Concurs d’Idees Pedro Zaragoza: Benidorm Smart City – Fòrum Internacional de Turisme de Benidorm 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Concurs d’Idees Pedro Zaragoza: Benidorm Smart City – Fòrum Internacional de Turisme de Benidorm 2014

on

 • 495 views

 

Statistics

Views

Total Views
495
Views on SlideShare
408
Embed Views
87

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 87

http://www.invattur.org 86
http://invattur.org 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Concurs d’Idees Pedro Zaragoza: Benidorm Smart City – Fòrum Internacional de Turisme de Benidorm 2014 Presentation Transcript

 • 1. 30 i 31 d’octubre de 2014
 • 2. BASES REGULADORES DEL 6t CONCURS D’IDEES PEDRO ZARAGOZA: BENIDORM, SMART CITY 1ª. OBJECTIU DEL CONCURS Promoure la presentació de propostes creatives entorn del desenrotllament del concepte Destinació Turística Intel·ligent aplicat a Benidorm, en el marc de la XVII edició del Fòrum Internacional de Turisme de Benidorm. El concepte de Destinació Turística Intel·ligent s’aplica a les destinacions turístiques innovadores, consolidades sobre una infraestructura tecnològica d’avantguarda, que garantixen el desenrotllament sostenible del territori turístic, accessibles per a tots, que faciliten la interacció i integració del visitant en l’entorn i que incrementen la qualitat de la seua experiència en la destinació. Una destinació turística intel·ligent estimula l’increment de la competitivitat a través de la capacitat innovadora, que repercutix en una millora de la percepció de la destinació i en una major capacitat productiva de l’empresa, generant una major qualitat de vida per als residents. En esta edició i com a novetat, hi ha una nova modalitat de participació, INVAT.TUR EMPRÉN, en la que podran accedir els que complisquen els requisits establits en l’apartat tercer d’estes Bases Reguladores. 2ª. MODALITATS DE PARTICIPACIÓ Els participants hauran d’optar per una de les modalitats següents: a) Accés Lliure b) Programa INVAT.TUR EMPRÉN 3ª. REQUISITS DELS PARTICIPANTS - Modalitat Accés Lliure Podran participar les persones físiques o jurídiques autores de les propostes presentades que complisquen els requisits següents: a) Les persones físiques hauran de ser majors d’edat i disposar de capacitat d’obrar. b) Les persones jurídiques hauran de disposar d’acord previ de l’òrgan competent de l’entitat.
 • 3. - Modalitat INVAT.TUR EMPRÉN Únicament podran participar en esta modalitat els estudiants matriculats durant l’any acadèmic 2013-2014 en l’últim curs del grau de turisme o en un postgrau o màster directament relacionat amb el sector turístic en qualsevol de les universitats públiques o privades de la Comunitat Valenciana, així com dels centres a estes adscrits. Els participants que opten per aquesta modalitat hauran de complir els requisits següents: a) Constituir-se en un grup de treball, compost per un mínim de tres estudiants i màxim cinc i que haurà d’estar tutelat per un coordinador de la universitat a què estiguen adscrits. b) Presentar abans del 15 de gener del 2014 la Sol·licitud de Participació en la Modalitat INVAT.TUR EMPRÉN degudament omplida i fi rmada que fi gura en l’ANNEX I d’estes Bases Reguladores i es troba disponible en la web del Fòrum www.invattur.org. c) Participar en les activitats vinculades al Programa INVAT. TUR EMPRÉN, que tindran lloc entre febrer i juny del 2014 en la seu d’INVAT.TUR a Benidorm, i que estaran destinades a recolzar l’emprendeduria i l’elaboració de les propostes a presentar en el concurs. El Programa inclourà: - Jornades formatives presencials - Tallers de treball - Visites tècniques a Benidorm. Els desplaçaments a INVAT.TUR no suposaran cap gast per als participants. Queden exclosos de la seua participació en el concurs en ambdúes modalitats: - Les persones físiques que, en el moment de presentació de la seua proposta, estiguen adscrites a qualsevol de les entitats organitzadores del Fòrum. - Els premiats en les últimes dues edicions del Concurs d’Idees. 4ª. PREMIS Els premis del concurs comptaran amb una dotació econòmica màxima de QUATRE MIL EUROS (4.000 €) bruts d’acord amb la distribució següent: - Modalitat Accés Lliure: DOS MIL CINC-CENTS EUROS BRUTS (2.500 €) a percebre pel guanyador.
 • 4. - Modalitat INVAT.TUR EMPRÉN: MIL CINC-CENTS EUROS BRUTS (1.500 €) a percebre per l’equip guanyador, així com la incorporació dels autors de la proposta guanyadora a les activitats que es realitzen des d’INVAT.TUR per a la posada en marxa del programa de Destinacions Turístiques Intel·ligents en la Comunitat Valenciana. A estos imports se’ls practicaran les retencions tributàries que siguen aplicables. S’atorgarà un diploma acreditatiu de la seua participació en el concurs als guanyadors, així com als seleccionats pel Jurat del Concurs per a exposar les seues propostes durant les jornades del Fòrum a celebrar el 30 i 31 d’octubre del 2014. 5ª. REQUISITS DE LES PROPOSTES A PRESENTAR Totes les propostes, amb independència de la modalitat triada, deuran: a) Basar la proposta presentada sobre el concepte de Destinació Turística Intel·ligent en almenys un dels àmbits següents: - Governança: actuacions a emprendre pels gestors de la destinació. - Economia: creació de nous productes i suport a la comercialització de l’oferta existent. - Mediambient: arquitectura, urbanisme, paisatgisme, gestió energètica. - Mobilitat: dinamització de fl uxos turístics. - Comunicació: captació del segment de demanda “turista intel·ligent”. b) Tindre a Benidorm com a àmbit d’actuació de totes les idees incloses en la proposta. c) Ser originals quant a l’autoria, garantint l’absolut respecte als drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers. d) Constar d’una memòria detallada en format pdf, en la que s’exposarà íntegrament la idea proposada (incloent, a més tots aquells elements que els concursants consideren oportú), així com un document de síntesi de la proposta que no excedirà de 10 pàgines. e) Ser secretes. La memòria detallada i el document de síntesi no hauran de mencionar el nom de l’autor/és ni cap altre element, logotip o imatge que permeta identifi car-lo/s. Els participants hauran de guardar la màxima confi dencialitat
 • 5. sobre el contingut de les seues propostes amb anterioritat a la comunicació ofi cial de la resolució del Jurat. f) Haver sigut realitzades en castellà, valencià o anglés. g) En el cas que estes siguen seleccionades pel Jurat, hauran de ser presentades públicament pel seu autor/és o en qui deleguen, durant les jornades del Fòrum. L’incompliment d’este requisit implicarà la renúncia als premis i haurà de comunicar-se per escrit a l’Organització a través de les vies establides en la web del Fòrum www.invattur.org amb un mínim de 48 hores d’antelació a la data d’inici de les jornades. Les entitats organitzadores del Fòrum es faran càrrec dels gastos derivats de l’allotjament dels autors de les propostes seleccionades per a la seua presentació en les jornades, en el cas que estos no residisquen en la província d’Alacant. 6ª INSCRIPCIÓ I PRESENTACIÓ DE LES PROPOSTES AL CONCURS Amb independència de la modalitat triada, totes les propostes hauran de presentar-se a l’adreça que s’especifi ca a la web FÒRUM www.invattur.org abans del 15 d’octubre del 2014. Les propostes hauran de constar de dos sobres: Sobre A: Sol.licitud de Presentació de les Propostes, degudament omplida i fi rmada, que fi gura en l’ANNEX II d’estes Bases Reguladores i que es troba disponible en la web del Fòrum www.invattur.org. Sobre B: En el seu exterior només haurà de fi gurar el títol de la proposta. Haurà de contindre la memòria detallada de la proposta, així com el document síntesi, ambdós en format paper i en digital. En cap dels documents inclosos en este sobre podrà fi gurar cap dada o signe que la relacione amb el seu autor. Les propostes no premiades podran ser retirades pel seu autor/és, o persona autoritzada en l’adreça que s’especifi ca en la web FÒRUM en www.invattur.org i en un termini no superior a dos mesos després de la celebració de les jornades del Fòrum. Transcorregut el termini l’Organització podrà acordar sobre la seua conservació, utilització o destrucció. No hi ha la possibilitat d’esmenar omissions o reformular la proposta una vegada presentada.
 • 6. 7ª AVALUACIÓ DE PROPOSTES I RESOLUCIÓ DEL CONCURS Les propostes que hagen sigut presentades en termini i que complisquen amb els requisits exposats en els apartats anteriors seran avaluades per un Jurat constituït a este efecte i que estarà format per: - Dos representants de l’Agència Valenciana del Turisme - Un representant de l’Ajuntament de Benidorm - Un representant de la Universitat d’Alacant - Un representant per cadascuna de les entitats col·laboradores de la XVII edició del Fòrum Internacional de Turisme de Benidorm. El Jurat estarà presidit per un dels representants de l’Agència Valenciana del Turisme, actuant com a secretari el representant de la Universitat d’Alacant. El Jurat podrà acordar la presència d’experts en el camp d’investigació objecte del concurs, els quals participaran en les reunions i deliberacions amb veu i sense vot. El Jurat podrà reunir-se totes les vegades que considere convenient fi ns a la declaració de la resolució de concurs, havent d’emetre la mateixa amb anterioritat a la celebració de les jornades del Fòrum. 8ª. CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES PROPOSTES Es valorarà la concisió, claredat i brevetat dels documents descriptius, i en especial els aspectes següents: a) Originalitat i singularitat de la idea proposada. b) Adequació de la idea proposada a les especifi citats de Benidorm. c) Benefi cis que aportarà la seua posada en marxa. d) Possibilitat de la posada en marxa de la idea proposada. e) Consistència tècnica i grau de desenrotllament de la proposta. El Jurat podrà no valorar les propostes que se separen signifi cativament dels criteris exposats. Així mateix, el Jurat seleccionarà d’entre les propostes presentades aquelles que considere més rellevants fi ns a un màxim de 8 propostes, prenent en consideració els criteris de
 • 7. valoració exposats en l’apartat OCTAU. El Jurat declararà guanyadores a les propostes que obtinguen la major puntuació en cada modalitat del concurs. El Jurat es reserva el dret de declarar deserts els premis en el cas que les propostes presentades no reunisquen els requisits o el nivell de qualitat exigit en les Bases. Les decisions del Jurat seran recollides en una Acta i tindran caràcter irrevocable i inapel·lable. La comunicació dels guanyadors del concurs es farà pública durant la celebració de les jornades del Fòrum. 9ª. PROPIETAT DELS PROJECTES I ÚS DE LES PROPOSTES GUANYADORES Les propostes premiades seran propietat dels seus autors, reservant-se l’Organizació del Fòrum el dret de difusió pel mitjà que crega oportú. L’acceptació del premi implica la prestació de consentiment per a la utilització del nom, imatge i veu del guanyador/a en relació amb la difusió, promoció i publicitat del resultat del Concurs i les seues aplicacions. L’Organització del Fòrum es reserva el dret a desenrotllar, aplicar, reproduir, difondre en qualsevol mitjà o suport, comunicar i publicar totalment o parcialment les propostes premiades, en les condicions i format que crega oportú, durant un termini de deu anys des de la concessió dels premis. L’anterior s’establix sense detriment que els autors puguen publicar-les on estimen oportú una vegada haja tingut lloc la celebració del Fòrum i sense perjuí dels drets morals de propietat intel·lectual que els corresponguen. 10ª. ACCEPTACIÓ DE LES BASES La participació en el concurs porta implícita l’acceptació de les Bases i de la resolució del Jurat, la qual serà inapel·lable. L’Organizació es reserva el dret d’interpretar les Bases davant qualsevol situació que presente dubtes, sent les seues decisions defi nitives. ANNEX I: Sol·licitud de participació Modalitat Invat.tur Emprén ANNEX II: Sol·licitud de presentació de les propostes. (disponibles en www.invat.tur.org).
 • 8. de la Comunitat Valenciana 30 i 31 d’octubre de 2014 Institut Universitari d’Investigacions Turístiques Instituto Universitario de Investigaciónes Turísticas