Kako su se molili Božiji poslanici Ibrahim , Musa , Isa i , Muhammed (neka je Božiji mir spas na njih)

498 views

Published on

Kako su se molili Božiji poslanici Ibrahim , Musa , Isa i , Muhammed (neka je Božiji mir spas na njih)


Bosanski ( Bosnian language )

http://goo.gl/Df4KAR


#Kako , #su , #se , #molili , #Božiji , #poslanici , #Ibrahim , #Musa , #Isa i , #Muhammed #neka , #je , #Božiji , #mir , #spas , #na , #njih ,
#Bosanski , #Bosnian , #language

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
498
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kako su se molili Božiji poslanici Ibrahim , Musa , Isa i , Muhammed (neka je Božiji mir spas na njih)

  1. 1. 'A Kako su se molili Božiji poslanici Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed [neka je Božiji mir ispas na njih} . llhmed Didat, veliki Islamski utanjak, prenasi nam jedna ad njegovih iivotnih iskustava prilikom posjeta grada Dtide u Saudijsitaj Aralriji. Itakaajeprlajuejednam poveo grupu kršćana I íidava u abliazakjedna džamije u gradu Durisanu, u Južna] Africi. ! tada su usli u džamiju. ne sarno daje on skinuo ooutu vet je naredio skupini da to isto urade. sto su oni I uüniil. Zatim ih je pitao oia li anaju rating skidanja oisirće prilikom ulaska u džamiju. "Her-odgovorili su. Iatim imje učenja k pojasnio: Iladaje Musa aa, otišao u Sinajsku goru. Uzvišeni illlah mu seohratlo: “Rekao je: Ne prilaai ovamo! Iauj olauću sa nogu! Jer mjesto na kojem stojiš sveta je tlo. " ! izlaza k-üorući g rrn, 3-5, Stari Iavjeti I dakje skupim sjedila na klupamai posmatrala. ućenjak se izvinua da obavi-usnu alad-ast [obred čišćenja vodom pred malitvu koju muslimani irvriavaju prije svakog na nula-molitve]. ! tada se aisdestia, vratia se skupini I pajasnia Im da abdast nama samo hlgijensko neg-a I historijska . značenje. pa je citirao slijedeći tekst: "Pa u nj ulije vode za pranje. I: Njega su Mojsije, Aron injegovl sinovi prali svoje ruke i svoje noge. ii. prali su se kad su ulaaili u šator sastanaka l kad su pristupali k trtvenlku. kako je Jahve naredio Mojsiju. " [lalaaa k, 4D, izvršenje Jahvinlh naredbi, 31-32, Stari Zavjet). Nakon obavljenog naređeno-g namaza-molitve, učenjakilhmed Didat p-onovo seuputio skupini kojuj-e poveo. : koja je u to vrijeme gledala u muslimane u diamiji koji su obavljali sun net-e [dobrovoljne namaae kaj-e je Poslanik redovno obavljao] pa im se obratio objatnjavajući položaje koje : auaima anaj tka obavlja narnaa. Hajvainiji od tih palaia jaja Halida-padanje Iiaam na tla.
  2. 2. LI wam gnuuru pawrdin jI-E da j: ima isli gpuiaäa] iæüjl su itnrisfill svi pnslanl-: i u [müii. hFH[ľI| iEli[püËi-imijl1pi11| sun] gnuurcliëatmm: "Abraim pad! ? ničicí: :ini-n rnu Eng guvurašü täaljæ. .. {Ela uru: : i : :izrezivanje 3-1?, Stari Iavjëtl. "áëæraíhaxm pat! ? mićite. .. [Srwë: i »nľbrëæivínnje 'li', Simi E; ni: j.-2>t]. "Dah se : aja-admina skupljala_ pmtiu íľnjsija i Saami-ia, ani s@ üi-iFË-HIJŠË prèmín Šiľíèüľü sa-. äianuka i gle! üíbľlui: ga: :: rei-Lii l @lava se Jüľwinü pakaía_ T: : : ia fiinnjiije i . Ëiľüľi acäüše ; pred šator internal-ia. ümi paduše ničitä. {Knjiga Izmjena niš-an, Stari mąiéi]. 'Tada Južna pade ničite, pnfdlmni Inu se. .." Illlnšua 5-111, &hari Ëaujaiľi. "I utišaæršíz (ixus) main *pada na lina saraja mnlaćši se i guunreći›. i„ limranđpljr: [pa íuľ-aíxąíu 15-39,. iiaąri Eaxąjvil. Eati m: je inženjeri: Bimini; ahmriiasľüia äi-: upinu da; timu: - Ëtín su kršćani: i äitëlwi puænaąi u ru putípunusti način ›i: ibuäaruuania, all : li: :gagi: @ušiju i muslimanski način 'kai-tuđim „Žuti m. ilija njuz-lina i kulturna upitan-t“ italiji: naËin nhnäawnja najbliži lmršćansíiçmm načini: ubnäavsaznjaľ' iiliihnvjetlnnglasan ntlgnunri-E blu: " HËTIIB sumnje tiajeirnusíllrnanski način. najľniiííi l-: iršfamsitnm načinu nhámæanjíal"
  3. 3. T V 'i iälmgi. kršćani iliüjl : u primili. islam smijati-ni: : d: :: i im: :u primili. Islam : in su `- : :sta II : :iji kršćani na: : ili: nubiiLsnhzimm ti: ľijËČ `"i-zriiinnin" znnčiiäsann: siijndbírnii: iiilnsiha-Isanľ : nd: muslimani tamni: daju najbliži : lijadhanicl ! sana a5? ~ Lugičnn mzmišlfajučLii-rada nametnu u : intimna ŠtniľilwiEaujEiri-raien Isau ii : })'i: ~l` njegnunm načinu : hauijamj: mmitne, i an: : : edždu-padanje- licem in: tin), " " puzrlmirijnnju njegmrih ËHJEHIIEËH-Iäjílfríjë-Ëjll 'imirí : :sinu : drèđenng irrernenn, - ; aj-'T _ : :i-: Ijunlujnm: sd: :u prvi kršćani sipumnaili d: :u bili WLLIIIIMEËHL u wni-: :n-i j : mini: in rijnšh prije: nn: : : u : thrill il: : vjeruj: I @niriana njihmr: primu: : vjírmunnjär; Iæiiuľanäiilh maknu: : biti: äilahnrhjnvi: :: Eijndnjnrn Edijnm : :ällaniiąu iiiiuhämmnriu : :sansu "ü 'ujn rnici, mniituu i: : iæauijajrzn i Enspndnru : m'a-m: s: itianjnjtn, idabľ: cijrvia činite d: bia: :- pnsiigii : n: št: žeiite; [F: li. lľ'. si`ii'i_. Hudídá. EFT]. „ËIËFHEVËEËËËËIË cini-eimsežnnst Ijuglsiièsiclnnušíi mnnnizeižmu-jednązbnínri! kaj: s: newrnntiunj: :u ijutisi: : : rim-dini iileüutim, u današnji: vrijnm: nalnnim: :i: :u : :jEr-dini ljudi, imji {wd: :: in : Elmäavaju na Iäaw. Ihraiiulrnnsriiiiiuäamrnaiíin Emir: ľijimiirFutFi-ľľiü : Franci-nuli iíudaijilise mirnu: : prav: : puta. . Ši: s: 'HËE'. krši: natura, IIEIPFEHHG ; su udaijili cijelu ujeruuanj: n isau im, pa 5 tim napravi | i : :i njega maštu Ëtnun iniinaizia nij: prnpagirau. : :dase isi-: ren: zapitajtiæ. ti: : dana: : isiínsi-: i slijedi Isa: : primjeri' iilunlinænnl, iz: : 11: nnntn. ptininn: s: m: Ir; -;p: t put: :nem: p: :: ju iinëm nn tľi: . [mista muíiimnnisiijndnisnmuru vjeru. . : i-: :j: jjng: ir: ri: i| iwjuilnipral-nimirnn. Tai-zaninrdbmäaľnjua Ist: : 5:5: iiujräg j: :imriavn: iii: :: i E-: :jng : u : bnäwäąii Ibrahirmiíiiusäi i Muhammed lrnir snjimai. Usim tru-ga št: rnusiirnani razmjenjuju iPDi-Đdľiiílä- riječima: '"rnir s. "vama", također : :sie mjesne-c ram-ai: : ili: : št: ja: :niti: Isa ru pustinji tenrdessü dana. iii: iiiinju; nsnninn: s: : nmIimM-: n: št: su sènmlili, siri : ili Ëiuiiji ipnäinnici. Fmiirnmnwlsnäi: n: inwnšenvj : trnnini : i-: inel: i-nnjigumüenjëwn : mam-E

×