1999 3ο παχυσαρκίας1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

1999 3ο παχυσαρκίας1

on

 • 174 views

 

Statistics

Views

Total Views
174
Views on SlideShare
174
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

1999 3ο παχυσαρκίας1 1999 3ο παχυσαρκίας1 Presentation Transcript

 • H επίδξαζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπζηα αίηηα πνιπθαγίαο ζε παρύζαξθα άηνκα Kαλδειώξνο X. Bελάθε E. Γεσξγηάδνπ E. Kαπάληαεο E. Δεβεηδάθε O. Mόξηνγινπ A. Tνκέαο Eλδνθξηλνινγίαο, Δηαβήηνπ, Mεηαβνιηζκνύ Iαηξηθνύ Aζελώλ 3ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πατσζαρκίας, Aθήνα 25 - 27 Φεβροσαρίοσ 1999
 • Σθνπόο ηεο εξγαζίαο Mειέηε ηεο ζπζρέηηζεο ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ κε παξάγνληεο* θνηλσληθνύο* επαγγεικαηηθνύο* ςπρνινγηθνύο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξόζιεςε ηξνθήο ζε παρύζαξθα άηνκα. 3ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πατσζαρκίας, Aθήνα 25 - 27 Φεβροσαρίοσ 1999
 • MEΘOΔOΣ4350 άηνκα873 άλδξεο θαη 3477 γπλαίθεοΔMΣ= 35.4±6.63 θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν A’ βάζκηα εθπαίδεπζε B’ βάζκηα εθπαίδεπζε Γ’ βάζκηα εθπαίδεπζεΌρη θαηεπζπλόκελν εξσηεκαηνιόγην ςπρνινγηθνίΠαξάγνληεο πνπ νδεγνύλ ζε πνιπθαγία: θνηλσληθνίΣηαηηζηηθή αλάιπζε κε ANOVA επαγγεικαηηθνί 3ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πατσζαρκίας, Aθήνα 25 - 27 Φεβροσαρίοσ 1999 View slide
 • Πξνζσπηθή εθηίκεζε αηηίσλ παρπζαξθίαο 70 % 60 50 40 30 20 10 0Άιια ζπαληόηεξα αίηηα:Δηαθνπή θαπλίζκαηνο, Οηλνπλεπκαηώδε, Kπήζεηο, Δπζθνηιηόηεο, Δίαηηεο απώιεηαο βάξνπο. 3ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πατσζαρκίας, Aθήνα 25 - 27 Φεβροσαρίοσ 1999 View slide
 • AΠOTEΛEΣMATA 3ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πατσζαρκίας, Aθήνα 25 - 27 Φεβροσαρίοσ 1999
 • 35 AΠOTEΛEΣMATA 30 25 Σηελαρώξηα 20 15 Aλία Eθλεπξηζκόο 10 Kνηλσληθνί ιόγνη 5 0 Aγρνο -5-10 Aπαζρόιεζε-15 Σηελαρώξηα Xαξά-20 Aλδξεο Γπλαίθεο 3ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πατσζαρκίας, Aθήνα 25 - 27 Φεβροσαρίοσ 1999
 • ΣYMΠEPAΣMA1) H πιεηνςεθία ησλ αλδξώλ είραλ Γ’ βάζκηα εθπαίδεπζε ελώησλ γπλαηθώλ B’ βάζκηα.2) Tν ρακειόηεξν κνξθσηηθό επίπεδν ήηαλ ζπρλόηεξν ζε άηνκακεγαιύηεξεο ειηθίαο.3) H δηαηηεηηθή ζπκπεξηθνξά αηόκσλ κε A’ βάζκηα εθπαίδεπζεέκελε ζπρλόηεξα αλεπεξέαζηε από εμσγελείο παξάγνληεο απόεθείλε αηόκσλ κε Γ’ βάζκηα εθπαίδεπζε.4) Tα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα πξνθαινύλ πνιπθαγίααληηζηξόθσο αλάινγε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ.5) Tν άγρνο θαη νη θνηλσληθέο ππνρξεώζεηο, απνηεινύλ αηηίεοπνιπθαγίαο ζε άηνκα κε αλώηεξε θαη αλώηαηε εθπαίδεπζε. 3ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Πατσζαρκίας, Aθήνα 25 - 27 Φεβροσαρίοσ 1999