rreth karburanteve

4,269 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
8 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,269
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

rreth karburanteve

 1. 1. OBJEKTIVAT Ne fund te ketij projekti duhet qe ne tejemi te afte: Te zgjerojme njohurite fizike dhelidhjen me teknologjine dhe mjedisin. Te aftesohemi per te bashkepunuar negrup Te hulumtojme mbi marjen einformacioneve per keto probleme
 2. 2. Përmbajtja e projektit: C’është elektriciteti????? Kushtet e sigurimit ne territorin e pikes setregtimit te karburantit e te gazit Kushtet e sigurimit ne vendet e punes Masat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi Masat mbrojtese nga shkarkimet atmosferikedhe nga elektriciteti statik Udhezim mbi perdorimin e aparaturave fiksezjarri Perdorimi praktik I fikseve te zjarrit Mirembajtia e kontrolli Njohuri te pergjithshme
 3. 3. C’është elektriciteti??????? Elektriciteti është një emërtimi përgjithshëm përllojshmërinë e dukurive qëndodhin nga prania dherrjedhja e ngarkesës. Nëse njëtrup është i ngarkuar me njëlloj ngarkesë ai konsiderohettrup i ngarkuar elektrikisht.Nëse një trup ka numër tëbarabartë ngarkesash tëkundërta atëherë ai nuk ështëi ngarkuar elektrikisht, ështëelektroasnjëanës. Shumëtrupa janë përcjellës dhe tëtjerë janë vecues. Ato lëndë tëcilat përmbajnë elektrone tëlira apo elektrone të cilatlevizin lirisht në brendësi tëtrupit quhen përcjellës. Tëtjerët janë vecues.
 4. 4. Elektriciteti dhe transporti Edhe mjetet etransportit përdorinelektricitetin për tëfunksionuar. Atopërdorin bateritë poredhe motori funksionduke përdorurdinamon, e cila zbatonparimet e elektricitetit.Po kështufunksionojnë edhetrenat, avionët,satelitët, anijetkozmike e të gjithamjetet e transportit.
 5. 5. Kushtet e sigurimit ne territorin epikes se tregetimit te karburantit ete gazit Territori duhet te jete I paster,I rregullt dhe I sistemuar.Ambjenti Ipunes duhet te jete I shtruar me beton ne menyre qe te mos krijohetbalte. Rruge kalimet e punemaresve duhet te jene me gjeresi temjaftueshme Rruget duhet te jene te lira per kalim dhe me ndricim temjaftueshem naten Pusetat.gropat puset etj te ndertuara brenda teritorit per qellime tendryshme duhet te jene te mbuluara ose te rrethuara Ne territorin e objektit duhe te vendosen tabela orjentuese qe tedisiplinojne levizjen e automjeteve brenda pikes Ndalohet perdorimi per ndricim brenda territorit I fenereve me vajguri me gaz shkrepseve ose pishtareve.Ne mungese te ndricimitelektrik lejohen te perdoren bateri ose fenere antideflagrante. Ndalohet brenda territorit prania e materialeve te ndryshme ndezesesi bari kallamat derrasa etj.
 6. 6. Kushtet e sigurimit ne vendet e punes Te gjitha vendet e punes duhet te mbahen te pastertadhe te rregullta.Nuk lejohet grumbullimi Ibaltes,mbeturinave dhe nen produkteve tenaftes.Vendet e punes duhet te jene te pajisura memjete e shuarjes se zjarrit. Dyshemeja ose sheshet ne vendet e punes duhet telahen ne uje ose me ndonje lende tjeter qe nuk karrezik per zjarr. Ndalohet nderrja e rrobave per tharje dhe venia perngrohje e materialeve te ndryshme ne tubacionet eaparrateve, ne panelet elektrike etj Per te parandaluar derdhjen dhe perhapjen ekarburanteve duhet te vendosen mbyllesit hidraulike nete gjitha shkarkimet,grup rezervuaresh etj. Brenda territorit te pikes se tregetimit te karburantitduhet te vendosen sisteme sinjalezimi automatike Ndalohet rreptesisht pirja e duhanit ne kete territor.
 7. 7.  Autobotet te cilet bejne transportin e karburantit te jenete tokezuar per shmangjen e elektricitetit statik. Furnizimi I mjeteve te cilat kane serbatorin mbi motormotocikleta etj te behen me kova dhe larg aparatures Te mos kete derdhje karburantesh ne territorin e Pikessi dhe papasterti te tjera Ne cdo 6 muaj te behet kontrolli I vlerave teknike tetokezuara ne piken e karburantit Ndalohet rreptesisht ne piken e karburantit saldimielektrik apo me oksigjen qe shkaktojne shkendija Kujdes rezervuarve te cilat per nje kohe te gjate kaneqendruar bosh pasi reaksioni kimik qe ndodh nepermjetsulfitit qe ka karburanti ne prani te oksigjenit qe eshteshperthyes
 8. 8.  Mos furnizo kur mjetet me pasagjere pineduhan Ndalohet parkimi I mjeteve te huaja ne pike Ndalohet lenia e pusetave te rezervuarevedhe pusetave elektrike te zbuluara Te behet kujdes nga puntoret e ngarkim-shkarkimit te autoboteve gjate hypjes apozbritjes nga boti prej rreshqitjes ne siperfaqene jashtme te botit Para se te hipesh ne bot hap parmakunmbrojtes Mos fillo pune mbi bot pa vendosur ne kokekasken mbrojtese dhe dorezat.
 9. 9. Masat e mbrojtjes nga zjarri dheshpetimit Ndalohet pirja e duhanit grumbullimi I qytetareveprane objektit.Te gjithe drejtuesit e automjetevene raste furnizimi me karburant duhet te marrinmasa: Te zbresin qytetaret nga mjeti larg objektit Te bejne fikjen e automjetit para furnizimit mekarburant Pasi eshte furnizuar nga ana e punonjesit mekarburant,I kerkon te largoje automjetin ngaobjekti.Kjo menyre veprimi te perdoret per tegjitha llojet e automjeteve Ndalohet mbajtia e lendeve plasese,bomblave tegazit,furnelave elektrike ne ambjentet e punes Punonjesi qe eshte ne pune ne rast zjarri merrketo masa:
 10. 10.  Lajmeron zjarrfikesit ose komunikonne numrin e telefonit perkates Ve ne perdorim fikset e zjarrit Fik celsin kryesor te energjise Kerkon ndihme te shpejte Kontrollon ambjentet e punes
 11. 11. Masat mbrojtese nga shkarkimeatmosferike dhe nga elektricitetistatik Per mbrojtejen nga veprimi I rrufeve dhe ngashkrakimi I elektricitetit statik e gjitheaparatura metalike, rezervuarve te karburantitsi dhe te gjitha tubacionet e tjera me lengje qevetendizen,paisen me tokezim.Kontrolli Itokezimit te paisjeve teknologjike dheaparaturave duhet te kryhet dy here ne vit.Nekohe me lageshtire dhe ngrica dhe ne kohe tethate.Kontrolli kryhet nga persona te licensuarduke dokumentuar vlerat perkatese nedokumentacionet perkatese.
 12. 12. Udhezim mbi perdorimin eaparaturave fikse zjarri Per mbrojtjen e Objekteve te Firmes nga zjarri,krahasmasave te tjera jane vendosur dhe fikse zjarri tedores.Me qellim qe keto aparate fikse zjarri te perdorenme efikasitet te plote te mirembahen e mireadministrohen nga ana e perdoruesve,udhezojme si meposhte: Aparatet fikse jane aparate te ndihmes se shpejte pershuarjen e zjareve te porsalindur dhe lokalizimi Izjarreve te medhenj.Jane te mbushura me pluhuruniversal prandaj mund te perdoren per shuarjen e cdolloj zjarri Meqenese lenda qe ndodhet ne aparatet fikse eshte ensasi te vogel dhe harxhohen brenda disasekondave,per shuarjen e zjarrite qe I ka kaluar kufite evatres se djegies perdoren 2 ose me shume fikse zjarriqe zjarri te shuhet ose te izolohet derisa te vijeautomjeti zjarrfikes
 13. 13. Perdorimi praktik I fikseve tezjarrit Gjate perdorimit veprohet ne kete menyre: Fiksi merret me njeren dore dhe pasi afrohet nedistance te afert lihet ne toke:me nejren dore kapetsigurec ndersa me te majten mbahet bombula nepjesen e siperme. Terhiqet fort siguresa hiqet dhe vihet ne toke me dorene djathte kapet doreza shkarkuese ne fund te tubit dukembajtur ne drejtim te vatres se zjarit.Njekohesisht dorae majte shtyp poshte fort valvulen e shkarkimit ndersame te djathten shtypet dhe mblidhet doreza dukerrealizuar hedhien e mbushjes se pluhurituniversal.Mbushja nuk hidhet mbi flake por ne vatren edjegies.Keshillohet qe pas hedhjes se mbushjessidomos ne mjedise te mbylluara te mos qendrohet aferdhe te perdoren mjete te thjeshte mbrojtese perfrymemarjen si garze e lagur etj.
 14. 14. Mirembajtja dhe kontrolli Vendosja e fikseve behet ne pershtatjeme objektin,ne vende te dukshem meajrosie pa lageshtire qe ne cdo kohemund te meret me lehtesi.Kontrolli teknikbehet prej specialistit cdo vit e ne rastnevoje rimbushen ne qendrat especializuara.Rimbushja behet dhe pascdo perdorimi.Pergjegjes pervendosjen,menyren e perdorimit,mirembajtjen e kontrollin e aparatevefikse ne objekt jane menaxheret dheshitesat e karburantit.Te meren masa permbrojtjen nga zjarri.
 15. 15. Njohuri te pergjithshme Karburantet clirojne avull me veti helmuese tecilat hyjne ne organizem shkaktojne goditjedhe helmimin e sistemit qendror nervor.Lendet lubrifikuese clirojne avuj te cilet dukeu thithur nga organizmi I njeriut per nje kohete gjate te japin dobesi te theksuar,lodhjedhembje koke dhe te teshtitura.Perqendrimi Iavujve lubrifikues nuk lejohet me shume se0.3mlg avuj/liter. Krburantet jane lehtesisht te ndezeshme tecilat ne temperature deri ne 45 grade celsiusavullohen ne sasine e mjaftueshme dukeformuar perqendrimet te tilla qe ne prani tenje burimi nxehtesie vetendizen.
 16. 16. Karakteristikat e produkteve tenaftes Benzina dhe gazoili klasifikohen si lengje te nxehta dheqe vetendizen. Nje nga cilesite baze te rreziqeve ngaproduktet e naftes, eshte avullueshmeria e larte e tyre,intesiteti i se ciles varet shume nga temperatura elengut, ajrit dhe te kushteve te ndryshme te ngrohjes.Gjate ngarkimit krijohen ngarkesa te rezikshme teenergjise elektrostatike, qe lidhen me shpejtesine,masen e levizjes dhe viskozitetin e produkteve tenaftes,madje dhe te nje sasie te vogel te ujit ne gjendjesuspenze, te ajrit dhe te copave te metaleve, te cilatshume shpejt zmadhojne rezikun e krijimit tengarkesave elektrostatike. Ne produktet e naftes, vlerate rrezikshme te potencialeve elektrostatike krijohengjate levizjes se tyre ne tubacione me shpejtesi qe ekalon nje meter ne sekond. Gjithashtu dhe me krijimin errymave ne magistrale me ngarkesa me avuj ose ajer tengjeshur.
 17. 17. Karakteristika te pergjithshme Karburantet vijne ne rruge tokesore me autocisterno,ne ate detare me anije te tipit cisterna.Ruajtjen e tyrene rezervuaret perkates, mbushjen e autocisternove,si dhe shperndarjen e tyre ne destinacion e ruajneshoqerite perkatese. Eshte projektuar stacioni imbushjes se autocisternave, duke perfshire neperputhje me sasine e produkteve te naftes katerinstalime mbushese. Te kater instalimet jane tedestinuar per shitje benzine dhe gazoili me kapacitet100/150 m³/ore.Mbushja e rezervuareve meproduktet respektive realizohet nepermjet stacionit tepompimit me pompa centrifugale nga anija eankoruar ne pontil bregdetar. Per mbrojtje nga reshjetatmosferike, estokada ku jane vendosur te montuarinstalimet e mbushjes eshte e mbuluar me tetojo telehte prej konstruksioni metalik.
 18. 18. Mbrojtja nga ngarkesatelektrostatike Gjithashtu duke patur parasysh dhemundesine e pashmageshme te lindjes serrymave elektrostatike gjate levizjes se lengut(produktit te naftes) neper tubacione,rezervuare etj, gjate proceseve te ngarkimit eshkarkimit, dukuri kjo e rrezikshme per lindjene vatrave te zjarrit, ne projekt jane marre masaper evitimin e pasojave. Mbrojtja nga rrymatelektrostatike te tubacioneve te linjaveteknologjike te projektuara, realizohet permeslidhjeve te konstruksioneve metalike te tyre,tek pajisjet e sistemit te tokezimit. Rezistencae kalimit te rrymes jo me shume se 100 ohm.
 19. 19. Mbrojtja nga shkarkimetatmosferike Ne kuadrin e mbrojtjes se objektit nga mundesia elindjes se zjarrit, eshte parashikuar edhe mbrojtja e tijnga shkarkimet atmosferike. Te gjithe objektet, sirezervuaret cilindrike vertikal mbitokesore dhe ato melartesi te madhe te ndodhura brenda territorit te sheshitte objektit te rezervuareve, si shtyllat e ndricimit meprozhektor, shtyllat e flamujve dhe ato te furnizimit meenergji elektrike perfshihen ne sistemin e mbrojtjes ngarenia nen tension. Mbrojtja e rezervuareve realizohetme instalime te elektrodave te tokezimit te lidhura direktne trupin e tyre. Stacioni i mbushjes se autocisternaveper mbrojtje realizohet me tokezimin e konstruksionitmetalik te tendes se mbulimit.Objekte e tjere, nyjetteknologjike te grup saracineskave, shtyllat eprozhektoreve, etj,S tokezohen duke u lidhur nesistemin e mbrojtjes te nenobjekteve ne vecanti ose teobjektit ne teresi.
 20. 20. Trajtimi i shkarkimeve terezervuareve Te gjithe derdhjet teknologjike te shkaktuaranga shkarkimet per pastrimin periodik terezervuareve depozitues te produkteve tenaftes, jane te sistemuar duke i kaluar neimpiantin e filtrimit, seperimit nga uji.Impianti itrajtimit te ketyre shkarkimeve eshte i perberenga nje dekantor statik, me te cilin behetseperimi per diference te densitetit, i ujit ngaproduktet e naftes. Produktet e naftes tegrumbulluara mund te trajtohen per tuperdorur ne industri si lende djegese. Uji idale nga dekantori kalon me tej ne nje gropete thelle te ndertuar jashte kufijve te objektitdhe ne afersi te tij.
 21. 21. Ndertimi tipik i nje kreheristatik

×