01  chiến lược và quản lý chiến lược
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

01 chiến lược và quản lý chiến lược

on

 • 910 views

TS. Le Thanh Long

TS. Le Thanh Long
Vui lòng truy cập qt3a1.com!
Please log on http://qt3a1.com if you like us!

Statistics

Views

Total Views
910
Views on SlideShare
910
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
18
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

01 chiến lược và quản lý chiến lược Presentation Transcript

 • 1. QUAÛN LYÙ CHIEÁN LÖÔÏC TS. LEÂ THAØNH LONG
 • 2. Muïc tieâu moân hoïc
  • Hieåu khaùi nieäm vaø qui trình hoaïch ñònh chieán löôïc.
  • Coù khaû naêng phaân tích moâi tröôøng
  • Toå chöùc thöïc hieän hieäu quaû nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa doanh nghieäp.
 • 3. Noäi dung
  • Chöông 1: Chieán löôïc vaø quaûn lyù chieán löôïc
  • Chöông 2: Phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi & beân trong
  • Chöông 3: Chieán löôïc toång theå
  • Chöông 4: Chieán löôïc caïnh tranh cô baûn
  • Chöông 5: Thöïc thi chieán löôïc, Ñaùnh giaù vaø ñieàu chænh chieán löôïc
 • 4. Taøi lieäu tham khaûo
  • Hoaïch Ñònh Chieán Löôïc theo Quaù Trình – Rudolf Gruenig – Phaïm Ngoïc Thuyù, Leâ Thaønh Long vaø Voõ Vaên Huy dòch, NXB KHKT, 2003
  • Chieán löôïc vaø saùch löôïc kinh doanh – Garry D. Smith vaø coäng söï, Buøi Vaên Ñoâng dòch, NXB Thoáng Keâ, 2000
  • Khaùi luaän vaø Quaûn trò chieán löôïc – Fred R. David – Tröông Coâng Minh dòch, NXB Thoáng Keâ - 1995
  • Crafting and Implementing Strategy – Arthur A. Thompson, A. J. Stricklan III, 10th Edition, McGraw-Hill, 1998
 • 5. Yeâu caàu
  • Ñoïc baøi giaûng vaø taøi lieäu
  • Chuaån bò caâu hoûi thaûo luaän (neáu coù)
  • Tham gia thaûo luaän treân lôùp
  • Ñi hoïc ñuùng giôø
  • Taäp trung trong giôø hoïc
 • 6. Hình thöùc thi
  • Traéc nghieäm/vieát
  • Giaûi quyeát moät tình huoáng
 • 7. Lieân heä
  • TS. Leâ Thaønh Long
   • Ban Quan heä Quoác teá
   • Ñaïi hoïc Quoác gia – Tp. Hoà Chí Minh
  • Email: [email_address]
  • Phone: 7242181 – 1456
  • Mobile: 0918041187
 • 8. Kyø voïng vaø Kieán nghò
  • Kyø voïng/Kieán nghò:
 • 9. CHIEÁN LÖÔÏC VAØ QUAÛN LYÙ CHIEÁN LÖÔÏC
 • 10. Noäi dung
  • Chieán löôïc?
  • Quaûn lyù chieán löôïc
  • Moâ hình quaûn lyù chieán löôïc
  • Taàm nhìn, Nhieäm vuï chieán löôïc vaø muïc tieâu cuûa coâng ty
  • Lôïi ích vaø ruûi ro cuûa quaûn lyù chieán löôïc.
 • 11. Chieán löôïc laø gì?
  • “ Chieán löôïc laø tieán trình xaùc ñònh caùc muïc tieâu cô baûn daøi haïn cuûa coâng ty, löïa choïn caùch thöùc hoaëc phöông höôùng haønh ñoäng vaø phaân boå caùc taøi nguyeân thieát yeáu ñeå thöïc hieän caùc muïc tieâu ñoù” (Alfred Chander)
  • “ Chieán löôïc laø moät daïng thöùc hoaëc moät keá hoaïch phoái hôïp caùc muïc tieâu chính, caùc chính saùch vaø caùc trình töï haønh ñoäng thaønh moät toång theå thoáng nhaát” (James B. Quinn)
  • “ Chieán löôïc laø moät keá hoaïch mang tính thoáng nhaát, tính toaøn dieän, vaø tính phoái hôïp, ñöôïc thieát keá ñeå ñaûm baûo raèng caùc muïc tieâu cô baûn cuûa coâng ty seõ ñöôïc thöïc hieän” (William J. Glueck)
 • 12. Chieán löôïc laø gì? (tt) Muïc tieâu Phöông höôùng haønh ñoäng Phaân boå nguoàn löïc
 • 13. Quaûn lyù chieán löôïc – Ñònh nghóa
  • “ Quaûn lyù chieán löôïc (Strategic Management) laø quaù trình nghieân cöùu, phaân tích moâi tröôøng beân ngoaøi vaø beân trong coâng ty; hieän taïi cuõng nhö töông lai; xaùc laäp caùc muïc tieâu cuûa coâng ty, hoaïch ñònh, thöïc hieän vaø kieåm tra chieán löôïc nhaèm söû duïng hieäu quaû caùc nguoàn löïc ñeå ñaït ñöôïc caùc muïc tieâu mong muoán .”
 • 14. Quaûn lyù chieán löôïc – Ñònh nghóa (tt)
  • Phaân tích moâi tröôøng, xaùc ñònh muïc tieâu
  • Hoaïch ñònh, thöïc hieän, kieåm tra chieán löôïc
  • Söû duïng hieäu quaû caùc nguoàn löïc (resources)
 • 15. Yeâu caàu cuûa quaûn lyù chieán löôïc
  • Taïo ñöôïc lôïi theá caïnh tranh
  • Haïn cheá ruûi ro
  • Phaûi coù muïc tieâu & phaân tích khaû naêng thöïc hieän
  • Phaân tích moâi tröôøng kinh doanh
  • Giaûi phaùp thay theá vaø bieän phaùp hoã trôï
  • Keát hôïp chieán löôïc coù döï ñònh vaø chieán löôïc môùi xuaát hieän
 • 16. Chieán löôïc döï ñònh vaø thöïc hieän Chieán löôïc döï ñònh Chieán löôïc caân nhaéc Chieán löôïc thöïc hieän Chieán löôïc khoâng thöïc hieän Chieán löôïc môùi xuaát hieän
 • 17. Moâ hình quaûn lyù chieán löôïc Taàm nhìn Nhieäm vuï chieán löôïc Phaân tích Yeáu toá beân ngoaøi Phaân tích Yeáu toá beân trong Phaân tích moâi tröôøng kinh doanh Xaùc ñònh Muïc tieâu chieán löôïc Xaây döïng vaø löïa choïn chieán löôïc Chieán löôïc Toång theà Chieán löôïc Caïnh tranh Thöïc thi Chieán löôïc Kieåm soaùt, Ñaùnh giaù vaø Ñieàu chænh chieán löôïc
 • 18. Taàm nhìn
  • Taàm nhìn (Vision):
   • Gôïi ra moät ñònh höôùng cho töông lai, moät khaùt voïng maø coâng ty muoán ñaït tôùi.
   • Höôùng moïi thaønh vieân ñeán moät ñieåm chung trong töông lai.
   • Khoâng phaûi laø moät muïc tieâu haønh ñoäng cuï theå
   • Khaùc vôùi Nhieäm vuï chieán löôïc (mission)
 • 19. Nhieäm vuï chieán löôïc
  • Nhieäm vuï chieán löôïc (Mission):
   • laø lyù do toàn taïi, yù nghóa cuûa söï toàn taïi vaø caùc hoaït ñoäng cuûa coâng ty.
   • laø muïc ñích chính cuûa coâng ty nhaèm phaân bieät ñaëc tröng cuûa coâng ty vôùi caùc coâng ty khaùc cuøng ngaønh
 • 20. Taàm nhìn
 • 21. Taàm nhìn
  • Vision Where the organization is going
  • Mission
  • Ongoing principles
  • Objectives Performance outcomes
  • Strategy How to achieve the objectives
 • 22. Ví duï: Taàm nhìn vaø nhieäm vuï chieán löôïc McDonald’s Taàm nhìn chieán löôïc cuûa McDonald’s laø thoáng trò ngaønh dòch vuï aên uoáng toaøn caàu. Söï thoáng trò toaøn caàu coù nghóa laø thieát laäp moät tieâu chuaån phuïc vuï cho söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng, qua ñoù gia taêng thò phaàn vaø lôïi nhuaän baèng Söï thuaän tieän, Giaù trò, vaø Chieán löôïc thöïc thi.
 • 23. Ví duï: Taàm nhìn vaø nhieäm vuï chieán löôïc Microsoft Coù moät taàm nhìn chieán löôïc ñònh höôùng moïi haønh ñoäng cuûa chuùng ta: Moät maùy tính treân moãi caùi baøn, trong moãi gia ñình, söû duïng nhöõng phaàn meàm cöïc toát nhö laø moät coâng cuï trôï giuùp ñaéc löïc
 • 24. Ví duï: Taàm nhìn vaø nhieäm vuï chieán löôïc Eastman Kodak Trôû thaønh nhaát treân theá giôùi trong lónh vöïc hoùa chaát vaø ñieän töû phuïc vuï coâng nghieäp aûnh. Compaq Computer Trôû thaønh nhaø cung caáp saûn phaåm PC vaø PC servers haøng ñaàu cho taát caû caùc phaân khuùc khaùch haøng
 • 25. Tính chaát cuûa Baûn phaùt bieåu nhieäm vuï chieán löôïc (Mission Statement)
  • Xaùc ñònh vò theá cuûa coâng ty
  • Phaân bieät coâng ty vôùi caùc ñoái thuû
  • Khung ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng
 • 26. Noäi dung cuûa Baûn phaùt bieåu nhieäm vuï chieán löôïc
  • Ngaønh kinh doanh
   • Khaùch haøng
   • Saûn phaåm/ dòch vuï
   • Thò tröôøng
   • Coâng ngheä
  • Muïc tieâu kinh doanh
   • Muïc tieâu chieán löôïc
   • Sinh lôïi
   • Toàn taïi vaø phaùt trieån
  • Tö töôûng chuû ñaïo
   • Trieát lyù kinh doanh
   • Moái quan taâm ñoái vôùi nhaân vieân
   • Moái quan taâm ñoái vôùi coäng ñoàng
 • 27. Trieát lyù kinh doanh
  • Trieát lyù kinh doanh thöïc chaát laø nguyeân taéc hoaëc quan ñieåm quaûn lyù nhaèm ñaït ñöôïc muïc tieâu chieán löôïc
  • Trieát lyù kinh doanh nhaèm daãn höôùng moïi hoaït ñoäng töø hoaïch ñònh, quaûn lyù vaø ñieàu haønh coâng ty
 • 28. Trieát lyù kinh doanh
   • “ We will achieve 20% real growth in earnings next year—to be accomplished through a 10% growth in existing businesses, 5% through creation of new businesses, and 5% through acquisitions.”
   • “ 20% of our revenues must come from products that are newer than 5 years. ”
   • “ 90 % of our profits will be donated to charity ”
   • “ The company should grow only as fast as can be financed by internal resources. ”
 • 29. Muïc tieâu coâng ty
  • Muïc tieâu?
  • Muïc tieâu ngaén haïn
  • Muïc tieâu daøi haïn
  • Taàm quan troïng cuûa muïc tieâu
   • Laø cô sôû phaân phoái nguoàn löïc
   • Xaùc ñònh caùc öu tieân
   • Laø coâng cuï ñeå kieåm soaùt vieäc thöïc thi
   • Laø cô cheá ñeå ñaùnh giaù
 • 30. Moät soá muïc tieâu
  • Toái ña hoùa lôïi nhuaän
  • Taêng giaù trò
  • Thò phaàn, vò theá caïnh tranh
  • Naêng suaát
  • Daãn ñaàu coâng ngheä
  • Nguoàn löïc taøi chaùnh
  • Hieäu naêng quaûn lyù vaø khaû naêng phaùt trieån
  • Quan heä vaø phaùt trieån nhaân vieân
  • Traùch nhieäm xaõ hoäi
 • 31. Tieâu chí ñaùnh giaù caùc muïc tieâu
  • Tính cuï theå
  • Tính linh hoaït
  • Tính ñònh löôïng
  • Tính thuùc ñaåy
  • Tính phuø hôïp
  • Tính khaû thi
 • 32. Lôïi ích cuûa quaûn lyù chieán löôïc
  • Thaáy roõ muïc tieâu vaø höôùng ñi
  • Löu yù nhieàu hôn ñeán moâi tröôøng kinh doanh luoân thay ñoåi
  • Ñaùnh giaù chính xaùc veà nguoàn löïc vaø khaû naêng
  • Ñieàu kieän ñeå thoáng nhaát caùc quyeát ñònh chieán löôïc ôû caùc caáp
  • ÖÙng phoù chuû ñoäng (proactive) ñoái vôùi söï thay ñoåi cuûa moâi tröôøng
 • 33. Thaùch thöùc cuûa quaûn lyù chieán löôïc
  • Nhieàu thôøi gian vaø noã löïc
  • Ngöôøi hoaïch ñònh chieán löôïc  ngöôøi thöïc hieän
  • Hoaïch ñònh cöùng nhaéc, khoâng linh ñoäng
  • Döï baùo thôøi gian daøi
  • Tính khaû thi cuûa chieán löôïc.
 • 34. Moät soá quan ñieåm
  • Chieán löôïc vaø quaûn lyù chieán löôïc laø khoâng caàn thieát khi moâi tröôøng luoân thay ñoåi
  • Chieán löôïc chæ daønh cho nhaø quaûn lyù cao caáp
  • Chieán löôïc laø keá hoaïch
  • Chieán löôïc laø oån ñònh vaø khoâng ñoåi
  • Quaûn lyù chieán löôïc vaïch ñöôøng ñi vaø ñích cuoái cuøng
 • 35. Löu yù
  • Qui trình hay Söï kieän?
  • Böôùc tröôùc caàn coù phaûn hoài cuûa böôùc sau
  • Söï thay ñoåi cuûa moãi böôùc coù taùc ñoäng ñeán taát caû caùc böôùc khaùc cuûa qui trình
 • 36. Thaûo luaän
  • Taïi sao caùc coâng ty vöøa vaø nhoû thöôøng khoâng coù chieán löôïc?