1995 1ο παχυσαρκίας1

130 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
130
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1995 1ο παχυσαρκίας1

  1. 1. Aλίρλεπζε αηόκσλ πςεινύ θηλδύλνπ παρπζαξθίαο γηα εθαξκνγή πξσηνγελνύο πξόιεςεο: Kιεξνλνκηθόηεο - ειηθία αξρήο παρπζαξθίαο A. Mόξηνγινπ, E. Kαπάληαεο, E. Bελάθε, A. Σηαζάηνπ 1ο Πανελλήνιο Iαηρικό Σσνέδριο Πατσζαρκίας- Aθήνα 1995
  2. 2. Yιηθό θαη Mέζνδνο 955 Γπλαίθεο Hιηθία 39.8±12.7(M±SD) νξηα: 18 - 78 Γείθηεο κάδαο ζώκαηνο (BMI) 35.11±6.57.Mέζσ εξσηεκαηνινγίνπ, δηεξεπλήζεθε ε ύπαξμε παρύζαξθνπ παηέξα(BMI>30), παρύζαξθεο κεηέξαο(BMI>27), παρύζαξθσλ αδειθηώλ (BMI>27 γηα ηα ζήιεα θαη >30 γηα ηα άξελα) Hιηθία πνπ γηα πξώηε θνξά απμήζεθε ην ζσκαηηθό βάξνο (>95ε εθαηνζηηαίαο ζέζεο γηα ηελ ειηθία ηεο εξσηόκελεο). 1ο Πανελλήνιο Iαηρικό Σσνέδριο Πατσζαρκίας- Aθήνα 1995
  3. 3. Aπνηειέζκαηα 1.Oηθνγελεηαθό Iζηνξηθό παρπζαξθίαο ζε 955 Παρύζαξθεο γπλαίθεο 50 45 40 35 30 48.3% 25 20 34.7% 34.8% 15 10 5 0 ¶·Ù€Ú·˜ Παηέξαο Μεηέξα MËÙ€Ú· Αδέιθηα A‰€ÏÊÈ· 1ο Πανελλήνιο Iαηρικό Σσνέδριο Πατσζαρκίας- Aθήνα 1995
  4. 4. Aπνηειέζκαηα 2.Oηθνγελεηαθό Iζηνξηθό παρπζαξθίαο ζε 955 Παρύζαξθεο γπλαίθεο ΒΜΙ BMI 2 Γνλείο 36.72 ¶ÔÛÔÛÙ¼ % Πνζνζηό % 2 °ÔÓ›˜ 18.9 35.35 11 Γνλέαο °ÔÓ€·˜ 45.2 33.96 Καλέλαο ηӀӷ˜ 35.9 15 25 35 45 55 1ο Πανελλήνιο Iαηρικό Σσνέδριο Πατσζαρκίας- Aθήνα 1995
  5. 5. Hιηθία αξρήο παρπζαξθίαο ζε 955 Παρύζαξθεο γπλαίθεο 0.3 0.2 0.1 0 15 30 45 60 1ο Πανελλήνιο Iαηρικό Σσνέδριο Πατσζαρκίας- Aθήνα 1995
  6. 6. 40 35.6 30 33.9 20 22.7 10 0 9.6 HÏ.AÚ¯.€ˆ˜ 25 έσο 25 Ηιηθία αξρήο HÏ.AÚ¯.αξρήο πάλσ 25 Ηιηθία >25 ΒΜΙ BMI 2 °ÔÓ›˜ 2 Γνλείο Παρύζαξθνη ¶·¯‡Ú·ÚÎÔÈ %%1ο Πανελλήνιο Iαηρικό Σσνέδριο Πατσζαρκίας- Aθήνα 1995
  7. 7. 60 40 0-11 εηώλ 0 - 11 ÂÙÒÓ 20 12 - 18 ÂÙÒÓ 12-18 εηώλ 19 - 35 ÂÙÒÓ 19-35 εηώλ 36 -50 ÂÙÒÓ 0 36-50 εηώλ Μεηέξα >50 ÂÙÒÓ >50 εηώλ Παηέξαο % MËÙ€Ú· ¶·Ù€Ú· ΒΜΙ % Πνζνζηό BMI % ¶ÔÛÔÛÙ¼ % % %1ο Πανελλήνιο Iαηρικό Σσνέδριο Πατσζαρκίας- Aθήνα 1995
  8. 8. ΣπκπέξαζκαΓπλαίθεο Mε παρύζαξθνπο γνλείο θαη θύξηα κε παρύζαξθεκεηέξα, έρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο λα εκθαλίζνπλπαρπζαξθία. Σηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ε βαξύηεηά ηεο είλαηζπλήζσο κεγαιύηεξε θαη ε ειηθία πνπ ζπλήζσομεθηλάεη είλαη ε παηδηθή θαη εθεβηθή. Σε απηέο ηηο νκάδεο ειηθίαο είλαη επηβεβιεκέλε εεθαξκνγή κεζόδσλ πξσηνγελνύο πξόιεςεο. 1ο Πανελλήνιο Iαηρικό Σσνέδριο Πατσζαρκίας- Aθήνα 1995

×