05 thực thi, đánh giá và điều chỉnh

470 views

Published on

TS. Le Thanh Long
Vui lòng truy cập qt3a1.com!
Please log on http://qt3a1.com if you like us!

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

05 thực thi, đánh giá và điều chỉnh

 1. 1. THÖÏC THI, ÑAÙNH GIAÙ VAØ ÑIEÀU CHÆNH CHIEÁN LÖÔÏC
 2. 2. NOÄI DUNG <ul><li>Giôùi thieäu </li></ul><ul><li>Tieán trình trieån khai thöïc thi chieán löôïc </li></ul><ul><li>Nhöõng haïn cheá trong thöïc thi chieán löôïc </li></ul><ul><li>Heä thoáng ñaùnh giaù </li></ul><ul><li>Caùc loaïi hình ñaùnh giaù chieán löôïc </li></ul>
 3. 3. TIEÁN TRÌNH TRIEÅN KHAI THÖÏC THI CHIEÁN LÖÔÏC Duyeät xeùt muïc tieâu, ñieàu kieän moâi tröôøng & chieán löôïc ñaõ choïn Ñaùnh giaù ñieàu chænh & ñaûm baûo nguoàn löïc Xaây döïng caáu truùc toå chöùc Trieån khai vaø thay ñoåi chieán löôïc Taùi ñaùnh giaù keá hoaïch chieán löôïc (1) (2) (3) (4) (5)
 4. 4. Duyeät xeùt laïi caùc muïc tieâu, ñieàu kieän moâi tröôøng vaø chieán löôïc ñaõ choïn <ul><li>Vaên baûn hoaù caùc phaân tích, muïc tieâu vaø chieán löôïc </li></ul><ul><li>Ñaûm baûo ngöôøi thöïc thi naém baét chính xaùc noäi dung chieán löôïc </li></ul><ul><li>Dieãn bieán cuûa moâi tröôøng  ñieàu chænh </li></ul>
 5. 5. Ñaùnh giaù, ñieàu chænh vaø ñaûm baûo nguoàn löïc <ul><li>Hoaïch ñònh caùc chöông trình, ngaân saùch vaø thuû tuïc thích hôïp </li></ul><ul><li>Ñaùnh giaù nguoàn löïc  Coâng ty coù ñuû nguoàn löïc ñeå thöïc thi caùc chieán löôïc ñöôïc hoaïch ñònh moät caùch coù hieäu quaû hay khoâng? </li></ul><ul><li>Ñieàu chænh nguoàn löïc  Soá löôïng hay chaát löôïng cuûa nguoàn löïc? </li></ul><ul><li>Ñaûm baûo nguoàn löïc  Phaân boå nguoàn löïc nhö theá naøo ñeå ñaït hieäu quaû cao? </li></ul>
 6. 6. Xaây döïng caáu truùc toå chöùc <ul><li>Moái quan heä giöõa chieán löôïc vaø caáu truùc </li></ul>Chieán löôïc môùi ñöôïc thieát laäp Caùc vaán ñeà môùi xuaát hieän Thaønh tích hoaït ñoäng suït giaûm Thaønh tích hoaït ñoäng ñöôïc caûi thieän Moät caáu truùc toå chöùc môùi ñöôïc thieát laäp
 7. 7. Xaây döïng caáu truùc toå chöùc <ul><li>Caùc giai ñoaïn phaùt trieån caáu truùc </li></ul><ul><ul><li>Giai ñoaïn 1: Caáu truùc giaûn ñôn (Simple Structure) </li></ul></ul><ul><ul><li>Giai ñoaïn 2: Caáu truùc chöùc naêng (Functional Structure) </li></ul></ul><ul><ul><li>Giai ñoaïn 3: Caáu truùc nhieàu boä phaän (Divisional Structure) </li></ul></ul>
 8. 8. Nguyeân taéc chuyeån dòch caáu truùc cuûa Chandler <ul><li>Nguyeân taéc 1: Caáu truùc toå chöùc ñi theo chieán löôïc phaùt trieån cuûa coâng ty </li></ul><ul><li>Nguyeân taéc 2: Caùc coâng ty thöôøng phaùt trieån caáu truùc theo moät tieán trình goàm 3 giai ñoaïn: caáu truùc giaûn ñôn, caáu truùc chöùc naêng, vaø caáu truùc boä phaän / ñòa lyù. </li></ul><ul><li>Nguyeân taéc 3: Söï thay ñoåi caáu truùc toå chöùc töø giai ñoaïn naøy sang giai ñoaïn khaùc xaûy ra sau khi bò aùp löïc thay ñoåi, bôûi vì nhaø hoaïch ñònh chieán löôïc vaø nhaø xaây döïng caáu truùc toå chöùc laø hai loaïi ngöôøi khaùc bieät nhau. </li></ul>
 9. 9. Trieån khai vaø thay ñoåi chieán löôïc <ul><li>Döï baùo phaûn öùng coù theå xaûy ra </li></ul><ul><li>Laøm giaûm phaûn öùng tieàm aån </li></ul><ul><li>Laøm giaûm phaûn öùng thöïc teá </li></ul><ul><li>Thieát laäp laïi nguyeân traïng </li></ul>
 10. 10. Taùi ñaùnh giaù keá hoaïch chieán löôïc <ul><li>Tính phuø hôïp cuûa muïc tieâu ? </li></ul><ul><li>Thay ñoåi cuûa moâi tröôøng vaø caùc chieán löôïc </li></ul>
 11. 11. NHÖÕNG HAÏN CHEÁ THÖÔØNG GAËP TRONG VIEÄC THÖÏC THI CHIEÁN LÖÔÏC <ul><li>Vieäc thöïc thi maát nhieàu thôøi gian hôn so vôùi döï kieán ban ñaàu </li></ul><ul><li>Nhöõng vaán ñeà phaùt sinh thöôøng khoâng löôøng tröôùc ñöôïc </li></ul><ul><li>Vieäc ñieàu haønh caùc coâng vieäc thöïc thi khoâng coù hieäu quaû </li></ul><ul><li>Caùc hoaït ñoäng caïnh tranh vaø khuûng hoaûng laøm cho caùc quyeát ñònh thöïc thi bò sao nhaõng </li></ul><ul><li>Nhöõng ngöôøi tham gia vieäc thöïc thi khoâng coù ñuû naêng löïc </li></ul><ul><li>Coâng nhaân vieân baäc thaáp chöa ñöôïc ñaøo taïo vaø huaán luyeän moät caùch ñuùng möùc </li></ul><ul><li>Caùc yeáu toá moâi tröôøng beân ngoaøi naèm ngoaøi taàm kieåm soaùt cuûa haõng gaây ra taùc ñoäng ngöôïc laïi </li></ul><ul><li>Caùn boä quaûn trò caáp phoøng ban chöa ñaûm baûo laõnh ñaïo vaø ñieàu haønh moät caùch ñuùng möùc </li></ul><ul><li>Caùc nhieäm vuï vaø bieän phaùp thöïc thi chuû yeáu chöa ñöôïc xaùc ñònh moät caùch chi tieát </li></ul><ul><li>Heä thoáng thoâng tin söû duïng ñeå theo doõi quaù trình thöïc thi chöa töông xöùng </li></ul>
 12. 12. HEÄ THOÁNG ÑAÙNH GIAÙ Xaùc ñònh noäi dung ñaùnh giaù Ñeà ra tieâu chuaån ñaùnh giaù Ñònh löôïng keát quaû ñaït ñöôïc So saùnh keát quaû ñaït ñöôïc vôùi muïc tieâu ñeà ra Xaùc ñònh nguyeân nhaân sai leäch Thay ñoåi / Ñieàu chænh
 13. 13. XAÙC ÑÒNH NOÄI DUNG ÑAÙNH GIAÙ <ul><li>Chieán löôïc </li></ul><ul><ul><li> Nhaèm ñaùnh giaù chieán löôïc tröôùc vaø sau khi chieán löôïc ñöôïc thöïc hieän </li></ul></ul><ul><li>Quaûn lyù </li></ul><ul><ul><li> Nhaèm thuùc ñaåy caùc heä thoáng chính yeáu beân döôùi hoaøn thaønh caùc muïc tieâu chieán löôïc </li></ul></ul><ul><li>Taùc nghieäp </li></ul><ul><ul><li> Nhaèm xaùc ñònh keát quaû, thaønh tích cuûa caù nhaân vaø nhoùm coâng taùc </li></ul></ul><ul><li>YEÁU TOÁ: </li></ul><ul><ul><li>Con ngöôøi - Taøi saûn </li></ul></ul><ul><ul><li>Soá löôïng – Chaát löôïng – Thôøi gian – Chi phí </li></ul></ul>
 14. 14. ÑEÀ RA TIEÂU CHUAÅN KIEÅM SOAÙT <ul><li>Tính cuï theå cuûa tieâu chuaån </li></ul><ul><ul><li>Roõ raøng </li></ul></ul><ul><ul><li>Kieåm tra ñôn giaûn </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuï theå </li></ul></ul><ul><li>Tieâu chuaån thay theá </li></ul><ul><ul><li>Khoâng theå ñònh höôùng tröïc tieáp </li></ul></ul><ul><ul><li>Khoù ñònh löôïng keát quaû </li></ul></ul><ul><li>Möùc giôùi haïn sai leäch cho pheùp </li></ul><ul><ul><li>Ranh giôùi phaïm vi sai leäch coù theå chaáp nhaän ñöôïc </li></ul></ul>
 15. 15. ÑÒNH LÖÔÏNG KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC <ul><li>Ñaùnh giaù theo chæ tieâu thò tröôøng </li></ul><ul><ul><li>Doanh soá baùn </li></ul></ul><ul><ul><li>Thò phaàn </li></ul></ul><ul><ul><li>Tæ leä chi phí Marketing – doanh soá </li></ul></ul><ul><ul><li>Nghieân cöùu thaùi ñoä khaùch haøng </li></ul></ul><ul><ul><li>Phaân tích hieäu quaû caùc hoaït ñoäng </li></ul></ul><ul><li>Caùc chæ tieâu veà nguoàn nhaân löïc </li></ul><ul><ul><li>Keát quaû saûn xuaát (chaát löôïng/soá löôïng) </li></ul></ul><ul><ul><li>Möùc ñoä nghæ vieäc, ñi muoän, soá laàn ñeå ra söï coá, … </li></ul></ul><ul><ul><li>Quan ñieåm nhaän thöùc cuûa nhaân vieân </li></ul></ul>
 16. 16. ÑÒNH LÖÔÏNG KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC <ul><li>Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù keát quaû saûn xuaát </li></ul><ul><ul><li>Giaù thaønh chuaån </li></ul></ul><ul><ul><li>Tæ leä pheá phaåm </li></ul></ul><ul><ul><li>Naêng suaát </li></ul></ul><ul><ul><li>Saûn löôïng </li></ul></ul><ul><li>Caùc chæ tieâu veà taøi chính </li></ul><ul><ul><li>Khaû naêng thanh toaùn </li></ul></ul><ul><ul><li>Ñoøn caân nôï </li></ul></ul><ul><ul><li>Hoaït ñoäng </li></ul></ul><ul><ul><li>Doanh soá </li></ul></ul><ul><ul><li>Taêng tröôûng </li></ul></ul>
 17. 17. Moät soá löu yù <ul><li>Keát quaû ñaït ñöôïc  aûnh höôûng cuûa nhieàu yeáu toá </li></ul><ul><li>Ñònh löôïng keát quaû  coù theå gaây nhieàu toán keùm </li></ul><ul><li>Yeáu toá chuû quan khi ñaùnh giaù </li></ul>
 18. 18. SO SAÙNH KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC VÔÙI MUÏC TIEÂU ÑEÀ RA <ul><li>So saùnh qua caùc thôøi kyø khaùc nhau </li></ul><ul><li>So saùnh vôùi ñoái thuû caïnh tranh </li></ul><ul><li>So saùnh vôùi bình quaân ngaønh coâng nghieäp </li></ul><ul><li>So saùnh vôùi muïc tieâu ñeà ra </li></ul><ul><li> sai leäch </li></ul>
 19. 19. XAÙC ÑÒNH NGUYEÂN NHAÂN SAI LEÄCH <ul><li>Xeùt caû sai leäch tích cöïc vaø tieâu cöïc </li></ul><ul><li>Moät soá gôïi yù: </li></ul><ul><ul><li>Tieâu chuaån ñeà ra coù phuø hôïp vôùi caùc muïc tieâu vaø chieán löôïc ñaõ hoaïch ñònh hay khoâng? </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc muïc tieâu vaø tieâu chuaån töông öùng coù coøn thích hôïp trong boái caûnh moâi tröôøng hieän taïi khoâng? </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc chieán löôïc ñeà ra nhaèm thöïc hieän caùc muïc tieâu coù coøn thích hôïp trong boái caûnh moâi tröôøng hieän taïi khoâng? </li></ul></ul><ul><ul><li>Caáu truùc toå chöùc vaø caùc heä thoáng cuûa coâng ty vaø nguoàn löïc coù ñaûm baûo ñeå höïc hieän chieán löôïc vaø muïc tieâu ñeà ra khoâng? </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc bieän phaùp ñang thöïc hieän coù thích hôïp ñeå ñaït ñöôïc tieâu chuaån ñeà ra khoâng? </li></ul></ul>
 20. 20. BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC & ÑIEÀU CHÆNH <ul><li>Xem xeùt laïi tieâu chuaån </li></ul><ul><li>Xem xeùt laïi caáu truùc toå chöùc, caùc heä thoáng vaø nguoàn löïc hoã trôï </li></ul><ul><li>Xem xeùt laïi caùc bieän phaùp thöïc thi </li></ul><ul><li>Xem xeùt laïi caùc chieán löôïc </li></ul><ul><li>Xem xeùt laïi muïc tieâu </li></ul><ul><li>Löu yù moái quan heä phuï thuoäc </li></ul>
 21. 21. BIEÄN PHAÙP KHAÉC PHUÏC & ÑIEÀU CHÆNH <ul><li>Thöïc hieän nhöõng hoaït ñoäng ñieàu chænh khoâng nhaát thieát coù nghóa laø caùc chieán löôïc ñang hieän haønh seõ bò huûy boû hay coù nghóa laø phaûi hoaïch ñònh chieán löôïc môùi </li></ul>
 22. 22. KIEÅM TRA HEÄ THOÁNG KIEÅM SOAÙT <ul><li>Thaùi ñoä ñoái phoù vôùi heä thoáng kieåm soaùt </li></ul><ul><li>Caùc döõ lieäu khoâng coù giaù trò </li></ul><ul><li>Kieåm soaùt thaùi quaù </li></ul><ul><li>Chi phí boû ra vaø lôïi ích ñaït ñöôïc </li></ul><ul><li>Kieåm soaùt, ñaùnh giaù vaø ñieàu chænh ñeå khaúng ñònh tính khaû thi vaø thaønh coâng cuûa chieán löôïc ñöôïc hoaïch ñònh </li></ul>

×