TEDxAUEB & Job-Pairs Workshop

578 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
578
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TEDxAUEB & Job-Pairs Workshop

 1. 1. DO YOU HAVE WHAT IT TAKES? Γεψπγίοτ Νανσίν – Νικολάοτ Ιψάννηρ
 2. 2.  Η αναζήσηςη επγαςίαρ θεψπείσαι και ππέπει να ανσιμεσψπίζεσαι ςαν full time job.  Η εύπεςη επγαςίαρ απαισεί φπόνο, πποςπάθεια και ευαπμογή σψν «καλών ππακσικών». Αυιεπώςσε ςε ατσή σοτλάφιςσον 30 ώπερ σην εβδομάδα!  Σε πεπίοδο οικονομικήρ ύυεςηρ απαισεί επιπλέον: Υπομονή Επιμονή Δημιοτπγικόσησα
 3. 3. Νέα δεδομένα Νέο μονσέλο διαφείπιςηρ καπιέπαρ νέερ μοπυέρ απαςφόληςηρ ετέλικση απαςφόληςη όφι επγαςιακή αςυάλεια Πποςαπμογή ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ
 4. 4. Απαςφοληςιμόσησα (employability) είναι η ικανόσησα να αποκσάρ και να διασηπείρ επγαςία. ◦ Δια βίοτ μάθηςη & πποςψπική ανάπστξη ◦ Στνεφή βελσίψςη & ανάπστξη δεξιοσήσψν (hard skills) ◦ Βελσίψςη & ανάπστξη σψν «μεσαβιβάςιμψν» δεξιοσήσψν μαρ (soft skills) “To be employed is to be at risk, to be employable is to be secure” (Peter Hawkins 1999)
 5. 5. Δπαςσηπιόσησα: Άςκηςη Αναγνώπιςηρ Δεξιοσήσψν Τι δεξιόσησερ έφεσε αναπσύξει ή φπηςιμοποιήςει ςσιρ ςποτδέρ ςαρ, ςσην επγαςία ή ςσον ελεύθεπο φπόνο ςαρ ◦ Αναυέπεσε παπαδείγμασα / πεπιπσώςειρ για σο πού έφεσε φπηςιμοποιήςει σην κάθε δεξιόσησα
 6. 6. Ενσοπίςσε σα δτνασά και αδύνασα ςαρ ςημεία ◦ Στνειδησοποιήςσε σα σαλένσα ςαρ, σα πποςόνσα ςαρ ◦ Οι δεξιόσησερ ποτ έφεσε μποπεί να επηπεάςοτν σο είδορ σηρ καπιέπαρ ποτ ςσοφεύεσε… ◦ Οι δεξιόσησερ ποτ δεν έφεσε μποπεί επίςηρ να είναι ςημανσικέρ, γι 'ατσό πποςπαθήςσε να σιρ αναπσύξεσε ! Μεσαυέπεσε σιρ δεξιόσησερ ςαρ ◦ Σσο CV ◦ Σσο Cover Letter ◦ Σσο Interview
 7. 7.  Curriculum Vitae (CV): “η ποπεία σηρ ζψήρ μοτ”  Το βιογπαυικό ςαρ: ◦ Σαρ απεικονίζει, ◦ είναι ο καθπέπσηρ ςαρ, ◦ είναι μια ετκαιπία να πποβάλεσε σον εατσό ςαρ ◦ και να ξεφψπίςεσε από σον ανσαγψνιςμό.
 8. 8. Το βιογπαυικό ςαρ θα αξιολογηθεί με βάςη σα εξήρ κπισήπια: ◦ Εμυάνιςη, Οπγάνψςη & Μοπυή  Να είναι ελκτςσικό & ετανάγνψςσο (ίδια & κασάλληλη γπαμμασοςειπά, κενά ανάμεςα ςσιρ ενόσησερ)  Να παποτςιάζει ππώσα σιρ πιο ςημανσικέρ πληπουοπίερ & να δίνει έμυαςη με ση φπήςη bullets ◦ Τπόπορ Γπαυήρ  Σύνσομερ πποσάςειρ, λέξειρ-κλειδιά, όφι οπθογπαυικά λάθη ◦ Πεπιεφόμενο  5 ενόσησερ: Πποςψπικά Σσοιφεία, Εκπαίδετςη, Επαγγελμασική Εμπειπία, Δεξιόσησερ, Ενδιαυέπονσα / Δπαςσηπιόσησερ
 9. 9.  Πποςαπμόζοτμε σο βιογπαυικό μαρ ςσην κάθε θέςη ποτ μαρ ενδιαυέπει.  Απανσάμε ςση γλώςςα σηρ αγγελίαρ (CV & cover letter).  Χπηςιμοποιούμε απλά fonts και πεπιοπιζόμαςσε ςε 1-2 ςελίδερ.  Αναλύοτμε καθήκονσα και δεξιόσησερ για κάθε θέςη επγαςίαρ.  Τονίζοτμε ςε κάθε επγαςιακή εμπειπία σιρ επιστφίερ-επισεύγμασα.  Παποτςιάζοτμε σην αλήθεια.  Ζησάμε διοπθώςειρ από ένα σπίσο μάσι.
 10. 10. Ολνκαηεπώλπκν Υπνςήθηνπ Οδόο & Αξηζκόο, Πεξηνρή, Πόιε, Ταρπδξνκηθόο Κώδηθαο e-mail | http://website address ηειέθσλν: (210) 12345678 | fax: (210) 12345678 ΢ΣΟΥΟ΢ ΚΑΡΙΕΡΑ΢ Παξέρεη κηα ζύληνκε εηθόλα γηα ηνλ επαγγεικαηηθό ζηόρν & γηα ην ηαίξηαζκα ηνπ ππνςεθίνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε ζέζε σο κέξνο ηνπ επαγγεικαηηθνύ ζηόρνπ θαη ζπγθεθξηκέλσλ δεμηνηήησλ. ΕΚΠΑΙΔΕΤ΢Η (κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, μεθηλώληαο από ηελ πην πξόζθαηε) Σεπηέκβξηνο 2008 ΙΔΡΤΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΔΩΝ Αζήλα Τίηλος Μεηαπηστιακού Προγράμμαηος Σποσδών Γξαζηεξηόηεηεο όπσο ζπκκεηνρή ζε clubs. Θέζε, Όλνκα Club Δπηπξόζζεηεο δξαζηεξηόηεηεο, βξαβεία, δηαθξίζεηο, ππνηξνθίεο Μάηνο 2004 ΙΔΡΤΜΑ ΠΡΟΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΢ΠΟΤΔΩΝ Πόιε Ολοκληρωμένος ηίηλος πηστίοσ, καηεύθσνζη, αναμενόμενος ή κεκηημένος βαθμός Δπηηεύγκαηα, δηαθξίζεηο Πηπρηαθή εξγαζία, ζπκκεηνρή ζε πξόγξακκα θνίηεζεο ζην εμσηεξηθό, θηι. (ζπλνπηηθά) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (κε ρξνλνινγηθή ζεηξά, μεθηλώληαο από ηελ πην πξόζθαηε) 4/2004-Σήκεξα ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ΢, ΑΕ. Πόιε, Φώξα Τίηλος θέζης, Τμήμα ή Θσγαηρική Προαιρεηική γραμμή για ηην περιγραθή ηοσ ανηικειμένοσ ηης εηαιρείας Κάζε bullet (1-3 γξακκέο) πξέπεη λα πεξηγξάθεη επζύλεο θαη επηηεύγκαηα. Οκαδνπνηείζηε ηηο επζύλεο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο κε ινγηθό ηξόπν ώζηε λα είλαη θαηαλνεηέο γηα ηνλ αλαγλώζηε. Ιεξαξρήζηε ηα bullets κε ζεηξά ζεκαληηθόηεηαο. Πξνζζέζηε επηπιένλ bullets πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο θύξηεο επζύλεο. Πξνζπαζήζηε λα ζπκπεξηιάβεηε αξηζκνύο γηα λα θάλεηε πην ζπγθεθξηκέλα ηα επηηεύγκαηά ζαο. Βεβαησζείηε όηη θάζε bullet πεξηιακβάλεη παξαδνηέα. 5/2002 – 3/2004 ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ΢ 2 Πόιε, Φώξα Τίηλος θέζης 1, Τμήμα 1 ή θσγαηρική Δθαξκόζηε ηηο ίδηεο αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία bullets όπσο πξνεγνπκέλσο. 7/1999 - 4/2002 Τίηλος θέζης 2, Τμήμα 2 ή θσγαηρική 2 Πόιε, Φώξα Δθαξκόζηε ηηο ίδηεο αξρέο γηα ηε δεκηνπξγία bullets όπσο πξνεγνπκέλσο. ΔΕΞΙΟΣΗΣΕ΢ & ΛΟΙΠΑ ΠΡΟ΢ΟΝΣΑ ΞΕΝΕ΢ ΓΛΩ΢΢Ε΢: γιώζζεο, επίπεδν γλώζεσλ, ηθαλόηεηα γξαπηνύ θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη πηπρία ΓΝΩ΢ΕΙ΢ Η/Τ : ινγηζκηθό, γιώζζεο πξνγξακκαηηζκνύ & πξνγξάκκαηα πνπ έρεηε ρξεζηκνπνηήζεη, θαζώο θαη ην επίπεδν ησλ γλώζεώλ ζαο ΔΡΑ΢ΣΗΡΙΟΣΗΣΕ΢ Γξαζηεξηόηεηεο (ελδηαθέξνληα, ζπκκεηνρή ζε νκάδεο, νξγαλώζεηο θηι.). Οκαδνπνηείζηε ηα ζπλαθή αληηθείκελα καδί. Γηαηεξείζηε ηελ ελόηεηα ζπλνπηηθή. Ηκ/ληα Γελλήζεωο
 11. 11. Στμπεπιλάβεσε έμμιςθη και άμιςθη επγαςία ◦ εθελονσική επγαςία ◦ εμπειπία ςσα πλαίςια σηρ εκπαίδετςηρ ςαρ (ππακσική άςκηςη) Ππογπάμμασα απόκσηςηρ επαγγελμασικήρ εμπειπίαρ (ΟΑΕΔ, AIESEC, future leaders κσλ) Ετπψπαωκά ππογπάμμασα ςσήπιξηρ σηρ επγαςίαρ ςσο εξψσεπικό (AIESEC, AEGEE, DAVINCI κσλ) Οποιαδήποσε δοτλειά-δπαςσηπιόσησα έφει θέςη ςσο CV απκεί να δείφνει σι έμαθερ και πώρ ατσό θα φπηςιμεύςει ςσον επγοδόση!
 12. 12.  Η επιςσολή ποτ ςτνοδεύει ένα βιογπαυικό…  Σκοπόρ; ◦ η πποςέλκτςη πποςοφήρ, η ππόκληςη πεπιέπγειαρ & η δημιοτπγία ενδιαυέπονσορ ◦ Πψρ; Μέςψ ςψςσού ςφεδιαςμού & πεπιεφομένοτ  Πεπιεφόμενο: ◦ Στνοπσικά αναυέπψ (5 γπαμμέρ) για ποια θέςη ενδιαυέπομαι & γιασί σαιπιάζψ ςε ατσή ση θέςη ξεκινώνσαρ από ατσό ποτ με φαπακσηπίζει.
 13. 13. ςσείλσε επαγγελμασικέρ επιςσολέρ διαυοποποιείςσε σην από σο βιογπαυικό απετθτνθείσε ςε ππόςψπο επικενσπψθείσε ςσιρ ανάγκερ σοτ πιθανού επγοδόση ςαρ επανεξεσάςσε για στφόν λάθη μαζικέρ επιςσολέρ ανειλικπινήρ ςσεπεόστπερ υπάςειρ υπάςειρ ποτ θα οδηγήςοτν σον αναγνώςση να ςκευσεί «όφι» μη ετανάγνψςση/ελκτςσική ΝΑΙ ΟΧΙ
 14. 14. Ονοματεπώνυμο Αποστολέα Δηεύζπλζε Καηνηθίαο Ταρ. Κώδηθαο, Πόιε Τειέθωλν Ηκ/ληα Ολνκαηεπώλπκν/ηίηινο Απνδέθηε Εηαηξεία Δηεύζπλζε Ταρ. Κώδηθαο, Πόιε Αγαπεηέ/ή θύξηε/θπξία, Μία εηαηξεία, γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζπλερόκελε αλάπηπμή ηεο, πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ ηθαλόηεηα λα αλαγλωξίδεη θαη λα αμηνπνηεί ηηο επθαηξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά πξηλ από ηνλ αληαγωληζκό. Οη γλώζεηο πνπ δηαζέηω ζην ρώξν ηνπ Μάξθεηηλγθ, θαζώο θαη ε εκπεηξία κνπ ζην ρώξν ηεο Δηνίθεζεο κπνξνύλ λα ζαο ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ απηνύ. Ωο επαγγεικαηία, κε δηαθξίλεη ε αθνζίωζή κνπ ζηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξέπεη λα δηεθπεξαηώζω, ε πξνζνρή πνπ δίδω ζηε πνηόηεηα θαη ε ηθαλόηεηα κνπ λα αληαπνθξίλνκαη ζηηο αλάγθεο ηωλ πειαηώλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηε παξνύζα ζέζε κνπ: Αύμεζα ηηο πωιήζεηο θαηά 74%, αλαβαζκίδνληαο ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπκε, κε απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ εηήζηνπ θέξδνπο θαηά 25%. Δεκηνύξγεζα έλα λέν ππνθαηάζηεκα, αλαπηύζζνληαο όιεο ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ από ηελ εμεύξεζε θαη επηινγή πξνζωπηθνύ έωο ηελ νξγάλωζε ηωλ ιεηηνπξγηώλ, πεηπραίλνληαο ζεκαληηθή κείωζε ηνπ θόζηνπο, αύμεζε ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. Μείωζα ην ρξόλν έθδνζεο απνδείμεωλ από 115 κέξεο ζε 33 κέξεο, βειηηώλνληαο έηζη ηε ρξεκαηηθή ξνή θαηά 21%. Με ηελ αύμεζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, ε εηαηξεία είρε ηελ επθαηξία λα επεθηαζεί θαη ζε λέεο αγνξέο. Οη επηηπρίεο κνπ απηέο κπνξεί λα απνδεηρζνύλ πνιύηηκεο γηα κηα εηαηξεία θαη είλαη βέβαην όηη κπνξνύλ λα επαλαιεθζνύλ. Σηνρεύνληαο ζηε δηεύξπλζε ηνπ νξίδνληα κνπ, επηζπκώ κία πξνζωπηθή ζπλάληεζε καδί ζαο κε ζηόρν λα ζπδεηήζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη ηθαλόηεηεο, αιιά θαη ε εκπεηξία πνπ δηαζέηω κπνξνύλ λα ωθειήζνπλ ηελ εηαηξεία ζαο. Με εθηίκεζε, Ολνκαηεπώλπκν Απνζηνιέα
 15. 15. Τπία επψσήμασα ποτ ππέπει να απανσήςεσε: ◦ Can you do the job?  Τι ζησά η θέςη; Μποπώ να σο καλύχψ; Πώρ; ◦ Do you want the job?  Την θέλψ ατσή ση δοτλειά; Γιασί; Τι μοτ απέςει ςε ατσή; ◦ Do we want to work with you?  Ξέπψ σην εσαιπία, σην κοτλσούπα; Θα μποπέςψ να ενσαφθώ; Επιστφημένη ςτνένσετξη: ◦ Πποεσοιμαςία Θεσική Ενέπγεια
 16. 16.  Μάθε για σην εσαιπεία / κλάδο / ςτνενσετκσή  Φπόνσιςε να είςαι εκεί 5’ νψπίσεπα  Επέλεξε επαγγελμασική ενδτμαςία  Μελέσηςε ση θέςη / αγγελία  Διάβαςε σο CV / ςτνοδετσική επιςσολή  Πποεσοιμάςοτ χτφολογικά  Πποεσοίμαςε απανσήςειρ ςε πιθανέρ επψσήςειρ (+ ςσα αγγλικά) ςτμμεσοφή ςε Ημέπερ Σσαδιοδπομίαρ
 17. 17. Επψσήςειρ για σην εκπαίδετςη, σην επαγγελμασική εμπειπία, σα επισεύγμασα και σοτρ ςσόφοτρ ςαρ Επψσήςειρ ποτ αυοπούν σην γνώςη σηρ θέςηρ και σηρ εσαιπίαρ Επψσήςειρ ςφεσικέρ με πποςψπικά φαπακσηπιςσικά, ςσάςειρ, αξίερ «Απνησικέρ» Επψσήςειρ
 18. 18. Γιασί επιλέξασε σο ςτγκεκπιμένο ππόγπαμμα ςποτδών; Ποιο θεψπείσε σο μεγαλύσεπο πποςψπικό ςαρ επίσετγμα; Ποια ήσαν η πποηγούμενη θέςη επγαςία ςαρ; ◦ Ποια ήσαν σα καθήκονσα ςαρ; ◦ Ποιορ ήσαν ο λόγορ αποφώπηςηρ; Πεπιγπάχσε μοτ ένα επιστφημένο έπγο ποτ αναλάβασε. ◦ Πψρ κινηθήκασε, γιασί ήσανε επιστφημένο; Επψσήςειρ για σην εκπαίδετςη, σην εμπειπία, σα επισεύγμασα και σοτρ ςσόφοτρ ςαρ
 19. 19. Γιασί τποβάλλασε σο βιογπαυικό ςαρ για σην ςτγκεκπιμένη θέςη; Τι γνψπίζεσε για σην εσαιπία μαρ / για ση θέςη ποτ διεκδικείσε; Ποια είναι η εικόνα ςαρ για σα πποωόνσα / τπηπεςίερ μαρ; Η επγαςία απαισεί….. Πψρ πιςσεύεσε όσι πληποίσε σο ςτγκεκπιμένο πποαπαισούμενο; Ποιερ εμπειπίερ από σιρ πποηγούμενερ επγαςίερ ςαρ θεψπείσε ςφεσικέρ με ση θέςη ατσή; Επψσήςειρ ποτ αυοπούν σην γνώςη σηρ θέςηρ και σηρ εσαιπίαρ
 20. 20. Ποια θεψπείσε όσι είναι σα αδύνασα/δτνασά ςαρ ςημεία-ανσαγψνιςσικό πλεονέκσημα ; ◦ Πποςδιοπίςσε 3-4 από σα πποσεπήμασα και σα ελασσώμασά ςαρ σα οποία επηπεάζοτν σην επγαςία ςαρ Πψρ θα ςαρ πεπιέγπαυε έναρ υίλορ ςαρ / ο πποωςσάμενορ ςαρ ; Πψρ θα φειπιζόςαςσαν μία κασάςσαςη όποτ ο τυιςσάμενορ ςαρ έφει φαμηλή απόδοςη; Πψρ βλέπεσε σον εατσό ςαρ ςε 5/10 φπόνια από ςήμεπα; Επψσήςειρ ςφεσικέρ με πποςψπικά φαπακσηπιςσικά, ςσάςειρ, αξίερ
 21. 21. Π.φ. επψσήςειρ ςφεσικά με κενά φπονικά διαςσήμασα σοτ βιογπαυικού (ςποτδέρ / επγαςία) Γιασί γίνονσαι;;; ◦ Δτνασόσησα να απανσάσε χύφπαιμα, θεσικά και ετφάπιςσα ςε επψσήςειρ ή δηλώςειρ ποτ είναι «απνησικέρ» ή αγφψσικέρ Παπαμείνεσε θεσικοί, εξηγήςσε σι μάθασε από σην ςτγκεκπιμένη εμπειπία και πψρ σην μεσασπέχασε ςε πλεονέκσημα Διαφειπιςσείσε σην απογοήσετςη ή σον θτμό ςαρ «Απνησικέρ» Επψσήςειρ
 22. 22. Φέπςοτ κασάλληλα ◦ δτνασή φειπαχία, διασήπηςη οπσικήρ επαυήρ, ενδιαυέπον, ςοβαπόσησα Να ακούρ πεπιςςόσεπο, να μιλάρ λιγόσεπο Να απανσάρ με ειλικπίνεια Στςφέσιςε σιρ απανσήςειρ με σιρ απαισήςειρ σηρ θέςηρ Τόνιςε σα δτνασά ςοτ ςημεία Ενεπγησική ςτμμεσοφή με επψσήςειρ: ◦ πποοπσικέρ/εξέλιξη/θέςη/εσαιπεία Μάθε για σα επόμενα βήμασα Απέβαλε σο άγφορ Διαππαγμάσετςη αποδοφών
 23. 23. Ετφαπίςσηςε σον ςτνενσετκσή για σην ετκαιπία σηρ ςτνένσετξηρ, σόνιςε & επιβεβαίψςε σο ενδιαυέπον και σον ενθοτςιαςμό ςοτ για σην θέςη Ετφαπιςσήπιο email (πποαιπεσικό) Επικοινψνία με εσαιπεία ◦ Ενημέπψςη για έκβαςη διαδικαςίαρ ◦ Ανασπουοδόσηςη (feedback)
 24. 24. 24

×