формативно оценување по музичко образование Po site tem print

860 views
655 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
860
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

формативно оценување по музичко образование Po site tem print

  1. 1. Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата: Пеење Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните цели) Нивоа на пос тигања: 1. -помнење; 2. - разбирање - примена4. - анализа ; 3. ; , синтеза Ниво 1 nivo 1 nivo 2 nivo 2 nivo Ime i prezime Teodor A Bojana A Ivan B JovanB Marija G Bogdan G Ivona D Ana Marija.N Leonid D Martin Stefan Ilija I Aleksandar Iva K Mila K Teodora K Nikola K Iva M Filip N Boris N Denicija N Dina N Mario R Vilian S Stefan S Erika C Simon C Стандард Покажува интерес за пеење песни Применува правилен пејачки став Правилно пее песни различни по содржина и карактер Развива чувство за ритам 2 nivo 3 nivo Препознава ноти разликува осмина и цела нота Умее да пее по ноти со тактирање 3 nivo Пее кратки мелодиски мотиви со употреба на тоновите 4 nivo Идентификува определен ритам, утврдува основни ритмички соодноси (1:1, 1:2, 2:1); 4 nivo Пее различни песни по содржина и карактер со примена на соодветно темпо и динамика 4 nivo пее по слух преку интерпрет ација
  2. 2. Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата:МУЗИЧКА ПИСМЕНОСТ Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните цели) Нивоа на пос тигања: 1. -познавање; 2. - разбирање; 3. - примена; 4. - анализа , син теза Ниво 1 nivo 1 nivo 2 nivo Ime i prezime Teodor A Bojana A Ivan B JovanB Marija G Bogdan G Ivona D Ana Marija.N Leonid D Martin Stefan Ilija I Aleksandar Iva K Mila K Teodora K Nikola K Iva M Filip N Boris N Denicija N Dina N Mario R Vilian S Stefan S Erika C Simon C Стандард препознава и применува знаците на нотното писмо: петтолиние, виолински клуч, нота Слухово ги препознава интервалите прима, секунда и октава Визуелно препознав а 2/4, 3/4 и 4/4 такт 2 nivo 2 nivo Развива чувство за ритам Препознава ноти разликува ~etvrtina осмина цела нота и пауза 3 nivo Применува ~etvrtina осмина цела нота и пауза 3 nivo 4 nivo Применув а прима, секунда применува тактови 2/4,3/4и 4/4 4 nivo применува знаците за продолжување на нотната вредност- лак и точка, корона поединечно и во комбинација
  3. 3. Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата: СЛУШАЊЕ МУЗИКА Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните цели) Нивоа на пос тигања: 1. -познавање; 2. - разбирање; 3. - примена; 4. - анализа , син теза Ниво 1 nivo 2 nivo 2 nivo Ime i prezime Teodor A Bojana A Ivan B JovanB Marija G Bogdan G Ivona D AnaMarija N Leonid D Martin Stefan Ilija I Aleksandar Iva K Mila K Teodora K Nikola K Iva M Filip N Boris N Denicija N Dina N Mario R Vilian S Stefan S Erika C Simon C Стандар д Слуша музичко дело внимател но Препознава начин на изведба (вокална, инструментална, narodna i вокално – инструментална музика) Воочува мотив и фраза во музичко дело по слух 3 nivo 3 nivo 4 nivo Активно слуша музика и препознава звуци на музичките инструменти во дадени музички композиции Воочува и именува основни видови на темпо и динамика Слуша вокална, инструментална, вокалноинструментална музика со воочување и доживување на убавото 4 nivo Воочува и именува основни видови на темпо и динамика и постепените промени во музичките дела
  4. 4. Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата:СВИРЕЊЕ НА ДМИ Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните цели) Нивоа на пос тигања: 1. -познавање; 2. - разбирање; 3. - примена; 4. - анализа , син теза Ниво 1 nivo 2 nivo 2 nivo Ime i prezime Стандард Prepoznava прсторедот на тоновите си1 и до2 Ја знае техниката на свирење на блoк флејта Умее да чита музички текст со ноти 3 nivo Поседува способност за свиреење на ритмички и мелодиски вежби со ДМИ со ноти. 3 nivo Правилно го употребува прсторедот за тоновите 4 nivo Умее да свири ритмички мелодиски вежби со знаци за продолжување на нотната вредност Teodor A Bojana A Ivan B JovanB Marija G Bogdan G Ivona D Ana Marija N Leonid D Martin Stefan Ilija I Aleksandar Iva K Mila K Teodora K Nikola K Iva M Filip N Boris N Denicija N Dina N Mario R Vilian S Stefan S Erika C Simon C Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата:МУЗИЧКА ГРАМАТИКА 4 nivo Поседува творечки способности за слободно импровизирање со ДМИ
  5. 5. Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните цели) Нивоа на пос тигања: 1. -познавање; 2. - разбирање; 3. - примена; 4. - анализа , син теза Ниво 1 nivo 2 nivo Ime i prezime Стандард Го усвоил поимот мотив преку споредба на литературниот текст со нотниот текст препознава фраза во песната и вежбите 3 nivo Го разбира поимот фраза, умее да го пронајде и да направи споредба на литературниот со нотниот текст 4 nivo Умее да ја доживее фразата преку поврзаноста на музиката со литературниот текст и истата правилно ја повторува Teodor A Bojana A Ivan B JovanB Marija G Bogdan G Ivona D Ana Marija N Leonid D Martin Stefan Ilija I Aleksandar Iva K Mila K Teodora K Nikola K Iva M Filip N Boris N Denicija N Dina N Mario R Vilian S Stefan S Erika C Simon C Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата:НАРОДНО МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните цели)
  6. 6. Нивоа на пос тигања: 1. -познавање; 2. - разбирање; 3. - примена; 4. - анализа , син теза Ниво 2 nivo 2 nivo Ime i prezime Стандард Го разбира поимот фолклор и музички фолклор Разликува народна песна од другите видови песни 3 nivo воочува и разликува основникарактеристики на фолклорот и музичкиот фолклор 3 nivo препознава и именува народните песни според содржината 4 nivo 4 nivo Умее да ги објаснува основните карактеристики на фолклорот и музичкиот фолклор класифицира народните песни според содржината и активно учествува во проектни активности Teodor A Bojana A Ivan B JovanB Marija G Bogdan G Ivona D Ana Marija N Leonid D Martin Stefan Ilija I Aleksandar Iva K Mila K Teodora K Nikola K Iva M Filip N Boris N Denicija N Dina N Mario R Vilian S Stefan S Erika C Simon C Формативно оценување на учениците по нивоа и стандарди од темата:МУЗИЧКО ИЗРАЗУВАЊЕ И ТВОРЕЊЕ Легенда: (* - целосно усвоени наставните цели), (+ - делумно усвоени наставни цели); (- -потребна е дополнителна помош за усвојување на наставните цели) Нивоа на пос тигања: 1. -познавање; 2. - разбирање; 3. - примена; 4. - анализа , син теза
  7. 7. Ниво Ime i prezime Teodor A Bojana A Ivan B JovanB Marija G Bogdan G Ivona D Ana Marija N Leonid D Martin Stefan Ilija I Aleksandar Iva K Mila K Teodora K Nikola K Iva M Filip N Boris N Denicija N Dina N Mario R Vilian S Stefan S Erika C Simon C Стандард 2 nivo Го воочува убавото во вокалната интерпретација 3 nivo Слободно се изразува на доживеаната музика со движење 4 nivo Применува знаења од ИКТ во наставата по музичко образование 4 nivo 4 nivo Поседува способност за критичност и самокритичност Ликовно и литературно се изразува на изучените песни и слушани дела

×