02 phân tích môi trường bên trong và ngoài

2,358 views

Published on

TS. Le Thanh Long
Vui lòng truy cập qt3a1.com!
Please log on http://qt3a1.com if you like us!

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,358
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
41
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02 phân tích môi trường bên trong và ngoài

 1. 1. Phaân tích MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI & BEÂN TRONG
 2. 2. Noäi dung <ul><li>Moâi tröôøng vó moâ </li></ul><ul><ul><li>Chính trò – Phaùp lyù </li></ul></ul><ul><ul><li>Kinh teá </li></ul></ul><ul><ul><li>Xaõ hoäi </li></ul></ul><ul><ul><li>Coâng ngheä </li></ul></ul><ul><li>Moâi tröôøng taùc nghieäp </li></ul><ul><ul><li>Ngaønh coâng nghieäp </li></ul></ul><ul><ul><li>Moâ hình Naêm Taùc Löïc </li></ul></ul><ul><li>Phaân tích cô hoäi, nguy cô </li></ul>
 3. 3. NOÄI DUNG <ul><li>Phaân tích caùc hoaït ñoäng </li></ul><ul><ul><li>Saûn xuaát </li></ul></ul><ul><ul><li>Tieáp thò </li></ul></ul><ul><ul><li>Nghieân cöùu & phaùt trieån (R&D) </li></ul></ul><ul><ul><li>Heä thoáng thoâng tin </li></ul></ul><ul><ul><li>Taøi chính </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhaân söï </li></ul></ul><ul><li>Phaân tích ñieåm maïnh, ñieåm yeáu </li></ul>
 4. 4. Phaân tích MOÂI TRÖÔØNG BEÂN NGOAØI
 5. 5. Muïc ñích <ul><li>Muïc ñích phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi laø phaûi chæ ra ñöôïc: </li></ul><ul><ul><li>Cô hoäi ñoái vôùi coâng ty laø gì? </li></ul></ul><ul><ul><li>Nguy cô caàn phaûi traùnh laø gì? </li></ul></ul>
 6. 6. Caùc moâ tröôøng cuûa coâng ty <ul><li>MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ </li></ul><ul><ul><li>Caùc yeáu toá chính trò vaø phaùp lyù </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc yeáu toá kinh teá </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc yeáu toá xaõ hoäi </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc yeáu toá coâng ngheä </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc yeáu toá töï nhieân </li></ul></ul><ul><li>MOÂI TRÖÔØNG TAÙC NGHIEÄP </li></ul><ul><li>CAÙC TAÙC LÖÏC CAÏNH TRANH </li></ul><ul><ul><li>Caùc ñoái thuû caïnh tranh </li></ul></ul><ul><ul><li>Khaùch haøng </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhaø cung caáp </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc ñoái thuû tieàm aån </li></ul></ul><ul><ul><li>Saûn phaåm thay theá </li></ul></ul><ul><li>MOÂI TRÖÔØNG NOÄI BOÄ </li></ul><ul><ul><li>Saûn xuaát </li></ul></ul><ul><ul><li>Marketing </li></ul></ul><ul><ul><li>Nghieân cöùu vaø phaùt trieån </li></ul></ul><ul><ul><li>Taøi chính </li></ul></ul><ul><ul><li>Nguoàn nhaân löïc </li></ul></ul><ul><ul><li>Heä thoáng thoâng tin </li></ul></ul>
 7. 7. MOÂI TRÖÔØNG VÓ MOÂ (PEST&N) <ul><li>Caùc yeáu toá chính trò – phaùp lyù (Politic Factors) </li></ul><ul><li>Caùc yeáu toá kinh teá (Economic Factors) </li></ul><ul><li>Caùc yeáu toá xaõ hoäi (Social Factors) </li></ul><ul><li>Caùc yeáu toá coâng ngheä (Technology Factors) </li></ul><ul><li>Caùc yeáu toá töï nhieân (Natural Factors) </li></ul>
 8. 8. Caùc yeáu toá Chính trò – Phaùp lyù (Politic Factors) <ul><li>Moâi tröôøng chính trò/Möùc ñoä oån ñònh veà chính trò </li></ul><ul><li>Luaät caïnh tranh/Qui ñònh choáng ñoäc quyeàn </li></ul><ul><li>Luaät lao ñoäng </li></ul><ul><li>Luaät ñaàu tö/Öu ñaõi ñaàu tö/Moâi tröôøng ñaàu tö </li></ul><ul><li>Caùc qui ñònh veà thueáá </li></ul><ul><li>Caùc chính saùch öu ñaõi ñaëc bieät </li></ul><ul><li>Qui ñònh quaûng caùo, khuyeán maõi </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 9. 9. Caùc yeáu toá kinh teá (Economic Factors) <ul><li>Giai ñoaïn trong chu kyø kinh teá </li></ul><ul><li>Xu höôùng GDP/Möùc taêng tröôûng GDP </li></ul><ul><li>Thu nhaäp </li></ul><ul><li>Laïm phaùt </li></ul><ul><li>Thaát nghieäp </li></ul><ul><li>. . . </li></ul>
 10. 10. Caùc yeáu toá xaõ hoäi (Social Factors) <ul><li>Möùc soáng (Living standard) </li></ul><ul><li>Phong caùch soáng (life style) </li></ul><ul><li>Xu höôùng tieâu duøng </li></ul><ul><li>Ñaëc ñieåm daân soá </li></ul><ul><li>Tæ leä taêng daân soá/Dòch chuyeån daân soá/Di daân </li></ul><ul><li>Ñaëc ñieåm vaên hoùa </li></ul><ul><li>Vai troø phuï nöõ trong xaõ hoäi </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 11. 11. Caùc yeáu toá xaõ hoäi (Social Factors) Soá phuï nöõ ñöôïc ñaøo taïo ÑH taêng Quan ñieåm cuûa phuï nöõ vaø quan ñieåm veà phuï nöõ thay ñoåi Chaêm soùc söùc khoûe vaø laøm ñeïp nhieàu hôn Moái quan taâm ñeán coâng vieäc vaø söï nghieäp taêng Thôøi gian daønh cho coâng vieäc gia ñình ít hôn Löông cao hôn Nhu caàu theå hieän mình cao hôn ???
 12. 12. Caùc yeáu toá coâng ngheä (Technology Factors) <ul><li>Caùc thaønh töïu khoa hoïc </li></ul><ul><li>Xu höôùng coâng ngheä/Toác ñoä phaùt trieån cuûa coâng ngheä </li></ul><ul><li>Chuyeån giao coâng ngheä </li></ul><ul><li>Chính saùch ñaàu tö cho nghieân cöùu vaø phaùt trieån (R&D) </li></ul><ul><li>Chi phí cho nghieân cöùu vaø phaùt trieån </li></ul><ul><li>Chính saùch baûo veä baûn quyeàn </li></ul><ul><li>Caùc qui ñònh ñoái vôùi saûn phaåm </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 13. 13. Caùc yeáu toá coâng ngheä (Technology Factors) Coâng ngheä B Coâng ngheä A Noã löïc nghieân cöùu phaùt trieån coâng nghieäp Hoaøn thaønh nghieân cöùu vaø phaùt trieån hoaëc tieán boä coâng nghieäp Chu kyø soáng cuûa coâng ngheä
 14. 14. Caùc yeáu toá coâng ngheä (Technology Factors) Source: John Vu, Boeing
 15. 15. Caùc yeáu toá töï nhieân (Natural Factors) <ul><li>Ñòa lyù </li></ul><ul><li>Moâi tröôøng </li></ul><ul><li>Naêng löôïng </li></ul><ul><li>Taøi nguyeân thieân nhieân </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 16. 16. MOÂI TRÖÔØNG TAÙC NGHIEÄP (Moâi tröôøng vi moâ / Taùc löïc caïnh tranh) <ul><li>Ngaønh coâng nghieäp </li></ul><ul><ul><li>Ñònh nghóa: ngaønh coâng nghieäp laø moät nhoùm coâng ty saûn xuaát caùc saûn phaåm töông töï/ thay theá gaàn guõi cho nhau </li></ul></ul>
 17. 17. Moâ hình Naêm Taùc Löïc – Five Forces Model (Micheal E. Porter) Caùc ñoái thuû tieàm aån Ngöôøi cung caáp Ngöôøi mua Caùc coâng ty trong cuøng ngaønh Möùc ñoä caïnh tranh giöõa caùc coâng ty trong cuøng ngaønh coâng nghieäp Nguy cô coù caùc ñoái thuû caïnh tranh môùi Nguy cô do caùc saûn phaåm vaø dòch vuï thay theá Khaû naêng thöông löôïngù cuûa ngöôøi cung caáp Khaû naêng thöông löôïngù cuûa ngöôøi mua Saûn phaåm thay theá
 18. 18. Caïnh tranh cuûa caùc coâng ty trong cuøng ngaønh coâng nghieäp <ul><li>Caïnh tranh  vò theá toát </li></ul><ul><li>Hình thöùc caïnh tranh: Giaù, quaûng caùo, saûn phaåm, dòch vuï, chaát löôïng, …  thuyeát phuïc ngöôøi mua/khaùch haøng </li></ul><ul><li>Caïnh tranh gay gaét phuï thuoäc vaøo: </li></ul><ul><ul><li>Soá löôïng ñoái thuû </li></ul></ul><ul><ul><li>Toác ñoä taêng tröôûng cuûa ngaønh </li></ul></ul><ul><ul><li>Chi phí coá ñònh vaø chi phí löu kho </li></ul></ul><ul><ul><li>Lôïi theá theo qui moâ </li></ul></ul><ul><ul><li>Khaû naêng khaùc bieät hoùa saûn phaåm thaáp </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc ñoái thuû caïnh tranh ña daïng </li></ul></ul><ul><ul><li>Thaùi ñoä caïnh tranh cuûa ñoái thuû </li></ul></ul><ul><ul><li>Raøo caûn ruùt lui cao </li></ul></ul>
 19. 19. Phaân tích ñoái thuû caïnh tranh <ul><li>Muïc tieâu töông lai </li></ul><ul><ul><li>Muïc tieâu cuûa coâng ty meï </li></ul></ul><ul><ul><li>Muïc tieâu cuûa caùc ñôn vò kinh doanh/coâng ty con </li></ul></ul><ul><ul><li>Phaân tích danh muïc kinh doanh </li></ul></ul><ul><ul><li>Caùc muïc tieâu quan troïng vaø öu tieân cuûa ñoái thuû caïnh tranh </li></ul></ul>
 20. 20. Chieán löôïc hieän taïi <ul><li>Nhöõng chính saùch then choát / hoaït ñoäng quan troïng trong töøng hoaït ñoäng chöùc naêng </li></ul><ul><li>Söï phoái hôïp giöõa caùc boä phaän chöùc naêng </li></ul><ul><li>Nhöõng hoaït ñoäng ñaùng quan taâm cuûa ñoái thuû </li></ul>
 21. 21. Nhaän ñònh <ul><li>Ñoái thuû caïnh tranh töï ñaùnh giaù theá naøo veà hoï ? </li></ul><ul><li>Ñoái thuû caïnh tranh ñaùnh giaù caùc ñoái thuû khaùc nhö theá naøo? </li></ul><ul><li>Ñoái thuû caïnh tranh nhaän ñònh veà trieån voïng ngaønh? </li></ul>
 22. 22. Naêng löïc cuûa ñoái thuû caïnh tranh <ul><li>Saûn xuaát </li></ul><ul><li>Tieáp thò </li></ul><ul><li>Nghieân cöùu vaø phaùt trieån - R&D </li></ul><ul><li>Nguoàn nhaân löïc </li></ul><ul><li>Taøi chính </li></ul><ul><li>Heä thoáng thoâng tin </li></ul><ul><li>Coâng taùc quaûn lyù </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 23. 23. KHAÙCH HAØNG / NGÖÔØI MUA <ul><li>Khaùch haøng  Taùc löïc cô baûn quyeát ñònh khaû naêng sinh lôïi tieàm taøng cuûa ngaønh cuõng nhö khaû naêng toàn taïi cuûa coâng ty. </li></ul><ul><li>Khaùch haøng khaùc nhau veà nhu caàu mua haøng  ñoøi hoûi khaùc nhau veà möùc ñoä dòch vuï, chaát löôïng vaø ñaëc ñieåm cuûa saûn phaåm, keânh phaân phoái, …  khaû naêng thöông löôïng cuûa khaùch haøng </li></ul>
 24. 24. KHAÙCH HAØNG / NGÖÔØI MUA <ul><li>Khaû naêng thöông löôïng (traû giaù) cuûa khaùch haøng </li></ul><ul><li>Löôïng haøng mua </li></ul><ul><li>Soá löôïng nhaø cung caáp </li></ul><ul><li>Khaû naêng choïn löïa ñoái vôùi saûn phaåm thay theá. </li></ul><ul><li>Khaû naêng töï cung caáp </li></ul><ul><li>Möùc ñoä quan troïng cuûa saûn phaåm ñoái vôùi K.Haøng </li></ul><ul><li>Löôïng thoâng tin cuûa khaùch haøng </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 25. 25. NHAØ CUNG CAÁP <ul><li>Nhaø cung caáp  Taùc löïc cô baûn quyeát ñònh khaû naêng caïnh tranh cuûa coâng ty. </li></ul><ul><li>Khaû naêng thöông löôïng (naâng giaù, giaûm chaát löôïng haøng hoaù) cuûa nhaø cung caáp </li></ul><ul><ul><li>Khaû naêng löïa choïn saûn phaåm thay theá cuûa Cty. </li></ul></ul><ul><ul><li>Löôïng haøng mua </li></ul></ul><ul><ul><li>Möùc ñoä quan troïng cuûa saûn phaåm ñoái vôùi coâng ty </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhaø cung caáp coù öu theá vì chuyeân bieät hoùa saûn phaåm </li></ul></ul><ul><ul><li>Khaû naêng töï cung caáp cuûa coâng ty </li></ul></ul><ul><ul><li>Khaû naêng keát hôïp veà phía tröôùc cuûa nhaø cung caáp </li></ul></ul><ul><ul><li>... </li></ul></ul>
 26. 26. SAÛN PHAÅM THAY THEÁ <ul><li>Saûn phaåm thay theá </li></ul><ul><li>Ví duï: Coca Cola – Pepsi Cola </li></ul><ul><ul><li>Traø Dilmal – Cafeù Trung nguyeân </li></ul></ul><ul><ul><li>Ñaàu DVD Tieán Ñaït – Ñaàu DVD VTB </li></ul></ul><ul><li>Giaù & Nhu caàu khaùc bieät veà saûn phaåm </li></ul><ul><li>Söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä </li></ul><ul><ul><li> Saûn phaåm thay theá </li></ul></ul>
 27. 27. ÑOÁI THUÛ CAÏNH TRANH TIEÀM AÅN <ul><li>Ña daïng hoùa saûn phaåm </li></ul><ul><li>Lôïi theá nhôø qui moâ </li></ul><ul><li>Taøi chính – ñaàu tö </li></ul><ul><li>Coâng ngheä </li></ul><ul><li>Know-how </li></ul><ul><li>Chính saùch cuûa chính phuû </li></ul><ul><ul><li> Raøo caûn gia nhaäp (Entry barrier) </li></ul></ul>
 28. 28. Cô hoäi vaø nguy cô <ul><li>Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi nhaèm ñeå öôùc löôïng nhöõng cô hoäi vaø nguy cô ñeå töø ñoù coù nhöõng haønh ñoäng chieán löôïc tranh thuû cô hoäi vaø giaûm thieåu nguy cô. </li></ul><ul><li>Cô hoäi kinh doanh laø nhöõng ñieàu kieän moâi tröôøng beân ngoaøi coù lôïi cho coâng ty. </li></ul><ul><li>Nguy cô thò tröôøng laø nhöõng ñieàu kieän moâi tröôøng beân ngoaøi gaây baát lôïi cho coâng ty, coù aûnh höôûng ñeán khaû naêng sinh lôïi cuõng nhö vò trí treân thò tröôøng cuûa coâng ty. </li></ul>
 29. 29. Phaân tích MOÂI TRÖÔØNG BEÂN TRONG
 30. 30. NOÄI DUNG <ul><li>Phaân tích caùc hoaït ñoäng </li></ul><ul><ul><li>Saûn xuaát </li></ul></ul><ul><ul><li>Tieáp thò </li></ul></ul><ul><ul><li>Nghieân cöùu & phaùt trieån (R&D) </li></ul></ul><ul><ul><li>Heä thoáng thoâng tin </li></ul></ul><ul><ul><li>Taøi chính </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhaân söï </li></ul></ul><ul><li>Phaân tích ñieåm maïnh, ñieåm yeáu </li></ul>
 31. 31. PHAÂN TÍCH MOÂI TRÖÔØNG BEÂN TRONG COÂNG TY Xem xeùt, ñaùnh giaù nguoàn löïc Coâng ty Naêng löïc cuûa Coâng ty Naêng löïc chuû ñaïo vaø Naêng löïc khaùc bieät cuûa Cty Naêng löïc caïnh tranh cuûa Coâng ty
 32. 32. NAÊNG LÖÏC (COMPETENCIES) <ul><li>Naêng löïc chuû ñaïo (Core competencies): </li></ul><ul><ul><li>laø nhöõng naêng löïc maø Coâng ty coù theå thöïc hieän toát hôn nhöõng naêng löïc khaùc trong noäi boä coâng ty </li></ul></ul><ul><ul><li>laø nhöõng naêng löïc mang tính trung taâm ñoái vôùi khaû naêng caïnh tranh cuûa Coâng ty </li></ul></ul>
 33. 33. NAÊNG LÖÏC KHAÙC BIEÄT (Distinctive Competencies) <ul><li>Naêng löïc khaùc bieät (Distinctive Competencies): </li></ul><ul><ul><li>laø nhöõng naêng löïc maø coâng ty coù theå thöïc hieän toát hôn ñoái thuû caïnh tranh </li></ul></ul><ul><ul><li>naêng löïc khaùc bieät cho pheùp Coâng ty taïo ra lôïi theá caïnh tranh (competitive advantage) </li></ul></ul>
 34. 34. MOÄT SOÁ VÍ DUÏ <ul><li>Naêng löïc khaùc bieät cuûa Toyota, Honda vaø Nissan - saûn xuaát ôû möùc chi phí thaáp, chaát löôïng cao, chu kyø thieát keá saûn phaåm môùi tung ra thò tröôøng ngaén. </li></ul><ul><li>Naêng löïc khaùc bieät cuûa Intel laø phaùt trieån chip baùn daãn theá heä môùi cho maùy tính caù nhaân. </li></ul><ul><li>Naêng löïc chuû ñaïo cuûa Motorola laø khaû naêng saûn xuaát khoâng pheá phaåm (chaát löôïng six sigma – tæ leä pheá phaåm laø 1/1 trieäu saûn phaåm) </li></ul>
 35. 35. LÔÏI THEÁ CAÏNH TRANH BEÀN VÖÕNG <ul><li>Naêng löïc ñoù coù deã daøng bò baét chöôùc hay khoâng? </li></ul><ul><li>Theá maïnh cuûa naêng löïc coù theå duy trì ñöôïc bao laâu? </li></ul><ul><li>Naêng löïc cuûa Coâng ty coù thaät söï vöôït troäi hay khoâng? </li></ul><ul><li>Naêng löïc cuûa coâng ty coù bò taùc ñoäng bôûi nhaø cung caáp khoâng? </li></ul>
 36. 36. PHAÂN TÍCH CAÙC HOAÏT ÑOÄNG Saûn xuaát <ul><li>Qui trình saûn xuaát </li></ul><ul><li>Coâng suaát </li></ul><ul><li>Ñòa ñieåm </li></ul><ul><li>Chi phí nguyeân vaät lieäu </li></ul><ul><li>Giaù thaønh saûn phaåm </li></ul><ul><li>Quaûn lyù saûn xuaát vaø taùc vuï </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 37. 37. PHAÂN TÍCH CAÙC HOAÏT ÑOÄNG Tieáp thò <ul><li>Thò phaàn, Doanh soá </li></ul><ul><li>Vò trí treân thò tröôøng </li></ul><ul><li>Thöông hieäu </li></ul><ul><li>Khaû naêng nghieân cöùu thò tröôøng </li></ul><ul><li>Chieán löôïc saûn phaåm </li></ul><ul><li>Chieán löôïc giaù </li></ul><ul><li>Heä thoáng phaân phoái </li></ul><ul><li>Chieán löôïc chieâu thò </li></ul><ul><li>Ngaân saùch cho tieáp thò </li></ul><ul><li>Möùc ñoä trung thaønh cuûa khaùch haøng </li></ul>
 38. 38. PHAÂN TÍCH CAÙC HOAÏT ÑOÄNG Nghieân cöùu vaø phaùt trieån (R&D) <ul><li>Khaû naêng nghieân cöùu cô baûn vaø kyõ thuaät (daãn ñaàu, theo sau, …) </li></ul><ul><li>Ngaân saùch daønh cho nghieân cöùu vaø phaùt trieån </li></ul><ul><li>Trình ñoä coâng ngheä </li></ul><ul><li>Khaû naêng ñoåi môùi saûn phaåm </li></ul><ul><li>Khaû naêng phaùt trieån saûn phaåm </li></ul><ul><li>Khaû naêng ñoåi môùi qui trình </li></ul>
 39. 39. PHAÂN TÍCH CAÙC HOAÏT ÑOÄNG Heä thoáng thoâng tin <ul><li>Heä thoáng thoâng tin quaûn lyù (MIS) </li></ul><ul><ul><li>Saûn xuaát / Taùc nghieäp </li></ul></ul><ul><ul><li>Taøi chính </li></ul></ul><ul><ul><li>Nhaân söï </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li>Beân trong </li></ul><ul><li>  Heä thoáng thoâng tin chieán löôïc (SIS) </li></ul><ul><ul><li>Caïnh tranh </li></ul></ul><ul><ul><li>Ñoái thuû </li></ul></ul><ul><ul><li>Moâi tröôøng hoaït ñoäng </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul><ul><li> Beân trong vaø beân ngoaøi </li></ul>
 40. 40. PHAÂN TÍCH CAÙC HOAÏT ÑOÄNG Taøi chính <ul><li>Khaû naêng huy ñoäng voán </li></ul><ul><li>Phaân boå nguoàn voán </li></ul><ul><li>Chính saùch coå töùc </li></ul><ul><li>Möùc taêng tröôûng </li></ul><ul><li>Möùc sinh lôïi </li></ul><ul><li>Khaû naêng thanh toaùn </li></ul><ul><li>Ñoøn caân nôï </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 41. 41. PHAÂN TÍCH CAÙC HOAÏT ÑOÄNG Nhaân söï <ul><li>Nhaân löïc chuû choát </li></ul><ul><li>Trình ñoä tay ngheà </li></ul><ul><li>Trình ñoä chuyeân moân </li></ul><ul><li>Möùc ñoä oån ñònh </li></ul><ul><li>Chính saùch thu huùt nguoàn nhaân löïc </li></ul><ul><li>Chính saùch ñaøo taïo vaø phaùt trieån </li></ul><ul><li>Chính saùch duy trì nguoàn nhaân löïc    </li></ul><ul><li>… </li></ul>
 42. 42. PHAÂN TÍCH CAÙC HOAÏT ÑOÄNG Vaên hoùa coâng ty <ul><li>Vaên hoùa laø taäp hôïp caùc giaù trò, nieàm tin, thaùi ñoä, taäp quaùn, qui ñònh, caù tính vaø nhöõng gì duøng ñeå moâ taû coâng ty. </li></ul><ul><ul><li>Heä thoáng caùc quan ñieåm, trieát lyù kinh doanh </li></ul></ul><ul><ul><li>Heä thoáng caùc kyù hieäu, bieåu tröng cho coâng ty </li></ul></ul><ul><ul><li>Heä thoáng taäp quaùn veà thaùi ñoä vaø haønh vi öùng xöû haøng ngaøy cuûa moãi thaønh vieân trong coâng ty </li></ul></ul><ul><ul><li>Neàn neáp taøi chính coâng ty </li></ul></ul>
 43. 43. ÑAÙNH GIAÙ <ul><li>Hieäu naêng (efficiency) </li></ul><ul><li>Hieäu quaû (effectiveness) </li></ul><ul><li>Möùc ñoä thoûa maõn coå ñoâng </li></ul><ul><li>Möùc ñoä thoaû maõn khaùch haøng </li></ul>
 44. 44. MA TRAÄN ÑAÙNH GIAÙ CAÙC YEÁU TOÁ NOÄI BOÄ (Internal Factor Evaluation Matrix --IFE Matrix) <ul><li>Ma traän giuùp toùm taét vaø ñaùnh giaù caùc yeáu toá noäi boä, möùc ñoä quan troïng cuûa moãi yeáu toá ñeå xaùc ñònh ñieåm maïnh vaø ñieåm yeáu cuûa coâng ty cuõng nhö khaû naêng vaø naêng löïc cuûa coâng ty laøm cô sôû xaây döïng chieán löôïc cho phuø hôïp </li></ul><ul><li>Phöông phaùp chuyeân gia thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå xaây döïng ma traän </li></ul>
 45. 45. PHAÂN TÍCH ÑIEÅM MAÏNH – ÑIEÅM YEÁU <ul><li>Ñieåm maïnh laø nhöõng gì maø coâng ty ñaõ laøm toát laøm toát hôn so vôùi coâng ty khaùc hoaëc chuùng giuùp laøm taêng khaû naêng caïnh tranh. </li></ul><ul><li>Nhöõng ñieåm yeáu laø nhöõng gì maø coâng ty thieáu/ khoâng coù hay thöïc hieän coøn keùm / chöa toát khi so vôùi coâng ty khaùc hoaëc nhöõng ñieàu laøm cho coâng ty maát lôïi theá caïnh tranh. </li></ul>
 46. 46. Ñaùnh giaù vaø taän duïng cô hoäi Products All Potential Business Opportunities Relevant Opportunities Proven Opportunities

×