Org cloud-computing

980
-1

Published on

องค์กรกับการก้าวเข้าสู่ยุค Cloud Computing

สาวิตร สุทธิพันธุ์
Microsoft Thailand

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
980
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Org cloud-computing

 1. 1. องค์ กรกับการก้าวเข้ าสู่ ยุคCloudComputingสาวิตร สุ ทธิพนธุ์ ัMicrosoft ThailandMay 3, 2012sawits@microsoft.com
 2. 2. ข้ อมูลทีได้ จากการสารวจ ่ ความเข้ าใจเรื่ อง Cloud ในประเทศไทยยังคงจากัด ในความเป็ นจริ ง ผลลัพธ์ จากการสารวจยืนยันว่ า การขาด ความรู้ เรื่ อง Cloud Computing เป็ นหนึ่งในสาม อุปสรรคหลักที่ จะนา Cloud ไปใช้ ในประเทศไทย ความท้ าทายนีคือองค์ กรขนาดเล็ก 57% ในประเทศไทยให้ คะแนนความรู้ เรื่ อง Cloud Computing ้ เป็ น 2 หรื อตากว่ า จากคะแนนเต็ม 5 อย่ างไรก็ตาม 50% ขององค์ กรในประเทศไทยมีแผนริ เริ่ มการใช้ ่ Cloud Computing ซึ่ งเป็ นอัตราสูงที่สุดในภูมิภาค นอกจากนี ้ 76% ขององค์ กรในประเทศไทย จัดให้ Cloud Computing อยู่ในระดับความสาคัญต้ นๆ และมีเงินทุนสนับสนุน คาดการณ์ ว่า Cloud Computing จะเติบโตอย่ างรวดเร็ วในประเทศไทยช่ วง 2- 3 ปี ถัดไป สาหรั บการริ เริ่ มของบริ การ Cloud Computingในอนาคต ความกังวลด้ านความปลอดภัยเป็ นปั จจัยหลัก ในการนา Cloud Computing ไปใช้ ในประเทศไทย ในความเป็ นจริ ง 43% ขององค์ กรในประเทศ ไทยเชื่ อว่ า Cloud Computing มีความปลอดภัยน้ อยกว่ าระบบที่ ลงในองค์ กร ซึ่ งเป็ นอัตราสูงที่สุดใน เอเชี ยแปซิ ฟิก 2
 3. 3. Industry Transformations Mainframe 4
 4. 4. Industry Transformations Client / Server Mainframe 5
 5. 5. Industry Transformations Web Client / Server 6
 6. 6. Industry Transformations Virtualization 7
 7. 7. Industry Transformations What will that Next Transformation be? Virtualization 8
 8. 8. Industry Transformations What will that Next Transformation be? IT as a Service 9
 9. 9. Industry Transformations Cloud Computing IT as a Service IT as a Service 10
 10. 10. Cloud Computing คุณสมบัติของระบบที่ให้บริการแบบ Cloud Computing1 ใช้ทรัพยากรร่วมกัน Resource Pooling2 เชื่อมต่อผ่านเครื่อข่าย Network Access3 บริการตนเองได้ Self-Services4 มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน Elasticity5 มีการวัดการใช้ตามจริง Measure Unit
 11. 11. 1) การแบ่ งประเภทของ Cloud Services ตามการให้ บริ การ
 12. 12. 2) การแบ่งประเภทของ Cloud Service ตามความเป็ นเจ้าของ แบ่ งตามความเป็ นเจ้ าของกับการเข้ าใช้ งาน 1.Public Cloud 2.Private Cloud 3.Provider of Public Cloud 4.Virtual Private Cloud
 13. 13. There are 4 group of Microsoft Online Service PRODUCTIVITY COMMUNICATIONS COLLABORATION BUSINESS APPS MANAGEMENT STORAGE PLATFORM
 14. 14. Office 365
 15. 15. Office 365 is a Public Cloud (SaaS)http://www.office365.com
 16. 16. The Windows Azure PlatformWindows Azure is an internet-scale cloud services platform hosted in Microsoft data centers around the world,proving a simple, reliable and powerful platform for the creation of web applications and services.
 17. 17. app usage patterns + Costs to make systems resilient Total Cost on Separate Hardware WHAT IF… • We could share the hardware and the Cost Saving software • We could very quickly scale up to closely match application needs • We could scale down quickly so I only pay for what I am using • Resilience was baked inPredictable Bursting Unpredictable Bursting Growing Fast On and OffServices with micro seasonality trends Successful services needs to grow/scale On & off workloads (e.g. batch job) Unexpected/unplanned peak in demandPeaks due to periodic increased demand Keeping up w/ growth is big IT challenge Over provisioned capacity is wasted Sudden spike impacts performanceIT complexity and wasted capacity Cannot provision hardware fast enough Time to market can be cumbersome Can’t over provision for extreme cases
 18. 18. Ready-MadeServices Existing DataCenter Azure Platform AppFabric Service Bus LOB app CDN Windows Azure 2 Tbps from 22 global DCs SQL Azure LOB Data Data Sync SQL Azure AD ACS ADFS Partner
 19. 19. การใช้งาน Azure http://www.microsoft.com/azure
 20. 20. อุปกรณ์ต่อเชื่อมที่หลากหลายเพื่อใช้บริ การ Cloud Computing
 21. 21. การวางแผนในการใช้งานCloud Computing ในองค์กร
 22. 22. Data Center พัฒนาการของการใช้ Cloud Service ในองค์ กร Self Service Virtualization physical Public Cloud Virtualization Virtualization Virtualization Public Cloud Traditional Virtualization Private Cloud Hybrid Public Cloud Cloud การใช้งาน ปรับเปลียนให้ ่ มีการพัฒนาระบบการ มีการใช้บริการจาก ใช้งาน Cloud แบบเดิม ไม่ม ี ใช้งานบนเครือง ่ ให้บริการตนเองและ Public Cloud ร่วมด้วย Computing จากผู้ การใช้ระบบ เสมือนโดยมี การคิดการใช้งานตาม โดยระบบบริหารจัดการ ให้บริการ 100%Activities เสมือน ลงแอ ระบบบริหาร จริง สามารถทาได้ทง On ั้ พลิเคชันส์บน ่ จัดการทีดี่ Premise และ บน เครืองจริง ่ Cloud
 23. 23. ขั้นตอนสาหรับการให้ บริการแบบ Private Cloud ตรวจสอบให้ ระบบปรับแต่ งระบบโครงสร้ าง พัฒนาระบบการ ใช้ ระบบบริหารจัดการ ทั้งหมดได้ มาตรฐานทั้ง พืนฐานให้ รองรับการ ้ ให้ บริการตนเองและการ แบบอัตโนมัติ ความปลอดภัย และ ความให้ บริการแบบ Cloud คิดการใช้ งานตามจริง น่ าเชื่อถือ
 24. 24. ภาพแสดงการให้ บริ การ Private Cloud โครงข่ายสื่ อสาร ขององค์กร หรื อ อินเตอร์เน็ตทัวไป ่ศูนย์คอมพิวเตอร์ขององค์กร ผูใช้งานทีตองการเครือง ้ ่ ้ ่ทีมการปรับปรุงให้สามารถให้บริการ ่ ี เซอร์ฟเวอร์แบบ Cloud Computing ได้ สาหรับใช้งานแอพลิเคชันส์ของ ่ หน่วยงาน ขันตอนการใช้งาน ้1) Virtualization with Hyper-V (Free with 1. เจ้าหน้าทีศนย์คอมฯ จัดเตรียมการให้บริการ กาหนดแคตาลอกการให้บริการ ู่ Windows Server) 2. ผูใช้สมัครเข้าใช้งาน ้2) Install System Center Virtual 3. ผูใช้เลือกใช้บริการ ้ Machine Manager 4. เจ้าหน้าทีอนุมตการให้บริการ ่ ั ิ3) Install System Center Self Service 5. ผูใช้เปิดการใช้บริการ เริมคิดค่าบริการตามการใช้จริง ้ ่ Portal (Free)
 25. 25. How Microsoft Defines Cloud Hybrid
 26. 26. Cloud Optimize Every Business Identity ▪ Virtualization ▪ Management ▪ Development 35
 27. 27. Why Hybrid Cloud?
 28. 28. สามารถเลือกใช้ Cloud Services ได้ อย่างเหมาะสม
 29. 29. ใช้ งานระบบที่มีการลงทุนไว้ เดิม ร่วมกับ Cloud Service โดยไม่เสียเปล่า
 30. 30. สามารถให้ บริการที่ดีเยี่ยมกับผู้ใช้
 31. 31. คุณ และการให้บริ การแบบ Cloud Service Solution on all Microsoft Work with Microsoft andBuild Cloud Strategy Deliver to End User Winning Together: CRM Product Partner Manage Investment Develop Plan with Base on WindowsFocus on User Need Microsoft & Partner Working with Office 365 Technology Provide Alternative Follow Cloud Technology Hybrid BCP Service Catalog Build Helpdesk and RAS SLA Readiness Attractive Technical support Enjoy total cost down
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×