• Like
13510208_SLIDE_Tegra
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

13510208_SLIDE_Tegra

 • 275 views
Uploaded on

13510208_SLIDE_Tegra

13510208_SLIDE_Tegra

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
275
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. รายงานการศึกษาเรื่องNVIDIA TEGRAโดย นายพงศธร ถานะสุข 13510208รายงานการศึกษาฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของรายวิชา 802407 สัมมนาภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2554คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ่สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพือการออกแบบ เอกเว็บและสือโต้ตอบ ( Web and Interactive) ่ ่
 • 2. Name : Pongsatorn Thanasuk ID : 13510208 ICT : SILPAKORN
 • 3. What is NVIDIA TEGRA ?มา ทาความรู ้จกกับ SoC และชิพ NVIDIA Tegra 2 คืออะไร ดียงไง ั ั ผมยอมรับเลยว่าก่อนหน้านี้เข้าใจผิดคิดว่า NVIDIA Tegra 2 นั้นคือซี พียแต่ในความเป็ นจริ ง ูแล้วไม่ใช่อย่างนั้นน่ะครับ NVIDIA Tegra 2 นั้นเปิ ็ นชิพแบบ SoC (system-on-a-chip คือการรวมส่ วน ่ต่างๆเข้ามาอยูในชิพตัวเดียว รวมถึง CPU และ GPU ด้วย) ซึ่งในชิพ NVIDIA Tegra 2 นั้นจะประกอบไปด้วย
 • 4. Dual-core ARM Cortex A9 : CPU o เป็ น ซีพียแบบ Dual-core หรื อก็คือมีซีพียู ARM Cortex A9 จานวน 2 ตัวนั้นเอง ูUltra-low power (ULP) GeForce : GPU  เป็ นจีพียที่ใช้ พลังงานต่า แต่มีประสิ ทธิ ภาพสู งและการทางานด้าน 3 มิติที่ดีข้ ึน ู1080p Video Playback Processor o เป็ น ตัวประมวลผลเมื่อเวลาที่เล่นวีดีโอแบบ HD และแบบ streaming HD (ตัวอย่างเช่นดู Youtube) ที่ความละเอียด 1080p โดยที่ไม่กินแบตมากนัก1080p Video Encode Processor o เป็ น ตัวประมวลผลเมื่อเวลาบันทึกวีดีโอหรื อการคุยผ่านวีดีโอ (Video call) โดยจะทาการ เข้ารหัสวีดีโอที่ความละเอียด 1080p แบบ HD และส่ งไปเพื่อแสดงผล
 • 5. Image Signal Processor (ISP) o เป็ น ตัวประมวลผลที่ทาให้สามารถรองรับภาพจากกล้องที่มีีความละเอียด 12 ล้านพิกเซล ได้ และยังช่วยทางานในด้านภาพและวีดีโอให้แสดงผลได้อย่างถูกต้องและสม่าเสมอ, ตรวจจับหน้า, โหมดลูกเล่นเกี่ยวกับภาพและวีดีโอต่างๆ, ควมคุมแสง, ลดจุดสี ที่ไม่ สมบูรณ์ในภาพและส่ งภาพไปแสดงผลแบบ real-timeAudio Processor o เป็ น ตัวประมวลสัญญาณเสี ยงและส่ งออกมา ซึ่ งสามารถที่จะเล่นไฟล์ mp3 128kbps ได้ ติดต่อกันยาวนานถึง 140 ชม.ในการชาร์ จแบตแค่ครั้งเดียวARM7 Processor o เป็ น ตัวจัดการระบบฟังก์ชนต่างๆ ช่วยให้แบตเตอรี่ สามารถใช้งานได้นานยิงขึ้น ั่ ่ยังมีฟีเจอร์ สาคัญอีกดังต่อไป นี้High-Definition Digital Display Output o รองรับ การต่อออกทีวีและแสดงภาพที่ความละเอียด 1080p HDTV ผ่านทางช่องต่อ HDMIOpenGL® ES 2.0 Optimizations and Support o รอง รับแอปที่พฒนาโดยใช้ชุดคาสัง OpenGL เพื่อช่วยให้ภาพ 2 มิติ 3 มิติ ที่ได้ดีข้ ึนและ ั ่ เร็ วขึ้นGlobal Power Management System o ดูแลและ ควบคุมฮาร์ ดแวร์ ต่างๆภายในเครื่ องให้สามารถทางานโดยที่ใช้พลังงานให้นอยที่ ้ สุ ดแต่ประสิ ทธิ ภาพยังเต็มที่เหมือนเดิม
 • 6. ัมาดูกนต่อว่า NVIDIA Tegra 2 ที่มี CPU แบบ Dual-core นั้น ดียงไง ัขอยกบทความที่ผมเคยแปลไว้แล้วจากเอกสารของทาง NVIDIA มารวมไว้ในบทความอันนี้ เลยนะครับNVIDIA โชว์ขอมูลซีี พียหลายหัว (Multi Core) ย่อมดีกว่าหัวเดียว (Single Core) ้ ูเปิ ดเวปได้ เร็ วขึ้นเพราะมีตวช่วยไม่ได้ทาคนเดียว ัจากรู ปฝั่งซ้ายเป็ นแบบ 1 คอร์ ส่วนฝั่งขวาเป็ นแบบ 2 คอร์ จะเห็นได้วาแบบ 2 คอร์ มีการแบ่งกันทางาน ่คนละครึ่ งช่วยให้เสร็ จเร็ วยิงขึ้น ่
 • 7. ส่ วนรู ปนี้แสดงให้เห็นว่าซี พียแต่ละคอร์ ทา งานกันไปกี่เปอร์ เซ็นต์ จากรู ปซีพี ยูตวแรกทางาน 56.9% และ ู ัซีพียตวสองทางานไป 30.4% เห็นได้วาช่วยกันทามาหาิิกินจริ งๆ ู ั ่ใช้ โปรแกรม Moonbat ทดสอบการทางานของ JavaScript ผลออกมาเร็ วกว่า GalaxyS เกือบถึง 2.5 เท่าชิพ NVIDIA Tegra 2 แบบ 2 คอร์ ทางานเร็ วกว่าแบบ 1 คอร์ อย่างเห็นได้ชด (2.0 วินาที กับ 3.5 วินาที) ั
 • 8. ่อีกตัวเป็ นตัวการทาสอบโดยใช้โปรแกรม Coremark จะเห็นได้วา 2 คอร์ เร็ วกว่า 1 คอร์ เท่าตัวเวลา เฉลี่ยในการโหลดเว็บเสร็ จ 2 คอร์ทาเวลา 4.3 วินาทีส่วน 1 คอร์ทาเวลา 6.3 วินาที
 • 9. การใช้พลังงานที่นอยลงแต่ประสิ ทธิ ภาพเพิ่ม ขึ้น ้จากรู ปแสดงการใช้ พลังงานแบบ 2 คอร์ ที่นอยกว่าแบบ 1 คอร์ถึง 40% เพราะการมีซีพียู 2 คอร์ น้ นจะ ้ ัช่วยกันในการทางานโดยแบ่งกันคนละครึ่ งทาให้ซีพียไม่ตองทา งานอย่างเต็มที่ ซึ่ งถ้าซี พียทางานเยอะเท่าไร ู ้ ูก็จะยิงกินไฟเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น ่คุณภาพในการเล่นเกมส์ที่ดีข้ ึนซีพียแบบ 2 คอร์ น้ นมีการรองรับเทคโนโลยี SMP (Symmetric MultiProcessing) และ multithread ยังไม่พอ ู ัNVIDIA Tegra 2 นั้นยังมีหน่วยประมวลผลด้านภาพ Ultra Low Power (ULP) GeForce GPU ช่วยให้การทางานนั้นดีข้ ึน
 • 10. การตอบสนองต่อผูใช้งานที่ดีข้ ึนและการทางาน พร้อมกันหลายโปรแกรมที่รวดเร็ วขึ้น (Multitasking) ้จากรู ปทดสอบอัตราการแสดงผลโดยเกมส์ Quake ได้ Frame Rate ที่สูงกว่าแบบ 1 คอร์ ถึง 1.6 เท่าและทดสอบโดยเกมส์ Dungeon Defender ได้ Frame Rate ที่สูกว่าแบบ 1 คอร์ถึง 2 เิ่ท่า
 • 11. NVIDIA Tegra 3 Quad Core 1.5 GHz ั ้ ัชื่อของ Nvidia นั้นจะเป็ นที่รู้จกมากขึ้นในฐานะผูผลิตชิปประมวลผลให้กบอุปกรณ์ขนาดพกพาเช่น แท็บเล็ต/สมาร์ทโฟน (เหมือนที่เรารู้จก Intel ในตลาดพีซี/โน๊ตบุค) เพราะชิปประมวลผลแบบ SoC (System-on- ั ๊chip)-- ชิปที่รวมเอาชิ้นส่ วนต่าง ๆเช่นชิปประมวล+ชิปประมวลผลกราฟฟิ ก+หน่วยความจา+ชิปถอดรหัสต่างๆรวมเข้าไว้ดวยกัน เริ่ มมีบทบาทมากขึ้น ้ สาหรับชิป Tegra 2 นั้นมีให้เห็นในสมาร์ ทโฟน/แท็บเล็ตยอดนิยมหลายตัวแล้วเช่น LG Optimus2X,Motorola Xoom,Asus Eee Pad Slider,Dell Streak 7 มาวันนี้เรามีภาพสไลด์ของ Nvidia ที่จะเปิ ดตัวชิปรุ่ นใหม่ Tegra 2 3D นี้ในงาน Mobile World Congress 2011 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 14-17 เดือนหน้าที่ประเทศสเปน มาให้ชมกันNvidia Tegra 2 3D ใช้ชิปประมวลผลดูอลคอร์ ที่มีพ้ืนฐานมาจาก ARM Cortex-A9 ความเร็ วที่ 1.2 GHz (เร็ ว ักว่ารุ่ นเดิม 200 MHz) โดยรายงานอ้างว่ามันสามารถที่จะแสดงผลภาพ 3 มิติ/เอฟเฟ็ ก 3 มิติ ที่พบในวีดีโอความละเอียดสู งหรื อเกมส์สามมิติได้อย่างสมบูรณ์แบบ
 • 12. ดูเหมือนว่าเราจะสามารถใช้สมาร์ ทโฟน/แท็บเล็ต ดูหนัง HD ภาพสวย ๆ, เล่นเกมส์ สามมิติ อย่างที่เห็นในเครื่ องเล่นเกมส์แบบพกพา Nintendo 3DS ในครึ่ งปี หลังของปี นี้ (หลังจาก Tegra 2 3D ออกสู่ ตลาด) Nvidia ยังเป็ นหนึ่งในตัวแปรที่สาคัญที่จะเปลี่ยนวิธีการใช้งานมือถือ/แท็บเล็ต เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างIntel ที่แม้มีชิปประมวลผลรุ่ นเล็กอย่าง Atom แต่ก็ไม่สามารถจะสู ้กบชิปในตระกูล Tegra 2 ได้ ทั้งเรื่ องการ ับริ โภคพลังงานและเรื่ องของประสิ ทธิภาพของการแสดงผลภาพกราฟฟิ กTegra 2 3D นั้นเริ่ มผลิตแล้ว และคาดว่าจะออกสู่ ตลาดในช่วงฤดูใบไม้ผลิน้ ี (ประมาณเดือนมีนาคม-พฤษภาคม)[Update 25/1/2011 ] : แล้วก็มีข่าวตามมาติด ๆ ของ Tegra 3 (สไลด์ภาพชุดเดียวกัน) ปรากฏว่ามันมีจานวนคอร์ถึง 4 คอร์ (Quad ARM Cortex-A9) และมีความเร็ วถึงระดับ 1.5 GHz ไม่บ่อยนักที่เราจะเห็นชิปแบบQuadcore และความเร็ วระดับนี้ในมือถือ และยังสามารถเล่นฟอร์ แมตวีดีโอแบบ Blu-ray และแสดงresolution สู งสุ ดที่ 1920x1200 ได้อีกด้วย โดยรหัส T30 จะใช้ในแท็บเล็ต ขณะที่ AP30 จะใช้ในมือถือกาหนดออก samples ไตรมาสที่ 4 ของปี นี้ แล้วเราก็เห็นยุคใหม่ของ Mobile PC (Mobile Computing)เริ่ มต้นขึ้นแล้วสรุ ปส่ งท้าย เราก็ได้เห็นไปแล้วนะครับว่าชิพ NVIDIA Tegra 2 คืออะไรและดีอย่างไร แต่ทว่าิ่ถึงจะมีชิพที่ดีเลิศหรู เพียงใดถ้าซอฟท์แวร์ หรื อระบบปฏิบติการที่ ใช้ยงไม่รองรับ ประสิ ทธิ ภาพก็ไม่ได้ต่างจากซี พียู ั ัธรรมดาเท่าไร ซึ่ งเราก็ได้เห็นตัวอย่างแท็บเล็ตที่ใช้ชิพ NVIDIA Tegra 2 กันไปแล้วนันก็คือ Toshiba AS100 ่ที่ใช้ระบบปฏิบติการแอนดรอยด์ 2.2 Froyo และไม่ได้ทามาเพื่อรองรับซี พียแบบ 2 คอร์ ทาให้ประิิสิทธิ ั ูภาพที่ได้น้ นแทบจะไม่แตกต่างจาก Samsung Galaxy Tab ที่ใช้ชิพ Hummingbird (ซีพียู ARM Cortex A8 ัคอร์ เดียว) เท่าไรนัก ก็คงต้องรอซอฟท์แวร์ และระบบปฏิบติการที่สามารถดึงประสิ ทธิ ภาพของชิพ NVIDIA ั ั ัTegra 2 ให้แสดงออกมาอย่างเต็มที่กนก่อนล่ะครับ แล้วค่อยมาดูกนว่ามันจะเร็ วจริ งอย่างที่ NVIDIAโฆษณาไว้หรื อไม่