Erwthseis

190 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
190
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Erwthseis

 1. 1. ( B 81 )Να αναφζρεται τουσ κφριουσ τρόπουσςτοιχοιοκεςίασ.Α) Στοιχοιοκεςία ςτο χζριΒ) ΜονοτυπίαΓ) ΛινοτυπίαΔ) Ηλεκτρονικι ςτοιχοιοκεςία( B 82 )Ποιο είναι το μετρικό ςφςτικα ςτθντυπογραφία να δϊςετε τθν αντιςτιχοία ςεεκατοςτά (cm)Το μετρικό ςφςτθμα ςτθν τυπογραφίαείναι το τυπογραφικό τετράγωνο και
 2. 2. αναλείεται ςε τυπογραφικζσ ςτιγμεσ (Pt ιpoints) (1 point = 0,035 cmκαι ζνατυπογραφικό τετράγωνο ιςοφτε με 12τιμζσ)( Β 83 )Να ορίςετε το ανεξάρτθτο κινθτόμεταλικό ςτοιχρίο και να αναφζρετε τονρόλο του ςτθν εξζλθξθ τθσ τυπογραφίασ.Το ανεξάρτθτο μεταλικό ςτοιχείοαποτελείτε από τον οφκαλμό του, τοςϊμα του, τον οδθγό του και τθν βάςθτου.Oρόλοσ του ςτθν εξζλθξθ τθντυπογραφίασ ζπαιξε πολφ μεγάλο ρόλοδιότι μποροφςαμρ να τυπόςουμεπεριςςότερα αντίτυπα και πιο γριγορααπό ότι με τισ ξφλινεσ τυπογραφικζσ
 3. 3. πλάκεσ που προυπιρχαν ςτθντυπογραφία.(Β 84)Τι είναι θ ρεπρομάςτερ (repromaster)(Φωτολικογραφικι μθχανι) και ποιεσεργαςίεσ επιτελοφντε ςε αυτό?Η repromasterιταν μία φωτογραφικιμεγάλων διαςτάςεων πουχρθςιμοποιοφςε λικογραφικό film.Και οι εργαςίεσ που επιτελοφντε ςε αυτόείναι φωτογράφιςθ χαρτομακζτασ ιfilmςτθν διάςταςθ που κζλουμε να ζχειτο αντικείμενο μασ ςτθν εκτφπωςθ.(B 85)
 4. 4. Τι είναι το contact (Φωτολικογραφικιμθχανι εξεπαφισ) και ποιεσ εργαςίεσεπιτελοφντε ςε αυτό?Το contactείναι μία μθχανι πουαποτελείτε από φωτιςμό, πλάτθ καιαναρόφιςθ (Varum) και είναι για ναφωτογραφίηουμαι ςε ίδιο μζγεκοσ. Οιεργαςίεσ που επιτελοφντε ςε αυτό είναιγια να αποδόςουμε το αρνθτικό. (απόαρνθτικό με αρνθτικό filmπροκίπτει τοκετικό.(B 86)Ποια είναι θ κφρια διαφορά μεταξφrepromasterκαι repromat.Η μεγαλφτερθ διαφορά είναι ότι θrepromasterμπορεί να κάνει μεγζκυνςθ ι
 5. 5. ςμίκρινςθ εϊ το codactμόνο ςτθν ίδιαδιάςταςθ.(B 87)Να αναφζρετε τα είδοι των πρωτοτφπωνεικόνων που ςυνικοσ περιλαμβάνοντε ςεζνα ζντυπο:Τα είδοι πρωτοτφπων που ςυνικωσπεριλαμβάνοντε ςε ζνα ζντυπο είναι:A) ΑδιαφάνιαB) ΔιαφάνιαC) Σε ψθφιακι μορφι απόφωτογραφικι μθχανι ι απόinternet(B 88)Τι είναι τα RASTERεκτφπωςθσ και πόςαδιαφορετικά είδοι υπάρχουν?
 6. 6. Τα RASTERείναι οι γραμμικζσ κουκίδεσ(αντίςτοιχεσ των pixel) που ζχουν ςκοπόνα μετατρζψουν μία τονικι εικόνα προσεκτφπωςθ. Είναι τόςο μικροφ μεγζκουσϊςτε να μθν γίνοντε αντιλιπτζσ με γυμνόμάτι και ζτςι να δείνουν τθνψευδαίςκθςθ των τόνων. Τα είδοι τωνRASTERεξαρτόντε από το ςχιμα τθσκουκίδασ. Τζτοια είναι, κυκλικοφσRASTER, τετραγϊνου, ελειψωειδζσ ( τοχρθςιμοποιοφνε για πρόςωπα)ςταυροιδζσ και άλλα.(Β 89)Τι είναι θ αναπαραγωγι προτφπου ςτισγραφικζσ τζχνεσ?Με τθν βοικεια τισ repromasterκαι τουcodactαναπαράγουμε ςε λικογραφικό
 7. 7. φιλμ ϊςτε να κάνουμε βάςθ αυτϊν, τισεκτφπωσΤικζσ πλάκεσ για τθν δθμιουργία με τθνκατάλλθλθ διαδικαςία παραγωγισ καιεκτφπωςθσ.(Β 90)Τι είναι ο διαχωριςμόσ πρωτφπου ςτισγραφικζσ τζχνεσ.Ο διαχωριςμόσ πρωτφπου είναι ςτο ναδιαχωρίςουμε τα χρϊματα που απαιτεί θεκτφπωςθ. Για παράδειγμα. Μία ζχρωμθεικόνα διαχορίηεται ςε cmyk.(B 91)
 8. 8. Να εντωπίςεται διαφορζσ μεταξφαναπαραγωγισ και διαχοριςμοφ ςτισγραφικζσ τζχνεσ.Οι διαφορζσ μεταξφ αναπαραγωγισ καιδιαχοριςμοφ είναι ότι ςτθν αναπαραγωγιζχω ζνα χρϊμα (ιτε τονικό, ιτε γραμικό)ενϊ ςτον διαχωριςμό ζχω περιςςότεροαπό 1 δθλαδι τετραχρωμία (cmyk)(B 92)Tι καλείται ζκκεςθ ςτισ γραφικζσ τζχνεσ?Ζκκεςθ ςτισ γραφικζσ τζχνεσ ονομάηεται θδιαδικαςία ςυνδιαςμοφ εικόνων καικειμζνων ςτθν δθμιουργία ενϊσ εντφπου.(Β 93)Τι είναι το montaz?
 9. 9. Μοντάη είναι διαδικαςία τοποκεςίασπάνω ςτθν εκτφπωτικι πλάκα τωνκερμάτων που ζχουμε προσαναπαραγωγι. Το μαντάη εξαρτάται απότον αρικμό και τθ διάςταςθ των ςελίδων (Π.χ ςε ζνα περιοδικό) και το τρόπο κοπισκαι διπλϊματοσ(Β 94)Ποια τα ςφμβολα που κα πρζπει ναυπάρχουν ςε κάκε μονταριςμζνο φίλο.Α) Σταυροί ςφμπτωςθσΒ) Σθμεία κοπισΓ) ΓωνίαΔ) ΚζντροΕ) Χρωματικι ςκάλαΣτ) Όνομα τυπογραφικιΔ) Δόντι
 10. 10. (Β 95)Ποιοσ ο λόγοσ που χρθςιμοποιοφμε τομαφρο χρϊμα κατά τθν εκτφπωςθτετράχρωμων εικόνων?1) Για λόγουσ οικονομίασ2) Γιατί 100% από το cmykπροκφπτειμαφρο μόνο ςτθν κεωρία3) Για να ζχουμε πιο ςκοφρουσ τόνουσ4) Ζχουμε περιςςότερουσςυνδιαςμοφσ χρωμάτων5) Γιατί με τα 3 χρϊματα ςτο 100% καμποροφςε να μασ ςκίςει το χαρτί( Β96)Τι ονομάηουμε γραμικό και τι τονικόπρόςωπο?Γραμμικό ονομάηουμε το πρότυπο πουζχει μόνο 100% χρϊμα
 11. 11. Και τονινό ονομάηουμε όταν ζχει από 0μζχρι 100% 0-100%(Β 97)Τι εννοοφμε με τον όρο πλακάτα χρϊματατετραχρωμίασ?Πλακάτα είναι τα χρϊματα πουαποτελοφντε από 100% ποςότιτα τωνχρωμάτων (γεμάτα χρϊματα)

×