αποτελεσματα μαθητεσ

179 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
179
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
19
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

αποτελεσματα μαθητεσ

 1. 1. Υπάρχει υπολογιςτισ ςτο ςπίτι; 1
 2. 2. Έχετε ςφνδεςθ internet ςτο ςπίτι; 2
 3. 3. Σερφάρετε ςτο διαδίκτυο; 3
 4. 4. Αν μπαίνετε ςτο διαδίκτυο τι ςυνικωσ βλζπετε; 4
 5. 5. Έχετε χρθςιμοποιιςει τον υπολογιςτι ςασ ι το διαδίκτυο για να βοθκθκείτε για τα μακιματά ςασ ι για να κάνετε κάποια εργαςία για το ςχολείο; 5
 6. 6. Πόςεσ ώρεσ είςτε μπροςτά από τον υπολογιςτι ςασ κακθμερινά; 6
 7. 7. Έχετε λογαριαςμό θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου; 7
 8. 8. Έχετε λογαριαςμό ςτο facebook; 8
 9. 9. Αν ναι, τότε πόςο ςυχνά βλζπετε το facebook; 9
 10. 10. Πόςεσ ώρεσ χρθςιμοποιείσ το facebook κακθμερινά; 10
 11. 11. Πόςουσ φίλουσ ζχετε; 11
 12. 12. Όταν κάποιοσ ςασ ςτζλνει αίτθμα φιλίασ: 12
 13. 13. Τι κάνεισ ςυνικωσ ςτο facebook; 13
 14. 14. Παίζετε παιχνίδια στο facebook; 14
 15. 15. Ανεβάηετε προςωπικζσ φωτογραφίεσ ςασ ςτο facebook ; 15
 16. 16. Έχετε δεχκεί ποτζ κάποιο απειλθτικό μινυμα ςτον λογαριαςμό ςασ; 16
 17. 17. ''Ανεβάηετε'' ςτο facebook τραγοφδια που ςασ αρζςουν ; 17
 18. 18. Κάνετε κλικ ςτισ διαφθμίςεισ του facebook; 18
 19. 19. Δθμοςιεφετε προςωπικζσ πλθροφορίεσ ςτο λογαριαςμό ςασ; 19
 20. 20. Αποδζχεςτε αιτιματα φιλίασ από άγνωςτα άτομα; 20
 21. 21. Έχετε ςυναντθκεί ποτζ με κάποιον που ζχετε γνωρίςει από το facebook; 21

×