1995 4ο διαβητολογικό 3

72
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
72
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1995 4ο διαβητολογικό 3

  1. 1. ΔEIKTEΣ KATANOMHΣ ΣΩMATIKOY ΛIΠOYΣ: OPIA EMΦANIΣHΣ YΠEPINΣOYΛINAIMIAΣ KAI INΣOYΛINOANTOXHΣ A. Mόξηνγινπ E.Kαπάληαεο E.Bελάθε A.ΣηαζάηνπTνκέαο Eλδνθξηλνινγίαο, Δηαβήηνπ, Mεηαβνιηζκνύ Iαηξηθνύ Aζελώλ 4ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο Aθήνα, 17-19 Mαρτίου 1995
  2. 2. Yιηθό - Mέζνδνο 168 παρύζαξθα MH ΔIABHTIKA άηνκα, 130 γπλαίθεο & 38 άλδξεο Hιηθία 45.2±9.9 (30-78) ΔMΣ 34.73±6.5 % Σωκαηηθό ιίπνο 38.1±5.9 Mεηξήζεθαλ: WHR, Δηάκεηξνο θνηιίαο, Πεξίκεηξνο κέζεο OGTT ζε ρξόλνπο 0’, 60’, 120’ γηα πξνζδηνξηζκό Γιπθόδεο & Iλζνπιίλεο Yπνινγίζηεθε: Tν άζξνηζκα ηωλ 3 ηηκώλ Iλζνπιίλεο (έλδεημε ππεξηλζνπιηλαηκίαο) θαη ν ιόγνο Γιπθόδεο λεζηείαο πξνο Iλζνπιίλε λεζηείαο (έλδεημε ηλζνπιηλναληνρήο) Σηηο ηηκέο ΔMΣ, WHR, Πεξηκέηξνπ κέζεο θαη Δηακέηξνπ θνηιίαο θαζνξίζηεθαλ ηα όξηα θαηαλνκήο (stem and leaf plot) θαη ρωξίζηεθαλ ζε 4 θαηεγνξίεο. Σηαηηζηηθή αλάιπζε θαηά δεύγε γηα θάζε θαηεγνξία θαη γηα έθαζην ηωλ δεηθηώλ
  3. 3. 1.02-1.30 * > 1.02 Aπνηειέζκαηα: WHR0.94-1.02 MINIMUM IS: 0.760 Iλζνπιίλε λεζηείαο LOWER HINGE IS: 0.8900.89-0.94 MEDIAN IS: 0.9400.76-0.89 UPPER HINGE IS: 1.020 0 5 10 15 20 25 MAXIMUM IS: 1.3801.02-1.30 * > 1.020.94-1.020.89-0.94 Aζξνηζκα 3 ηηκώλ Iλζνπιίλεο0.76-0.89 0 50 100 150 200 2501.02-1.30 * > 1.020.94-1.02 Iλζνπιηλνγόλνο Δείθηεο0.89-0.940.76-0.89 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
  4. 4. Aπνηειέζκαηα: 25.2-35.3 Δηάκεηξνο θνηιίαο22.65-25.2 MINIMUM IS: 14.5020.0-22.65 Iλζνπιίλε λεζηείαο LOWER HINGE IS: 20.00 MEDIAN IS: 22.65 14.5-20.0 UPPER HINGE IS: 25.20 0 5 10 15 20 25 MAXIMUM IS: 35.30 25.2-35.322.65-25.220.0-22.65 Aζξνηζκα 3 ηηκώλ Iλζνπιίλεο 14.5-20.0 0 50 100 150 200 250 25.2-35.322.65-25.220.0-22.65 Iλζνπιηλνγόλνο Δείθηεο 14.5-20.0 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3
  5. 5. Aπνηειέζκαηα:119.75-168.0 Πεξίκεηξνο Mέζεο111.0-119.75 MINIMUM IS: 79.0 101.9-111.0 Iλζνπιίλε λεζηείαο LOWER HINGE IS: 101.9 MEDIAN IS: 111.0 79.0-101.9 UPPER HINGE IS: 119.8 0 5 10 15 20 25 MAXIMUM IS: 168.0 119.75-168.0 111.0-119.75 101.9-111.0 Aζξνηζκα 3 ηηκώλ Iλζνπιίλεο 79.0-101.9 0 50 100 150 200 250 119.75-168.0 111.0-119.75 101.9-111.0 Iλζνπιηλνγόλνο Δείθηεο 79.0-101.9 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
  6. 6. Aπνηειέζκαηα:37.76-59.48 ΔMΣ33.40-37.76 MINIMUM IS: 22.0729.97-33.40 Iλζνπιίλε λεζηείαο LOWER HINGE IS: 29.97 MEDIAN IS: 33.4022.07-29.97 UPPER HINGE IS: 37.76 0 5 10 15 20 25 MAXIMUM IS: 59.4837.76-59.4833.40-37.76 Aζξνηζκα 3 ηηκώλ Iλζνπιίλεο29.97-33.4022.07-29.97 0 50 100 150 200 25037.76-59.4833.40-37.7629.97-33.40 Iλζνπιηλνγόλνο Δείθηεο22.07-29.97 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25
  7. 7. Σπκπέξαζκα Δηάκεηξνο θνηιίαο > 25.2 cm WHR > 1.020 Πεξίκεηξνο Mέζεο > 120 cm Σπλνδεύνληαη από Yπεξηλζνπιηλαηκία θαη Iλζνπιηλναληνρή

×