Eft et- znrmmerusomnemtmplensfcienttam. Namfiliusdicitur fcientia &fapientiapa- tns. Pra:terea additione hujus numeri cum 1.2.3.4.^^ iterum ad unitatem re- verfio,videlicet ad nuraerum denarium,a quo incepit mundi materiahsftru- dura. Denique cubum a numero binario exultantem>qui eft 8.Pythagorei ap- ^. P=lla-
 34. 34. DE DIVINIS NUMERIS. 35 pellavenint»?<wm/;«/»^'?/V/.«,quoniamdividiturinnumerosp»riterp-res,vide- ]icetinquatiior>quieftejusquadratu5,&:iterQquatuonnbisbinum,&bi;uinus- deniquedividiturinunitatisbinastEtpropterhancdivifioni^a^quaiiratemurqi adunitatem,juflitixnomenfibivendicavit.Dicituretiam««wfr«:j^f4mW/«iy-;> eo quodpertinetad2ecernitatem,&mundi con/ummationemi quiafubfequi- turleptenarium^quitemporisfymbolumeftjtotetiambeatitudmisgradusao. cecChnftusapudMatthxum. Deniqi •sroc2xm numermfalutis &conjcrvationis . Hujus igitur numeri radicalis & (acroiancfti harmonia Diapaion mundo re(o- natcdefcendebat Verbum in mundum deformem,ut eum informaret.horre- dasq; ejus immundities deponeret,umbrasqj teterrimasad centrum repercu- teret.Penetrationeigiturdeorrumfada,hxcfuiPatrisfapientia,hicDemogor- gouuus&trinusjiiveh^ctrinitatismedietaspercepicatqj animadverrit,chaos feu potius hylam^velmateriam prima,& deformem fola potentiaimpriegData, &.gravidam exiftere,atque paratam ad hoc aliquid nihil Demogwrgonisope pariendumj^cinadumproducendum. Contremuit enim ejusventercaligine obvelatus.exagitatafunthylx memtra prxpartus fiii Jitigiofi perturbatione: Quippeunitasinpotentiaad;umvidere,&facieadfaciem contuen contendit. CommifertaeftDemogorgonisprolesunigenita chaos doloris,& adnixucjus laboriofumpariendidextrabenigneporrigebat;Aduigiturcumpotentiacon- currente,litigium primogenitushylxfeuchaosfilius,unitaspotentialis,difcor-- dia:q;/emenina(fluprodu(fluseft,qni,utprimuradiosvita2a verbo feu Demo- gorgonefibiattraxiiret,feditionishicautor&;tenebrarumprinceps(beneficio- rumfuicreatorisoblitus)fuperbiaprotinus atq; ambitione elatus exurgit,atq; unitatis fuperfubftantialis locum & dignitatem ufurpare haud dubitavit.no- luitfibi przefedum admittere , neminem xternitate & imperio fibi pra:ferri voluitprimumquefibiinmundolocumvendicareaufuseft.atqueitafecundu* hicfociusmalitia,ambitione,&feditioneplenus,contrad:isatqueafiiftentibus fibi&cohs;rentibuscomitibusfuishumidis(exhyla:voraginecfiipfoprofilien- tibus)exradiisfontislucidi,undiq;propterVerbi& Spiritus fandli prxfentiam perhumidanaturaminregioneempyrea expanfis,alis alienis furfumhoftiliter verfusmundumformalemtenditjfed efl^entix fuperfubftantialis poteftate in- comprehenfibilemantecontadum & effectum ignorans,unius fulminisi»flu, folaq;verbiejusemiffioneamundoformalidejiciturrebcllishicproditor,atqj intenebrarumabyirumiterumcumfociis&cohortibusfuisfubmer^jturj&ad materialistandemmundicentrumpropellitur,atqueimmediate poftejusde- jecT:ionem,natura humida univerfaiis fecundus hyle partus propaga tus eft,que Poecx finxerunt efi^e P4»<?;^,per cujus barbam longa radios lucis & fbiis inttl- lexerunt,percaputocellatiifirmamentuftellisfixisrepletum,per fiftulamq; cx feptemfyringibus conflatam,feptem planetarum vires & harmoniamfignifi- caverunt:Exhisigiturperfpicuum eft,quod Litigium,ante verbi prxfentiam fulgorisque{piritualisapparitionem,nihilomninofuerit,prxtcrquamunitasin potentia,quiequid£munitasadu eflTenon poterat,quia illa adualis&forma- lisprxcedebat in Trinicate facro(anda,qu2fuit eiprincipium.atquepercon- fequenseratquiddamfecundum,quatenusprocedebatabunitateprxexiften- te. EadeetiameftratioinmateriasuniverfalisfpiritualisproduAionejquxpar- tu materiali fucccdebatLitigio,cum fit ejufdem generis & na tur^e.nifi in eo,c|? ejus immundities,impuritas,& tenebras exuantur & feponantur,& quod vir- tuteradioru&fulgorisdivinimateriahxcuniverfiilisaqu^limpidjEcoformis, numero,pondere,& menfura librata & fuo creatori magis obediens reddirur: Undeconftat(ut Af.Tr//«?tf^.verbis MV3ir)quod quonUmmens njerhumhunndanA- tttrnj qtu ex timbrti effttlfit, junior f//, idto nnmeri binmi materialis lecifm pojjidet. qua;
 35. 35. 34 T R A C T. I. S E C T. I. L I B. r. qux quidem dualitas non ita fe habet,ut illa formalis,quam fupra demonftra- vimaseirecompletifrima,&perfecliflimainruanatura,&.reruconrervatricem: (edviceverfaper fenonmagisin rerunaturaexiftitfpiricusmaterialisabfqira- diis &: afliftentia divina,quam cyphra fine digito apud Arithmeticos.utantea oftefum eft. Pr^tereaeftnumerus hic materialis in ierjimicrus/editionis drdifcor- dixorigo,^ per confequens imperfeclijjtmt(s,cuatenus no habetprincipiu adua- lefibi confubfl:atiale,quippe cujus principiu confubflaciale crat aliquid unu in potetia,fedpoflejusinadumprodu(3:ion6reIiquitiliamdenominatione&:in- duit pluralitatis fbrmam,amittendo fuam unitatc,eamqi unitati formalime- rito attribuendo. Atquehinc eft,quod unitatem acT:u fua: naturx conveniente minimcpoffidet,quare nec principiu necmediumnectinemhabet.undefitut peflima res fit fpfa materia line numeri diviniprxfentia&fontis,nimirumto- tius bonitatiSj afliflentia, quoniam nifi trinitas fuperfubflantialis aliquid fiix perfectionis 6c bonitatis implueretin materiam hancmundanam.nihil eirct, nifi congeries malorum,congregatio invidiaz,accumulatio difcordix.abyfTus deformitatis,&inmultitudinem:nclinatio:Nequeha:cetiam omnia,nifi fola potentia cflet quatenus omnis acT:as(ut diclum efly&omnisbonitasefl afon- telucido. Hinc ergo numcrus hic hmznusmzttx^zln.numerusdifccrdix.confH- fionis^infortunii & immunditiix. nuncupatus eft. Atque hincetiam rrat.quodD. Hieronymus contT3i^ovinianum[ncmt,quodideo inficundo mundi creationis dienon fuerit dicium : Et 'uidit D E u s . quodejjet bonum,quia binaritis mundinumerusfit maluc Prxterea hinc txzx.,quodjubebat I)eusanimalia immunda numero binario in arcam in- ^r(?^/,quiafcilicetbinariusnumeruseftnumerusimmunditia;atqueinaufpiciis infelicifrimus;ha:cdeniquefuitratio,propterquamF)'//'<iei7m';utnarratP/«/jr- f/;«;)unitatem ApoUinem feu Deum vocaverunt,diada,Titem & audaciam & triada juftitia: apphcaverunt , qux eft fumma perfecftio. Progreflione igitur abhocinfauftonumeromaterialijqua;deorfumtedit,animadivinamagisma- gisqiincarceratur,&intenebrarumlaqueisdenfifrimarumcircumvoIvitur,ac infelicifTima rcdditur,pafIiombus vexatur atqj mudi pr^eftigiis & illufionib. de- cipituri Unde tit,ut quo magis defceditlux ab afpedu fontis lucidi verfus pyra- midis materialis bafin,e6 magis periclitetur,& in tenebris fubmergatur:Sicdu- ahtashxcinfeducta^.elementaproducitjquasprimumfuavifcofitatecircum- muniunt animam in ipforum fpiritu , & rurfus adhuc altius in ejus profun- dum fe immergens ad cubum ufque reducitur anima fpiritus laqueis ca- ptivata,6cincorpusopacumfeutrinamdimenfionemfeuelementorum ele- mentatum feu compofitionem ex ^.elementis cubum quadrati conftituen- temintroducituradulationibusfJ3iritus,quieft ex parte materix. Atque hsec cft ratio, quod homines magis mundo, carne, diabolo, Sc delitiis infcrioribus prxftigiofisScvanis afIiciutur,quamrebusfupercoe!eftibus,divinis,&veritatc imbutisiquiafcilicetfpiritus exiftens ex parte materi^ mentem &: anima negli- git,6canimxanimalifeu elemetari adhxret. Atvero attediteatqiexpectateo terrigenac,aufcultate,inqua,creaturaidivinarationeimbuta;,gaudetc6homi- ncs , aut lcEtitia haud minima fitis perfufi. Nam totum illud , quod materia proditionem animas veftras machinataeft,difcordiamfuamfeminadofeuin- cipiendoafuadualitate,6:progrediendoadunlverfa]itatem&profunditatem fux mafl"^ verfus balis fux- pyramidis centrum:id inquam,omne dualitasfuper- fubftantialis ( qux cft unitas & trinitas ) fua harmonia per eofdem difcordia: gradus,vice verfa a cono fua: pyramidis formalis verfus ejus bafin,mundo for» maliafIix.i,afcendendo&:infurgedodi{rolvet,animasqicaptas . tenebris libe- rabit,&:tandeadfedc(uaconnaturaleexaltabit:Namradixinconopyramidis formalis(juxta terramfeu bafin pyramidis matcrialis fitam^enodabitvincula tcne-
 36. 36. DE DIVINIS NUMEPvIS. 3; tenebrarummortisc]uevenenumextinguet,8w prima vicecubummaterialem (refolunone mirabili in fe dividendojpofl corporis difTolutioncm m quituor elementa, fabtiliando reducet, animamque in regionem quadrati formaiis feu fphicram folis , fcu fedem xqualitatis , feu pundum , feu ccntrum intcr- fedionisduarumpyramidumexaltabiti Ubiadhuciaqueis quatuor elemen- torumretinebituranima,nec totaliteriiherabiturcacum menteafuisvincu- lii>;LInderadixformalisadquadratimaterialis dillblutione adbucteudet,atqi itadividendonumerum quaternariumelementoruminfe,animamabcj'isia- queis materialibus omnino liberare , & in regionem formaiem arterna cum beatitudine exaltare laborabit: Exultate, inquam , quia ha;c,& tanta; efEca- cix eftimmenla fecundas ptrfona: in Tnnitaie potentiaih^c illiuspropnetas henigna,cujus conamenfemper verfatur ad liberationem animarum fanclo- rum hominum, ne tenebris perpetuo dcmergancur : Hxc fola hominum fa- lus; Hic falvator, redemptor & pro iis mediator unicus. Atque hxc eft illa expedatio exaltationis noiirx per tidcm, quamhabemuia Chriflo Jesu, Dei verbo,quieflduxunicus,&radixlbla,arnorte&tenebnsadanimx tene- bris immerfa: illuminationem tk. vitam a^ternam faftigium conducens,ratione ergohujus cubi materialis,ja(flatus eft taiis a MercurioTrifmegifio (ttmo : £hnc - quidutique genittm^imferfeclum.,dividuum^crejcem (jr dccrefcens eli. Atque hic noiandum, & diligenter feduloque obfervandum, quod omne corporis in- crementum fit a materia,ejus vero decrementum aforma&aDeo. Namut matcria tenebrofa agit ad animarum captivatiouem per redudionem uni- tatis ad multitudinemj ic etiam Deus & forma agit ad ipfarum iibera- tionem a captivitate, reducendo eas a multitudine ad fimplicitatem & uni- tatem. Ex his etiam diiigenter confideranda funt verbafapientis^Sapient.j. Cerpus quod corrumpitur,aggravat animam d^ terrena habitatio dcfrimitjenfumrrul- ta cegitantemsdr difficilia &ftimamus,quA in terrafunt,(^qux. infroJpe6iuJunt inve- nimui cum labore^quA autem in caelisfunt,quii invefligahit,nifi tu dederisfafientiam, &c. Hujusenimvirtutevivificafitregeneratioin hac vita,&mcjU4fpiniure- furrei^io ad vitam xternam. C A V. VUh *T)evrofrietate riHmen ternani in Tnnitateputertia^^erfon^ m mundi fnbrica. NUmerushisimparfiiperfubftantialis eft facrofandus.quo Deus gaude- redicitur,quatenuseftnumerusincompofitus,iacer,p ^tent ffimus&per- fectifIimus,eatenusmultamyfteriaDeitatis comprehendit multaq; i.n mundt compofitionearcanaproduxit:Naminprimis,quoniamDfu :rpferturnume- roternario,ide6arguituratqueindicatur,quodhicnumerusfitperfedifIim.us, quippequieftpulchritudoperficiens principiu,medium & fiue&ipfajequalia abfoiutehabcs:C£Eteriver6numeri,quihabettresiilosperff-cl: onis gradus,ri6 eosabfolute6cfimpliciter,fedrefpedive&cc6pofite.l*roditigicurternariushic DeLiprincipiu,caufam8cformaaformapr.'Ecipua,proditperfedifIimuaprin- cipio,medio&:fine,ut,perqueomnia,fine,utinquoomniai Exquibusconftat, numcruhuncefreabftrufiffimu&admirabiietertixperfonxinTrinitatecom- munione5cnexuindifrolubile,cumillaprima&fecunda,perfpicuecxplicante, omnesqitresfiraulinefFabiiiunitatis nodo,nexuqi ejufde inviolabili conede- te.Hujusergo fpiritusfacrofandi feu perfone inTrinitatetertieofficiu verfatur £ 1 circa
 37. 37. 36 T R A C T. I. S E C T I. L I B. r. circaperfeclioncoperationu primarumduarum:namSpiritusfpiratoresfem- percomitanturinipforumacl:ionibus:Apatreergoreuunitateordinatiofitad mundumfabricandum,hocc]ueperiilium.Mundumenimverbo&:nonmani- busfabricatuseftopifex.hoci'], mvirtu:eSpintusfancl:i,qui ferebatur fupcra- quas: Atque hoc omne pauciirimis verbis confiteri videtur David dicendo: VerboDomini firmati fint caltyCTJpirituab ore ejiis omrtUvirtiiseorum. Secundum hujusergonumerinaturam mundusin trescoelosefl:divirusj£w^^rf«w,/^f//»f- yfrtwciT-^/ewfw/^rfjquorummateriatalem differentiamaccipit,qualemhabec a virtutc ignea fcu fulgore amatorio Spiritus Domini, qui ferebatur fuper a- quasi Cujus virtutis iptenfior 8c fuperior poteftas,regionis mundi fupcrioris Ipiritum humidum excellenter ftibtilians,illum totum fulgoris Sc arcioris fui plenitudineigneumquafi reddidit. Unde appellatus eft lux primo discreata &;regioillamcontinens,inde£w^^rM<i7'jm(quodeftignis)did:aeft,inquatres (untlucispartesadunamfpiritushumidi. Hujusetiam radiis Scvircuteremil- fjori conflata eft regio media,ubi du.^e materia; porriones ada:quant totidem lucisjUnde JEtber dicitur,ha:c media regio quafi JEthder,hoc cft-igncusaer. Deinde fpiritus divini facultas igncamagisdeorfumpenetrans(lcdgraduad- hucremifliorijtres inregioneelementari fpiritus materialis rehquit partes ad unicamlucis. IcerumquodhbethorumcoelorumfecundumTriadisordinem fubdividitur,fuperius nimirum in tres angelorumhierarchias, qux iterum in orbes tres ad quamlibet hierarchiam pertmentes, diftinguimtu.-,medium in tria fpharrarum genera,quarum quselibet in orbes tres fubdividitur.videlicec inprimummobile,coeIumftellatum,&:fpha;ramSatarni,&: in fecundo ordinc infpha:rasJovis,Martis&Solis,acininfima ferieinfphsras Veneris,Mercurii, & Lunc,infimum in elementum ignis,fphxram humiditatis & elementum ter- ra; diftribuitur,Sc i terum elementum ignis in partem xtheream,&: partem ele- nientarem,acfupremamaeris regionem,deinde in duas inferioresaerisregio- nes&: aqux fphajram,atque denique intres terrx regiones,ca:tera duo divi- duntur ac diftinguuntur,in homine etiam pr^cipue operatur hxc tertia perfb- na, cum ejus internum ad fantlx Trinitatis ideam conftituatur, videlicet ex mente,fpiritu,&. anima,externum ex oiribus,carne,6c venis,&: ex capite,tho- race,& ventre. Ad generum etiam creaturarum terrcftrium diftinc^ionem o- peratur hic fpiritus divinus,eas dividens in animalia,vegeiabi!ia & minerajia. In coelo denique fupremo animantium genera difcrepare facit ea in di verfas naturas diftinguensiin deos,da:mones,herocs,£c animas(fecundum ]amblict opiniunem) atque itamaliisinfinitis. C A ?. IX. <^uomodo cujujlibet ccelorumpu re^ionum munditrium diyijto tripartitaJtto ordine ferjonis tribu-sJacroJanSia Trtmtattk correjjondeat. SEd ut argumentis adhuc efficacioribus probemus mundum univerfum ad exemplartriumperfonarum in facrofandaTrinitate.S: perconfequensad iconem Sc reprarfcntationem Dei fadum & formatum fuifl'c,reputandume- rit,quod primum oculisfpiritualibus cceH empyrei hierarchiarum triumpro- prietates&ficusintrofpiciamus,easquein omni(hocc]uedireGi:otramice)cum tribus Tnnitatis perfonis convenire percipiemus. Nam in fuperiori hierar- chiHiEptphania dici:a,proprietas patris reperitur,cum h;ec verfetur circa ferven- tcm
 38. 38. DE DIVINIS NUMERIS. 37 "temamorcni&affcclioneminfumrnicntealtiflima^motionis&injudiciorum particubriumliberationefeuponderationetHmcdividiturhxc h.erarchia in ordines tali proprietati naturA convenientes. Nam Seraphi/ji[cn eft fuperior hujushierarthi.Tordo)ronfiftitex mulcitudineangelorum,quorum eftintelli- gerealti(]im;i,6cigneeirentiaiiDeiaccendi,quatenusmundoform3liproximi, & rimpliciOimo Dsi habitaculo vicini funtiC^frw^/aifapientia & fcientiaim- plentur. EcT/wA7judiciodivinoruncrep!eti{]imi:Nam(ut//?/^(?r«yceft!ficacur) Deus fedct ipfi< in judiciofuo,&;peripfosdirponitomiiia. Undehxchierar- chiaDeoPacriredeatcribuicur. Secunda&mediahierarchia Epiphonomia di- cicur, qUcT fignificac divinum fpiendorem & ciaric^cem cum revercncia » in FrincifAtus,Pctcjlat€S &Dominationes dii[:x : Sic fecunda perfona,quae eft verbu, dicicurmundiluXj&crerumvica.qtiximprimiiCanquam rerum :jclum revereri debemus. Tertia &: infima Ephio>iiet vocacur,quafi ad virtucespertinens.quia fpiricus iftius hierarchia; iiveiinc Virtutes, Archangelijen /4/;^f//,poreftacem ha- bentmiraculapr^ftandi.curadi xgricudines tam animi,quamcorporis,hocq; fuper rationem naturae,&: myfteria demonftrandi,cui terciaperfjna refcrtur, cumSpiricuaboreDominiomnesvircutesmundoactribuantur. Exprimaef- gohierarchijjCanquamexfontefeucencrolucidojfecunda tanqujm fplendor & lumen a corpore igneo procedit, Sc ut a luminc color oritur, fic virtutes fplendore iucis. Primaergo hierarchia eft quafi igneus ardor,fecunda divina claricas,tanquam ab igneo ardore,&: tertia,virtus fecreta,tanquam calor ab ucroque,videlicet igne & lumine. Quam manifeftiflimam ergo hic videmus primicoeli&parciumejufdemcumTnnicateconvenientiam. Dchocautem coeloinfecundumprofiliendo,ibietiamtrinitatemfubeademrelationequam evidentifnmereperiemus:Naminprima&fupremaejus triplicitace/ir/w»»; mobile,caekm (lelUtum ^jph&ramSAturni comple<fI:ence,proprietate unitatis 6c patrispercipiemus,nautunitaseftprimusnumerus,aquoceterinumerioriun- tur,ficomniainferioramoveturvirtuteprimimobiIis:Similiterutfirmamentii diciturcceiumexftellis fixis conflatum,fic pater in fua natura fixuseft,immo- bilis&nullomodoalterandusjUtin unitatis natura animadvertitur :Deniqne MX. Saturnns di(k.x% erat apud Poetas Deorum cxcerorum pater,fic ab unitate feupatrefuperfubftatiaIidua:c^ter^Trinitatisperfonx,fiiius&SpiritusS.pro- "pagantur. Iterum fecunda & media hujus coeli triplicitas fecund^Trinitatis perfoncTinfuadifpoficionecomparatur. NamutJ//'/'//freratfilius.S'/z/«r»/,ficfc- cundaperfonafiliusprimiE,utilleappellacury«/»?/»«w^<j/(?r*(fagitcasfulminfas "fecum porcans^ fic etiam eft hxc vox patris cum fulmine &. tonicru egrediens^ &ftipataaborc patris viribusingentibus &; potentiainefFabilipercutiens,ubi vult : Eft etiam Jupiter xftimatus pro juftitia, benevolentia, religione, pietate, confervatorej&amicogenerishumani.humidiqueradicalis&caiidiinnatidi- ftributore,quiadvitamrerumfacilimefeiu«git. Fiiiiautempotentiamincom- parabiIem,juftitiam,benignicatem,religionem,piecatem,generi humanoaf- fabilicatem,operationemadvitamejusqueprxfervationeminfinitifacrarum fcriprurdrumlociluculenter explicaverunt. Mars etiam in eadem triplicitats repertusjfiliipotentiam&victoriamcontraimpiecatisprincipcmj&ejusfecla- tores,iniquic3tis videlicec curbamarguic, cujus eft beftiam, pfeudoprophe- t;5.m,orcum , & mortem ipfam fuperare. Denique 5^// appropriatur fecunda hajcperionafacrofandlamultismodis^Ut enimaby^^^Z/zWharmoniamunda- hadiciturnrof!uere,fisreveraafilio,feudualitate cum fuo fpiritu materiasuni- verfilis fymphonia(inDiateftaron,Diapence,& per confequensinDiapafon, quod conflacur ex illis duobus) derivatur ,uc fupra declaratum eft. Sol etiam fecundum Merc.TriJrnegiJi. mmdi materialii fi!ius,!ii. fecundum Platonem,Deiim- E 3 mortalis
 39. 39. 3S T R A C r. I. S E C T. r. L I B. L rrtortaUs fiUttt vifibili(,^ictm,(c fecunda perfona filiuseftDeiinvifibilis.-^^/./r/Y zw«W/a'//?/'//Af,filiuspatris,luxinvifibilis,cuiquscreatiirc'Edansefrsntiam:5tf/i'/- tas didtur in inferiera qmtannk adgenerationem imp!uere,i'ed fecunda divinitatis perronavitam&rpecicmrebusdeditincreatione,in)6vero5cfolem ipfumco- ftituitinccElo,utfuamproprietatemexofficioinfcnoribustamadYitasillasge- nerationeinrebuscorruptibilibusprxfcrvandas.quamincorruptibilibus reti- nendas,implueret,quas in pnmordio,verbum illud divinum,feu fecuiida per- fonacreaturisimprimebat&infculpebat. Infimadeniquehujusccelitriplici- tas correfpondet perfona: terti.x creationis : Nam r^-^wy dominiu mhabet iu hu- midam &c calidam laticis inferioris naturamjnereamnempe: Af^rf«r/«* vento- rum,flatuum.8cfpirituumdominatorefl:(utAftrologiteftantur:)EtZ,/<«<«aqua- rum ac humorum frigidorum dominatrix :Sic etiam ex multis facrarumfcri- pturarumlocisSpiritum aquis,&mari,ac fludibusfonantibus,vinoque &. fla- tuiacventoreferninveniemus,ficetiamdicitury<'rr//»^r//?f/^/oy»^£'rfi^///*^,&c. ^ideniquead coeli elementaris contemplationem accedamus,5c inquifitione ibi diligentem faciamus,percipiemus qu dem,quodintribu:ietiamejustripli- citatibus tres perfonarum individuje Trinitatis proprietates urdinc fuo pro- prioreperiantur:Namprimx perfona: ignea tripiicitas refcrtur,qu:eeft:lumi- nis inferioris, quafi myrothecium 8c promptuarium eiementum aitifilmum, rubtiliflimum,purifiimum,potentifllmum,a<fluofiffimum8c vivum:Sicprima perfonaeftluminisuniverfalispater,alt'fllmus,fimpliciflimus,potentifllmusfc adu velociflimus ac fiimmus : Iterum igneum hoc elementuin omnia inferio- ra impura confumit & deftruit:Sic etiam dicitur,quod D eus fit ignisconfu- mens,&tamfubtilis,penetransacefficax,utnemomortaliumeuminipfiussf- fentia vidcre,& vi vere poflit. Sscundas etiam perlbn^ propnctates in triplici- te humiditatis fphxra acre videlicet , reperitur ; Nam ut aer immcdiate eft ab igne(im6ver6eftipfeignisfpil]usnonalitercxduabus partibusignis conflaius quamdualitascxduabus unitatibus)ita in hoc fecundx perfona: comparatur procedenteexpatreigneo& amatorio:Deinde,ut aer eft vit^c adminiftrator in paflivis , fic fecunda perfona feu verbum, in adivis :Unde dicit Mercurius Trifhte^iftui^VerbumnaturxhumuU afians eamfovebat,S:i.c. Eft ergo lux vitaiisia lpiritu,&; calidum innatum in acre,qui ad Jovis radios relationem in confonan- tia Diapafon habet,8c per confequens perfonx qu£Elibct,proprietas fuperior cujuflibet cceli refpondet ad proprietatem cceli inferioris,uti fadadebitain- quifitione,evidentiflimeapparebit. Deniquetertiaperfonarelationemhabec tam ad aerem,quam ad aquam,& fpiritum &: ventos in terra inclufbs.propter rationes fuperius allegatas. Eft etiam 8c alia proprietatis trinxrelatiodefcri- Y^tzab Amos Propheta in xxcwtxhz: ^lui xdificat in ccelo afienfiontmfHamquifun' datfafifcuiumfitumfiiperterram,quivocat aqudsmaris (^effundtteasfuperfacternter- rti: £t iterum a ]eremta Propheta,in hsc verba,in eodem Propheta: pr^didi fenfu ordineque fimili j ^idatfokm in luminediei,ordinem limx d^fielLirum in lu~ mine noilis,qui turbat mAre,&fionantflu£lui ejus, Bominusexercituum nomen e)us. Ec aJ^^/Prophetainhxcverbanonaliofenfu.fedordinC) Implebunturareafrumen- to drredundabunt torculariavino c^oleo. In-^ww Sc JtfrfW/rfordo unus,fed prarpo- fterus, 8cad diftindionem necelfari^ opcrationis commutatu.s:lnJtfi^/ver6 permixtus:Horum locorum intellciflum hoc modo nobis aperire videtur 0- don Abba:oshocmo6.oinxtT^rttzudo:Spiritus,cjui"jocat a(]uas,turbat mare,(jr implet torctdaria vino : Filius quifundatfafiiculum fuper terram ,da.t ordinem lun* d' fteUarum,c^implet areasfrtmtente. Pater,qui (gdificat afienfitonem,datfoUm^drimplet iorculariaoleo,icc.qui oleum proprietate patn,qui benignus eft,confertur,iI- quidem balfamum eft omnia vulneraliniens, ic dolores tollens, fafciculus ffumcntumomniumnutritjUtfiliusjScSpiritusyitamadminiftrat. C A P.