1994 4ο διαιτολογικό

 • 42 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
42
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. H ηασεία απώλεια βάποςρ ζςνοδεύεηαι από αςξημένο καηαβολιζμό MH λιπώδοςρ ιζηού Mόξηνγινπ A. Kαπάληαεο E. Bελάθε E. Σηαζάηνπ A. 4ν Παλειιήλην ζπλέδξην Γηαηξνθήο - Γηαηηνινγίαο Aζήλα, Nνέκβξηνο 1994Tομέαρ Eνδοκπινολογίαρ-Διαβήηος-Mεηαβολιζμού Iαηπικού Kένηπος Aθηνών
 • 2. Yλικό - Mέθοδορ 848 Παρύζαξθα άηνκα (622 γπλαίθεο - 226 άλδξεο) Hιηθία: 37.9±14.6 (M±SD) Bάξνο: 88.9±18.9 θι. Γείθηεο κάδαο ζώκαηνο(BMI): 34.49±6.95 Oιηθό ζωκαηηθό ιίπνο 37.1±6.3 (άζξνηζκα ηεζζάξωλ δεξκαηηθώλ πηπρώλ - Γηθέθαινο, Tξηθέθαινο, Ωκνπιάηε, Λαγόλην - Durnin et al) Oιηγνζεξκηδηθή δίαηηα (ζεξκίδεο: ΣBX10, πξωηεΐλεο 25%, ιίπνο 25%, Yδαηάλζξαθεο 50%) επί 8 βδνκάδεο. Eπαλαπξνζδηνξηζκόο: Oιηθνύ ζωκαηηθνύ ιίπνπο θαη ππνινγηζκόο: απώιεηαο θηιώλ, εθαηνζηηαίαο απώιεηαο ηνπ αξρηθνύ ΣB, απώιεηαο θηιώλ ιίπνπο θαη εθαηνζηηαίαο απώιεηαο ιίπνπο εθ ηεο ζπλνιηθήο απώιεηαο βάξνπο.
 • 3. Aποηελέζμαηα μεηά 8 βδομ.δίαιηα απώλειαρβάποςρ ζε 622 Γςναίκερ και 226 άνδπερ
 • 4. 848 Πασύζαπκα άηομα μεηά 8 βδομάδερ δίαιηαρ απώλειαρ βάποςρ % απώιεηα αξρηθνύ ΣΒr= -0.170p= 0.000 % απώιεηα Λίπνπο
 • 5. 848 Πασύζαπκα άηομα μεηά 8 βδομάδερ δίαιηαρ απώλειαρ βάποςρ % απώιεηα αξρηθνύ ΣΒr= 0.382p= 0.000 % απώιεηα Λίπνπο
 • 6. % Aπώλεια λίποςρ εκ ηηρ ζςνολικήρ απώλειαρ βάποςρζε ζσέζη με ηον BMI BMI >40 BMI 30-40 Αλδξεο AÓ‰Ú˜ BMI <30 BMI >40 BMI 30-40 Γπλαίθεο °×Ó·›Î˜ BMI <30 60 62 64 66 68 70 72 74 Γπλαίθεο Αλδξεο
 • 7. 246 Aνδπερ μεηά 8 βδομ. δίαιηα απώλειαρ βάποςρ16141210 BMI <30 8 15.3 BMI 30-40 6 11.6 BMI >40 11 11.3 10.8 10.5 9.2 4 7.8 6.2 2 0 Απώιεηα A.§.ÎÏ Απώιεηα A.B.ÎÏ % Απώιεηα %A.™.B. Λίπνπο Bάξνπο Σωκ Bάξνπο kg kg
 • 8. 622 Γςναίκερ μεηά 8 βδομ. δίαιηααπώλειαρ βάποςρ 12 10 8 BMI <30 6 BMI 30-40 BMI >40 4 2 0 Απώιεηα A.§.ÎÏ Απώιεηα A.B.ÎÏ %%A.™.B. Απώιεηα Λίπνπο Bάξνπο Σωκ Bάξνπο kg kg
 • 9. Σπκπέξαζκα Aπώιεηα βάξνπο >1.4% ηνπ αξρηθνύ ΣB εβδνκαδηαίωο, ζπλνδεύεηαη από απμεκέλν θαηαβνιηζκό FFM,θπξίωο ζε γπλαίθεο θαη κεηξίωο ππέξβαξα άηνκα, κε ζρεηηθά κηθξό πνζνζηό αξρηθνύ ζωκαηηθνύ ιίπνπο.