Naturbasert reiseliv i Norge

2,054 views

Published on

Foredrag

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,054
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Takk for invitasjonen til denne samlingen! Det er spennende å være her, og det er mange spennende prosjekter som jeg gleder meg til å høre mer om i løpet av denne samlingen. Jeg er altså Haaken Christensen, rådgiver i naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge, hovedkontoret. Jeg har bakgrunn fra Ås, master i økologi, og har jobbet 8 år i Norskog med bl.a. naturbasert reiseliv på store private eiendommer. Temaet jeg skal snakke om i dag er stort og vidt, og veldig viktig for Norge og norsk reiseliv. KLIKK
 • Jeg har delt inn foredraget i fire bolker. Jeg har ca 90 minutter til rådighet, og det er fint om dere spør underveis hvis dere har spørsmål. Jeg vil starte med å si litt om Innovasjon Norge og hvordan vi jobber med reiseliv. Deretter vil jeg gå nærmere inn på norsk natur som reisemål, og spesielt hvordan IN jobber med dette feltet. Så vil jeg presentere veldig kort hovedessensen i Regjeringens nye reiselivsstrategi som ble lansert i forrige uke – sent men godt. Deretter vil jeg fortelle om bærekraftig reiseliv og økoturisme i norsk sammenheng, og hvordan IN jobber med dette. Til slutt vil jeg komme inn på sentrale utfordringer for det naturbaserte reiselivet i Norge, og prøve å kommentere status og situasjon, med noen tanker om fremtid og hvordan vi bør angripe utfordringene. Åpen for innspill!KLIKK
 • Utviklingsprogrammet for grønt reiseliv er landbrukets bidrag til reiselivet. 18 millca, hvor ca 6 mill er til produktutviklng, nettverk, samarbeid i det landbruksaserte reiselivet. Målgruppen er naturbaserte reiselivsbedrifter, med krav om landbrukstilknytning i prosjektene.
 • Ett eksempel på en annonse fra den nye kampanjen. Sitat fra Lonely Planet, regionfokus, med mulighet for å løfte frem flere destinasjoner slik vi har gjort her, eller konkrete produkter og opplevelser
 • Så til hovedtemaet i dag. Naturbasert reiseliv i Norge.
 • Fra forordet i den nye reiselivsstrategien: Norge har unike forutsetninger for å ha gode reiselivsprodukter. Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser. Ved å bruke vår naturgitte konkurransefordel og levere unike opplevelser av høy kvalitet, vil norske reiselivsaktører kunne forsvare det prisnivået som skal til for å øke lønnsomheten i reiselivsnæringen. La dette stå som en innledning til dette temaet – naturbasert reiseliv i Norge. Jeg vil primært fokusere på aktiviteter i naturen.
 • Det er flere trender som gjør en økt satsing på aktiviteter i naturen aktuell. Noen av de viktigste er nevnt her: Økt fokus på helse Stor vekst i aktivitetsferier i hele Europa Fokus flyttes fra destinasjon til opplevelser Flere, kortere ferier Stresset hverdag, tidsklemme Høy betalingsvilje Ny informasjonsteknologi – alltid på nett Fokus på miljø
 • Stort fokus på aktiviteter i naturen Destinasjoner, ARENA-prosjekter, organisasjoner regionalt og nasjonalt fokuserer på aktiviteterStyrket fokus på lokal mat, norsk matBærekraftig reiseliv er i fokus, og Norge er langt fremme i utviklingen. (Innovasjon Norge sitt prosjekt Bærekraftig reiseliv 2015 er viktig, og Green Travel på visitnorway er en gulrot for miljøsertifisering).
 • Konkurransearenaen er stor, det er et mangfold av opplevelser over hele verden som kjemper om special interest turistene. Det er mange land som har fokus på aktive naturopplevelser. New Zealand er kjent som «opplevelseshovedstaden», men Skottland, Danmark og Canada er blant våre største konkurrenter. Norge har en god posisjon for flere av aktivitetene, spesielt for sjøfiske er vi kjent, men vi er generelt for lite kjent for aktivitetene våre. Folk vet at vi har fantastisk natur, men de vet ikke hva de kan gjøre i den, og hvor de kan gjøre det.
 • Det grønne reiselivet tilbyr ekte og genuine natur- og kulturopplevelser basert på norsk kultur og tradisjon. Det er betydelig vekst i markedet for aktiviteter i naturen og denne typen autentiske reiseopplevelser. Norsk senter for bygdeforskning1 forsøkte i 2008 å tallfeste den økonomiske betydningen av reiseliv, kultur og lokal mat i distriktene. De anslår omsetningen innen reiseliv i distriktene til å være minst 35 milliarder kroner i2005. Dette utgjør 37% av all reiselivsomsetning i landet. I alt er over 60 000 personer sysselsatt innen reiseliv i distriktene. Av dette står gårdsturisme for nærmere 1 milliard kroner i omsetning og ca 2500 årsverk. Utfordringen fremover er å utvikle konkurransedyktige og markedsrettede produkter av høy kvalitet, og få dem markedsført og solgt til de rette målgruppene.OrganiseringBygdeturismen er en del av det helhetlige reiselivet som finner sted i en region, og har i så måte mange felles utfordringer med det tradisjonelle reiselivet. Som i reiselivet ellers har mange bedrifter innen Grønt reiseliv et potensial for økt lønnsomhet i hele verdikjeden. Mange bedrifter innen det grønne reiselivet er små og middels store, og driver reiselivsvirksomhet ved siden av annet arbeid. Dette gir spesielle utfordringer i forhold til organisering av, og tilrettelegging for, reiselivsvirksomheten.KompetanseDet grønne reiselivet har også et potensial for økt lønnsomhet gjennom profesjonalisering. Innovasjon Norge har et bredt tilbud av kompetansetiltak, med kurs i blant annet vertskapsrollen, opplevelsesproduksjon, pakking, salg og distribusjon. Utviklingsprogrammet vurderer behov for andre eller mer målrettede kurs og tiltak for det grønne reiselivet.Produktutvikling og markedskunnskapDet grønne reiselivet med sitt utgangspunkt i gårdens og bygdas ressurser, har en utfordring i å utvikle gode nok, og markedsrettede og salgbare produkter. Produktutvikling ut fra gårdens totale ressurser og fysiske fasiliteter kan føre til en tilbudsstyrt, fremfor etterspørselsorientert produktutvikling. Aktører i utkantstrøk har særlige utfordringer da de ikke har tilsvarende nærmarked som i byene og de er ofte mersesongavhengige. Det ligger et stort potensial i å utvikle markedsmessig målrettede produkter rettet mot en mer spesialisert kundegruppe.SamarbeidUtvikling krever samhandling. Både i det grønne og i det tradisjonelle reiselivet er samarbeid en utfordring i forhold til å utløse helhetlige reiselivsopplevelser. Det er viktig å oppfordre til mer produktrettede og strategiske samarbeid mellom reiselivsaktører. Mange aktører jobber i stor grad hver for seg og betrakter hverandre som konkurrenter fremfor som samarbeidspartnere. Utvikling av nye arenaer for samhandling ogmøteplasser er derfor viktig for å stimulere til vekst i næringen. I det grønne reiselivet er koblingen mellom reiselivsopplevelse og matopplevelse svært viktig for helheten i produktet, og vi ser et stort potensial for økt verdiskaping på dette feltet. Programmet vil jobbe for økt samarbeid mellom opplevelsesaktører og mataktører.FellesgodefinansieringDet er noen utfordringer knyttet til finansiering av fellesgoder og infrastrukturtiltak. Dette er tiltak som den enkelte produsent ikke alene kan ta ansvar for, og som krever gode samarbeidsløsninger mellom ulike aktører. Innovasjon Norge har igangsatt et pilotprosjekt for å se på ulike varianter av frivillig fellesgodefinansiering. Prosjektet skal ferdigstilles og rapporteres innen utgangen av 2012. Innovasjon i reiselivet vil i stor grad skje i skjæringspunktet mellom reiseliv, landbruk, fiskeri og kulturnæringene. Det ligger mange muligheter til å utløse økt verdiskaping foralle involverte aktører innenfor et bredt felt av innovasjoner innen markedsføring, produktutvikling og kompetanseutvikling.
 • Målet med strategien er å: Øke antall special interest turisterØke lønnsomheten innen special interest industrien
 • Målgruppen av turister er de som velger feriested med bakgrunn i egnethet for en aktivitet.
 • Aktivitetene kan deles i to kategorier – soft adventure og hard adventure. Soft adventuresAktivitetsturisme som krever lite eller ingen erfaring, lavrisiko aktivitet.Hard adventuresKrever kunnskap og erfaring, og kan være risikofylt. Kan defineres som fysisk utfordrende, “ekstrem” aktiviteter som får adrenalinet til å pumpe.
 • I kommunikasjonen av special interest har vi gjort følgende valg i den nye strategien:Dristigere – bredde gjennom spissFokus på opplevelser og drømmerSpesialiserte kanaler, web og sosiale medierØke bruken av filmStyrke special interest på visitnorwaySamordne markedsføring og salgEndre fokus fra marked til segment
 • Det skjer dessverre ulykker som rammer turister i Norge. Dette bekymrer oss fordi vi ønsker at alle som besøker Norge skal komme uskadde hjem. For å bidra til å øke oppmerksomheten på hvordan ferdes i norsk natur har vi sammen med partnere som DNT og NHO Reiseliv utarbeidet informasjon om hvordan ferdes i norsk natur. Denne informasjonen finner turistene på Visitnorway, i brosjyremateriellog egne foldere på norsk, engelsk og tysk som er bredt distribuert.De fleste turistene som besøker landet vårt er kjent med å ferdes i natur, men det finnes også mange som ikke er det. Mange har ikke noe forhold til å ferdes utenfor oppmerkede stier og å ta sine forholdsregler. For reiselivet i Norge er det viktig å fortelle at Norge ikke er villmark, det er ikke farlig å ferdes her dersom man tar forholdsregler som vi som bor i landet ser på som selvsagte, men som turister som ikke er vant med å ferdes i naturen må fortelles.OG, vi er ikke alene. Yosemite Valley i USA har sålangt i år opplevd 17. dødsfall hvor turister har falt ned fra fjell og falt i fosser og elver.
 • Innovasjon Norge sitter i styringsgruppe.Tilrettelegging og merking/gradering av ruter for:vandringskigåingsyklingpadlingHvordan rutene beskrives på kartSkilting fra bilvei til turområder skal medTurveier omtales ikke (Kulturdepartementet)
 • Bærekrafterlagt inn som en premiss for all utviklingavreiseliv. Men hvabetyrdet? Vi fortsettervårtprosjekt, oghartettt dialog med NHD påvidereoppfølging.
 • Samordning: Koordineringavoffentligkommunikasjoner et eksempel. Organisering: Færredestinasjonsselskaper, organiseringmersomkonsernmodell med landsdel, region ognoenmerlokaledestinasjoner.
 • Det legges bedre til rette for bruk av natur- og kulturarven i reiselivssammenhengNasjonalpark- og naturinformasjonssentre videreutvikles og får en viktigere rolle i reiselivsutviklingenMerkevare- og kommunikasjonsstrategi for nasjonalparkene Videreføring av satsingen på nasjonalparklandsbyer og kommunerBedre utvikling av reiselivsprodukter i tilknytning til store verneområder, verneområdene skal være en arena for opplevelser innenfor rammen av vernet. Dette er spennende, og mange venter på hvordan dette skal bli tatt ut i virkeligheten.
 • Økt fokus på bærekraftig reiseliv er nødvendig. Bærekraft legges som et premiss for utvikling av reiseliv i Norge. Verneområder synliggjøres og fremheves som arena for opplevelser. Fokus på flere miljøsertifiserte bedrifter. Etablere miljømerkeordning for destinasjoner. NHDs rolle som koordinerende departement styrkes. Det er bra.Strategien peker på behovet for å rydde opp i organisering av reiselivets fellesapparat (landsdel, destinasjon og turistkontor). Det er vi enige i.INs arbeid innen opplevelses- og reisemålsutvikling (finansiering, kompetanse, nettverk) videreføres – vi er på riktig veiØkt fokus på design i reiselivet er riktig for å gjøre næringen mer markedsorientertRegjeringen vil styrke markedsføringsinnsatsenMerkevarestrategien videreføresINs markedsføringsoppdrag skal evalueres – det er vi positive til
 • Røros vant Virgins pris for beste sustainabledestiation i høst, og i går
 • Naturbasert reiseliv i Norge

  1. 1. Naturbasert reiseliv i NorgeHaaken ChristensenRådgiver naturbasert reiselivFinnmark, 18. april 2012
  2. 2. Agenda• Innovasjon Norge Reiseliv• Naturbasert reiseliv i Norge• Strategi: Destinasjon Norge• Bærekraftig reiseliv og økoturisme• Kommentarer og utfordringer Foto: Terje Rakke / Innovasjon Norge
  3. 3. Innovasjon Norge reiseliv
  4. 4. En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor Kontorer i alle fylker Representert i over 30 land
  5. 5. Fem tjenestetyper FinansieringProfilering Nettverk Kompetanse Rådgivning 5
  6. 6. Kurs og kompetanseprogram• Bærekraftig reiseliv• Godt vertskap• Opplevelsesproduksjon• Hvordan bli god på nett• Pakking, distribusjon og salg
  7. 7. Finansiering: Utviklingsprogrammet forGrønt reiseliv• Økt verdiskaping• Bedriftsøkonomisk lønnsomhetBasert på aktivitetsbaserte natur- og kulturopplevelser ikombinasjon med lokal mat, kultur og tradisjoner
  8. 8. Hva slags prosjekter? • Produktutvikling • Kompetanseutvikling • Samarbeid, nettverk og allianser • Markedsføring (Bygdeturismekampanjen, Norgeskampanjen, te maprosjektene vandring/fiske) • Fokus på lønnsom nærings- og forretningsutvikling , og de som har klare ambisjoner og potensial til å lykkes 8
  9. 9. Bedriftsnettverk Styrke bedriftenes:  Samarbeidsevne  Innovasjonsevne  Konkurranseposisjon  Lønnsomhet 9
  10. 10. Aktuelle samarbeidsområder• Markedsdrevet innovasjon og markedsutvikling• Internasjonalisering og eksport• Produktutvikling, design og omdømmebygging• Logistikk og distribusjon 10
  11. 11. Markedsføring 2012• Nærmarkeder: Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederland, Storbritannia• Vekstmarkeder: Russland, Polen, Frankrike, Spania, Italia, USA, Kina (STB), Japan (STB)• Prosjektmarkeder: Korea, Samarbeidprosjekter mot presse og TO sammen med Avinor og flyselskaper med oversjøiske ruter til Norge, Samarbeidsprosjekter med TO og utenlandskontorer i nabomarkeder. 11
  12. 12. Målgruppen justeres Foto: Sónia Arrepia Photography / www.visitnorway.com Foto: C.H www.visitnorway.com• Fra beskuer til utforsker• Utforske naturen• Utforske egne grenser• Høre historien om utforskerne
  13. 13. 13
  14. 14. Naturbasert reiseliv i Norge
  15. 15. Fra «Destinasjon Norge»: Norsk natur er enestående og gir grunnlag for et rikt tilbud av opplevelser Foto: Anders Gjengedal / Innovasjon Norge
  16. 16. NORGE = NATUR! Mangler kunnskap om... 36 % Frankrike 40 % 46 % Storbritannia 45 % 24 % Sverige 29 % 13 % Norge 30 % 0% 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % …hva jeg kan se og oppleve i Norge …hvor jeg kan reise i Norge
  17. 17. Fylle naturen med opplevelser og aktiviteter av høykvalitet Foto: Johan Wildhagen / www.visitnorway.com Foto: Nancy Bundt /www.visitnorway.com Foto: Bjørn Erik Østbakken / www.visitnorway.com Foto: Terje Rakke / www.visitnorway.com Foto: Per Eide / Fjord Norge AS Foto: Terje Rakke /www.visitnorway.com Foto: Terje Rakke / www.visitnorway.com Foto: Terje Rakke / www.visitnorway.com Foto: Terje Rakke /www.visitnorway.com
  18. 18. Trender• Økt fokus på helse• Stor vekst i aktivitetsferier ihele Europa• Fokus flyttes fra destinasjon tilopplevelser• Flere, kortere ferier• Stresset hverdag, tidsklemme• Høy betalingsvilje for kvalitet• Ny informasjonsteknologi –alltid på nett• Fokus på miljø 19 Foto: Nils-Erik Bjørholt / Innovasjon Norge
  19. 19. Bransjesituasjon• Mange aktører retter seg motaktiviteter i naturen•NCE, ARENA, DNT, Naturarven, regioner, destinasjoner• Fokus på lokal mat, norsk mat• Fokus på bærekraftig reiseliv /sertifisering• Positivitet 20 Foto: C.H. / Innovation Norway
  20. 20. Konkurransesituasjon• Mangfold av opplevelser, økendekonkurranse mellom nasjoner ogdestinasjoner• Mange land har fokus på aktivenaturopplevelser• NewZealand, Skottland, Danmark, Canada er viktige konkurrenter• Norge har god posisjon for flereaktiviteter, men er for lite kjent Foto: Yngve Ask / Innovasjon Norge
  21. 21. Utfordringer• Organisering• Kompetanse• Produktutvikling• Markedskunnskap• Samarbeid Konkurransedyktige, markedsrettede produkter av høy kvalitet Foto: Nis Erik Bjørholt / Innovasjon Norge
  22. 22. Visjon “År 2015 har Norge en bærekraftig reiselivsnæring som best tiltrekker seg naturinteresserte utforskere som søker tilgjengelige og sterke opplevelser i storslått natur” 23Foto: Terje Rakke/Nordic Life, Tyberg, Gjgengedalakke. Johan Wildhagen
  23. 23. Marked Produkt OvervåkerFoto: Bernd Kuleisa, Terje Rakke/Nordic life, Casper Tybjerg, Johan Wildhagen, Per Eide, Wolfgang Schulte, Anders Gjengedal, Nils-Erik Bjørholt, Sveinung Myrlid/www.visitnorway.com
  24. 24. Mål • Øke antall special interest turister • Øke lønnsomheten innen special interest industrien 25
  25. 25. Målgruppe Special interest – Velger feriested med bakgrunn i egnethet for en type aktivitetFoto: Sveinung Myrlid / Innovasjon Norge
  26. 26. Målgrupper forts.VanskelighetsgradSoft adventuresAktivitetsturisme som krever lite elleringen erfaring, lavrisiko aktivitet.Hard adventuresKrever kunnskap og erfaring, og kan værerisikofylt. Kan defineres som fysiskutfordrende, “ekstrem” aktiviteter som fåradrenalinet til å pumpe. 27 Foto: Nils Erik Bjørholt / Innovasjon Norge
  27. 27. Kommunikasjon• Dristigere• Bredde gjennom spiss• Spesialiserte kanaler Foto: Anders Gjengedal / Innovasjon Norge
  28. 28. Kommunikasjon 2• Web• Sosiale medier• Film• visitnorway• Booking!• Fokus på segment• Sikkerhet 29
  29. 29. Sikkerhet i fokus 30
  30. 30. Skilting og gradering• Sikkerhet• Kvalitet• Folkehelse• Gjenkjennbart• Helhetlig produktFoto: DNT
  31. 31. Fra regionalt til nasjonalt
  32. 32. Enda større… DNT Innovativ Fjellturisme Felles håndbok for tilrettelegging, skilting og gradering av turløyper Ferdig juni 2013
  33. 33. Destinasjon Norge- Regjeringens reiselivsstrategi
  34. 34. Mål Bærekraft som premiss i hele strategien Tre mål:1. Økt verdiskaping og produktivitet i reiselivsnæringen2. Flere helårs arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distrikts-Norge3. Flere unike og kvalitativt gode opplevelser som tiltrekker seg flere gjester med høy betalingsvillighet.
  35. 35. Innsatsområder i strategien1. Samordning2. Organisering3. Opplevelses- og reisemålsutvikling4. Salg og markedsføring Foto: C.H./www.visitnorway.com
  36. 36. Verneområder og reiseliv• Natur- og kulturarv• Nasjonalparksentre• Merkevarestrategi• Nasjonalparklandsbyer• Arena for opplevelser
  37. 37. Innovasjon Norge mener1. Økt fokus på bærekraftig reiseliv.2. NHDs rolle som koordinerende departement styrkes.3. Strategien peker på behovet for å rydde opp i organisering av reiselivets fellesapparat (landsdel, destinasjon og turistkontor).4. INs arbeid innen opplevelses- og reisemålsutvikling (finansiering, kompetanse, nettverk) videreføres5. Økt fokus på design i reiselivet. Markedsorientering.6. Regjeringen vil styrke markedsføringsinnsatsen7. Merkevarestrategien videreføres.8. INs markedsføringsoppdrag skal evalueres.
  38. 38. Bærekraftig reiseliv og økoturisme
  39. 39. Hva er bærekraftig reiseliv?• Det lurte vi også på…• Ett av hovedmålene i forrige reiselivsstrategi• Innovasjon Norge fikk mandat til å utvikle prosjekt og definisjoner Bærekraftig reiseliv 2015
  40. 40. Prinsipper for et bærekraftig reiseliv Bevaring av natur, Styrking av Økonomisk kultur og miljø sosiale verdier levedyktighet 1.Kulturell rikdom 5. Lokal livskvalitet og 9. Økonomisk sosial verdiskapning levedyktige og 2.Landskapets fysiske konkurransedyktige 6. Lokal kontroll og og visuelle engasjement reiselivsdestinasjoner integritet gjennom lokal 7. Jobbkvalitet for verdiskapning 3.Biologisk mangfold reiselivsansatte 10. Økonomisk 4.Rent miljø og 8. Gjestetilfredshet og levedyktige og ressurseffektivitet trygghet; konkurransedyktige opplevelseskvalitet reiselivsbedrifterFra «Making tourism more sustainable – a guide for policy-makers, EU2007
  41. 41. Bærekraftig Reiseliv 20151. Bransjegrupper2. Pilotdestinasjoner3. Feie for egen dør… Foto: Nils-Erik Bjørholt/Innovasjon Norge
  42. 42. Bærekraftig reiselivØkoturisme 44
  43. 43. Norsk Økoturisme«Økoturisme er berikende natur- • Sertifiseringsordning utformet iog kulturopplevelser, tilrettelagt samarbeid med næringen av ansvarlige reiselivsbedrifter • Nettverk og forening bestående av med omsorg for sine gjester, sertifiserte bedriftermiljøet og det lokalsamfunnet de • Samarbeider om profilering av er en del av» økoturisme nasjonalt og internasjonalt ©Norsk Økoturisme
  44. 44. Nettverk og foreningNorsk Økoturisme – Den Norske ØkoturismeForening • 19 godkjente bedrifter i Norge. • Små, mellomstore bedrifter. • Alle sektorer: overnatting, aktiviteter, guiding.Den Norske Økoturismeforening skal tilrettelegge for øktrekruttering og sertifisering av bedrifter til nettverket.
  45. 45. MiljømerkeneNorsk Norsk ordning, tilknyttet internasjonal økoturisme.Økoturisme Vekt på miljø, vertskap, lokalsamfunn Kostnad; søknadsavgift + årlig gebyr til Norsk ØkoturismeforeningSvanen Nordisk ordning. Vekt på produkters miljøegenskaper og -påvirkning, leverandørkjeder Kostnad; søknadsavgift og årlig omsetningsavgift.Miljøfyrtårn Norsk ordning Vekt på stadige miljøforbedringer, miljørapporter og miljøregnskap Kostnad; konsulent + sertifisering + medlemsgebyr til MiljøfyrtårnISO 14001 Internasjonal standard. Vekt på miljøstyring og organisering rundt miljøarbeidet. Kostnad;Andre Europeiske og internasjonale (EMAS, Blått Flagg, EU-blomst, med mer) Ulike tema vektlegges; strender, etc.
  46. 46. Green Travel - synliggjøring
  47. 47. Miljømerkeordning for destinasjoner Tilpasset pilotene For For komplisert enkelt - -nedprioriteres useriøst Tilpasset Internasjonale sertifiseringsordninger 49
  48. 48. Bevaring av natur, Styrking av Økonomisk kultur og miljø sosiale verdier levedyktighet 1. Kulturell rikdom 5. Lokal livskvalitet og sosial 9. Økonomisk levedyktige og verdiskapning 6. Lokal kontroll og konkurransedyktige 2. Landskapets fysiske og engasjement reiselivsdestinasjoner visuelle integritet 7. Jobbkvalitet for gjennom lokal 3. Biologisk mangfold reiselivsansatte verdiskapning 4. Rent miljø og 8. Gjestetilfredshet og 10. Økonomisk levedyktige og ressurseffektivitet trygghet; konkurransedyktige opplevelseskvalitet reiselivsbedrifter Tilstrekkelig forankring på destinasjonen Politisk implementering av bærekraftige konseptBR 2015 – Sertifiseringsordning
  49. 49. Kommentarer og utfordringer
  50. 50. Frigjøring Slippe seg Nye krefter løs / ha det Fellesskap og ny moro med andre energi Teste Sette egneIndividuell behov til Oppofrelseprestasjon grenser, nå Ferier nær naturen mål og føle side stolthet Anerkjennelse, Klarhet, berikelse og stillhet og ny kunnskap Forutsigbarhet sinnsro og kontroll Forsikring 52
  51. 51. Kommentarer• Mange små bedrifter• Fokus på kvalitet og profesjonalitet• Tenk produkt før markedsføring «Vi kan ikke markedsføre oss vekk fra et produktproblem»• Samarbeid• Ta kontakt med IN tidlig• Vær på banen!• Stå på! 53
  52. 52. ”It is not the strongestTil slutt… of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.” C. Darwin
  53. 53. Takk for oppmerksomheten!Haaken M. Christensen +47 22 00 28 78* haaken.christensen@innovasjonnorge.no @haakenc8 www.innovasjonnorge.no/reiseliv8 www.visitnorway.com8 www.visitnorway.org youtube.com/visitnorway

  ×