• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Government gazette  28 november
 

Government gazette 28 november

on

 • 413 views

 

Statistics

Views

Total Views
413
Views on SlideShare
413
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Government gazette  28 november Government gazette 28 november Document Transcript

  • Nru./No. 19,173 Prezz/Price €3.24 Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta The Malta Government Gazette Il-Ħamis, 28 ta’ Novembru, 2013 Thursday, 28th November, 2013 Pubblikata b’Awtorità Published by Authority SOMMARJU — SUMMARY Notifikazzjonijiet tal-Gvern.............................................................................................. 13,039 - 13,104 Government Notices.......................................................................................................... 13,039 - 13,104 Avviżi tal-Qorti................................................................................................................. 13,105 - 13,106 Court Notices.................................................................................................................... 13,105 - 13,106
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 13,039 NOTIFIKAZZJONIJIET TAL-GVERN GOVERNMENT NOTICES Nru. 1193 No. 1193 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik l-Ordinanza. The following declaration, made by the President of Malta in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the purposes of article 9(1) of the said Ordinance. It-28 ta’ Novembru, 2013 28th November, 2013 File No: L 91/87/4 Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Declaration by the President of Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tal-10 ta’ Mejju, 1996, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. Deskrizzjoni tal-art Whereas by declaration made by the President of Malta dated 10th May, 1996, the undermentioned land was declared to be required by the competent authority for a public purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. L-art li ġejja fiż-Żejtun:- Description of the Land The following land in Żejtun: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 36 metru kwadru, li tmiss mit-Tramuntana ma’ proprjetà ta’ Salvatore Azzopardi, u min-Nofsinhar u mix-Xlokk ma’ Triq Antonio Micallef jew irjieħ verjuri. Plot of land measuring about 36 square metres, bounded on the North by property of Salvatore Azzopardi, and on the South and South East by Triq Antonio Micallef or more precise boundaries. L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur kannella u mmarkata bħala plot nru ‘4’ fuq il-pjanta L.D.Nru.132/95, li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, Auberge de Baviere, Valletta. The abovementioned land is shown in brown and marked as plot No. ‘4’ on plan L.D. No. 132/95, which may be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Baviere, Valletta. Illi id-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att Nru.1 tal-2006. Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. Il-kumpens offrut a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005, hu ta’ sitt elef, seba’ mija u tmien Ewro u sittin ċenteżmu (€6,708.60), skont l-istima tal-Perit Joseph Henry Spiteri, A.&C.E, li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. The compensation offered as on 1st January 2005, is six thousand, seven hundred and eight Euro and sixty cents (€6,708.60) according to the valuation published with this declaration as made by of Architect Joseph Henry Spiteri, A. & C.E.
  • VERŻJONI ONLINE 13,040 Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela (Sgd) George 25/9/2013 25/9/2013 President Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,041. President This site plan is being published on page 13,041. Stima tal-Perit (Oriġinali bl-Ingliż) Architect’s Valuation (original in English) Rigward: L-esproprjazzjoni tas-sit ta’ Plot 4 fiż-Żejtun Redarding: The expropriation of the site at Plot 4 muri fuq il-Pjanta LD 132/95 Qed tingħata stima tat-30 ta’ Settembru, 2010, rigward is-suġġett imsemmi hawn fuq: Is-sit imsemmi huwa muri bin-numru ‘4’ delineat bil- at Żejtun shown on LD Plan 132/95 A valuation is being made dated 30th September, 2010, in connection with the subject in the above caption: The site in question is indicated ‘4’ edged in brown along kannella matul Triq Antonio Micallef, Iż-Żejtun, fuq drawing Triq Antonio Micallef, Żejtun, on drawing LD Plan 132/95 Skont l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet, Kapitolu 88, In terms of the Land Acquisition Ordinance, Chapter 88, LD Plan 132/95 tal-21/7/95. is-sit huwa kkunsidrat li hu fi skema fabbrikabbli. Is-sit imiss mit-Tramuntna ma’ proprjetà ta’ Salvatore dated 21/7/95. the site is considered as within a building scheme. The site is bounded on the North by property of Salvatore Azzopardi u min-Nofsinhar u mix-Xlokk ma’ triq pubblika Azzopardi and on the South and South East by a public road madwar 36m . 36m2. (Triq Antonio Micallef). Is-sit huwa tal-kejl superfiċjali ta’ 2 Wara li kkunsidrajt il-lokalità tas-sit, il-kejl superfiċjali (Triq Antonio Micallef). The site has a footprint area of about Taking into account the locality of the site, the footprint u fatturi kontributorji oħra mill-istimi li saru fis-sena area and other contributory factors from assessments carried Ewro u ħmistax-il ċenteżmu (€1,090.15). freehold basis is one thousand and ninety Euros and 15 cents 01/07/1986, il-valur fuq bażi libera huwa ta’ elf u disgħin Wara li kkunsidrajt il-lokalità tas-sit, il-kejl superfiċjali u out based in year 01/07/1986, the value of the site on a (€1,090.15). Taking into account the locality of the site, the footprint fatturi kontributorji oħra mill-istimi li saru fis-sena 01/01/2005, area and other contributory factors from assessments carried tmien Ewro u sittin ċenteżmu (€6,708.60). freehold basis is six thousand, seven hundred and eight Euro the value tas-sit fuq bażi libera huwa ta’ sitt elef, seba’ mija u out based on year 01/01/2005, the value of the site on a and sixty cents (€6,708.60). (Iff.) Perit Joseph Spiteri, A.& C.E. (Sgd) Perit Joseph Spiteri, A.& C.E. Is-7 ta’ Ottubru, 2010 7th October, 2010
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 13,041
  • VERŻJONI ONLINE 13,042 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  Nru. 1194 No. 1194 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President The following declaration, made by the President of Malta ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik purposes of article 9(1) of the said Ordinance. l-Ordinanza. It-28 ta’ Novembru, 2013 28th November, 2013 File No: L 682/76/III/7 Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Declaration by the President of Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President tat-30 ta’ Awwissu Whereas by declaration made by the President of Malta 1991, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa dated 30th August, 1991, the undermentioned land was mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont id- declared to be required by the competent authority for a public dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the kellu jkun b’xiri assolut. acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land L-art li ġejja fis-Siġġiewi: The following land in Siġġiewi: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 44 metru kwadru, li tmiss Plot of land measuring about 44 square metres, bounded on mill-Majjistral u mix-Xlokk ma’ beni ta’ Carmel Zammit the North West and South East by property of Carmel Zammit u mil-Lbiċ ma’ proprjetà tal-Kurja Arċiveskovili jew irjieħ and on the South West by property of the Archiepiscopal Curia verjuri. or more precise boundaries. L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur isfar The abovementioned land is shown in yellow and marked u mmarkata bħala plot ‘7’ fuq il-pjanta L.D. Nru. 244D/76, as plot ‘7’ on plan L.D. No. 244D/76, which may be viewed li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, on demand at the Land Department, Auberge de Baviere, Auberge de Baviere, Valletta. Valletta. Illi d-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006.
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija a 13,043 The compensation offered for the abovementioned plot of bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 hu ta’ tliet mija u sitta u sittin Ewro land as on 1st January 2005, is three hundred and sixty-six tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. declaration as made by of Architect Joseph Mizzi, A.&C.E. (€366) skont l-istima tal-perit Joseph Mizzi, A.&C.E, li kopja Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. Euro (€366) according to the valuation published with this A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela (Sgd) George Abela President President 10/10/2013 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,044. 10/10/2013 This site plan is being published on page 13,044. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s Valuation (original in Maltese) Art fis-Siġġiewi Land in Siġġiewi Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont As directed by the Commissioner of Lands, in terms of l-artikolu 25(3A) tal-Ordinanza dwar l-Akkwist tal-Artijiet article 25(3A) of the Land Acquisition (Public Purposes) qed niffissa l-valur liberu u frank tal-proprjetà hawn taħt the free and unencumbered of the property described (għal Skopijiet Pubbliċi), Kapitolu 88 tal-Liġijiet ta’ Malta, deskritta fis-Siġġiewi, li hija meħtieġa mill-Gvern għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni l-lokalità kif ukoll ħwejjeġ oħra li jista’ jkollhom x’jaqsmu mal-valur talistess proprjetà. Ordinance, Chapter 88 of the Laws of Malta, I am assessing hereunder in Siġġiewi, is required by the Government for a public purpose, after having taken into consideration the locality as well as other matters which may be related to the value of the same property. Plot 7 Plot 7 Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 44 metru kwadru, li tmiss Plot of land measuring about 44 square metres, bounded on mill-Majjistral u mix-Xlokk ma’ beni ta’ Carmel Zammit u the North West and South East by property of Carmel Zammit meqjusa bħala art agrikola fit-termini tal-Ordinanza dwar Curia, which land is considered as agricultural land in terms mil-Lbiċ ma’ proprjetà tal-Kurja Arċiveskovili, liema art hija l-Akkwist ta’ Artijiet u hija murija delineata b’kulur isfar fuq il-pjanta L.D. 244D/76 (Plot 7) hija stmata skont il-prezzijiet kurrenti fl-1 ta’ Jannar 2005 għall-valur ta’ Lm157 jew 366 Ewro. and on the South West by property of the Archiepiscopal of the Land Acquisition Ordinance and is shown edged in yellow on plan L.D. 244D/76 (Plot 7) is valued according to the current prices as on 1st January 2005 for the price of Lm157 or 366 Euro. (Iff.) Perit Joseph Mizzi, A.& C.E. (Sgd) Perit Joseph Mizzi, A.& C.E. It-2 ta’ Settembru, 2013 2nd September, 2013
  • 13,044 VERŻJONI ONLINE Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173 
  • VERŻJONI ONLINE It-28 ta’ Novembru, 2013 13,045 Nru. 1195 No. 1195 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik l-Ordinanza. The following declaration, made by the President of Malta in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the purposes of article 9(1) of the said Ordinance. It-28 ta’ Novembru, 2013 28th November, 2013 File No: L 9/93 Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Declaration by the President of Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-Aġent President tal-25 ta’ Ġunju 1993, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont iddispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. Whereas by declaration made by the Acting President of Malta dated 25th June, 1993, the undermentioned land was declared to be required by the competent authority for a public purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land L-art li ġejja fil-Marsa: The following land in Marsa: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 18-il metru kwadru, li tmiss mit-Tramuntana u mill-Grigal ma’ triq pubblika u mil-Lbiċ ma’ proprjetà ta’ Camenzuli Tractors Ltd jew irjieħ verjuri. Plot of land measuring about 18 square metres, bounded on the North and North East by a public road and on the South West by property of Camenzuli Tractors Ltd or more precise boundaries. L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur aħmar fuq il-pjanta L.D. Nru.29/93, li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, Auberge de Baviere, Valletta. The abovementioned land is shown in red on plan L.D. No. 29/93, which may be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Baviere, Valletta. Illi d-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 hu ta’ ħamest elf, mitejn u ħamsin Ewro (€5,250) skont l-istima tal-perit Carmen V. Sutton A.&C.E, li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005, is five thousand, two hundred and fifty Euro (€5,250) according to the valuation published with this declaration as made by of Architect Carmen V. Sutton A.&C.E. Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela President 10/10/2013 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,047. (Sgd) George Abela President 10/10/2013 This site plan is being published on page 13,047.
  • VERŻJONI ONLINE 13,046 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s Valuation (original in Maltese) Art fil-Marsa Land in Marsa Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet (għal Skopijiet Pubbliċi), wara li għamilt aċċess tal-proprjetà hawn taħt deskritta fil-Marsa, jiena, il-Perit hawn taħt iffirmata qiegħda niffissa l-valur liberu u frank tal-istess proprjetà, li hi meħtieġa mill-Gvern għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni numru ta’ kriterji li jista’ jkollhom x’jaqsmu mal-valur tal-istess proprjetà fosthom: As directed by the Commissioner of Lands, in terms of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance, I, the undersigned architect, assess the freehold and unencumbered value of the property described hereunder in Marsa, which is required by the Government for a public purpose, after having taken into consideration a number of criteria which may be related to the value of the same property, amongst which: i. l-użu u l-potenzjal tal-art skont linji stabbiliti fil-Pjan Lokali għall-Port il-Kbir, kif maħruġ mill-Awtorità ta’ Malta Dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA), i. the use and potential of the land in terms of the guidelines stipulated by the Local Plan for the Grand Harbour, as published by the Malta Environment and Planning Authority (MEPA), ii. kif tikkwalifika l-art skont it-termini tal-Ordinanza Dwar l-Akkwist tal-Artijiet, Kap. 88, ii. as the land qualifies in terms of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance, Cap. 88, iii. il-lokalità iii. the locality iv. il-kejl tal-art u l-għamla tagħha, iv. the size and contours of the land, v. il-valur tas-suq skont id-Direttiva tal-Kunsill Ewropew 91/64/EEC, Artikolu 49(2) v. the market value in terms of European Council Directive 91/64/EEC, Article 49(2) vi. il-valur fis-suq miftuħ tal-proprjetà simili fil-viċinanzi, vi. the value on the open market of the similar property in the vicinity, and u vii. l-andament tas-suq tal-proprjetà fil-mument. L-art tal-kejl ta’ circa 18-il metru kwadru, li tmiss mitTramuntana u mill-Grigal ma’ triq pubblika u mil-Lbiċ ma’ proprjetà tad-Ditta Camenzuli Tractors Ltd, liem’art hija meqjusa bħala art fabbrikabli fit-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet, tinsab ġewwa l-limiti tal-iżvilupp skont il-Pjan Lokali għall-Port il-Kbir kif maħruġa mill-MEPA u tifforma parti minn triq pubblika li ilha miftuħa għal diversi snin. L-istess art hija murija bl-aħmar fuq pjanta L.D.29/93 u stmata għall-valur ta’ erbat elef, mija u ħamsin Ewro (€4,150) skont is-suq tal-proprjetà fl-1 ta’ Jannar 1994 u ħamest elef, mitejn u ħamsin Ewro (€5,250) skont is-suq tal-proprjetà fl-1 ta’ Jannar 2005. vii. the present situation of the property market. The land measuring about 18 square metres, bounded on the North and North East by a public road and on the South West by property of Messrs Camenzuli Tractors Ltd, which land is considered as a building site in terms of the Land Acquisition Ordinance, is within the boundaries of the development zone in terms of the Local Plan for the Grand Harbour as published by MEPA and forms part of the public road which has been open for a number of years. The same land is shown in red on plan L.D.29/93 and valued for the price of four thousand, one hundred and fifty Euro (€4,150) in terms of the property market as on 1st January 1994 and five thousand, two hundred and fifty Euro (€5,250) in terms of the property market as on 1st January, 2005. (Iff.) Carmen V. Sutton Arkitett u Inginier Civili (Sgd) Carmen V. Sutton Architect and Civil Engineer Il-21 ta’ Novembru, 2009 21st November, 2009
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 13,047
  • VERŻJONI ONLINE 13,048 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  Nru. 1196 No. 1196 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President The following declaration, made by the President of Malta ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik purposes of article 9(1) of the said Ordinance. l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), l-Ordinanza. It-28 ta’ Novembru, 2013 Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the 28th November, 2013 File No: L169/74/2 Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tal-24 ta’ Ġunju Declaration by the President of Malta Whereas by declaration made by the President of Malta 1977, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa dated 25th June, 1993, the undermentioned land was declared dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet in terms of the provisions of the Land Acquisition (Public mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont id- għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. to be required by the competent authority for a public purpose Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land L-art li ġejja f’Wied il-Għajn: The following land in Marsaskala: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 5.6 metri kwadri, li tmiss A plot of land measuring about 5.6 square metres, bounded mill-Majjistral ma’ Triq San Tumas, mil-Lbiċ ma’ proprjetà ta’ on the North West by Triq San Tumas, on the South West by Psaila jew irjieħ verjuri. Francesco Psaila or more precise boundaries. Grazio Buhagiar u min-Nofsinhar ma’ proprjetà ta’ Francesco L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur blu property of Grazio Buhagiar and on the South by property of The abovementioned land is shown in blue and marked u mmarkata bin-numru 3 fuq il-pjanta L.D. Nru.156/74/A, with number 3 on plan L.D. No.156/74/A, which may be Auberge de Baviere, Valletta. Baviere, Valletta. li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, Illi d-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att 1 tal-2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija a viewed on demand at the Land Department, Auberge de Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. The compensation offered for the abovementioned plot bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 hu ta’ seba’ mija u ħamsin Ewro of land as on 1st January 2005 is seven hundred and fifty tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. declaration as made by of Architect Joseph Spiteri, A. & (€750) skont l-istima tal-perit Joseph Spiteri A.&C.E, li kopja Euro (€750), according to the valuation published with this C.E.
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. 13,049 A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela (Sgd) George Abela 10/10/2013 10/10/2013 President President Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,050. This site plan is being published on page 13,050. Stima tal-Perit (Oriġinali bl-Ingliż) Architect’s valuation (original in English) Stima tal-art (Plot Nru. 3) f’Wied il-Għajn Valuation of land (Plot No. 3) in Marsaskala Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, intlabt nagħti stima fuq is-suġġett imsemmi hawn fuq. Il-proprjetà fil-kwistjoni hija murija fuq drawing L.D.156/74/A. Skont l-Ordinanza dwar l-Akkwist tal-Artijiet (għal Skopijiet Pubbliċi), Kapitolu 88, il-proprjetà hija meqjusa bħala fabbrikabbli. L-art għandha kejl superfiċjali ta’ madwar 5.6m2. Is-sit timiss mill-Majjistral ma’ Triq San Tumas, mil-Lbiċ As directed by the Commissioner of Land, I have been requested to provide a valuation in connection with the subject in the above caption. The property in question is indicated on drawing L.D.156/74/A. In terms of the Land Acquisition Ordinance, Chapter 88, the property is considered building site. The land has a superficial area of about 5.6m2. The site is bounded on the North-West by Triq San Tumas, ma’ proprjetà ta’ Grazio Buhagiar u minn Nofsinhar ma’ on the South-West by property of Grazio Buhagiar and on the Wara li kkunsidrajt il-lokalità tas-sit u fatturi kontributorji Taking into account the locality of the site and other proprjetà ta’ Francesco Psaila. oħra minn stimi li saru bbażati fuq is-sena 02/01/1975, il-valur tal-art fuq bażi libera u franka hija tmenin Ewro (€80.00). Wara li kkunsidrajt il-lokalità tas-sit u fatturi kontributorji South by property of Francesco Psaila. contributory factors from assessments carried out based on year 02/01/1975, the value of the land on a freehold basis is Euro Eighty (€80.00). Taking into account the locality of the site, and other oħra minn stimi li saru bbażati fuq is-sena 01/01/2005, il-valur contributory factors from assessments carried out based on Euro (€750.00). Euro Seven hundred and fifty (€750.00). tal-art fuq bażi libera u franka huwa ta’ seba’ mija u ħamsin year 01/01/2005, the value of the land on a freehold basis is (Iff.) Perit Dr Joseph Spiteri (Sgd) Perit Dr Joseph Spiteri Id-29 ta’ Lulju, 2013 29th July, 2013
  • 13,050 VERŻJONI ONLINE Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173 
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 13,051 Nru. 1197 No. 1197 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik l-Ordinanza. The following declaration, made by the President of Malta in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the purposes of article 9(1) of the said Ordinance. It-28 ta’ Novembru, 2013 28th November, 2013 File No: L846/88/3 Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Declaration by the President of Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tat-18 ta’ Lulju 1989, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont iddispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. Whereas by declaration made by the President of Malta dated 18th July, 1989, the undermentioned land was declared to be required by the competent authority for a public purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art L-art li ġejja f’Ħaż-Żebbuġ, Malta: Description of the Land The following land at Ħaż-Żebbuġ, Malta: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 271 metru kwadru, li tinkludi bir fuqha, li tmiss mit-Tramuntana ma’ proprjetà ta’ Salvino Testaferrata Moroni Viani, mil-Lvant ma’ proprjetà tal-Kurja tal-Arċisqof u mill-Majjistral ma’ proprjetà tal-Profs. Francis Cremona jew irjieħ verjuri. A plot of land measuring about 271 square metres, including a well on it, bounded on the North by property of Salvino Testaferrata Moroni Viani, on the East by property of the Archbishop’s Curia and on the North West by property of Profs. Francis Cremona or more precise boundaries. L-art hawn fuq imsemmija tidher immarkata bil-kulur aħmar u ndikata bħala plot numru 3 fuq il-pjanta L.D. Nru. 89/89, li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment talArtijiet, Auberge de Baviere, Valletta. The abovementioned land is shown with the colour red and indicated as plot number 3 on plan L.D. No. 89/89, which may be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Baviere, Valletta. Illi d-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija hu ta’ sitt elef u tliet mitt Ewro (€6,300) a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005, skont l-istima tal-perit Michael Schembri, A.&C.E, li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is six thousand and three hundred Euros (€6,300), according to the valuation published with this declaration as made by of architect Michael Schembri, A.&C.E.
  • VERŻJONI ONLINE 13,052 Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela President 24/10/2013 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,053. (Sgd) George Abela President 24/10/2013 This site plan is being published on page 13,053. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Akkwist ta’ fond f’Ħaż-Żebbuġ Acquisition of presmises at Ħaż-Żebbuġ Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont l-Artikolu 25(3A) tal-Ordinanza dwar l-Akkwist tal-Artijiet (għal Skopijiet Pubbliċi), Kapitolu 88 tal-Liġijiet ta’ Malta, qiegħed niffissa l-valur liberu u frank tal-proprjetà hawn taħt deskritta fi Triq il-Penit, Ħaż-Żebbuġ, li hi meħtieġa mill-Gvern għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni l-lokalità, il-qies, il-konfigurazzjoni, l-istat u l-potenzjal, skont il-pjanijiet u l-konfini taż-żona taliżvilupp kif maħruġa uffiċjalment mill-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA), kif ukoll il-valur ta’ proprjetajiet oħra viċini jew simili u ħwejjeġ oħra li jista’ jkollhom effett fuq il-valur tal-istess proprjetà. As directed by the Commissioner of Land, in terms of Article 25(3A) of the Land Acquisition (Public Purposes), Chapter 88 of the Laws of Malta, I am assessing the freehold and unencumbered value of the property described hereunder in Triq il-Penit, Ħaż-Żebbuġ, which is required by Government for a public purpose, and this after having taken into consideration the locaility, size, configuration, the state and the potential, in terms of the plans and boundaries of the development zone as published officially by the Malta Environment and Planning Authority (Mepa), as well as the value of other properties or similar in the vicinity and other issues that may effect the value of the same property. Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 271 metru kwadru, li tinkludi bir fuqha, li tmiss mit-Tramuntana ma’ proprjetà ta’ Salvino Testaferrata Moroni Viani, mil-Lvant ma’ proprjetà tal-Kurja tal-Arċisqof u mill-Majjistral mal-proprjetà tal-Profs. Francis Cremona, liem’ art hija meqjusa bħala art agrikola fit-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet u hija murija blaħmar u mmarkata bħala plot 3 fuq il-pjanta L.D. 89/89: A plot of land measuring about 271 square metres, including a well on it, bounded on the North by property of Salvino Testaferrata Moroni Viani, on the East by property of the Archbishop’s Curia and on the North West by property of Profs. Francis Cremona, which land is considered as agricultural land in terms of the Land Acquisition Ordinance and is shown in red and indicated as plot 3 on plan L.D. 89/89: fl-1 ta’ Settembru 1989, hija stmata għall-valur ta’ sitt mitt Ewro (€600). fl-1 ta’ Jannar 2005, hija stmata għall-valur ta’ sitt elef u tliet mitt Ewro (€6,300). on the 1st September 1989, is valued for the price of six hundred Euro (€600). on the 1st January 2005, is valued for the price of six thousand and three hundred Euros (€6,300). Din l-art kienet ikkunsidrata bħala art agrikola, fit-termini ta’ Kapitlu 88 tal-Liġijiet ta’ Malta, meta ġiet iddikjarata meħtieġa għal skop pubbliku u llum tifforma parti minn qasam tad-djar. This land is considered as agricultural land, in terms of Chapter 88 of the Lws of Malta, when it was declared as required for a public purpose and today forms part of a housing estate. (Iff.) Perit Michael Schembri (Sgd) Perit Michael Schembri Il-21 ta’ Ġunju, 2010 21st June, 2010
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 13,053
  • VERŻJONI ONLINE 13,054 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  Nru. 1198 No. 1198 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President ta’ The following declaration, made by the President of Malta Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), hija ppubblikata Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik l-Ordinanza. purposes of article 9(1) of the said Ordinance. It-28 ta’ Novembru, 2013 28th November, 2013 File No: L320/86/8 plot 8B Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Declaration by the President of Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-Aġent President ta’ Malta tal-1 ta’ Whereas by declaration made by the Acting President of Novembru 1988, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata Malta dated 1st November 1988, the undermentioned land was meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont declared to be required by the competent authority for a public id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the kellu jkun b’xiri assolut. acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land Il-fond li ġej f’San Ġwann: The following land in San Ġwann: 1. Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 11-il metru kwadru, 1. Plot of land measuring about 11 square metres, bounded li tmiss mill-Majjistral u mil-Lbic ma’ proprjetà ta’ Stella on the North West and South West by property of Stella Calleja Calleja et u mix-Xlokk ma’ proprjetà ta’ Jos. Borg jew irjieħ et and on the South East by property of Jos. Borg or more verjuri. precise boundaries. L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur aħmar u The abovementioned land is shown in red and marked mmarkata bħala plot numru 8B fuq il-pjanta P.D.212A_88_2 on plot number 8B on plan P.D.212A_88_2, which may li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Auberge de Baviere, Valletta. Baviere, Valletta. Illi id-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija hu The compensation offered for the abovementioned plot ta’ disgħa u sittin Ewro u tmienja u tmenin ċenteżmu (€69.88) of land as on 1st January 2005 is sixty-nine Euro and eighty-
  • VERŻJONI ONLINE It-28 ta’ Novembru, 2013 13,055 a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 skont l-istima tal-perit Joseph eight cents (€69.88), according to the valuation published id-dikjarazzjoni. A.&C.E., Mizzi A.&C.E, li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ din Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. with this declaration as made by of Architect Joseph Mizzi, A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela (Sgd) George Abela President President 10/10/2013 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,056. 10/10/2013 This site plan is being published on page 13,056. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art f’San Ġwann Land in San Ġwann Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont As directed by the Commissioner of Land, in terms of the l-Ordinanza fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance Chapter 88 of Pubbliċi), Kapitolu 88 tal-Liġijiet ta’ Malta, qiegħed niffissa and unencumbered value of the propertyu described hereunder skont l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet (għal Skopijiet l-valur liberu u frank tal-proprjetà hawn taħt deskritta f’San Ġwann li hi meħtieġa mill-Gvern għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni l-lokalità, kif ukoll ħwejjeġ oħra li jista’ jkollhom x’jaqsmu mal-valur tal-istess proprjetà. the Laws of Malta, I have been requested to assess the free in San Ġwann, which is required by Government for a public purpose, after having taken into consideration the locaility, as well as other matters which may be related to the value of the same property. Plot 8B Plot 8B Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 11-il metru kwadru, li tmiss Plot of land measuring about 11 square metres, bounded mill-Majjistral u mil-Lbiċ ma’ proprjetà ta’ Stella Calleja et on the North West and South West by property of Stella liema art hija indikata bl-aħmar fuq pjanta P.D.212A_88_2 more precise boundaries, which land is shown in red on plan u mix-Xlokk ma’ proprjetà ta’ Jos. Borg jew irjieħ verjuri u hija meqjusa bħala art agrikola fit-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet qed tiġi stmata għall-valur ta’ €69. ……………………………Omissis………………………… (Iff.) Joseph Mizzi, A.& C.E. L-14 ta’ April, 2005 Calleja et and on the South East by property of Jos. Borg or P.D. 212A_88_2, which is considered as agricultural land in terms of the Land Acquisition Ordinance, is being valued for the price of €69. ……………………………Omissis………………………… (Sgd) Joseph Mizzi, A.& C.E. 14th April, 2005
  • 13,056 VERŻJONI ONLINE Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173 
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 13,057 Nru. 1199 No. 1199 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President ta’ The following declaration, made by the President of Malta Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik l-Ordinanza. purposes of article 9(1) of the said Ordinance. Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), hija ppubblikata It-28 ta’ Novembru, 2013 Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the 28th November, 2013 File No: L320/86/8 Plot 8C Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-Aġent President ta’ Malta tal-1 ta’ Declaration by the President of Malta Whereas by declaration made by the Acting President of Novembru 1988, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata Malta dated 1st November 1988, the undermentioned land was id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. declared to be required by the competent authority for a public (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land Il-fond li ġej f’San Ġwann: The following land in San Ġwann: 1. Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 122 metru kwadru, li 1. Plot of land measuring about 122 square metres, tmiss mit-Tramuntana ma’ proprjetà ta’ Stella Calleja et u mill- Majjistral u mix-Xlokk ma’ triq pubblika jew irjieħ verjuri. L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur aħmar u bounded on the North by property of Stella Calleja et and on the North West and South East by a public road or more precise boundaries. The abovementioned land is shown in red and marked mmarkata bħala plot numru 8C fuq il-pjanta P.D.212A_88_2 on plot number 8C on plan P.D.212A_88_2, which may Auberge de Baviere, Valletta. Baviere, Valletta. li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, Illi id-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija hu ta’ seba’ mija u tmienja u sittin Ewro u disgħa u sittin ċenteżmu (€768.69) a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 skont l-istima tal-perit be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is seven hundred and sixty-eight Euro and sixty-nine cents (€69.88), according to the valuation
  • VERŻJONI ONLINE 13,058 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  Joseph Mizzi A.&C.E, li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata published with this declaration as made by of Architect Joseph ma’ din id-dikjarazzjoni. Mizzi, A.&C.E., Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela (Sgd) George Abela President President 10/10/2013 10/10/2013 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,059. This site plan is being published on page 13,059. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art f’San Ġwann Land in San Ġwann Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont As directed by the Commissioner of Land, in terms of l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet (għal Skopijiet the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance Chapter Pubbliċi), Kapitolu 88 tal-Liġijiet ta’ Malta, qiegħed niffissa 88 of the Laws of Malta, I have been requested to assess the l-valur liberu u frank tal-proprjetà hawn taħt deskritta f’San freehold and unencumbered value of the property described Ġwann li hi meħtieġa mill-Gvern għal skop pubbliku, u hereunder in San Ġwann, which is required by Government dan wara li ħadt in konsiderazzjoni l-lokalità, kif ukoll for a public purpose, after having taken into consideration the ħwejjeġ oħra li jista’ jkollhom x’jaqsmu mal-valur tal-istess locality, as well as other matters which may be related to the proprjetà. value of the same property. ……………………………Omissis………………………… ……………………………Omissis………………………… Plot 8C. Plot 8C. Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 122 metru kwadru, li tmiss Plot of land measuring about 122 square metres, bounded mit-Tramuntana ma’ proprjetà ta’ Stella Calleja et u mill- on the North by property of Stella Calleja et and on the South Majjistral u mix-Xlokk ma’ triq pubblika jew irjieħ verjuri, East by property of Jos. Borg or more precise boundaries, liema art hija indikata bl-aħmar fuq pjanta P.D.212A_88_2 which land is shown in red on plan P.D. 212A_88_2, which is u hija meqjusa bħala art agrikola fit-termini tal-Ordinanza considered as agricultural land in terms of the Land Acquisition dwar l-Akkwist ta’Artijiet qed tiġi stmata għall-valur ta’ Ordinance, is being valued for the price of €768.69. €768.69. (Iff.) Joseph Mizzi A.& C.E. L-14 ta’ April, 2005 (Sgd) Joseph Mizzi, A.& C.E. 14th April, 2005
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 13,059
  • VERŻJONI ONLINE 13,060 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  Nru. 1200 No. 1200 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik l-Ordinanza. The following declaration, made by the President of Malta in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the purposes of article 9(1) of the said Ordinance. It-28 ta’ Novembru, 2013 28th November, 2013 File No: L203/92/Plot 3A Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Declaration by the President of Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tat-23 ta’ Mejju 1996, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont iddispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. Whereas by declaration made by the President of Malta dated 23rd May 1996, the undermentioned land was declared to be required by the competent authority for a public purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land L-art li ġejja fiż-Żurrieq: The following land in Żurrieq: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 155 metru kwadru li kienet tinkludi bir, tmiss mill-Grigal ma’ proprjetà ta’ Emanuel Mangion, mix-Xlokk u mil-Lvant ma’ proprjetà ta’ Anthony Caruana jew irjieħ verjuri. L-art hawn fuq imsemmija tidher immarkata bil-kulur aħmar u indikata bħala plot numru 3A fuq il-pjanta L.D. Nru.120/95/1, u inkluż il-bir, li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, Auberge de Baviere, Valletta. Plot of land measuring about 155 square metres which included a well, bounded on the North East by property of Emanuel Mangion, on the South East and East by property of Anthony Caruana or more precise boundaries. Illi d-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi pubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija hu ta’ sebat elef Ewro (€7,000), a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 skont l-istima tal-perit Carmen V. Sutton, A.&C.E., li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is seven thousand Euro (€7,000), according to the valuation published with this declaration as made by of Architect Carmen V. Sutton, A.&C.E. Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela President 10/10/2013 The abovementioned land is shown in red and marked as plot number 3A on plan L.D. No. 120/95/1, and included a well, which may be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Baviere, Valletta. (Sgd) George Abela President 10/10/2013
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,062. 13,061 This site plan is being published on page 13,062. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art fiż-Żurrieq Land in Żurrieq Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet (għal Skopijiet Pubbliċi), wara li għamilt aċċess tal-proprjetà hawn taħt deskritta fiż-Żurrieq, jiena, il-Perit hawn taħt iffirmata qieghda niffissa l-valur liberu u frank tal-istess proprjetà, li hi meħtieġa mill-Gvern għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni numru ta’ kriterji li jista’ jkollhom x’jaqsmu mal-valur tal-istess proprjetà fosthom: As directed by the Commissioner of Land, in terms of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance Chapter 88 of the Laws of Malta, I have been requested to assess the freehold and unencumbered value of the property described hereunder in Żurrieq, which is required by Government for a public purpose, after having taken into consideration the locaility, as well as other matters which may be related to the value of the same property. i. kif tikkwalifika l-art skont it-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist tal-Artijiet, Kap. 88, ii. il-potenzjal tal-art skont linji stabbiliti fil-Pjan Regolatur, kif maħruġ mill-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Mepa), iii. il-lokalità iv. il-kejl tal-art u l-għamla tagħha, v. il-valur tas-suq skont id-Direttiva tal-Kunsill Ewropew 91/64/EEC, Artikolu 49(2) vi. il-valur fis-suq miftuħ tal-proprjetà simili fil-viċinanzi, u vii. l-andament tas-suq tal-proprjetà. i. as the land qualifies in terms of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance, Cap. 88, ii. the potential of the land in terms of the guidelines stipulated by the Local Plan, as published by the Malta Environment and Planning Authority (Mepa), iii. the locality iv. the size and contours of the land, v. the market value in terms of the European Council Directive 91/64/EEC, Article 49(2) vi. the value on the open market of the similar property in the vicinity, and vii. the present situation of the property market. Plot 3A. L-art tal-kejl ta’ circa 155 metru kwadru, li kienet tinkludi bir, tmiss mill-Grigal ma’ proprjetà ta’ Emanuel Mangion, mix-Xlokk u mil-Lvant ma’ proprjetà ta’ Anthony Caruana jew irjieħ verjuri. L-istess art hija meqjusa bħala art agrikola fit-Termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet, tinsab ġewwa żona tal-iżvilupp skont il-Pjan Lokali kif maħruġa mill-Mepa u tifforma parti minn triq pubblika li ilha mibnija għal diversi snin. L-istess art hija murija bl-aħmar u mmarkata bin-numru 3A fuq pjanta L.D.120/95/1 u inkluż il-bir, hija stmata għall-valur ta’ erba’ mija u għoxrin Ewro skont is-suq proprjetà fl-1 ta’ Ġunju 1989 u sebat elef Ewro (€7,000) skont is-suq tal-proprjetà fl-1 ta’ Jannar 2005. Plot 3A. Plot of land measuring about 155 square metres which included a well, bounded on the North East by property of Emanuel Mangion, on the South East and East by property of Anthony Caruana or more precise boundaries.This land is considered as agricultural land in terms of the Land Acquisition Ordinance, is within the boundaries of the development zone in terms of the Local Plan as published by MEPA and forms part of the public road which has been open for a number of years. The same land is shown in red and marked as 3A on plan L.D.120/95/1 and including a well and valued for the price of four hundred and twenty Euro (€420) in terms of the property market as on 1st June 1989 and seven thousand Euro (€7,000), in terms of the property market as on 1st January, 2005. (Iff.) Carmen V. Sutton Arkitett u Inginier Civili (Sgd) Carmen V. Sutton Architect and Civil Engineer Il-15 ta’ Settembru, 2008 15th September, 2008
  • 13,062 VERŻJONI ONLINE 253390(M) Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173 
  • VERŻJONI ONLINE It-28 ta’ Novembru, 2013 13,063 Nru. 1201 No. 1201 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik l-Ordinanza. The following declaration, made by the President of Malta in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the purposes of article 9(1) of the said Ordinance. 28th November, 2013 It-28 ta’ Novembru, 2013 File No: L203/92/Plot 4C Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Declaration by the President of Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tat-23 ta’ Mejju 1996, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont iddispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. Whereas by declaration made by the President of Malta dated 23rd May 1996, the undermentioned land was declared to be required by the competent authority for a public purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land L-art li ġejja fiż-Żurrieq: The following land in Żurrieq: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 56 metru kwadru li tmiss mill-Majjistral ma’ proprjetà ta’ Emmanuela Schembri, mit-Tramuntana ma’ proprjetà ta’ Giovanna Zammit u min- Nofsinhar ma’ proprjetà ta’ Saviour Saliba et jew irjieħ verjuri. L-art hawn fuq imsemmija tidher immarkata bil-kulur aħmar u indikata bħala plot numru 4C fuq il-pjanta P.D. Nru.120/95/2 li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, Auberge de Baviere, Valletta. Illi id-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Plot of land measuring about 56 square metres bounded on the North West by property of Emmanuela Schembri, on the North by property of Giovanna Zammit and on the South with property of Saviour Saliba et or more precise boundaries. The abovementioned land is shown in red and marked as plot number 4C on plan P.D. Nru.120/95/2, which may be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Baviere, Valletta. Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija hu ta’ elf u seba’ mitt Ewro (€1,700), a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 skont l-istima tal-perit Carmen V. Sutton, A.&C.E, li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is one thousand seven hundred Euro (€1,700), according to the valuation published with this declaration as made by of Architect Carmen V. Sutton, A.&C.E. Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela President 10/10/2013 (Sgd) George Abela President 10/10/2013
  • VERŻJONI ONLINE 13,064 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,065. Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  This site plan is being published on page 13,065. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art fiż-Żurrieq Land in Żurrieq Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet (għal Skopijiet Pubbliċi), wara li għamilt aċċess tal-proprjetà hawn taħt deskritta fiż-Żurrieq, jiena, il-Perit hawn taħt iffirmata qiegħda niffissa l-valur liberu u frank tal-istess proprjetà, li hi meħtieġa mill-Gvern għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni numru ta’ kriterji li jista’ jkollhom x’jaqsmu mal-valur tal-istess proprjetà fosthom: As directed by the Commissioner of Land, in terms of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance Chapter 88 of the Laws of Malta, I have been requested to assess the freehold and unencumbered value of the propertyu described hereunder in Żurrieq, which is required by Government for a public purpose, after having taken into consideration the locaility, as well as other matters which may be related to the value of the same property. i. kif tikkwalifika l-art skont it-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist tal-Artijiet, Kap. 88, ii. il-potenzjal tal-art skont linji stabbiliti fil-Pjan Regolatur, kif maħruġ mill-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Mepa), iii. il-lokalità iv. il-kejl tal-art u l-għamla tagħha, v. il-valur tas-suq skont id-Direttiva tal-Kunsill Ewropew 91/64/EEC, Artikolu 49(2) vi. il-valur fis-suq miftuħ tal-proprjetà simili fil-viċinanzi, u vii. l-andament tas-suq tal-proprjetà. i. as the land qualifies in terms of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance, Cap. 88, ii. the potential of the land in terms of the guidelines stipulated by the Local Plan, as published by the Malta Environment and Planning Authority (Mepa), iii. the locality iv. the size and contours of the land, v. the market value in terms of the European Council Directive 91/64/EEC, Article 49(2) vi. the value on the open market of the similar property in the vicinity, and vii. the present situation of the property market. …………………………Omissis…………………………… ……………………………Omissis………………………… Plot 4C. Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 56 metru kwadru li tmiss mill-Majjistral ma’ proprjetà ta’ Emmanuela Schembri, mit-Tramuntana ma’ proprjetà ta’ Giovanna Zammit u minNofsinhar ma’ proprjetà ta’ Saviour Saliba et, liema art hija meqjusa bħala art agrikola fit-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet, tinsab ġewwa żona tal-iżvilupp skont il-Pjan Lokali kif maħruġa mill-Mepa u tifforma parti minn triq pubblika li ilha mibnija għal diversi snin. L-istess art hija murija bl-aħmar u mmarkata bin-numru 4C fuq pjanta P.D.120/95/2 u hija stmata għall-valur ta’ sitta u għoxrin Ewro (€26) skont is-suq tal-proprjetà f’Ġunju 1989 u elf u seba’ mitt Ewro (€1,700) skont is-suq tal-proprjetà fl-1 ta’ Jannar 2005. Plot 4C. Plot of land measuring about 56 square metres bounded on the North West by property of Emanuela Schembi, on the North by property of Giovanna Zammit and on the South with property of Saviour Saliba et.This land is considered as agricultural land in terms of the Land Acquisition Ordinance, is within the boundaries of the development zone in terms of the Local Plan as published by MEPA and forms part of the public road which has been constructed for a number of years. The same land is shown in red and marked as 4C on plan P.D.120/95/2 and valued for the price of twenty-six Euro (€26) in terms of the property market as on 1st June 1989 and one thousand seven hundred Euro (€1,700), in terms of the property market as on 1st January, 2005. ……………………………Omissis………………………… ………………………Omissis…………………………… (Iff.) Carmen V. Sutton Arkitett u Inginier Civili (Sgd) Carmen V. Sutton Architect and Civil Engineer Il-15 ta’ Settembru, 2008 15th September, 2008
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 253249(M) 13,065
  • VERŻJONI ONLINE 13,066 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  Nru. 1202 No. 1202 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik l-Ordinanza. The following declaration, made by the President of Malta in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the purposes of article 9(1) of the said Ordinance. It-28 ta’ Novembru, 2013 28th November, 2013 File No: L203/92/Plot 4F Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Declaration by the President of Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tat-23 ta’ Mejju 1996, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont iddispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. Whereas by declaration made by the President of Malta dated 23rd May 1996, the undermentioned land was declared to be required by the competent authority for a public purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land L-art li ġejja fiż-Żurrieq: The following land in Żurrieq: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 70 metru kwadru, li tmiss mit-Tramuntana ma’ proprjetà ta’ Giovanna Zammit, min-Nofsinhar ma’ proprjetà ta’ Emmanuela Schembri u mill-Punent ma’ proprjetà ta’ Antonio Darmanin jew irjieħ verjuri. L-art hawn fuq imsemmija tidher immarkata bil-kulur aħmar u indikata bħala plot numru 4F fuq il-pjanta P.D. Nru.120/95/2 li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, Auberge de Baviere, Valletta. Illi id-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Plot of land measuring about 70 square metres, bounded on the North by property of Giovanna Zammit, on the South by property of Emmanuela Schembri and on the West by property of Antonio Darmanin or more precise boundaries. The abovementioned land is shown in red and marked as plot number 4F on plan P.D. Nru.120/95/2 which may be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Baviere, Valletta. Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija hu ta’ elfejn u mitt Ewro (€2,100), a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 skont l-istima tal-perit Carmen V. Sutton, A.&C.E., li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is two thousand one hundred Euro (€2,100), according to the valuation published with this declaration as made by of Architect Carmen V. Sutton, A.&C.E. Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela President 10/10/2013 (Sgd) George Abela President 10/10/2013
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,068. 13,067 This site plan is being published on page 13,068. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art fiż-Żurrieq Land in Żurrieq Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet (għal Skopijiet Pubbliċi), wara li għamilt aċċess tal-proprjetà hawn taħt deskritta fiż-Żurrieq, jiena, il-Perit hawn taħt iffirmata qieghda niffissa l-valur liberu u frank tal-istess proprjetà, li hi meħtieġa mill-Gvern għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni numru ta’ kriterji li jista’ jkollhom x’jaqsmu mal-valur tal-istess proprjetà fosthom: As directed by the Commissioner of Land, in terms of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance Chapter 88 of the Laws of Malta, I have been requested to assess the freehold and unencumbered value of the propertyu described hereunder in Żurrieq, which is required by Government for a public purpose, after having taken into consideration the locaility, as well as other matters which may be related to the value of the same property. i. kif tikkwalifika l-art skont it-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist tal-Artijiet, Kap. 88, ii. il-potenzjal tal-art skont linji stabbiliti fil-Pjan Regolatur, kif maħruġ mill-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Mepa), iii. il-lokalità iv. il-kejl tal-art u l-għamla tagħha, v. il-valur tas-suq skont id-Direttiva tal-Kunsill Ewropew 91/64/EEC, Artikolu 49(2) vi. il-valur fis-suq miftuħ tal-proprjetà simili fil-viċinanzi, u vii. l-andament tas-suq tal-proprjetà. i. as the land qualifies in terms of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance, Cap. 88, ii. the potential of the land in terms of the guidelines stipulated by the Local Plan, as published by the Malta Environment and Planning Authority (Mepa), iii. the locality iv. the size and contours of the land, v. the market value in terms of the European Council Directive 91/64/EEC, Article 49(2) vi. the value on the open market of the similar property in the vicinity, and vii. the present situation of the property market. ……………………………Omissis………………………… ……………………………Omissis………………………… Plot 4F. L-art tal-kejl ta’ circa 70 metru kwadru li tmiss mit-Tramuntana ma’ proprjetà ta’ Giovanna Zammit, min-Nofsinhar ma’ proprjetà ta’ Emmanuela Schembri u mill-Punent ma’ proprjetà ta’ Antonio Darmanin, liema art hija meqjusa bhala art agrikola fit-Termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet, tinsab ġewwa żona tal-iżvilupp skont il-Pjan Lokali kif maħruġa mill-Mepa u tifforma parti minn triq pubblika li ilha mibnija għal diversi snin. L-istess art hija murija bl-aħmar u mmarkata bin-numru 4F fuq pjanta P.D.120/95/2 u stmata għall-valur ta’ tlieta u tletin Ewro (€33) skont is-suq tal-proprjetà f’Ġunju 1989 u elfejn u mitt Ewro (€2,100) skont is-suq tal-proprjetà fl-1 ta’ Jannar 2005. Plot 4F. Plot of land measuring about 70 square metres, bounded on the North by property of Giovanna Zammit, on the South by property of Emanuela Schembi and on the West by property of Antonio Darmanin .This land is considered as agricultural land in terms of the Land Acquisition Ordinance, is within the boundaries of the development zone in terms of the Local Plan as published by MEPA and forms part of the public road which has been constructed for a number of years. The same land is shown in red and marked as 4F on plan P.D.120/95/2 and valued for the price of thirty-three Euro (€33) in terms of the property market as on 1st June 1989 and two thousand one hundred Euro (€2,100), in terms of the property market as on 1st January, 2005. (Iff.) Carmen V. Sutton Arkitett u Inginier Civili (Sgd) Carmen V. Sutton Architect and Civil Engineer Il-15 ta’ Settembru, 2008 15th September, 2008
  • 13,068 VERŻJONI ONLINE 253247(M) Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173 
  • VERŻJONI ONLINE It-28 ta’ Novembru, 2013 13,069 Nru. 1203 No. 1203 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik l-Ordinanza. The following declaration, made by the President of Malta in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the purposes of article 9(1) of the said Ordinance. It-28 ta’ Novembru, 2013 28th November, 2013 File No: L203/92/Plot 5 Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Declaration by the President of Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tat-23 ta’ Mejju 1996, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont iddispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. Whereas by declaration made by the President of Malta dated 23rd May 1996, the undermentioned land was declared to be required by the competent authority for a public purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land L-art li ġejja fiż-Żurrieq: The following land in Żurrieq: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 400 metru kwadru, li tmiss mit-Tramuntana u Nofsinhar ma’ proprjetà ta’ Arkio Developments Ltd, u mix-Xlokk ma’ proprjetà ta’ Salvu Abdilla jew irjieħ verjuri. L-art hawn fuq imsemmija tidher immarkata bil-kulur aħmar u indikata bħala plot numru 5 fuq il-pjanta L.D. Nru.120/95 li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment talArtijiet, Auberge de Baviere, Valletta. Plot of land measuring about 400 square metres, bounded on the North and South by property of Arkio Developments Ltd, on the South East by property of Salvu Abdilla or more precise boundaries. Illi id-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija hu ta’ tnax-il elf u mitt Ewro (€12,100), a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 skont l-istima tal-perit Carmen V. Sutton, A.&C.E., li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is twelve thousand one hundred Euro (€12,100), according to the valuation published with this declaration as made by of Architect Carmen V. Sutton, A.&C.E. Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela President 10/10/2013 The abovementioned land is shown in red and marked as plot number 5 on plan L.D. Nru.120/95 which may be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Baviere, Valletta. (Sgd) George Abela President 10/10/2013
  • VERŻJONI ONLINE 13,070 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,071. Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  This site plan is being published on page 13,071. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art fiż-Żurrieq Land in Żurrieq Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet (għal Skopijiet Pubbliċi), wara li għamilt aċċess tal-proprjetà hawn taħt deskritta fiż-Żurrieq, jiena, il-Perit hawn taħt iffirmata qieghda niffissa l-valur liberu u frank tal-istess proprjetà, li hi meħtieġa mill-Gvern għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni numru ta’ kriterji li jista’ jkollhom x’jaqsmu mal-valur tal-istess proprjetà fosthom: As directed by the Commissioner of Land, in terms of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance Chapter 88 of the Laws of Malta, I have been requested to assess the freehold and unencumbered value of the property described hereunder in Żurrieq, which is required by Government for a public purpose, after having taken into consideration the locaility, as well as other matters which may be related to the value of the same property. i. kif tikkwalifika l-art skont it-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist tal-Artijiet, Kap. 88, ii. il-potenzjal tal-art skont linji stabbiliti fil-Pjan Regolatur, kif maħruġ mill-Awtorità ta’ Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (Mepa), iii. il-lokalità iv. il-kejl tal-art u l-għamla tagħha, v. il-valur tas-suq skont id-Direttiva tal-Kunsill Ewropew 91/64/EEC, Artikolu 49(2) vi. il-valur fis-suq miftuħ tal-proprjetà simili fil-viċinanzi, u vii. l-andament tas-suq tal-proprjetà. i. as the land qualifies in terms of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance, Cap. 88, ii. the potential of the land in terms of the guidelines stipulated by the Local Plan, as published by the Malta Environment and Planning Authority (Mepa), iii. the locality iv. the size and contours of the land, v. the market value in terms of the European Council Directive 91/64/EEC, Article 49(2) vi. the value on the open market of the similar property in the vicinity, and vii. the present situation of the property market. ……………………………Omissis………………………… ……………………………Omissis………………………… Plot 5. L-art tal-kejl ta’ circa 400 metru kwadru, li tmiss mit-Tramuntana u Nofsinhar ma’ proprjetà ta’ Arkio Developments Ltd, u mix-Xlokk ma’ proprjetà ta’ Salvu Abdilla, liema art hija meqjusa bħala art agrikola fit-Termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet, tinsab ġewwa żona tal-iżvilupp skont il-Pjan Lokali kif maħruġa mill-Mepa u tifforma parti minn triq pubblika li ilha mibnija għal diversi snin. L-istess art hija murija bl-aħmar u mmarkata bin-numru 5 fuq pjanta L.D.120/95 u stmata għall-valur ta’ mija u disgħin Ewro (€190) skont is-suq proprjetà f’Ġunju 1989 u tnax-il elf u mitt Ewro (€12,100) skont is-suq tal-proprjetà fl-1 ta’ Jannar 2005. Plot 5. Plot of land measuring about 400 square metres, bounded on the North and South by property of Arkio Developments Ltd, on the South East by property of Salvu Abdilla. This land is considered as agricultural land in terms of the Land Acquisition Ordinance, is within the boundaries of the development zone in terms of the Local Plan as published by MEPA and forms part of the public road which has been constructed for a number of years. The same land is shown in red and marked as 5 on plan L.D.120/95 and valued for the price of one hundred ninety Euro (€190) in terms of the property market as on 1st June 1989 and twelve thousand one hundred Euro (€12,100), in terms of the property market as on 1st January, 2005. ……………………………Omissis………………………… ……………………………Omissis………………………… (Iff.) Carmen V. Sutton Arkitett u Inġinier Ċivili (Sgd) Carmen V. Sutton Architect and Civil Engineer Il-15 ta’ Settembru, 2008 15th September, 2008
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 254945(M) 13,071
  • VERŻJONI ONLINE 13,072 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  Nru. 1204 No. 1204 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik l-Ordinanza. It-28 ta’ Novembru, 2013 The following declaration, made by the President of Malta in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the purposes of article 9(1) of the said Ordinance. 28th November, 2013 File No: L247/89/IV/2 Plot 2A_1 Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tas-17 ta’ Frar 1998, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont id- dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. Declaration by the President of Malta Whereas by declaration made by the President of Malta dated 17th February, 1998, the undermentioned land was declared to be required by the competent authority for a public purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land L-art li ġejja f’Ħal Kirkop: The following land in Ħal Kirkop: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 247.7 metri kwadri, li tmiss Plot of land measuring about 247.7 square metres, bounded mit-Tramuntana ma’ proprjetà ta’ Maria Carmela Cassar, mill-Grigal ma’ proprjetà tal-familja Xuereb u mix-Xlokk ma’ proprjetà tal-familja Cassar jew irjieħ verjuri. L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur aħmar u mmarkata bħala Plot 2A_1 fuq il-pjanta P.D. Nru. 196A_96_1_A, li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, Auberge de Baviere, Valletta. Illi id-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 hu ta’ tlett elef, tmien mija u tnax-il on the North by property of Maria Carmela Cassar, North East by property of family Xuereb and on the South East by property of family Cassar or more precise boundaries. The abovementioned land is shown in red and marked as Plot 2A_1 on plan P.D. No. 196A_96_1_A, which may be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Baviere, Valletta. Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is three thousand, eight hundred
  • VERŻJONI ONLINE It-28 ta’ Novembru, 2013 13,073 Ewro u disgħa u tmenin ċenteżmu (€3,812.89), skont l-istima and twelve Euro and eighty-nine cents (€3,812.89), according ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. of Architect Fred H. Valentino, A.&C.E. tal-perit Fred H. Valentino, A.&C.E., li kopja tagħha qed tiġi to the valuation published with this declaration as made by Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li A site plan showing the mentioned immovable property is turi l-immobbli msemmija. being published with this declaration. (Iff.) George Abela (Sgd) George Abela President President 9/10/2013 9/10/2013 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,074. This site plan is being published on page 13,074. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art f’Ħal Kirkop Land in Ħal Kirkop Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont As directed by the Commissioner of Land, in terms of the l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet (għal Skopijiet Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance, I have been hawn taħt deskritta f’Ħal Kirkop, li hi meħtieġa mill-Gvern property described hereunder in Ħal Kirkop, which is required l-lokalità, kif ukoll ħwejjeġ oħra li jista’ jkollhom x’jaqsmu consideration the locality, as well as other matters which may Plot 2A_1. Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 247.7 metri Plot 2A_1. Plot of land measuring about 247.7 square Pubbliċi), qiegħed niffissa l-valur liberu u frank tal-proprjetà requested to assess the free and unencumbered value of the għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni by Government for a public purpose, after having taken into mal-valur tal-istess proprjetà: be related to the value of the same property. kwadri, li tmiss mit-Tramuntana ma’ proprjetà ta’ Maria metres, bounded on the North by property of Maria Carmela familja Xuereb u mix-Xlokk ma’ proprjetà tal-familja Cassar the South East by property of family Cassar or more precise fit-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet, u hija terms of the Land Acquisition Ordinance, and is edged in red il-pjanta P.D. Nru. 196A_96_1_A. Il-biċċa art hawn fuq abovementioned plot of land, as on 1st January 2005, was ta’ tlett elef, tmien mija u tnax-il Ewro u disgħa u tmenin twelve Euro and eighty-nine cents (€3,812.89). Carmela Cassar u oħrajn, mill-Grigal ma’ proprjetà tal- Cassar et al, North East by property of family Xuereb and on jew irjieħ verjuri, liema art hija meqjusa bħala art agrikola boundaries, which land is considered as agricultural land in delineata b’kulur aħmar u mmarkata bħala plot “2A_1” fuq and marked as “2A_1” on plan P.D. No. 196A_96_1_A. The imsemmija a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 hija stmata għall-valur valued for the price of three thousand, eight hundred and ċenteżmu (€3,812.89). (Iff.) Fred H. Valentino, A.&C.E. (Sgd) Fred H. Valentino, A.&C.E. It-30 ta’ Awwissu, 2013 30th August, 2013
  • 13,074 VERŻJONI ONLINE 253254(M) Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173 
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 13,075 Nru. 1205 No. 1205 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President The following declaration, made by the President of Malta ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik purposes of article 9(1) of the said Ordinance. l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), l-Ordinanza. It-28 ta’ Novembru, 2013 Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the 28th November, 2013 File No: L247/89/IV/2 Plot 2A_2 Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tas-17 ta’ Frar Declaration by the President of Malta Whereas by declaration made by the President of Malta 1998, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa dated 17th February, 1998, the undermentioned land was dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont id- għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. declared to be required by the competent authority for a public (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Description of the Land Deskrizzjoni tal-Art L-art li ġejja f’Ħal Kirkop: The following land in Ħal Kirkop: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 134.40 metri kwadri, li tmiss Plot of land measuring about 134.40 square metres, mill-Majjistral ma’ proprjetà ta’ Maria Carmela Cassar, mill- bounded on the North West by property of Maria Carmela ma’ proprjetà ta’ Maria Carmela Cassar u oħrajn jew irjieħ Bologna and on the South East by property of Maria Carmela Grigal ma’ proprjetà tal-familja Apap Bologna u mix-Xlokk verjuri. L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur Cassar, on the North East by property of the family Apap Cassar et al or more precise boundaries. The abovementioned land is shown in red and marked aħmar u mmarkata bħala Plot 2A_2 fuq il-pjanta P.D. Nru. as Plot 2A_2 on plan P.D. No. 196A_96_1_A, which may tal-Artijiet, Auberge de Baviere, Valletta. Baviere, Valletta. 196A_96_1_A, li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment Illi id-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 hu ta’ elf, tmien mija u erbgħa u be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is one thousand, eight hundred
  • VERŻJONI ONLINE 13,076 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  tmenin Ewro u żewġ ċenteżmu (€1,884.02), skont l-istima and eighty-four Euro and two cents (€1,884.02), according tal-perit Fred H. Valentino, A.&C.E., li kopja tagħha qed tiġi to the valuation published with this declaration as made by ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. of Architect Fred H. Valentino, A.&C.E. Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. turi l-immobbli msemmija. (Iff.) George Abela (Sgd) George Abela President President 9/10/2013 9/10/2013 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,077. This site plan is being published on page 13,077. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art f’Ħal Kirkop Land in Ħal Kirkop Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont As directed by the Commissioner of Land, in terms of the l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet (għal Skopijiet Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance, I have been Pubbliċi), qiegħed niffissa l-valur liberu u frank tal-proprjetà requested to assess the freehold and unencumbered value hawn taħt deskritta f’Ħal Kirkop, li hi meħtieġa mill-Gvern of the property described hereunder in Ħal Kirkop, which is għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni required by Government for a public purpose, after having l-lokalità, kif ukoll ħwejjeġ oħra li jista’ jkollhom x’jaqsmu taken into consideration the locality, as well as other matters mal-valur tal-istess proprjetà: which may be related to the value of the same property. Plot 2A_2. Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 134.40 metri Plot 2A_2. Plot of land measuring about 134.40 square kwadri, li tmiss mill-Majjistral ma’ proprjetà ta’ Maria metres, bounded on the North West by property of Maria Carmela Cassar, mill-Grigal ma’ proprjetà tal-familja Apap Carmela Cassar, on the North East by property of the family Bologna u mix-Xlokk ma’ proprjetà ta’ Maria Carmela Cassar Apap Bologna and on the South East by property of Maria u oħrajn jew irjieħ verjuri, liema art hija meqjusa bħala art Carmela Cassar et al or more precise boundaries, which agrikola fit-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet, land is considered as agricultural land in terms of the Land u hija delineata b’kulur aħmar u mmarkata bħala plot “2A_2” Acquisition Ordinance, and is edged in red and marked as fuq il-pjanta P.D. Nru. 196A_96_1_A. Il-biċċa art hawn fuq “2A_2” on plan P.D. No. 196A_96_1_A. The abovementioned imsemmija a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 hija stmata għall-valur plot of land, as on 1st January 2005, was valued for the ta’ elf, tmien mija u erbgħa u tmenin Ewro u żewġ ċenteżmu price of one thousand, eight hundred and eighty-four Euro (€1,884.02). and two cents (€1,884.02). (Iff.) Fred H. Valentino, A.&C.E. (Sgd) Fred H. Valentino, A.&C.E. It-30 ta’ Awwissu, 2013 30th August, 2013
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 253258(M) 13,077
  • VERŻJONI ONLINE 13,078 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  Nru. 1206 No. 1206 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President The following declaration, made by the President of Malta ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik purposes of article 9(1) of the said Ordinance. l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), l-Ordinanza. It-28 ta’ Novembru, 2013 Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the 28th November, 2013 File No: L247/89/IV/2 Plot 2A_3 Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tas-17 ta’ Frar Declaration by the President of Malta Whereas by declaration made by the President of Malta 1998, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa dated 17th February, 1998, the undermentioned land was dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont id- għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. declared to be required by the competent authority for a public (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land L-art li ġejja f’Ħal Kirkop: The following land in Ħal Kirkop: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 132.90 metri kwadri, li tmiss Plot of land measuring about 132.90 square metres, mit-Tramuntana u mix-Xlokk ma’ proprjetà ta’ Maria Carmela bounded on the North and South East by property of Maria Bologna jew irjieħ verjuri. family Apap Bologna or more precise boundaries. Cassar u oħrajn u mill-Grigal ma’ proprjetà tal-familja Apap L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur Carmela Cassar et al and on the North East by property of the The abovementioned land is shown in red and marked aħmar u mmarkata bħala Plot 2A_3 fuq il-pjanta P.D. Nru. as Plot 2A_3 on plan P.D. No. 196A_96_1_A, which may tal-Artijiet, Auberge de Baviere, Valletta. Baviere, Valletta. 196A_96_1_A, li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment Illi id-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 hu ta’ elf, tmien mija u tlieta u sittin be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is one thousand, eight hundred
  • VERŻJONI ONLINE It-28 ta’ Novembru, 2013 13,079 Ewro u sitt ċenteżmi (€1,863.06), skont l-istima tal-perit Fred and sixty-three Euro and six cents (€1,863.06), according to H. Valentino, A.&C.E., li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata the valuation published with this declaration as made by of ma’ din id-dikjarazzjoni. Architect Fred H. Valentino, A.&C.E. Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. turi l-immobbli msemmija. (Iff.) George Abela (Sgd) George Abela President President 9/10/2013 9/10/2013 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,080. This site plan is being published on page 13,080. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art f’Ħal Kirkop Land in Ħal Kirkop Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont As directed by the Commissioner of Land, in terms of the l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet (għal Skopijiet Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance, I have been Pubbliċi), qiegħed niffissa l-valur liberu u frank tal-proprjetà requested to assess the freehold and unencumbered value hawn taħt deskritta f’Ħal Kirkop, li hi meħtieġa mill-Gvern of the property described hereunder in Ħal Kirkop, which is għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni required by Government for a public purpose, after having l-lokalità, kif ukoll ħwejjeġ oħra li jista’ jkollhom x’jaqsmu taken into consideration the locality, as well as other matters mal-valur tal-istess proprjetà: which may be related to the value of the same property. Plot 2A_3. Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 132.90 metri Plot 2A_3. Plot of land measuring about 132.90 square kwadri, li tmiss mit-Tramuntana u mix-Xlokk ma’ proprjetà ta’ metres, bounded on the North and South East by property of Maria Carmela Cassar u oħrajn u mill-Grigal ma’ proprjetà tal- Maria Carmela Cassar et al and on the North East by property familja Apap Bologna jew irjieħ verjuri, liema art hija meqjusa of the family Apap Bologna or more precise boundaries, bħala art agrikola fit-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist which land is considered as agricultural land in terms of ta’Artijiet, u hija delineata b’kulur aħmar u mmarkata bħala the Land Acquisition Ordinance, and is edged in red and plot “2A_3” fuq il-pjanta P.D. Nru. 196A_96_1_A. Il-biċċa marked as “2A_3” on plan P.D. No. 196A_96_1_A. The art hawn fuq imsemmija a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 hija abovementioned plot of land, as on 1st January 2005, was stmata għall-valur ta’ elf, tmien mija u tlieta u sittin Ewro u valued for the price of one thousand, eight hundred and sixty- sitt ċenteżmi (€1,863.06). three Euro and six cents (€1,863.06). (Iff.) Fred H. Valentino, A.&C.E. (Sgd) Fred H. Valentino, A.&C.E. It-30 ta’ Awwissu, 2013 30th August, 2013
  • 13,080 VERŻJONI ONLINE 253255(M) Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173 
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 13,081 Nru. 1207 No. 1207 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President The following declaration, made by the President of Malta ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik purposes of article 9(1) of the said Ordinance. l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), l-Ordinanza. It-28 ta’ Novembru, 2013 Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the 28th November, 2013 File No: L247/89/IV/2 Plot 2B_1 Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tas-17 ta’ Frar Declaration by the President of Malta Whereas by declaration made by the President of Malta 1998, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa dated 17th February, 1998, the undermentioned land was dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont id- għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. declared to be required by the competent authority for a public (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Description of the Land Deskrizzjoni tal-Art L-art li ġejja f’Ħal Kirkop: The following land in Ħal Kirkop: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 211.6 metri kwadri, li tmiss Plot of land measuring about 211.6 square metres, bounded mit-Tramuntana ma’ proprjetà ta’ Maria Carmela Cassar u on the North by property of Maria Carmela Cassar et al, on the Xlokk ma’ proprjetà tal-familja Cassar jew irjieħ verjuri. by property of the family Cassar or more precise boundaries. oħrajn, mill-Majjistral ma’ propjretà ta’ Saviour Agius u mix L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur North West by property of Saviour Agius and on the South East The abovementioned land is shown in red and marked aħmar u mmarkata bħala Plot 2B_1 fuq il-pjanta P.D. Nru. as Plot 2B_1 on plan P.D. No. 196A_96_1_A, which may tal-Artijiet, Auberge de Baviere, Valletta. Baviere, Valletta. 196A_96_1_A, li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment Illi id-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 hu ta’ sitt elef, tliet mija u tnejn u be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is six thousand, three hundred
  • VERŻJONI ONLINE 13,082 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  erbgħin Ewro u ħamsin ċenteżmu (€6,342.50), skont l-istima and forty-two Euro and fifty cents (€6,342.50), according to tal-perit Fred H. Valentino, A.&C.E., li kopja tagħha qed tiġi the valuation published with this declaration as made by of ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. Architect Fred H. Valentino, A.&C.E. Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. turi l-immobbli msemmija. (Iff.) George Abela (Sgd) George Abela President President 9/10/2013 9/10/2013 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,083. This site plan is being published on page 13,083. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art f’Ħal Kirkop Land in Ħal Kirkop Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont As directed by the Commissioner of Land, in terms of the l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet (għal Skopijiet Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance, I have been Pubbliċi), qiegħed niffissa l-valur liberu u frank tal-proprjetà requested to assess the freehold and unencumbered value hawn taħt deskritta f’Ħal Kirkop, li hi meħtieġa mill-Gvern of the property described hereunder in Ħal Kirkop, which is għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni required by Government for a public purpose, after having l-lokalità, kif ukoll ħwejjeġ oħra li jista’ jkollhom x’jaqsmu taken into consideration the locality, as well as other matters mal-valur tal-istess proprjetà: which may be related to the value of the same property. Plot 2B_1. Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 211.6 metri kwadri, Plot 2B_1. Plot of land measuring about 211.6 square li tmiss mit-Tramuntana ma’ proprjetà ta’ Maria Carmela Cassar metres, bounded on the North by property of Maria Carmela mix-Xlokk ma’ proprjetà tal-familja Cassar jew irjieħ verjuri, and on the South East by property of the family Cassar u oħrajn, mill-Majjistral ma’ propjretà ta’ Saviour Agius u liema art hija meqjusa bħala art fabbrikabbli fit-termini talOrdinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet, u hija delineata b’kulur aħmar u mmarkata bħala plot “2B_1” fuq il-pjanta P.D. Nru. 196A_96_1_A. Il-biċċa art hawn fuq imsemmija a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 hija stmata għall-valur ta’ sitt elef, tliet mija u tnejn u erbgħin Ewro u ħamsin ċenteżmu (€6,342.50). Cassar et al, on the North West by property of Saviour Agius or more precise boundaries, which land is considered as a building site in terms of the Land Acquisition Ordinance, and is edged in red and marked as “2B_1” on plan P.D. No. 196A_96_1_A. The abovementioned plot of land, as on 1st January 2005, was valued for the price of six thousand, three hundred and forty-two Euro and fifty cents (€6,342.50). (Iff.) Fred H. Valentino, A.&C.E. (Sgd) Fred H. Valentino, A.&C.E. It-30 ta’ Awwissu, 2013 30th August, 2013
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 253391(M) 13,083
  • VERŻJONI ONLINE 13,084 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  Nru. 1208 No. 1208 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President The following declaration, made by the President of Malta ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik purposes of article 9(1) of the said Ordinance. l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), l-Ordinanza. It-28 ta’ Novembru, 2013 Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the 28th November, 2013 File No: L247/89/IV/2 Plot 2B_2 Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tas-17 ta’ Frar Declaration by the President of Malta Whereas by declaration made by the President of Malta 1998, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa dated 17th February, 1998, the undermentioned land was dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont id- għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. declared to be required by the competent authority for a public (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land L-art li ġejja f’Ħal Kirkop: The following land in Ħal Kirkop: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 208.4 metri kwadri, li tmiss Plot of land measuring about 208.4 square metres, bounded mill-Grigal u mix-Xlokk ma’ proprjetà ta’ Saviour Agius on the North East and South East by property of Saviour Agius u mill-Punent ma’ proprjetà tal-familja Xuereb jew irjieħ and on the West by property of the Xuereb family or more L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur The abovementioned land is shown in red and marked verjuri. precise boundaries. aħmar u mmarkata bħala Plot 2B_2 fuq il-pjanta P.D. Nru. as Plot 2B_2 on plan P.D. No. 196A_96_1_A, which may tal-Artijiet, Auberge de Baviere, Valletta. Baviere, Valletta. 196A_96_1_A, li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment Illi id-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 hu ta’ sitt elef, mitejn u wieħed be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is six thousand, two hundred
  • VERŻJONI ONLINE It-28 ta’ Novembru, 2013 13,085 u ħamsin Ewro (€6,251), skont l-istima tal-perit Fred H. and fifty-one Euro (€6,251), according to the valuation Valentino, A.&C.E., li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ published with this declaration as made by of Architect Fred din id-dikjarazzjoni. H. Valentino, A.&C.E. Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. turi l-immobbli msemmija. (Iff.) George Abela (Sgd) George Abela President President 9/10/2013 9/10/2013 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,086. This site plan is being published on page 13,086. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art f’Ħal Kirkop Land in Ħal Kirkop Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont As directed by the Commissioner of Land, in terms of the l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet (għal Skopijiet Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance, I have been Pubbliċi), qiegħed niffissa l-valur liberu u frank tal-proprjetà requested to assess the free and unencumbered value of the hawn taħt deskritta f’Ħal Kirkop, li hi meħtieġa mill-Gvern property described hereunder in Ħal Kirkop, which is required għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni by Government for a public purpose, after having taken into l-lokalità, kif ukoll ħwejjeġ oħra li jista’ jkollhom x’jaqsmu consideration the locality, as well as other matters which may mal-valur tal-istess proprjetà: be related to the value of the same property. Plot 2B_2. Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 208.4 metri Plot 2B_2. Plot of land measuring about 208.4 square kwadri, li tmiss mill-Grigal u mix-Xlokk ma’ proprjetà ta’ metres, bounded on the North East and South East by property Saviour Agius u mill-Punent ma’ proprjetà tal-familja Xuereb of Saviour Agius and on the West by property of the Xuereb jew irjieħ verjuri, liema art hija meqjusa bħala art fabbrikabbli family or more precise boundaries, which land is considered fit-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’Artijiet, u hija as a building site in terms of the Land Acquisition Ordinance, delineata b’kulur aħmar u mmarkata bħala plot “2B_2” fuq and is edged in red and marked as “2B_2” on plan P.D. No. il-pjanta P.D. Nru. 196A_96_1_A. Il-biċċa art hawn fuq 196A_96_1_A. The abovementioned plot of land, as on 1st imsemmija a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 hija stmata għall-valur January 2005, was valued for the price of six thousand, two ta’ sitt elef, mitejn u wieħed u ħamsin Ewro (€6,251). hundred and fifty-one Euro (€6,251). (Iff.) Fred H. Valentino, A.&C.E. (Sgd) Fred H. Valentino, A.&C.E. It-30 ta’ Awwissu, 2013 30th August, 2013
  • 13,086 VERŻJONI ONLINE 253253(M) Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173 
  • VERŻJONI ONLINE It-28 ta’ Novembru, 2013 13,087 Nru. 1209 No. 1209 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik l-Ordinanza. The following declaration, made by the President of Malta in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the purposes of article 9(1) of the said Ordinance. 28th November, 2013 It-28 ta’ Novembru, 2013 File No: L 479/74/II/2 Plot 2A Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Declaration by the President of Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tat-8 ta’ Jannar, 1982, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont iddispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. Whereas by declaration made by the President of Malta dated 8th January, 1982, the undermentioned land was declared to be required by the competent authority for a public purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land The following land at Ħal Luqa: L-art li ġejja f’Ħal Luqa: 1. Biċċa art tal-kejl ta’ 38 metru kwadru, li tmiss millGrigal ma’ proprjetà ta’ Paul Zahra u oħrajn, mill-Majjistral ma’ proprjetà ta’ Giomaria Attard u oħrajn u mil-Lbiċ ma’ proprjetà tal-Gvern jew irjieħ verjuri. 1. Plot of land measuring about 38 square metres, bounded ont he BNorth East by property of Paul Zahra et al, on the North West by property of Giomaria Attard and others and on the South West by Government property or more pr3ecise boundaries. L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur aħmar u mmarkata bħala plot numru 2A fuq il-pjanta P.D. Nru. 159A_74_A_2, li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, Auberge de Baviere, Valletta. The abovementioned land is shown in red and marked as plot number 2A on plan P.D. No. 159A_74_A_2, which may be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Baviere, Valletta. Illi d-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija hu ta’ erba’ mija u tmenin Ewro (€480) a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005, skont l-istima tal-perit Michael Schembri, A.&C.E, li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is four hundred and eighty Euro (€4,80), according to the valuation published with this declaration as made by of Architect Michael Schembri, A.&C.E. Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela President 25/9/2013 (Sgd) George Abela President 25/9/2013
  • VERŻJONI ONLINE 13,088 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,089. Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  This site plan is being published on page 13,089. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art f’Ħal Luqa Land in Ħal Luqa Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont l-artikolu 25(3A) tal-Ordinanza dwar l-Akkwist talArtijiet (għal Skopijiet Pubbliċi), Kapitolu 88 tal-Liġijiet ta’ Malta, wara li kkunsidrajt il-lokalità, il-qies, l-għamla, l-istat u l-potential skont il-pjanijiet u l-konfini taż-żona tal-iżvilupp kif maħruġa uffiċjalment mill-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) kif ukoll il-valur ta’ proprjetajiet oħra viċini jew simili u ħwejjeġ oħra li jista’ jkollhom effett fuq il-valur tal-istess proprjetajiet, qiegħed naqsam l-ammont oriġinali tal-kumpens dwar il-proprjetà hawn taħt deskritta fi Triq Ġużeppi Ellul f’Ħal Luqa li: As directed by the Commissioner of Land, in terms of article 25(3A) of the Land Acquisition Ordinance (Public Purposes), Chapter 88 of the Laws of Malta, after considering the locality, the size, contours, state and potential according to the plans and boundaries of the development zone as officially published by the Malta Environment and Planning Authority (MEPA) as well as the value of other similar properties in the vicinity and other matters which may affect the value of the same properties, I am hereby dividing the original amount of the compensation regarding the property described hereunder in Triq Ġużeppi Ellul in Ħal Luqa which: i. fit-12 ta’ Novembru 1981, kienet stmata mill-perit O. Caruana Montaldo għall-valur ta’ tnejn u disgħin Lira u tmenin ċenteżmu (Lm92.80/€216.17) i. on the 12th November 1981, it was valued by architect O. Caruana Montaldo for the price of ninety-two Maltese Liri and eighty cents (Lm92.80/€216.17) ii. fis-26 ta’ Novembru 2007, kienet stmata minni li fl-1 ta’ Jannar 2005 kellha valur ta’ elfejn u ħames mitt Lira Maltija (Lm2,500/€5,823.43) ii. on the 26th November 2007, it was valued by the undersigned, on the 1st January 2005 for the price of two thousand five hundred Maltese Liri (Lm2,500/€5,823.43) u minn kif kienet immarkata bħala plot 2 fuq il-pjanta parti minn L.D. 159A/74/A issa nqasmet fi plots 2A, 2B, 2C u 2D fuq il-pjanta P.D. 159A_74_A_2 ilkoll meħtieġa millGvern għal skop pubbliku. and as marked as plot 2 on part of plan L.D. 159A/74/A it is now divided in plots 2A, 2B, 2C and 2D on plan P.D. 159A_74_A_2, all required by the Government for a public purpose. Is-sehem fuq il-biċċa art tal-kejl ta’ madwar 38 metru kwadru li tmiss mill-Grigal ma’ proprjetà ta’ Paul Zahra u oħrajn, mill-Majjistral ma’ proprjetà ta’ Giomaria Attard u oħrajn u mil-Lbiċ ma’ proprjetà tal-Gvern jew irjieħ verjuri, liema art hija meqjusa bħala art agrikola fit-termini talOrdinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet u hija murija delineata bl-aħmar u mmarkata bħala plot 2A fuq il-pjanta P.D. 159_74_A_2. The share of the plot of land measuring about 38 square metres bounded on the North East by property of Paul Zahra et al, on the North West by property of Giomaria Attard et al and on the South West by Government property or more precise boundaries, which land is considered as agricultural land in terms of the Land Acquisition Ordinance and is shown edged in red and marked as plot 2A on plan P.D. 159_74_A_2. F’Novembru 1981 huwa stmat għall-valur ta’ sbatax-il Ewro u sebgħin ċenteżmu Ewro (€17.70). In November 1981 it was valued for the price of seventeen Euro and seventy cents (€17.70). Fl-1 ta’ Jannar 2005 huwa stmat għall-valur ta’ erba’ mija u tmenin Ewro (€480). On the 1st January 2005 it was valued for the price of four hundred and eighty Euro (€480). ……………………………Omissis………………………… ……………………………Omissis………………………… (Iff.) Perit Michael Schembri, A.& C.E. (Sgd) Architect Michael Schembri, A.& C.E. It-23 ta’ Novembru, 2012 23rd November, 2012
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 251294M) 13,089
  • VERŻJONI ONLINE 13,090 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  Nru. 1210 No. 1210 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik l-Ordinanza. The following declaration, made by the President of Malta in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the purposes of article 9(1) of the said Ordinance. It-28 ta’ Novembru, 2013 28th November, 2013 File No: L 479/74/II/2 Plot 2B Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Declaration by the President of Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tat-8 ta’ Jannar, 1982, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont iddispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. Whereas by declaration made by the President of Malta dated 8th January, 1982, the undermentioned land was declared to be required by the competent authority for a public purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land L-art li ġejja f’Ħal Luqa: The following land at Ħal Luqa: 1. Biċċa art tal-kejl ta’ 44 metru kwadru, li tmiss millGrigal ma’ proprjetà ta’ Giomaria Attard u oħrajn, mix-Xlokk ma’ proprjetà ta’ Paul Zahra u oħrajn u mill-Majjistral ma’ proprjetà ta’ Joseph Mercieca jew irjieħ verjuri. 1. Plot of land measuring about 44 square metres, bounded on the North East by property of Giomaria Attard et al, on the South East by property of Paul Zahra et al and on the North West by property of Joseph Mercieca or more precise boundaries. L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur aħmar u mmarkata bħala plot numru 2B fuq il-pjanta P.D. Nru. 159A_74_A_2, li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, Auberge de Baviere, Valletta. The abovementioned land is shown in red and marked as plot number 2B on plan P.D. No. 159A_74_A_2, which may be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Baviere, Valletta. Illi d-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija hu ta’ ħames mija u ħamsin Ewro (€550) a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005, skont l-istima tal-perit Michael Schembri, A.&C.E, li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is five hundred and fifty Euro (€550), according to the valuation published with this declaration as made by of Architect Michael Schembri, A.&C.E. Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela President 25/9/2013 (Sgd) George Abela President 25/9/2013
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,092. 13,091 This site plan is being published on page 13,092. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art f’Ħal Luqa Land in Ħal Luqa Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont l-artikolu 25(3A) tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet (għal Skopijiet Pubbliċi), Kapitolu 88 tal-Liġijiet ta’ Malta, wara li kkunsidrajt il-lokalità, il-qies, l-għamla, l-istat u l-potenzjal skont il-pjanijiet u l-konfini taż-żona taliżvilupp kif maħruġa uffiċjalment mill-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) kif ukoll il-valur ta’ proprjetajiet oħra viċini jew simili u ħwejjeġ oħra li jista’ jkollhom effett fuq il-valur tal-istess proprjetajiet, qiegħed naqsam l-ammont oriġinali tal-kumpens dwar il-proprjetà hawn taħt deskritta fi Triq Ġużeppi Ellul f’Ħal Luqa li: As directed by the Commissioner of Land, in terms of article 25(3A) of the Land Acquisition Ordinance (Public Purposes), Chapter 88 of the Laws of Malta, after considering the locality, the size, contours, state and potential according to the plans and boundaries of the development zone as officially published by the Malta Environment and Planning Authority (MEPA) as well as the value of other similar properties in the vicinity and other matters which may affect the value of the same properties, I am hereby dividing the original amount of the compensation regarding the property described hereunder in Triq Ġużeppi Ellul in Ħal Luqa which: i. fit-12 ta’ Novembru 1981, kienet stmata mill-perit O. Caruana Montaldo għall-valur ta’ tnejn u disgħin Lira u tmenin ċenteżmu (Lm92.80/€216.17) i. on the 12th November 1981, it was valued by architect O. Caruana Montaldo for the price of ninety-two Maltese Liri and eighty cents (Lm92.80/€216.17) ii. fis-26 ta’ Novembru 2007, kienet stmata minni li fl-1 ta’ Jannar 2005 kellha valur ta’ elfejn u ħames mitt Lira Maltija (Lm2,500/€5,823.43) ii. on the 26th November 2007, it was valued by the undersigned, on the 1st January 2005 for the price of two thousand five hundred Maltese Liri (Lm2,500/€5,823.43) u minn kif kienet immarkata bħala plot 2 fuq il-pjanta parti minn L.D. 159A/74/A issa nqasmet fi plots 2A, 2B, 2C u 2D fuq il-pjanta P.D. 159A_74_A_2 ilkoll meħtieġa millGvern għal skop pubbliku. and as marked as plot 2 on part of plan L.D. 159A/74/A it is now divided in plots 2A, 2B, 2C and 2D on plan P.D. 159A_74_A_2, all required by the Government for a public purpose. ……………………………Omissis………………………… ……………………………Omissis………………………… Is-sehem fuq il-biċċa art tal-kejl ta’ madwar 44 metru kwadru, li tmiss mill-Grigal ma’ proprjetà ta’ Giomaria Attard u oħrajn, mix-Xlokk ma’ proprjetà ta’ Paul Zahra u oħrajn u mill-Majjistral ma’ proprjetà ta’ Joseph Mercieca u oħrajn jew irjieħ verjuri, liema art hija meqjusa bħala art agrikola fit-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet u hija murija delineata bl-aħmar u mmarkata bħala plot 2B fuq il-pjanta P.D. 159_74_A_2. The share of the plot of land measuring about 44 square metres, bounded on the North East by property of Giomaria Attard et al, on the South East by property of Paul Zahra et al and on the North West by property of Joseph Mercieca et al or more precise boundaries, which land is considered as agricultural land in terms of the Land Acquisition Ordinance and is shown edged in red and marked as plot 2B on plan P.D. 159_74_A_2. F’Novembru 1981 huwa stmat għall-valur ta’ għoxrin Ewro u ħamsin ċenteżmu (€20.50). In November 1981 it was valued for the price of twenty Euro and fifty cents (€20.50). Fl-1 ta’ Jannar 2005 huwa stmat għall-valur ta’ ħames mija u ħamsin Ewro (€550). On the 1st January 2005 it was valued for the price of five hundred and fifty Euro (€550). ……………………………Omissis………………………… ……………………………Omissis………………………… (Iff.) Perit Michael Schembri, A.& C.E. (Sgd) Architect Michael Schembri, A.& C.E. It-23 ta’ Novembru, 2012 23rd November, 2012
  • 13,092 VERŻJONI ONLINE 251293M) Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173 
  • VERŻJONI ONLINE It-28 ta’ Novembru, 2013 13,093 Nru. 1211 No. 1211 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopjiet Pubbliċi (Kapitolu 88), hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik l-Ordinanza. The following declaration, made by the President of Malta in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the purposes of article 9(1) of the said Ordinance. 28th November, 2013 It-28 ta’ Novembru, 2013 File No: L 479/74/II/2 Plot 2C Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Declaration by the President of Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tat-8 ta’ Jannar, 1982, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont iddispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. Whereas by declaration made by the President of Malta dated 8th January, 1982, the undermentioned land was declared to be required by the competent authority for a public purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land L-art li ġejja f’Ħal Luqa: The following land at Ħal Luqa: 1. Biċċa art tal-kejl ta’ 39 metru kwadru, li tmiss millGrigal ma’ proprjetà ta’ Joseph Mercieca u oħrajn, mixXlokk ma’ proprjetà ta’ Giomaria Attard u oħrajn, u mil-Lbiċ ma’proprjetà tal-Gvern jew irjieħ verjuri. 1. Plot of land measuring about 39 square metres, bounded on the North East by property of Joseph Mercieca et al, on the South East by property of Giomaria Attard et al, and on the South West by Government property or more precise boundaries. L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur aħmar u mmarkata bħala plot numru 2C fuq il-pjanta P.D. Nru. 159A_74_A_2, li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, Auberge de Baviere, Valletta. The abovementioned land is shown in red and marked as plot number 2C on plan P.D. No. 159A_74_A_2, which may be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Baviere, Valletta. Illi d-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija hu ta’ erba’ mija u tlieta u disgħin Ewro u tlieta u erbgħin ċenteżmu (€493.43) a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005, skont l-istima tal-perit Michael Schembri, A.&C.E., li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is four hundred and ninetythree Euro and forty-three cents (€493.43), according to the valuation published with this declaration as made by of Architect Michael Schembri, A.&C.E. Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela President 25/9/2013 (Sgd) George Abela President 25/9/2013
  • VERŻJONI ONLINE 13,094 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,095. Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  This site plan is being published on page 13,095. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art f’Ħal Luqa Land in Ħal Luqa Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont l-artikolu 25(3A) tal-Ordinanza dwar l-Akkwist talArtijiet (għal Skopijiet Pubbliċi), Kapitolu 88 tal-Liġijiet ta’ Malta, wara li kkunsidrajt il-lokalità, il-qies, l-għamla, l-istat u l-potenzjal skont il-pjanijiet u l-konfini taż-żona tal-iżvilupp kif maħruġa uffiċjalment mill-Awtorità Maltija għall-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) kif ukoll il-valur ta’ proprjetajiet oħra viċini jew simili u ħwejjeġ oħra li jista’ jkollhom effett fuq il-valur tal-istess proprjetajiet, qiegħed naqsam l-ammont oriġinali tal-kumpens dwar il-proprjetà hawn taħt deskritta fi Triq Ġużeppi Ellul f’Ħal Luqa li: As directed by the Commissioner of Land, in terms of article 25(3A) of the Land Acquisition Ordinance (Public Purposes), Chapter 88 of the Laws of Malta, after considering the locality, the size, contours, state and potential according to the plans and boundaries of the development zone as officially published by the Malta Environment and Planning Authority (MEPA) as well as the value of other similar properties in the vicinity and other matters which may affect the value of the same properties, I am hereby dividing the original amount of the compensation regarding the property described hereunder in Triq Ġużeppi Ellul in Ħal Luqa which: i. fit-12 ta’ Novembru 1981, kienet stmata mill-perit O. Caruana Montaldo għall-valur ta’ tnejn u disgħin Lira u tmenin ċenteżmu (Lm92.80/€216.17) i. on the 12th November 1981, it was valued by architect O. Caruana Montaldo for the price of ninety-two Maltese Liri and eighty cents (Lm92.80/€216.17) ii. fis-26 ta’ Novembru 2007, kienet stmata minni li fl-1 ta’ Jannar 2005 kellha valur ta’ elfejn u ħames mitt Lira Maltija (Lm2,500/€5,823.43) ii. on the 26th November 2007, it was valued by the undersigned, on the 1st January 2005 for the price of two thousand five hundred Maltese Liri (Lm2,500/€5,823.43) u minn kif kienet immarkata bħala plot 2 fuq il-pjanta parti minn L.D. 159A/74/A issa nqasmet fi plots 2A, 2B, 2C u 2D fuq il-pjanta P.D. 159A_74_A_2 ilkoll meħtieġa millGvern għal skop pubbliku. and as marked as plot 2 on part of plan L.D. 159A/74/A it is now divided in plots 2A, 2B, 2C and 2D on plan P.D. 159A_74_A_2, all required by the Government for a public purpose. ……………………………Omissis………………………… ……………………………Omissis………………………… Is-sehem fuq il-biċċa art tal-kejl ta’ madwar 39 metru kwadru, li tmiss mill-Grigal ma’ proprjetà ta’ Joseph Mercieca u oħrajn, mix-Xlokk ma’ proprjetà ta’ Giomaria Attard u oħrajn, u mil-Lbiċ ma’ proprjetà tal-Gvern jew irjieħ verjuri, liema art hija meqjusa bħala art agrikola fittermini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet u hija murija delineata bl-aħmar u mmarkata bħala plot 2C fuq ilpjanta P.D. 159_74_A_2. The share of the plot of land measuring about 39 square metres, bounded on the North East by property of Joseph Mercieca et al, on the South East by property of Giomaria Attard et al, and on the South West by Government property or more precise boundaries, which land is considered as agricultural land in terms of the Land Acquisition Ordinance and is shown edged in red and marked as plot 2C on plan P.D. 159_74_A_2. F’Novembru 1981 huwa stmat għall-valur ta’ tmintax-il Ewro u sbatax-il ċenteżmu (€18.17). In November 1981 it was valued for the price of eighteen Euro and seventeen cents (€18.17). Fl-1 ta’ Jannar 2005 huwa stmat għall-valur ta’ erba’ mija u tlieta u disgħin Ewro u tlieta u erbgħin ċenteżmu (€493.43). On the 1st January 2005 it was valued for the price of four hundred and ninety-three Euro and forty-three cents (€493.43). ……………………………Omissis………………………… ……………………………Omissis………………………… (Iff.) Perit Michael Schembri, A.& C.E. (Sgd) Architect Michael Schembri, A.& C.E. It-23 ta’ Novembru, 2012 23rd November, 2012
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 251291(M) 13,095
  • VERŻJONI ONLINE 13,096 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  Nru. 1212 No. 1212 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President The following declaration, made by the President of Malta ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik purposes of article 9(1) of the said Ordinance. l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88), l-Ordinanza. It-28 ta’ Novembru, 2013 Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the 28th November, 2013 File No: L 624/75/I/14B Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tad-29 ta’ Declaration by the President of Malta Whereas by declaration made by the President of Malta Awwissu, 1980, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata dated 29th August, 1980, the undermentioned land was id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet purpose in terms of the provisions of the Land Acquisition meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. declared to be required by the competent authority for a public (Public Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art L-art li ġejja f’Ħaż-Żabbar, fil-limiti tax-Xgħajra:- Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 294.2 metri kwadri, li Description of the Land The following land in Ħaż-Żabbar, in the limits of Xgħajra:- Plot of land measuring about 294.2 square metres, bounded tmiss mill-Majjistral ma’ proprjetà ta’ Victor Lia u oħrajn, on the North West by property of Victor Lia et al, on the North proprjetà ta’ Carmelo Bonnici jew irjieħ verjuri. property of Carmelo Bonnici or more precise boundaries. mill-Grigal ma’ Triq Orlando, Ħaż-Żabbar, u mil-Lbiċ ma’ L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur isfar u East by Triq Orlando, Ħaż-Żabbar, and on the North West by The abovementioned land is shown in yellow and marked mmarkata bħala plot ‘14B’ fuq il-pjanta L.D. Nru. 35/76/1, as plot ‘14B’ on plan L.D. No. 35/76/1, which may be viewed Auberge de Baviere, Valletta. Valletta. li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, Illi d-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Il-kumpens offrut a bażi tal-1 ta’ Jannar, 2005 huwa ta’ elfejn seba’ mija u wieħed u sebgħin Ewro u ħamsa u disgħin on demand at the Land Department, Auberge de Baviere, Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. The compensation offered on the basis of 1st January, 2005 is two thousand, seven hundred and seventy-one Euro
  • VERŻJONI ONLINE It-28 ta’ Novembru, 2013 13,097 ċenteżmu (€2,771.95), skont l-istima tal-Perit Fred. H. and ninety-five cents (€2,771.95), according to the valuation din id-dikjarazzjoni. H. Valentino, A.&C.E. Valentino A.&C.E., li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. published with this declaration as made by of Architect Fred. A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela (Sgd) George Abela President President 25/9/2013 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,098. 25/9/2013 This site plan is being published on page 13,098. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art f’Ħaż-Żabbar, limiti tax-Xgħajra Land in Ħaż-Żabbar, limits of Xgħajra Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont As directed by the Commissioner of Land, in terms of the l-Ordinanza dwar l-Akkwist tal-Artijiet (għal Skopijiet Land Acquisition Ordinance (Public Purposes), I hereby assess hawn taħt deskritta f’Ħaż-Żabbar, limiti tax-Xgħajra, li hi hereunder in ’Ħaż-Żabbar, limits of Xgħajra, which is required Pubbliċi), qiegħed niffissa l-valur liberu u frank tal-proprjetà meħtieġa mill-Gvern għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni l-lokalità, kif ukoll ħwejjeġ oħra li jista’ jkollhom x’jaqsmu mal-valur tal-istess proprjetà. Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 294.2 metri kwadri, li the free and unencumbered value of the property described by the Government for a public purpose, after having taken into consideration the locality, as well as other matters which may be related to the value of the same property. Plot of land measuring about 294.2 square metres, tmiss mill-Majjistral ma’ proprjetà ta’ Victor Lia u oħrajn, bounded on the North West by property of Victor Lia et al, Carmelo Bonnici jew irjieħ verjuri, liema art hija meqjusa North West by property of Carmelo Bonnici or more precise mill-Grigal ma’ Triq Orlando, u mil-Lbiċ ma’ proprjetà ta’ bħala art agrikola fit-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet, u hija murija bil-kulur isfar u mmarkata bħala plot 14B fuq pjanta L.D. nru. 35/76/1. A bażi tal-1 ta’ Jannar, 2005, il-biċċa art hawn fuq imsemmija qed tiġi stmata għall-valur ta’ elfejn seba’ mija u wieħed u sebgħin Ewro u ħamsa u disgħin ċenteżmu (€2,771.95). on the North East by Triq Orlando, Ħaż-Żabbar, and on the boundaries, which land is considered as agricultural land in terms of the Land Acquisition Ordinance, is shown in yellow and amred as plot 14B on plan L.D. No. 35/76/1. As on the 1st January 2005, the abovementioned plot of land was valued for the price of two thousand, seven hundred and seventy-one Euro and ninety-five cents (€2,771.95). (Iff.) Perit Fred H. Valentino A.&C.E. (Sgd) Architect Fred H. Valentino A.&C.E. Is-6 ta’ Awwissu, 2013 6th August, 2013
  • 13,098 VERŻJONI ONLINE 251302(M) Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173 
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 13,099 Nru. 1213 No. 1213 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President The following declaration, made by the President of Malta ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik purposes of article 9(1) of the said Ordinance. l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88), l-Ordinanza. It-28 ta’ Novembru, 2013 Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the 28th November, 2013 File No: L846/88/2 Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President tat-18 ta’ Lulju, 1989, l-art Declaration by the President of Malta Whereas by declaration made by the President of Malta hawn taħt imsemmija kienet dikjarata meħtieġa mill-awtorità dated 18th July, 1989, the undermentioned land was declared tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet in terms of the provisions of the Land Acquisition (Public kompetenti għal skop pubbliku skont id-dispożizzjonijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. to be required by the competent authority for a public purpose Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land L-art li ġejja f’Ħaż-Żebbuġ: The following land in Ħaż-Żebbuġ: Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 49 metru kwadru, li tmiss Plot of land measuring about 49 square metres, bounded mil-Lvant ma’ proprjetà tal-Knisja, min-Nofsinhar ma’ on the East by Church property, on the South by property ma’ proprjetà ta’ Salvino Testaferrata Moroni Viani jew irjieħ property of Salvino Testaferrata Moroni Viani or more precise proprjetà tal-Prof. Dott. Francis Cremona, u mill-Majjistral verjuri. L-art hawn fuq imsemmija tidher murija bil-kulur isfar u of Prof. Dr Francis Cremona, and on the North West by boundaries. The abovementioned land is shown in yellow and marked mmarkata bħala plot 2 fuq il-pjanta L.D. Nru. 89/89, li wieħed as plot 2 on plan L.D. No. 89/89, which may be viewed Baviere, Valletta. Valletta. jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, Auberge de Illi d-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi ppubblikata għall-fini tal-Att I tal-2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija a bażi tal-1 ta’ Jannar, 2005 hu ta’ mija tlieta u sittin Ewro on demand at the Land Department, Auberge de Baviere, Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. The compensation offered for the abovementioned plot of land as on 1st January 2005 is one hundred and sixty-three
  • VERŻJONI ONLINE 13,100 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  u sitt ċenteżmi (€163.06), skont l-istima tal-Perit Fred. H. Euro and six cents (€163.06), according to the valuation din id-dikjarazzjoni. H. Valentino, A.&C.E. Valentino A.&C.E, li kopja tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ Ma’ din id-dikjarazzjoni qed tiġi ppubblikata site plan li turi l-immobbli msemmija. published with this declaration as made by of Architect Fred A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. (Iff.) George Abela (Sgd) George Abela President President 25/9/2013 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,101. 25/9/2013 This site plan is being published on page 13,101. Stima tal-Perit (Oriġinali bil-Malti) Architect’s valuation (original in Maltese) Art f’Ħaż-Żebbuġ Land in Ħaż-Żebbuġ Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet, skont As directed by the Commissioner of Land, in terms of l-Ordinanza dwar l-Akkwist tal-Artijiet (għal Skopijiet the Land Acquisition Ordinance (Public Purposes), I hereby hawn taħt deskritta f’Ħaż-Żebbuġ, li hi meħtieġa mill-Gvern described hereunder in Ħaż-Żebbuġ, which is required by Pubbliċi), qiegħed niffissa l-valur liberu u frank tal-proprjetà għal skop pubbliku, u dan wara li ħadt in konsiderazzjoni l-lokalità, kif ukoll ħwejjeġ oħra li jista’ jkollhom x’jaqsmu mal-valur tal-istess proprjetà. Plot 2 Biċċa art tal-kejl ta’ ċirka 49 metru kwadru, li assess the free and unencumbered price of the property the Government for a public purpose, after having taken into consideration the locality, as well as other matters which may be related to the value of the same property. Plot 2 Plot of land measuring about 49 square metres, tmiss mil-Lvant ma’ proprjetà tal-Knisja, min-Nofsinhar bounded on the East by Church property, on the South by ma’ proprjetà ta’ Salvino Testaferrata Moroni Viani jew irjieħ by property of Salvino Testaferrata Moroni Viani or more ma’ proprjetà tal-Prof. Dr Francis Cremona, u mill-Majjistral verjuri, liema art hija meqjusa bħala art agrikola fit-termini tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet, u hija delineata b’kulur isfar u mmarkata bhala plot numru 2 fuq il-pjanta L.D. nru 89/89. Il-biċċa art hawn fuq imsemmija a bażi tal-1 ta’ Jannar 2005 hija stmata għall-valur ta’ mija tlieta u sittin Ewro u sitt ċenteżmi (€163.06). ……………………………Omissis………………………… property of Prof. Dr Francis Cremona, and on the North West precise boundaries, which land is considered as agricultural land in terms of the Land Acquisition Ordinance, edged in yellow and marked as plot number 2 on plan L.D. No. 89/89. The abovementioned plot of land as on 1st January 2005 was valued for the price of one hundred and sixty-three Euro and six cents (€163.06). ……………………………Omissis………………………… (Iff.) Perit Fred H. Valentino A.&C.E (Sgd) Architect Fred H. Valentino A.&C.E Il-25 ta’ Mejju, 2010 25th May, 2010
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE 251402(M) 13,101
  • VERŻJONI ONLINE 13,102 Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  Nru. 1214 No. 1214 AKKWIST TA’ ART ACQUISITION OF LAND Din id-Dikjarazzjoni li ġejja, magħmula mill-President The following declaration, made by the President of Malta ta’ Malta bis-saħħa tal-artikolu 3 tal-Ordinanza dwar in terms of article 3 of the Land Acquisition (Public Purposes) hija ppubblikata skont u għall-finijiet tal-artikolu 9(1) ta’ dik purposes of article 9(1) of the said Ordinance. l-Akkwist ta’ Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88), l-Ordinanza. It-28 ta’ Novembru, 2013 Ordinance (Chapter 88), is published in terms and for the 28th November, 2013 File No: 18/74/I/2 Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta Illi b’dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta tal-24 ta’ Declaration by the President of Malta Whereas by declaration made by the President of Malta Ġunju, 1977, l-art hawn taħt imsemmija kienet dikjarata dated 24th June, 1977, the undermentioned land was declared id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet in terms of the provisions of the Land Acquisition (Public meħtieġa mill-awtorità kompetenti għal skop pubbliku skont għal Skopijiet Pubbliċi (Kapitolu 88) u illi l-Akkwist tagħha kellu jkun b’xiri assolut. to be required by the competent authority for a public purpose Purposes) Ordinance (Chapter 88) and that the acquisition thereof should have been by absolute purchase. Deskrizzjoni tal-Art Description of the Land L-art li ġejja fl-Imqabba:- The following land in Mqabba:- 1. Biċċa art tal-kejl ta’ madwar 179 metru kwadru, li tmiss 1. Plot of land measuring about 179 square metres, mit-Tramuntana, mil-Lvant u mix-Xlokk ma’ triq pubblika jew irjieħ verjuri. L-art hawn fuq imsemmija tidher immarkata bil-kulur ikħal bounded ont he North, East and South East by a public road or more precise boundaries. The abovementioned land is shown in blue and marked u ndikata bħala plot numru 2 fuq il-pjanta L.D. Nru. 230/75/B as plot number 2 on plan L.D. Nru. 230/75/B, which may Auberge de Baviere, Valletta. Baviere, Valletta. li wieħed jista’ jara fuq talba fid-Dipartiment tal-Artijiet, Illi d-Dikjarazzjoni tal-President ta’ Malta odjerna qiegħda tiġi maħruġa għall-fini tal-Att I tal-2006. Il-kumpens offrut għall-biċċa art hawn fuq imsemmija hu be viewed on demand at the Land Department, Auberge de Whereas the present Declaration made by the President of Malta is being published for the purposes of Act I of 2006. The compensation offered for the abovementioned plot of land ta’ elf sitt mija u sebgħin Ewro (€1,670) a bażi tal-1 ta’ Jannar, as on 1st January 2005 is one thousand, six hundred and seventy tagħha qed tiġi ppubblikata ma’ din id-dikjarazzjoni. declaration as made by of Architect Joseph Spiteri, A.&C.E. 2005 skont l-istima tal-perit Joseph Spiteri A.&C.E, li kopja Euro (€1,670), according to the valuation published with this
  • It-28 ta’ Novembru, 2013 VERŻJONI ONLINE Ma’ din id-dikjarazzjoni qed jigi ppubblikat site plan li juri 13,103 A site plan showing the mentioned immovable property is being published with this declaration. l-immobbli msemmija. (Iff.) George Abela (Sgd) George Abela President President 25/9/2013 25/9/2013 Din is-site plan qed tiġi ppubblikata f’paġna 13,104. This site plan is being published on page 13,104. Stima tal-Perit (Oriġinali bl-Ingliż) Architect’s valuation (original in English) Stima tal-art (Plot Nru. 2) fl-Imqabba Valuation of land (Plot No. 2) at Mqabba Fuq struzzjonijiet tal-Kummissarju tal-Artijiet intlabt nagħti stima rigward is-suġġett imsemmi hawn fuq. As directed by the Commissioner of Land I have been requested to provide a valuation in connection with the subject in the above caption. Il-proprjetà msemmija hija murija delineata bl-ikħal fuq drawing LD Nru: 230/75/B. The property in question is indicated edged in blue on drawing LD No: 230/75/B. Skont l-Ordinanza dwar l-Akkwist ta’ Artijiet, Kapitolu 88, In terms of the Land Acquisition Ordinance, Chapter 88, il-proprjetà hija meqjusa bħala art agrikola. L-art hija tal-kejl the property is considered as agricultural land. The land has superfiċjali ta’ 179 m . a superficial area of about 179 m2. 2 Is-sit imiss mit-Tramuntana, mil-Lvant u mix-Xlokk ma’ triq pubblika. The site is bounded on the North, East and South-East by a public road. Wara li kkunsidrajt il-lokalità tas-sit u fatturi kontributorji Taking into account the locality of the site and other oħra minn stimi li saru a bażi tas-sena 14/07/1977, il-valur tal- contributory factors from assessments carried out based on art fuq bażi libera u franka huwa ta’ sittin Ewro (€60.00). the year 14/07/1977, the value of the land on a freehold basis is sixty Euro (€60.00). Wara li kkunsidrajt il-lokalità tas-sit u fatturi kontributorji Taking into account the locality of the site and other oħra minn stimi li saru a bażi tas-sena 01/01/2005, il-valur contributory factors from assessments carried out based on tal-art fuq bażi libera u franka huwa ta’ elf, sitt mija u sebgħin the year 01/01/2005, the value of the land on a freehold basis Ewro (€1,670). is one thousand six hundred and seventy Euro (€1,670). (Iff.) Arkitett Dott. Joseph Spiteri (Sgd) Architect Dr Joseph Spiteri Id-29 ta’ Lulju, 2013 29th July 2013
  • 13,104 VERŻJONI ONLINE 252504(M) Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173 
  • VERŻJONI ONLINE It-28 ta’ Novembru, 2013 13,105 AvviŻI tal-Qorti – Court NoticeS 1889 B’dan l-Avviż ikun magħruf illi b’rikors ippreżentat filQorti Ċivili (Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja) fit-13 ta’ Novembru, 2013 numru 1103/2013 minn Paul u Mary, konjugi Montebello u ta’ wliedhom Pierre Montebello u Christine Montebello, fejn talbu li tiġi ddikjarata miftuħa favur tagħhom fi kwota ta’ kwart (1/4) indiviż kull wieħed u waħda minnhom is-suċċessjoni ta’ Roderick Montebello, (KI 409376M), ġuvni, iben l-istess Paul u Mary née Micallef, imwieled Pietà, kien residenti Rabat, Malta, u miet fil-limiti tar-Rabat, Malta, fis-7 ta’ Awwissu, 2013 ta’ 37 sena. It is hereby notified that by means of an application filed in the Civil Court (Voluntary Jurisdiction Section) on the 13th of November, 2013 number 1103/2013 by Paul and Mary, spouses Montebello, and their children Pierre Montebello and Christine Montebello, wherein they prayed that it be declared open in their favour in quote of one fourth (1/4) undivided share each, the succession of Roderick Montebello (ID 409376M), son of the said Paul and Mary née Micallef, born in Pietà, resided at Rabat, Malta, and died at the limits of Rabat, Malta, aged 37 years. Kull min jidhirlu li għandu interess huwa msejjaħ biex b’nota jagħmel l-oppożizzjoni tiegħu a tenur tal-Art. 537 (1) et seq. tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta. Thus whoever considers that he has an interest is called so that by means of a note he enters his opposition according to Article 537 (1) et seq. Cap.12 of the Laws of Malta. Reġistru tal-Qorti Ċivili, (Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja). Registry of the Civil Court, (Voluntary Jurisdiction Section). Illum 22 ta’ Novembru, 2013. Today the 22nd day of November, 2013. Marcel Bugeja Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali Marcel Bugeja For the Registrar Civil Courts and Tribunals 1890 Permezz ta’ digriet mogħti fil-25 ta’ Lulju, 2013 mill-Qorti Ċivili Prim’ Awla, fl-atti tal-ittra uffiċjali numru 1622/13, fl-ismijiet Direttur Ġenerali tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud vs Gaetano Falzon, ordnat is-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika a tenur tal-Artikolu 187 (3) tal-Kap. 12. By means of a decree of the 25th July, 2013 by the Civil Court First Hall in the records of the judicial letter number 1622/13, in the names Director General of Value Added Tax vs Gaetano Falzon, ordered the following publication for the purpose of service of the respondent in terms of Article 187 (3) of Cap. 12. Fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili. Illum 31 ta’ Mejju, 2013. In the First Hall of the Civil Court. Lil Gaetano Falzon (KI 868451M). To Gaetano Falzon (ID 868451M). Today 31st May, 2013. Permezz tal-preżenti, id-Direttur Ġenerali tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud ta’ Centre Point Building, Ta’ Paris Road, Birkirkara, jinterpellak ai termini tal-Artikolu 59 tal-Att XXIII tal-1998 sabiex fi żmien jumejn (2) min-notifika ta’ dana l-att, tħallas l-ammont ta’ €90,567.43 rappreżentanti ammont dovut minnek bħala Taxxa fuq il-Valur Miżjud. By the present, the Director General of Value Added Tax of Centre Point Building, Ta’ Paris Road, Birkirkara, calls upon you in terms of Article 59 of Act XXIII of 1998, so that within two days from service of this judicial act you pay the sum of €90,567.43 representing the amount due by you as Value Added Tax. Bl-ispejjeż u bl-imgħax skont l-Att XXIII tal-1998 fuq imsemmi sad-data tal-effettiv pagament. With costs and interest according to Act XXIII of 1998 above mentioned till the date of effective payment. Din l-interpellanza qed issir għall-finijiet u effetti kollha tal-liġi, u partikolarment, izda mhux esklussivament, sabiex tirrendi eżegwibbli t-titolu eżekuttiv li għandu l-istess Direttur Ġenerali tat-Taxxa fuq il-Valur Miżjud kontra tiegħek permezz ta’ avviż li ntbagħat lilek. This calling is being made for all effects and purposes of law in particularly but not exclusively, to render the executive title that the Director General of Value Added Tax has against you by means of a notice for payment sent.
  • 13,106 VERŻJONI ONLINE Fin-nuqqas, il-mittenti javżak li ser jgħaddi sabiex jeżegwixxi l-imsemmi titolu eżekuttiv li hu għandu kontra tiegħek permezz tal-mandati opportuni. Tant biex tirregola ruħek u tagħraf timxi. Gazzetta  tal-Gvern  ta’  Malta 19,173  In default, the interpellant warns you that he is going to execute the said executive title that he has against you by means of opportune warrants. So much so that you may know how to regulate yourself. Notifika: 1. Gaetano Falzon, Little Gozo Crt, Flat 31, Triq Giuseppe Calleja, Msida. Service: 1. Gaetano Falzon, Little Gozo Crt, Flat 31, Triq Giuseppe Calleja, Msida. Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 22 ta’ Novembru, 2013. Registry of the Superior Courts, today 22nd November, 2013. Alexandra Debattista Għar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali Alexandra Debattista For the Registrar, Civil Courts and Tribunals 1891 B’digriet mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’ Awla, fil-15 ta’ Novembru, 2013 fl-atti tar-Rikors Numru 1110/2013 JPG, fl-ismijiet Borg Joanne vs Tabone Jesmond, ġiet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika filkonfront tal-konvenut Jesmond Tabone, a tenur tal-Artikolu 187 (3) tal-Kap. 12. By means of decree given by the First Hall Civil Court, on the 15th November, 2013 in the records of the Application Number 1110/2013 JPG, in the names Borg Joanne vs Tabone Jesmond, the following publication was ordered for the purpose of service of the respondent Jesmond Tabone, in terms of Article 187 (3) of Cap. 12. In virtù ta’ dan l-Avviż qed jiġi mgħarraf illi l-kawża Rikors numru 1110/2013 JPG, fl-ismijiet Borg Joanne (KI 430075M) vs Tabone Jesmond (KI 420265M) ġiet imqiegħda fil-lista tal-kawżi li għandhom jinstemgħu nhar it-Tlieta, 10 ta’ Diċembru, 2013 fis-1.00 p.m. In virtue of this Notice it is being notified that the cause Application number 1110/2013 JPG, in the names Borg Joanne (ID 430075M) vs Tabone Jesmond (ID 420265M) was entered in the list of causes which are to be heard on Tuesday, 10th December, 2013 at 1.00 p.m. Notifka: Jesmond Tabone (KI 420265M). Notify: Jesmond Tabone (ID 420265M). Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 26 ta’ Novembru, 2013. Registry of the Superior Courts, today 26th November, 2013. Avv. Frank Portelli, LL.D. Għar-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali Adv. Frank Portelli, LL.D. For the Registrar, Civil Courts and Tribunals 1892 B’dan l-Avviż ikun magħruf illi b’rikors ippreżentat filQorti Ċivili Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja, fl-10 ta’ Mejju, 2013 Rikors Numru 458/2013 mill-Avukat Ġenerali, Joseph Camenzuli, iben Anthony u Maria Concetta née Sinagra, imwieled Ħ’Attard fit-18 ta’ Marzu, 1970 bil-karta tal-identita numru 467970(M) ġie inabilitat b’digriet tad-9 ta’ Awwissu, 2013. By means of an application filed in the Civil Court of Voluntary Jurisdiction Section, on the 10th May, 2013 Application number 458/2013 by the Attorney General, Joseph Camenzuli, son of Anthony and Maria Concetta née Sinagra, born in Ħ’Attard on the 18th March, 1970 holding identity card number 467970(M) was incapacitated by means of a decree given on the 9th August, 2013. Reġistru tal-Qorti Ċivili, (Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja). Registry of the Civil Court, (Voluntary Jurisdiction Section). Illum 22 ta’ Novembru, 2013. Today 22nd November, 2013. Alexandra Debattista Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali Alexandra Debattista For the Registrar Civil Court and Tribunals
  • Ippubblikat mid-Dipartiment tal-Informazzjoni (doi.gov.mt) — Valletta — Published by the Department of Information (doi.gov.mt) — Valletta Mitbugħ fl-Istamperija tal-Gvern fuq karta riċiklata— Printed at the Government Printing Press on recycled paper