Memoria Gipuzkoa Berritzen 2010-2011

638 views
549 views

Published on

Innovar significa mirar adelante, avanzar, pero no viene mal, de vez en cuando, parar y observar el trabajo hecho. Justamente, la memoria es un ejercicio adecuado para dar un repaso
al trabajo desarrollado el 2010 y el 2011.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
638
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Memoria Gipuzkoa Berritzen 2010-2011

 1. 1. Gipuzkoa Berritzen
 2. 2. Iraila2010-201Argitaratzailea / Edita / Edited by Gipuzkoa Berritzen – Innobasque Sept Parque Tecnológico de San Sebastián - Paseo Mikeletegi, 56 20009 Donostia-San Sebastián (Gipuzkoa)Diseinua / Diseño / Design Marina GoñiItzultzaileak / Traductores /Translators Mara Mara TaldeaInprimaketa / Impresión / Printing Grupo DeltaLege-Gordailua / Depósito Legal / Legal Deposit
 3. 3. 011Septiembre Gipuzkoa Berritzen
 4. 4. 6 Agurrak Saludos Greetings 4210 Sarrera Introducción Introduction 36 612 Sarea 10 La red The Network Komunikazioa14 Gipuzkoako errealitatearekiko gertutasuna Comunicación Cercanía a la realidad de Gipuzkoa Communication 28 Closeness to the reality of Gipuzkoa
 5. 5. 16 12 Proiektuak: Ekintzak Proyectos: Acción Projects: Action 28 10MP Erakartzeko gaitasuna duten pertsonak-proiektuak 10MP Personas-Proyectos con capacidad de tracción 10MP People/projects capable of acting as a driving force 14 3610 Topaketa Apertura y encuentro de la red Topaketa Sarea zabaldu eta elkartzeko abagunea Topaketa Chance to meet and extend the network 16 Etorkizuneko proiektuak Proyectos futuros Future projects 42
 6. 6. Berrikuntzak aurrera begiratzea/egitea esan nahi du baina noiz edo noiz gelditu eta egindako lanari erreparatzea ez dator gaizki. Hain justu, 2010 - 2011n egindako lanari errepaso bat egiteko ariketa egokia da memoria. Lorpenak oroitzea ona da, egiteko gelditzen zaigun guztiaz hobeto jabetzeko. Esan dezagun argi: ez da erraza egindakoarekin pozik egotea. Langabezia indizeak direla eta, gaur egungo egoerak gehiago, askoz ere gehiago, egin behar dela adierazten du. Arazoa da berrikuntzaren alorrean ekintza eraginkorrak gau- zatzeko ezinbestean epe luzera begiratu behar dela: gure lurraldea eraldatzen lagundu nahi dugu. Eta horretarako ekintza bide berriak sortu behar dira. Baina garrantzitsuena ekintza bide horien protagonistak pertsona asko izatea da. Memoria honen edukian erakusten denaz harro gaude, baina hurrengoetan hobetzea espero dugu. Gure lurraldea eraldatzen lagundu nahi dugu. Eta horretarako ekintza bide berriak sortu behar dira. Baina garrantzitsuena ekintza bide horien protagonistak pertsona asko izatea da.6
 7. 7. Innovar significa mirar adelante, avanzar, pero no viene mal, Innovation means looking ahead and making progress, butde vez en cuando, parar y observar el trabajo hecho. Justa- from time to time it’s good to stop and go over the work done.mente, la memoria es un ejercicio adecuado para dar un repaso The report is, indeed, a good exercise to go over the workal trabajo desarrollado el 2010 y el 2011. carried out in 2010 and 2011. Juan Mari UzkudunNo está mal que recordemos lo hecho, para ser más conscientes It is not bad that we remember what has been done, to bede todo lo que falta por hacer. Digámoslo de frente, es difícil more conscious of what is left to do. Let’s be frank, it is difficultsentirse medianamente satisfechos con lo realizado. Nuestro to feel minimally satisfi ed with what has been done.panorama actual, con los índices de paro que registramos, Our current panorama, with the current unemployment rate,apunta a la necesidad de hacer más, mucho más. points to the need to do more, much more.La dificultad estriba en que para desarrollar acciones efectivas The difficulty lies in the fact that to carry out eff ective Inno-en Innovación, es preciso mantener la vista fi jada en el largo vation actions, we must keep our sights set on the long term:plazo: queremos contribuir a transformar nuestro territorio. Y we want to contribute to transforming our territory. And topara ello es preciso generar nuevos cursos de acción. Pero, por do this we must generate new courses of action. But, aboveencima de todo, lo importante es que sean muchas las personas all, what is important is that many people play leading roles inque sean protagonistas de esos cursos de acción. these courses of action.Estamos orgullosos de lo que se muestra en el contenido de We are proud of what is shown in this report, but we are excitedesta memoria, pero con la ilusión de mejorarla en las próximas about improving it in the future.ocasionesQueremos contribuir atransformar nuestro territorio. We want to contribute to Gipuzkoa Berritzen-eko lehendakariaY para ello es preciso generar transforming our territory. Presidente de Gipuzkoa Berritzen Chairman of Gipuzkoa Berritzennuevos cursos de acción. And to do this we mustPero, por encima de todo, lo generate new courses of action.importante es que sean But, above all, what is importantmuchas las personas que sean is that many people play leadingprotagonistas de esos cursos de roles in these courses of action.acción. 7
 8. 8. Gipuzkoa Berritzenen memoriak eskaintzen didan aukera baliatu nahi dut azken bi urteotan izan dudan esperientzia partekatzeko. Innobasqueko presidente aukeratu ninduten 2009ko azaroan, Zuzendaritza Batzordeak aho batez hala era- bakita. Zinez da esperientzia berdingabea, sinets iezadazue. Eta halaxe da proiektua bera ere. Berdingabea, estimulatzailea eta beharrezkoa. Egunetik egunera seguruago nago. Izan ere, arrakasta partekatua lortuko bada, herrialde osoak batera lan egin behar du berrikuntza xedetzat hartuta. Ideia horixe dago proiektuaren oinarrian. Pazientzia handia eta batera saiatzea beharrezkoak dira formulak arrakasta izan dezan. Hala, aurre- neko premisa, «lan egitea», ezinbesteko baldintza da. Taldean lan egitea, hain zuzen; herrialde ikuspegiarekin, publikoa eta pribatua kontzeptuak oinarri hartuta. Ondorioz, aniztasuna aintzat hartuta partekatu behar dira diagnostikoak, baztertu behar dira beldurrak; eskuzabaltasunez eta azaleko lañota- sunik gabe konfiantza izaten ikasi behar da, prozesu optimoak sortzen, xahubideei aurre egiten edota zintzo jokatzen, baita eskua bete erantzukizun geure gain hartzen ere. Erantzuki- zunak eta balioak elkarri lotuta baitaude, izen ona lortzeko asmoz gabiltzanean bai behintzat. Horrez gain, entzun egin behar da, aktiboki entzun. Entzun nahi duguna, eta entzun nahi ez duguna ere bai. Hori guztia ikas daiteke Innobasquen. Neuk diotsuet. Hortaz, Gipuzkoa Berritzenen bidez zer edo zer ikasi badugu, lurralde mailan egituratu daitekeela da; esparru instituziona- lera, ekoizpen-instalazioetara, teknologia-zentroetara edota tailer-eskoletara hedatzen den sare trinkoa osa daitekeela, alegia. Lau urte betetzear garela, Innobasque bigarren zikloari eki- teko prestatzen ari da, aukera emango baitio Gipuzkoarekin duen harremana sendotzeko. Gainera, lurraldean jarduteaz gain, Euskal Autonomia Erkidego osora zabaldu nahi dira Gipuzkoa Berritzenen lorpenak eta jarduerak. Hasi besterik ez gara egin. Gipuzkoa Berritzenen bidez zer edo zer ikasi badugu, lurralde mailan egituratu daitekeela da8
 9. 9. Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda esta memoria I would like to use this opportunity afforded under this Gi-de Gipuzkoa Berritzen para compartir mi vivencia personal de puzkoa Berritzen report to share my personal experience ofestos dos últimos años. En Noviembre de 2009 asumí, tras de- the last two years. I took on the Presidency of Innobasque incisión unánime de su Junta Directiva, la presidencia de Inno- November 2009, following the unanimous decision taken bybasque. Y créanme si les digo que se trata de una experiencia the Board of Directors. And believe me when I say that this issingular. Como lo es el mismo proyecto. Tan singular, como a unique experience. As unique as the project itself. As unique,estimulante y necesario. Cada día estoy más convencido de as it is challenging and necessary. I become more convincedello. Un proyecto que nace de la convicción de que el trabajo of this by the day. A project that is founded on the convictionconjunto de todo un país orientado a la innovación es la base that joint work from an entire innovative-oriented country ispara un éxito compartido. Una fórmula que requiere paciencia the basis for shared success. An approach that requires pa- Guillermo Ulaciay también permanecer unidos en el empeño. Y la primera pre- tience and which also requires us to continue to act togethermisa, “trabajo” es condición sine qua non. Trabajar en equipo, in our endeavours. And the first premise, “work” is an essentialcon dimensión de país, sobre las bases de lo público-privado. prerequisite. Working as a team, with a countrywide dimen-Esto obliga a compartir diagnósticos desde la diversidad, sion, on the basis of public-private partnership is an essentialdesterrar “miedos”, aprender a confiar con generosidad y sin prerequisite. This requires sharing diagnoses ranging from di-ingenuidades superficiales, construir liderazgos, distribuirlos, versity, banishing “fears”, learning to freely trust and withoutgenerar los procesos óptimos, combatir los despilfarros, ser superficial ingenuousness, building leaders, strategically dis-honestos, o asumir las responsabilidades con las dos manos. tributing them, creating optimal processes, combating thePorque responsabilidades y valores caminan juntos, cuando squandering of money, being honest and being prepared toqueremos generar reputación. Y escuchar, escuchar activamente. take full responsibility. Because responsibilities and values goLo que queremos oír y también lo que no. De todo esto se hand in hand, when we want to create our reputation. Andpuede aprender en Innobasque. Doy fe. listen, listen actively. Listen to what we want to hear and also to what we do not want to hear. All this can be learned inY si algo hemos aprendido de Gipuzkoa Berritzen es que esto Innobasque. I can testify to this.se puede articular a escala territorial, construyendo una redtupida, que alcanza tanto a la esfera institucional, como a las And if we have learned anything from Gipuzkoa Berritzen itplantas de producción, los centros tecnológicos o las escue- is that this can be organized on a national scale, building alas-taller. seamless network that reaches the institutional sphere as well as the production facilities, the technology centres and the Innobasque-ko lehendakariaA punto de cumplir 4 años de andadura, Innobasque está pre- training workshops.parándose para iniciar un segundo ciclo, en el que esperamos Presidente de Innobasque Chairman of Innobasquetener la oportunidad de profundizar en la relación con Gipuzkoa, Almost four years since we first embarked upon this journey,y no solo seguir operando en el territorio, sino afianzando los Innobasque is preparing to get a second phase underway, inlogros y actividades de Gipuzkoa Berritzen al resto de Euskadi. which we are looking forward to the opportunity to furtherEstamos empezando. explore our connection with Gipuzkoa, and not only continue operating in the region but to build on Gipuzkoa Berritzen’s achievements and activities in the rest of the Basque Country. We are starting out.Si algo hemos aprendido deGipuzkoa Berritzen es que esto If we have learned anythingse puede articular a nivel from Gipuzkoa Berritzen it isterritorial. that this can be organized on a national scale 9
 10. 10. 2011. urtea amaitzear dagoen Ahora que el 2011 está a punto Now that 2011 is abo honetan, atzera begiratu eta de terminar, echamos la vista we take a look back t urtean zehar egindako lanari atrás con la intención de ana- the work carried out erreparatuz gero, esan dezakegu lizar el trabajo realizado a lo hout the year and we pixkanaka sendotzen ari den largo del año y podemos decir that the network, inc sareak bere izaera mantendu que la red, cada vez más con- consolidated, is progr eta helburuak lortzeko bidean, solidada, está avanzando en la towards achieving its lanean, aurrerapausoak ematen consecución de sus objetivos while remaining loya diharduela. manteniéndose fiel a su carácter. nature. Zenbait ekimen jarri ditu martxan, 8 proiektutan zehaztu Puesta en marcha de diversas Acciones, acciones relacionadas diren ekimenak con 8 proyectos específicos Implementation of different Actions, actio specific projects Bai emaitzak eman dituzten proiektu horiek eta bai etorki- Tanto los proyectos que ya han dado algún resultado como zunean emango dituzten horiek , 261 pertsonek eta 144 aquellos que los darán en un futuro próximo han sido y serán Both the projects that have already give erakundek osaturiko kalitatezko sare bati esker dira posible. posibles gracias a la Calidad de la red tejida por 261 personas that will give results in the near future ha representantes de 144 empresas. sible thanks to the quality of the netw Komunikazioan egindako ahaleginari esker, Gipuzkoako people, who represent 144 Companies. errealitatearekiko hurbiltasuna landu nahi izan dugu. Hemos trabajado la comunicación para conseguir una mayor Cercanía a la realidad guipuzcoana We have worked on communication t Gipuzkoan, uste dugu badaudela elkarlanean arituz proiektu proximity To the reality of Gipuzkoa eraldatzaileak martxan jartzeko gai diren pertsonak, horre- Creemos que Gipuzkoa cuenta con personas con capacida- tarako motibazioa eta gaitasuna dutenak. Horiek bilatzeko des y motivadas para que en cooperación puedan construir We believe that Gipuzkoa has skIlled eta azaleratzeko asmoz, The Ten Million Project ekimena jarri proyectos transformadores. Por ello, hemos lanzado la tercera people who, by cooperating, can contribu dugu hirugarren aldiz martxan. edición de The Ten Million Project. projects. That’s why we have launched t The Ten Million Project. Horizontaltasuna atsegin dugu, orobat pentsamolde publiko Nos gusta la horizontalidad, la generación de espacios libres eta pribatua bateratzeko gune libreak sortzea, eta gune hori, de pensamiento conjunto público-privado y esos espacios We like the horizontal, creating spaces for urtean zehar ospatu ohi ditugun 2 topaketetan bisualizatzen da. se visualizan en las 2 Berritzaileen Topaketas que solemos or- thinking, and these spaces can be seen in ganizar cada año. organise each year.10
 11. 11. 011 is about to end, Sarrera ook back to analysearried out throug-ear and we can say twork, increasingly Introducción / Introductioned, is progressinghieving its objectives, ining loyal to its Ekiogu bada, 2011n zehar azpimarratutako kontzeptu horiekfferent Actions, actions related to 8 nola garatu ditugun azaltzeariat have already given results and those Por tanto, 1, 2,3 y acción. n the near future have and will be pos- uality of the network woven by 261 Veamos cómo hemos desarrollado ant 144 Companies. lo largo del año 2011 los conceptosn communication to achieve greaterlity of Gipuzkoa que hemos destacado.puzkoa has skIlled and motivatederating, can contribute to transformativewe have launched the third edition of Therefore, 1, 2, 3 and action. t. Let’s see how we have developed thel, creating spaces for public-private joint concepts we have highlightedpaces can be seen in the 2 meetings we throughout 2011. 11
 12. 12. Geroz eta gehiago gara, berrikuntzarekin eta Gipuzkoarekin konprometitutako pertsonak. Sarea zabaltzen ari da eta horrekin batera baita proiektuen zerrenda ere. Erakundeak Organizaciones Ardatzak / Ejes / Main Focuses Somos cada vez más, las personas comprometidas con la innovación y con Gipuzkoa. La red se está extendiendo Organizations y a su vez, la lista de proyectos se va engrosando. There are increasingly more people committed to innovation and to Gipuzkoa. The network is extended and, in turn, the list of projects is growing. 2,91 5,23 Empresak 5,23 Empresas Companies 126 5,81 Ikerketa Zentruak Centros Tecnológicos Technology Centres 5 7,56 9 Unibertsitateak eta Formakuntza Zentruak Universidades y centros de Formación Technology Centres Administrazio Publikoa Administración Pública Public Administration 9 10 Agentes intermedios Agentes intermedios Agentes intermedios Bestelakoak Otros Others 13 73,26 Inplikatutako pertsonak Personas implicadas People involved12
 13. 13. 13
 14. 14. Sareko kideen arteko komunikazio moldeak (egungoak eta Nos propusimos mejorar las vías de comunicación entre etorkizunekoak) hobetzeko asmo sendoa hartu genuen, beren miembros de la red (presentes y futuras) para que ellos mismo artean proiektuei buruzko informazioa eta iritziak truka dit- puedan intercambiar información y opiniones sobre proyectos zaten eta guk komunikazio hori indartu dezagun, uneoro, y para que nosotros reforcemos esa comunicación informando Gipuzkoa Berritzen-en egiten diren aurrerapenen berri emanez. en todo momento sobre los avances que se están dando en Gipuzkoa Berritzen. Aurten ahalegin handiagoa Este año hemos hecho un mayor egin dugu Gipuzkoa Berritzenen esfuerzo para comunicar lo que Komunikazioa / Comunication barruan lantzen ari dena se está trabajando dentro de komunikatzeko… Gipuzkoa Berritzen… …Baina sareko pertsonek …Pero los resultados arrojados Comunicación Gipuzkoa Berritzen-eko proiek- por la encuesta que diseñamos tuei buruz duten ezagutza maila para saber el grado de conoci- neurtzeko diseinatu genuen miento de los distintos proyectos inkestak eman dituen emaitzak de GB que tienen las personas ikusita, argi dago badaukagula de la red demuestra que hay non eta zer hobetua. mucho donde mejorar. Lanean jarraitu beharra daukagu komunikazioa hobetzeko, Tenemos que seguir trabajando para mejorar la comunicación, hori bai, beti gogoan edukiz, komunikazioa gure sarea eta eso sí, teniendo siempre en mente que la comunicación es un proiektuak sendotzeko/hedatzeko bitarteko bat dela, eta ez medio para reforzar/ampliar nuestra red y nuestros proyectos helburu bat. y no un fin.14 Desayunos 10MP
 15. 15. We set out to improve communication channels (present andfuture) among network members so that they themselves canexchange information and opinions on projects and for us toreinforce this communication by reporting at all times on de-velopments in GipuzkoaBerritzen. FaThis year we made a greater c eb ooeffort to communicate what kwe are working on inGipuzkoa Berritzen… Web…but the results of the surveyon the level of knowledgenetwork members have of thedifferent GB projects show thatthere is much room for Twi tterimprovement.We must continue working to improve communication, kee-ping in mind that communication is a means to strengthen/extend our network and our projects, and not an end. er B rit za ilee n Topaketa 15
 16. 16. Proiektuen artean, 2 motatakoak bereiz ditzakegu. Los proyectos llevados a cabo este año pueden clasificarse en 2. The projects undertaken this year can be classified into 2 groups. 1 Sarean identifikatutako beharrei erantzun berriak ematean oinarritzen diren proiektuak. Betiere, behar horiek honako baldintza hau MHUM / MHUM / MHUM bete beharko dute: Behar banatua izanik, horri emango zaion erantzunak lurraldearen izaera berritzailean eta lehiakortasunean eragina izango du. Proyectos centrados en dar nuevas respuesta a las necesi- dades identificadas en la red, siempre que esas necesidades cumplan el siguiente requisito: Influir en el carácter innovador y en la competitividad del territorio a través de una respuesta a una necesidad compartida. Projects focused on giving new responses to the needs identi- fied in the network, as long as these needs meet the following requirement: To influence the innovative nature and competitiveness of the territory through a response to a shared need. Epe motzeragoko proiektuak /Proyectos a más corto plazo / A shorter term projects Minisorkuntza banatua / Minigeneración distribuida / Distributed mini-generation Partaidetza / Participación / Participation Euskal Hedabideak / Medios de comunicación vascos / Basque Media Berrikuntza estrategiak / Estrategias de innovación / Innovation strategies16 PIB *2 / PIB *2 / PIB *2
 17. 17. 2 Berritzaileen Topaketan eztabaidatutako gaiaren eta The Ten Million Project ekimenen ondorioz martxan jartzen diren proiektuak. Proyectos que se ponen en marcha como consecuencia de los debates del Berritzaileen Topaketa y la iniciativa The Ten Million Project. Projects implemented as a result of the Topaketa debates and The Ten Million Project initiative. Proyectos /Proiektuak Projects Gipuzkoa berrikuntzan eta berrikuntza Gipuzkoan kokatzeko epe luzeko proiektuak Proyectos a largo plazo para situar Gipuzkoa en el mapa de la innovación e introducir la innovación en el mapa de Gipuzkoa Long-term projects to put Gipuzkoa on the innovation map and to introduce innovation onto the map of Gipuzkoa Laguntzea erabaki den 10MPko proiektuak / Laguntzea erabaki den 10MPko proiektuak / 10MP projects to support Etika Gipuzkoa Berritzenen / La ética en Gipuzkoa Berritzen / Ethics in Gipuzkoa Berritzen 17Indikatzaileak / Indicadores / Indicators
 18. 18. Minisorkuntza banatua Minigeneración distribuida Distributed mini-generation 2008. urtean, GipuzkoaBerritzen erakundearen ekimenez, En el año 2008, a iniciativa de Gipuzkoa Berritzen, se creó un At the initiative of GipuzkoaBerritzen, a distributed mini- minisorkuntza banatuari buruzko lantaldea sortu zuten. Grupo de Trabajo de mini generación distribuida. El resultado generation working group was set up in 2008. The findings 2010ean aurkeztutako emaitza teknologia horren ezarpen presentado en el 2010 fue la voluntad y la intención de desa- presented in 2010 reflected the will and intention to develop publiko eta pribatu sendoa garatzeko asmoa eta nahia izan rrollar una fuerte implantación pública y privada de la misma a strong public and private implementation of distributed zen, eta horren bidez Gipuzkoa erreferente bihurtzea. que haga de Gipuzkoa un referente mini-generation that showcases Gipuzkoa as a sector leader. Proiektua Proyecto Project Minisorkuntza banatuari buruzko taldearen helburua Gipuzkoa El objetivo del grupo de mini generación distribuida es conse- The goal of the distributed mini-generation group is to po- minisorkuntza elektriko banatu jasangarriaren erreferente guir posicionar a Gipuzkoa como un referente en generación sition Gipuzkoa as a leader in sustainable distributed power bilakatzea da, alor guztietan (teknologia, I+G+b, fabrikazioa, eléctrica distribuida sostenible en todos sus ámbitos (tecnolo- generation in all areas (technology, R&D&I, manufacturing, sustapena eta ustiapena). Alde batetik, jasangarritasuneranzko gía, I+D+i, fabricación, promoción y explotación), persiguien- promotion and exploitation), in a bid, on the one hand, to berrikuntza energetikoa bultzatzen duten baldintzak sortzeko, do, por un lado, crear las condiciones que impulsen nuestra create conditions to boost our energy innovation towards eta bestetik, minisorkuntza banatuaren Gipuzkoako sektorea innovación energética hacia la sostenibilidad y, por otro lado, sustainability and, on the other, to position the distributed (fabrikatzaileak, instalatzaileak, operadoreak, industria osaga- posicionar al sector guipuzcoano de mini generación distri- mini-generation Gipuzkoan sector (manufacturers, installers, rriak, eta abar) egoera pribilegiatuan jartzeko, mundu merka- buida (fabricantes, instaladores, operadores, industrias auxi- operators, ancillary industries, etc..) in a privileged position to tuaren etorkizuneko garapenean sar dadin. liares, etc.) en una situación privilegiada para acceder al futuro access the future development of the global market. desarrollo del mercado mundial.18 7
 19. 19. Urkizu TolosaEmaitzak Resultados ResultsAurten, aldi berean bi ildo landu dituzte: Durante este año se ha trabajado paralelamente en dos líneas: We have worked concurrently on two courses of action throughout this year:1_Urkizun minisorgailu eolikoen proba eta homologazio 1_Puesta en marcha del campo de pruebas y homologacióneremua abiaraztea. de Urkizu de mini generadores eólicos. 1_Implementation of field testing and approval of miniaurkeztuta dagoela, eta obra aurten abiarazteko finantza egi- Se puede considerar que el proyecto está definido, presentando wind generators in Urkizu.tura sendoa duela esan daiteke. Hala, 2011ko amaieran edo y con una estructura financiera sólida para poder arrancar la The project is defined, presented and has a solid financial struc-2012ko hasieran, martxan jartzeko moduan egongo da. obra este año de tal manera que sea operativa entre finales de ture so the work can get underway this year so that it becomes 2011 y principios de 2012. operational in late 2011 and early 2012. Urkizun, hiru jarduera mota gauzatu ahalko dira:-Miniaerosorgailuen fabrikatzaileentzako produktuak sortzeko En Urkizu, se podrán desarrollar tres tipos de actividades: Three types of activities may be conducted in Urkizu: aukera dago. -Posibilidad de desarrollar productos para los fabricantes de -The opportunity to develop products for manufacturers of mini aerogeneradores. mini wind turbines-Minisorgailu eolikoak ziurtatzeko aukera. -Posibilidad de certificar mini generadores eólicos. -The opportunity to certify mini wind turbines-Minisorkuntza banatuaren kontzeptuan, simulazio gunea izan daiteke. -Posible punto de simulación en el concepto de mini generación -Potential simulation point in the concept of distributed mini-ge- distribuida neration2_ Euskadin minisorkuntza banatuaren garapena bultzat-zeko aurrerapenak gizartean. 2_ Avances en el lanzamiento de la sociedad para potenciar 2_ Progress in launching the company to boost the develop-Aurten, ezagutza eta gizarte masa kritikoa sor dadin oinarriak el desarrollo de la mini generación distribuida en Euskadi. ment of distributed mini-generation in the Basque Country.ezarri dira, sorkuntza eolikorako hobaria ematen dutenean proie- Durante este año se han establecido las bases para la generación Throughout this year the groundwork has been laid for the crea-ktua abiarazteko prest egoteko. de conocimiento y masa crítica societaria para estar preparados tion of corporate knowledge and critical mass in order to be para dar el salto en el momento en el que la prima a la gene- ready to act when the time arises to forge ahead in wind gene- ración eólica salga adelante ration. 19
 20. 20. Participación Partaidetza Participation Enpresetan partaidetza ereduak ezartzeari dagokionez, Gipuzkoa es un referente en cuanto a modelos participativos Gipuzkoa is a leader with regard to participatory models in Gipuzkoa erreferentea da. Eredu horien bidez, partaidetzak en empresas. Estos modelos han puesto de manifiesto las companies. These models have underlined the benefits of pertsonei, erakundeei eta gizarteari dakarzkien onurak bondades de la participación para las personas, organizacio- participation for individuals, organizations and society. agerian geratu dira. nes y para la sociedad Proiektua Proyecto Project Gipuzkoako erakundeetan partaidetzaren kultura sustatu Se pretende fomentar una cultura participativa en las organi- It aims to promote a culture of participation in organizations nahi dugu. Hainbat partaidetza maila daude, eta lantaldearen zaciones de Gipuzkoa. Existen distintos grados de participa- in Gipuzkoa. There are different degrees of participation and bidez, horietan guztietan jarri nahi dugu arreta, nahiz eta jakin ción y desde el grupo de trabajo se pretende incidir en todas the working group aims to have a bearing on all of them, whi- badakigun partaidetzak, epe luzera, kapitalean parte hartzea ellas aunque siendo conscientes de que la participación, a le being aware that participation should lead to a share in the ekarri beharko lukeela. largo plazo, debería desembocar en una participación en el capital in the long term. capital. Emaitzak Resultados Results Laurogeitik gora enpresa bildu zituen partaidetzaren ingu- Se celebró una jornada en torno a la participación en la que An Action Day to promote participation was held. More than ruko jardunaldi bat egin zen. Jardunaldi horretan, partaidetza participaron más de 80 personas y que puso de manifiesto la 80 participants took part and it highlighted the need to im- bultzatzeko mekanismo fiskal eta finantzarioak martxan jarri necesidad de poner en marcha mecanismos fiscales y finan- plement fiscal and financial mechanisms to promote partici- behar direla agerian geratu zen. Bukaerako emaitza mekanismo cieros para promover la participación. El resultante final, la pation. The final result: the publication of a pack containing horiek biltzen zituen pack bat argitaratzea izan zen. publicación de un pack que recoge estos mecanismos. these mechanisms.20
 21. 21. 21
 22. 22. Hizkuntza gutxituak babestu eta indartzeko Europatik egiten Por un lado, el esfuerzo europeo para proteger y reforzar las On the one hand, the European effort to protect and streng- ari den ahalegina batetik, informazioaren eta komunikazioaren lenguas minoritarias; por otro, la importante influencia de las then minority languages; on the other hand, the significant aro global honetan teknologia berriek eta internetek izango nuevas tecnologías y de Internet en la era global de la comu- influence of new technologies and the Internet in the global duten eragin handia bestetik eta hori gutxi balitz krisi ekono- nicación y la información. Y por si eso fuera poco, la crisis eco- era of communication and information - And if that were not mikoa tartean. nómica por medio. enough, through the economic crisis. Euskal Hedabideek funtzio sozioekonomiko bat betetzen dutela Aunque se crea que los medios de comunicación vascos cum- Although it is believed that the Basque media play a socio- uste bada, ikuspegi ekonomikoa indartu beharrean dago, sekto- plen una función socioeconómica, se debe reforzar la visión economic role, the economic vision to participate as a sector, to re gisa jokatzen hasi, koopetitu eta teknologia berriez baliatu económica, para que puedan participar como sector, competir compete and use new technologies and develop a competitive negozio eredu lehiakor bat garatzeko. Hau da txikitasunean bi- y utilizar las nuevas tecnologías y desarrollar un modelo de business model must be strengthened. That’s the only way the zirauteko euskal hedabideek daukaten bide bakarra. negocio competitivo. Ese es el único camino que tienen los Basque media have to survive as a minority industry. medios de comunicación vascos para sobrevivir como sector minoritario. Proiektua Proyecto Project Euskal hedabideak sektore bezala egituratu eta garatzea hel- Este grupo de trabajo que tiene como objetivo estructurar y This working group aims to structure and develop the Basque buru duen lan taldeak bi horizonte desberdintzen ditu: desarrollar los medios de comunicación vascos como sector, media as a sector, highlighting two time frames: Epe laburrera: distingue dos horizontes: Short term: -Finantziazioari dagokionean: Publizitate arloa landuz autofi- A corto plazo: -In terms of financing: To increase self-financing through nantziazioa areagotzea eta kulturako dirulaguntzekiko men- -En cuanto a la financiación: Incrementar la autofinanciación advertising and reduce dependence on aid from the De- pekotasuna gutxitzea. mediante la publicidad y disminuir dependencia de las ayudas partment of Culture. -Antolakuntzari dagokionean: Enpresako sektoreen kudeaketa del Departamento de Cultura. -In terms of organization: To improve the management system sistema hobetu eta enpresa eta negozio eredu berriak garatzea. -En cuanto a la organización: Mejorar el sistema de gestión de of the business sectors and develop new business and enter- -Inbertsio komunak abiaraztea sinergiak aprobetxatuz. los sectores empresariales y desarrollar nuevos modelos de prise models. -Merkatua indartu eta garatzea. empresa y de negocio. -To make joint investments availing of the synergy. Epe luzera: -Realizar inversiones comunes aprovechando las sinergias. -To strengthen and develop the market. -Kontsumitzailearen beharretara egokitutako informazioa -Fortalecer y desarrollar el mercado. Long term: (nonahi eta nolanahi) eskaintzeko gaitasuna duen sare eta A largo plazo: -To develop a network capable of providing adequate informa- teknologia bat garatzea, kontsumitzaileak bere jatorrizko hi- -Desarrollar una red con capacidad para ofrecer información tion in response to consumer needs (in any place and in any zkuntzan edota nahi duen hizkuntzan kontsumi dezan infor- adecuada a las necesidades del consumidor (en cualquier lugar manner), so it can be consumed in their language or their mazio hori. Printzipioz euskara litzateke jatorrizko hizkuntza y de cualquier forma), para que pueda consumirla en su lengua language of choice. Initially, the source language would be hori baina hemengo eredua bestelako hizkuntza gutxituetara o en la que elija. En principio, la lengua origen sería el euskera, Basque, although the challenge is to apply our model to other aplikatzea izango litzateke erronka. aunque el reto sería aplicar nuestro modelo a otras lenguas mi- minority languages. norizadas. Emaitzak Resultados Results Sektoreko agenteen artean, sektorearen erronka nagusiak Los agentes del sector deberían identificar los mayores retos y Sector stakeholders should identify the greatest challenges identifikatu eta hauek aurrera eramateko ekintza konkretuak crear un informe con acciones concretas para hacerles frente. and draw up a report outlining specific actions in order to jasotzen dituen txosten bat egin da address them. Basque Media Medios de comunicación vascos Euskarazko Hedabideak22 7
 23. 23. Berrikuntza barnera dadin, enpresaren estrategiaren barruan Para que la innovación cale, hay que estructurarla y organi- For innovation to take root there should be a structured andegituratu eta antolatu behar da, hari lotuta eta haren zerbit- zarla dentro de la estrategia de empresa de forma que esté organized approach integrated within the corporate strategyzura egoteko. Berrikuntza estrategiak goi-mailako plangintza engranada y al servicio de ésta. Una estrategia de innovación geared towards innovation. An innovation strategy is a high-tresnak dira, epe luzera begira eginak, eta enpresaren plan es una herramienta de planificación de alto nivel con horizon- level planning tool for a long-term time frame and needs toestrategikoaren barruan kokatu eta horren arabera bideratu te de largo plazo y debe ubicarse en el marco y orientarse al take place within the framework and directed towards thebehar dira. plan estratégico de la empresa. company’s strategic plan.Proiektua Proyecto ProjectProiektu honen helburua da enpresen zuzendaritzek be- Este proyecto persigue que la dirección de las empresas incor- This project aims to get company management to incorporaterrikuntza estrategia berrikuntza kudeatzeko tresna gisa poren la estrategia de innovación como herramienta clave en innovation strategy as a key tool in the management of inno-ezartzea, mapa teknologiko baten eskakizun eta abantailak la gestión de la innovación tras poner de manifiesto los reque- vation having underlined the requirements and benefits of aagerian utzi ondoren. rimientos y beneficios de un mapa tecnológico. technology roadmap.Emaitzak Resultados ResultsSentsibilizazio jardunaldi bat egin genuen. Jardunaldi horretan, Se celebró una jornada de sensibilización en el que se dieron An Action Day to raise awareness in which two successfulbi arrakasta kasu ezagutarazi ziren eta horrek bertaratu ziren a conocer 2 casos de éxito lo que sirvió para que 3 de las cases were presented, serving to encourage three attendeehiru enpresak Roadmapping kontzeptua ezar zezaten lagundu empresas asistentes decidieran implementar el concepto de companies to implement the concept of roadmapping.zuen. Roadmapping.Berrikuntzaestrategiak Estrategias de innovación Innovation strategies 23
 24. 24. Abiapuntua gure lurraldeko enpresetan aztertu eta ustiatu Resultados beharreko lehiatze eta berritze ahalmena zegoela pentsatzea izan zen. Gipuzkoako hainbat eragile garrantzitsuk egiaztatu -Primeros pilotajes de las palancas identificadas por el grupo eta berretsi zuten susmo hori, eta hala, lantaldea osatzeko para poner a prueba la metodología. bidea eman ziguten. -Documento guía de buenas prácticas que recoge experiencias (replicables) contrastadas entre empresas. Proiektua Proiektua ETEen lehiakortasuna azkartzeko mekanismoak sort- zea ahalbidetuko diguten palankak –balazta eta azeleragailuak– We assume that there is potential for competitive and inno- identifikatzean datza. Horrela, ahalmenak azkartzeko eta balaz- vative exploration and production in companies in our region. tak indargabetzeko irtenbideen katalogo bat aurkitu nahi dugu, This assumption has been substantiated and corroborated by esperientzia errealetan several key players in Gipuzkoa enabling us to set up the wor- king group. Emaitzak -Taldeak identifikatutako palanken lehen gidaritzan oinarrituta, Project metodologia proban jartzeko. PYM The project involves identifying the tools that will act as ca- -Enpresen artean kontrastatutako esperientziak (eragozpenak talysts to create mechanisms to speed up competitiveness in Es jar daitezke) biltzen dituen jardunbide egokiei buruzko gida- SMEs with the aim of providing a catalogue of solutions to acce- dokumentua. lerate the development of capabilities and eliminate the factors holding back the process based on real experiences Partimos del supuesto de que existe un potencial competitivo Results e innovador por explorar y explotar en las empresas de nuestro -First pilot schemes of the tools identified by the group to test territorio. Esta sospecha ha sido contrastada y corroborada por the methodology. diferentes agentes clave de Gipuzkoa que nos dan pie conformar -Good practice guidance document that contains the (replica- el grupo de trabajo. ble) contrasted experiences between companies. Proyecto PIB*2 El proyecto consiste en identificar palancas en términos de frenos y aceleradores que permitan crear mecanismos que aceleren la competitividad de las PYMEs con el objetivo de dar con un catálogo de soluciones para acelerar capacidades y desactivar frenos basándonos en experiencias reales24
 25. 25. Proiektu guzti hauek,Gipuzkoan zehar josten arigaren sare neuronalari esker bihurtu dira egi.Todos estos proyectos se han hecho realidad graciasa la red neuronal que vamos tejiendo a lo largode toda Gipuzkoa.All these projects have become a realitythanks to the neural network that weare gradually establishing throughoutthe length and breadth Gipuzkoa. 25
 26. 26. 26
 27. 27. Gipuzkoa Berritzen: Pausoz pauso, eskuz eskuZuei guztioi esker sarea eta proiektuak josiz goaz.Eskerrik askodenori Gipuzkoa Berritzen: Paso a paso, codo con codo Gracias a vuestra participación, vamos tejiendo la red y los proyectos. Muchas gracias a todosGipuzkoa Berritzen: Step by step, hand on handThanks to you the network and the projects are becoming true.Thank you 27
 28. 28. The 10 Million Project Proiektuen dimentsioa: Hurbiltasuna: 10 milioi €ko balioa izan dezaketen proiektuak bilatzen ditugu Horrelako ideia/proiektuak dituzten pertsonengandik hurbil egon eta ga- Kriterioak: ratzen laguntzeko beharra somatu dugu Berritzaileak, sinesgarriak, eraginkorrak, bultzatzaileak, bateratzaileak, Sare lana: jasangarriak, exportagarriak eta…etikoak* Dimentsio hori lortzeko (bai tamainari dagokionean eta baita ikuspegiari dagokionean) ezinbestekoa da sare lana eta horretarako, zergatik ez ba- Dimensión de los proyectos: liatu gure sareaz? Buscamos proyectos que puedan alcanzar un valor de 10 millones de euros. Cercanía: Criterios: Se ha detectado la necesidad de estar cerca de las personas con ese tipo Deben ser innovadores, creíbles, efectivos, motores, unificadores, sosteni- de ideas y proyectos y de ayudarles a desarrollarlos. bles, exportables y éticos*. Trabajo en red: Project scale: El trabajo en red es imprescindible para lograr esa dimensión (en cuanto We are looking for projects that could be worth 10 million euro. tanto a tamaño, como a punto de vista); por tanto, ¿por qué no utilizar nuestra red? Criteria: They must be innovative, credible, effective, driven, unifying, sustainable, Accessibility: exportable and ethical *. The need to be to accessible to individuals with such ideas and projects and to help develop them has been identified. Networking: Networking is essential to achieve this scale (in terms of both size as well as perspective); so, why not use our network?28
 29. 29. Jakin badakigu, The Ten Million Projecten bitartez bilatu eta lagundu nahi ditugun proiektuak erronkamardula direla. Horregatik, ahalegin berezia egin dugu proiektu horiek azaleratzeko eta garatzeko.Conocemos bien el reto que supone llevar a cabo los proyectos que se buscarán y apoyarán mediante The TenMillion Project. Por tanto, nos hemos esforzado especialmente para dar a conocer y desarrollar esos proyectos.We are well aware of the challenge of carrying out projects that will be sought and supported through The TenMillion Project. Therefore, we have devoted particular effort to raising awareness and developing these projects.1 2 Proiektuen azaleratzea Proiektuen garatzea * Gosari tailerrak antolatu ditugu Gipuzkoako The ten million Project bat izateko aukerak puntu desberdinetan. dituzten proiektuekin laguntza eske hurbildu zaizkigun pertsonei, beraien proiektuari eki- Difusión de los proyectos men honen bitartez bilatzen dugun diment- Baketikengandik ikasi genuen bezala, berrikuntza hobekuntza baina zerbait Hemos organizado talleres desayuno en sioa eta bultzada ematen ahalegindu gara. gehiago dela uste dugulako. Efikaziaren bilatze soila baina gehiago. Berrikuntza produkturen, prozesuren edota errealitateren batean aldaketak diferentes lugares de Gipuzkoa. egitea da ezarritako helburu zehatza betetzeko asmoz; baita helburu horiProject outreach Desarrollo de los proyectos gaindiktzeko asmoz ere, gizateriaren (pertsona eta gizartea) onurarako izan dadin.We have organized breakfast workshops in different parts of Hemos intentado otorgar la dimensión y el empuje necesa-Gipuzkoa. rios a las personas que se nos han acercado pidiendo ayuda Tal y como aprendimos con la experiencia de Baketik, creemos que la innovación para convertir sus proyectos en un The Ten Million Project. es más que una mejora; más que la simple búsqueda de la eficacia; La innovación es realizar cambios en algún producto, proceso o realidad, con el fin de cumplir un objetivo específico y tratar de superar ese objetivo, para Project development beneficio de la humanidad (personas y sociedad). We have tried to give the necessary scope and drive to indivi- duals who have approached us for help to turn their projects As we learned from the Baketik experience, we believe that innovation is more into The Ten Million Project. than an improvement; more than the simple pursuit of efficiency; Innovation is making changes to any product, process or reality, in order to meet a specific goal and try to surpass that goal, for the benefit of mankind (people and society). 29
 30. 30. Gipuzkoan kirola oso errotuta dago, nortasunaren parte da, El deporte en gipuzkoa tiene gran arraigo, es algo cada vez más Sport is deeply rooted in Gipuzkoa, more and more people jendeak gero eta gehiago egiten du, eta gure balioen eta practicado que forma parte de la identidad, encarnando valores practice sports and part of our identity, embodying values and izaeraren adierazlea da. y una forma de ser. character. Ziur gaude gure inguruneko alderdi erakargarrienak biltzen Tenemos el convencimiento de que diseñando un conjunto de We are convinced that by designing a set of tests with the at- dituen proba multzo bat diseinatzen badugu, Gipuzkoa triat- pruebsa con los atractivos de nuestro entorno, podemos hacer tractions our environment offers, we can turn Gipuzkoa into a loien antolaketan erreferente bilaka dezakegula. referente a Gipuzkoa en la organización de triathlones. major player in the organization of triathlons. Proposamena Propuesta Proposal Gipuzkoako izaera barneratzen eta ezagutzera ematen duen Diseño y desarrollo de una marca para explotar pruebas de Design and develop a brand and model that embody the va- triatloiko probak kudeatzeko marka baten diseinua eta gara- triatlon que encarne valores identitarios de Gipuzkoa creando lues that identify Gipuzkoa, to exploit triathlons and transfer pena. Ustiaketa/kudeaketa modelo bat sortuko litzateke zeina un modelo para la explotación de las pruebas que podamos and sell them to other territories. beste lurraldetara egokitu eta sal daiteken. trasladar y vender en otros territorios. We want to project Gipuzkoa abroad through a sport such as Triatloiaren bitartez atzerrian Gipuzkoaren proiekzioa lortu Queremos proyectar gipuzkoa al exterior mediante un deporte the triathlon. nahi dugu. como el triatlón. BCoun Tri30
 31. 31. Garraioa kirol ekitaldietako, hezkuntzako (ikastetxeak eta El transporte es uno de los ámbitos de actuación habituales Transport is one of the areas of common action in a sportingunibertsitateak), lan zentroetako, ekitaldi jendetsuetako eta dentro de un evento deportivo, la educación (colegios y univer- event, education (schools and universities), workplaces, majorospitaletako ohiko jarduera alorretako bat da, eta jardueraren sidades), los centros de trabajo, los eventos multitudinarios o events or hospitals that becomes more important based oneskalaren zein magnitudearen arabera garrantzi handiagoa los hospitales que adquiere mayor importancia según la escala the scale and magnitude thereof.hartzen du. y magnitud del mismo. The area of these major events, with a large number of people,Jende ugari biltzen duten ekitaldi handi horien eremuan Estos grandes acontecimientos, con gran afluencia de personas, is where more measures can be implemented.aplika daiteke neurri kopuru handiena. es uno de los ámbitos en los que más medidas se pueden aplicar. Key aspects of this project are based on choosing the venueHauek dira proiektu honetako funtsezko alderdiak: ekitaldiak Los aspectos clave de este proyecto se fundamentan en la for events, minimizing travel and assuring and promotingegiteko tokiak aukeratzerakoan, ahalik ez desplazamendu elección de los lugares de realización de los eventos, mini- adequate public transport; on hiring group transport for linksgutxien egitea eskatzen dutenak aukeratzea, baita behar mizando los desplazamientos y asegurando, y fomentando, between facilities, residences, hotels and other areas involvedadina garraiobide publiko egongo direla ziurtatzea eta haien medios de transporte público suficientes; en la contratación in the event; and on the use of low power, low emission vehi-erabilera sustatzea ere; ekitaldiarekin lotutako instalazioen, de transportes colectivos de enlaces entre instalaciones, resi- cles, renewable energy, etc.egoitzen, hotelen eta bestelako guneen arteko lotura egite- dencias, hoteles y otras zonas implicadas en el evento; y en lako, garraiobide kolektiboak kontratatzea; eta kontsumo eta utilización de vehículos de bajo consumo, baja emisión, energías IST’s mission is to show that with an innovative system for sha-isurpen gutxiko ibilgailuak, energia berriztagarriak erabiltzen renovables, etc. ring transport, the cost, logistics and pollution generated bydituztenak, eta abar baliatzea. transporting people can be optimized. La misión de IST trata de demostrar que con un sistema inno-IST proiektuaren eginkizuna da garraioa partekatzeko sistema vador para compartir el transporte puede optimizarse el gasto,berritzaile bati esker, pertsonak garraiatzeak eragiten duen la logística y la contaminación generada con el transporte degastua, logistika eta sortzen duen kutsadura optimiza dai- personas.tezkeela frogatzea.IST (Innovate Sharing Transport) 31
 32. 32. GTS proiektuaren helburua da hainbat sektoretako, neurri- GTS pretende ser una plataforma de servicios de mantemiento GTS is intended as a platform for maintenance services bet- tako eta kokalekutako enpresen arteko mantentze zerbitzuen entre empresas de diferentes sectores, tamaños y ubicaciones ween companies of different sectors, sizes and geographic plataforma izatea, mantentze lanen kostuak eta logistika geográficas que consiga optimizar los costes y la logística de locations that manage to optimize costs and the logistics of optimizatze aldera. la función de mantenimiento. maintenance. Proiektuaren eginkizuna mantentze sistema partekatu bat sort- El proyecto tiene como misión, crear un sistema de manteni- The project mission is to create a shared maintenance system zea da, enpresak beren merkatura behar bezala egoki daitezen, miento compartido que genere la debida adecuación de las that generates the proper adjustment of companies to the mar- eta hala, proiektu bakoitzari berariazko mantentze lanak eskain empresas al mercado en el que operen para ofrecer el manteni- ket in which they operate in order to provide project-specific diezazkioten. miento especifico a cada proyecto. maintenance. Puntu beroak Puntos calientes Hotspots Aurretiazko dokumentazio lanean, ondoko puntu beroak hau- Del trabajo de documentación previo, detectamos varios pun- From previous documentation of work, we identified several teman ditugu: tos calientes: hot spots: Eskala ekonomiak, logistikarekin lotutako zenbait produktu- Economías de escala en la compra de diversos productos y/o Economies of scale in the purchase of various products and / ren eta/edo zerbitzuren erosketan: servicios relacionados con la logística: or services related to logistics: -Biltegia -Almacén -Warehouse -Bidaiak -Viajes -Travel -Erosketak -Compras -Purchases Baliabideak partekatzea: Compartir recursos: Sharing resources: -Bezeroentzako arreta -Atención al cliente -Customer service -Ekipamendu komuna -Equipamiento común -Common equipment -Langileak lanpostuan -Personal en destino -Staff in destination location Zerbitzu aurreratuak: Servicios Avanzados: Advanced services: -Aholkularitza -Consultoría -Consultancy -Trebakuntza -Formación -Training -Lege-aholkularitza -Asesoramiento legal -Legal advice GTS Project32
 33. 33. Herrilab-en helburua udalerri txikietako arazoei berrikuntzaren La misión de Herrilab trata de afrontar los problemas propios Herrilab’s mission is to address the problems associated with abidez aurre egitea da, zerbitzua hobetuz kostuak aurrezteko. de un municipio pequeño de forma innovadora con el objetivo small municipality in an innovative way in order to save costs de ahorrar costes mejorando el servicio. by improving the service.Gaur egun herri txikiek dituzten baina etorkizunean udalerrihandiagoek izango dituzten arazoak (adibidez, biztanleriaren Aspira a convertirse en laboratorio para la solución de proble- It aspires to becoming a laboratory for solving problems thatzahartzea edo krisiak eragindako zerbitzuen murrizketa) mas que pueden estar sufriendo hoy pero que en breve sufrirán may be experienced today but soon larger municipalities willkonpontzeko laborategi izan nahi du. municipios más grandes, como por ejemplo el envejecimiento experience, such as population ageing or reduced services as de la población o la reducción de servicios por motivo de la crisis. a result of the crisis.-Udal kudeaketan berrikuntza txertatzearen aldekoenak diren berrikuntza espazioak zehaztea. -Definir los espacios de innovación más proclives a la innova- -Define the most likely areas of innovation for innovation in ción en gestión municipal. municipal management.-Erabiltzaile aurreratuenen (alkateak, zinegotziak, herritarrak, eta abar) ezagutza lortzea. -Capturar el Conocimiento de los usuarios más avanzados (Al- -Capture Knowledge from the more advanced users (mayors, caldes, concejales, ciudadanos….). councillors, citizens ....).-Erabiltzaileekin udal kudeaketari buruzko kontzeptu berriak -Llevar a cabo talleres de desarrollo de nuevos conceptos en -Conduct workshops with users to develop new concepts in garatzeko tailerrak egitea. gestión municipal con usuarios. municipal management. Herrilab 33
 34. 34. Guregas proiektuaren eginkizuna zera da, negozioa modeli- La misión del proyecto Guregas trata de, a través de la modeli- Guregas project mission aims to deploy and internationalize zatuz eta homogeneizatuz, eredua zabaltzen eta nazioarteko zación y la homogeneización del negocio, tratar de desplegar the model in order to apply it to different realities both nationally bihurtzen saiatzea, herrialdeko eta nazioarteko hainbat errea- e internacionalizar el modelo para aplicarlo a diferentes reali- and internationally, through modelling and homogenization litatetan aplikatzeko. dades a nivel nacional e internacional. of the business. Helburua eredua handiagotzea da, Guregasen hazkundean El objetivo es hacer crecer el modelo hasta impactar en el cre- The aim is to make the model grow until it impacts on Guregas eragina izatera iristeraino. Hala, negozio hau kudeatzeko eran cimiento de Guregas de manera que genere a su vez un impacto growth so it, in turn, generates an impact on how this business eta Gipuzkoan ere eragina izango du. en la forma de gestión de este negocio y en el territorio de is managed and in the region of Gipuzkoa. Gipuzkoa. Hauek dira ildo estrategikoak: Its lines of strategies are: -Guregasen negozioa modelizatzea Sus líneas estratégicas son: -Model the Guregas business -Eredua zabaltzea. -Modelizar el negocio Guregas -Deploy the model -Negozioa nazioarteko bihurtzea -Desplegar el modelo -Internationalize the business -Kudeaketa eredua nazioarte mailan finkatzea -Internacionalizar el negocio -Consolidate the management model internationally -Consolidar el modelo de gestión a nivel internacional Guregas Guregas34
 35. 35. Anateusk gizarte berrikuntzako zentro bat izateko sortu da, Anateusk pretende ser un centro de innovación social que se The purpose of Anateusk is to be a centre for social innovationeta animaliez baliatzen da, haurrak, gazteak eta nagusiak tra- apoya en los animales, como papel coadyuvante en el trata- that uses animals to play a supporting role in treating andtatzen eta hezten laguntzeko tresna gisa. Argi dago animaliek miento y educación de niños, jóvenes y personas mayores. educating children, youth and seniors. It is clear that the animalez dutela sendatzen, baina gaixoak sendatzeko ingurune eta Está claro que el animal no sana, pero favorece el entorno y does not cure, but fosters a context and environment in whichgiro hobeetan egon daitezen laguntzen dute. clima en el que el paciente este en mejores condiciones para the patient is better able to heal. sanarse.Proiektuaren zeregina animaliek eta naturak haur, gazte eta The project’s mission is to promote, with due scientific rigour,nagusien tratamenduan eta hezkuntzan duten laguntzaile rola El proyecto tiene como misión, promover con el debido rigor the co-assistant role of animals and nature in the treatingsustatzea da, betiere beharrezko zehaztasun zientifikoarekin. científico, el papel co-ayudante de los animales y la naturaleza and educating children, youth and seniors. Promoting per-Pertsona guztien –desgaitasunak dauzkatenak eta ez dauzka- en el tratamiento y la educación de niños, jóvenes y mayores. sonal development, quality of life and social integration of alltenak– garapena, bizi-kalitatea eta gizarteratzea bultzatuz, Promoviendo su desarrollo personal, la calidad de vida e inte- people, with and without disabilities through the innovativeanimaliez eta naturaz lagundutako terapiaren eta hezkunt- gración social de todas las personas, con y sin discapacidad, a strategy of animal and nature assisted therapy and educationzaren estrategia berritzailearen bitartez. Era berean, gaixo través de la innovadora estrategia de la terapia y educación (aate). At the same time tasks will be carried out in relation toaskoren eta haien senideen bizitzan izan ditzaketen onurei asistida por animales y naturaleza (teaan). Al mismo tiempo research, outreach and sharing of the beneficial effects thereburuzko ikerketa, dibulgazio eta partekatze lanak egingo ditu. llevará a cabo labores de investigación, divulgación y puesta may be in the lives of many patients and their relatives. en común sobre lo beneficiosos que sus efectos pueden resul- Elkartearen jarduera guztiak biltzen dituzten lau ildo tar para la vida de muchos pacientes y sus familias. estrategiko definitu ditugu: 4 strategic lines that encompass all the activities of the-Trebakuntza Se han definido 4 líneas estratégicas que engloban todas las association have been defined: actuaciones de la asociación: -Education & Training-Teknologia zentro soziosanitarioa -Formación -Socio-medical Technology Centre-Lankidetza sarea -Centro tecnológico socio-sanitario -Cooperation Network-Gizarte ekintzailetza -Red de cooperación -Social Entrepreneurship -Emprendizaje social g ninAnateusk rai a Ed rmac ntz &T ati ión Fo baku on y C ita a Tre r io log san io uc no io- tar tre ch oc ani en l Te o s ios etw ón ica gic oz k era oo sarea or ed oló o s n N aci -m cn ntr tio per Co d d etza cio te ze So ntro ogia rep so tza op e c R e id ip nk eu l rsh nt je ile cia Ce knol La l E iza za cia nd int ren Te So pre e ek Em rt 35 za Gi
 36. 36. Berritzaileen Topaketa Aurten ere, emaitzak eman dituzten proiektu batzuk aurkez- Un año más hemos organizado dos encuentros, uno en junio Yet another year, we held two meetings, one in June in Tolosa teko eta sareko partaideek elkar ezagutu eta lasai hitzegin en Tolosa y el otro en noviembre en San Sebastián, para and the other in November in San Sebastian, to present the ahal izateko urtero legez, 2 Berritzaileen Topaketa antolatu presentar los resultados obtenidos en algunos de los proyectos results obtained in some projects and to enable participants ditugu, bata ekainean Tolosan eta bestea azaroan Donos- y para que los participantes puedan conocerse y charlar. to meet and chat. tian. Hablar, reunirse, conocerse... aunque estos encuentros también To talk, meet, get to know one another, although these mee- Hitzegin, elkartu, ezagutu… baina zerbait gehiago ere lortu tienen otros objetivos: queremos plantear algunos temas tings also have other objectives: we want to raise some issues nahi izaten dugu Berritzaileen Topaketa hauen bitartez: ardu- que nos preocupar y promover el debate. of concern and to promote discussion. ratzen gaituzten zenbait gai mahai gainean jartzea eta hauei buruzko debatea zabaltzea. Ikuspegi etikoa barneratzea Incluir el punto de vista ético Include the ethical standpoint Gipuzkoa Berritzenen eta en Gipuzkoa Berritzen y hacer in Gipuzkoa Berritzen and Gipuzkoaren ekonomiaren un seguimiento de los indica- monitor the indicators proposed osasuna neurtzeko Gipuzkoa dores propuestos por Gipuzkoa by Gipuzkoa Berritzen to Berritzenetik proposaturiko Berritzen para medir la situación measure the state of the indikatzaileen jarraipena de la economía gipuzkoana economy Gipuzkoa36
 37. 37. 37
 38. 38. Baketiken eskutik jasotako kurtso batek, eguneroko rutina hautsi eta inertziaren zurrunbiloan ez erortzeko, bizitzan gal- derak planteatzea ezinbestekoa dela gogorarazi zigun. Eta berrikuntzaren inguruan badihardugu zer esanik ez, hain justu, alor honetan galdera eta erantzun berriak planteatu eta bilatzean baitago erronka. Beraz galderaren gain galdera egitea komeniko litzateke, gure ustez, berrikuntzaren izenean doan denak ez baitu be- rrikuntza izena merezi. -Sustengarritasunaren ikuspegia kontuan hartuta, mugak jarri behar al dizkiot berrikuntzatzat jotzen nuen proiektuari? -Zein sinergiaz baliatu naiteke berrikuntzako proiektua au- rrera eramateko? -Mundu justuago bat lortzeko helburuari ekarpenik egiten al dio proiektu berritzaileak? -Autonomia gehiago emanez eta dependentziak gaindituz bizitza hobeago bat lor al daiteke berrikuntzako proiektu honen bitartez? Etika izenarekin jantzi dugun galbae honen zuloen dimentsioa zehazten oso zail da. Galdetzen hasita, zer pasatzen denaren eta zer pasatzen ez denaren muga zehaztea oso zaila da. Ez dugu muga hori definitu nahi. Oraingoz, galdera horiek egin beharra gogoraraztea da gure helburua.38

×