Význam a validita
navrhovaných prístupov
k zvyšovaniu kvality
vzdelávacieho procesu
www.kvalita.reformy-msmt.cz
Praha, 24....
Bolonský kontext
• Bolonská deklarácia – následné summity ministrov, BFUG a EUA
• Hlavné ciele:
• Transparentnosť
• Uznáva...
2
Komuniké z Leuvenu - 2009
• Potvrdilo:
• pokračujúcu reformu študijných programov zameranú na výstupy z učenia,
• učenie o...
Komuniké z Bukurešti 2012
• Zdôraznenie ​​záväzku podporovať v oblasti vysokoškolského vzdelávania
vzdelávanie orientované...
Európsky priestor pre
vysokoškolské vzdelávanie (EHEA)
• Výstupy z učenia sú základným princípom pre:
• ECTS (uţ v 80. rok...
Stratégia „prehodnotenia
vzdelávania“ EK
• Výzva k zásadnému posunu vo vzdelávaní s väčším zameraním sa na
„výstupy z učen...
Medzinárodný kontext
• Vybrané aktuálne projekty:
• Tuning Educational Structures (Europe, Latin America, USA ...)
• NEXUS...
Projekt ENQA – Viedeň 2010
• Prípadové štúdie skúmajúce systémy zabezpečenia kvality a výstupov
z učenia na ITV v Švédsku ...
Výstupy z učenia v dokumentoch
• Užívateľská príručka ECTS (1998, 2005, 2009)
• revidovaná verzia plánovaná na diskusiu na...
Všeobecne odporúčané teoretické
východiská pre písanie výstupov z
učenia
• Metodológia „Tuning“ výstupy z učenia a kompete...
Príručka ECTS – 2014 (návrh obsahu)
• ECTS a Európsky priestor pre VŠ vzdelávanie
• Implementácia ECTS v inštitúciách ITV
...
Príručka ECTS - 2014
• Základné princípy zachované a ďalej rozpracované - zohľadňujúc
zásadné závery z uznesení EK:
• Zvlá...
ECTS a výstupy z učenia
• Kurikulárna reforma – možnosť modifikácie po zavedení dvoch stupňov
vzdelávania (Bc. a Mgr.)
• P...
ECTS Label – doklad o kvalite?
• Vysoká úspešnosť ITV z ČR
• Náročný proces splnenia formálnych/ administratívnych kritéri...
ECTS Label – skúsenosti
• Skúsenosti z hodnotenia európskych ITV v značnej miere nepotvrdili:
• správnosť implementácie pr...
DS Label – skúsenosti
• Neúplné, resp. neaktualizované informácie najmä v bode 4.
• INFORMÁCIE O OBSAHU A O DOSIAHNUTÝCH V...
The Tuning Dynamic Quality
Development Circle
• Definícia akademických a odborných profilov
• Identifikácia zdrojov
• Navr...
KA1/A - Ciele pre zabezpečenie
kvality v oblasti vzdelávania (z
pôvodného návrhu)
• analýza súčasných trendov kurikulárnej...
Aktivity v rámci KA1/A
• Pravidelné pracovné stretnutia koordinačného teamu (optimálne
zloženie s predpokladom na úspešnú ...
Metodologické východiská KA1/A
• Výber teórie prístupov k učeniu –
• Hlavný dôraz na prepojenie výstupov z učenia a spôsob...
Význam riešenia problematiky
• Zvyšovanie a zabezpečovanie kvality vzdelávacieho procesu na ITV patrí
medzi jednoznačné pr...
Význam zvoleného prístupu
• Využitie aktuálnych výsledkov výskumu vysokoškolskej pedagogiky
• Využitie výsledkov projektu ...
Význam výstupov z projektu –
metodické materiály 1
• Unikátny metodický materiál na podporu zvyšovania kvality vo VŠ vzdel...
Niektoré odporúčania 1
• Diseminovať výsledky projektu prostredníctvom existujúcej siete
skúsených domácich a zahraničných...
Niektoré odporúčania 2
• Snažiť sa, aby dôsledne vybudované kurikulum
zamýšľaných/dosiahnutých výstupov z učenia, spôsobov...
Niektoré odporúčania 3
• Zapracovanie metódy zvyšovania kvality do príslušných strategických
dokumentov vo vzťahu k vzdelá...
Ďakujem za pozornosť
Jaroslava Stašková
e-mail: jaroslava.staskova@unipo.sk
www.kvalita.reformy-msmt.cz
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Význam a validita navrhovaných prístupov k zvyšovaniu kvality vzdelávacieho procesu

263 views

Published on

/ Jaroslava Stašková (SR)

Prezentace ze 2. dne závěrečné konference projektu IPN KVALITA.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
263
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
48
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Význam a validita navrhovaných prístupov k zvyšovaniu kvality vzdelávacieho procesu

 1. 1. Význam a validita navrhovaných prístupov k zvyšovaniu kvality vzdelávacieho procesu www.kvalita.reformy-msmt.cz Praha, 24. 4. 2014 Jaroslava Stašková (SR)
 2. 2. Bolonský kontext • Bolonská deklarácia – následné summity ministrov, BFUG a EUA • Hlavné ciele: • Transparentnosť • Uznávanie • Kvalita • Reforma vzdelávania na VŠ: • 2 (3) stupňové vzdelávanie • ECTS (transfer a akumulácia) / ECVET • Európsky kvalifikačný rámec/Národné kvalifikačné rámce • ESG - Európske normy pre hodnotenie kvality VŠ • Dodatok k diplomu • Výstupy z učenia – spoločný nástroj a jazyk 1
 3. 3. 2
 4. 4. Komuniké z Leuvenu - 2009 • Potvrdilo: • pokračujúcu reformu študijných programov zameranú na výstupy z učenia, • učenie orientované na študenta, • potrebu jasnejšie zamerať kurikulum na študenta, • vo všetkých troch stupňoch nové prístupy k výučbe aj k štúdiu, • potrebu spolupráce akademických pracovníkov s predstaviteľmi študentov a zamestnávateľov pri formulácii výstupov z učenia, • potrebu vytvárať efektívne akademické poradenské štruktúry. 3
 5. 5. Komuniké z Bukurešti 2012 • Zdôraznenie ​​záväzku podporovať v oblasti vysokoškolského vzdelávania vzdelávanie orientované na študentov, ktoré sa vyznačuje metódami výučby, ktoré zahŕňajú študentov ako aktívnych účastníkov v ich vlastnom učení sa a zároveň prísľub spoločne so študentmi, inštitúciami a zamestnancami podporovať priaznivé a inšpirujúce pracovné a učebné prostredie. • Zdôraznenie potreby implementácie výstupov z učenia na konsolidáciu EHEA • Vývoj, porozumenie a praktické pouţitie výstupov z učenia je kľúčové pre úspech ECTS, dodatku k diplomu, uznávanie, kvalifikačné rámce a zabezpečenie kvality – všetko je vzájomne závislé. • Výzva pre ITV - naďalej prepájať pouţívanie kreditov s výstupmi z učenia a pracovným zaťaţením študenta, a dosiahnuté výsledky zohľadniť v procese hodnotenia. 4
 6. 6. Európsky priestor pre vysokoškolské vzdelávanie (EHEA) • Výstupy z učenia sú základným princípom pre: • ECTS (uţ v 80. rokoch) • EKF • jednu zo zloţiek interného a externého zabezpečenia kvality vzdelávacieho procesu (ESG) • tvorbu kurikúl • opis študijných programov • opis modulov a predmetov • opis a uznávanie kvalifikácii • uznávanie časti štúdia 5
 7. 7. Stratégia „prehodnotenia vzdelávania“ EK • Výzva k zásadnému posunu vo vzdelávaní s väčším zameraním sa na „výstupy z učenia“, čiže vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré študenti získavajú. Samotné absolvovanie štúdia už nestačí ... • Nutnosť • modernizovať metódy hodnotenia • posilniť spojenie medzi vzdelávaním a zamestnávateľmi ... • rozvíjanie prierezových zručností ... Brusel/Štrasburg 2012 6
 8. 8. Medzinárodný kontext • Vybrané aktuálne projekty: • Tuning Educational Structures (Europe, Latin America, USA ...) • NEXUS (Nemecko - HRK) • HEION (Higher Education Institutions Online for ECTS) • Projekt OECD – AHELO • (Meranie výstupov z učenia aktérov • 17 krajín, 25 št. Odborov • 248 ITV • 23 000 študentov • 4 800 učiteľov 7
 9. 9. Projekt ENQA – Viedeň 2010 • Prípadové štúdie skúmajúce systémy zabezpečenia kvality a výstupov z učenia na ITV v Švédsku a Írsku a následný workshop a správa 17: • štúdium zamerané na študenta a výsledky vzdelávania v centre pozornosti implementácie Bolonských záverov, • Zavádzanie externého hodnotenia kvality zamerané ne tieto ukazovatele (plánované/zamýšľané – očakávané – reálne dosiahnuté výstupy z učenia) z pohľadu zúčastnených strán – student experience • Rôzne legislatívne rámce v signatárskych krajinách 8
 10. 10. Výstupy z učenia v dokumentoch • Užívateľská príručka ECTS (1998, 2005, 2009) • revidovaná verzia plánovaná na diskusiu na jar 2014 • Európske štandardy kvality ( ESG 2005) • Oba revidované dokumenty plánované na schválenie na summite ministrov v Jerevane 2015 • Úzka spolupráca oboch pracovných skupín – oblasť kvality vzdelávania – dôraz na výstupy z učenia • Otázka záväznosti? • Dokumenty prechádzajú dlhým konzultačným procesom všetkých zainteresovaných strán v členských krajinách a schvaľujú ich summity ministrov, ktoré o ich vypracovanie poţiadali ... 9
 11. 11. Všeobecne odporúčané teoretické východiská pre písanie výstupov z učenia • Metodológia „Tuning“ výstupy z učenia a kompetencie (ESG) • Dublinské deskriptory (EKR) • Bloomova taxonómia (1956) a následne upravená • Tvorí ju hierarchia postupne zloţitejších procesov, ktoré majú naši študenti zvládnuť. • Vyuţívaná a odporúčaná - ponúka hotové štruktúry a podrobné zoznamy (akčných) slovies najmä v kognitívnej doméne, ale aj afektívnej a psychomotorickej. • SOLO taxonómia – hodnotenie výstupov z učení podľa úrovní - základný metodologický prístup pre aktuálny projekt KA1/A 10
 12. 12. Príručka ECTS – 2014 (návrh obsahu) • ECTS a Európsky priestor pre VŠ vzdelávanie • Implementácia ECTS v inštitúciách ITV • ECTS pre mobilitu a uznávanie • ECTS a celoživotné vzdelávanie • ECTS a zabezpečenie kvality • ECTS a kľúčové dokumenty (napr. zoznam položiek pre informačný balík - transparentnosť) 11
 13. 13. Príručka ECTS - 2014 • Základné princípy zachované a ďalej rozpracované - zohľadňujúc zásadné závery z uznesení EK: • Zvláštna pozornosť venovaná tvorbe študijných programov, • prepojenie ECTS s pracovným zaťaţením a výstupmi z učenia, • zaradenie dosiahnutých výsledkov vzdelávania do procesov hodnotenia, • zohľadnenie uznávania predchádzajúceho vzdelávania v súlade so smernicou o uznávaní odborných kvalifikácií 12
 14. 14. ECTS a výstupy z učenia • Kurikulárna reforma – možnosť modifikácie po zavedení dvoch stupňov vzdelávania (Bc. a Mgr.) • Prehodnotenie štruktúry študijných programov • UROBIŤ SI PORIADOK! • koncepcia VU vedúcich k dosiahnutiu očakávaných • kľúčových VU definovaných pre študijný program) • neprekračovať 60 kreditov na akademický rok, • správne/reálne prideľovanie kreditov na základe VU (spravidla 26 hodín) • reálny obsah a reálna záťaž na dosiahnutie VU • NIE ECTS SUDOKU!!! 13
 15. 15. ECTS Label – doklad o kvalite? • Vysoká úspešnosť ITV z ČR • Náročný proces splnenia formálnych/ administratívnych kritérií: • príprava informačného balíka a katalógu predmetov na celej inštitúcii v AJ • Informace o studijních programech (výber) • profil programu • hlavní výsledky učení • profesní profil absolventů s příklady • Popis jednotlivých vzdělávacích složek (výber) • plánované vzdělávací činnosti a výukové metody • hodnoticí metody a kritéria 14
 16. 16. ECTS Label – skúsenosti • Skúsenosti z hodnotenia európskych ITV v značnej miere nepotvrdili: • správnosť implementácie princípov ECTS (transparentnosť, prideľovanie kreditov, formulácia VU, metódy vzdelávania a hodnotenia ... Uznávanie) • validitu hodnotiacich postupov na overenie a (najmä) udrţateľnosť kvality - často formálne, jednorázové, účelové - dočasné pozastavenie výzvy na najbližšie obdobie. 15
 17. 17. DS Label – skúsenosti • Neúplné, resp. neaktualizované informácie najmä v bode 4. • INFORMÁCIE O OBSAHU A O DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOCH/ INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED • 4.2 Poţiadavky v rámci študijneho programu/ Programme requirements: • Vysvetlenie: • Ak sú k dispozícii, poskytnite údaje o výstupoch z učenia, vedomostiach, zručnostiach a kompetenciách a stanovených cieľoch súvisiacich s kvalifikáciou ... • Informácia spravidla chýba, uvádzajú sa len formálne – numerické poţiadavky • Ukončenie prijímania prihlášok na získanie DS Label, informácie by sa ale mali doplniť ... zamestnateľnosť, transparentnosť, uznávanie 16
 18. 18. The Tuning Dynamic Quality Development Circle • Definícia akademických a odborných profilov • Identifikácia zdrojov • Navrhnutie študijneho programu: definícia výsledkov vzdelávania / kompetencií • Tvorba kurikúl: obsah a štruktúra • Evaluácia a zlepšenie (feed back a feed forward) • Voľba typov hodnotenia • Výber prístupov k vyučovaniu a učeniu sa 17
 19. 19. KA1/A - Ciele pre zabezpečenie kvality v oblasti vzdelávania (z pôvodného návrhu) • analýza súčasných trendov kurikulárnej reformy v terciárnom vzdelávaní a ich dôsledkov pre zabezpečovanie jeho kvality; • popis vzdelávacích jednotiek metodikou výstupov z učenia; • uplatnenie princípov skladby študijných programov a predmetov s ohľadom na NKR a na vzdelávacie zameranie inštitúcie; • metódy výuky a hodnotenia podporujúce generické vedomosti a zručnosti smerom k lepšej uplatniteľnosti absolventov v praxi; • požiadavky na vzdelávací proces podľa stupňa štúdia a zamerania ITV; • možnosti pôsobenia interných a externých zákazníkov v oblasti vzdelávania. 18
 20. 20. Aktivity v rámci KA1/A • Pravidelné pracovné stretnutia koordinačného teamu (optimálne zloženie s predpokladom na úspešnú realizáciu a dosiahnutie cieľov); • Pracovné stretnutia s riešiteľmi pilotnej implementácie IPN Kvalita – KA1/A a pravidelná komunikácia; • Semináre k skúsenostiam z pilotnej implementácie • predstavenie nultej verzie metodiky pouţitia výstupov z učenia pre hodnotenie ich dosahovania, • skúsenosti z pilotnej implementácie – dielčie správy, • ďalšie postupy, vyhodnotenie a spolupráca na záverečných výstupoch – Metodika I – III. 19
 21. 21. Metodologické východiská KA1/A • Výber teórie prístupov k učeniu – • Hlavný dôraz na prepojenie výstupov z učenia a spôsobov vzdelávania a hodnotenia • Rešpektujú sa základné princípy tvorby a pouţívania výstupov z učenia vo všetkých oblastiach vzdelávania (ECTS, kvalita, EKR/NKR, transparentnosť, uznávanie, CŢV); • navrhovaná metodika zohľadňuje národné špecifiká – ale je pouţiteľná aj pre všeobecného pouţívateľa. 20
 22. 22. Význam riešenia problematiky • Zvyšovanie a zabezpečovanie kvality vzdelávacieho procesu na ITV patrí medzi jednoznačné priority v širšom medzinárodnom kontexte. • Medzinárodné skúsenosti a následné oficiálne rozhodnutia a dokumenty potvrdzujú význam a výhody výstupov z učenia ako nástroja pre reformu (VŠ) vzdelávania – spoločný jazyk. 21
 23. 23. Význam zvoleného prístupu • Využitie aktuálnych výsledkov výskumu vysokoškolskej pedagogiky • Využitie výsledkov projektu QRam • metodika a skúsenosti škôl z pilotnej implementácie • Zapojenie ITV, metodické usmernenie, praktická realizácia reformy s podporou vedenia (na rôznej úrovni) • Zapojenie študentov do hodnotenia – významný moment v novej paradigme vzdelávania 22
 24. 24. Význam výstupov z projektu – metodické materiály 1 • Unikátny metodický materiál na podporu zvyšovania kvality vo VŠ vzdelávaní pre všetkých aktérov (interných a externých) pripravovaný vo forme samostatnej publikácie • Metodika I. - doporučenia pre vyučujúcich vyučujúcich • Metodika II. – doporučenia pre vedenie škôl • Metodika III. – doporučenia pre vzdelávaciu politiku 23
 25. 25. Niektoré odporúčania 1 • Diseminovať výsledky projektu prostredníctvom existujúcej siete skúsených domácich a zahraničných expertov na všetkých úrovniach fungovania VŠ. • Priebežne informovať a vzdelávať pedagogických pracovníkov (presvedčovať, získať podporu, vzbudiť nadšenie?) s cieľom realizovať kvalitnú (nie formálnu) kurikulárnu reformu. • Nové vzdelávacie celky modelovať na základe nových princípov a analýzy pravidelných hodnotení a výsledkov zistení pilotnej implementácie. • Zdôrazňovať potrebu zohľadňovať aj férové predpokladané pracovné zaťaženie potrebné na dosiahnutie očakávaných výstupov z učenia v procese prideľovania kreditov a ich prípadné následné uznávanie. • Pri vysvetľovaní odporúčaných postupov klásť dôraz na dôležitosť previazanosti výstupov z učenia a spôsobov vzdelávania a hodnotenia (formatívne a sumatívne). 24
 26. 26. Niektoré odporúčania 2 • Snažiť sa, aby dôsledne vybudované kurikulum zamýšľaných/dosiahnutých výstupov z učenia, spôsobov výučby a metód hodnotenia viedlo k zvyšovaniu kvality. • Zdôrazňovať, že zabezpečovanie kvality vzdelávacieho procesu pomocou nových metodických prístupov k učeniu je cyklický proces. • Do pravidelného cyklického hodnotenia zapájať všetkých užívateľov (aktuálnych aj budúcich). • Zlepšovať sa dá len to, čo je merateľné. 25
 27. 27. Niektoré odporúčania 3 • Zapracovanie metódy zvyšovania kvality do príslušných strategických dokumentov vo vzťahu k vzdelávaciemu procesu. • Snaha o zlepšenie postavenia vzdelávacej zložky v rámci ostatných aktivít ITV. • Nevyhnutná podpora všetkých orgánov a inštitúcii rozhodujúcich o smerovaní vysokoškolského vzdelávania a následné opatrenia. 26
 28. 28. Ďakujem za pozornosť Jaroslava Stašková e-mail: jaroslava.staskova@unipo.sk www.kvalita.reformy-msmt.cz

×