Het doel van de Schepping

1,048 views
942 views

Published on

Het doel van de Schepping
http://www.islamic-invitation.com/book_details.php?bID=1456
Dutch language
Nederlands

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,048
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Het doel van de Schepping

 1. 1. Het doel van de ScheppingDr. A.B. Philips. 1
 2. 2. Originele titel: ‘The Purpose of Creation.’Eerste editie, 1428/2007© Auteursrecht. Alle rechten voorbehouden.Deze publicatie bevat materiaal dat enkel onder de volgende voorwaarden mag gebruikt worden: • Het materiaal moet de bron bevatten van de auteur. • Het materiaal mag niet uit de context worden gehaald. • Het material mag niet gebruikt worden voor winstgevende doeleinden.Oprechte dank aan degenen die bijgedragen hebben aan de publicatie van dit boek.Moge Allah hen belonen voor hun inzet. Mocht u commentaar, vragen of correcties hebbenm.b.t. deze publicatie, kan u altijd contact opnemen via onderstaande mail:en@islamhouse.com 1429 H [1784]Gepubliceerd door:The Islamic Propagation Office in RabwahTel. +4454900-4916065 Ext. 26-27Email: en@islamhouse.comwww.islamhouse.comNederlandse vertaling: Malak Ehab Faris Abdalsalaam, 2010. 2
 3. 3. INHOUDSOPGAVEIntroductie 4Waarom schiep God? 15Waarom schiep God de mensheid? 27Waarom schiep God de mensheid op aarde? 47Waarom schiep God de wereld? 64Conclusie 71Bibliografie 73 3
 4. 4. Introductie.Het doel van de schepping is een onderwerp waar iedereen op bepaalde momenten in zijn of haarleven over nadenkt. Iedereen stelt zichzelf vroeg of laat de vraag “Waarom besta ik?” of“Waarom ben ik hier op aarde?”De verscheidenheid en complexiteit van de gedetailleerde systemen die de structuur vormen vanzowel mensen als de wereld waarin we leven, wijzen er op dat er een Hogere Macht bestaat diedit heeft gecreëerd. Een ontwerp verwijst naar een ontwerper.Wanneer mensen voetafdrukken tegenkomen op het strand, concluderen zij dat er eerder iemandhierop heeft gelopen. Niemand beeld zich in dat de golven van de zee afdrukken hebbenachtergelaten wat exact lijkt op voetafdrukken. Noch concluderen mensen instinctief dat zijbestaan zonder enig doel. Sinds doelbewuste acties een natuurlijk produkt zijn van de menselijkeintelligentie, concluderen mensen dat de Allerhoogste Intelligente God, die hen creëerde, ditgedaan zou hebben met een specifieke reden. Daarom is het nodig dat de mensen de reden wetenvan hun bestaan, om het leven zinvol te maken en te doen wat het beste voor hen is. Eeuwenlangis een een minderheid geweest onder de mensen die het bestaan van God hebben ontkend.Volgens hen is de mensheid slechts een toevallig produkt van combinaties van elementen.Daarom heeft de vraag “waarom schiep God de mensheid?” nog steeds geen antwoord. Volgenshen is er simpelweg geen doel of reden voor het menselijk bestaan. 4
 5. 5. Hoe dan ook heeft de overgrote meerderheid van de mensheid door de jaren heen geloofd in hetbestaan van een Hogere Macht die deze wereld heeft gecreëerd met een doel. Voor hen was –enis het belangrijk de Schepper te kennen en de reden waarom Hij de mensheid geschapen heeft.Het Antwoord.Om de vraag ‘Waarom schiep God de mensheid?’ te beantwoorden moeten we eerst besluitenvanuit welk perspectief de vraag wordt gesteld. Vanuit het standpunt van God zou dat zijn ‘Watbracht God ertoe mensen te creëeren?’ terwijl vanuit het menselijk standpunt gezien de vraag zouzijn ‘Met welk doel schiep God de mensheid?’ Beide standpunten representeren aspecten van deintrigerende vraag ‘Waarom besta ik?’ Op de volgende pagina’s zullen we de beide aspecten vande vraag onderzoeken, gebaseerd op het duidelijke beeld wat getekend is door de goddelijkeopenbaring. Dit is geen onderwerp voor menselijke speculatie, omdat menselijke gissingenonmogelijk de waarheid kunnen produceren in deze zaak. Hoe kunnen mensen verstandelijk derealiteit van hun bestaan beredeneren terwijl zij nauwelijks begrijpen hoe hun verstand, of hunhogere entiteit -de geest- functioneert? Aldoende kwamen de vele filosofen die door de jarenheen hebben gespeculeerd op deze vraag met ontelbare antwoorden, die allen waren gebaseerdop veronderstellingen die niet bewezen kunnen worden. Vragen over dit onderwerp hebben ertoegeleid dat een aantal filosofen beweerden dat we niet echt bestaan en dat de hele werelddenkbeeldig is. 5
 6. 6. De Griekse filosoof Plato (348-428 BC) betoogde dat de alledaagse wereld met haarveranderingen -die men leert kennen door het gebruik van de zintuigen- niet de primaire realiteitis maar een schaduwwereld van verschijningen. (1) Vele anderen, zoals eerder genoemd, beweren(nog steeds) dat er helemaal geen reden is voor de creatie van de mensen. Er kan geen reden zijnals het leven geleidelijk is ontstaan uit levenloze materie, wat alleen levend werd door toeval. Dezogenaamde menselijke ‘neven,’ de apen, houden zich niet bezig met vragen over het bestaan,dus waarom zouden wij mensen ons druk maken?Ofschoon de meeste mensen de vraag over het doel van de creatie naast zich neer leggen -na eenkorte overpeinzing zo nu en dan- is het van essentieel belang het antwoord te kennen. Zonder dekennis van het juiste antwoord kunnen de mensen niet onderscheiden worden van de dieren omhen heen. De fysiologische behoeften van de dieren zoals eten en drinken en voortplantingworden dan het doel van het menselijk bestaan als standaardinstelling en menselijke prestatieszijn dan het middelpunt in deze beperkte omgeving. Wanneer materiële bevrediging zichontwikkelt tot het belangrijkste doel in het leven, degradeert het menselijk bestaan zelfs verderdan dat van de dieren. Mensen zullen dan herhaaldelijk hun door God gegeven intellectmisbruiken door gebrek aan kennis over het doel van het bestaan.1) Dit standpunt werd uitgelegd in zijn boek ‘The Republic’ met zijn welbekende metafoor van de grot,waarin de veranderende fysieke wereld wordt vergeleken met schaduwen aan de muur van een grot metuitgesneden beelden. (The new encyclopaedia Britannica, vol. 25, blz. 552. 6
 7. 7. De gedegradeerde menselijke geest gebruikt zijn mogelijkheden om drugs en bommen teontwikkelen en wordt geheel in beslag genomen met overspel, pornografie, homosexualiteit,voorspellingen, zelfmoord etc. Door gebrek aan kennis over het doel van het leven verliest hetmenselijk bestaan haar betekenis en is dus verloren en de beloning van het eeuwig leven in hethiernamaals is compleet overbodig. Daarom is het van groot belang dat mensen correctantwoorden op de vraag ‘Waarom zijn wij hier?’Mensen richten zich vaak tot andere mensen zoals zijzelf voor de antwoorden. Hoe dan ook, deenige plaats waar men duidelijk en helder een antwoord kan vinden op deze vragen is in deboeken van de Goddelijke Openbaring. Het was nodig dat God het doel van de Scheppingoverbracht aan de mensen via Zijn profeten, omdat de mensen zelf niet in staat zijn om de juisteantwoorden te vinden. Alle profeten van God hebben hun volgelingen geleerd de vraag ‘Waaromheeft God de mens geschapen?’ te beantwoorden.De Joods-Christelijke schriften.Een overzicht van de Bijbel laat de eerlijke zoeker naar de waarheid dwalen. Het OudeTestament houdt zich meer bezig met wetten en de historie van de mens en de Joodse mensendan met het beantwoorden van de belangrijke vraag over de menselijke schepping. (2)2) In Jesaja zijn de Israelieten geschapen voor God’s glorie; “Welnu, dit zegt de HE E R ,die jou schiep, Jakob, die jou vormde, Israël…….” 7
 8. 8. In Genesis schiep God Adam, Eva en de wereld in zes dagen en rust de zevende dag. (3) Adamen Eva waren ongehoorzaam aan God en werden gestraft; hun zoon Kaïn doodde hun anderezoon Abel en hij ging leven in het land van Nod. En God had spijt van zijn creatie! (4) Waaromzijn er geen antwoorden in duidelijke en onmiskenbare termen? Waarom is er zoveelsymbolische taal, wat de lezer laat gissen naar de betekenis? In Genesis 6:1-2 wordt er verklaard‘Zo kwamen er steeds meer mensen op aarde, en zij kregen dochters. De zonen van de godenzagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze kozen uit hen de vrouwen die ze maarwilden.’ Wie zijn deze zonen van de Goden? Elke Joodse en elk van de vele Christelijke sektendie hen volgden hebben hun eigen uitleg. Welke van hen heeft de correcte interpretatie? Dewaarheid is dat de reden van de schepping van de mens werd onderwezen door de oude profeten,en dat sommige volgelingen -in complot met de duivels- daarna de schriften veranderden.Jesaja 43:1 , 6-7 : “ Tegen het noorden zeg ik: Geef hier! Het zuiden gebied ik: Laat los! Breng mijnzonen terug van verre,mijn dochters van de einden der aarde, allen over wie mijn naam is uitgeroepen,endie ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd.” 3) Gen. 2:2-3: “Op de zevende dag had God zijn werk voltooid, op die dag rustte hij van het werk dat hijgedaan had. God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte hij van heelzijn scheppingswerk.”4) Gen. 6:6: “ Hij kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst.” 8
 9. 9. De antwoorden werden vager en vager en een groot deel van de openbaring was verborgen insymbolische taal. Toen God Jezus naar de Joden zond, gooide hij de tafels omver van dehandelaren die hun zaak hadden opgezet in de tempel (5) en hij predikte tegen de ritueleinterpretatie van de wet die werd gepraktiseerd door de Joodse Rabbies. Hij bevestigde de wetvan de profeet Mozes en bracht deze tot leven. Hij onderwees het doel van het leven aan zijndicipelen en demonstreerde hoe het te volbrengen, tot aan zijn laatste momenten in deze wereld.Echter na zijn vertrek uit deze wereld werd zijn boodschap vervormd door sommigen diebeweerden zijn volgelingen te zijn. De heldere waarheid die hij bracht werd vager, net zoals deboodschappen van de profeten voor hem. Symbolisme werd geintroduceerd, vooral door deopenbaringen van Johannes en het evangelie wat werd geopenbaard aan Jezus was verloren.Vier andere evangeliën werden samengesteld door mensen die werden gekozen door Athanasius,een bisschop uit de vierde eeuw, om het verloren evangelie van Jezus Christus te vervangen. (6)En de 23 boeken van Paulus die in het Nieuwe Testament zijn ingesloten overtreffen zelfs de vierversies van het evangelie. (7) Als resultaat kunnen de lezers van het Nieuwe Testament geenexacte antwoorden vinden op de vraag: ‘Waarom schiep God de mensen?’ en men wordtgeforceerd om blindelings de geknutselde dogmas te volgen van één of andere sekte waartoe zijbehoren of die zij aangenomen hebben.5) Lukas 19:45 (RSV)6) The New Encyclopaedia Brittanica, vol. 14, blz. 814.7) In het vierde eeuwse manuscript genaamd ‘Codex Sinaiticus’ wordt de brief van Barnabas en deherder van Hernias toegevoegd aan het Nieuwe Testament. (Encyclopaedia Brittanica, vol 14. blz. 814.)8) Wat geciteerd word in de King James versie als het doel van de Schepping: Openbaring 4:11: ‘U komtalle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want u hebt alles geschapen: uw wil is de oorsprong van alleswat er is.’In de brief van apostel Paulus aan de Kolossenzen, legt hij uit dat de wereld geschapen is voor Jezus:‘Beeld van God, de onzichtbare, is hij, eerstgeborene van heel de schepping: in hem is alles geschapen,alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten enkrachten, alles is door hem en voor hem geschapen.’ (RSV, colossians 1:15) 9
 10. 10. De evangeliën zijn geïnterpreteerd volgens de overtuiging van elke sekte en de zoeker naar dewaarheid word alweer achtergelaten met de vraag: welke is correct?De incarnatie van God.Het meest voor de hand liggende concept voor de Christelijke sekten aangaande het doel van deschepping van de mens is misschien dat God ‘man’ werd zodat Hij kon sterven door toedoen vanmensen om zich op die manier van hun zonden te zuiveren die zij geërfd hebben van Adam enzijn afstammelingen. Volgens hen waren de zonden zo groot geworden dat geen menselijkedaad van berouw of verzoening dit kon doen uitwissen; ‘God is zó goed dat mensen met zondenniet voor Hem kunnen staan’.Derhalve kan alleen Gods offer mensen redden van hun zonden. 10
 11. 11. Het geloof in deze door mensen gemaakte mythe is de enige bron van redding geworden volgensde kerk. Dus het Christelijke doel van de Schepping werd de erkenning van het goddelijke offeren de acceptatie van Jezus Christus als de Here God. Dit kan afgeleid worden uit de volgendewoorden die zijn toegevoegd aan Jezus in het evangelie volgens Johannes 3:16 ‘Want God hadde wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft nietverloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ (9)Echter, als dit het doel van de Schepping het eeuwige leven is, waarom werd het dan niet dooralle profeten onderwezen? Waarom werd God geen man in de tijd van Adam en zijnnakomelingen zodat alle mensen een gelijke kans konden krijgen om hun doel van het bestaan tevervullen en zo het eeuwige leven te verwerven? Of hadden degenen voor de tijd van Jezus eenander doel voor de Schepping? Alle mensen waarvan God heeft voorbestemd nooit te horen vanJezus, hebben ook geen kans om hun veronderstelde doel van de schepping te vervullen. Eendergelijk doel is uiteraard te beperkt om in de behoefte van de mensheid te passen.Alles is God.De Hindoeschriften leren ons dat er vele goden zijn, of incarnaties van goden; personen als Goden dat alles God is: Brahman. Ondanks het geloof dat de persoonlijkheid (atmari) van allelevende dingen eigenlijk Brahman is; een onderdrukkend kaste systeem waarin de Brahmans, dekaste van de priesters, spirituele macht bezitten vanaf de geboorte.9) Johannes 3:16 (RSV) 11
 12. 12. Zij zijn de onderwijzers van de Vedas (10) en representeren het ideaal van rituele puurheid ensociale prestige. Aan de andere kant wordt de Sudra kaste uitgesloten van een religieuze status enhun enige plicht in het leven is de zachtmoedigen te bedienen (11), de andere drie kastes en hunduizenden subkastes.Volgens Hindoe filosofen is het menselijk doel het realiseren van hun goddelijkheid en - hetvolgen van een pad (marga) naar emancipatie (mokshd) van het rad van wedergeboorte - hetwederopgaan van de menselijke ziel (atman) tot de ultieme realiteit, Brahman. Voor degenen diehet bhakti pad(12) volgen, is het doel van God te houden omdat God de mensen schiep om vaneen relatie te kunnen genieten - zoals een vader van zijn kinderen houdt - (Srimad Bhagwatam).Voor de gewone Hindoe ligt het belangrijkste doel van het wereldse leven in het zich aanpassenaan de sociale en rituele verplichtingen, naar de traditionele regels van het gedrag van zijn kaste-het karma pad. (13)10) Veda betekent: kennis. Het is een collectieve term voor geopenbaarde (sniti: gehoord) heiligeschriften van de Hindoes. Alle andere werken - waarin de feitelijke doctrines en praktijken van deHindoes zijn gecodeerd - worden erkend als zijnde gecomposeerd door menselijke auteurs en dusgeklassificeerd als smriti (herinnerd) (The New Encyclopeadia Brittanica, vol. 20, blz. 530.)11) Manava Dharmasastra 1.91 (The New Encyclopaedia Brittanica vol. 20, blz. 553)12) Het pad van devotie tot een persoonlijke God in wie murtis (idolen) worden aanbeden in de hoop naarkrishnaloka (spirituele planeet) te gaan in hun volgende levens.13) The New Encyclopaedia Brittanica vol.20, blz. 520. 12
 13. 13. Ofschoon het grootste deel van de religie van de Vedische teksten - die draaien rond rituelen vanvuuroffers - wordt overschaduwd door Hindoe doctrines en praktijken gevonden in andereteksten, blijft de absolute autoriteit en heiligheid van de Veda een centraal leerstuk van vrijwelalle Hindoe sekten en tradities. De Veda is samengesteld uit vier collecties, waarvan de oudste deRigveda (wijsheid van de verzen) is. In deze teksten wordt God beschreven in de meestverwarrende termen. De godsdienst die tot uiting komt in de Rigveda is een veelgodendom, watzich voornamelijk bezighoudt met het sussen van godheden geassocieerd met de hemel en deatmosfeer, de belangrijkste zijn Indra (god van de hemelen en de regen), Baruna (hoedster vande kosmische orde), Agni (het heilig vuur) en Sureya (de zon). In latere Vedische tekstenverdwijnt de interesse in de vroege Rivedische goden en wordt polytheïsme vervangen door eenoffer van pantheïsme naar Prajapati (Heer van de schepselen) die de Enige is. In de Upanishads(geheime leringen over kosmische vergelijkingen) fuseert Pranjapati met het concept vanBrahman, de hoogste werkelijkheid en inhoud van het universum; (vervanging van eenspecifieke personificatie) dus transformeert de mythologie in abstracte filososfie. (14) Als deinhoud van deze schriften het enige zou zijn waaruit de mensen konden kiezen voor begeleiding,dan zou men concluderen dat God zowel zichzelf als het doel van de schepping voor de mensenverborgen houdt.God is niet de auteur van verwarring, noch wenst Hij moeilijkheden voor de mensheid.Bijgevolg, toen Hij Zijn definitieve mededelingen onthulde aan de mensheid 1400 jaar geleden,14) The New Encyclopaedia Brittanica, vol. 20, blz. 529-530. 13
 14. 14. zorgde Hij ervoor dat het perfect bewaard zou blijven voor alle generaties die nog zoudenvolgen. In dit definitieve schrift, de Koran, openbaarde God Zijn doel van de creatie van demensheid en via Zijn laatste profeet verduidelijkte Hij alle details zodat de mensen het kunnenbegrijpen. Op basis van deze openbaring en de profetische uitleg analiseren we op de volgendebladzijden de vraag: ‘Waarom schiep God de mens?’ 14
 15. 15. Waarom creëerde God?Vanuit het standpunt van God dient er een fundamentelere vraag te worden gesteld: Waaromcreëerde God? Deze vraag moet worden gesteld omdat de mensheid in feite niet de grootstecreatie is. God zegt in hoofdstuk Al-Momin van de laatste openbaring:Voorzeker, de schepping der hemelen en der aarde is groter dan de schepping der mensenmaar de meeste mensen beseffen het niet. (Koran, 40:57)De smenstelling van de mens is veel minder complex dan de samenstelling van het universumwaarin zij bestaan. Toch denken weinig mensen hier over na. Omwille van de schijnbaresuprematie van de mens over de andere wezens op deze aarde, reizen naar de maan envorderingen van de technologie en kennis in elke leeftijdsgroep, worden mensen arrogant enbeschouwen zichzelf als het meest belangrijke in deze wereld. Dat de meerderheid van deverbazingwekkende ontdekkingen van de mensheid niet van nut zijn voor de mensheid, maarvoor zijn omgeving, heeft geen waarde.Dus de menselijke inspanningen worden gericht op demateriële wereld en niet op de mens. In dit vers brengt God de mens terug naar hun huidigestatus in deze wereld. De mens is slechts een klein deel van het gevolg van de miraculeuze daadvan de goddelijke schepping. Dus om te begrijpen waarom God de mens schiep, moet men eerstde fundamentele vraag beantwoorden waarom God creëerde. 15
 16. 16. De Schepper.De schepping is fundamenteel het gevolg van de goddelijke eigenschap van de Schepper. Eenschepper die niet creëert is zoiets als een contradictie in terminis. Dit wil niet zeggen dat GodZijn schepping nodig heeft. God is vrij van behoeften. Het is de schepping die Hem nodig heeft.Zoals de grootheid van een schrijver tot uiting komt in zijn boeken is de volmaaktheid van degoddelijke creatieve kenmerken zichtbaar in de schepping. Creëeren, in de ware zin van hetwoord, is aan God alleen. Hoewel de mensen de schepping toeschrijven aan zichzelf is wat zijdoen niet echt creëeren. De mensheid manipuleert wat al bestaat; wat al gecreëerd is door God.Een tafel die uit hout is vervaardigd, afkomstig van bomen en bij elkaar wordt gehouden metspijkers en schroeven vervaardigd van materiaal dat uit rotsen komt. In feite kunnen allemenselijke creaties getraceerd worden tot op de basiselementen die de mens niet kan hebbengemaakt. Zelfs een kunstenaar creëert ontwerpen op wat hij heeft gezien. Het is niet mogelijk jeiets voor te stellen wat niet door de zintuigen is waargenomen. Dus, alle ideëen van een artiestzijn reflecties op wat er al gemaakt is. Slechts God alleen schept uit het niets. Dit elementaire feitwas - en is nog steeds onbegrijpelijk voor sommigen.Sommige oude en moderne filosofen, dieniet konden begrijpen hoe God zou kunnen creëeren zonder middelen, beweerden dat de werelden haar inhoud allemaal oorspronkelijk een deel van God zouden zijn. (15) Dat betekent volgenshen, dat God een deel nam van zichzelf en het universum creëerde.15) Dit is ook te vinden in het Hindoe geloof, aangaande de hoogste waarheid, Brahman. In het laatste(10e) boek van de Rigveda De hymne van de kosmische Man (Purusasuktd), waarin men zegt dat hetuniversum is gecreëerd uit delen van het lichaam van een kosmische man (Puriisa) toen zijn lichaam werdverbrand en in stukken werd gesneden bij de eerste offering. De vier kastes kwamen tevoorschijn uit zijnlichaam: de priester (Brahman) uit de mond, de krijger (Rajanya) uit de armen, de boer (Vaisya) uit dedijen en de knecht (Sudra) uit de benen. (The New Enclyclopaedia Brittanica, vol.20, blz. 531) 16
 17. 17. Deze conclusie is gebaseerd op het vergelijken van God met een man, die alleen kan creëerendoor te veranderen wat reeds bestaat. Hoe dan ook, God ontkent dergelijke vergelijkingen dieHem menselijke beperkingen zouden geven. In hoofdstuk Ashshoera van de laatste openbaring,zegt Hij:"Er is niets aan Hem gelijk en Hij is de Alhorende, de Alziende." (Koran, 42:11)Dus het creëeren is een gevolg van de goddelijke aspecten van het Schepper-zijn. God beschrijftZichzelf als Schepper in een verscheidenheid van verzen in de laatste openbaring aan demensheid om te benadrukken dat Alles alleen Hem toebehoort."Allah is de Schepper van alles en de Voogd over alle dingen." (Koran, 39:62)"Terwijl Allah u en uw handwerk heeft geschapen." (Koran, 37:96)Men dient te beseffen dat er niets gebeurd in het universum zonder de toestemming van God.Bescherming zoeken tegen het kwade of te streven naar het goede vanuit een andere bron danGod is een grote vergissing. Door hun ontwetendheid proberen veel mensen tegenslagen tevoorkomen en geluk te verkrijgen d.m.v. amuletten, handlezen, astrologie etc. 17
 18. 18. Voortdurend, in hoofdstuk Al- Falaq van de laatste openbaring, informeert God de mensen huntoevlucht van het kwaad te zoeken bij God:"Zeg: ik zoek mijn toevlucht bij de Heer van de dageraad, tegen het kwade van wat Hijheeft geschapen." (Koran, 113:1-2)Allah, God de Almachtige, is niet slecht; Hij is goed. Hij schiep een wereld waarin goed ofkwaad kan worden gedaan door wezens aan wie Hij dit vermogen gaf. Er kan echter geen goedof kwaad plaatsvinden in deze wereld zonder de toestemming van God. Daarom is het zinloosom zich te wenden tot anderen voor hulp en bescherming."Er gebeurd geen ongeluk zonder toelating van Allah." (Koran, 64:11)De laatste profeet van God, Mohammed (VZMH) werkte dit concept verder uit:"Men moet zich ervan bewust zijn dat indien de gehele mensheid samen zou komen om u tehelpen, zij alleen in staat zouden zijn je te helpen als Allah het zo al beschreven had voor u.Evenzo, al zou de hele mensheid samen komen om u te schaden, dan zou dat alleengebeuren als Allah al had beschreven dat er iets slecht zou gaan gebeuren met u." (16)16) Verklaard door Abbaas en verzameld door at-Thirmithee en geauthenticeerd in Saheeh Sunan at-Thirmithee, vol.2, blz. 308-9, nr. 2043. 18
 19. 19. De Barmhartige, de Vergevingsgezinde.In de schepping van de mensheid komen de goddelijke eigenschappen zoals vergeving, genadeen vriendelijkheid ook tot uiting. De mens werd goed en zuiver geschapen met een natuurlijkbesef van goed en kwaad. De Almachtige schiep ook verlangens bij de mens en gaf hen demogelijkheid deze verlangens onder controle te houden naar gelang de goddelijke wet, of ze loste laten en blindelings te volgen. God schiep de mensheid, wetende dat ze Hem niet zoudengehoorzamen. Bijgevolg, leerde Hij de mensen - te beginnen bij Adam - hoe zich te bekeren endaardoor zichzelf te reinigen van hun zonden. Adam en Eva zouden het voorbeeld zijn voor allegeneraties die na hen zouden komen. Zij vergaten het gebod van God en satan speelde met hunwensen. Toen zij ongehoorzaam waren geweest aan God, keerden zij terug naar Hem in berouwen Hij vergaf hen. In de menselijke ongehoorzaamheid en het terugkeren naar God in berouwzijn de goddelijke eigenschappen van totale vergevingsgezindheid en oneindige barmhartigheidgemanifesteerd. De laatste profeet (VZMH) bracht zijn volgelingen op de hoogte en zei:"Als jullie niet gezondigd hebben en je keert je naar Allah, op zoek naar vergeving, dan zalHij je vervangen door andere personen die willen zondigen, Allahs vergeving vragen enHij zal hen vergeven." (17)Elke van de 114 hoofdstukken van de laatste openbaring - op één na - begint met het gebed "Inde naam van Allah, de Barmhartige, de Meest Genadevolle."17) Sahih Muslim, vol.4. blz. 1435-6, nr. 6621. Verklaard door Aboo Ayyoob al-Ansaaree. 19
 20. 20. Allahs eigenschappen van barmhartigheid en vergeving zijn er op gericht mensen aan temoedigen niet te wanhopen. Hoe groot de zonden van de mensen ook zijn, God vergeeft het hen,als de mens berouwvol tot Hem terugkeert. De profeet (VZMH) zei:"Toen Allah het universum creëerde, beloofde Hij zichzelf in Zijn boek over de creatie datZijn genade zijn toorn zou overtreffen." (18)En de profeet (VZMH) zei ook:"Allah creëerde genade in honderd delen, waarvan één deel werd gezonden naar de geest,mensen en andere levende wezens. Van dat ene deel komt de liefde en de vriendelijkheidvoor elkaar en zelfs de dieren behandelen hun jongen met tederheid. Allah heeft de anderenegenennegentig delen bewaard voor Zijn ware aanbidders op de Dag der Opstanding."(19)Als Allah had gewild, zou Hij de mensheid hebben gecreëerd als engelen, vrij van zonden. Dochdit was niet Zijn wens; de engelen waren al gecreëerd. Mensen zijn zo gecreëerd, dat ze foutenkunnen maken en wanneer zij hun fouten realiseren en Gods vergeving zoeken, worden degoddelijke eigenschappen gemanifesteerd.18) Sahih Muslim, vol. 4, blz. 1437, nr. 6628. Verklaard door Aboo Hurayrah.19) Sahih Muslim, vol. 4, blz. 1437, nr. 6631. Verklaard door Aboo Hurayrah. 20
 21. 21. Grote Rechtvaardigheid.In de beoordeling van de mensheid aan het einde van deze wereld, worden Gods eigenschappenzoals grote rechtvaardigheid en eerlijkheid gemanifesteerd. Gebaseerd op Zijn oneindige kennis,zou Hij alle leden van het menselijke ras die op de aarde zouden gaan leven kunnen plaatsen inhet paradijs en de overblijvenden in de hel. Vóór Hij de mens creëerde, wist Allah al welkekeuzes zij zouden gaan maken in hun leven, welke voorzieningen en mogelijkheden Hij hen zougeven en in welke staat, ongeloof of geloof, zij zouden sterven. Daarom kan er op een bepaaldemanier worden gezegd dat sommige mensen gecreëerd zijn voor het paradijs en anderen voor dehel. Aïsha, één van de vrouwen van de profeet (VZMH) citeerde hem als volgt:"Weten jullie niet, dat Allah het paradijs en de hel voor elk zijn inwoners heeftgecreëerd?" (20)Als God meteen degenen in het paradijs had geplaatst die hij er voor had uitgekozen, zouden zijnooit nadenken over deze beslissing. Degenen in het paradijs zouden met open armen eeneeuwig leven in gelukzaligheid accepteren en dankbaar zijn dat zij niet in de hel zijn geplaatst.Echter, de rechtstreeks geplaatsten in de hel zouden zich afvragen waarom. Zij zouden eengevoel van oneerlijkheid over zich heen krijgen vanwege hun onwetendheid van wat ze gedaanzouden hebben als ze op aarde zouden hebben geleefd. Degenen in de hel zouden meedogenloosargumenteren dat als zij een kans zouden hebben gekregen om hun leven uit te leven op aarde,zij gelovigen zouden zijn geweest en goede daden hebben verricht.20) Sahih Muslim, vol.4, blz. 1400, nr. 6435. 21
 22. 22. Dus, laat Allah mensen hun leven uitleven op aarde en laat hen alle keuzes maken die ze willenmaken, zodat iedereen die de hel binnenkomt weet dat zij de hel zelf verkozen hebben. Zij zullenGods genade in hun levens erkennen en hun zonden - het afwijzen van Zijn tekenen enbegeleiding - toegeven. Zij zullen zonder verwijten Zijn rechtvaardige oordeel accepteren. Echterzullen zij steeds smeken voor een nieuwe kans om goed te doen in deze wereld, zoals God zegtin hoofdstuk As-Sadjdah van de Koran:"O, kondet gij het slechts zien wanneer de schuldigen hun hoofd zullen buigen voor hunHeer, zeggende: Onze Heer, wij hebben gehoord, zend ons nu terug opdat wij goedewerken mogen verrichten; voorzeker wij zij thans overtuigd." (Koran, 32:12)Hoe dan ook, als God ze terug zou zenden en ze zou laten vergeten wat ze hebben gezien in dehel, zouden zij wéér voor het kwade kiezen en eindigen in de hel zoals daarvoor. God spreekthierover in hoofdstuk al-An aam:“En als zij zouden worden teruggezonden, zouden zij gewis tot hetgeen hen was verbodenterugkeren. Voorzeker, zij zijn leugenaars." (Koran, 6:28)Goddelijke liefde.Gods liefde is gemanifesteerd in wezens die tot bestaan zijn gebracht, of ze nu gelovig ofongelovig zijn. Om van het leven te genieten, al is het voor een korte periode. De schepping vanhet paradijs is ook gerealiseerd voor degenen die het goede verkiezen boven het kwade. 22
 23. 23. Allah zegt in de laatste openbaring dat Hij houdt van degenen die goed doen (5:13), rechtvaardigzijn (5:42), vroom zijn (9:4), geduldig zijn (3:146), vertrouwen in Hem hebben (3:159), zichregelmatig in berouw tot Hem keren en zichzelf reinigen (2:222). Echter, God heeft gedefinieerdvoor de mensen wat goed, rechtvaardig en vroom is. Dus degenen die de profeten volgen zijn demeest geliefden van God. In het hoofdstuk Aal Imraan, instrueert Allah profeet Mohammed(VZMH) het volgende te zeggen tegen de gelovigen:"Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben en uw zonden vergeven."(Koran, 3:31)De profeten zullen niet alleen gevolgd moeten worden in de daden door God opgelegd, maar ookin hun vurig verlangen om vrijwillig te aanbidden.De liefde van God is ook gemanifesteerd in Zijn genade en zegeningen die Hij geeft aan zoweldegenen die het verdienen als aan degenen die het niet verdienen. Maar het is in het bijzondergemanifesteerd in Zijn bereidwilligheid zonden te vergeven - van wie dan ook in berouw zichtot Hem richt. Vanaf de schepping van Adam en Eva werd berouw beloond voor degenen die nahen kwamen in deze wereld. Het maakt niet uit hoe groot de menselijke zonden zijn, de deurnaar berouw blijft open tot op de laatste dag in deze wereld. Anas citeerde Allahs Boodschapper(VZMH) :"Allah, de Almachtige, heeft gezegd: O, zoon van Adam, zolang als u Mij roept en en naarMij vraagt, zal Ik u vergeven voor wat u heeft gedaan en dat vindt Ik niet erg. O, zoon vanAdam, zelfs als uw zonden reiken tot de wolken en u Mij om vergeving vraagt, zal ik uvergeven. O, zoon van Adam, als u tot Mij zou komen met zonden zo groot als de aarde (enu wenst geen partners naast Mij); ik zal u een evenredig deel vergiffenis schenken (21)21) Verklaard door at-Tirmithee en geauthenticeerd in Saheeh Sunan at-Tirmithee, vol. 3. blz. 175-6. nr. 2805. 23
 24. 24. Goddelijke genade.Degenen die in het paradijs komen, komen er niet alleen terecht vanwege hun goede daden. Wathun uiteindelijk daar terecht doet komen, is de Genade van God. De laatste Boodschapper vanAllah (VZMH) zei: “Probeer goed te doen, en wees gelukkig. Omdat niemand in het paradijs komt(alleen) vanwege zijn goede daden. “ Zijn metgezellen zeiden: “ O, Boodschapper van Allah!Zelfs u niet?” Hij antwoordde: “ Zelfs ik niet, tenzij Allah mij met genade en barmhartigheidomhult. (22) En neem in gedachten dat de meest geliefde daad bij Allah de daad is die het meestherhaald wordt, ook al is deze klein.” (23) Echter, God’s genade is niet willekeurig. Het is zowelgebaseerd op correct geloof als goede daden. In hoofdstuk al-Imraan zegt Allah:“Wie een goede daad verricht zal tien maal zoveel ontvangen, maar wie een slechte daadverricht zal alleen een daaraan gelijke vergelding ontvangen; hun zal geen onrecht wordenaangedaan.” (Koran, 6:160)Als God de mensheid strikt zou berekenen, zouden goede daden niet opwegen tegen hun slechtedaden. Echter, God heeft Zijn genade geopenbaard door vermenigvuldiging van de waarde vangoede daden en de slechte daden tegen de nominale waarde.22) Sahih Muslim, vol.4, blz. 1473, nr. 6765. Verklaard door Aboo Hurayrah.23) Sahih Muslim, vol.4, blz. 1473-4, nr. 6770. Verklaard door Aa’ishah. 24
 25. 25. Het is door de genade van God dat de ware gelovigen in het paradijs komen. Dit betekent niet datdaden geen rol spelen. Daden spelen een grote rol, maar zijn geen beslissende factor. God’sGenade weegt tegen hen op. Dus, de schepping van de mensen, de fouten die zij maken en degoede dingen die zij doen zijn allen omstandigheden voor de manifestatie van God’seigenschappen van Genade , Vergiffenis, Barmhartigheid en Rechtvaardigheid. De mensheidmoet zich niet afvragen waarom God Zijn eigenschappen op deze manier manifesteert. Men kanalleen aannemen dat dit de beste manier is, omdat Allah Zichzelf beschrijft als de Meest Wijze,Alwetende. Mensen kunnen alleen begrijpen wat Allah aan hen wil openbaren:“En zij kunnen niets van Zijn kennis omvatten, dan wat Hij wil.” (Koran, 2:255)Dus zij moeten niet proberen zich gelijk te stellen aan God. Als Hij de mensheid vertelt waaromHij iets doet, is het niet aan hen zich af te vragen waarom. Zulke vragen zijn eindeloos en dusbuiten de menselijke mogelijkheden. Zij zullen ondervraagd worden op de Dag Der Opstandingover hun daden en intenties en Hij niet. In hoofdstuk al-Ambiyaa vertelt Allah hierover: 25
 26. 26. "Hij kan niet worden ondervraagd betreffende hetgeen Hij doet, doch zij zullen wordenondervraagd." (koran, 21:23)Ibn Abbaas verklaard dat profeet Mohammed (VZMH) zei:"Maak aanmerkingen op de creatie van Allah maar heb geen aanmerkingen op Allah." (24)De waarheid van Allah hekelen is zoals de Oneindige hekelen. Het gaat het verstand te boven alsmen nadenkt over het universum en het melkwegstelsel met haar sterren, maar het is nogverwarrender als men probeert na te denken over hetgeen niet gecreëerd is. De profeet (VZMH)waarschuwde voor de duivelse krachten die twijfels zaaien in de harten van gelovigen, metvragen die we niet kunnen beantwoorden. Aboo Hurayrah verklaarde dat Allahs Boodschapper(VZMH) zei:"Satan zal naar iedereen komen en vragen: Wie heeft dit en dat gecreëerd? - totdat hijvraagt: Wie creëerde uw Heer? Wanneer dit gebeurd moet men zijn toevlucht zoeken totGod (25) (zeggende: Ik bevestig mijn geloof in Allah en Zijn profeten) en men moetproberen deze gedachten te vermijden." (26)24) Verzameld door Aboo Niraym in al-Hilya en geauthenticeerd door Albaanee in Silsilah al- Ahadeethas-Saheeha, vol.4, blz. 12, nr.1788. Er is ook een zelfde verhaal van Ibn Umar verzameld door at-Tabaraanee in al-Awsat en Bayhaqee in Shuab al-Eemaan.25) Sahih Muslim, vol.1, blz. 77, nrs. 242&243.26) Sahih Muslim, vol.1, blz. 77, nr. 244 en Sahih Al-Bukhari, vol.4, blz.320, nr. 496. 26
 27. 27. Waarom schiep God de mensheid?Vanuit het perspectief van de mensen betekent de vraag (Waarom schiep God de mensen?) ‘Metwelk doel is de mens geschapen?’ In de laatste openbaring wordt deze vraag zonderdubbelzinnigheid beantwoord. De mensen zijn geïnformeerd door God dat elk mens geboren ismet een aangeboren bewustzijn van God. In hoofdstuk al-Araaf zegt Allah:"En toen uw Heer van Adams kinderen een nageslacht uit hun lendenen voortbracht enhen deed getuigen over henzelf: Ben ik uw Heer niet? antwoordden zij: Ja, wij getuigenzodat gij op de Dag der Opstanding niet zult zeggen: Wij waren ons hiervan zeker nietbewust. Of gij zoudt zeggen: Het waren alleen onze vaderen die afgoderij bedreven en wijwaren een geslacht na hen. Wilt Gij ons dan vernietigen om wat de leugenaars deden?"(Koran, 7:172-173)De profeet (VZMH) heeft uitgelegd, dat Allah Adam creëerde en van hem een covenant nam ineen plaats genaamd Namaan op de 9e dag (27) van de 12e maand. Toen heeft Hij uit Adam alleafstammelingen genomen die geboren zouden worden tot aan het einde van de wereld, generatiena generatie, en spreidde ze uit voor Hem, om ook van hen een convenant te nemen. Hij sprakmet hen onder vier ogen waardoor zij getuigden dat Hij hun Heer was. (28)27) Bekend als de dag van Arafat.28) Verzameld door Ahmad en geauthenticeerd in Silsilah al-Ahaadeeth as-Saheeha, vol.4, blz.158, nr.1623. 27
 28. 28. Dus, elk mens is verantwoordelijk voor het geloof in God, wat is ingeprent in elke ziel.Gebaseerd op dit aangeboren geloof omschrijft Allah het doel van de schepping van de mensheidin hoofdstuk ath-Thaariyaat:"En Ik heb de djinn (29) en de mensen slechts tot mijn aanbidding geschapen." (Koran,51:56)Dus het essentiële doel waarvoor mensen zijn geschapen is het aanbidden van God. Echter, Godheeft het niet nodig aanbeden te worden. Hij heeft de mensen niet geschapen omdat Hij datnodig had. Zelfs al zou niemand Hem aanbidden, Zijn glorie zou niet verminderen en zelfs alzouden alle mensen Hem aanbidden, dan zou Zijn glorie niet vermeerderen in welke zin dan ook.God is perfect. Hij alleen bestaat zonder behoeften. Alle gecreëerde dingen hebben behoeften.Dus is het de mensheid die het nodig heeft God te aanbidden.Wat betekent Aanbidden?Om te begrijpen waarom de mensheid het nodig heeft God te aanbidden, moeten we eerstbegrijpen wat er wordt bedoeld met de term aanbidden.29) De djinn zijn een klasse van onzichtbare rationele wezens, gecreëerd door God van elementen vanvuur. Zij zijn begiftigd door God uit vrije wil, net als de mensen. Derhalve zijn sommigen rechtvaardigegelovigen en anderen slechte ongelovigen. De slechten onder hen worden gewoonlijk demonen, slechtegeesten of duivels etc.genoemd. 28
 29. 29. De Engelse term worship komt van het oud-Engelse weorthscipe, wat eer betekent. Dusaanbidding wordt in de Engelse taal gedefinieerd als het tonen van godsdienstige daden om eengodheid te eren. (30)Volgens deze betekenis wordt de mens geinstrueerd zijn dankbaarheid te tonen aan God doorHem te verheerlijken. In het hoofdstuk an-Nasr van de laatste openbaring zegt Allah:"Roem dan uw Heer met de lof." (Koran, 110:3)Door God te aanbidden, kiest de mens ervoor in harmonie te zijn met de rest van de schepping,wat uiteraard van nature ook zijn Schepper aanbidt. Allah behandeld dit fenomeen inverschillende hoofdstukken van de Koran. Bijvoorbeeld in hoofdstuk Banie-Israaiel, zegtAllah:"De zeven hemelen en de aarde en degenen die daarin vertoeven prijzen Zijn heerlijkheid.En daar is niets dat Hem niet met de lof (31) die Hem toekomt verheerlijkt; doch, gijbegrijpt hun verheerlijking niet." (Koran, 17:44)Echter, in het Arabisch - de taal van de laatste openbaring - wordt aanbidding ibaadahgenoemd, wat gerelateerd is aan het zelfstandig naamwoord abd (slaaf). Een slaaf is iemandwaarvan wordt verwacht dat hij doet wat zijn baas hem opdraagt. Dus betekent aanbiddingvolgens de laatste openbaring gehoorzame onderwerping aan de Wil van God. Dit was deessentie van de Boodschap van alle profeten gezonden door God aan de mensheid.30) The Living Webster Encyclopedic Dictionary, blz. 1148.31) De donder wordt beschreven als verheerlijking van God in hoofdstuk 13:13, de dag en de nacht inhoofdstuk 21:20 en de bergen in 38:18. 29
 30. 30. Dit begrip (aanbidding) werd nadrukkelijk besproken door de profeet Jezus in het evangelievolgens Matthëus, 7:21: “Niet iedereen die “Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van dehemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.” Er moet hierbijvermeld worden dat Wil in dit citaat betekent wat God wil dat de mensheid doet en niet watGod mensen toestaat te doen omdat er niets gebeurd in de schepping zonder de Wil(toestemming) van God. De Wil van God is opgenomen in de goddelijke geopenbaarde wetten,die onderwezen zijn door de profeten aan hun volgelingen. Dus gehoorzaamheid aan degoddelijke wet is de basis van aanbidding. In deze betekenis wordt verheerlijking ookaanbidding, als mensen er voor kiezen Gods instructies aangaande Zijn verheerlijking tegehoorzamen.De behoefte aan aanbidding.Waarom hebben mensen behoefte aan het verheerlijken en aanbidden van God door tegehoorzamen aan de geopenbaarde goddelijke wetten? Dat is omdat gehoorzaamheid aan degoddelijke wetten de sleutel tot succes is in dit leven en in het volgende leven. De eerste mensen,Adam en Eva, zijn geschapen in het paradijs en later verbannen uit het paradijs omdat zijongehoorzaam waren aan de goddelijke wetten. De enige weg voor de mensen om terug te kerennaar het paradijs is door te gehoorzamen aan de goddelijke wetten. Jezus de Messias wordtvermeld in het evangelie volgens Matthëus; hij heeft het gehoorzamen van de goddelijke wettengemaakt tot de sleutel naar het paradijs: “ Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag:‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ Hij antwoordde:‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wiltbinnengaan, houd je dan aan Zijn geboden.’ (32) 30
 31. 31. Ook in Matthëus 5:19 wordt vermeld dat Jezus heeft aangedrongen te gehoorzamen aan degeboden van God: “Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aananderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van dehemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel inhoog aanzien staan.”Goddelijke wetten representeren een begeleiding voor de mensheid voor alle stappen in hetleven. Zij beschrijven het goede en het kwade voor hen en bieden de mensen een compleetsysteem aan wat al hun zaken bepaalt. Alleen de Schepper weet het beste wat heilzaam is voorZijn creatie en wat niet. De goddelijke wetten gebieden en verbieden verschillende daden ensubstanties om de menselijke geest, het menselijk lichaam en de maatschappij te beschermentegen het kwade. Om het menselijk leven te vervullen op een rechtvaardige manier, is het nodigGod te aanbidden door te gehoorzamen aan Zijn geboden.Het gedenken van God.Alle verschillende handelingen van aanbidding, beschreven in de goddelijke wetten, zijnontworpen om de mens te helpen aan God te denken. Het is normaal voor mensen om soms demeest belangrijke dingen te vergeten. Mensen worden zo vaak in beslag genomen door hunmateriële behoeften, dat zij hun spirituele behoeften totaal vergeten.32) Matthëus 19:16-17 (RSV) 31
 32. 32. Regelmatig bidden is opgelegd om de dag van de ware gelovige te organiseren rond hetgedenken van God. Het vervult de dagelijkse spirituele behoeften met de materiële behoeften.De dagelijkse behoefte aan eten, drinken, werken en slapen staat in verbinding met de dagelijksebehoefte de relatie tussen mens en God te hernieuwen. Wat betreft het regelmatig gebed zegtAllah in de laatste openbaring, hoofdstuk Taahaa:"Voorwaar, Ik ben Allah; er is geen God behalve Ik, aanbidt Mij derhalve en verricht hetgebed tot Mijn gedachtenis." (Koran, 20:14)Aaangaande het vasten, zegt Allah in hoofdstuk al-Baqarah:"O, gij gelovigen, het vasten is u voorgeschreven, zoals het degenen die vóór u waren wasvoorgeschreven, opdat gij vroom zult zijn." (Koran, 2:183)De gelovigen worden aangemoedigd God zoveel mogelijk te gedenken. Ofschoon in alle sferenvan het leven, materieel of spiritueel, matiging wordt aangemoedigd, wordt er een uitzonderinggemaakt voor het gedenken van Allah. Het is zo goed als onmogelijk God te vaak te gedenken.Dus in de laatste openbaring, hoofdstuk al-Ahzaab, moedigt Allah de gelovigen aan God zo vaakmogelijk te gedenken:"O, gij die gelooft! Gedenkt Allah veelvuldig." (Koran, 33:41)Het gedenken van God wordt benadrukt omdat men gaat zondigen wanneer men God vergeet.De krachten van het kwade functioneren het beste wanneer het bewustzijn weg is van God. Dusde satanische krachten zoeken dan de geesten van de mensen en gaan hen bezig houden metirrelevante gedachten en wensen om hen zo God te laten vergeten. Zodra God wordt vergeten,zullen de mensen zich vrijwillig gaan bezighouden met immorele zaken. 32
 33. 33. De laatste openbaring, de Koran, behandelt dit fenomeen in hoofdstuk al-Modjaadalah als volgt:"Satan heeft hen volledig in zijn macht en heeft hen de gedachtenis aan Allah doenvergeten. Zij behoren tot Satans partij. Satans partij is de verliezer." (Koran, 58:19)Door middel van de goddelijke wetten heeft God allereerst geprobeerd bedwelmende middelenen gokken te verbieden omdat zij de mensen er toe brengen God te vergeten. De menselijke geesten het lichaam raken gemakkelijk verslaafd aan drugs en kansspelen. Eenmaal verslaafd, zullende mensen continu gestimuleerd willen worden en dat zal leiden tot allerlei vormen van corruptieen geweld. God zegt in hoofdstuk al-Maaidah van de laatste openbaring:"Voorzeker, door middel van wijn en hazardspel, wenst Satan onder u vijandschap enafgunst te zaaien en u af te houden van het gedenken van Allah en van het gebed. Zult gijdan worden weerhouden? (Koran, 5:91)Dus, de mensen hebben het nodig om God te gedenken voor hun redding en ontwikkeling. Allemensen hebben zwakke tijden waarin zij zondigen. Als zij geen middelen hebben om God tegedenken, zullen zij bij elke zonde dieper en dieper zinken in corruptie. Echter, degenen die degoddelijke wetten volgen worden constant herinnerd aan God, wat hen een kans geeft berouw tetonen en zichzelf te corrigeren. De laatste openbaring beschrijft accuraat dit proces in hoofdstukAal-Imraan: 33
 34. 34. “En zij, die wanneer zij een slechte daad begaan, of zichzelf onrecht aandoen Allahgedenken en om vergiffenis vragen voor hun zonden........." (Koran, 3:135)De religie van de Islam.Het meest complete systeem van aanbidding beschikbaar voor de hedendaagse mens is hetsysteem wat gevonden is in de religie van de Islam. De juiste naam ‘Islam’ betekentonderwerping aan de wil van God. Ofschoon dit gewoonlijk wordt gerefereerd als de derde vande drie monothëistische geloven, is dit absoluut geen nieuw geloof. Het is de religie gebrachtdoor de profeten van God voor de mensheid. Islam was de religie van Adam, Abraham, Mozesen Jezus. God beschrijft dit onderwerp in de laatste openbaring met aandacht voor de profeetAbraham:"Abraham was noch een Jood, noch een Christen, maar hij was een oprecht Moslim. En hijbehoorde niet tot de afgodendienaren." (Koran, 3:67)Er bestaat maar één God en mensen zijn maar van één soort en God heeft maar één religievoorgeschreven. Hij voorschreef geen religie voor Joden, een andere voor Indiërs, en weer eenandere voor Europeanen etc. De menselijke spirituele en sociale behoeften zijn gelijk en demenselijke natuur is niet veranderd sinds de eerste man en vrouw zijn geschapen. Dus, eenandere religie als de Islam is niet acceptabel voor God, zoals Hij duidelijk zegt in hoofdstuk Aal-Imraan van de laatste openbaring: 34
 35. 35. "Gewis, de ware godsdienst voor Allah is de Islam." (Koran, 3:19) "En wie een anderegodsdienst zoekt dan de Islam, het zal van hem niet worden aanvaard en hij zal onder deverliezers zijn." (Koran, 3:85)Elke daad is aanbidding.In het Islamitische systeem kan elke menselijke daad getransformeerd worden tot een daad vanaanbidding. In feite beveelt God de gelovigen hun hele leven aan Hem te wijden. In hoodstuk al-An-aam zegt Allah:"Zeg: mijn gebed en mijn offer, mijn leven en mijn dood zijn gewijd aan Allah, de Heerder Werelden." (Koran, 6:162)Echter, voor deze toewijding door Allah wordt geaccepteerd, moet elke daad aan deze tweebasisvoorwaarden voldoen:1) De daad moet oprecht worden uitgevoerd om Allah te plezieren en niet voor erkenning of lofvan mensen. De gelovige moet zich bewust zijn van God terwijl hij de daad uitvoert om er zekervan te zijn dat het niet iets is wat verboden wordt door Allah of Zijn laatste Boodschapper.(VZMH)Om de transformaties van wereldse daden in aanbidding te vergemakkelijken heeft Allah delaatste profeet (VZMH) geïnstrueerd om korte gebeden voor te schrijven, die men kan reciterenvoor zelfs de simpelste daden. 35
 36. 36. Het kortste gebed, wat gebruikt kan worden voor elke omstandigheid is: ‘In de Naam van Allah.’Er zijn echter vele andere gebeden voorgeschreven voor speciale omstandigheden. De profeet(VZMH) (38) leerde zijn volgelingen te zeggen wanneer men een nieuw kledingstuk draagt:"Allah, dank komt tot U, omdat U mij heeft gekleed. Ik vraag u naar het voordeel en hetvoordeel waarvoor het gemaakt is, en zoek toevlucht bij U tegen het kwaad en het kwaadwaarvoor het gemaakt is.”2) De daad moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de profetische weg, ‘Sunna’ in hetArabisch. Alle profeten instrueerden de volgelingen hun weg te volgen omdat zij begeleidwerden door God. Wat zij onderwezen, waren goddelijk geopenbaarde waarheden en alleendegenen die hun weg volgden en de waarheden accepteerden zouden het eeuwig leven krijgen inhet paradijs. Het is in deze context dat Jezus, moge vrede en zegeningen van God tot hemkomen, werd vermeld in het evangelie van Johannes 14:6, toen hij zei: "Ik ben de weg, dewaarheid en het leven: noemand komt tot de Vader, alleen door mij."Evenzo vertelde Abdullaah ibn Masood dat op een dag profeet Mohammed (VZMH) een lijn trokin het zand en zei: “Dit is Allahs weg."33) Sunan Abu Dawud, vol.3, blz.1125, nr. 4009 en geauthenciteerd in Saheeh Sunan Abee Daawood,vol. 2, blz.760, nr.3393. 36
 37. 37. Toen tekende hij verschillende lijnen (vanuit de eerste lijn) naar rechts en links en zei: "Deze zijnwegen (van misleiding) waarop een duivel mensen uitnodigt te volgen." Toen reciteerde hij eenvers: "En dit is het rechte pad dat tot Mij leidt. Volgt het daarom en volgt geen anderewegen opdat zij u niet van Mijn weg afleiden. Hiertoe vermaant Hij u, opdat gij vroommoogt zijn." (34-35)Dus de enige acceptabele weg om God te aanbidden is de weg van de profeten. Vernieuwing inreligieuze zaken wordt door God beschouwd als het slechte van alle kwaad. Er wordt vermelddat profeet Mohammed (VZMH) zei:"Het slechtste in alle zaken is vernieuwing in religie, omdat elke religieuze vernieuwing eenvervloekte, misleidende vernieuwing is, leidend tot het hellevuur." (36)Vernieuwing in de religie is verboden en onacceptabel voor God. De profeet wordt ook vermelddoor zijn vrouw, Aa"isha, zij vertelde:"Hij die iets vernieuwt in onze zaken -wat er niet in hoort- zal afwijzing ondervinden.”34) Soera Al-Anaam 6:3335) Verzameld door Ahmad, an-Nassaaee en ad-Daarimee en geauthenciteerd doo Ahmad Shaakir in al-Musnad, vol.6, blz. 89-90, nr. 4142.36) Shahih Muslim, vol.2, blz. 410, nr.1885.37) Sahih al-Bukhari, vol.3, blz. 535-6,nr.861 en Sahih Muslim, vol. 3, blz. 931, nr. 4266. 37
 38. 38. Het is fundamenteel vanwege vernieuwingen dat de boodschappen van de vroegere profetenwerden vervormd en er vele valse religies zijn ontstaan vandaag de dag. De algemene regel (debevelen opvolgen) om vernieuwing in de religie te vermijden is, dat alle vormen van aanbiddingverboden zijn, behalve de specifiek voorgeschreven vormen van God, door de wareboodschappers medegedeeld aan de mensen.Het beste van de creatie.Degenen die geloven in een unieke God -zonder partners en nakomelingen- en die rechtvaardigedaden doen (volgens bovenstaande principes) vormen de kroon op de creatie. Ofschoon demensheid niet de grootste creatie van Allah is, hebben zij wel de potentie het beste van Zijncreatie te worden. In hoofdstuk al-Bayyinah zegt Allah als volgt:"Doch zij die geloven en goede werken doen, zij zijn de besten der schepselen." (Koran,98:7)De grootste zonde.Het doel van de creatie tegenspreken is de grootste zonde die een mens kan begaan. Abdullaahverklaarde dat hij Allahs Boodschapper (VZMH) vroeg welke zonde het slechtst is in het zichtvan Allah en hij antwoordde:"Allah een partner te geven......, zelfs al heeft Hij u gecreëerd." (38) 38
 39. 39. Anderen aanbidden naast God (Shirk in Arabisch), is een onvergeeflijke zonde. Als een menssterft zonder berouw te hebben getoond voor zijn of haar zonden, kan Allah al hun zondenvergeven, behalve shirk. God verklaard het volgende in hoofdstuk an-Nisaa:"Waarlijk Allah vergeeft niet dat men iets met Hem vereenzelvigt, maar Hij zal al hetgeendaarbuiten staat vergeven, wie Hij wil." (Koran, 4:48)Anderen aanbidden naast God houdt essentieel in dat de eigenschappen van de Scheppergegeven worden aan Zijn creatie. Elke sekte of religie doet dit op haar eigen bijzondere manier.Een kleine, maar vocale groep mensen hebben door de eeuwen heen het bestaan van Godontkend. (39) Om hun verwerping van de Schepper te rechtvaardigen kwamen zij met deonlogische bewering dat de wereld geen begin heeft.38) Sahih Muslim, vol.1, blz. 50-1, nr.156.39) Hinayana Buddism (200-450 BC), de vroege en meer strikte interpretaties van het Boeddhisme dieontstonden na Gautama Boeddhas dood, verklaren duidelijk dat er geen God is. Jainisme zoalsgesystematiseerd bij Vardhamana beweert ook dat er geen God is, maar dat vrije zielen, volgens deleringen, onsterfelijkheid en alwetendheid bereiken. In de 19e en 20e eeuw verkondigden een aantalEuropese filosofen -wat later bekend werd als- de dood van God filosofie. De Duitse filosoof PhilippMainlander (1841-1876), de Pruis Friedrich Nietzsche (1844-1900), de Fransman Jean Paul Sartre (1905-1980) ontkenden allen het bestaan van God. (Dictionary of Philosophy and Religion, blz. 72, 262-3, 327en 508-9)Deze bewering is onlogisch omdat alle waarneembare delen van de wereld een begin hebbengehad. Het is logisch om aan te nemen dat, wat er ook was dat de wereld deed ontstaan, dit geengedeelte van de wereld zelf kan zijn geweest, noch kon dit een begin hebben gehad zoals dewereld had. De bewering van een atheïst dat de wereld geen begin heeft betekend dat de materiewaaruit het universum bestaat eeuwig is. Dit is een verklaring zoals shirk, waarbij Godseigenschap van het bestaan zonder begin wordt gegeven aan Zijn creatie. Het aantal onvervalsteatheïsten is historisch gezien altijd klein geweest omdat desondanks hun beweringen zijinstinctief weten dat God bestaat. Ondanks decennia van communistische indoctrinatie ging demeerderheid van de Russen en Chinezen door met het geloven in God. De Almachtige Schepperwijst op dit fenomeen in hoofdstuk an-Naml:"En zij verwierpen deze onrechtvaardig en aanmatigend terwijl hun zielen er vanovertuigd waren." (Koran, 27:14) 39
 40. 40. Voor atheïsten en materialisten heeft het leven geen doel behalve het vervullen van hun wensen.Dus, hun wensen worden de god die zij gehoorzamen en in het midden brengen in plaats van deEnige Ware God. In het hoofdstuk al-Furqaan van de laatste openbaring zegt Allah:"Hebt gij hem gezien, die zijn eigen begeerte als zijn God aanneemt? (Koran, 25:43)De Christenen gaven de profeet Jezus de eigenschappen van de Schepper, eerst door hemgelijkwaardig te stellen aan God (40), toen door hem een persoonlijkheid van God te maken,door hem God de Zoon te noemen. Hindoes, aan de andere kant, geloven dat God een man isgeworden door de jaren heen, door de incarnaties genaamd avatars en daarna verdeelden zijGods eigenschappen tussen drie goden: Brahma de schepper, Vishnu de beschermer en Shiva devernieler.De liefde van God.Shirk gebeurt ook wanneer mensen de creatie vrezen of er meer van houden en vertrouwen danop Allah. In hoofdstuk al-Baqarah van de laatste openbaring zei God:"Onder de mensen zijn er, die voorwerpen buiten de aanbidding van Allah nemen en zeliefhebben. Maar zij die geloven zijn sterker in hun liefde voor Allah." (Koran, 2:165)Wanneer deze en andere gelijkwaardige emoties sterker zijn gericht op de creatie, brengen zijmensen tot ongehoorzaamheid aan God in een poging andere mensen te plezieren. Echter alleenAllah verdient een compleet menselijk emotionele binding, omdat men alleen Hem moetliefhebben en vrezen in de Schepping.40) 1:1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 40
 41. 41. 1:14 En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheidaanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.Johannes 1:1 &1: 14 (RSV)Anas ibn Malik vertelde dat de profeet (VZMH) zei:"Wie de (volgende) drie kenmerken bezit heeft de zoetheid geproefd van geloof: hij die bovenalles van Allah en Zijn Boodschapper houdt; hij die van een ander mens houdt omwille vanAllah alleen en hij, die terugkeer naar ongeloof haat na de redding van Allah, zoals hij het haatom in een vuur gegooid te worden." (41)Alle redenen waarom mensen van andere mensen houden of van andere gecreëerde wezens zijnredenen om meer van God te houden dan van Zijn Schepping. Mensen houden van het leven envan succes en houden niet van dood en mislukking.Sinds Allah de ultieme bron van leven ensucces is, verdient Hij de volle liefde en devotie van de mensheid. Mensen houden ook vandegenen die hen voordeel brengen en hen helpen wanneer zij dat nodig hebben. Sinds hetvoordeel (7:188) en de hulp (3:126) van God komt, zouden we van Hem moeten houden bovenalles.".....en als gij de gunsten van Allah telt, zult gij ze stellig niet kunnen opsommen." (Koran,14:34)Echter, de allergrootste liefde die de mensen zouden moeten voelen voor God moet niet verlaagdworden tot de gemene deler van hun emotionele liefde voor het creëeren. Net als de liefde diemensen voor dieren voelen niet hetzelfde moet zijn als wat zij voor andere mensen voelen (42);de liefde voor Allah moet de liefde voor een ander mens overtreffen.41) Sahih Muslim, vol. 1, blz.30, nr.67.42) De grote bedragen die tegenwoordig besteed worden aan het beschermen van soorten van dierenterwijl mensen verhongeren en sterven aan ziekten is een van de grootste misdaden van de 20e eeuw. 41
 42. 42. Menselijke liefde voor God zou fundamenteel een liefde moeten zijn gemanifesteerd in kompletegehoorzaamheid aan de wetten van God, zoals verklaard in hoofdstuk Aal-Imraan:Zeg: "Indien gij Allah liefhebt, volgt mij, Allah zal u liefhebben........." (43)Dit is geen abstract concept, omdat menselijke liefde voor andere mensen ook gehoorzaamheidinhoud. Dat is, als een geliefde vraagt je iets te doen, je dat zult doen naar gelang de liefde grootis.De liefde van God zou ook uitgedrukt moeten worden in de liefde van degenen die van Godhouden. Het is onvoorstelbaar dat iemand die van Allah houdt, mensen kan haten die van Allahhouden of van mensen kan houden waar Allah niet van houdt. De profeet (VZMH) werd geciteerddoor Aboo Umaamah, zeggende:"Hij, die liefheeft voor Allah en haat voor Allah en zich onthoudt voor Allah, heeft zijnreligie vervolledigd." (44)Dus degenen waarvan het geloof echt is, zal houden van alle mensen die van God houden. Inhoofdstuk Maryam, indiceert Allah dat Hij liefde brengt in de harten van de gelovigen dierechtvaardig zijn."Degenen die geloven en goede daden doen - aan hen zal de Barmhartige liefde betonen."(Koran, 19:96)43) Koran 3:3144) Verzameld door Ahmad, at-Tirmithee en Aboo Daawood (Siman Abu Dawud, vol.3, blz.1312, nr. 3664 en geautenticeerd in Saheeh Sunan Abee Daawood, vol. 3, blz. 886, nr.3915) 42
 43. 43. Aboo Hurayrah vertelde ook dat de profeet (VZMH) het volgende zei:"Als Allah van een dienaar houdt, informeert Hij Zijn engel Gabriël dat Hij van diegenehoudt en dat hij er van moet houden, dus Gabriël zal van hem houden. Dan roept Gabriëltot de inwonenden van de hemelen: Allah houdt van die en die, houd daarom van hem.Dus de inwoners van de hemelen houden van hem.Dan is het vanzelfsprekend dat demensen op aarde van hem houden." (45)De gebeden.De gebeden moeten alleen tot God worden gericht, omdat alleen Hij deze kan beantwoorden.God is toegankelijk zolang men Hem op een eerlijke manier aanroept.En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: "Ik ben nabij. Ik verhoor het gebedvan de smekeling, wanneer hij Mij aanroept."De profeet (VZMH) benadrukte dit onderwerp en zei:"Als u vraagt in het gebed, vraagt Allah alleen en als u zoekt, zoekt Allah alleen." (46)45) Sahih al-Bukhari, vol.4, blz. 291, nr.431 en Sahih Muslim, vol. 4, blz. 1385, nr. 6373.46) Verklaard door Ibn Abbaas en verzameld door at-Tirmithee en geauthenticeerd in SaheehSunan at-Tirmithee, vol. 2, blz. 308-9, nr. 2043.Dus, het bidden tot mensen, of via mensen, dood of levend, is een vorm van shirk. Degene totwie het gebed word gericht wordt een object van aanbidding. An-Numaan ibn Basheerverklaarde dat de profeet (VZMH) zei:"Bidden (en smeken) is aanbidden." (47)"Voorwaar, degenen die gij naast Allah aanroept, zijn dienaren, zoals gij." (Koran, 7:194)Dus de Katholiek-Christelijke manier van bidden tot heiligen is shirk. Als men iets verloren heeftwordt er tot de heilige Anthonius van Thebes gebeden met de bedoeling dat hij helpt het 43
 44. 44. voorwerp terug te vinden. (48) St. J. Thaddaeus is de patroonheilige van het onmogelijke enwordt aanbeden voor hulp bij ongeneeslijke ziekten, slechte huwelijken e.d. (49) En het was ookzo, dat wanneer iemand op reis ging, bad tot st. Christoffel, de patroonheilige van de reizigers,om hen te beschermen. Echter in 1969 werd st. Christoffel op pauselijk bevel zonder pardon vande lijst gehaald, na de bevestiging dat hij verzonnen was. (50) Bidden tot Maria, de moeder vanJezus, of tot de engelen, zoals Michaël, is ook shirk. (51) Zelfs Christenen die het aanbidden vanheiligen vermijden begaan shirk wanneer zij gebeden richten tot de profeet Jezus, via hem, of inzijn naam.Zie an-Nawawis Forty hadith, blz. 68, nr. 19 en Miskat Al-Masabih, vol. 2, blz. 1099.47) Sunan Abu Dawud, vol.1, blz. 387, nr. 1474 en geauticitheerd in Sahih Sunan Abee Daawood, vol.1,blz. 277, nr.1312.48) The world book encyclopedia, vol.1, blz. 509.49) The world book encyclopedia, vol.11, blz. 146.50) The world book encyclopedia, vol.3, blz. 417.51) Het Christelijke feest van de aartsengel st. Michaël, dat op 29 september wordt gevierd in de Westersekerken en in de Oost-orthodoxe kerken op 8 november. In de Romeins-Katholieke kerk, is dit het feestvan de aartsengelen Michaël, Rafaël en Gabriël; in de Anglicaanse kerk noemt men dit het feest van st.Michael and all angels (the New Encyclopaedia Brittanica, vol. 8, blz. 95)Eveneens, elke Moslim die tot profeet Mohammed (VZMH) bidt, begaat shirk. God gaf deopdracht aan de profeet (VZMH) zijn volgelingen te informeren als volgt, in hoofdstuk al-Araaf:Zeg: "Ik heb buiten hetgeen Allah wil, geen macht over goed of kwaad voor mijzelf. En alsik het ongeziene kende, zou ik een overvloed van goed hebben bemachtigd en het kwadezou mij niet hebben gedeerd." (Koran, 7:188)Aboo Hurayrah verklaarde toen het vers Waarschuw uw naaste familieleden (52) werdgeopenbaard aan de profeet (VZMH) hij het volgende zei tegen zijn familieleden:"O mensen van de Quraish, zorg voor bevrijding van Allah (door goede daden te doen)want ik kan jullie niets geven tegen de wil van Allah….O Fatima, dochter van Mohammed,vraag me wat je wil (in dit leven) maar ik kan je niets geven tegen de wil van Allah. (53) 44
 45. 45. 52) Soorahash-Shooraa 26:214.53) Sahih al-Bukhari, vol.4, blz. 478-9, nrs. 727&728 en Sahih Muslim, vol. 1, blz. 136, nr. 402.Waarom heeft God de mensheid geschapen op aarde?De vraag aangaande de reden waarom er mensen op aarde zijn mag uitgesteld worden om dewereld waarin we leven in te sluiten. De vraag zou dan moeten zijn: Waarom creëerde Godmensen in deze wereld? Alweer kan het antwoord op deze vraag gemakkelijk worden gevondenin de laatste openbaring; hoofdstuk al-Molk en al-Kahf."Die de dood en het leven heeft ingesteld, opdat Hij u moge beproeven wie onder u zich hetbeste gedraagt; en Hij is de Almachtige, de Alwetende." (Koran, 67:2)"Voorwaar Wij (54) hebben al hetgeen op aarde is tot haar sieraad gemaakt om tebeproeven, wie van hen van goede werken is." (Koran, 18:7)Dus, de reden voor de schepping van de mensen in deze wereld is om hun gedrag te testen. (55)Deze wereld van leven en dood, rijkdom en armoede, ziekten en gezondheid, is gecreëerd omnauwkeurig de goede zielen van de slechte zielen te scheiden.Het menselijk gedrag in dezewereld is de meetlat van het geloof.Er moet echter vermeld worden, dat de gedragstesten er niet zijn om God te informeren over demensheid, daar Hij immers alles al wist over hen vóór Hij ze creëerde.De testen dienen alsbevestiging op de Dag der Opstanding, dat degenen die naar de hel gaan dit verdienen endegenen die naar het paradijs gaan, alleen kunnen gaan door de gratie van God.54) "Wij" in het -originele- Arabisch is het majestueuze wij, refererend aan God. 45
 46. 46. 55) Zie ook hoofdstuk Hoed 11:7.Met betrekking tot de mensen in dit leven, heeft de gedragstest twee basisdoelen: menselijkespirituele groei en straf of beloning.Spirituele ontwikkeling.De testen in deze wereld zijn primair voor de spirituele ontwikkeling van de mensen. De testenreinigen het morele karakter van de gelovigen, net zoals een heet vuur goud doet scheiden van deruwe metalen waarmee het is verbonden in de natuur. Zij forceren de gelovigen hun hogerespirituele kwaliteiten te verkiezen boven de lagere wensen die zij hebben. Ofschoon niet elke testvolbracht wordt -en zelfs door falen- ontwikkelt de gelovige door spirituele lessen die hem ofhaar zullen helpen in de toekomstige testen.Vrijgevigheid en Tevredenheid.In alle menselijke samenlevingen worden kwaliteiten zoals vrijgevigheid en tevredenheidoverwogen als de meest grootmoedige van de karaktertrekken. Echter geen van dezekaraktertrekken kan zich ontwikkelen als iedereen even rijk of arm is. Gulheid kan alleen wordenaangeleerd als de menselijke ziel (zich er bewust van zijn dat delen met behoeftigen goed is)worstelt met de wens zijn bezittingen te hamsteren. Aan de andere kant is er tevredenheidwanneer de ziel het kwade -zoals jaloezie en gierigheid- verwerpt. 46
 47. 47. De Schepper heeft een wijselijke regel voor deze spirituele worstelingen door ongelijkeverdeling van rijkdom in deze wereld. In hoofdstuk an-Nahl van de laatste openbaring zegtAllah:"En Allah heeft sommigen uwer boven anderen in levensonderhoud bevoorrecht." (Koran,16:71)Gierigheid en hebzucht zijn corrupte vormen die voortkomen uit de natuurlijke menselijke wens tebezitten. De gelovigen zijn geïnformeerd via de openbaring dat rijkdom een krediet is, gegeven aan demensheid door God. Bezittingen bestaan al in de wereld voor er mensen worden geboren en blijven daarook na hun dood. Als rijkdom wordt gebruikt volgens goddelijke instructies, komt het diegenen ten goedein beide werelden. Maar als het op een hebzuchtige manier wordt gebruikt, zal het een vloek worden in ditleven en een reden voor straf in het hiernamaals. In hoofdstuk al-Anfaal van de laatste openbaringwaarschuwt God de gelovigen op te passen voor de gevaren van rijkdom en kinderen:"En weet dat uw bezittingen en uw kinderen slechts een beproeving zijn."God waarschuwt verder de gelovigen in hoofdstuk al-Monaafiqoen, zich niet af te laten leiden door hunwens voor rijkdom en kinderen in de gedachtenis aan Allah, omdat dit de test van bezittingen is."O, gij die gelooft, laat uw rijkdommen en uw kinderen u niet afleiden van de gedachtenisaan Allah. (Koran, 63:9)"Hij heeft sommigen uwer in rang boven anderen verheven, opdat Hij u door hetgeen Hij uheeft gegeven, moge beproeven."De wens rijkdom te vergaren kan niet bevredigd worden in deze wereld. Hoe meer de mensenhebben, hoe meer zij willen. De profeet (VZMH) verklaarde: 47
 48. 48. "Zelfs als een man een vallei vol goud zou bezitten, zou hij er nog één wensen, maar niets zal zijnmond vullen, alleen het zand van zijn graf. En Allah vergeeft iedereen die oprecht berouw toont."(56)Deze negatieve manier van wensen kan alleen overwonnen worden door het (liefdadig) afstaanvan een gedeelte van de rijkdom. Allah gaf de opdracht aan de profeten om onder de rijken tecollecteren en dit te verdelen onder de armen."Neem aalmoezen van hun rijkdommen aan opdat gij hen daardoor moogt reinigen enlouteren. (Koran, 9:103)Liefdadigheid werd vanaf de aanvang geïnstitutionaliseerd in de Islam onder de Arabische naamZakaah (verplichte liefdadigheid) (57) Elke gelovige met een overschot aan rijkdom (winst) isverplicht om jaarlijks een vastgesteld bedrag aan de armen te geven, als daad van aanbidding.Zakaah achterhouden wordt gezien als een grote zonde. Zakaah geven doet de gelovigenrealiseren dat zij niet alleen over de besteding van hun rijkdom kunnen beslissen. Het leert hendat zij alleen tijdelijke hoeders zijn van deze rijkdom, en hiervan een gedeelte moeten afstaanaan de behoeftigen. God beschrijft de ware gelovige als iemand die het recht erkent van debehoeftigen en aan hem een gedeelte van zijn rijkdom afstaat."En van hun rijkdommen was een gedeelte voor de bedelaars en ook voor degenen die nietkonden bedelen." (51:19)Hoe dan ook, liefdadigheid zou oprecht moeten worden uitgegeven en niet om zichzelf tebewijzen of om anderen te controleren.56) Sahih al-Bukhari, vol. 8, blz. 297-8, nr. 447.57) Letterlijk betekent Zakaah reiniging en groei. 48
 49. 49. De beloning voor liefdadigheid verliest men als dit wordt gedaan om wereldse redenen. Allahvertelt over deze realiteit in hoofdstuk al-Baqarah als volgt:"O, gij die gelooft, maakt uw aalmoezen niet waardeloos door verwijt of krenking." (Koran,2:264)Het smachten naar rijkdom wordt vergroot door jaloezie. God instrueerde ons niet te wensen watHij anderen heeft gegeven. God vertelt over deze zaak in hoofdstuk an-Nisaa van de laatsteopenbaring als volgt:"En begeert niet datgene, waarmede Allah sommigen uwer boven anderen deeduitblinken." (Koran, 4:32)De profeet (VZMH) herhaalde dit goddelijke advies en zei:"Kijk naar de minderbedeelden en niet naar degenen die meer bezitten dan u, het is betervoor u, zodat u niet zult ontkennen waarmee Allah u heeft gezegend." (58)Wanneer de mensen hun aandacht richten op mensen die in een grotere weelde leven dan zijzelf,begint jaloezie zich te ontwikkelen. Gewoonlijk voelen en zeggen zij dat God oneerlijk was naarhen. Uiteindelijk begaan zij vele zonden om te verkrijgen wat anderen hebben. In plaats daarvanadviseert de Islam hen te denken aan de mensen die minder hebben dan zijzelf. Het maakt nietuit hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn, er zijn altijd anderen in moeilijkereomstandigheden.58) Sahih al-Bukhari, vol.8, blz. 328, nr. 497 en Sahih Muslim, vol.4, blz. 1530, nr.7070. 49
 50. 50. Dus, nadenken over de minderbedeelden herinnert de mensen aan de vele geschenken waarmeeGod hen heeft gezegend. Tijdens deze spirituele worsteling (vermijden van jaloezie) ontwikkeltzich de hogere kwaliteit van tevredenheid. Bovendien, volgens de leerstellingen van de profeten,vormen materiële bezittingen de werkelijke rijkdom van de wereld niet. Aboo Hurayrah citeerdede laatste Boodschapper (VZMH):"Rijkdom wordt niet gemeten in bezit, maar in tevredenheid." (59)Tevreden zijn betekent niet dat mensen alles maar moeten accepteren, ongeacht deomstandigheden waarin zij zich bevinden, zonder verbetering te zoeken. Het betekent dat, nadatmen er naar streeft een goede levensstandaard te bereiken, men zou moeten accepteren met eenhelder geweten wat Allah heeft besloten. De harten zullen rust vinden van de wereldse wensen,wanneer we de zaken in Gods handen geven. God zegt hierover in hoofdstuk ar-Rad van delaatste openbaring:"Ziet toe! In het gedenken van Allah kunnen de harten rust vinden." (Koran, 13:28)Rampen.Testen van dit leven komen in de vorm van ongeluk en ellende en die dragen bij in de spiritueleontwikkeling van de ware gelovigen en hun reinigen van zonden.59) Sahih Bukhari, vol.8, blz. 304, nr.453. 50
 51. 51. Omgekeerd, herinneren de levenstesten van ongeluk trouweloze gelovigen er aan, terug te gaannaar het rechte pad en de testen kunnen ongelovigen straffen in dit leven, voor zij naar hetvolgende leven gaan.Geduld.Rampen zijn de basis waarop de hogere spirituele kwaliteit van geduld is ontwikkeld. Dus is hetgeen verrassing te weten dat de rechtvaardigen onderworpen worden aan tragedies enmoeilijkheden in hun leven. Sad verklaarde dat hij aan de profeet (VZMH) vroeg wie er onder demensen de meeste beproevingen heeft en hij antwoordde:"De profeten; dan degenen die het meest op hen lijken, en daarna degenen die het meest ophen lijken. De mens wordt getest naar gelang het niveau van zijn geloof. Als zijn geloofsterk is, zullen zijn beproevingen toenemen in hevigheid en als er zwakheid is in zijn geloof,zijn de beproevingen dienovereenkomstig." (60)Het ware geduld is een produkt van kompleet vertrouwen in God in een tijd van ellende.Vertrouwen in God is een belangrijk aspect van aanbidding en het logische gevolg van het waregeloof. Sinds geloven in Allah betekent, dat er niets gebeurd in het universum zonder Zijntoestemming, verdiend alleen Allah het complete vertrouwen van de mensheid. Omdat het alleenGods belofte is die nooit is verbroken.60) Verzameld door at-Tirmithee en ibn Maajah en geauthenticeerd in Saheeh Sunan at-Tirmithee, vol.2,blz.286, nr.1956. 51
 52. 52. Het maakt niet uit hoe rechtvaardig een mens ook is, hij of zij is in staat fouten te maken.Mensen zullen elkaar altijd in de steek laten door hun dwalende aard. Allah citeerd profeet Jacobin hoofdstuk Joesof:"De beslissing berust alleen bij Allah. In Hem stel ik mijn vertrouwen en laat allen diewillen vertrouwen, alleen in Hem hun vertrouwen stellen." (Koran, 12:67)Verder verzekert Allah de mensheid dat als zij hun complete vertrouwen in Hem stellen, Hij hunvoldoende zal steunen in de meest onmogelijke tijden."En voor hem die vertrouwen in Allah stelt, is Allah toereikend." (65:3)Vertrouwen in God wordt uitgedrukt in het sterke geloof dat alleen Allah weet wat het beste isvoor de mensheid; sterk geloof wat mensen kunnen waarnemen als goed voor hen, kan op delange duur niet goed zijn voor hen. Zoals Allah zegt in hoofdstuk al-Baqarah:"Maar het kan zijn dat gij tegenzin hebt in iets terwijl het goed voor u is en het kan zijn,dat u iets behaagt terwijl het slecht voor u is. Allah weet het en gij weet het niet." (Koran,2:216)De beproevingen waarin Allah mensen test zijn speciaal gemaakt, naar gelang hun individuelebenodigdheden en omstandigheden. God creëert beproevingen voor elk persoon naar gelang hunmogelijkheden om zo het beste uit hen te halen. Het zou oneerlijk en onrechtvaardig zijn voor demensen om op een manier beproefd te worden die hun capaciteiten te boven gaan en daarnagestraft te worden voor hun fouten. God benadrukt in vele verzen van de laatste openbaring dathij tegen niemand onrecht zal aandoen. 52
 53. 53. Bijvoorbeeld, in hoofdstuk al-Kahf, waarin Hij zegt:"En uw Heer zal niemand onrecht aandoen." (Koran, 18:49)Als Allah waarlijk rechtvaardig is, betekent dat, dat de beproevingen die de mensen het levenlaten ondervinden niet boven hun mogelijkheden liggen. Om de mensen ervan te verzekeren,vertelt Allah herhaaldelijk over dit feit in de Koran. Een voorbeeld van Zijn herverzekering kangevonden worden in het tweede hoofdstuk, al-Baqarah:"Allah belast geen ziel boven haar vermogen." (Koran, 2:286)Verder belooft de Almachtige, dat de moeilijke situaties die mensen tegenkomen in het levenrustpauzes zullen bevatten. Als er continu beproevingen zouden plaatsvinden, zou het levenondraaglijk zijn. Dus wordt elke test gevolgd door een periode van verlichting, zoals Allahnadrukkelijk tweemaal vertelt in hoofdstuk al-Inshiraah:Voorwaar, zo komt gemak naast ongemak. Voorwaar, gemak komt naast ongemak."(Koran, 94:5-6)Wanhoop.Vanwege deze realiteit wordt zelfmoord expliciet verboden in de Islam. Allah zegt in hoofdstukan-Nisaa:"En pleeg geen zelfmoord. Voorzeker, Allah is u genadevol." (Koran, 4:29 53
 54. 54. Degenen die zelfmoord plegen zeggen eigenlijk dat God hen overbelast heeft. Zij beschuldigenvalselijk de Schepper door te zeggen dat ze door Hem oneerlijk behandeld zijn en daardoor ineen corrupte staat van ongeloof zijn vervallen. Door de afwijzing van het geloof, worden hungedachten over God slecht en vervallen zij in totale wanhoop. "Het leven" zoals zij vaak zeggen,"is zo oneerlijk dat het nutteloos is om door te gaan.""Want niemand wanhoopt aan Allahs barmhartigheid dan het ongelovige volk." (Koran,12:87)God heeft de mensen geïnformeerd dat de straf voor degenen die slechte gedachten koesterenover God, een eeuwige marteling in de hel zal zijn. In hoofdstuk al-Fath zegt Hij:"En dat Hij de huichelaars en huichelaarsters en de afgodendienaren -en dienaressen mogestraffen, die boze gedachten jegens Allah koesteren. Over dezulken zal tegenspoed en detoorn van Allah komen. Hij heeft hen vervloekt en de hel voor hen gereed gemaakt. En ditis een slechte bestemming. (Koran, 48:6)Hoop.Aan de andere kant, vullen de goddelijke beloften van rechtvaardigheid en genade de gelovigenmet de tevredenheid die zij nodig hebben om geduldig de moeilijkheden te kunnen doorstaan indit leven. Dus, hoop op genade van God is een essentieel onderdeel van het geloof. Degenen diegeloven in Allah en geduldig streven het goede te doen hebben het recht te hopen op Zijngenade, omdat Hij heeft beloofd degenen die geduldig zijn te zullen helpen en steunen: 54
 55. 55. "O, gij die gelooft, zoekt hulp met geduld en gebed; voorzeker, Allah is met degeduldigen." (Koran, 2:153)"Zij, die geloven en zij die voor de zaak van Allah hun land verlaten en er voor ijveren, zijnhet, die Allahs barmhartigheid verwachten en Allah is Vergevingsgezind, Genadevol."(Koran, 2:218)Natuurlijk is het paradijs de beloning voor geduld, gebaseerd op oprecht geloof in God. Godinfromeert de gelovigen over de beloning als volgt:".......maar verkondig blijde tijdingen aan de gelovigen; zij die wanneer een rampspoed henachterhaalt, zeggen: Voorzeker, wij zijn van Allah en tot Hem zullen wij wederkeren."(Koran, 2:155-6)Geduld is ook gebaseerd op het geloof, dat wat de mensheid ook overkomt, dit fundamenteel hetresultaat is van hun eigen slechte daden. (61) God herinnert de mensheid aan dit feit in hoofdstukas-Shoora van de laatste openbaring:"Welke ramp u ook overkomt, het is door hetgeen uw handen hebben gewrocht. Doch Hijvergeeft vele dingen." (Koran, 42:30)Het feit is er dat God de mensen heeft vrijgesteld van een groot deel van hun fouten. Als Hij zestrikt genomen zou straffen voor hun daden, zouden zij en allen op aarde vernietigd worden. Godverteld over deze zaak in hoofdstuk Faatir als volgt:61) In feite is alle corruptie op aarde een produkt van menselijke misdaden. Allah zegt dit in hoofdstukAr-Roem 30:41, later geciteerd in dit boek. 55
 56. 56. "En indien Allah de mensen zou straffen voor hetgeen zij doen, zou Hij geen schepsel op deoppervlakte ervan achterlaten." (Koran, 35:45)Zowel de goede beproevingen als de kwade testen komen de gelovigen ten goede. De levens vande ware gelovigen zijn in balans. Zij worden niet overgelukkig van de successen in het leven,zodat zij God vergeten, noch worden zij depressief van de moeilijkheden en fouten in het leven,zodat zij hun hoop in God opgeven. Integendeel, zij gedenken hun Heer en Weldoener envertrouwen op Zijn beslissingen. Suhayb ibn Sinaan verklaarde dat de Boodschapper van God(VZMH) zei:"De zaak van de gelovige is verbazingwekkend! Zijn hele leven is heilzaam en dat is alleenin het geval van de gelovige. Als goede tijden tot hem komen, is hij dankbaar en dat is goedvoor hem, en als hem slechte tijden overkomen, is hij geduldig en dat is ook goed voorhem." (62)Dit is de toestand van iemand die het lot van God heeft geaccepteerd. Dus het geloof in zowelhet goede als het ogenschijnlijke kwaad van wat er is besloten (door God) is de zesde pilaar vangeloof in de Islam.Aan de andere kant, als de gelovigen een leven ervaren zonder problemen, zouden ze denken dater iets niet klopt. Onder zulke omstandigheden moet de ware gelovige een time-out nemen enzich reflecteren op de realiteit in zijn of haar leven. Hetzij de testen zijn niet vanzelfsprekend enzij zijn er zich niet van bewust, of zij zijn afgedwaald van het rechte pad.62) Sahih Muslim, vol.4, blz. 1541, nr. 7138. 56
 57. 57. Allah informeert de gelovigen in hoofdstuk at-Tawbah, dat het ogenschijnlijke plezier wat deongelovigen hebben van hun weelde en kinderen alleen een voorspel is op hun straf."Laat hun eigendommen en hun kinderen uw verwondering niet opwekken; Allah wensthun daarmede in deze wereld te straffen, hun ziel zal hen verlaten terwijl zij gelovigenzijn." (Koran, 9:85)Dit betekent niet dat de gelovigen moeten lijden onder hun problemen en calamiteiten in hunleven, zoals Allah hen geleerd heeft te bidden: "Heer, en belast ons niet, zoals Gij diegenen,die vóór ons waren hebt belast." (63) In plaats daarvan, zouden zij Allah moeten bedankenvoor de beproevingen die hen zijn bespaard. Hoe dan ook, in rustige tijden moeten zij waakzaamblijven en de testen niet vergeten, omdat geluk en succes de mensen vaak blind maakt voor debeproevingen in het leven.Waarschuwing.Testen dienen soms als een waarschuwende straf voor degenen die op het verkeerde pad zijn ofals aanmoediging voor hen om terug te keren naar het rechte pad. Wanneer mensen afdwalen,luisteren zij zelden naar adviezen van degenen rondom hen. Wanneer hen -of een van hunnaasten een ramp overkomt, schokt het diegenen die nog steeds een beetje geloof hebben in heterkennen van hun fouten.63) Soera al-Baqarah, 2:286. 57
 58. 58. "Wij (64) zullen hen inderdaad de lichtere straf doen ondergaan vóór de grotere strafopdat zij zich mogen bekeren." (Koran, 32:21)De test van de rampen die de mensen doet denken aan hun afdwalen, kan komen in de vorm vanhet onmenselijk zijn naar een ander, zoals in het geval van de afschuwelijke wreedheden van deServen op de Bosnische Moslims die ver weg waren van de Islam. Of Saddams brutale invasiein Koeweit en de daaropvolgende Amerikaanse bombardementen -in het wilde weg- opburgerdoelen in Irak. Allah legt uit, dat, hoe de mensen ook lijden door het geweld wat anderemensen hun aandoen, zij dit zichzelf hebben aangedaan. Hoe dan ook, het lijden is eenwaarschuwing om terug te keren op het rechte pad."Verderf is gekomen over land en zee en door hetgeen de handen der mensen hebbengewrocht, zodat Hij hen een gedeelte van hun daden zou doen smaken, opdat zij zichbekeren." (Koran, 30:41)Hypocrisie.Rampen onthullen ook degenen die valselijk het geloof aanspreken evenals degenen die nietgeloven, om te laten zien dat zij uit eigen vrije wil voor de hel kiezen. Er zijn veel zaken geweestvan mensen die zich bekeerden tot de Islam om de verkeerde redenen, en nadat zij meermoeilijkheden ondervonden in hun leven dan vóór de bekering, keerden zij terug naar hun vorigegeloof.64) Wij" in het orginele Arabisch is het majestueuze wij, refererend aan God. 58
 59. 59. God verklaart in hoofdstuk al-Ankaboet van de laatste openbaring:"Denken de mensen dat zij (met rust) zullen worden gelaten, alleen omdat zij zeggen: Wijgeloven? Wij (65) beproefden degenen die vóór hun waren. Daarom zal Allah ook hen diewaarachtig zijn, onderscheiden en de leugenaars kenbaar maken." (Koran, 29:2-3)Straf.Degenen die de grenzen van God overschrijden stellen zichzelf bloot aan een straf in dit leven enhet volgende. Allah beschrijft overal in de Koran de talrijke volkeren die de goddelijkebegeleiding afwezen en dus vernietigd werden. Deze verhalen dienen als waarschuwing voor degevolgen van opstand tegen de bevelen van God. In hoofdstuk an-Noer, geeft Allah een generalewaarschuwing als volgt:"Laat daarom degenen die tegen Zijn gebed ingaan, zich in acht nemen opdat hen geenrampspoed overkomen of een pijnlijke straf hen achterhalen." (Koran, 24:63)De straf kan op verschillende manieren tevoorschijn komen. Misschien is de meest opvallendestraf die de mensheid treft in alle landen hedentendage, de ziekte AIDS (66), die voor het eerstverscheen in de medische geschiedenis in het begin van de 80er jaren. (67)65) Wij’ in het orginele Arabisch is het majestueuze wij, refererend aan God.66) Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)is een aandoening overgebracht door een virus wathet afweersysteem aantast en het slachtoffer extreem kwetsbaar maakt voor ziekten e.d; uiteindelijksterven zij. (Chambers Pocket Dictionary, blz. 19) 59
 60. 60. De overgrote meerderheid van degenen die hierdoor zijn getroffen in deze wereld zijn mensendie meerdere relaties hebben. Aanvankelijk waren de homosexuelen de voornaamste slachtoffers,daarna de bisexuelen, gevolgd door homosexuelen met meerdere partners en intravenauzedruggebruikers. Al deze groepen kwamen in opstand tegen de goddelijke wetten die sexuelerelaties met vrouwen en mannen beperken tot binnen het huwelijk en de wetten die het gebruikvan verdovende middelen verbieden. Sommige mensen zeggen dat AIDS verspreid is onderkuise individuelen d.m.v. bloedtransfusie en onder kinderen door hun ouders. Hoe dan ook,medische statistieken tonen aan dat er van de laatstgenoemden maar een paar zijn i.t.t. de anderecategoriëen. In elk geval heeft Allah gewaarschuwd in hoofdstuk al-Infaal van de laatsteopenbaring, dat, wanneer Zijn straf komt, het niet gelimiteerd zal zijn tot het kwade, maar effectzal hebben op de maatschappij in zijn geheel.“En behoedt u voor het onheil, dat niet alleen degenen, die onder u kwaad doen zal treffen.En weet, dat Allah streng is in het straffen.” (Koran, 8:25)Veertienhonderd jaar geleden voorspelde profeet Mohammed (VZMH) dat er zo’n beproeving zoukomen. Ibn’Umar citeerd hem:67) Het werd voor het eerst geidentificeerd in 1981. (The New Encyclopaedia Brittanica, vol. 10, blz.676) 60
 61. 61. “Wanneer de ‘vrije liefde’ openlijk wordt bedreven onder een volk, dan zal er een plaag en eenangst komen onder hen, welke onbekend was bij hun voorvaderen. “(68)AIDS is echter één van de ziekten in een serie. Vóór AIDS, kwam er een waarschuwing in devorm van een andere ziekte, genaamd ‘herpes’ , welke wijdverspreid was tussen de mensen vande ‘vrije liefde’ in de 60er en 70er jaren. Het werd erkend als epidemie in Amerika in het middenvan de 70er jaren en tot op de dag van vandaag is er geen behandeling tot genezen. De aandachtvan de mensen voor deze ziekte verslapte aan het einde van de 70er jaren omdat het geen fataleziekte is (69) terwijl AIDS dat wel is.68) Verzameld door Ibn Maajah en geauthenticeerd in Saheeh Sunan Ibn Maajah, vol.2, blz. 370, nr.3246.69) Wanneer er symptomen verschijnen, volgt er koorts, malaise, een brandende pijn in de genitaliën eneen vergroting van de lymfeklieren in de lies. Blaren en kleine etterende zweren worden gewoonlijkgevonden in de buurt van de infectie en men voelt een hevige pijn en brandend gevoel bij het urineren.(The New Encyclopaedia Brittanica, vol. 21, blz. 536.) 61
 62. 62. Waarom schiep God de wereld?De mensheid, waarvoor de wereld en haar inhoud is geschapen wordt specifiek gedefinieerd inde laatste openbaring. Allah zegt in de hoofdstukken Ibraaheem en al-An’aam:“Allah is Hij, Die de hemelen en aarde schiep en water uit de wolken doet neerkomen en ervruchten voor uw onderhoud mee voortbrengt en Hij heeft de schepen in uw dienst gesteld,opdat zij door Zijn gebed over de zee mogen varen en Hij heeft de rivieren eveneens in uwdienst gesteld. En Hij heeft ook de zon en de maan, die beiden hun werk voortdurendverrichten alsmede de dag en de nacht in uw dienst gesteld.” (Koran, 14:32-33)“Hij doet de dag aanbreken en Hij heeft de nacht voor rust ingesteld en de zon en de maanvoor het uitrekenen (der jaargetijden). Dat is de ordening van de Almachtige, deAlwetende. Hij is het, Die de sterren voor u heeft gemaakt, opdat gij daardoor de juisterichting in de duisternissen van het land en van de zee moogt volgen. Wij hebben detekenen uitgelegd aan een volk, dat kennis bezit.” (Koran, 6:96-97)De inhoud van deze wereld is geschapen om de mensheid te dienen. Of het nu produkten zijn diedoor de mens zijn uitgevonden (zoals schepen) of de natuur zelf, het is gegeven door God tenvoordele van de mensen. Zulke giften zijn niet zonder verantwoordelijkheid: de mensen zijnverplicht de geschenken te erkennen en te verheerlijken. 62
 63. 63. Allah onderwees de gelovigen in hoofdstuk az-Zochrof te bidden wanneer zij een dier berijden ofeen voertuig besturen:“Opdat gij stevig op hun rug moogt zitten en dan, wanneer gij er stevig op zit, de gunst vanuw Heer moogt gedenken en zeggen: ‘Glorie zij Hem, Die dit in onze dienst heeft gesteldwant wij konden die zelf niet onderwerpen. En voorzeker wij moeten tot onze Heerwederkeren.” (Koran, 43:13-14)De mensen dragen ook de verantwoordelijkheid de schepping te besturen volgens de wetten vanGod. Dit is de verhouding van de mensen m.b.t. de rest van de schepping. Zij moeten de inhoudvan deze wereld benutten volgens de wetten van God. Aboo Sa’eed al-Khudree citeerde Allah’sBoodschapper (VZMH) :“De wereld is mooi en groen en Allah –moge Hij verheven zijn- heeft u tot bestuurdersgemaakt om te zien hoe u ermee om zult gaan.” (70)Mensen zijn niet vrij om met de wereld te doen wat zij willen. Dus de negatieve houding van deseculiere materialistische maatschappij richting de natuur is in tegenstelling met de goddelijkeopenbaring.De materialistische maatschappij ziet de natuur als een vijand die veroverd moet worden. Het isniet genoeg om alleen de schoonheid van de Mount Everest te waarderen; we verliezen immerszelfs de levens van degenen die elk jaar proberen deze Bergen tot aan de top te beklimmen. Hetis niet voldoende om je te verwonderen over exotische dieren in de wereld; gedurende de safari’svan de afgelopen eeuw werd er op deze dieren gejaagd tot ze met uitsterven bedreigd waren endit alleen om ze als ‘trofee’ in een westerse huiskamer te hangen.70) Sahih Muslim, vol. 4.blz. 1432, nr. 6606. 63
 64. 64. Ofschoon de safari’s nu grotendeels zijn gestopt, blijft wat er nog van over is -zoals deneushoorn- een met uitsterven bedreigd dier, omdat hun hoornen een belangrijk ingredient bevatvoor oosterse traditionele medicijnen en afrodisiacum.Dieren.Volgens de laatste openbaring is het doden van dieren ‘als sport’ verboden en een zonde in hetzicht van God. Ibn’Abbaas verklaarde dat de Boodschapper van Allah (VZMH) zei: “Neem geen leven als doel (schietschijf)” (71)Het doden van dieren is verboden tenzij het is om op te eten, een menselijk leven te beschermenof om kleding te maken. Doden voor het ‘plezier’ is een fundamenteel kwaad. Zelfs als er eenmens wordt gedood om geweld te voorkomen in de maatschappij, of men dood een dier omdatmen voedsel nodig heeft, moet dit op een zo pijnloos mogelijke manier gebeuren. Shaddaad ibnAws herinnerde zich twee dingen die de Boodschapper van Allah (VZMH) zei:71) Sahih Muslim, vol.3, blz. 1079, nr. 4813.Hishaam ibn Zayd verklaarde dat wanneer hij en zijn grootvader Hishaam ibn Maalik het huis bezochtenvan Hakan ibn Ayyoob, zij mensen zagen die een hen gebruikten als doel om op te schieten met hunpijlen. Anas vertelde dat Allah’s Boodschapper verboden heeft dieren vast te binden (als doel). SahihMuslim, vol.3, blz. 1078. Nr.4182. 64

×