Chương 5.Thiết kế hệ thống

844 views
766 views

Published on

Tài liệu sưu tầm. Bài giảng thuộc bộ môn Hệ thống thông tin quản lý.
Xem thêm tại: http://www.slideshare.net/interboy9x

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
844
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
33
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Chương 5.Thiết kế hệ thống

 1. 1. Chöông 5 Thieát keá heä thoángToùm taét chöông 5 Chuyeån tieáp töø phaân tích ñeán thieát keá Caùc phöông aùn thieát keá Ñaùnh giaù 2 1
 2. 2. 1.Chuyeån tieáp töø phaân tích ñeán thieát keá Muïc ñích cuûa phaân tích laø ruùt ra 1 moâ hình luaän lyù veà caùch thöùc hoaït ñoäng hieän taïi cuûa HT. Nhöõng giôùi haïn cuûa HT hieän taïi Coù nhöõng yeâu caàu ñoái vôùi HT môùi (maø HT hieän taïi khoâng ñaùp öùng) Tính khoâng hieäu quaû cuûa HT hieän taïi Nhöõng khaùi nieäm vaät lyù ñöa vaøo phaân tích luaän lyù (neân loaïi boû)--> Giaûi quyeát nhöõng giôùi haïn cuûa HT hieän taïi, nhaèm giuùp ñònh höôùng cho HT môùi. 31.Chuyeån tieáp töø phaân tích ñeán thieát keáGiaûi quyeát nhöõng yeâu caàu môùi Naûy sinh nhöõng yeâu caàu môùi khi HT phaûi thay ñoåi lôùn nhö Vieäc maùy tính hoùa 1 HT thuû coâng Hay Vieäc thay theá HT maùy tính hieän taïi baèng 1 HT maùy tính khaùc Phaùt hieän nhöõng yeâu caàu môùi thoâng qua nhöõng cuoäc phoûng vaán vôùi Ban giaùm ñoác Nhöõng ngöôøi söû duïng Boå sung nhöõng yeâu caàu môùi --> Boå sung nhöõng quaù trình môùi trong Sô ñoà DFD ôû möùc cao vaø caùc möùc thaáp hôn (Moâ taû lôøi vaên coù caáu truùc) --> Söûa ñoåi Sô ñoà thöïc theå vaø sô ñoà thöïc theå chöùc naêng => Söûa ñoåi Moâ hình luaän lyù cuûa HT. 4 2
 3. 3. 1.Chuyeån tieáp töø phaân tích ñeán thieát keáVí duï Giaûi quyeát nhöõng yeâu caàu môùi Ban quaûn lyù caàn baùo caùo: Toång giaù trò cuûa nhöõng haøng hoùa ñöôïc baùn ra theo loaïi maët haøng, vaø loaïi khaùch haøng --> Thieát laäp caùc vuøng thò tröôøng naøo ñang gia taêng vaø ñang suùt giaûm theo doanh thu Loaïi khaùch haøng: caùc cöûa haøng baùn leû chuyeân doanh, nhöõng chuoãi cöûa haøng baùn leû khoâng chuyeân, nhöõng cöûa hieäu ñôn khoâng chuyeân Loaïi maët haøng: ñóa compact, baøn xoay, HT mini rack, boä ñieàu khieån taàn soá (graphic equalizer) 51.Chuyeån tieáp töø phaân tích ñeán thieát keá Ví duï Giaûi quyeát nhöõng yeâu caàu môùiBAÙO CAÙO DOANH THUNgaøy baét ñaàu 12/12/93 Ngaøy keát thuùc 12/01/94 Maõ haøng hoùa Maõ khaùch haøng Giaù trò A1 1 45.123 2 100.876 3 1.112 4 0 A2 1 107.879 2 232.112 : : : : Baùo caùo Phaân tích doanh thu theo loaïi khaùch haøng trong loaïi maët haøng 6 3
 4. 4. 1.Chuyeån tieáp töø phaân tích ñeán thieát keá Ví duï Giaûi quyeát nhöõng yeâu caàu môùi khaøng#, ngaøy hñôn, [maõ hhoùa, giaù baùn, slöôïng]* D5 hñôn khaøng 4 Cbò maõ khaøng phtích phaân tích baùn baùn D3 ctieát khaøng GÑOÁCSô ñoà doøng döõ lieäu cho vieäc taïo keát xuaát cuûa Quaù trình phaân tích doanh thu 71.Chuyeån tieáp töø phaân tích ñeán thieát keá Ví duï Giaûi quyeát nhöõng yeâu caàu môùi KHAÙCH HAØNG HOÙA ÑÔN CHI TIEÁT HOÙA ÑÔN MAËT HAØNG 8 4
 5. 5. 1.Chuyeån tieáp töø phaân tích ñeán thieát keá Ví duï Giaûi quyeát nhöõng yeâu caàu môùiKHAÙCH HAØNG (maõ khaùch haøng, maõ phaân tích khaùch haøng, …)HOÙA ÑÔN (maõ hoùa ñôn, ngaøy laäp hoùa ñôn, maõ khaùch, …)CHI TIEÁT HOÙA ÑÔN (maõ hoùa ñôn, maõ haøng, soá löôïng, ñôn giaù)MAËT HAØNG (maõ haøng, maõ phaân tích haøng hoùa, …)Thöïc theå ñöôïc Quan heä söû duïng Tieâu chuaån choïn Hoaït truy xuaát ñoängHOÙA ÑÔN theo ngaøy hoùa ñôn truy xuaátKHAÙCH HAØNG HOÙA ÑÔN / KHAÙCH HAØNG taát caû truy xuaátCHI TIEÁT HOÙA HOÙA ÑÔN / CHI TIEÁT HOÙA taát caû truy xuaátÑÔN ÑÔNMAËT HAØNG CHI TIEÁT HOÙA ÑÔN / MAËT taát caû truy xuaát HAØNG 91.Chuyeån tieáp töø phaân tích ñeán thieát keáGiaûi quyeát tính khoâng hieäu quaû Sô ñoà doøng döõ lieäu ñöôïc phaùt trieån theo phöông phaùp phaân raõ töø treân xuoáng. Sô ñoà doøng döõ lieäu ôû möùc treân lieân quan ñeán muïc tieâu. Sô ñoà doøng döõ lieäu ôû möùc thaáp moâ hình hoùa theo nhöõng coâng vieäc ñöôïc thöïc hieän trong HT hieän taïi. Neáu vieäc ñang ñöôïc thöïc hieän laø khoâng caàn thieát hay khoâng mang laïi hieäu quaû, thì noù coù theå gaây ra nhöõng taùc haïi treân moâ hình luaän lyù. => Ñieàu chænh moâ hình trong giai ñoaïn naøy. 10 5
 6. 6. 1.Chuyeån tieáp töø phaân tích ñeán thieát keá Ví duï Giaûi quyeát tính khoâng hieäu quaû 1.7 ñhaøng cty duyeät KHAØNG (duyeät) pxuaát ñhaøng cty D4 ñhaøng cty ñhaøng cty ñhaøng cty (khoâng duyeät) 1.2 ñònh giaù ñhaøng cty chuaån bò ñhaøng cty vaø kieåm maãu ñôn tra tduïng ñhaøng cty (duyeät) 11 GÑOÁC KTRA TDUÏNG ñhaøng cty (ñöôïc chaáp nhaän) 1 ñhaøng cty (khoâng ñöôïc chaáp nhaän) ñhaøng cuûa chaáp nhaän ñhaøng cty KHAØNG khaøng ñôn haøng coâng ty ghaïn tduïng khaøng giaù loaïi haøng vaø thu chi khaøng yeâu caàu D2 dsaùch D3 ctieát khaøng D4 ltröõ ñhaøng cty hhoaù ctieát hñôn ñhaøng cty giaù loaïi haøng khaøng 2 3 hñôn cty xöû lyù laäp hoùa TKHOAÛN giao dòch ctieát xuaát ñôn haøng hoùa cuûa cty ñhaøng cty hñôn cty vaø hñôn slöôïng vaø chi tieát haøng hoaù ctieát xuaát KHAØNG xuaát cuûa cty D5 ñhaøng/hñôn/xuaátD1 kho ÑGOÙI VAØ GÔÛI ÑI Sô ñoà Doøng döõ lieäu möùc 1 chöa thay ñoåi cuûa HT xöû lyù ñôn haøng ôû Kismet 6
 7. 7. phtích baùn haøng QUAÛN LYÙ GÑOÁC 4 KTRA TDUÏNG ctieát hñôn chuaån bò ptích 1 ñhaøng cty (khg duyeät) D8 hñôn cty bhaøngKHAØNG ñhaøng duyeät ghaïn maõ khaøng ñôn haøng ñhaøng cty khaøng tduïng coâng ty giaù vaø thu maët chi cuûa haøng khaøng D1 kho D4 ltröõ ñhaøng cty D3 ctieát khaøng yeâu ñhaøng ctieát caàu giaù cty hñôn kho maët khaøng haøng 2 3 hñôn cty KEÁ TOAÙN xöû lyù ctieát phxuaát cty gdòch laäp hoùa hñôn cty kho ñôn dlöôïng ctieát ctieát KHAØNG hhoaù phxuaát phxuaát hñôn cty trg kho cty cty D1 kho GOÙI VAØ D3 ctieát khaøng GÔÛI D3 ctieát khaøngSô ñoà Doøng döõ lieäu möùc 1 ñaõ ñöôïc thay ñoåi cuûa HT xöû lyù ñôn haøng ôû Kismet GIAÙM ÑOÁC KIEÅM TRA 1.7 TÍN DUÏNG ñôn haøng coâng ty (duyeät) ñchæ khaøng pxuaát ñhaøng cty (khg duyeät) D3 ctieát khaøng duyeät 1.6 boù vaø ñhaøng cty gôûi D4 ltröõ ñhaøng cty ñhaøng cty (khg duyeät) ñhaøng cty D6 ñhaøng khoâng ñöôïc xaùc nhaän ñhaøng cty (khg duyeät) 1.1 1.2 1.4 1.3 1.5 ñhaøng ñhaøng ñhaøng nhaän ñhaøng chbò ñhaøng ñgiaù cty ttoång cty ktra KHAÙCH maãu cty ñhaøng (giaù) ñhaøng (toång) tín ñôn HAØNG ñhaøng cty cty dung haøng ñhaøng cty giôùi haïn ñhaøng giaù giaù tín duïng cty muïc haøng loaïi kh haøng D4 kho ñôn haøng cuûa coâng ty haøng vaøbg qt kh haøng D2 dsaùch D1 kho D3 ctieát khaøng 2 xöû lyù giao dòch khaøng Löu ñoà doøng chaûy döõ lieäu möùc 2 cuûa ñôn ñaët haøng coâng ty ñöôïc chaáp nhaän 7
 8. 8. ñhaøng coâng ty (khg chthuaän) GIAÙM ÑOÁC KIEÅM TRA TÍN DUÏNG 1.4 boù ñôn haøng coâng ty (ñöôïc chaáp thuaän) vaø gôûi 1.2 1.3 1.1 D6 ñhaøng khoâng ñöôïc xaùc nhaän ñònh kieåm ñhaøng nhaän ñhaøng ñhaøng KHAÙCH giaù tra ñôn haøng cty khaøng ñôn cty cty(ñg) HAØNG ñôn tín (khg chaáp thuaän) haøng haøng duïng ñôn haøng cty giôùi haïn giaù yeâu caàu D4 kho ñôn haøng cuûa coâng ty tín duïng muïc haøng kho haøng kh haøng vaøbg qt 2 kh haøng xöû lyù D1 kho D3 chi tieát khaùch haøng giao dòch khaøngLöu ñoà doøng chaûy döõ lieäu möùc 2 ñaõ ñöôïc caûi thieän cho vieäc taïo ra ñôn haøng ñöôïc chaáp thuaän cuûa coâng ty 1.Chuyeån tieáp töø phaân tích ñeán thieát keá Giaûi quyeát nhöõng khía caïnh vaät lyù Moät soá khía caïnh vaät lyù naøo ñoù coù theå thaâm nhaäp vaøo moâ hình luaän lyù (Vì muïc ñích thuaän tieän). Ví duï: Ñôn haøng/hoùa ñôn/phieáu xuaát ôû cuøng kho döõ lieäu D5 --> Coù theå taùch thaønh nhöõng taäp tin vaät lyù rieâng reõ. Vì moái lieân keát ôû möùc thuoäc tính (order#) trong moâ hình thöïc theå. 16 8
 9. 9. GÑOÁC KTRA TDUÏNG ñhaøng cty (ñöôïc chaáp nhaän) 1 ñhaøng cty (khoâng ñöôïc chaáp nhaän) ñhaøng cuûa chaáp nhaän ñhaøng cty KHAØNG khaøng ñôn haøng coâng ty ghaïn tduïng khaøng giaù loaïi haøng vaø thu chi khaøng yeâu caàu D2 dsaùch D3 ctieát khaøng D4 ltröõ ñhaøng cty hhoaù ctieát hñôn ñhaøng cty giaù loaïi haøng khaøng 2 3 hñôn cty xöû lyù laäp hoùa TKHOAÛN giao dòch ctieát xuaát ñôn haøng hoùa cuûa cty ñhaøng cty hñôn cty vaø hñôn slöôïng vaø chi tieát haøng hoaù ctieát xuaát KHAØNG xuaát cuûa cty D5 ñhaøng/hñôn/xuaátD1 kho ÑGOÙI VAØ GÔÛI ÑI Sô ñoà Doøng döõ lieäu möùc 1 chöa thay ñoåi cuûa HT xöû lyù ñôn haøng ôû Kismet phtích baùn haøng QUAÛN LYÙ GÑOÁC 4 KTRA TDUÏNG ctieát hñôn chuaån bò ptích 1 ñhaøng cty (khg duyeät) D8 hñôn cty bhaøngKHAØNG ñhaøng duyeät ghaïn maõ khaøng ñôn haøng ñhaøng cty khaøng tduïng coâng ty giaù vaø thu maët chi cuûa haøng khaøng D1 kho D4 ltröõ ñhaøng cty D3 ctieát khaøng yeâu ñhaøng ctieát caàu giaù cty hñôn kho maët khaøng haøng 2 3 hñôn cty KEÁ TOAÙN xöû lyù ctieát phxuaát cty gdòch laäp hoùa hñôn cty kho ñôn dlöôïng ctieát ctieát KHAØNG hhoaù phxuaát phxuaát hñôn cty trg kho cty cty D1 kho GOÙI VAØ D3 ctieát khaøng GÔÛI D3 ctieát khaøngSô ñoà Doøng döõ lieäu möùc 1 ñaõ ñöôïc thay ñoåi cuûa HT xöû lyù ñôn haøng ôû Kismet 9
 10. 10. 2.Caùc phöông phaùp thieát keá Phaân tích vieân quan taâm ñeán nhöõng caâu hoûi baèng caùch naøo thöïc hieän nhöõng yeâu caàu ñoù. Quaù trình naøy goàm 2 böôùc ÔÛ giai ñoaïn phaùc thaûo, PTV ñeà nghò 2 hay 3 phöông phaùp khaùc nhau --> Thieát keá HT. Thöïc hieän thieát keá chi tieát cuûa HT ñöôïc choïn. Taïi sao PTV neân ñöa ra nhöõng phöông aùn thieát keá HT toång quaùt khi ñaõ coù saün 1 ñeà xuaát coù giaù nhaát ñònh trong nghieân cöùu tính khaû thi? PTV coù nhieàu kieán thöùc veà HT hôn. Nhöõng cô hoäi môùi ñoái vôùi phaïm vi hay möùc ñoä maùy tính hoùa khaùc töø caùi ñaõ ñöôïc ñeà xuaát tröôùc ñaây. 192.Caùc phöông phaùp thieát keá Ñeå chuaån bò thieát keá, PTV caàn taïo nhieàu choïn löïa khaùc nhau. Nhöõng QÑ veà phaïm vi maùy tính hoùa Maùy tính hoùa nhöõng quaù trình xöû lyù naøo trong moâ hình xöû lyù. Thöïc hieän baèng tay quaù trình xöû lyù naøo trong moâ hình xöû lyù. Nhöõng QÑ veà loaïi HT cho nhöõng quaù trình xöû lyù ñöôïc maùy tính hoùa, nhöõng löïa choïn bao goàm: HT taäp trung vaø phaân boá HT treân CS taäp tin hay CSDL HT theo loâ hay tröïc tuyeán Phöông phaùp nhaäp Phaàn meàm öùng duïng vaø nhöõng chöông trình ñöôïc thieát keá chuyeân bieät Phaàn cöùng 20 10
 11. 11. 2.Caùc phöông phaùp thieát keáNhöõng HT taäp trung vaø phaân boá 1 HT maùy tính phaân boá laø 1 HT Coù 2 hay nhieàu maùy tính ôû nhöõng vò trí ñòa lyù khaùc nhau. Nhöõng maùy tính naøy ñöôïc noái keát vôùi nhau baèng söï truyeàn tin xa. Coù maïng maùy tính phuïc vuï cho 1 toå chöùc. HT maùy tính taäp trung laø 1 HT vôùi 1 maùy tính ñôn phuïc vuï nhöõng nhu caàu cuûa toå chöùc. Coù theå noái keát vôùi nhöõng thieát bò ñaàu cuoái ôû xa baèng söï truyeàn tin xa. 1 toå chöùc lôùn treân nhieàu vò trí khaùc nhau caàn 1 HT phaân boá. Nhu caàu tính toaùn phaân boá xuaát phaùt töø Yeâu caàu maùy tính ôû 1 nôi caàn ñeán döõ lieäu Keát quaû xöû lyù ôû 1 nôi khaùc 212.Caùc phöông phaùp thieát keáNhöõng HT taäp trung vaø phaân boá (tt) Öu ñieåm cuûa tính toaùn phaân boá Giaûm chi phí truyeàn tin xa giöõa caùc nôi laø thaáp, mieãn laø haàu heát caùc quaù trình xöû lyù treân cô sôû cuïc boä. Meàm deûo hôn, vì coù theå theâm caùc maùy tính vaøo maïng khi caàn. Toå chöùc khoâng döïa vaøo 1 maùy ñôn duy nhaát, coù theå bò hö hoûng. Khuyeát ñieåm cuûa tính toaùn phaân boá Nhöõng döõ lieäu duøng chung ôû nhieàu vò trí – nhöõng thay ñoåi treân döõ lieäu --> Kho döõ lieäu khoâng nhaát quaùn. Vôùi nhieàu maùy tính ôû vò trí raûi raùc, thieáu chuaån hoùa veà thieát bò, phaàn meàm vaø kho döõ lieäu. Kieåm soaùt khoù khaên hôn. 22 11
 12. 12. 2.Caùc phöông phaùp thieát keáHT treân cô sôû taäp tin vaø CSDL Caùch thöùc toå chöùc file seõ aûnh höôûng ñeán caùch thöùc truy xuaát maåu tin. Kho döõ lieäu phuïc vuï cho nhöõng chöông trình vôùi nhöõng döõ lieäu coù theå ñöôïc thieát keá nhö 1 chuoãi caùc taäp tin ñoäc laäp hay nhö 1 CSDL tích hôïp.--> Söï löïa choïn naøy phuï thuoäc vaøo 1 soá nhaân toá. 232.Caùc phöông phaùp thieát keáHT treân cô sôû taäp tin vaø CSDL (tt) Nhöõng ñaëc tính cuûa 1 HT CSDL Cuøng 1 döõ lieäu ñöôïc duøng chung bôûi nhieàu öùng duïng. Döõ lieäu trong 1 boä phaän cuûa toå chöùc coù lieân quan, vaø ñöôïc toång hôïp vôùi döõ lieäu trong nhöõng boä phaän khaùc. Caáu truùc döõ lieäu cho 1 toå chöùc laø oån ñònh. Nhöõng öùng duïng coù khaû naêng thay ñoåi theo thôøi gian. Caàn coù nhöõng tieän ích truy vaán vaø laäp baùo caùo linh hoaït. 24 12
 13. 13. 2.Caùc phöông phaùp thieát keá HT treân cô sôû taäp tin vaø CSDL (tt) Nhöõng ñaëc tính cuûa HT treân cô sôû taäp tin Coù raát ít hoaëc khoâng coù söï duøng chung döõ lieäu giöõa nhöõng öùng duïng khaùc nhau. Caàn coù quaù trình xöû lyù giao dòch nhanh. Khoâng caàn nhöõng tieän ích truy vaán linh ñoäng tinh vi – nhöõng baùo caùo laø chuaån vaø khoâng thay ñoåi. 252.Caùc phöông phaùp thieát keá HT treân cô sôû taäp tin vaø CSDL (tt) Öu ñieåm cuûa HT CSDL Giaûm toái thieåu söï dö thöøa döõ lieäu vaø duy trì ñöôïc ñaëc tính thoáng nhaát cuûa CSDL. Gia taêng hieäu suaát cuûa laäp trình vieân öùng duïng. Kieåm soaùt döõ lieäu ñöôïc taäp trung, daãn ñeán söï quaûn lyù döõ lieäu toát hôn. Döõ lieäu coù theå deã daøng duøng chung giöõa nhöõng öùng duïng khaùc nhau. Coù theå giaáu nhöõng chi tieát vaät lyù cuûa kho döõ lieäu vôùi ngöôøi söû duïng, chæ cho hoï nhöõng caùi nhìn luaän lyù ñaõ thieát keá vaø nhöõng döõ lieäu thích hôïp. 26 13
 14. 14. 2.Caùc phöông phaùp thieát keá HT treân cô sôû taäp tin vaø CSDL (tt) Khuyeát ñieåm cuûa HT treân CSDL Caàn phaûi thieát keá ban ñaàu tích hôïp (khoù) so vôùi thieát keá töøng taäp tin nhoû ñeå ñaùp öùng vaán ñeà khi naûy sinh (deã). Toác ñoä xöû lyù chaäm. Caàn mua phaàn meàm quaûn trò CSDL ñaét tieàn vaø ñóa löu tröõ. 272.Caùc phöông phaùp thieát keáNhöõng HT theo loâ vaø tröïc tuyeán Phaân tích vieân phaûi thöïc hieän 1 söï choïn löïa khaùc giöõa nhöõng HT theo loâ vaø HT tröïc tuyeán. Moät phaàn HT theo loâ vaø 1 phaàn HT tröïc tuyeán. Trong cheá ñoä theo loâ, nhöõng giao dòch ñöôïc ñöa vaøo HT maùy tính vaø ñöôïc giöõ laïi taïm thôøi tröôùc khi xöû lyù cho ñeán khi nhaäp vaø xöû lyù nguyeân loâ. Khi ñoù, toaøn boä giao dòch seõ ñöôïc xöû lyù. 28 14
 15. 15. 2.Caùc phöông phaùp thieát keá Nhöõng HT theo loâ vaø tröïc tuyeán (tt) Nhöõng öu ñieåm cuûa quaù trình xöû lyù theo loâ Kieåm tra Toång kieåm tra Toång baêm Xem Ñeám giao dòch Xöû lyù coù hieäu quaû 292.Caùc phöông phaùp thieát keá Nhöõng HT theo loâ vaø tröïc tuyeán (tt) Khuyeát ñieåm cuûa HT xöû lyù theo loâ: HT caàn 1 khoaûng thôøi gian ngaén sau khi nhaäp giao dòch ñeå thay ñoåi nhöõng taäp tin hay 1 CSDL thích hôïp. Nhöõng HT xöû lyù theo loâ ñöôïc duøng ñeå xöû lyù 1 khoái löôïng lôùn nhöõng giao dòch laëp, trong ñoù yeáu toá kieåm soaùt vaø vieäc söû duïng coù hieäu quaû naêng löïc cuûa maùy tính laø quan troïng. VD: Quaù trình xöû lyù tieàn löông, soå caùi baùn haøng vaø mua haøng, nhöõng söï vaän chuyeån haøng hoùa. 30 15
 16. 16. 2.Caùc phöông phaùp thieát keá Nhöõng HT theo loâ vaø tröïc tuyeán (tt) Quaù trình xöû lyù tröïc tuyeán xaûy ra khi 1 giao dòch ñöôïc xöû lyù töùc thôøi ngay sau khi nhaäp. Trong cheá ñoä tröïc tuyeán khoâng theå thöïc hieän nhöõng söï kieåm tra theo loâ treân nhöõng giaù trò nhaäp sai vì moãi giao dòch ñöôïc xöû lyù töøng caùi moät. ÖÙng duïng söû duïng cheá ñoä tröïc tuyeán nhö: yeâu caàu ñaùp öùng töùc thôøi (nhieàu truy vaán thöôøng yeâu caàu), caàn caäp nhaät caùc giao dòch töùc thôøi. Ví duï: HT ñaêng kyù chuyeán bay, HT kieåm soaùt haøng toàn hieän taïi 312.Caùc phöông phaùp thieát keáNhöõng phöông phaùp nhaäp Nhöõng yeáu toá chính caàn xem xeùt khi choïn phöông aùn ñeå nhaäp döõ lieäu: Khoái löôïng giao dòch nhaäp Toác ñoä nhaäp caàn thieát Chi phí khôûi ñaàu vaø chi phí vaän haønh cuûa phöông phaùp ñöôïc choïn Möùc ñoä chính xaùc ñöôïc yeâu caàu treân trò nhaäp Nhöõng ñaëc tính ñaëc bieät cuûa öùng duïng Xöû lyù theo boù nhöõng phöông phaùp ñeå nhaäp ñöôïc nhanh, laëp ñi laëp laïi. 32 16
 17. 17. 2.Caùc phöông phaùp thieát keáNhöõng phöông phaùp nhaäp (tt) Nhöõng phöông aùn chính ñeå nhaäp laø: Baøn phím Nhaän daïng kyù töï ñöôïc in tröôùc Nhaän daïng daáu hieäu quang Ñoïc maõ thanh Nhöõng theû ñuïc loã Nhaäp baèng aâm thanh 332.Caùc phöông phaùp thieát keáNhöõng phaàn meàm öùng duïng vaønhöõng chöông trình ñöôïc thieát keá ñaëc bieät Boä phaàn meàm coù öu ñieåm Chi phí reû hôn so vôùi vieäc thieát keá, maõ hoùa vaø kieåm tra chöông trình töø con soá khoâng. Coù theå caøi ñaët nhanh choùng, coù theå minh hoïa hoaït ñoäng cuûa chuùng tröôùc khi mua vaø coù taøi lieäu ñaày ñuû. Boä phaàn meàm coù khuyeát ñieåm Khoâng thích hôïp ñöôïc vôùi nhöõng phaàn meàm hieän taïi ñaõ ñöôïc vieát chuyeân bieät cho toå chöùc. Khoâng thích hôïp hoaøn toaøn vôùi nhöõng nhu caàu xöû lyù döõ lieäu vaø thoâng tin. 34 17
 18. 18. 2.Caùc phöông phaùp thieát keáNhöõng phaàn meàm öùng duïng vaønhöõng chöông trình ñöôïc thieát keá ñaëc bieät (tt) Phaân tích vieân seõ ñeà nghò 1 boä phaàn meàm neáu Chi phí laø ñieàu quan taâm chính. HT caàn ñöôïc thöïc hieän 1 caùch nhanh choùng. Yeâu caàu xöû lyù döõ lieäu vaø thoâng tin laø chuaån hoùa ñoái vôùi loaïi chöùc naêng doanh nghieäp caàn maùy tính hoùa. Toå chöùc khoâng coù 1 trung taâm maùy tính ñuû lôùn coù theå vieát vaø baûo trì phaàn meàm. Hieän coù saün nhöõng boä phaàn meàm töø nhöõng coâng ty coù danh tieáng. 1 vaøi chöùc naêng thöông maïi söû duïng boä phaàn meàm coù saün. VD: HT keá toaùn chuaån – xöû lyù baùn haøng, soå caùi vaø löông 352.Caùc phöông phaùp thieát keáPhaàn cöùng Phaân tích vieân caàn quyeát ñònh veà Xöû lyù Keát xuaát Truyeàn tin Phaàn cöùng löu tröõ thích hôïp Nhöõng QÑ naøy phuï thuoäc vaøo Toaøn boä quaù trình xöû lyù maø HT yeâu caàu. Ñoä phöùc taïp cuûa phaàn meàm. Soá ngöôøi söû duïng ñöôïc keát noái vôùi HT. 36 18
 19. 19. 2.Caùc phöông phaùp thieát keáToùm taét ÔÛ giai ñoaïn naøy, PTV neân ñöa ra 2 hay 3 phöông aùn thieát keá choïn löïa, ñeå ñeà nghò phöông phaùp phaùt trieån HT môùi, nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa toå chöùc. 3 phöông phaùp coù theå laø: 1 HT chi phí thaáp nhaát. 1 giaûi phaùp chi phí trung bình. 1 HT lôùn. 373.Bieân giôùi töï ñoäng Sô ñoà doøng döõ lieäu coù theå xem laø cô sôû cuûa thieát keá trong vieäc choïn vaø thoâng tin nhöõng quaù trình naøo caàn ñöôïc maùy tính hoùa vaø thöïc hieän nhö theá naøo. => Caàn xaùc ñònh bieân giôùi töï ñoäng. 38 19
 20. 20. 3.Bieân giôùi töï ñoäng phtích baùn haøng QUAÛN LYÙ GIAÙM ÑOÁC KIEÅM TRA 4 TÍN DUÏNG ctieát hñôn chuaån bò ñhaøng cty (khg duyeät) ptích bhaøng 1 D8 hñôn cty ghaïnKHAØNG ñhaøng Duyeät tduïng ñhaøng cty maõ khaøng ñhaøng cty vaø thu giaù khaøng chi cuûa maët khaøng haøng yeâu D1 kho D4 ltröõ ñhaøng cty D3 ctieát khaøng caàu giaù ñhaøng ctieát kho maët cty hñôn haøng khaøng 2 3 hñôn cty KEÁ TOAÙN xöû lyù giao ctieát phxuaát cty laäp hoùa hñôn cty dòch kho ñôn ctieát dlöôïng ctieát KHAØNG hhoaù phxuaát phxuaát hñôn cty trg kho cty cty D kho GOÙI VAØ D3 ctieát khaøng GÔÛI D3 ctieát khaøng Bieân giôùi töï ñoäng cho HT Kismet 39 (a) Nhöõng ñöôøng bieân töï ñoäng ñeà nghò HT xöû lyù ñôn haøng/kho haøng/hoùa ñôn ñöôïc maùy tính hoùa ñaày ñuû 3.Bieân giôùi töï ñoäng phtích baùn haøng QUAÛN LYÙ GÑOÁC 4 KTRA TDUÏNG ctieát hñôn chuaån bò phtích bhaøng 1 ñhaøng cty (khg duyeät) D8 hñôn cty ñhaøng KHAØNG duyeät ghaïn maõ khaøng ñhaøng ñhaøng cty tduïng khaøng cty vaø thu giaù maët chi cuûa haøng khaøng D1 kho D4 ltröõ ñhaøng cty D3 ctieát khaøng yeâu caàu ctieát giaù ñhaøng kho hñôn maët cty khaøng haøng 2 3 hñôn cty KEÁ TOAÙN xöû lyù ctieát phxuaát cty gdòch laäp hoùa hñôn cty ñôn kho dlöôïng ctieát ctieát KHAØNG hhoaù phxuaát phxuaát hñôn cty trg kho cty cty GOÙI VAØ D3 ctieát khaøng D kho GÔÛI D3 ctieát khaøng Bieân giôùi töï ñoäng cho HT Kismet (b) Nhöõng ñöôøng bieân giôùi töï ñoäng ñeà nghò HT ñôn haøng/kho haøng/hoùa ñôn ñöôïc maùy tính hoùa vôùi HT kieåm soaùt kho haøng baèng tay 20
 21. 21. 3.Bieân giôùi töï ñoäng ñ h a øn g c o ân g t y ( k h g d u y e ä t ) G IA ÙM Ñ O ÁC K IE ÅM T R A T Í N D U ÏN G 1 .4 boù ñ ô n h a ø n g c o ân g t y ( ñ ö ô ï c c h a á p t h u a än ) vaø g ô ûi 1 .2 1 .3 1 .1 D6 ñ h a ø n g k h o ân g ñ ö ô ï c d u y e ät ñ òn h k ie åm ñ h a øn g n h a än ñ h a øn g ñ h a øn g K H A ÙC H g ia ù tra ñ ô n h a øn g c t y k h a øn g ñôn cty cty (ñ g ) H A ØN G ñôn t ín (k h g d u y e ät ) h a øn g h a øn g dung ñ ô n h a øn g c t y g i ô ùi h a ï n g iaù y e âu c a àu D4 k h o ñ ô n h a ø n g c u û a c o ân g t ín d u ïn g m a ët h a øn g h a øn g k h h a øn g vaø d öï n ôï 2 k h h a øn g x ö û ly ù D1 kho D 3 c h i t i e át k h a ù c h h a øn g g iao d òch k h a øn g Möùc ñoä töï ñoäng cho quaù trình taïo ra ñôn haøng coâng ty ñöôïc duyeät (quaù trình 1) (a) Möùc ñoä töï ñoäng cho thaáy quaù trình xöû lyù ñôn haøng khaùch haøng tröïc tuyeán3.Bieân giôùi töï ñoäng ñ h a øn g c o ân g t y ( k h g c h t h u a ä n ) G I A ÙM Ñ O ÁC K I E ÅM T R A T ÍN D U ÏN G ñ ôn h a ø n g c o â n g t y ( ñ ö ô ï c c h a áp t h u a än ) 1 .4 b où vaø D 1 1 k h o ñ h a øn g t a ï m t h ô øi g ô ûi 1 .2 1 .3 1 .1 D 6 ñ h a ø n g k h o ân g ñ ö ô ïc d u y e ät ñ òn h k i e åm ñ h a øn g n h a än ñ h a øn g ñ h a øn g K H A ÙC H g ia ù tra ñ ôn h a øn g c t y k h a øn g ñ ôn cty c ty (ñ g ) H A ØN G ñ ôn tín ( k h g d u y e ät ) h a øn g h a øn g d u n g ñ ôn h a øn g c t y g i ô ùi h a ï n g ia ù y e âu c a àu D 4 k h o ñ ôn h a øn g c u ûa c o ân g tín d u ïn g m a ët h a øn g h a øn g k h h a øn g vaø d öï n ôï D 1 0 y e âu c a àu h a øn g k h h a øn g D 1 k h o D 3 c h i t i e át k h a ùc h h 1 .5 d an h 2 s a ùc h x ö û ly ù y e âu c a àu h a øn g k h o g ia o h a øn g d òc h k h a øn g Möùc ñoä töï ñoäng cho quaù trình xöû lyù taïo ra ñôn haøng coâng ty ñaõ ñöôïc duyeät (quaù trình 1) (b) Möùc ñoä töï ñoäng bieåu dieãn quaù trình xöû lyù theo loâ nhöõng ñôn haøng khaùch haøng42 21
 22. 22. 4.Ñaùnh giaù ÔÛ nhieàu giai ñoaïn khaùc nhau, phaân tích vieân muoán trình baøy nhöõng khía caïnh coâng vieäc vôùi nhöõng ngöôøi khaùc, nhôø vaøo söï xem xeùt cheùo vaø ñaùnh giaù hình thöùc. Söï xem xeùt cheùo laø söï trình baøy taùc ñoäng qua laïi giöõa 1 vaøi phaàn cuûa HT do phaân tích vieân thöïc hieän. Ñoái vôùi phaân tích vieân, muïc ñích laø trình baøy nhöõng yù kieán hay nhöõng vaán ñeà vaø nhaän laïi nhöõng lôøi nhaän xeùt cuûa ngöôøi tham döï. Söï xem xeùt hình thöùc laø söï trình baøy coâng khai 1 vaøi khía caïnh cuûa phaân tích vaø thieát keá, noù ñöôïc söû duïng nhö 1 coät moác trong ñeà aùn maùy tính. Ñaùnh giaù hình thöùc ñöôïc duøng nhö 1 tieâu chuaån ñeå keát thuùc 1 giai ñoaïn trong quaù trình phaân tích vaø thieát keá. 434.Ñaùnh giaùHoäi yù Coâng vieäc hoäi yù coù theå coù 3 hay 4 ngöôøi, keå caû phaân tích vieân (trình baøy 1 vaøi khía caïnh cuûa HT trong caùc giai ñoaïn phaân tích vaø thieát keá, vôùi minh hoïa baèng nhöõng sô ñoà doøng döõ lieäu, moâ hình thöïc theå – quan heä vaø löu ñoà). Hoäi yù chæ neân keùo daøi khoaûng 20-30 phuùt – keùo daøi hôn seõ deã gaây phaân taùn söï chuù yù cuûa ngöôøi tham gia. 44 22
 23. 23. 4.Ñaùnh giaùHoäi yù (tt) Muïc ñích hoäi yù: thaûo luaän 1 vaøi khía caïnh ñaëc bieät trong phaân tích vaø thieát keá HT --> Phaân tích vieân seõ nhaän ñöôïc 1 vaøi nhaän xeùt vaø thoâng tin phaûn hoài höõu ích. Söû duïng Hoäi yù khi PTV gaëp phaûi nhöõng vaán ñeà ñaëc bieät. PTV muoán kieåm tra laïi söï hieåu bieát cuûa hoï veà 1 phaàn naøo ñoù cuûa HT so vôùi nhöõng ngöôøi söû duïng. 454.Ñaùnh giaùÑaùnh giaù tieán ñoä Hoaït ñoäng ñaùnh giaù tieán ñoä coù theå xaûy ra ôû nhieàu thôøi ñieåm trong suoát quaù trình phaân tích vaø thieát keá HT 1 ñeà aùn vaø ñöôïc xem nhö 1 coâng nhaän hình thöùc, coù nghóa laø hoaøn thaønh 1 coät moác chính trong quaù trình. Moät ñaùnh giaù tieán ñoä thaønh coâng coù nghóa laø ñaõ coù 1 vaøi loãi sai xuaát hieän trong phaân tích vaø thieát keá caàn phaûi ñöôïc laøm laïi. Trong quaù trình ñaùnh giaù tieán ñoä (qt xeùt duyeät), PTV hay ñoäi nguõ PTV seõ trình baøy hình thöùc (baèng taøi lieäu, ñaõ ñöôïc chuyeån tröôùc ñeán nhöõng ngöôøi tham döï). Sau khi xem xeùt hình thöùc (thö kyù coù theå ghi cheùp laïi nhöõng ñieåm chính), nhieäm vuï cuûa PTV laø phaûi laøm laïi vôùi nhöõng phaàn bò thieáu soùt vaø baùo caùo ñaõ thöïc hieän xong, ñeå laøm haøi loøng ngöôøi laõnh ñaïo. Neáu coù nhöõng thieáu soùt traàm troïng, 1 buoåi ñaùnh giaù khaùc seõ ñöôïc yeâu caàu. Muïc ñích cuûa vieäc ñaùnh giaù tieán ñoä laø tìm ra nhöõng loãi sai vaø nhöõng thieáu soùt trong giai ñoaïn phaân tích vaø thieát keá trình baøy. 46 23
 24. 24. 4.Ñaùnh giaùÑaùnh giaù tieán ñoä (tt) Trong hoaït ñoäng ñaùnh giaù tieán ñoä, coù nhöõng ngöôøi tham döï: (1) Chuû tòch hay tröôûng nhoùm ñaùnh giaù Toå chöùc ñaùnh giaù: Truyeàn caùc taøi lieäu, thôøi bieåu hoäi hoïp vaø baûo ñaûm môøi taát caû nhöõng nhoùm ngöôøi quan troïng vaø quan taâm ñeán tham döï vôùi tö caùch laø ngöôøi thanh tra. (2) Thanh tra Kyõ thuaät vieân: ñaùnh giaù nhôø vaøo kinh nghieäm cuûa ho. Ngöôøi ñaïi dieän cho nhöõng ngöôøi seõ söû duïng vaø chòu taùc ñoäng cuûa HT môùi. Chuyeân vieân: quan taâm ñeán HT khi noù hoaït ñoäng. (3) Phaân tích vieân HT 474.Ñaùnh giaùÑaùnh giaù tieán ñoä (tt) Ñaùnh giaù chuû yeáu xuaát hieän ôû 1 soá ñieåm sau: • (1) Thieát keá HT: caân nhaéc xem xeùt nhöõng thieát keá khaùc nhau. • (2) Thieát keá chi tieát: caân nhaéc xem xeùt caùc moâ taû HT bao goàm • (a) Moâ taû phaàn cöùng • (b) CSDL hay moâ taû taäp tin • (c) Moâ taû chöông trình • (d) Moâ taû nhaäp/xuaát • (e) Teân cuûa nhöõng thuû tuïc chung quanh HT • (f) Thôøi bieåu thöïc hieän • (3) Thöïc hieän: caân nhaéc xem keát quaû kieåm tra hình thöùc. 48 24

×