Sluttvurdering muntlig sandnessjoen.pptx

900 views
760 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
900
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sluttvurdering muntlig sandnessjoen.pptx

 1. 1. ì  Sluttvurdering        Lokalgitt  eksamen  Inger  Langseth  Program  for  lærerutdanning   The great end of education is to discipline rather than to furnish the mind; to train it to the use of its own powers, rather than fill it with the accumulation of others. Tryon Edwards    
 2. 2. Oppdrag  ì  Det  gjelder  lokalt  gi8  eksamen  i  grunnskolen.     Den  gode  oppgaven  og  den  gode  samtalen  ì  Det  som  ønskes  av  tema  er:   -­‐  Generell  kompetanse  for  å  avvikle  lokalt  gi8  eksamen   -­‐  Utvikling  av  fagrapport  og  fagplaner   -­‐  Hvordan  Clre8elegge  slik  at  elevene  får  vist  sine   kunnskaper  (dimensjonering  av  økt  med  spørsmål   kontra  økt  med  presentasjon)     Målgruppe:  De  som  skal  ha  eksamen  Cl  våren   (eksaminator)  og  de  som  kan  tenke  seg  å  være  sensorer.    
 3. 3. A  ì  Generelt  om  slu8vurdering  og  eksamen  
 4. 4. Sluttvurdering  og  regelverk  ì  Lov-­‐  og  regelverk   ì  Opplæringsloven,  (forvaltningsloven)   ì  ForskriJ:  VurderingsforskriJen,  kapi8el  3   Kap.  5   ì  ForskriJ:  Læreplanen  i  faget,  LK06   ì  Rundskriv:  UDIR    1-­‐2010…….   ì  Annen  veiledning  (  Vurderingsveiledning,  eksempeloppgaver)  ì  Retningslinjer  fra  Opplæringsdirektøren/utdanningsdirektører  i  FK/ kommunen:   ì  Prosedyreskriv  og  retningslinjer  for  gjennomføring  av  eksamen   ì  Generelle  prinsipper  for  sensurering  Kvalitetssikring:  Er  kandidaten,  faglærere,  sensor,  kommunen,fylket  og  fylkene  kjent  med  lov-­‐  og  regelverket?  Er  det  utviklet  en  felles  tolkningsforståelse?    
 5. 5. Sluttvurdering           Hvor  lokalgi8  eksamen  hører  hjemme  i  en     helhetlig  slu8vurdering.   Lærer   UDIR  -­‐       oppgavenemnd   Faglærer  og  sensor                               Lese&skrive   Ly+te,  tale,  samtale  
 6. 6. Sluttvurdering   ì  Standpunkt  i  alle  avslu?ende  fag  +  Utdanningsdirektoratet   ì  10.  klasse  På  10.  trinn  i  grunnskolen  skal  elevene  trekkes   ut  Cl  sentralt  gi8  skriJlig  eksamen  i  e8  fag  og  én  lokalt   gi8  muntlig  eksamen.   ì  vg.  trinn  1  (skriJlig,  muntlig,  muntlig-­‐prakCsk)  20%  i  e8  fag  §5  revideres     ì  Vg.  trinn  2  (skriJlig,  muntlig,muntlig-­‐prakCsk))  e8  fag   ì  Vg.  trinn  3  (skriJlig,  muntlig)SF  norsk  +  2  skriJlig-­‐  og  en  muntlig,   YF  norsk  +  en  skriJlig  og  en  muntlig   Kommunen/fylkeskommunen  må  sørge  for  at  trekket   fordeler  seg  jevnt  på  fag  og  skoler  over  Cd.   Vurderingsformen  beskrives  i  læreplanen  for  fag.  
 7. 7. Noen  sentrale  begrep  i  slu8vurderingen     Underveis-­‐  og  slu8vurdering   Mål  for  opplæringen     Kjennetegn  på  måloppnåelse     Bevisbyrde  (dokumentasjon)     Fagrapport  /  fagplan  
 8. 8. Vurdering  Underveisvurdering   Slu?vurdering  Underveisvurdering  er  all  vurdering   Slu8vurdering  skal  gi  informasjon  i  grunnskolen  (1-­‐13)   om  nivået  Cl  eleven,  lærlingen  og   lærekandidaten  ved  avslutningen  av  Underveisvurdering  skal  brukes  som   opplæringen  i  faget  et  redskap  i  læreprosessen  og  som   ì  Standpunkt  grunnlag  for  Clpasset  opplæring.   ì  Eksamen   ì  Vurdering  for  læring   ì  Vurdering  med  karakter  og   ì  Kartlegging  og  prøver   begrunnelse   ì  Vurdering  med  karakter  og   kommentar  
 9. 9. Mål  for  opplæringen  Målet  for   ì  Kompetansemål  i  læreplanen  for  fag  oplæringen  er  at  eleven   (grunnleggende  ferdigheter)  skal  kunne:   .   ì  Hovedområdene  i  læreplanen  angir  fagets  indre   .   struktur  (Klabi).  Et  eksempel:  språkfag  -­‐   .   .   språklæring,  kommunikasjon,  kultur,  samfunn  og   .   li+eratur     Kompetansemålene  beskriver  hva  elevene  skal  mestre   e8er  endt  opplæring  på  ulike  trinn  UDIR     Tiltenkt  læringsresultat,  Gynnild  
 10. 10. Elevens  forutsetninger  og    LOKALE  PLANER/fagplaner   interesse  avgjør  tolkningen  av  Kompetansemålene  tolkes  og  konkreCseres  lokalt  i      kompetansemålene.  samarbeid  med  eleven     De nye læreplanene i Kunnskapsløftet har kompetansemål som er romslige og åpner for mange veier til å nå målene. De forutsetter lokal tilpassing. Lokale læreplaner bør derfor utarbeides, i hvilke kompetansemålene må konkretiseres. Kompetansemålene (...) angir hvilken kompetanse eleven skal nå, ikke hvordan. Det er først i arbeidet med lokale planer at metoder, valg av tekster, læremidler, vurderingsformer etc. kan komme på tale. Her finns det mange muligheter og utfordringer for den enkelte skolen, men det er lærerne på skolene som best kan møte dem for sine elever innenfor rammen i fastsatt læreplan. Brev fra Utdanningsdirektoratet 2009
 11. 11. Kjennetegn  på  måloppnåelse  Grad  av   kjennetegn  på  måloppnåelse  beskriver  kvaliteten  på  det  mål-­‐   elevene  mestrer  i  forhold  Cl  kompetansemålene.  UDIR  oppnåelse   2   ì  Ingen  fag  har  nasjonale  kjennetegn  på   3   måloppnåelse   4   5   ì  Veiledning  Cl  eksamensoppgaver  (sentralgi8   6   skriJlig,  sensorskolering)    UDIR     ì  E8erutdanningskurs  i  vurdering,  sensorskolering      Erfarings-­‐ Konsekvens:  basert   ì  Kjennetegn  utvikles  lokalt  hos  den  enkelte  lærer,  på     den  enkelte  skole  eller  hos  skoleeier  Cl  de  foreligger  Eksplisi8   sentralt.  2011  standard    
 12. 12. Begrunnelse for innføring av kjennetegn på måloppnåelse •  Lærere vurderer i for stor grad ut fra subjektive kriterier og i for liten grad ut fra faglige standarder. •  Vurderingskriterier i forhold til kompetansemålene i læreplanen skal være førende for opplæringen, ikke eksamen. •  Kunnskapsløftet innfører vurdering av læring ved blant annet bruk av kjennetegn. 2   3   Kompetansemål                                                    beskrivelse  av  kompetansen   4   5   6   Karakteren  5  skal  Qlsvare  den  samme  kompetansen  uanse?  hvem  som   vurderer!  
 13. 13. Bevisbyrden   ì  Eksamen  er  organisert  e8er  gjeldende  regler  (læreplanen  for  Ved  muntlig   fag,  hjelpemidler,  modell)    eksamen  kan  det  bare   ì  Oppgaven  er  gi8  innen  rammen  for  læreplanen  for  fag          klages  på   (med  referanse  Cl  kompetansemål)  formelle  feil  UDIR  §5-­‐10   ì  Karakteren  er  fastsa8  på  grunnlag  av  læreplanen  for  -­‐Ikke  avklart   (kjennetegn  på  måloppnåelse)      hjelpemidler   ì  Resultatet  er  formidlet  med  begrunnelse  Cl  eleven  -­‐Oppgaven  er   (enkeltvedtak  må  allCd  begrunnes  UDIR  1-­‐2010  s.  35)  ikke  innenfor  læreplanen   ì  Kriteriebasert  (individuell  vurdering)  -­‐notatene  fratas  eleven  -­‐avbrudd  
 14. 14. Fagrapport  og  fagplaner   Sensors  grunnlag  for  slu8vurdering   Slu?vurdering:   ì  Oslo  kommune:  fagrapport   Convergent   læringsmål  (resultat   ì  Sarpsborg  ungd.skole:  Fagplan   av  gi8  undervisning  -­‐   lukket)   ì  Faglæreren  i  LK06   Divergent   ì  Metodefrihet  (arbeidsformer)   læringsresultat  (hva   kan  eleven  om  tema   ì  Tolkningsfrihet  (innhold)   generelt  -­‐  åpen)   ì  Lokale  mål  og  kjennetegn,  underveisvurdering  Kompetansemål    Tema  /  emne            Lærestoff  /  Læremidler        Arbeidsmåter/  Lærings-­‐  strategier    (Grunnleggende  ferdigheter)    Vurderingsform        
 15. 15. Kompetanse St. meld. nr. 30: Kompetanse er evnen til å møte en kompleks utfordring eller utføre en kompleks aktivitet eller oppgave (s 31) Denne funksjonelle definisjonen knytter kompetanse til det å kunne mestre utfordringer på konkrete områder innenfor utdanning, yrke, samfunnsliv eller på det personlige plan
 16. 16. Et  eksempel  Oppgave:    Samtale  med  noen  på  fransk/tysk/svensk/engelsk/dansk  i  e8  minu8:  Grupper  på   3:  2  fremfører  dialogen  og  1  vurderer.  3  minu8er   Kriterier  ì  Kompetansemål:  delta  i  enkle  spontane  samtaler   1.  Gloser  Instruks     2.  U8ale   3.  Flyt  ì  DU:  Hei,  hvordan  står  det  Cl?   4.  Kroppsspråk  ì  Jeg:  Bare  bra  takk,  og  du?   Kjennetegn  5-­‐6   Snakker  med  god  flyt  og  tydelig  u8ale.  Har  ì  Du:  Bare  bra,   Clstrekkelig  ord  for  å  u8rykke  seg  og  understø8er  ì  ……………………..   innholdet  med  kroppsspråk.   Kjennetegn  2  ì  Jeg:  På  gjensyn   Kommuniserer  med  noen  kom.forstyrrende  feil  og   lange  pauser  og  bruker  kroppsspåk  for  å  ì  Du:  På  gjensyn   kompensere  for  manglende  ord  og  u8rykk  
 17. 17. B  Muntlig  lokalgi8  eksamen  ì  Skoleeier  som  Clre8elegger  ì  Faglærer  og  sensor  som  uhører  
 18. 18. 18 skoleeier/skoleleder DanninTolkingfellesskap: sosialkonstruktivisme g   Benchm arking  - Kvalitetssikring av oppgaver- fagfellesamarbeid?- Felles vurderingskriterier for fag?- Felles praksis for gjennomføring av eksamen i fag?- Rektor er avgjørende myndighet v/tvister- Elever kan kun klage på formelle feil
 19. 19. skoleeier/skoleleder Ivareta rettsikkerheten og legge til rette slik at elevens kompetanse i faget blir fastsatt på et forskriftsmessig grunnlag: Organisere og kvalitetssikre:ì  Oppgavene (korrekturlesing, layout, vurderingskriterier) Faglig  forsvarlig  ì  Gjennomføringen (modell, rom, hjelpemidler, notater, elevens/sensor og fagleders roller)ì  Vurderingen (karakter og kommentar til eleven, forsvarlig føring)ì  Informasjon i forbindelse med eksamen ( avvikling, klagerett)
 20. 20. Oslo  kommune  
 21. 21. Faglærer/sensor1.  Forarbeid: oppgaveproduksjon2.  Underveis: gjennomføring3.  Til slutt: vurdering
 22. 22. KONSTRUKT  Hva  er  en  ”muntlig”  eksamen?  Hvordan  du  (+sensor)  styrer  gjennom:    ì  Måten  du  organiserer  eksamen  på  ì  Oppgaven  du  gir,  spørsmål  du  sCller  ì  Hva  du  legger  Cl  grunn  for  karakteren  ì  Måten  du  skaper  en  atmosfære  på  
 23. 23. A  Organisering  ì    §  3-­‐29.  Lokalt  gi8  eksamen  i   .   grunnskolen   ì  Forberedelsesdelen  ì  Kommunen  har  ansvaret  for   ì  48  Cmer   gjennomføringa  av  alle   ì  30  minu8er  ?   lokale  eksamenar   ì  Eksamen  30  minu?er  ì  Eksamen  kan  organiserast  i   ì  Ly8eforståelse  ?   to  delar,  der  den  første   delen  er  ei  førebuing  og  den   ì  Muntlig  presentasjon   andre  delen  er  sjølve   ì  Muntlig  samhandling   eksamen   ì  Slu8vurdering  med   karakter/kommentar  
 24. 24. A  Organisering   Det  er  en  forutsetning  at  elevene  gjennom  skoleåret  er  bli8  fortrolige  med  de   metodene  og  arbeidsformene  som  brukes  under  muntlig  eksamen.    Oppgave  /Lylng    Oppgave   Presentasjon   Samhandling   Vurdering   Tolke   Tolke   Tale   Samtale   Kommentar     10  min.   20  min   karakter     -­‐ 48  Cmer?   30  +   30  minu8er  1/3  +  2/3   2-­‐3  minu8er   -­‐ Veiledning   minu8er   -­‐Enkeltvis,  par,grupper   -­‐ Interne8  
 25. 25. A  Organisering  ì  Hva  er  di8  konstrukt?  ì  Hvordan  organiserer  du  din  lokalgi8e  eksamen?  ì  Hvordan  henger  eksamen  sammen  med  arbeid   underveis  i  opplæringen?  
 26. 26. B  Oppgaven   .    ì  §  3-­‐29.  Lokalt  gi8  eksamen  i   ì  OPPGAVEN:   grunnskolen   ì  Oppgavelyden   ì  Oppgavespesifikke  ì  Faglæraren  har  plikt  Cl  å   vurderingskriterier/   utarbeide  forslag  Cl   ì  Referanse  Cl  læreplanmål/ eksamensoppgåver.   hovedområder     ì  Referanse  Cl  kjennetegn  på   måloppnåelse     Oppgavens  forankring  
 27. 27. B  Oppgaven  .     Hva  kjennetegner  en  god  eksamensoppgave?   §3.29   Eksamineringa  skal  gi  elevane  høve  Cl  å  syne   Lylng   kompetanse  i  så  stor  del  av  faget  som  mogleg   Vurderer  du  smalt  eller  bredt?     Presentasjon     E8  eller  flere  tema  ?   samtale     Hva  som  er  gjennomgå8  i  Cmene   eller  nye  uhordringer?  
 28. 28.  B  Oppgaven  ì  En  god  oppgave  måler  det   ì  Mulige  vinklinger  på  innhold:   den  skal  måle  (validitet)  og   ì  Tolke  informasjon   kjennetegnes  ved  at  den:   ì  Bruke  faglige  begrep   ì  Uhordrer  elevene   ì  Reflektere  over  tema  og   ì  Er  moCverende   beslektede  tema   ì  Er  virkelighetsnær  (fidelity)   ì  Løse  en  konkret  oppgave   ì  SCller  åpne  spørsmål   ì  Gir  rom  for  løsning  på  flere   Bruke  kunnskaper  og   nivå   ferdigheter  i  nye   ì  Elevene  forstår  oppgaven   sammenhenger.  
 29. 29. Struktur  på  oppgaven   29  }  Savoir    Knowledge,  Kunnskap:     ◦  ResulCng  from  experience  (empirical)  or  formal  learning  (academic)   ◦  Fakta,  begrep,  puggestoff,  sjangerkunnskap    }  Savoir-­‐faire  Skills  and  know  how,  ferdigheter:   ◦  Ability  to  carry  out  procedures,  facilitated  by  the  acquisiCon  of  knowledge   ◦  Lese  og  forstå  en  tekst,  skrive  en  tekst,  presentere  muntlig  etc.    }  Savoir-­‐être  ExistenQal  competence,  holdninger:   ◦  The  sum  of  individual  characterisCcs,  personality  traits,  altudes,  view  of   others,  willingness  to  engage  with  others  in  social  interacCon   ◦  Diskutere,  u`ordre,  filosofere,  sQlle  spørsmål  ved  etc.      }  Savoir-­‐apprendre  Ability  to  learn:   ◦  Mobilises  competences,  being  disposed  to  discover  ”otherness”  (language   learners)   ◦  Selvregulert  læring;  moQvasjon,  læringsstrategier,  læringssQler   Europarådet - Rammeverket:  
 30. 30. Struktur på oppgaven 30   kompetanse definert som domenerEuroparådet – Rammeverket:Domener x: personal, public, occupational, educationalDomener y: location, Institutions, Persons, Objects, Events, Operations, texts
 31. 31. Struktur på oppgaven kompetanse definert som taksonomi 31   Bloom: nyttige verb  6  Vurdere   Avgjøre,  bedømme,  velge   Finnes  det  en  bedre  løsning  på….?  5  Syntese   Foreslå,  generalisere,  organisere,  trekke  slutninger   Hvilke  forandringer  kan  du  gjøre  for  å  løse….?  4  Analyse   Forklare,  idenCfisere,  klassifisere,  sammenligne   Hva  var  moCvet  bak….?  3  Anvendelse   Anvende,  bruke,  demonstrere,  måle   Hvordan  kan  du  bruke  de8e…..?  2  Forståelse   Karakterisere,  bevise,  forklare,  tolke   Kan  du  gjenfortelle  historien  med  egne  ord?  1  Faktakunnskap   Kjenne  igjen,  gjengi,  definere   Hvor  skjer  de8e?  Hvem  er  involvert?  Hva  betyr?  
 32. 32. Struktur på oppgaven holdning og verdier definert 32  som taksonomi   Receiving is being aware of or sensitive to the existence of certain ideas, material, or phenomena and being willing to tolerate them. Responding is committed in some small measure to the ideas, materials, or phenomena involved by actively responding to them Valuing is willing to be perceived by others as valuing certain ideas, materials, or phenomena. Organization is to relate the value to those already held and bring it into a harmonious and internally consistent philosophy. Characterization by value or value set is to act consistently in accordance with the values he or she has internalized. Krathwohl, D.R., Bloom, B.S., and Masia, B.B. (1964)
 33. 33. B  Oppgaven  ì  Hva  er  di8  konstrukt?  ì  Hvor  mange  oppgaver  vil  du  gi?   ì  Et  vidt  tema  med  to-­‐tre  oppgaver?   ì  Flere  tema  med  en  oppgave  for  hvert  tema?   ì  Forberedelsesdel  med  oppgave  før  eksamen?  
 34. 34. C  Vurderingskriterier  Kjennetegn  på  måloppnåelse  som:   ì  Rubrikk  (  holisCsk)   Generell   Oppgavespesifikk   ì  Sjekkliste  (  analyCsk)     Mål   6-­‐5   4-­‐3   2   Lylng   Muntlig   Sjekkliste     produksjon   I  can   Muntlig   Delmål     samhandling   Delmål     Delmål     Delmål    
 35. 35. C  Vurderingskriterier  Hva  er  oppgavespesifikke  vurderingskriterier?  ì  Vurderingskriterier  er  en  del  av  oppgaven  ì  Kriteriene  utdyper  oppgaven  for  eleven.  ì  De  avgrenser  oppgaven  for  elevene.  ì  Eleven  blir  forklart  hva  som  forventes  av   presentasjonen  /samtalen  Oppgavespesifikke  vurderingskriterier  oppgis  sammen  med  oppgaven.  
 36. 36. C  Vurderingskriterier   .    ì  Generelle  vurderingskriterier.  Hva  er  et  god  svar  på   oppgaven?  En  holisQsk  vurdering.   En  elev  skal  ikke  være  prisgi8  læreren,  men  oppleve  at  uanse8  hvilken  faglærer  som   vurderer  så  skal  karakterern  bli  den  samme.  Reliablitet   Hva  vurderer  du?             Hva  vurderer  du  ikke?   En  faglig  avveiing.     Eks  muntlig  presentasjon:   Skal  bruk  av  presentasjonsverktøy  være   med?   Skal  det  at    eleven  kan  svare  på   Standarder  u8rykkes  best  ved   oppfølgingsspørsmål  være  med?   eksempler  (Sadler)    
 37. 37. 37   Affektive filtre - motivasjon Mestring100 år +6 6++++++ 5 5+++++ -4 4++++ - -3 3+++ - - -2 2++ - - - -11+
 38. 38. C  Vurderingskriterier  ì  Hva  er  di?  konstrukt?  ì  Vil  du  synliggjøre  hva  oppgaven  vurderes  e8er?   Oppgavespesifikk  sjekkliste  ì  Hva  er  kommunens  konstrukt?  ì  Generelle  vurderingskriterier  for  lokalgi8  eksamen?   Fagspesifikke  rubrikker  
 39. 39. D  Emosjoner   ì  Emosjoner   ì  Skape  trygghet   En  sammenheng   ì  Dialogisk  atmosfære   med  resultat  High  stake   ì  Elevens  rolle   ì  Oppgavetolker   ì  Foreleser   ì  AkCv  samtalepartner   ì  Lærerens/sensors  roller   ì  Oppgavelager   ì  AkCv  ly8er   ì  AkCv  samtalepartner   ì  Vurderer  med  karakter  og  kommentar  
 40. 40. D  Emosjoner   Hvordan  ser  eksamen  ut?   En  sammenheng   med  resultatet  High  stake   ì  Klasserommet   ì  Bordet   ì  Stolene   ì  Posisjonene  
 41. 41. I  praksis  
 42. 42. ì  Noen  nøkkelbegreper:    ì  Kompetanse  er  evnen  Kl  å  møte  komplekse  situasjoner  ì  Kompetansemål  angir  hva  eleven  skal  kunne  mestre  e8er  endt  opplæring  på  ulike   trinn  ì  Kjennetegn  på  måloppnåelse  er  en  beskrivelse  av  hva  som  kjennetegner   kompetanse  på  ulike  nivå  se+  i  forhold  Kl  mål/kompetansemål.    ì  Kriterier  er  beskrivelser  av  hva  som  kreves  av  et  spesifikt  arbeid  eller  en  oppgave.      ì    Bevisbyrden  innebærer  at  eleven  er  kjent  med  hva  det  er  lagt  vekt  på  i   fastse8elsen  av  hans  eller  hennes  standpunktkarakter  (  lov-­‐  og  regelverk)                    
 43. 43. 43   Muntlig presentasjon Forberedelsesdel: 48 timer Du skal forberede et innlegg på ca 10 minutter hvor du tarutgangspunkt i fem bilder du selv velger. Presentasjonen din må ha ettema hentet fra læreplanen. Du velger selv presentasjonsverktøy.En god besvarelse: • Begrunner valg av tema • Har en innledning og en avslutning • Oppgir kilder • Beskriver bildene ( hva du ser) • Setter bildene inn i en kulturellsammenheng (hvor og når) • Knytter bildene til egne erfaringer og/eller aktuelle hendelser • Viser kunnskap om kultur og samfunnsforhold i tilknytning til bildene
 44. 44. 44  lyttingForberedelse 30 minutter A Watch the video-clip/listen to the sound file and prepare to retell and interprete what you have seen. Think about what you have learned this year and what competencies from the Læreplan you can relate this to. You may take notes. You may want to think about: •  setting, plot characters, theme, imagry •  Your attitude to the theme •  Things you would like to discuss in relation to the theme http://youtu.be/VuAbGJBvIVY Alterntivt: Egen lyttetest for all på samme tid med avkryssingssvar UDIR – lytteprøver bestilles på Internett
 45. 45. 45  Muntlig samhandlingForberedelse 30 minutter B Prepare to talk about ”nyheter og aktuelle hendelser”. You may take notes. You may want to think about: • Interesting pieces of news that you would like to discuss • How understanding the news is related to your knowledge about the topic and knowledge about the world. • Strategies you use when reading UDIR – lytteprøver bestilles på Internett
 46. 46. Oppgavelaging    Lag  en  oppgave  med  kriterier  for   innhold  sammen  med  en  kollega.    15  minu?er   ì  Muntlig  presentasjon   ì  Muntlig  samhandling  ì  Bruk  gjerne  h8p://piratepad.net        
 47. 47. 47  Sjangere –muntlige sjangereü  Presentasjoner ü  Høytlesningü  Dialoger ü  Diktlesning ü  Rapü  Innlegg i debatter ü  Sangü  Taler ü  Film,video-clipü  Vitserü  Eventyrü  Anekdoterü  rapport
 48. 48. Ekstra  ì  Noen  eksempler  fra  språkfag   ì  Innhold   ì  Struktur   ì  Språk  
 49. 49. 49   KonstruktKjennetegn på måloppnåelseEngelsk vg1 B2Fremmedspråk Nivå 1 A2Fremmedspråk Nivå II B1-Europarådet http://coe.int European lnguage portfolioMuntlig  språk  er  ikke  skriJlig  språk!  
 50. 50. 50  Språk• Words • Simple • Pausing • Ask answer • And, then• Phrases structures • Reformulation • Repetition • But,• Vocabulary • Sentence • Repair • Help to keep because• Clear patterns • Even tempo conv. going • Linksexpressions • Grammatical • Spontaneously • Initiate/close elements• To the point control • Fluently conv. • Coherent• Idiomatic • Grammatical • No audible • Helps discusion discourse accuracy control heard along • Well • Complex • Relates to other structured language speakers speech • Non verbal com. • Variety of connectors
 51. 51. 51  
 52. 52. 52  
 53. 53. 53  
 54. 54. Presentasjon – et eksempel 54  
 55. 55. 55   Forskrift  til  opplæringsloven  §§3.30  Eksamineringa  skal  gi  elevane  høve  Cl  å  syne  kompetanse  i  så  stor  del  av  faget  som  mogleg.  Dersom  det  er  usemje  om  kva  eleven  skal  prøvast  i,  er  det  den  eksterne  sensoren  som  avgjer.    01.08.2010  h8p://www.lovdata.no/for/sf/kd/td-­‐20060623-­‐0724-­‐008.html#3-­‐30    
 56. 56. Lokalgitt  muntlig  eksamen   et  konstrukt   1  ì  Standpunkt  (  faglærer)  ì  SkriJlig  sentralgi8  eksamen  (oppgavenemnda  UDIR)  ì  SkriJlig  lokalgi8  eksamen  (faglærer,  sensor/opgavenemnd)  ì  Muntlig  lokalgi?  eksamen  (faglærer,  sensor)  ì  PrakCsk  lokalgi8  eksamen  (faglærer,  sensor/   oppgavenemnd  )  Kvalitetssikring:  Er  oppgavene  i  samme  fag  av  lik  vanskegrad?  Får  alle  elever  de  samme  mulighetene  Ql  å  vise  sin  kompetanse?  Skal  det  være  samsvar  mellom  resultatene  i  slu?vurderingen?    
 57. 57. 57   Endring  av  tradisjoner    Egenvurdering    At  the  end  of  the  day,  all  that   3 matters  educationally  is  self-­‐ assessment.  (…)        In  terms  of  a  specific  agenda  for   assessment  and  learning,  nothing   has  a  higher  place  than  ensuring   the  development  of  students  Forskriften  §3.12  egenvurdering     abilities  to  self  assess.    (  §2.3,  3.4)   (David  Boud  1998)    

×