Konsumpcja Mediow 2009 (9 fala)

1,222 views

Published on

9 fala badania na temat konsumpcji mediow przez internautow

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,222
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
362
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Konsumpcja Mediow 2009 (9 fala)

 1. 1. Konsumpcja mediów Sposoby korzystania z mediów wśród internautów listopad – grudzień 2008 Styczeń 2009
 2. 2. Spis treści – Cel badania 3 – Metoda badania 5 – Podsumowanie wyników 8 – Korzystanie z mediów 19 – Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet 24 – Telewizja 38 – Radio 44 – Komunikatory internetowe 53 – Prasa 58 2 – Metryczka 78 2
 3. 3. 3 Cel badania 3
 4. 4. Cel badania Celem badania było: – poznanie zwyczajów internautów związanych z korzystaniem z mediów > w tradycyjnej formie, > za pośrednictwem internetu; – poznanie zwyczajów u ytkowników internetu związanych z korzystaniem z komunikatorów internetowych. 4 4
 5. 5. 5 Metoda badania 5
 6. 6. Metoda badania (1) Badanie zostało zrealizowane za pomocą ankiet internetowych emitowanych losowo na witrynach korzystających z bezpłatnej wersji systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site- centric stat.pl/PBI. Jest to badanie powtarzane cyklicznie. Niniejszy raport przedstawia analizy oparte na kwestionariuszach zebranych w dziewięciu falach badania: Liczba wypełnionych do Okres badania końca kwestionariuszy 21 – 27 października 2004 (1 fala) 10 112 9 – 23 maja 2005 (2 fala) 17 133 15 – 28 listopada 2005 (3 fala) 14 706 9 – 23 maja 2006 (4 fala) 12 665 13 – 26 listopada 2006 (5 fala) 16 050 27 lipca – 6 sierpnia 2007 (6 fala) 10 767 19 listopada – 4 grudnia 2007 (7 fala) 14 424 6 8 - 21 maja 2008 (8 fala) 13 980 21 listopada – 4 grudnia 2008 (9 fala) 15 002 Dane obejmują internautów w wieku 15 – 79 lat. W falach 6 i 7 stosowano nieznacznie 6 rozszerzoną wersję kwestionariusza, w fali 8 powrócono do wersji bazowej. W bie ącej (9) fali zmodyfikowano kwestionariusz, m.in. rozszerzając listy odpowiedzi dotyczące nazw stacji radiowych i tytułów czasopism. Z tego względu nale y zachować ostro ność przy interpretacji ró nic pomiędzy wymienionymi falami.
 7. 7. Metoda badania (2) Aby dane były reprezentatywne dla całej populacji internautów, odpowiedzi analizowano z wykorzystaniem wagi analitycznej, skonstruowanej na podstawie danych o płci i wieku internautów oraz o ich częstotliwości korzystania z internetu w Polsce, pochodzących z badania Omnibus PBS. Przedstawiana pod wykresami liczba respondentów (N), będąca podstawą procentowania, dotyczy danych niewa onych. W trakcie analiz sprawdzano istotność statystyczną ró nic interesujących wskaźników między danymi pochodzącymi z dwóch ostatnich fal badania, jak i ró nic ze względu na płeć i wiek w ostatniej fali. Wszystkie wyniki istotne statystycznie są oznaczone na wykresach strzałkami lub ramkami wskazującymi porównywane grupy. W przypadku du ej liczby istotnych wskaźników, wykresy opatrzone są stosownym komentarzem. Z uwagi na zaokrąglanie do liczb całkowitych, nie wszystkie odsetki na wykresach sumują się do 100%, a niektóre widoczne ró nice w wysokości słupków nie mają odzwierciedlenia w zaokrąglonych odsetkach. 7 przykład oznaczeń za pomocą strzałek istotne ró nice między wszystkimi grupami istotna ró nica między grupą „granatową” a 7 „niebieską” oraz „granatową” a „szarą” przykład komentarza Wszystkie ró nice są istotne , z wyjątkiem „National Geographic”.
 8. 8. 8 Podsumowanie wyników 8
 9. 9. Podsumowanie wyników – korzystanie z mediów Internauci poproszeni o wskazanie, które z podanych czynności wykonywali w dniu poprzedzającym wypełnienie ankiety, najczęściej wybierali przeglądanie stron internetowych i poczty elektronicznej (po ok. 2/3 wskazań) a tak e oglądanie telewizji (ponad połowa wskazań). W porównaniu do wiosny, częściej wskazywane było odwiedzanie stron internetowych, oglądanie telewizji i czytanie ksią ek. Zmniejszył się natomiast odsetek osób które przeglądały pocztę (email). Po raz kolejny spadł odsetek osób, które czytały prasę codzienną – tę czynność wskazała mniej ni jedna trzecia badanych. Mę czyźni częściej ni kobiety są aktywni w internecie, z kolei kobiety chętniej u ywają tradycyjnych mediów. Wyjątkami są: poczta elektroniczna, równie chętnie u ywana przez mę czyzn jak i kobiety, oraz prasa codzienna, którą częściej czytają mę czyźni. Wraz z wiekiem spada korzystanie z komunikatorów internetowych, rośnie natomiast czytelnictwo prasy codziennej. 9 Starsi internauci (w wieku powy ej 34 lat) częściej czytają tygodniki i dwutygodniki, a rzadziej przeglądają strony internetowe i korzystają z chatów czy list dyskusyjnych. 9
 10. 10. Podsumowanie wyników – korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet W porównaniu do wcześniejszej fali badania, spadła popularność internetu jako narzędzia umo liwiającego czytanie dzienników i miesięczników. Czytelnictwo tygodników oraz słuchalność radia przez internet nie uległy zmianie. Analiza uwzględniająca płeć internautów pokazuje, e mę czyźni zdecydowanie chętniej ni kobiety słuchają radia online, kobiety natomiast chętniej czytają wersie elektroniczne dzienników. W odniesieniu do wszystkich mediów wyraźnie zaznacza się wpływ wieku. W szczególności, wraz z wiekiem rośnie odsetek internautów, którzy kiedykolwiek czytali dzienniki i tygodniki/dwutygodniki przez internet a spada udział badanych słuchających kiedykolwiek radia przez internet. Ponadto badani w wieku poni ej 25 lat rzadziej ni starsi deklarowali czytanie wersji online miesięczników. Około 40% badanych słuchających radia za pośrednictwem internetu robi to co najmniej raz w tygodniu, natomiast ponad połowa czytelników prasy codziennej czyta ją raz w 1 0 tygodniu lub częściej. W porównaniu do fali wiosennej nastąpił niewielki spadek częstotliwości czytania tygodników i dwutygodników przez internet. Prawie dwie trzecie badanych robi to raz w miesiącu lub częściej. 10
 11. 11. Podsumowanie wyników – telewizja/klipy video w sieci Trzy czwarte (76%) internautów skorzystało z mo liwości oglądania telewizji i klipów video w internecie – jest to odsetek większy ni w przypadku innych mediów. Jeśli chodzi o serwisy oferujące treść tv i video, to w stosunku do poprzedniej fali badania umocniła się dominacja YouTube (wzrost z 82% do 86%). Popularność drugiego pod względem popularności serwisu - Wrzuta.pl – pozostała na tym samym poziomie (45%). W stosunku do poprzedniej fali pozostałe serwisy w tej kategorii były wskazywane rzadziej. Analiza płci i wieku pokazuje, e wśród mę czyzn i młodszych internautów występuje większy ni w pozostałych grupach odsetek respondentów, którzy kiedykolwiek oglądali TV/klipy video w sieci, a tak e większa częstotliwość podejmowania tego typu aktywności. Tych internautów mo na więc określić jako harduserów. Chętniej ni pozostali korzystają oni z serwisów typu YouTube (który jest liderem bez względu na płeć), Maxior i Smog. Drugi pod względem popularności serwis – Wrzuta.pl przyciąga w większym stopniu młode 1 internautki. Wśród osób starszych bardziej popularne są polskie portale, które 1 zamieszczają materiały video, jak i sygnowane przez nie telewizje internetowe. Zainteresowanie serwisami oferującymi ten rodzaj telewizji - Onet.tv, Interia.tv, 11 WPtv.wp.pl – waha się w granicach 5-12%, przy czym ich popularność rośnie wraz z wiekiem internautów. Podobny wzrost ma miejsce w przypadku telewizji interaktywnej iTVP. Debiutujący w zestawieniu serwis Ipla.pl / Ipla.tv jest podobnie popularny wśród kobiet i mę czyzn, we wszystkich grupach wiekowych.
 12. 12. Podsumowanie wyników – telewizja Najpopularniejszą stacją telewizyjną wśród internautów pozostaje TVN, którego wynik nie zmienił się w stosunku do badania wiosennego – tę stację wskazało 69% badanych oglądających telewizję w dniu poprzedzającym wypełnianie ankiety. Kolejne miejsca pod względem popularności zajmują Polsat, TVP 1 i TVP 2. W porównaniu do poprzedniej fali badania spadła popularność TVP 1, TVN 7, kanałów tematycznych: sportowych oraz z kreskówkami. Kablowo-satelitarne tematyczne kanały dokumentalne na przełomie listopada i grudnia były bardziej popularne ni w maju. W przypadku większości stacji telewizyjnych widoczne są ró nice w oglądalności ze względu na płeć internautów. Kobiety chętniej ni mę czyźni oglądają TVN i tematyczne kanały muzyczne. Mę czyźni z kolei preferują większość pozostałych stacji, w szczególności stacje informacyjne oraz tematyczne kanały sportowe i dokumentalne. TVP 2 jest jedyną stacją równie popularną wśród kobiet, jak wśród mę czyzn. Badani w wieku powy ej 34 lat chętniej ni młodsi oglądają TVN24, kanały telewizji 1 publicznej: TVP 1, TVP Info, TVP Polonia oraz tematyczne kanały dokumentalne. Ta grupa 2 badanych rzadziej ogląda TVN. Natomiast młodsi u ytkownicy internetu (15-24 lata) chętniej ni starsi oglądają Polsat i tematyczne kanały muzyczne, mniej chętnie - tematyczne kanały filmowe. 12 Rozkład godzinowy oglądalności telewizji w okresie jesiennym ma ró ny kształt w dni powszednie i wolne od pracy. Choć w obu przypadkach szczytowe godziny to okres między 17:00 a 00:00, to w godzinach 9:00-16:00 w weekendy telewizję ogląda więcej osób ni w dni powszednie.
 13. 13. Podsumowanie wyników – radio (1) Poniewa w bie ącej fali badania rozszerzono listę stacji radiowych (o RMF Maxx, Radio Eska Rock, RMF Classic, VOX FM, lokalne rozgłośnie Polskiego Radia i Radio Jazz), nale y ostro nie podchodzić do zmian wyników w stosunku do poprzedniej fali. Obsada pierwszych trzech miejsc w rankingu słuchalności stacji radiowych wśród internautów nie zmienia się od października 2004. Zajmują je ogólnopolskie stacje serwujące muzykę popularną – RMF FM (wskazane przez 42% badanych słuchających radia w przeddzień wypełnienia ankiety), Radio Zet (33%) i Radio Eska (27%). Czwarte miejsce zajęła debiutująca w zestawieniu stacja RMF Maxx (14%). Dość dobre wyniki mają dwie inne debiutujące stacje – Eska Rock (9%) i RMF Classic (5%). Prawdopodobnie w związku z rozszerzeniem listy odpowiedzi zmniejszył się odsetek badanych, którzy wskazali odpowiedź „inna stacja radiowa”. Mę czyźni chętniej ni kobiety słuchają publicznych stacji radiowych – Programu 1 i 3 PR, oraz Planety FM (dawniej Radiostacja), Antyradia i radia TOK FM. Natomiast większy 1 odsetek kobiet ni mę czyzn słucha najpopularniejszych stacji - RMF FM i Radia Zet. 3 Te dwie najpopularniejsze stacje są równie chętnie słuchane przez badanych z wszystkich grup wiekowych. Eska, RMF Maxx i Planeta FM to najbardziej młodzie owe stacje. Ich 13 słuchalność wyraźnie spada wraz z wiekiem. Z wiekiem rośnie natomiast popularność publicznych „Jedynki” i „Trójki”, Radia Złote Przeboje oraz TOK FM.
 14. 14. Podsumowanie wyników – radio (2) Internauci w wieku powy ej 34 lat chętniej ni młodsi badani słuchają Radia Plus, VOX FM, „Dwójki” i lokalnych rozgłośni Polskiego Radia, Radia Jazz oraz radia PIN. Rozkład godzinowy słuchalności radia w zale ności od dnia tygodnia pokazuje, e w dni powszednie występuje ogólnie wy sza słuchalność tego medium. Szczyt korzystania w dni powszednie to godziny 7:00-18:00, czyli czas spędzany w pracy. W dni wolne od pracy najwy sza słuchalność ma miejsce w godzinach 8:00-20:00. 1 4 14
 15. 15. Podsumowanie wyników – komunikatory internetowe Jeśli chodzi o popularność komunikatorów internetowych wśród polskich internautów, to Gadu-Gadu w dalszym ciągu deklasuje rywali. Korzysta z niego prawie 9 z 10 badanych korzystających z komunikatorów w przeddzień wypełnienia ankiety. Kolejny pod względem popularności jest Skype – z niego korzysta prawie dwie piąte analizowanej grupy. Gadu-Gadu zwiększyło nieco swoją popularność w stosunku do majowej fali badania, popularność Skype pozostała na tym samym poziomie. Zmniejszyło się korzystanie z wszystkich pozostałych komunikatorów. Gadu-Gadu jest nieco bardziej popularne wśród kobiet, ni wśród mę czyzn, du o większe jest jednak zró nicowanie korzystania z komunikatorów w poszczególnych grupach wiekowych. Wraz z wiekiem spada korzystanie z Gadu-Gadu (z 93% wśród respondentów w wieku 15-24 lat do 72% w grupie 35-79 lat), rośnie natomiast korzystanie ze Skype (odpowiednio z 27% do 59% w tych samych grupach). 1 5 Profil godzinowy korzystania z komunikatorów jest podobny dla weekendów i dni powszednich - rośnie w ciągu dnia, osiągając szczyt między 19:00 a 23:00. 15
 16. 16. Podsumowanie wyników – dzienniki Gazeta Wyborcza jest na pierwszym miejscu wśród czytanych przez internautów dzienników. Na kolejnych pozycjach znajdują się ex aequo Rzeczpospolita i Fakt, a następnie Metro oraz Dziennik i Super Express. W porównaniu do poprzedniej fali badania, spadła popularność Gazety Prawnej, Polski i Gazety Podatkowej. Ró nice w czytelnictwie zaznaczają się między płciami głównie dla tytułów tematycznych: Przegląd Sportowy, Giełda Samochodowa, Parkiet i Puls Biznesu są chętniej czytane przez mę czyzn, kobiety natomiast częściej sięgają po Gazetę Prawną. Ponadto mę czyźni częściej ni kobiety sięgają po Rzeczpospolitą oraz Polskę. Badani z najmłodszej grupy wiekowej (15-24 lata) częściej ni osoby w starszym wieku czytają Metro, rzadziej – Gazetę Wyborczą. Zainteresowanie Rzeczpospolitą, Gazetą Prawną oraz Gazetą Podatkową wzrasta wraz z wiekiem. 1 6 16
 17. 17. Podsumowanie wyników – tygodniki/dwutygodniki Poniewa w bie ącej fali badania rozszerzono listę odpowiedzi (o Na ywo, Teleprogramy oraz Świat i Ludzie), nale y ostro nie podchodzić do zmian wyników w stosunku do poprzedniej fali. Na przełomie listopada i grudnia najczęściej czytanymi przez internautów tygodnikami okazały się Program TV oraz Newsweek a tak e Agora, Polityka i Tele Tydzień. Spośród tych tytułów jedynie notowania Newsweeka nie podniosły się w stosunku do maja. Występują wyraźne ró nice między płciami w przypadku czytelnictwa tygodników/dwutygodników kierowanych do kobiet (jak tytuły poradnikowe, czy dotyczące ycia gwiazd) bądź mę czyzn (jak pisma motoryzacyjne). Ponadto niektóre tygodniki opiniotwórcze (Wprost i Polityka) są częściej czytane przez mę czyzn, ni przez kobiety. Respondenci w wieku powy ej 34 lat częściej ni pozostali sięgali po Angorę, Politykę, Wprost, Komputer Świat a tak e tygodniki dla kobiet, jak Przyjaciółka, Pani Domu, Naj, 1 7 ycie na Gorąco czy Chwila dla Ciebie. Respondenci w wieku do 24 lat częściej wskazywali z kolei Program TV, Piłkę No ną, Bravo, Bravo Girl, Bravo Sport oraz Cogito. 17
 18. 18. Podsumowanie wyników – miesięczniki Najpopularniejszym miesięcznikiem jest podobnie jak w okresie wiosennym Twój Styl. Jego ostatnie wydanie czytała jedna dziesiąta badanych. Pozostałe popularne w bie ącej fali badania miesięczniki to Auto Moto, CKM, Playboy, Focus i National Geographic. W porównaniu do poprzedniej fali, wzrost popularności odnotowały jedynie Twój Styl i Poradnik Domowy. Rzadziej w bie ącej fali wskazywane były CKM, Claudia, Cztery Kąty, CD Action, Avanti, Glamour, Joy, Mój Piękny Ogród, Uroda, Dobre Rady, Dziewczyna, Popcorn oraz Cienie i Blaski. Ze względu na to, e miesięczniki są zwykle adresowane konkretnie do kobiet lub mę czyzn, występują istotne ró nice w ich czytelnictwie w zale ności od płci. Dla pism, którym trudniej przypisać płeć grupy celowej ró nice są mniejsze (Focus) lub nie występują wcale (National Geographic). Podział na wiek pokazuje, e starsi internauci chętniej ni młodsi sięgają po pisma 1 8 związane z mieszkaniem, domem lub ogrodem (Cztery Kąty, M jak Mieszkanie, Mój Piękny Ogród, Ładny Dom, Murator, Moje Mieszkanie, Działkowiec), a mniej chętnie po pisma dla mę czyzn (CKM, Playboy). 18 Wśród pism dla kobiet mo na wyró nić dwie grupy: czytane częściej przez młodsze osoby (do 24 lat): Avanti, Cosmopolitan i Glamour oraz znajdujące więcej czytelników w starszym wieku: Twój Styl, Pani, Claudia, Świat Kobiety i Olivia.
 19. 19. 1 9 Korzystanie z mediów 19
 20. 20. Korzystanie z mediów Które z wymienionych czynności wykonywałeś wczoraj? (porównanie do poprzednich fal) (1/2) [%] 100 90 W porównaniu do sezonu wiosennego, w okresie jesiennym badani częściej przeglądali strony internetowe oraz oglądali telewizję. 80 73 71 71 71 70 70 69 69 68 68 68 Spadło natomiast korzystanie z poczty 68 67 66 66 70 64 63 elektronicznej oraz czytelnictwo prasy codziennej. 63 63 62 61 59 59 58 57 57 55 55 60 54 53 52 52 51 50 50 44 44 43 42 41 40 39 39 39 39 39 39 38 36 36 35 40 34 32 31 31 30 20 10 2 0 0 przeglądanie przeglądanie oglądanie słuchanie radia rozmowy z czytanie prasy zawartości stron poczty telewizji wykorzystaniem codziennej internetowych elektronicznej komunikatora internetowego 20 październik 2004; maj 2005; listopad 2005; N=10 112 N=17 133 N=14 706 maj 2006; listopad 2006; lipiec-sierpień 2007; N=12 665 N=16 050 N=10 767 listopad-grudzień 2007; maj 2008; listopad-grudzień 2008; N=14 424 N=13 980 N=15 002 N – wszyscy respondenci Źródło: gemiusReport, 2004-2008
 21. 21. Korzystanie z mediów Które z wymienionych czynności wykonywałeś wczoraj? (porównanie do poprzednich fal) (2/2) [%] 100 90 80 70 60 W sezonie jesiennym czytelnictwo 50 tygodników/dwutygodników oraz miesięczników pozostało na podobnym poziomie, wzrósł nieco odsetek 40 32 31 badanych czytających ksią ki. 30 30 30 29 28 26 26 30 25 24 23 22 22 22 20 18 18 17 16 16 20 15 14 14 14 13 13 13 13 13 12 12 12 11 10 5,4 9 4,9 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 2 0 1 czytanie ksią ki czytanie czytanie rozmowy oglądanie adne z tygodników/ miesięczników z wykorzystaniem filmu w kinie wymienionych dwutygodni- chatu/list ków dyskus. 21 październik 2004; maj 2005; listopad 2005; N=10 112 N=17 133 N=14 706 maj 2006; listopad 2006; lipiec-sierpień 2007; N=12 665 N=16 050 N=10 767 listopad-grudzień 2007; maj 2008; listopad-grudzień 2008; N=14 424 N=13 980 N=15 002 N – wszyscy respondenci Źródło: gemiusReport, 2004-2008
 22. 22. Korzystanie z mediów Które z wymienionych czynności wykonywałeś wczoraj? (podział ze względu na płeć) 63 przeglądanie zawartości stron internetowych 72 64 przeglądanie poczty elektronicznej 63 56 oglądanie telewizji 51 45 słuchanie radia 43 rozmowy z wykorzystaniem komunikatora 35 W porównaniu do kobiet, 36 internetowego mę czyźni częściej wykonują czynności związane z 31 czytanie prasy codziennej 34 internetem: surfują po sieci, rozmawiają u ywając 32 komunikatorów internetowych czytanie ksią ki 20 bądź chatów i list dyskusyjnych. Wyjątkiem jest korzystanie z 19 czytanie tygodników / dwutygodników 16 poczty elektronicznej – jest tak samo popularne wśród obu płci. 2 14 czytanie miesięczników 11 Kobiety przodują w korzystaniu 2 z większości tradycyjnych 10 mediów (z wyjątkiem prasy rozmowy z wykorzystaniem chatu / list dyskusyjnych 13 codziennej, którą częściej czytają mę czyźni). 4 22 oglądanie filmu w kinie 4 kobieta; mę czyzna; 5 adne z wymienionych 6 N=7 285 N=7 717 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%] N – wszyscy respondenci Źródło: gemiusReport, listopad-grudzień 2008
 23. 23. Korzystanie z mediów Które z wymienionych czynności wykonywałeś wczoraj? (podział ze względu na wiek) 71 przeglądanie zawartości stron internetowych 71 62 63 przeglądanie poczty elektronicznej 71 60 61 oglądanie telewizji 54 45 49 słuchanie radia 46 37 Wraz z wiekiem maleje rozmowy z wykorzystaniem komunikatora 51 skłonność 33 do porozumiewania się za internetowego 22 pośrednictwem 26 komunikatorów internetowych czytanie prasy codziennej 32 38 oraz do oglądania telewizji i słuchania radia. Rośnie 29 czytanie ksią ki 25 natomiast czytelnictwo prasy 24 codziennej. 16 czytanie tygodników / dwutygodników 17 Młodsi internauci (15-24 lata) 20 chętniej ni starsi czytają 2 12 ksią ki. Z kolei starsi (powy ej 3 czytanie miesięczników 14 13 34 lat) częściej czytają tygodniki i dwutygodniki, a 14 rozmowy z wykorzystaniem chatu / list dyskusyjnych 12 rzadziej przeglądają strony 9 internetowe i korzystają z 23 4 chatów/list dyskusyjnych. oglądanie filmu w kinie 4 4 15-24; 25-34; 35-79; 5 adne z wymienionych 4 N=7 256 N=3 795 N=3 951 7 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%] N – wszyscy respondenci Źródło: gemiusReport, listopad-grudzień 2008
 24. 24. 2 4 Korzystanie z tradycyjnych mediów 24 przez internet
 25. 25. Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet Odsetek odpowiedzi „tak” (porównanie do poprzedniej fali) 67 W porównaniu do słuchanie radia poprzedniej, wiosennej 68 fali badania, nieco mniejszy odsetek osób zadeklarował czytanie dzienników i miesięczników przez 64 internet. czytanie dzienników 66 33 czytanie tygodników / dwutygodników 34 2 5 28 listopad-grudzień 2008; 25 czytanie miesięczników N=15 002 30 maj 2008; N=13 980 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%] N – wszyscy respondenci Źródło: gemiusReport, 2008
 26. 26. Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet Odsetek odpowiedzi „tak” (podział ze względu na płeć) 62 słuchanie radia 73 65 czytanie dzienników 63 34 Większy odsetek mę czyzn ni czytanie tygodników / kobiet słuchał kiedykolwiek dwutygodników 32 radia za pośrednictwem 2 internetu, kobiety natomiast 6 wiodą prym w czytaniu prasy codziennej przez internet. 29 26 czytanie miesięczników kobieta; mę czyzna; 27 N=7 285 N=7 717 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%] N – wszyscy respondenci Źródło: gemiusReport, listopad-grudzień 2008
 27. 27. Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet Odsetek odpowiedzi „tak” (podział ze względu na wiek) 78 słuchanie radia 74 53 59 czytanie dzienników 63 69 28 Wraz z wiekiem spada odsetek internautów, czytanie tygodników / którzy kiedykolwiek słuchali radia przez 33 dwutygodników internet, rośnie natomiast odsetek badanych, 38 2 którzy kiedykolwiek czytali przez sieć dzienniki i tygodniki/dwutygodniki. Ponadto 7 młodsi internauci rzadziej ni starsi deklarują, e czytają miesięczniki przez sieć. 24 27 czytanie miesięczników 30 30 15-24; 25-34; 35-79; N=7 256 N=3 795 N=3 951 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%] N – wszyscy respondenci Źródło: gemiusReport, listopad-grudzień 2008
 28. 28. Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet Jak często słuchasz radia za pośrednictwem internetu? (porównanie do poprzedniej fali) W porównaniu do poprzedniej fali badania, nie listopad-grudzień 2008; zmieniła się 15 10 14 19 32 10 N=10 935 częstotliwość słuchania radia przez internet. Około 40% badanych słuchających radia za pośrednictwem internetu robi to co najmniej raz w tygodniu. maj 2008; 15 10 15 18 31 10 2 N=10 698 8 28 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%] codziennie lub prawie codziennie 3 - 5 razy w tygodniu 1 - 2 razy w tygodniu 1 - 3 razy w miesiącu rzadziej ni raz w miesiącu słuchałem(łam) tylko raz N – respondenci, którzy kiedykolwiek słuchali radia za pośrednictwem internetu Źródło: gemiusReport, 2008
 29. 29. Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet Jak często czytasz dzienniki (prasę codzienną) w wersji internetowej? (porównanie do poprzedniej fali) Ponad połowa czytelników prasy codziennej czyta listopad-grudzień 2008; 21 12 21 20 21 4 ją co najmniej N=9 718 raz w tygodniu. maj 2008; 21 13 21 20 20 4 2 N=9 204 9 29 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%] codziennie lub prawie codziennie 3 - 5 razy w tygodniu 1 - 2 razy w tygodniu 1 - 3 razy w miesiącu rzadziej ni raz w miesiącu czytałem(łam) tylko raz N – respondenci, którzy kiedykolwiek czytali dzienniki w wersji elektronicznej Źródło: gemiusReport, 2008
 30. 30. Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet Jak często czytasz tygodniki/dwutygodniki w wersji internetowej? (porównanie do poprzedniej fali) 64% listopad-grudzień 2008; 9 9 19 27 30 6 N=5 080 W porównaniu do fali wakacyjnej nastąpił spadek 66% częstotliwości czytania tygodników i dwutygodników maj 2008; 8 9 20 29 28 6 przez internet. 3 N=4 726 0 30 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%] codziennie lub prawie codziennie 3 - 5 razy w tygodniu 1 - 2 razy w tygodniu 1 - 3 razy w miesiącu rzadziej ni raz w miesiącu czytałem(łam) tylko raz N – respondenci, którzy kiedykolwiek czytali tygodniki/dwutygodniki w wersji elektronicznej Źródło: gemiusReport, 2008
 31. 31. Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet Jak często czytasz miesięczniki w wersji internetowej? (porównanie do poprzedniej fali) Częstotliwość czytania miesięczników listopad-grudzień 2008; w internecie nie 6 6 11 30 39 8 N=4 319 zmieniła się w stosunku do fali wiosennej. Ponad połowa czytających internetowe wersje miesięczników robi to co najmniej raz w tygodniu. maj 2008; 7 6 12 30 38 8 3 N=4 193 1 31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%] codziennie lub prawie codziennie 3 - 5 razy w tygodniu 1 - 2 razy w tygodniu 1 - 3 razy w miesiącu rzadziej ni raz w miesiącu czytałem(łam) tylko raz N – respondenci, którzy kiedykolwiek czytali miesięczniki w wersji elektronicznej Źródło: gemiusReport, 2008
 32. 32. Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet Czy oglądałeś(łaś) kiedykolwiek telewizję/pliki video za pośrednictwem internetu? Odsetek odpowiedzi „tak” OGÓŁEM; 76 N=15 002 Oglądanie kobieta; 72 telewizji/plików N=7 285 video przez internet jest domeną mę czyzn mę czyzna; 79 i młodych N=7 717 internautów. 3 15-24; 86 2 N=7 256 25-34; 81 N=3 795 32 35-79; 62 N=3 951 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%] N – wszyscy respondenci Źródło: gemiusReport, listopad-grudzień 2008
 33. 33. Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet Jak często oglądasz klipy video/telewizję za pośrednictwem internetu? OGÓŁEM; 14 14 21 22 23 5 N=12 154 Mę czyźni częściej ni kobiety kobieta; 10 11 19 25 29 6 oglądają N=5 672 telewizję/klipy video mę czyzna; w internecie. 18 17 22 21 18 4 N=6 482 Częstotliwość oglądania 15-24; 21 18 22 20 17 4 tv/video w N=6 291 internecie 3 maleje 25-34; 3 z wiekiem. 12 14 20 23 27 4 N=3 168 35-79; 8 9 20 26 29 7 N=2 695 33 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%] codziennie lub prawie codziennie 3-5 razy w tygodniu 1-2 razy w tygodniu 1-3 razy w miesiącu rzadziej ni raz w miesiącu oglądałem(łam) tylko raz N – respondenci, którzy kiedykolwiek oglądali telewizję/klipy video za pośrednictwem internetu Źródło: gemiusReport, listopad-grudzień 2008
 34. 34. Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet Na jakich serwisach internetowych oglądasz klipy video/telewizję? (porównanie do poprzednich fal) (1/2) [%] 100 86 90 82 75 80 YouTube ponownie umocnił swoją pozycję 70 najpopularniejszego serwisu umo liwiającego oglądanie 70 klipów video. Na drugim miejscu z niezmienionym wynikiem pozostaje Wrzuta.pl. Popularność pozostałych 60 serwisów w tej kategorii spadła. 45 45 50 38 37 34 40 33 29 28 24 24 30 24 21 21 18 18 18 17 17 17 17 16 16 15 14 20 14 14 13 13 13 13 13 12 10 0 Wrzuta.pl Maxior.pl Video.google.com/ Smog.pl YouTube.com/ Onet.pl (portal) Interia.pl (portal) WP.pl (portal) internetowa Onet.pl) Onet.tv (telewizja Video.google.pl YouTube.pl 3 4 34 lipiec-sierpień 2007; listopad-grudzień 2007; maj 2008; listopad-grudzień 2008; N=6 531 N=8 508 N=8 799 N=9 083 N – respondenci, którzy oglądają telewizję/klipy video za pośrednictwem internetu Źródło: gemiusReport, 2007-2008 przynajmniej raz w miesiącu
 35. 35. Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet Na jakich serwisach internetowych oglądasz klipy video/telewizję? (porównanie do poprzednich fal) (2/2) [%] 100 90 80 Większość serwisów internetowych o mniejszej popularności odnotowała spadki oglądalności. 70 Od bie ącego badania respondenci nie są pytani o 60 nie istniejącą ju witrynę Lemontv.pl. W zestawieniu pojawia się natomiast nowa witryna 50 – Ipla.pl / Ipla.tv. Tę stronę wskazało 4% badanych, którzy oglądają zawartość video w 40 internecie przynajmniej raz w miesiącu. 30 15 20 14 13 12 11 9 9 9 9 9 8 10 7 7 7 6 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 0 internetowa internetowa iTVP.pl Patrz.pl Lemontv.pl videoblogi Ipla.pl / inne serwisy nie wiem / nie 5 WPtv.wp.pl Interia.pl) (telewizja (telewizja Ipla.tv Interia.tv pamiętam WP.pl) 35 lipiec-sierpień 2007; listopad-grudzień 2007; maj 2008; listopad-grudzień 2008; N=6 531 N=8 508 N=8 799 N=9 083 N – respondenci, którzy oglądają telewizję/klipy video za pośrednictwem internetu Źródło: gemiusReport, 2007-2008 przynajmniej raz w miesiącu
 36. 36. Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet Na jakich serwisach internetowych oglądasz klipy video/telewizję? (podział ze względu na płeć) 86 YouTube.com / YouTube.pl 85 49 Wrzuta.pl 42 26 Onet.pl (portal) 22 15 Interia.pl (portal) 13 10 Maxior.pl 16 10 Video.google.com / Video.google.pl 15 9 Smog.pl 15 12 WP.pl (portal) 13 12 Onet.tv (telewizja internetowa Onet.pl) 11 Dominujący w zestawieniu YouTube 6 iTVP.pl 10 jest równie chętnie odwiedzany przez kobiety jak i przez mę czyzn. 7 Interia.tv (telewizja internetowa Interia.pl) 7 Kobiety chętniej ni mę czyźni 3 WPtv.wp.pl (telewizja internetowa WP.pl) 3 6 oglądają telewizję/pliki video na 6 portalach – Onecie i Interii (ale nie na 3 Patrz.pl 5 WP), a tak e na Wrzuta.pl. Natomiast 4 mę czyźni preferują serwisy takie jak Ipla.pl / Ipla.tv 4 Maxior, Google Video czy Smog. 2 videoblogi 36 2 6 inne serwisy 10 kobieta; mę czyzna; 2 nie wiem / nie pamiętam N=3 847 N=5 236 3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%] N – respondenci, którzy oglądają telewizję/klipy video za pośrednictwem Źródło: gemiusReport, listopad-grudzień 2008 internetu przynajmniej raz w miesiącu
 37. 37. Korzystanie z tradycyjnych mediów przez internet Na jakich serwisach internetowych oglądasz klipy video/telewizję? (podział ze względu na wiek) 94 YouTube.com / YouTube.pl 88 70 56 Wrzuta.pl 42 29 16 Onet.pl (portal) 25 36 10 Interia.pl (portal) 15 20 19 Maxior.pl 10 8 13 Video.google.com / Video.google.pl 11 15 15 Smog.pl 14 7 9 WP.pl (portal) 12 19 8 Onet.tv (telewizja internetowa Onet.pl) 12 17 Materiały video zamieszczane 6 iTVP.pl 10 na portalach internetowych (Onet, Interia, 11 5 WP) oraz telewizje internetowe nale ące do Interia.tv (telewizja internetowa Interia.pl) 7 11 portali przyciągają w większym stopniu 3 starszych u ytkowników sieci. Tymczasem WPtv.wp.pl (telewizja internetowa WP.pl) 3 4 7 serwisy takie jak YouTube, Wrzuta i Maxior 7 5 Patrz.pl 3 są znacznie chętniej odwiedzane przez 4 młodszych internautów. 4 Ipla.pl / Ipla.tv 3 4 1 videoblogi 1 37 5 9 inne serwisy 8 8 15-24; 25-34; 35-79; 2 nie wiem / nie pamiętam N=5 059 N=2 235 N=1 789 2 4 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 [%] N – respondenci, którzy oglądają telewizję/klipy video za pośrednictwem Źródło: gemiusReport, listopad-grudzień 2008 internetu przynajmniej raz w miesiącu
 38. 38. 3 8 Telewizja 38

×