Mládež a média
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Mládež a média

on

 • 7,654 views

Stiahnite si publikáciu:

Stiahnite si publikáciu:
Norbert Vrabec: Mládež a médiá - Mediálna gramotnosť mladých ľudí na Slovensku (2008)
ISBN: 978-80-8072-074-2

Statistics

Views

Total Views
7,654
Views on SlideShare
7,654
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
62
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Mládež a média Mládež a média Document Transcript

 • Mladez a media Medialna gramotnost mladych ludi na Slovensku ` Mládež a médiá Mediálna gramotnosť mladých ľudí na Slovensku norbert vrabec
 • 00 obsah [obsah] uvodom 01 Kapitola 1 03 Mediálna gramotnosť – kľúčová kompetencia pre 21.storočie 1.1 Mediálna gramotnosť v informačnej a znalostnej spoločnosti 3 1.2 Mediálna gramotnosť v kontexte kľúčových kompetencií 5 1.3 Súčasný stav výskumu v oblasti mediálnej gramotnosti mladých ľudí 8 Kapitola 2 10 Výskum Mládež a médiá – Mediálna gramotnosť mladých ľudí na Slovensku 2.1 Parametre výskumnej úlohy 10 2.2 Ciele a hypotézy výskumu 10 2.3 Metodológia výskumu 11 2.4 Zber dát 11 Kapitola 3 12 Interpretácia výsledkov výskumu 3.1 Prístup k médiám 12 3.2 Výber a analyzovanie mediálneho obsahu 19 3.3 Hodnotenie a tvorba mediálneho obsahu 25 Kapitola 4 33 Závery a odporúčania výskumu 4.1 Závery výskumu 33 4.2 Odporúčania výskumu 35
 • 01 uvodom uvodo uvodom [úvodom] édiá a mediálna komunikácia predstavujú veľmi osobný rozvoj, byť empatický, rešpektovať M významný zdroj skúseností, zážitkov a poznatkov pre čoraz širší okruh príjemcov, mladých ľudí nevynímajúc. Žijeme v mediálne saturovanej dobe, ktorá kultúrnu rôznorodosť, ľudské práva a podobne. Mladí ľudia si však tieto a ďalšie dôležité je doslova presiaknutá obrovským množstvom podnetov kompetencie určite neosvoja v prípade, ak valiacich sa na človeka z jednotlivých druhov tlačených zostanú len v pozícii pasívnych konzumentov i elektronických médií. médií, ak mediálnu produkciu a s ňou spojené Vplyv médií na celú spoločnosť je evidentný. Ich sofistikované marketingové stratégie budú pôsobenie je dôležitým nástrojom socializácie jednotlivca len automaticky prijímať a identifikovať sa od najútlejšieho veku, médiá vplývajú na formovanie s hodnotami a obrazom sveta, ktoré sú našich postojov, názorov, úsudkov i hodnotenia reality. v nich obsiahnuté. Stále významnejšiu pozíciu zaujímajú médiá Dospievajúci mladý človek hľadajúci v živote mladých ľudí. Tí na jednej strane patria vlastnú identitu vníma médiá ako prirodzenú k najpočetnejším a najaktívnejším užívateľom súčasť svojho života. Zväčša však nemá záujem, jednotlivých mediálnych technológií. Na strane aby sme ho od vplyvu médií chránili, prípadne druhej sú však zároveň jednou z najatraktívnejších autoritatívne určovali, čo z mediálnej produkcie cieľových skupín pre mediálny priemysel. Mladí ľudia sú je preňho vhodné a čo mu naopak škodí. primárnym publikom nielen pre predajcov počítačových Takéto násilne vnútené „cenzorské“ prístupy hier, ale aj pre veľkú časť tvorcov reklamy, televíznych sú už vopred odsúdené na neúspech, pretože programov, tínedžerských časopisov, rozhlasových nerešpektujú osobnosť mladého človeka a mnohé staníc či tzv. nových médií fungujúcich v prostredí špecifická súvisiace s procesom jeho internetu. Odolať tomuto obrovskému tlaku, ktorý dospievania a socializácie. navyše väčšina mladých ľudí vníma ako úplne Cieľom mediálnej prirodzenú a integrálnu súčasť svojich životov, je čoraz gramotnosti ako ťažšie. kľúčovej kompetencie Problémom dospievajúcich v súčasnej globálnej potrebnej pre život spoločnosti už vonkoncom nie je nedostatok informácií. v informačnej Tie majú možnosť získať skutočne z najrôznejších a znalostnej zdrojov, v najrôznejšej kvalite a v širokom spektre spoločnosti by preto formátov. Kľúčovou zručnosťou dneška je skôr mal byť skôr rozvoj schopnosť vyhľadávať a identifikovať v médiách tie schopnosti orientovať sa informácie, ktoré mladému človeku umožnia úspešne v najrôznejších mediálnych sa začleniť do spoločenského, študijného a neskôr obsahoch a faktoroch pracovného života, efektívne komunikovať s rovesníkmi ovplyvňujúcich ich vznik i dospelými členmi komunity, rozlišovať príležitosti pre a pôsobenie na publikum. Mladí View slide
 • 02 uvodom ľudia musia mať možnosť poučeného výberu média, ktoré Štátneho pedagogického ústavu). Po vyhodnotení by najlepšie napĺňa ich individuálne a skupinové potreby – či sa projekt mal rozšíriť aj na ďalšie školy, čomu však musí už ide o získavanie informácií, formálne a neformálne predchádzať odborná príprava učiteľov a lektorov. vzdelávanie, voľnočasové aktivity alebo zábavu. V rámci tejto publikácie prezentujeme výsledky Pri každom z prijímaných mediálnych obsahov je pilotného výskumu Mládež a médiá, ktorý mapuje však dôležité uvedomovať si špecifický rámec mediálnej aktuálny stav mediálnej gramotnosti mladých ľudí na komunikácie, ktorej je mladý človek súčasťou a ktorá Slovensku. Výskum tohto zamerania sa u nás zatiaľ ovplyvňuje jeho reflexiu okolitého sveta. Schopnosť nerealizoval – k dispozícii sú len vyhľadávať, analyzovať, interpretovať a kriticky hodnotiť staršie čiastkové výskumné mediálne produkty v najrôznejších formátoch patrí do výstupy orientované na kategórie najdôležitejších životných zručností. V dobe niektoré parciálne problémy interaktívnych médií ju dopĺňa čoraz aktuálnejšia životná súvisiace so vzťahom človeka zručnosť spočívajúca v samostatnom vytváraní textových, a médií. zvukových či obrazových informácií, ktoré môžu zdieľať aj Dúfame, že predkladané ostatní ľudia. výsledky výskumu, ako aj Takto definovanej reflexie a aktívneho prístupu následne formulované ku komunikácií je schopný len človek s istým stupňom závery a odporúčania, mediálnej gramotnosti. Jej osvojenie vo forme poslúžia ako inšpiratívny formálneho i neformálneho vzdelávania je hlavným zdroj poznania a ďalšieho cieľom mediálnej výchovy, ktorá žiaľ na Slovensku nemá rozvoja tejto, zatiaľ málo takmer žiadnu tradíciu. prebádanej, problematiky. Veríme, že výstupy nášho Mediálna výchova, ako multidisciplinárny odbor projektu dobre poslúžia zasahujúci širokú škálu spoločenských vied, má za sebou už všetkým záujemcom o rozvoj niekoľko desiatok rokov trvajúcu históriu. Podľa viacerých mládežníckej politiky, ľuďom medzinárodných prieskumov1 sú však úroveň a podmienky pracujúcim s deťmi zavádzania tejto disciplíny do praxe v jednotlivých a mládežou na krajinách veľmi rozdielne. Existujú štáty, kde má mediálne profesionálnej či vzdelávanie dlhodobú tradíciu a adekvátnu podporu dobrovoľníckej báze, spoločnosti, ale aj krajiny, kde je mediálna výchova pre ako aj ďalším aktérom širšiu verejnosť prakticky neznámym pojmom. zainteresovaným Do druhej kategórie krajín jednoznačne patrí aj v tejto oblasti. Slovensko, kde systematické zavádzanie mediálneho vzdelávania do oficiálneho školského systému stále nepreniklo. Obdobná situácia je aj v oblasti neformálneho vzdelávania. K určitému posunu v tejto oblasti došlo až v školskom roku 2005/2006 v súvislosti so začiatkom experimentálneho overovania nepovinne voliteľného predmetu mediálna výchova niekoľkých vybraných základných školách a osemročných gymnáziách (projekt View slide
 • 03 kapitola 1 itola Medialna gramotnost – klucova kompetencia pre 21. storocie [Mediálna gramotnosť – kľúčová kompetencia pre 21. storočie] 1.1 Mediálna gramotnosť v informačnej a znalostnej spoločnosti ominantnou požiadavkou umožňujúcou úspešné médií, akceptovať ich významný dopad a vplyv D začlenenie sa mladého človeka do globálnej spoločnosti je čo najefektívnejšie osvojenie si komplexnej sady vedomostí, zručností a postojov. na súčasnú kultúru a človeka. Mediálna gramotnosť by preto nemala byť odsúvaná na okraj záujmu ako parciálna záležitosť, ale Prostredie čoraz viac saturované informáciami, široko rešpektovaná ako základné ľudské právo. Tento médiami a novými technológiami podporuje snahy aspekt zdôrazňuje aj Dohovor o právach dieťaťa3. jednotlivých štátov rozvíjať u mladých ľudí také životné V dokumente prijatom v roku 1989 Valným zhromaždením zručnosti, ktoré im umožnia veľmi flexibilne reagovať Spojených národov (OSN) sa v Článku 13 uplatňuje a vyrovnávať sa s rýchlymi a častými zmenami právo detí a mládeže na slobodu vyjadrovania. „Toto v osobnom, spoločenskom i pracovnom živote. právo zahŕňa slobodu vyhľadávať, prijímať a rozširovať Tieto zručnosti by mali zároveň podporovať informácie každého druhu bez ohľadu na hranice, či už kultúrnu rôznorodosť, pluralizmus, demokratický ústne, písomne alebo tlačou, prostredníctvom umenia dialóg, kritické myslenie, samostatné vyjadrovanie sa alebo inými prostriedkami podľa voľby dieťaťa.“ a prezentáciu vlastných postojov, ako i ďalšie dôležité Článok 17 proklamuje právo detí a mládeže mať zručnosti charakteristické pre život v 21. storočí. Jednou prístup k širokej škále médií a zdrojov informácií. Malo z týchto kľúčových kompetencií, ktoré majú veľmi by ísť najmä o informácie a materiály „...z rôznych praktický význam pre každého jednotlivca i spoločnosť národných a medzinárodných zdrojov, predovšetkým ako celok, je jednoznačne mediálna gramotnosť. takých, ktoré sú zamerané na rozvoj sociálneho, duchovného a mravného blaha dieťaťa a tiež jeho Význam a rastúca dôležitosť tohto fenoménu sa telesného a duševného zdravia.“ plasticky odráža i v aktuálnych dokumentoch Článok 31 identifikuje právo na voľný čas a súvisiacej legislatívne prijatých na národnej a participáciu na kultúrnom živote, ktorých i medzinárodnej úrovni. Jednou z prvých inštitúcii, ktorá súčasťou je aj slobodné vytváranie a distribúcia pochopila význam kontinuálnej prípravy na spolužitie textových, obrazových a zvukových diel. s médiami, bolo UNESCO, ktoré už v roku 1982 prijalo Všetky atribúty začlenené v Dohovore tzv. Grünwaldskú deklaráciu2. Dokument zdôrazňuje o právach dieťaťa sú integrálnou súčasťou jednotlivých zodpovednosť celej spoločnosti za prípravu mladých ľudí komponentov mediálnej gramotnosti. Tá navyše na život vo svete silných obrazov, slov a zvukov. Deti nezabezpečuje len jednoduchý prístup mladých a mládež potrebujú byť gramotné vo všetkých týchto ľudí k informáciám, ale vytvára aj dôležité zručnosti troch symbolických systémoch. Vlády a zainteresované a predpoklady na aktívne hodnotenie a kritickú inštitúcie by preto podľa deklarácie mali, namiesto interpretáciu obsahovej i vizuálnej stránky mediálnych odsudzovania alebo jednoznačného schvaľovania sily produktov.
 • 04 kapitola 1 Významným rysom mediálne gramotného mladého používať mediálne technológie efektívne k prístupu, človeka je tiež schopnosť rozoznávať v mediálnych zhromažďovaniu, obnovovaniu a zdieľaniu obsahu posolstvách manipulatívne prvky, odhaľovať rodové tak, aby uspokojil svoje individuálne a skupinové stereotypy, rasové predsudky, intoleranciu voči násilným potreby a záujmy, prejavom a podobne. Mediálna gramotnosť ich učí ako nadobúdať prístup a realizovať informovaný výber sa vyrovnávať s informačným preťažením a neustále zo širokej škály mediálnych foriem a obsahov rastúcou komercializáciou mediálneho prostredia. z rozdielnych kultúrnych a inštitucionálnych zdrojov, V rámci európskej dimenzie rozvoja mediálnej porozumieť tomu, ako a prečo sú mediálne obsahy gramotnosti nemožno opomenúť ani dôležitý dokument vytvárané, ako aj s nimi súvisiaci technický, právny, Parlamentného zhromaždenia Rady Európy4, ktoré už ekonomický a politický kontext, pred ôsmimi rokmi prijalo nasledovné stanovisko: kriticky analyzovať techniky, jazyk a konvencie „Mediálnu výchovu možno definovať ako používané v médiách a význam ich posolstiev, praktické vyučovanie zacielené na budovanie mediálnej používať média tvorivo na vyjadrenie kompetencie, chápanej ako kritický a rozlišujúci postoj a komunikovanie myšlienok, informácií a názorov, voči médiám s cieľom vytvárať vyrovnaných občanov, identifikovať, zabrániť, alebo odmietnuť mediálne schopných vynášať vlastné súdy na základe dostupných obsahy a služby, ktoré môžu byť nežiadúce, urážlivé, informácií. Umožňuje im to prístup k potrebným pohoršujúce a škodlivé, informáciám, ich analýzu a schopnosť identifikovať efektívne používať média na upevňovanie ekonomické, politické, sociálne a/alebo kultúrne záujmy, demokratických práv a občianskych slobôd. ktoré za nimi stoja. Mediálna výchova učí jednotlivcov interpretovať Mladí ľudia požadujú informácie, ktoré spĺňajú ich a vytvárať posolstvá, vyberať najvhodnejšie médiá pre súčasné potreby, ale zároveň neobsahujú predsudky, komunikáciu a prípadne vyslovovať názory k ponuke alebo urážlivé poznámky voči dospievajúcej generácii. médií a ich výstupom. Zdôrazňujú tiež široké spektrum informácií, ktoré sú Mediálna výchova umožňuje ľuďom vykonávať cielené, menej centralizované a sú súčasťou stratégie svoje právo slobody vyjadrovania a právo na akceptujúcej myslenie a postoje mladých ľudí. Vyplýva informácie. Je prínosom nielen pre ich osobný rozvoj, to z konzultácií vedených pri príprave dokumentu Nový ale posilňuje účasť a interaktivitu v spoločnosti. impulz pre európsku mládež – Biela kniha Európskej V tomto zmysle ich pripravuje na demokratické únie6. V súvislosti so vzťahom mládeže a mediálneho občianstvo a politickú uvedomelosť.“ prostredia sa v dokumente zdôrazňuje aktívne Čoraz väčšiu pozornosť mediálnemu využívanie nových komunikačných technológií, ktoré vzdelávaniu a mediálnej gramotnosti venuje „lepšie vyhovujú požiadavkám na participáciu, ktorej i Európska komisia, podľa ktorej je táto charakter sa postupne presúva od kolektívnej participácie kompetencia dôležitá pre správne porozumenie k viac individuálnym formám.“(s.35) spoločnosti, v ktorej žijeme, a umožňuje Aplikáciu všetkých foriem práce s informáciami občanom efektívnejšie participovať pre mládež a garanciu ich dostupnosti vo všetkých na demokratickom živote. formátoch (tlačené i elektronické médiá) zdôrazňuje Podľa Európskej charty mediálnej aj Európska charta informácií pre mládež 7, ktorá bola gramotnosti5 by mediálne gramotný človek mal byť prijatá v novembri 2004 v Bratislave. schopný:
 • 05 kapitola 1 1.2 Mediálna gramotnosť v kontexte kľúčových kompetencií ediálna gramotnosť znamená vlastne rozšírenú Ako vhodný príklad možno uviesť komunikáciu M informačnú a komunikačnú zručnosť, ktorá zároveň spôsobuje zmenu charakteru informácií v spoločnosti. Nadobudnutie zručností s ňou spojených v materinskom jazyku, ktorá zahŕňa „schopnosť vyjadrovať a tlmočiť koncepty, myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou (počúvanie, posilňuje v ľuďoch kritické myslenie, ale zároveň hovorenie, čítanie a písanie) a z jazykového hľadiska podporuje kreatívne schopnosti, v prostredí stále interaktívne reagovať primeraným a kreatívnym sa rozširujúceho množstva mediálnych posolstiev spôsobom v rôznych spoločenských a kultúrnych používajúcich obraz, slovo a zvuk. Práve z tohto súvislostiach; vo vzdelávaní a odbornej príprave, v práci, dôvodu možno mediálnu gramotnosť zaradiť medzi doma a vo voľnom čase.“ Ide aj „...o schopnosť rozlišovať najzákladnejšie životné zručnosti pre 21. storočie. a používať rôzne typy textov, vyhľadávať, zhromažďovať V tejto súvislosti je potrebné analyzovať, aké miesto a spracovávať informácie, používať pomôcky, formulovať zaujíma tento druh gramotnosti v kontexte jednotlivých a vyjadrovať svoje ústne a písomné argumenty kľúčových kompetencií. Pri objasnení tohto problému presvedčivým spôsobom, primeraným danému kontextu.“ je nevyhnutné spomenúť, že mediálna gramotnosť má Podobne digitálna kompetencia je multidimenzionálny charakter. Vo vzťahu k štruktúre charakteristická mnohými vedomosťami a zručnosťami, a definícii jednotlivých kompetencií to znamená, že ktoré sú bezpodmienečne nutné aj pre zvládnutie vedomosti, zručnosti a postoje charakteristické pre mediálnej gramotnosti. Jej základné parametre mediálnu gramotnosť možno identifikovať vo veľmi totiž tvorí „sebaisté a kritické používanie technológií širokom rámci kľúčových kompetencií. informačnej spoločnosti na pracovné účely, vo voľnom Vyššie uvedenú premisu budeme ilustrovať čase a na komunikáciu. Je založená na základných na referenčnom rámci kľúčových kompetencií, ktorý zručnostiach v IKT: používanie počítača na získavanie, prijal Európsky parlament a Rada 18. decembra 2006 posudzovanie, ukladanie, tvorbu, prezentáciu a výmenu (Odporúčanie č.2006/962/ES)8 informácií a na komunikáciu a účasť v spolupracujúcich sieťach prostredníctvom internetu.“ Dokument podrobne špecifikuje nasledovných osem kľúčových kompetencií: Mladí ľudia by mali nadobudnúť aj zručnosť 1) Komunikácia v materinskom jazyku naučiť sa samostatne a efektívne učiť, čoho 2) Komunikácia v cudzích jazykoch základnou podmienkou je schopnosť vyhľadávania, 3) Kompetencie v oblasti matematiky, vedy a techniky triedenia a spracovávania širokej škály informácií. 4) Digitálna kompetencia Veľká časť z nich je dostupná práve prostredníctvom 5) Schopnosť naučiť sa učiť klasických, ale najmä interaktívnych médií. „Naučiť sa 6) Spoločenské a občianske kompetencie učiť sa“ je schopnosť pokračovať a zotrvať v učení sa, 7) Iniciatívnosť a podnikavosť organizovať si ho pomocou efektívneho manažmentu 8) Kultúrne povedomie a vyjadrovanie času a informácií, a to individuálne alebo v skupinách. Zdrojom čoraz väčšieho objemu poznatkov o svete sú Jednotlivé prvky mediálnej gramotnosti sú práve médiá. Schopnosť efektívneho učenia preto obsiahnuté vo väčšine vyššie uvedených kompetencií. do veľkej miery závisí od využívania jednotlivých
 • 06 kapitola 1 mediálnych technológií, schopnosti preferovať a expresívne pohľady jednotlivca s názormi ostatných v médiách informácie, ktoré sú pre učenie novým a určovať a uvedomovať si spoločenské a hospodárske impulzom či obohatením. Na druhej strane táto príležitosti v kultúrnych aktivitách. spôsobilosť umožňuje mediálne gramotnému človeku Podobné súvislosti a spoločné styčné body medzi „filtrovať“ tie mediálne podnety, ktoré k procesu kľúčovými kompetenciami a mediálnou gramotnosťou efektívneho učenia sa vôbec neprispievajú, prípadne ho nájdeme aj v ostatných medzinárodných dokumentoch i brzdia. a legislatíve, ktoré s touto problematikou súvisia. Veľmi široké zastúpenie majú zručnosti spojené Vhodným príkladom môže byť prístup Organizácie pre s mediálnou gramotnosťou aj v rámci spoločenských hospodársku spoluprácu a rozvoj v Európe (OECD). a občianskych kompetencií. Občianska kompetencia V roku 2001 publikovala dokument The Definition and umožňuje jednotlivcom zúčastňovať sa na občianskom Selection of Key Competencies9 rozlišujúci tri základné živote založenom na znalosti spoločenských kategórie kompetencií: a politických konceptov a štruktúr, ako i prijatí záväzku 1) Interaktívne využívanie nástrojov aktívnej a demokratickej účasti. Reflexia a hľadanie 2) Interakcia v rámci heterogénnych skupín týchto súvislostí je veľmi efektívna a zasadená 3) Autonómne správanie do praktického kontextu práve prostredníctvom mediálneho vzdelávania. Každá z týchto kompetencií obsahuje viacero Základné zručnosti v rámci tejto kompetencie podrobne štruktúrovaných podkategórií, vrátane navyše zahŕňajú „schopnosť konštruktívne komunikovať takzvaných indikátorov prejavu. Jedným z ústredných v rozličných prostrediach, byť tolerantný, vyjadrovať odlišné posolstiev tohto materiálu je, že kľúčové kompetencie stanoviská a porozumieť im, vyjednávať so schopnosťou nemožno vnímať autonómne, ale skôr ako vzájomne sa vytvárať dôveru a cítiť empatiu.“ Tieto ciele je možné ovplyvňujúce a prelínajúce fenomény uplatniteľné dosiahnuť práve prostredníctvom mediálnej výchovy, v najrozličnejších kontextoch. ktorej dôležitou súčasťou je správne identifikovanie Tento multidimenzionálny prístup je a prekonávanie stereotypov prezentovaných v médiách. najvhodnejšie ilustrovať na základnej kategórii Ide predovšetkým o rodové, etnické, rasové a ďalšie kompetencií nazvanej Interaktívne využívanie predsudky, ktorých zjednodušená prezentácia nástrojov. K najdôležitejším indikátorom, ktoré ju a stereotypné posudzovanie sú typické napríklad pre charakterizujú, patria nasledovné: televízne spravodajstvo, ale aj iné mediáne formáty. vedieť vyhľadávať, zatrieďovať a využívať informácie V kontexte mediálnej gramotnosti zohráva z rôznych informačných prameňov, dôležitú úlohu tiež produkčná zložka – teda schopnosť nachádzať súvislosti medzi informačnými zdrojmi, človeka samostatne vytvárať textové, obrazové či rozlišovať podstatné informácie od nepodstatných, zvukové informácie a sprostredkovávať ich ostatným používať informácie v nových kontextoch, záujemcom. Tento aspekt sa naplno prejavuje v ôsmej kriticky myslieť a vyjadrovať svoj názor, kompetencii nazvanej – kultúrne povedomie vedieť formulovať otázky, a vyjadrovanie. Jej dôležitou súčasťou je „uvedomovanie vyberať si najvhodnejšie médiá, využívať ich ako si dôležitosti kreatívneho vyjadrovania myšlienok, nástroj komunikácie, sebarealizácie a prostriedok skúseností a emócií prostredníctvom rôznych médií vrátane učenia sa, hudby, scénických umení, literatúry a výtvarných umení.“ orientovať sa v širokej škále mediálnych produktov Tieto zručnosti zahŕňajú tiež schopnosť spájať kreatívne a kriticky ich hodnotiť,
 • 07 kapitola 1 prijímať pozitívne mediálne podnety a odmietať tie, ktoré nás ohrozujú. Vyššie uvedené spôsobilosti sú veľmi typické pre mediálnu gramotnosť, ale uplatnenie nachádzajú aj širokej škále ďalších životných zručností potrebných pre život globálnej spoločnosti. Mediálnu gramotnosť preto treba vnímať predovšetkým ako kritický a rozlišujúci postoj voči médiám s cieľom vytvárať vyrovnaných občanov, schopných vynášať vlastné súdy na základe dostupných informácií, interpretovať a vytvárať posolstvá, vyberať najvhodnejšie médiá pre komunikáciu, ako aj identifikovať ekonomické, politické, sociálne a ďalšie záujmy, ktoré za nimi stoja.
 • 08 kapitola 1 1.3 Súčasný stav výskumu v oblasti mediálnej gramotnosti mladých ľudí ýskum mediálnej gramotnosti mladých c) interpretácia a integrácia myšlienok a informácií, V ľudí, ale ani dospelých členov populácie, nemá v našich podmienkach takmer žiadnu tradíciu. V uplynulých rokoch sa síce zrealizovalo d) skúmanie a hodnotenie obsahu, jazyka a prvkov textu. Čitateľská gramotnosť (medzinárodný prieskum PISA)12 niekoľko výskumných projektov, ktoré čiastočne Ide o prieskum OECD zameraný na prieskum túto problematiku pokrývali, avšak samostatný vedomostí žiakov v oblasti čitateľských kompetencií, výskum úrovne všeobecnej mediálnej gramotnosti matematiky a prírodných vied. Čitateľská gramotnosť je sa doteraz neuskutočnil. V nasledujúcom prehľade definovaná ako „porozumenie, používanie a uvažovanie uvádzame stručnú charakteristiku tých výskumných o písomných textoch, aby jedinec dosiahol svoje ciele, úloh realizovaných v SR, ktoré svojím obsahovým rozšíril si vedomosti a potenciál a aby sa zúčastňoval zameraním pokrývali aspoň niektoré aspekty mediálnej života spoločnosti.“ gramotnosti. Pre orientáciu uvádzame aj základné PISA rozlišuje tieto tri čitateľské kompetencie: informácie o niektorých najčerstvejších zahraničných a) získavanie informácií, b)interpretácia textov, výskumoch zaoberajúcich mediálnou gramotnosťou, c) uvažovanie a hodnotenie. Z výsledkov slovenskej časti alebo niektorými jej aspektmi. prieskumu vyplynulo, že žiaci majú skôr faktografické a encyklopedické vedomosti, ako schopnosti z oblasti Digitálna gramotnosť na Slovensku (2007)10 interpretačných zručností. Inštitút pre verejné otázky zverejnil výskumnú správu Digitálna gramotnosť na Slovensku 2007. Čitateľské a občianske kompetencie študentov13 Výskum bol realizovaný prostredníctvom empirického Témou čitateľských kompetencií sa zaoberal kvantitatívneho výskumu na výberovej vzorke druhý blok otázok sociologického prieskumu s názvom 1 149 respondentov vo veku od 14 rokov až po občanov „Participácia študentov na samospráve stredných dôchodkového veku. Je to už druhý zo série výstupov a vysokých škôl Slovenska“. Výskum kládol primeraný projektu Digitálna gramotnosť na Slovensku, ktorý dôraz aj na preskúmanie vedomostí a kompetencií mapuje od roku 2005 jeden z kľúčových predpokladov dôležitých pre občiansku a politickú participáciu úspešnej transformácie na informačnú spoločnosť mladých ľudí. a znalostnú ekonomiku. Občianska gramotnosť 14 Čitateľská gramotnosť (medzinárodný prieskum PIRLS)11 Medzinárodný výskum CIVED (Civic Education Medzinárodný prieskum PIRLS testuje žiakov Study) skúmal úroveň občianskych vedomostí, vo veku 15 rokov. Predmetom výskumu je aj čitateľská zručností a postojov u 14-ročných žiakov. Popri gramotnosť definovaná ako „schopnosť porozumieť faktografických vedomostiach sa zaoberal aj tým, ako a používať také písomné a jazykové formy, ktoré dokážu žiaci interpretovať dokumenty s občianskym spoločnosť vyžaduje a/alebo ktoré majú hodnotu pre a politickým obsahom. Projekt CIVED vytvoril testovacie jednotlivca.“ Výskum používa literárne aj informačné nástroje, ktoré hodnotili päť občianskych kompetencií. texty. PIRLS skúma tieto štyri čitateľské kompetencie: Jednou zo sledovaných kompetencií boli „interpretačné a) porozumenie explicitne vyjadreným informáciám zručnosti v oblasti materiálov s občianskym a politickým a ich vyhľadávanie, b) vyvodenie priamych záverov, obsahom“.
 • 09 kapitola 1 Charakteristika tejto kompetencie: interpretovať produkty populárnej kultúry, média a nové technológie vyjadrenia s politickým obsahom, rozlíšiť medzi faktom v domácom prostredí. Výskumná vzorka: 1852 rodičov a názorom, interpretovať krátky článok z novín a pod. a opatrovateľov detí. Kľúčovým zistením bolo, že deti a mládež sú v kontakte s médiami a novými Mladý človek a televízne spravodajstvo15 technológiami prakticky od narodenia a zohrávajú v ich Starší výskum z roku 2001 sa zaoberal vzťahom životoch čoraz dôležitejšiu úlohu. stredoškolákov k obsahu televízneho spravodajstva. Výskumnú vzorku tvorilo 875 študentov stredných Médiá v živote mladých ľudí 19 škôl. Cieľom bolo zmapovať frekvenciu využívania Výskum Generation M - Media in the lives jednotlivých elektronických spravodajských médií ako of 8-18 year-olds sa uskutočnil v USA v roku 2005. zdrojov relevantných informácií o dianí na Slovensku Poskytuje údaje dokumentujúce charakteristiku a vo svete. a trendy používania médií mladými ľuďmi. Dáta boli získané v rámci rozsiahleho výskumu na vzorke Mládež a voľný čas 16 2032 respondentov vo veku od 8 do 18 rokov, V septembri roku 1999 uskutočnila Rada mládeže prostredníctvom anonymných dotazníkov zameraných Slovenska spolu s Agentúrou sociálnych analýz ASA najmä na zvyklosti súvisiace s používaním médií. sociologický prieskum o predstavách mladých ľudí o trávení voľného času. Jedna časť výskumnej úlohu Mladí ľudia a Internet 20 sa zamerala aj na vzťah mladých ľudí k získavaniu Britský výskum z roku 2004 sa zaoberal informácií prostredníctvom počítačov a internetu. skúsenosťami detí, mladých ľudí a ich rodičov s používaním internetu a mobilných technológií. Bezpečný internet17 Skúmal prostredia, v ktorých sa na internet pripájajú, Respondentmi v rámci kvalitatívneho prieskumu aké obsahy vyhľadávajú, zručnosti pri používaní Eurobarometra boli deti vo vekovej kategórii 9 – 10 vyhľadávacích nástrojov, ako aj ich reakcie na a 12 – 14 rokov zo všetkých členských štátov EÚ, ako aj nevyžiadaný a škodlivý obsah. Nórska a Islandu. Oslovených bolo 28 340 respondentov z 28 európskych krajín. Otázky boli veľmi podrobne EIAA Mediascope Europe 200721 zamerané na to, ako používajú on-line technológie Prieskum uskutočnila v októbri 2007 Európska a ako by reagovali na problémy a riziká, ktorým môžu asociácia interaktívnej reklamy EIAA. Skupinu byť vystavení pri používaní internetu a mobilných respondentov tvorili mladí ľudia vo veku 16 až 24 rokov. telefónov. Z výsledkov prieskumu je taktiež jasné, že EÚ Na telefonickom prieskume sa zúčastnilo sedemtisíc potrebuje proaktívne vzdelávanie v on-line médiách, ako ľudí z Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska, Španielska, aj informovať rodičov o možnostiach a rizikách nových Talianska, troch škandinávskych krajín, Belgicka médií. a Holandska. Používanie produktov populárnej kultúry 18 Výskum Digital beginnings: Young children‘s use of popular culture, media and new technologies sa uskutočnil od septembra 2004 do júla 2005 vo Veľkej Británii. Zaoberal sa tým, ako deti používajú
 • 10 kapitola 2 Vyskum Mladez a media – Medialna gramotnost mladych ludi na Slovensku [Výskum Mládež a médiá – Mediálna gramotnosť mladých ľudí na Slovensku] ediálnu gramotnosť vnímame ako jednu z kľúčových spoločnosti. Tieto zručnosti sa najintenzívnejšie rozvíjajú M kompetencií, ktorá sa musí stať nevyhnutnou výbavou pre život detí a mládeže v globálnej predovšetkým v období detstva a dospievania – zasahujú pritom kognitívnu, emocionálnu i etickú dimenziu človeka. 2.1 Parametre výskumnej úlohy ri koncipovaní parametrov výskumnej úlohy sme prístup k informáciám z médií, analyzovať ich, podrobiť P vychádzali z definície mediálnej gramotnosti, ktorá patrí v odborných kruhoch k najrozšírenejším a najviac citovaným. Ide o nasledovnú všeobecnú definíciu, ich hodnoteniu a byť schopný samostatne informácie vytvárať. Uvedené štyri prvky tvoria zároveň podstatu najdôležitejších kompetencií, ktoré by si mal mediálne na ktorej sa v roku 1992 zhodli účastníci medzinárodnej gramotný človek osvojiť. Z vyššie uvedených dôvodov sa konferencie v americkom The Aspen Institute Wye Center: preto v našej výskumnej úlohe venujeme predovšetkým „Mediálna gramotnosť je schopnosť prístupu, zisťovaniu toho, aká je u mladých ľudí kvalitatívna úroveň analyzovania, hodnotenia a vytvárania informácií základných mediálnych kompetencií – teda schopnosť so špecifickými výstupmi a v rôznych formátoch.“ 22 vyhľadávať, analyzovať, kriticky hodnotiť a produkovať V tejto formulácii sa rozlišujú štyri základné informácie v rôznych formátoch. parametre mediálnej gramotnosti: schopnosť získať 2.2 Ciele a hypotézy výskumu ieľmi výskumného projektu Mládež a médiá - obsahu diskutujú s rovesníkmi, rodičmi, učiteľmi C Mediálna gramotnosť mladých ľudí na Slovensku bolo predovšetkým: 1)Zmapovať koľko času mladí ľudia trávia sledovaním/ a ďalšími skupinami osôb. 4)Objasniť či a akým spôsobom dospievajúca generácia používa mediálne technológie na kreatívne vyjadrenie používaním jednotlivých druhov médií a aká je kvalita a komunikovanie vlastných myšlienok, informácií ich „styku“ s médiami. a názorov. 2)Preskúmať o aké typy mediálneho obsahu sa mládež 5)Preskúmať či mladí ľudia správne rozumejú tomu, prečo zaujíma, ako ich vníma a či dokáže z mediálnej sú jednotlivé mediálne obsahy vytvárané, či v nich produkcie selektovať informácie, ktoré rozvíjajú jej dokážu identifikovať prípadné manipulatívne prvky, individuálne a skupinové potreby a záujmy. správne identifikovať významy jednotlivých posolstiev 3)Zistiť či mladí ľudia v rodinnom prostredí zdieľajú a rozlíšiť názor od názorovo nezaťaženej informácie. pri používaní médií nejaké pravidlá, či o mediálnom 6)Preskúmať do akej miery sú mladí ľudia schopní
 • 11 kapitola 2 rozlíšiť mediálne obsahy informačne takmer Hypotéza 2 bezcenné, od informácií, ktoré majú pre ich život Intenzita používania jednotlivých druhov médií sa praktický význam. u mladých ľudí postupne presúva od „pasívnych“ foriem (sledovanie TV, čítanie tlačených časopisov ap.) Hypotézy, ktoré by mal výskum potvrdiť, k interaktívnym formám fungujúcim v prostredí alebo vyvrátiť, sme sformulovali do nasledovných internetu (fenomén Web 2.0 – sociálne siete, problémových okruhov: komunitné portály, zdieľanie obsahu ap.) Hypotéza 1 Hypotéza 3 Mladí ľudia majú a v plnej miere využívajú Mladí ľudia majú vybudovanú istú mieru neobyčajne široké možnosti, ktoré im mediálna prirodzenej odolnosti voči manipulatívnym prvkom komunikácia prináša, na druhej strane sú však používaným v prostredí mediálnej komunikácie, relatívne slabo pripravení na zvládnutie informačného vzhľadom k absencii mediálneho vzdelávania však „preťaženia“ a selektovania obsahov prispievajúcich k ich v plnej miere nedokážu kriticky analyzovať techniky, individuálnemu rozvoju a plnohodnotnej participácii na jazyk a konvencie používané v médiách a význam ich živote spoločnosti. posolstiev. 2.3 Metodológia výskumu ýskumná technika: V rámci projektu sme využili relatívneho veľkého počtu respondentov, v pomerne V kvantitatívne empirické metódy výskumu – kombináciu dotazníka a písomných testov a ich obsahovú analýzu a vyhodnocovanie. Tieto podklady krátkom čase a s vysokou výpovednou hodnotou. Veľkosť a konštrukcia výskumnej vzorky: boli vytvorené v prípravnej fáze výskumnej úlohy. Pre Celkový počet respondentov bol 674, z toho každú z cieľových skupín boli vytvorené samostatné testy 206 respondentov – vysokoškolských študentov, a dotazníky. Veľká časť otázok a úloh je však zhodná 188 respondentov z radov stredoškolákov pre všetky tri cieľové skupiny. Dôvodom je najmä snaha a 180 respondentov z radov starších žiakov základných o to, aby boli výstupy z jednotlivých kategórií testov škôl (7. až 9.ročník). Sledované znaky: vek, pohlavie, a dotazníkov obsahovo kompatibilné a aby jednotlivé kraj, veľkosť trvalého bydliska, typ školy, navštevovaný zistenia bolo možné navzájom porovnávať. Takto zvolená ročník. Výberové vzorky boli konštruované ako kvótne výskumná technika umožňuje získať informácie od podľa výberových znakov. Vzorky sú na sebe nezávislé. 2.4 Zber dát erénny zber dát uskutočnila Agentúra sociálnych a testu a následne elektronicky spracovaný do dátovej T analýz ASA, s.r.o., prostredníctvom siete vyškolených anketárov metódou osobného rozhovoru (štandardizovaný rozhovor školeného anketára matice. Zber dát sa uskutočnil v termíne od 22. 10. do 6.11. 2007. Získané údaje sme následne spracovali a ďalej analyzovali štandardnými štatistickými postupmi s respondentom), ktorý bol zaznamenávaný do dotazníka a metódami prostredníctvom programu SPSS.
 • 12 Kapitola 3 Interpretacia vysledkov vyskumu [Interpretácia výsledkov výskumu] 3.1 Prístup k médiám ychádzajúc zo základných parametrov, cieľov vlastníctvo príp. používanie. Zistili sme, že 58 % žiakov V a hypotéz výskumnej úlohy sme sa v prvej časti zamerali na charakter a kvalitu prístupu k informáciám z médií. V úvodnej fáze sme skúmali, ZŠ a až 57 % stredoškolákov má vo svojej izbe televízor. Viac ako polovica respondentov z radov študentov SŠ uviedla, že majú v individuálnom vlastníctve, resp. aká je dostupnosť jednotlivých médií v domácnostiach výlučnom používaní, osobný počítač, alebo notebook. mladých ľudí. Získané údaje (Graf 1) potvrdili náš Veľmi zaujímavé výsledky priniesol prieskum predpoklad, že penetrácia jednotlivých technológií toho, ako často mladí ľudia sledujú jednotlivé médiá. určených na sledovanie/používanie médií je na Ako ukazuje Graf 2, pre žiakov základných škôl je Slovensku relatívne vysoká. Je zaujímavé, že najfrekventovanejšie sledovaným médiom televízia. nadpolovičná väčšina domácností, v ktorých žijú Jednu až dve hodiny denne sleduje jej vysielanie 36 % mladí ľudia, disponuje minimálne jednou „pasívnou“ respondentov a 33 % oslovených dokonca uviedlo, že pred mediálnou technológiou (napríklad televízny televízorom denne presedí tri až štyri hodiny. Obdobná a rozhlasový prijímač, DVD, CD a MP3 prehrávač ap). situácia je aj v kategórii stredoškolákov, z ktorých 35 % Naopak, zastúpenie zariadení vyžadujúcich aktívny trávi pred obrazovkou každý deň jednu až dve hodiny. So prístup k ich používaniu (PC/notebook, videokamera, stúpajúcim vekom respondentov však záujem o televízne fotoaparát ap.) nie je zatiaľ až na tak vysokej úrovni. programy výrazne klesá a presúva sa smerom k internetu. Osobitnú kategóriu tvoria mobilné telefóny, ktorých Hodinu až dve pred televízorom strávi už len 16 % výskyt v slovenských domácnostiach je mimoriadne oslovených vysokoškolákov a 35 % respondentov dokonca vysoký. Osobitne to platí pre domácnosti študentov uviedlo, že televíziu zapína iba raz až dva krát týždenne. jednotlivých typov škôl, kde približne polovica Naopak, až 44 % vysokoškolákov používa internet denne, respondentov uviedla výskyt až štyroch telefónov hoci v rozličnom časovom rozpätí (počet respondentov na domácnosť. , ktorí strávia pri internete čas od 5 minút do 4 hodín). V takmer 60 % sledovaných domácností, Podobný trend možno pozorovať aj u stredoškolákov, kde v ktorých žijú mladí ľudia, nájdeme až dva televízne 20 % oslovených strávi internetovými aktivitami každý prijímače. Ešte výraznejší bol počet televízorov deň 3 a 4 hodiny a 18 % dokonca tvrdí, že tento čas u nich v rodinách vysokoškolákov (78%). Približne polovica dosahuje viac ako 4 hodiny denne. mladých ľudí žijúcich v monitorovaných domácnostiach Tieto zistenia korešpondujú s nedávnym má k dispozícii aspoň jeden osobný počítač, príp. výskumom EIAA Mediascope Europe 2007, podľa ktorého notebook. Ďalšími aktívnymi médiami na prípadnú sa pre európsku mládež vo veku 16 až 24 rokov stal tvorbu vlastného obsahu (napr. videokamera) však internet prioritným médiom používaním častejšie ako nedisponuje až 60 percent respondentov. donedávna prevládajúce pasívne sledovanie televízie. V rámci sledovania možností prístupu mladých Zaujímavým zistením je, že so stúpajúcim vekom ľudí k technológiám sme zisťovali aj ich individuálne mierne klesá i záujem mladých o počítačové hry. Pri
 • 13 kapitola 3 graf 1 Dostupnosť médií v domácnostiach mladých ľudí 80,0 70,0 71,3 60,0 59,0 59,6 55,0 54,8 56,9 50,0 51,8 46,9 43,2 40,0 37,9 37,1 36,5 % respondentov 30,0 32,6 23,7 23,1 24,2 22,6 20,0 16,8 20,4 18,7 17,5 23,7 20,5 18,720,9 17,3 12,2 13,4 10,0 9,6 3,6 3,4 3,0 1,3 6,9 5,3 1,5 3,21,0 3,40,4 5,21,8 3,1 5,4 0,2 2,1 0,6 2,5 0,0 0,4 0,2 televízor rádio DVD/video PC/notebook CD prehrávač MP3 prehrávač herná konz. videokamera fotoaparát mobil 1 2 3 4 5 porovnávaní odpovedí sme zistili, že PC hry vôbec internetu v školskom prostredí. Napriek tomu, že na nehrá iba 25 % žiakov ZŠ, 32 % stredoškolákov, ale až Slovensku už zrejme nenájdeme žiadnu školu bez 55 % študentov VŠ. Stúpajúci záujem naopak možno prístupu do siete, jej plné využívanie sa v mnohých pozorovať pri rozhlase, ktorý jednu až dve hodiny denne z nich ešte príliš neudomácnilo. Školu ako miesto veľmi počúva 13 % žiakov ZŠ, 17 % študentov stredných škôl, častého používania internetu označilo len 13 až 20 % ale až 42 % vysokoškolákov. oslovených respondentov. Indikuje to, že potenciál Prekvapujúce zistenie prinieslo zisťovanie záujmu využívanie internetu v rámci vyučovania na školách mladých ľudí o printové médiá, ktoré dosť kontrastuje zrejme ešte nie je naplno využitý. so všeobecne prevládajúcim názorom o nezáujme V kategórii vysokoškolských študentov je internát mládeže o tlač. Až 36 % žiakov ZŠ a 42 % oslovených jedným z najfrekventovanejších miest pripojenia stredoškolákov tvrdí, že si denne prezrie noviny, na internet, pomerne nízke hodnoty dosiahlo prípadne časopisy (ZŠ – 36 %, SŠ – 38 %). S týmto využívanie internetu v knižnici, ale i v internetovej zistením dosť kontrastujú odpovede vysokoškolákov, kaviarni a u priateľov a známych. Predpoklad, že z ktorých približne 40 % si noviny prečíta iba 3- až 4-krát využívanie internetu stúpa úmerne s vekom, potvrdili do týždňa. Vysvetľujeme si to tým, že v rámci prieskumu údaje o respondentoch, ktorí internet skoro vôbec sme nerozlišovali čítanie novín/časopisov v klasickej nepoužívajú. Takúto odpoveď si zvolili iba 6 % tlačenej podobe a ich verzií umiestnených na internete. vysokoškolákov, ale až 13 % starších žiakov ZŠ. Niektorí z respondentov preto zrejme zaradili čítanie Niektoré zahraničné empirické výskumy internetových verzií periodík do kategórie internet. preukázali, že mladí ľudia veľmi často používajú médiá Ako dokumentujú získané údaje (Graf 3), mladí ako kulisu pri vykonávaní iných aktivít (napríklad učenie ľudia najčastejšie používajú internet v domácom sa, komunikácia s priateľmi, rodičmi ap.). V rámci prostredí. Tento typ prístupu ako najfrekventovanejší nášho výskumu sme sa pokúsili zistiť podrobnosti označili stredoškoláci (56 %) a vysokoškoláci (45 %). o simultánnom sledovaní/používaní médií (Graf 4). Z hľadiska priestorovej dostupnosti internetového Viacero druhov médií súčasne takmer vždy sleduje pripojenia sú relatívne prekvapujúce údaje o používaní 18 % žiakov ZŠ, 21 % študentov SŠ a 25 %
 • 14 kapitola 3 vysokoškolákov. Zhruba tretina opýtaných tak robí iba týkajúcich sa sledovania televízie a videa, kde len zriedkavo a v priemere 14 % mladých ľudí tvrdí, že nikdy približne 20 % oslovených priznalo výskyt obmedzení, nesleduje príp. nepoužíva viacero médií zároveň. aj to len zriedkavých. Najmenej regulovanou oblasťou je Jedným z dôležitých parametrov vypovedajúcich počúvanie hudby. o možnostiach a kvalite prístupu detí a mládeže Tieto zistenia plne korešpondujú s výsledkami k médiám, je regulácia ich používania zo strany rodičov. celoeurópskeho prieskumu Eurobarometer – Illegal and Respondentom sme preto položili otázku, či im rodičia Harmful Content on the Internet , ktorý sa uskutočnil stanovujú nejaké pravidlá týkajúce sa používania médií. v roku 2004 na vzorke 28 340 respondentov. V priemere Polovica žiakov ZŠ a viac ako 70 percent stredoškolákov 45 % respondentov z krajín EÚ – 25 uvádza, že vo svojej tvrdí, že jednotlivé médiá môže využívať bez akejkoľvek rodine s dospievajúcimi členmi používa nejaké pravidlá kontroly a obmedzení. Približne 21 percentám starších súvisiace s používaním internetu a televízie. Približne žiakov ZŠ a 17 % stredoškolákov rodičia regulujú čas 32 % udáva obmedzenia týkajúce sa mobilov a 27 % strávený s médiami, ale o sledovaný/používaný obsah počítačových hier. V rámci tohto rozsiahleho prieskumu sa nezaujímajú. Takmer 30 percent žiakov ZŠ a iba 9 % bol zostavený aj rebríček krajín podľa miery rodičovskej študentov SŠ uviedlo, že sa ich rodičia zaujímajú o čas, regulácie médií. Na prvých priečkach sa umiestnili ale i obsah programov, ktoré sledujú. Fínsko a Švédsko (61 %). Slovensko sa spomedzi Okrem povahy a rozsahu regulácie sme sledovali 25 monitorovaných krajín zaradilo na 17. miesto aj o to, ktoré z médií rodičia svojim deťom najviac s mierou regulácie na úrovni 36 %. Tieto čísla sa veľmi obmedzujú stanovovaním nejakých pravidiel. Na približujú aj výsledkom nášho výskumu prezentovaných prvej priečke médií s najčastejším, príp. častým v súbore (Graf 5 a 6). obmedzením sa umiestnilo hranie hier na PC/konzole Pre vytvorenie plastickejšieho obrazu o tejto a tesne za ním používanie internetu a mobilu. Na problematike sme s otázkou o rodičovskej regulácii úplne minimálnej úrovni je stanovovanie pravidiel médií oslovili aj vysokoškolákov. Tých sa síce graf 3 Kto najčastejšie používa internet? 60,0 56,3 55,0 50,0 45,0 45,2 42,5 40,0 35,0 30,0 29,6 25,0 20,0 20,1 % respondentov 15,0 13,0 13,1 11,2 10,0 7,8 5,5 5,9 5,0 5,2 4,1 4,5 4,1 2,8 5,1 4,3 1,7 1,9 2,3 1,2 0,0 doma v škole u priateľov/príbuzných v internetovej kaviarni v knižnici na inom mieste internet väčšinou (napr. internát) nepoužívam žiaci ZŠ stredoškoláci vysokoškoláci
 • 15 kapitola 3 graf 2 Používanie médií (žiaci ZŠ) 40,0 35,0 36,1 35,6 36,1 32,8 30,0 30,6 26,7 26,8 25,0 24,4 25,0 26,1 23,3 20,0 18,3 20,0 20,0 17,8 % respondentov 16,7 17,2 15,0 14,4 14,4 15,0 15,6 14,5 13,3 12,8 13,3 11,7 11,7 10,6 12,8 12,3 10,0 10,0 10,0 11,1 10,6 10,6 9,4 8,3 9,4 8,0 8,3 7,2 8,4 9,5 6,7 7,8 6,7 5,0 4,4 4,4 6,1 5,6 4,4 5,0 2,2 3,5 3,5 3,9 1,7 2,2 1,7 0,0 0,6 0,6 0,6 televízia DVD/video Rádio internet (nie hry) počítačové hry noviny časopisy hudobné nosiče Používanie médií (stredoškoláci) 45,0 40,0 42,2 38,0 35,0 34,8 30,0 31,9 25,0 25,1 21,4 20,0 21,2 22,3 19,6 20,1 19,5 19,5 19,0 18,5 18,2 17,9 % respondentov 17,6 17,4 16,8 16,3 15,0 15,8 14,7 14,7 13,5 13,0 13,5 13,9 11,8 12,0 12,0 12,5 10,0 11,2 10,5 10,9 9,2 11,4 10,9 10,2 8,2 7,6 8,6 8,6 9,1 7,6 7,0 5,0 5,4 4,9 4,5 6,0 6,5 5,4 4,9 6,4 3,8 3,82,7 2,2 0,0 1,1 1,60,5 0,5 0,5 1,6 1,6 televízia DVD/video Rádio internet (nie hry) počítačové hry noviny časopisy hudobné nosiče Používanie médií (vysokoškoláci) 60,0 62,1 55,0 54,9 50,0 45,0 45,6 42,3 40,0 40,3 37,8 35,0 34,8 30,0 30,4 29,6 27,7 27,7 25,0 25,0 23,3 20,0 % respondentov 17,0 15,0 15,7 15,0 12,7 12,4 13,8 11,9 10,5 10,0 8,3 10,8 10,8 8,5 9,7 7,8 8,9 10,0 10,0 7,4 6,4 7,3 6,0 6,1 5,0 6,1 5,0 4,4 5,9 5,0 5,3 3,9 5,8 5,3 5,9 4,5 3,9 2,51,7 3,4 1,0 3,0 1,5 2,4 2,9 2,9 3,43,9 1,9 1,00,5 3,0 2,2 0,0 0,6 televízia DVD/video Rádio internet (nie hry) počítačové hry noviny časopisy hudobné nosiče denne 5 - 10 min. denne 30 - 60 min. denne 1 - 2 hodiny denne 3 - 4 hodiny denne 4 a viac hodín 3- až 4-krát za týždeň 1- až 2-krát za týždeň vôbec nie
 • 16 kapitola 3 obmedzenia zo strany rodičov už väčšinou príliš naozaj používa. Ďalších 15 % respondentov využíva netýkajú, avšak nás zaujímal ich názor na to, či by autoreguláciu času, ktorý rodičia takéto pravidlá mali používať. Vysokoškoláci sledovaním/používaním za najdôležitejšie považujú stanovovanie pravidiel médií strávia. Pravidlá v súvislosti s používaním internetu (36 %) a hraním v súvislosti s časom počítačových hier (14 %). Získané výsledky (Graf 7 i obsahom aplikuje a 8) vypovedajú o vyššom stupni zrelosti tejto skupiny necelých 6 % mladých ľudí, nakoľko charakter pravidiel a obmedzení opýtaných. je podobný ako používajú skutoční rodičia starších žiakov ZŠ a stredoškolákov. Pre vytvorenie zdravého vzťahu k stále silnejúcemu mediálnemu toku je dôležité, aby človek dokázal z vlastnej vôle filtrovať informácie a vyberať si len tie, ktoré ho naozaj zaujímajú a zároveň môžu prispieť k jeho osobnému rozvoju, lepšej informovanosti, začleneniu do skupiny a pod. Vysokoškolákov sme sa preto spýtali, či majú nejaké vlastné pravidlá týkajúce sa používania médií. K takýmto „osobným“ pravidlám možno zaradiť rôzne predsavzatia typu: budem si korigovať čas strávený pred televízorom či pri internete, snažím sa vyhýbať bulvárnym novinám, tento typ relácií mi vyhovuje a preto ich sledujem pravidelne ap. Zaujímavým zistením je, že viac ako tretina vysokoškolákov takéto pravidlá týkajúce sa mediálneho obsahu graf 5 médií zo strany rodičov - Regulácia používania graf 4 Simultánne sledovanie/používanie médií charakter obmedzení 45,0 Používate/sledujete viacero druhov 41,1 80 74,6 Stanovujú vám rodičia nejaké médií súčasne (napr. sledujete pravidlá týkajúce sa používania 40,0 televíziu, zároveň chatujete alebo 70 jednotlivých médií (napr. TV, 35,0 popri tom hráte počítačovú hru)? 60 internet, hry a p.)? 32,3 32,2 33,9 50 50,0 30,0 30,0 25,0 25,3 24,6 40 % respondentov 20,0 20,6 30 28,9 % respondentov 17,7 16,6 17,2 21,1 15,0 20 16,6 10,0 10 8,8 8,6 1,7 5,0 0 1,7 0,0 žiaci ZŠ môžem používať rodičia kontrolujú rodičia stanovujú čas, bez akýchkoľvek čas, ale nie obsah, ale zaujímajú sa aj takmer vždy pomerne často zriedkavo nikdy stredo- obmedzení a kontroly ktorý sledujem/ o sledovaný/ žiaci ZŠ stredoškoláci vysokoškoláci školáci používam používaný obsah
 • 17 kapitola 3 graf 6 Regulácia používania médií zo strany rodičov - regulované médiá (žiaci ZŠ) 80,0 78,2 Používanie ktorého z médií vám rodičia obmedzujú 70,0 stanovením nejakých pravidiel? 60,0 60,4 56,1 50,0 51,4 47,6 40,0 39,9 % respondentov 30,0 27,5 25,1 21,4 22,0 20,0 17,9 20,1 13,4 12,5 12,8 11,0 12,8 10,0 10,5 10,1 6,7 6,1 5,6 3,4 8,3 3,9 3,5 2,3 2,8 3,7 3,0 0,0 sledovanie televízie sledovanie videa počúvanie hudby hranie hier na PC/konzole používanie internetu iné médiá (napr. mobil) 2 3 4 5 Regulácia používania médií zo strany rodičov - regulované médiá (stredoškoláci) 80,0 Používanie ktorého z médií vám rodičia 79,9 76,8 78,1 obmedzujú stanovením nejakých pravidiel? 70,0 71,1 59,9 63,8 60,0 50,0 40,0 % respondentov 30,0 20,0 20,3 19,8 14,1 12,8 15,4 13,8 10,0 10,2 9,6 7,8 7,8 5,3 5,4 2,7 1,1 6,4 1,1 5,9 3,4 0,0 1,6 1,6 1,6 0,5 1,1 1,1 sledovanie televízie sledovanie videa počúvanie hudby hranie hier na PC/konzole používanie internetu iné médiá (napr. mobil) žiadne obmedzenia zriedkavé obmedzenia občasné obmedzenia časté obmedzenia najčastejšie obmedzenia
 • 18 kapitola 3 Myslíte si, že by rodičia mali svojim deťom stanovovať nejaké pravidlá alebo obmedzenia graf 7 týkajúce sa jednotlivých druhov médií (odpovede vysokoškolákov)? 40,0 38,8 40,3 44,9 37,9 35,0 35 36,4 36,4 30,0 28,2 27,7 26,5 26,7 27,2 25,6 23,4 25,0 20,0 20,9 18,7 % respondentov 15,0 15,5 15 14,1 10,0 11,2 9,7 9,3 7,8 5,0 5,8 3,9 2,4 3,4 2,4 3,7 1,9 0,0 sledovanie televízie sledovanie videa počúvanie hudby hranie hier na PC/konzole používanie internetu iné médiá (napr. mobil) žiadne obmedzenia zriedkavé obmedzenia občasné obmedzenia časté obmedzenia najčastejšie obmedzenia Máte nejaké vlastné pravidlá týkajúce sa používania médií (napr. odmietam sledovať niektoré graf 8 typy TV relácií, čítam len bulvárne noviny, regulujem si čas strávený na internete a pod.)? 45,0 45,3 40,0 35,0 34,0 30,0 25,0 20,0 % respondentov 15,0 14,8 10,0 5,9 5,0 0,0 Áno, takéto pravidlá Áno, takéto pravidlá Áno, takéto pravidlá Médiá používam bez používam a považujem používam, ale týkajú používam, ale týkajú sa akýchkoľvek pravidiel ich za dôležité sa iba obsahu, ktorý iba regulovania času a obmedzení sledujem/používam
 • 19 kapitola 3 3.2 Výber a analyzovanie mediálneho obsahu edným z dôležitých ukazovateľov na rôznych typoch škôl, nie je práca s on-line j charakterizujúcich mediálne gramotného človeka je tiež záujem a schopnosť diskusie o rôznych mediálnych obsahoch. Mladí ľudia sú denne vystavení informáciami vonkoncom ich prioritným zameraním. Schopnosť vyhľadávať a pracovať s informáciami z najrôznejších zdrojov a formátov, dokázať ich triediť, obrovskému množstvo obrazov, slov a zvukov, z ktorých hodnotiť a spracovať je pritom jednou z najdôležitejších veľká väčšina prichádza práve z médií. Schopnosť kľúčových kompetencií, ktoré by si mali mladí ľudia určitej reflexie videného, čítaného a počutého preto osvojiť. pomerne mnoho vypovedá o tom, či je jednotlivec len Zistenia uvedené v Grafe 9 plne podporujú pasívnym konzumentom, alebo sa nad mediálnymi opodstatnenosť a potrebu zavedenie prvkov mediálnej posolstvami aspoň trocha zamýšľa a dokáže tieto výchovy do osnov našich škôl. Vzhľadom na rastúci myšlienky zdieľať s inými ľuďmi. vplyv mediálnej komunikácie na všetky zložky života Respondentom zo všetkých troch typov škôl mladých ľudí je alarmujúce, ak viac ako polovica sme preto položili otázku, či a s kým sa zhovárajú respondentov nášho výskumu uvádza, že o žiadnom o mediálnom obsahu. Dospeli sme pritom k vcelku z médií s učiteľmi v škole vôbec nediskutuje. Tento stav zaujímavým zisteniam. Približne 70 % stredoškolákov je dlhodobo neudržateľný nielen kvôli tomu, že mládež i žiakov ZŠ uvádza, že s rodičmi najčastejšie diskutuje trávi s médiami čoraz viac času, ale aj z bezpečnostného o televíznych programoch. V prípade ostatných médií hľadiska. Aj podľa viacerých dokumentov Európskej je percento zdieľania videného/čítaného/počutého únie (napr. iniciatíva Safer Internet) majú mladí ľudia obsahu podstatne nižšie. Najmenej sa mladí s rodičmi právo získať v školskom prostredí dostatok relevantných bavia o hudbe a rozhlasovom vysielaní. Táto skupina informácií o nástrahách a nebezpečenstvách médií sa spolu s internetom umiestňuje naopak spojených s používaním internetu, naučiť sa používať na popredných miestach rozhovorov s priateľmi, jednotlivé služby bezpečne a získať dostatok zručností súrodencami a spolužiakmi. na eliminovanie prípadných rizík. V tejto oblasti Za zmienku stojí postoj vysokoškolákov, musí zohrávať dôležitú funkciu práve škola a v nej z ktorých až 86 percent uviedlo, že s rovesníkmi sa prebiehajúce neformálne diskusie na túto tému. zhovára práve na tému internet. Za veľmi závažné považujeme zistenia týkajúce sa zdieľania mediálneho obsahu s pedagógmi. Viac ako 60 % žiakov ZŠ uviedlo, že sa v školskom prostredí vôbec nezhovárajú o nimi najsledovanejšom médiu – televízii. Podobne sú na tom sú stredoškoláci, z ktorých si na občasnú diskusiu s učiteľmi o televíznych programoch spomenulo viac ako 40 percent respondentov. Je zarážajúce, že podobne nízky percentuálny podiel sa týka aj obsahu internetu, hoci väčšina študentov má možnosť v škole absolvovať hodiny informatiky. Ako vyplýva z našej analýzy učebných osnov informatiky
 • 20 kapitola 3 graf 9 Zdieľanie/diskusia o mediálnom obsahu (žiaci ZŠ) 80,0 Zhovárate sa o reláciách alebo inom obsahu, ktorý ste 75,0 70,0 videli/čítali/počuli v médiách s niektorou s nasledovných 62,8 osôb? 60,0 52,8 50,0 50,0 40,0 38,9 % respondentov 33,3 32,8 30 32,8 32,8 30,6 30,0 21,1 24,4 20,0 20,0 20,0 18,3 12,8 10,0 10,6 4,4 6,1 0,0 televízia rádio internet časopisy/noviny hudba rodičia/blízki príbuzní priatelia/súrodenci/spolužiaci učitelia iná dospelá osoba (vedúci záujmového krúžku, tréner...) Zdieľanie/diskusia o mediálnom obsahu (stredoškoláci) 80,0 Zhovárate sa o reláciách alebo inom obsahu, ktorý ste 73,4 70,0 videli/čítali/počuli v médiách s niektorou s nasledovných osôb? 60,0 53,7 52,1 50,0 45,7 43,1 45,7 40,0 % respondentov 34,0 30,0 31,4 26,6 27,1 24,5 20,0 20,7 18,6 17,0 15,4 13,3 10,0 11,2 9,0 5,9 7,4 0,0 televízia rádio internet časopisy/noviny hudba Zdieľanie/diskusia o mediálnom obsahu (vysokoškoláci) 90,0 Zhovárate sa o reláciách alebo inom obsahu, ktorý ste 86,4 videli/čítali/počuli v médiách s niektorou s nasledovných 80,0 osôb? 70,0 68,0 60,0 60,7 50,0 40,0 % respondentov 37,4 30,0 30,1 25,7 23,8 25,7 20,0 18,0 16,5 10,0 8,3 6,3 10,2 1,9 1,9 4,4 6,3 3,9 1,0 9,2 0,0 televízia rádio internet časopisy/noviny hudba
 • 21 kapitola 3 Autori nedávneho britského výskumu UK Children Mimoriadnu dôležitosť on-line prostredia Go Online26 označujú súčasných mladých ľudí žijúcich v živote mladých ľudí potvrdili i odpovede na otázku, v globálnej spoločnosti výrazom „internetová v ktorej sme sa zaujímali, ktoré z médií považujú za generácia“, prípadne „on-line generácia“. Výskumná najdôležitejší zdroj študijných informácií. Viac ako dve správa prináša informácie o nestále rastúcom význame tretiny respondentov opäť preferovali vyhľadávacie tohto fenoménu a potvrdzuje predpoklad, že internet sa nástroje na internete. Ako vidno z porovnania stáva najdôležitejším médiom pre čoraz väčšiu skupinu Grafov 11 tieto výsledky sa pritom týkajú všetkých detí a mladých ľudí. sledovaných vekových kategórií mládeže. Opäť pritom V rámci nášho prieskumu mediálnej gramotnosti môžeme pozorovať zreteľný trend nárastu záujmu sme sa preto respondentov spýtali, ktoré z médií o internet v súvislosti s rastúcim vekom opýtaných. považujú za najdôležitejší zdroj informácií (Graf 10). Na prvej priečke sa s pomerne vysokým náskokom umiestnil práve internet, ktorý je prioritou pre 45 až 48 % žiakov ZŠ a SŠ. Absolútnym víťazom je toto graf 11 Médiá ako zdroj študijných informácií 82,4 médium i v kategórii vysokoškolákov (78 %). Až druhým 80,0 Predstavte si, že potrebujete 74,5 70,0 71,1 získať nejaké informácie najdôležitejším informačným zdrojom sa stala televízia, k vypracovaniu školskej práce ktorej dôležitosť ako relevantného zdroja informácií však 60,0 aloebo úlohy. V ktorom z médií 55,4 by ste ich hľadali? klesá úmerne so stúpajúcim vekom respondentov. 50,0 46,5 Za informačne najdôležitejšie médium ju označilo 40,0 % respondentov 35,7 41 % žiakov ZŠ a iba okolo 33 % stredoškolákov a 35 % 30,0 25,6 vysokoškolákov. Z ostatných médií stoja za pozornosť 20,0 17,0 13,8 12,8 10,1 13,7 11,7 ešte noviny a časopisy, ktoré za veľmi dôležitý, príp. 10,0 6,7 9,2 pomerne dôležitý informačný zdroj označili najmä vekovo 0,0 noviny a časopisy televízia/rozhlas vyhľadávacie chat, ICQ, Skype iné médiá starší respondenti (vysokoškoláci – 43 %). nástroje na a podobné služby internete žiaci ZŠ stredoškoláci vysokoškoláci graf 10 Médiá ako zdroj informácií 80,0 77,7 Ktoré z médií je pre vás 70,0 najdôležitejším zdrojom informácií? 60,0 50,0 47,3 45,5 44,4 43,3 40,0 41,1 % respondentov 35,5 30,0 33,0 29,4 24,4 21,0 20,0 19,7 18,9 16,0 19,1 16,7 15,4 14,0 16,4 13,5 10,0 7,9 0,0 televízia rádio internet noviny časopisy iné žiadne žiaci ZŠ stredoškoláci vysokoškoláci
 • 22 kapitola 3 Samotný fakt, že mladí ľudia strávia on-line čoraz Za zmienku stoja aj získané údaje o záujme viac času a zároveň považujú internet za najdôležitejší mladých ľudí individuálne publikovať na webe vlastné zdroj informácií, však pomerne málo vypovedá o ich textové, zvukové, alebo obrazové súbory. Hoci možností konkrétnych aktivitách v prostredí celosvetovej siete. na takýto spôsob komunikovania vlastných názorov Z tohto dôvodu sme sa zaujímali, z akých dôvodov sa a prezentáciu vlastnej kreativity je v prostredí internetu mládež najčastejšie pripája na internet. Ako názorne neúrekom, na Slovensku ešte nie je ich využívanie príliš ukazuj Graf 12, ich najfrekventovanejšie aktivity frekventované. Spomedzi našich respondentov všetkých priamo súvisia s komunikáciou. Chatovanie, diskusné vekových skupín takéto možnosti komunikácie využíva v fóra, e-mail a ďalšie služby najviac vyhľadáva viac ako priemere len necelých 10 percent z nich. 40 percent respondentov z radov žiakov ZŠ Televízia je popri internete pre mladých ľudí a stredoškolákov. Približne tretina z nich vyhľadáva najdôležitejším médiom a jej stále veľmi významný informácie týkajúce sa osobných záľub priamo vplyv na túto skupinu percipientov potvrdili i naše nesúvisiacich so štúdiom. V tejto skupine je pomerne predchádzajúce zistenia. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli frekventované je aj sťahovanie softvéru, hudby, bližšie pozrieť na to, aké typy programov si mládež obrázkov, filmov a pod. najčastejšie vyberá. Respondentom sme predlžili pomerne Značne odlišný je obraz o internetových aktivitách obsiahly zoznam rôznych televíznych formátov zahŕňajúci vysokoškolákov. V tejto skupine jednoznačne zvíťazilo relácie spravodajského, zábavného i vzdelávacieho, resp. vyhľadávanie informácií potrebných pre štúdium, náučného charakteru. Ako vidno z Grafu 13 najžiadanejším ktoré najviac preferuje 67 % respondentov. Chatovacie typom televízneho programu sú jednoznačne filmy, ktoré služby, diskusné fóra a podobné komunikačné nástroje veľmi zaujímajú 65 % žiakov ZŠ, 41 % stredoškolákov ako najčastejší dôvod označilo iba 14 % a ako častý a 68 % vysokoškolákov. Podobne sa u mladých tešia 34 % vysokoškolákov. pomerne veľkej obľube aj televízne seriály. graf 12 Z akých dôvodov sa najčastejšie pripájate na internet? 80,0 70,0 67,0 60,0 50,0 44,143,3 46,9 43,1 40,0 % respondentov 34,5 30,0 30,9 29,7 32,3 23,9 22,4 20,0 18,5 19,4 13,9 14,6 10,0 7,1 8,2 10,8 8,2 11,0 6,5 6,2 7,4 3,6 0,0 hľadám informácie hľadám informácie chatovanie, nevyhľadávam sťahujem softvér, vytváram alebo pripájam sa internet potrebné pre a podklady, týkajúce diskusné fóra informácie. hudbu, filmy, spravujem webovú z iných dôvodov nepoužívam štúdium sa mojich záľub a pod. surfujem len pre obrázky a pod. stránku, publikujem na a aktivít nesúvisiacich zábavu webe textové, zvukové priamo so štúdiom alebo obrazové súbory a pod. žiaci ZŠ stredoškoláci vysokoškoláci
 • 23 kapitola 3 graf 13 Záujem o televízne programy/relácie (žiaci ZŠ) 100,0 8,9 9,6 26,1 11,1 6,1 12,2 6,7 15 12,2 47,8 24,9 19,8 22 21,7 23,5 33,5 65 9 90,0 5,6 14 9,4 10,7 12,4 21,1 12,2 80,0 18,3 20,6 27,2 18,3 22 15,6 70,0 32 24,9 15,6 11,9 32,4 11,7 31,1 26,6 60,0 26,7 19,4 30 23,5 13 19,4 24,4 15,6 6,1 50,0 30,6 24,9 23,6 25,4 15,1 55,4 20,6 40,0 50,6 24,4 14,7 15,6 % respondentov 24,6 21,7 15,6 26,1 39,7 30,0 38,9 21,7 19,4 14,4 15,8 15,3 31,7 20,0 16,1 14,1 14,5 20,1 22,5 21,1 10,0 20 7,2 18,1 18,1 5 15 17,8 13,6 11,1 10 12,8 3,9 0,0 6,7 dom. zahr. špor- počasie dis- doku- progr. o vedom. vzdel. relácie reality relácie záb. roz- teleno- tel. filmy rekla- spravo- spravo- tové kusné ment kultúre súťaže progra- o mod. show o celeb- progra- právky vely seriály ma dajstvo dajstvo správy relácie my hudbe ritách my/talk veľmi ma zaujíma skôr ma zaujíma občas ma zaujíma skôr ma nezaujíma vôbec ma nezaujíma Záujem o televízne programy/relácie (stredoškoláci) 100,0 18,6 12,2 17,6 13,3 8 18,6 9 11,2 13,3 34,6 11,7 9 12,8 17,6 12,8 20,2 41,5 9,8 90,0 10,1 14,9 15,4 6,5 80,0 18,1 23,9 17,6 11,2 21,3 17,6 10,1 6 17 18,1 22,9 19,1 14,9 70,0 21,3 20,2 16,8 23,4 16 35,1 32,4 35,6 29,3 60,0 22,3 23,4 16,5 21,8 31,9 29,8 60,9 24,5 16,5 26,1 50,0 21,8 27,7 26,1 20,7 20,7 40,0 20,2 % respondentov 18,1 17,6 26,1 28,2 21,3 44,7 30,0 20,2 38,8 20,2 16,5 16,5 22,9 29,8 31,4 16,5 20,0 29,3 12,2 25,5 23,9 19,1 5,9 10,0 16 14,4 13,8 17 10,1 12,8 11,7 12,2 0,0 10,1 dom. zahr. špor- počasie dis- doku- progr. o vedom. vzdel. relácie reality relácie záb. roz- teleno- tel. filmy rekla- spravo- spravo- tové kusné ment kultúre súťaže progra- o mod. show o celeb- progra- právky vely seriály ma dajstvo dajstvo správy relácie my hudbe ritách my/talk veľmi ma zaujíma skôr ma zaujíma občas ma zaujíma skôr ma nezaujíma vôbec ma nezaujíma
 • 24 kapitola 3 graf 13 Záujem o televízne programy/relácie (žiaci ZŠ) 100,0 13,6 9,2 18,9 18,4 8,3 21,8 14,1 16,5 11,2 8,3 26,7 28,2 29,1 6,8 17,6 25,7 68 2,2 7,1 90,0 26,5 11,2 11,2 35 17,1 32,2 80,0 38,8 18,4 18,9 34,5 39,3 23 25,2 35 24,9 70,0 24,8 23,3 25,4 18 23,3 60,0 36,8 24,3 22,8 19,6 26,2 50,0 34,5 27,7 33,7 26,2 21,4 23,3 25,7 % respondentov 40,0 34,5 39 20,4 26,2 28,2 34 29,6 16,7 30,0 18,6 13,1 14,6 32,2 20,0 17 8,7 10,7 16 16 17 22 23 10,0 11,7 18,4 17,5 16,5 9,2 8,7 15 13,1 11,2 9,8 9,2 5,8 2,4 0,0 5,3 4,4 3,9 5,3 7,8 7,3 dom. zahr. špor- počasie dis- doku- progr. o vedom. vzdel. relácie reality relácie záb. roz- teleno- tel. filmy rekla- spravo- spravo- tové kusné ment kultúre súťaže progra- o mod. show o celeb- progra- právky vely seriály ma dajstvo dajstvo správy relácie my hudbe ritách my/talk veľmi ma zaujíma skôr ma zaujíma občas ma zaujíma skôr ma nezaujíma vôbec ma nezaujíma Podľa očakávaní sú popri filmovej produkcii veľmi hodnotu, nakoľko ponuka tohto druhu programov je preferované relácie o modernej hudbe, ktoré stoja na Slovensku na úplne minimálnej úrovni, nielen v popredí záujmu 48 % žiakov ZŠ a 35 % študentov SŠ. v komerčných, ale vo verejnoprávnej televízii. Záujem o hitparády a podobné typy hudobných programov V prípade televízneho spravodajstva však s rastúcim vekom respondentov klesá. V skupine respondenti všetkých vekových kategórii najčastejšie vysokoškolákov až 22 % uviedlo , že sa o ne nezaujíma odpovedali, že tento formát ich občas zaujíma. vôbec, príp. sa skôr nezaujíma (34 %). Relácie o modernej Domáce i zahraničné spravodajstvo si teda občas hudbe veľmi zaujímajú iba 8 % opýtaných študentov VŠ. pozrú, ale k ich najobľúbenejším reláciám určite Z ostatných televíznych formátov sa relatívne nepatrí. Zo spravodajských televíznych žánrov je na veľmi nízkemu záujmu tešia vzdelávacie programy, ako tom o trochu lepšie šport, o ktorý sa veľmi zaujíma i programy o kultúre a umení. v priemere asi 20 % oslovených mladých ľudí. Toto zistenie však nemá Zaujímavé je, že v rebríčku najneobľúbenejších príliš vysokú výpovednú programov sa na prvom mieste umiestnila reklama – vôbec sa o ňu nezaujíma 55 % žiakov ZŠ, 60,9 % stredoškolákov a 32 % vysokoškolákov. Tento výsledok však určite nie dôkazom toho, že by reklama nemala na mladých ľudí vplyv, prípadne že by boli voči jej vplyvu a manipulatívnym praktikám odolný. Ako dokazujú ďalšie výsledky nášho výskumu, skôr opak je pravdou – správne rozlíšenie komunikačného zámeru a účelu reklamného posolstva je dôležitou súčasťou najelementárnejšej úrovne mediálnej gramotnosti.
 • 25 kapitola 3 3.3 Hodnotenie a tvorba mediálneho obsahu Správne porozumenie celému kontextu Otázka 2 a sofistovaným spôsobom, akými médiá pôsobia Odkiaľ podľa Vás pochádzajú informácie, ktoré sa na cieľové publikum, je pomerne náročnou úlohou, objavujú v jednotlivých médiách? ktorá nie je v plnej miere uskutočniteľná bez náležitej Otázka 3 prípravy. Vzhľadom k tomu, že mediálna výchova, ani iné Sú podľa Vás všetky informácie, ktoré získate podobné iniciatívy zamerané na správne porozumenie z televízie, časopisov a iných médií pravdivé? médiám, na Slovensku nemajú žiadnu tradíciu, zamerali Otázka 4 sme sa v rámci našej výskumnej úlohy na úplne Vytvorili ste si už samostatne nejakú informáciu najelementárnejšiu úroveň mediálnej gramotnosti. (textový, zvukový, obrazový súbor), ktorý bol niekde Jej obsahom sú predovšetkým nasledovné atribúty27 uverejnený a môžu ho zdieľať iní ľudia? schopnosti analyzovať médiami ponúkané informácie: vedieť posúdiť ich vierohodnosť, Odpovede na prvé tri otázky naznačujú, že mladí vyhodnotiť predpokladaný komunikačný zámer ľudia aspoň rámcovo rozumejú kontextu, v ktorom autora informácie, mediálne informácie vznikajú a pôsobia na publikum. schopnosť základnej orientácie v ponuke mediálnych Až dve tretiny študentov ZŠ, SŠ i VŠ správne uviedli, že obsahov, o rovnakej udalosti väčšinou informujú aj viaceré schopnosť výberu najvhodnejšieho média, ako médiá, avšak spracovanie správy môže byť odlišné. prostriedku k naplneniu diferencovaných potrieb – od Dôležitý je najmä fakt, že mladí respondenti dokážu získavania informácií cez vzdelávanie až po naplnenie správne identifikovať diferencovaný prístup voľného času. k spravodajskému spracovaniu udalosti v rôznych médiách, čo je jedným z veľmi dôležitých indikátorov Na niektoré otázky súvisiace so základnou elementárnej úrovne mediálnej gramotnosti. úrovňou mediálnej gramotnosti sme zodpovedali v prvej Veľmi podobné výsledky sme získali i pri druhej časti našej výskumnej úlohy. V druhej sekcii si budeme otázke týkajúcej sa pôvodu informácií, ktoré sa objavujú viac všímať, či mladí ľudia správne chápu povahu v médiách. Poznanie, že informácie novinári získavajú informácii ponúkaných médiami, či vedia identifikovať a spracovávajú z rôznych zdrojov, preukázalo viac ako kontext v ktorom vznikajú, rozlíšiť informačnú hodnotu 90 % vysokoškolákov a 80 % stredoškolákov. Miera rozličných správ, orientovať sa jednotlivých typoch poznania pôvodu mediálne prezentovaných informácií mediálneho obsahu a pod. je podľa očakávaní najnižšia u najmladšej skupiny Mladým ľuďom zo všetkých troch typov škôl sme respondentov. položili sériu štyroch jednoduchých otázok, ktoré Až 30 percent z nich totiž neodpovedalo správne. priamo súvisia s identifikáciou a správnym pochopením Približne 15 percent z nich sa domnieva, že informácie povahy informácií objavujúcich sa v médiách. Otázky môžu novinárom poskytovať iba oficiálne zdroje, ako boli nasledovné (Graf 14): vláda, parlament, súdy, polícia a pod. Otázka 1 V rámci výskumnej úlohy sme sa zaujímali aj Spomeňte si na nejakú správu, ktorú ste sledovali o mieru dôvery mladých ľudí k informáciám, ktoré v TV, alebo inom médiu. Stretli ste sa už s tým, že sa z médií získavajú. Podľa prevažnej väčšiny respondentov, informácia o tejto udalosti objavila aj v inom médiu? bez ohľadu na typ navštevovanej školy, sú informácie
 • 26 kapitola 3 z médií väčšinou pravdivé, i keď ich spracovanie býva Jedným z cieľov výskumu bolo tiež objasniť do akej subjektívne, ovplyvnené mnohými okolnosťami a nie miery sú mladí ľudia schopní rozlíšiť mediálne obsahy každý sa s ním musí stotožniť. Zaujímavé sú pomerne informačne takmer bezcenné, od informácií, ktoré majú skeptické odpovede niektorých vysokoškolákov, pre ich život praktický význam. V tejto súvislosti sme z ktorých až 12 % tvrdí, že médiám neverí, pretože im ide vybrali dva druhy správ – prvá z nich mala vyslovene o škandály, senzácie a politiku. V tejto optike stojí bulvárny charakter. Druhou je „seriózna“, informačne za pozornosť i „obozretný“ postoj žiakov ZŠ, z ktorých veľmi nasýtená správa, ktorá sa navyše priamo týka až 14 % považuje za pravdivé jedine informácie života mladých ľudí. Výber textov pre žiakov ZŠ a SŠ bol z televízie. identický, vysokoškoláci mali k dispozícii iné správy, avšak graf 14 91,3 90,0 80,0 81,9 Spomeňte si na nejakú správu, ktorú ste sledovali v TV ZŠ 73,3 alebo inom médiu. Stretli ste sa už s tým, že sa informácia 70,0 SŠ objavila aj v inom médiu? VŠ 60,0 50,0 40,0 % respondentov 30,0 20,0 13,3 10,0 10,6 8,9 7,2 5,3 3,4 2,7 2,1 0,0 Áno, všetky správy o nejakej udalosti Áno, o rovnakej udalosti Nie, nič také som si nevšimol/a, Neviem to posúdiť, pretože správy musia byť rovnaké. Ich spracovanie väčšinou informujú viaceré hoci správy občas sledujem/ takmer nesledujem/nečítam/ nemôže byť odlišné, aby to nezavádzalo médiá, spracovanie správy však čítam/počúvam. nepočúvam. divákov/čitateľov/poslucháčov. môže byť odlišné. 94,2 90,0 80,0 80,3 Odkiaľ podľa vás pochádzajú informácie, ktoré sa objavujú v jednotlivých médiách? ZŠ 70,0 71,7 SŠ VŠ 60,0 50,0 40,0 % respondentov 30,0 20,0 15 10,0 7,8 9 6,4 4,3 4,4 5,6 1,5 0,0 Informácie vymýšľajú novinári Informácie získavajú Informácie poskytuje novinárom Informácie získavajú a na základe vlastných vedomostí a spracovávajú novinári iba vláda, parlament, súdy, polícia, spracovávajú novinári z iných a skúseností z rôznych zdrojov prokuratúra, armáda a iné ificiálne zdroje druhov médií, najmä z internetu
 • 27 kapitola 3 členenie na bulvárnu a veľmi praktickú informáciu určenú dôvod existencie a distribúcie informácií bulvárneho priamo pre mládež, zostalo zachované. charakteru. Séria grafov (Graf 15 a 16) názorne demonštruje, Dôležitým znakom elementárnej úrovne mediálnej že najmä mladšie vekové skupiny výrazne inklinujú gramotnosti je i schopnosť odlíšiť v mediálnom obsahu k správam zábavného charakteru. Takmer 78 % žiakov zreteľne prezentovaný názor od názorovo nezaťaženej ZŠ zaujala bulvárna správa a viac ako polovica z nich informácie. Ako vidno z porovnania jednotlivých odpovedí sa domnieva, že tento druh informácií má pre mládež (Graf 17), približne 40 % žiakov ZŠ, ale ani väčšiu informačnú hodnotu. Záujem o seriózne 30 % stredoškolákov a 27 % vysokoškolákov nedokázalo a praktické informácie, ako aj pozitívne hodnotenie ich identifikovať správnu odpoveď. Možno tiež predpokladať, významu, výrazne stúpa s vekom respondentov – ukážky že výsledky by dopadli ešte omnoho nepriaznivejšie, ak by zaujali 43 % stredoškolákov a až 66 % vysokoškolákov. sme zvolili zložitejšie štruktúrované ukážky zložené Zaujímavým zistením je, že väčšina respondentov z viacerých viet. Orientácia v takomto texte je totiž omnoho (vrátane 90 % žiakov ZŠ) správne odhadla skutočný zložitejšia. Naším cieľom však nebolo skúmať ani tak úroveň 90,0 87,8 86,4 80,0 78,9 Sú podľa vás všetky informácie, ktoré získate z televízie, ZŠ 70,0 časopisov a iných médií, pravdivé? SŠ VŠ 60,0 50,0 40,0 % respondentov 30,0 20,0 14,4 12,6 10,0 9,6 1,7 5 2,1 1 0,5 0,0 Určite áno, veď inak by informácie z Väčšinou áno, spracovanie Verím tomu, čo vidím,takže Nie, médiám neverím, pretože médií nikto nebral vážne informácií však býva subjektívne, je za oravdivé považujem iba im ide iba o škandály, senzácie ovplyvnené mnohými okolnosťami informácie z televízie a politiku a nie každý sa s ním musí stotožniť 60,0 Vytvorili ste už samostatne nejakú informáciu (napr. ZŠ 52 50,0 textový, zvukový, obrazový súbor), ktorá bola niekde SŠ uverejnená a môžu je zdieľať iní ľudia? 42,6 41,7 VŠ 40,0 % respondentov 30,0 22,2 20,0 16 20,3 10,5 12,5 12 11,2 14 13,9 10,0 7,7 7,7 4,2 6 5,6 0,0 0 Publikoval /-a Publikoval /-a som Zverejnil /=a som Zapojil /-a som sa do Publikoval /-a Publikoval /-a som som informácie na informácie na blogu video diskusného fóra som informácie v iným spôsobom webstránke školskom časopise
 • 28 kapitola 3 čitateľskej gramotnosti, ako skôr elementárnu schopnosť slovného popisu deja akčného filmu správne zareagovali rozoznať tvrdenie od názoru, vo forme s akou sa možno viac ako dve tretiny respondentov. Tieto výsledky priamo stretnúť v bežnom spravodajstve elektronických médií či korešpondujú s inou časťou nášho výskumu, v rámci ktorej bulvárnej tlači. Práve pre tento typ médií sú typické krátke, sme zistili, že práve filmy sú najobľúbenejším žánrom veľkej jednoduché, jednoznačne formulované vety, ktoré síce na časti opýtaných a preto je prirodzené, že väčšina z nich má prvý pohľad pôsobia ako bežná informácia, ale v skutočnosti isté skúsenosti s rozlišovaním rôznych typov programov . často obsahujú množstvo latentných i otvorených Vyhľadávanie informácií o TV ponukách však medzi mladými hodnotiacich prvkov, mediálnych stereotypov a pod. populárne príliš nie je. V teletexte, alebo programových Z hľadiska hodnotenia mediálneho obsahu časopisoch takmer každý deň listuje približne 48 % elektronických médií nás tiež zaujímalo, do akej miery respondentov zo ZŠ, avšak až 41 oslovených vysokoškolákov dokážu mladí ľudia rozlíšiť kategórie (žánre) jednotlivých prepína programy bez toho, aby sa vopred informovala televíznych programov (Graf 18). Na základe stručného o programovej ponuke. graf 15 Ktorá zo správ vás viac zaujala? 90,0 90,0 ZŠ 93,1 Posledná dvadsiatka na Ak si obyvateľom členského 90 krku! Zákulisný moderátor štátu Rady Európy a máš SŠ 80,0 tretej série SuperStar 77.8 7 ZŠ kartu EURO<26, zaregistruj 80,0 Ktorá zo správ má Prečo sa podľa Vás 70,0 Branislav Bruno Ciberej SŠ sa, odpovedz správne na tri 70,0 podľa Vás pre mladých v médiách objavujú oslavoval v utorok spolu s jednoduché otázky, zapoj sa ľudí väčšiu informačnú podobné informácie kamarátmi 29. narodeniny. do tomboly a vyhraj výlet pre hodnotu ? 60,0 Najväčšie prekvapenie pre 57.4 dvoch na záverečné podujatie 60,0 ako v správe A ? neho pripravila markizácka kampane Každý iný – Všetci 55 53,2 50,0 dramaturgička Gabika rovní, ktoré sa bude konať v 50,0 Pretože 46,8 Pretože takéto Drobová (33). „Keďže o 42.6 Malmö, 4. – 7. októbra 2007. 45 informácie 40,0 Brunovi viem, že sa veľmi Prihlásiť sa môžeš do 2. 40,0 o celebritách informácie % respondentov % respondentov zdravo stravuje, nakúpila sú zaujímavé septembra 2007. Víťaz bude sú dôležité 30,0 som veľmi veľa ovocia a vyhlásený 3. septembra 2007. 30,0 pre náš pre mnohých urobila som mu ovocnú ľudí a médiám 21.7 Ak sa chceš zapojiť, klikni každodenný 20,0 misu, do ktorej som na: http://www.alldifferent- 20,0 život zvyšujú napichala 29 sviečok,“ náklad, alebo 10,0 allequal.info/quiz 10,0 10 sledovanosť smeje sa dramaturgička. Zdroj:www.eurodesk.sk 6,9 Zdroj: Nový Čas 0,0 0,0 Správa A Správa B Správa A Správa B graf 16 Ktorá zo správ vás viac zaujala? 90,0 90,0 88,3 Ktorá zo správ má Prečo sa podľa Vás 80,0 Markizácka moderátorka Spolupracujúca skupina 80,0 podľa Vás pre mladých 80,6 v médiách objavujú Marianna Ďurianová (30) Rady Európy pre boj proti ľudí väčšiu informačnú podobné informácie 70,0 priletela včera v sprievode 66,5 drogovej závislosti a 70,0 hodnotu ? ako v správe A ? svojej mamy z dovolenky, nezákonné obchodovanie 60,0 ktorú strávili v Chorvátsku. s drogami každé dva roky 60,0 VŠ Po príchode ju však čakalo udeľuje Európsku cenu 50,0 obrovské sklamanie. prevencie trom projektom 50,0 Jej milovaný Honzík na mladých ľudí zameraných Pretože Pretože 40,0 bratislavské letisko neprišiel. drogovú prevenciou.... 40,0 informácie takéto % respondentov % respondentov Svoj smútok zakrývala 33,5 Cena bude udelená trom o celebritách informácie 30,0 úsmevom, ktorý by najradšej mládežníckym projektom, 30,0 sú dôležité sú zaujímavé venovala milencovi Honzíkovi. z ktorých každý získa pre náš pre mnohých 20,0 Takto si ho vychutnala aspoň v finančné ocenenie. 20,0 19,4 každodenný ľudí objatí svojho otca Jozefa. Zdroj: www.mladez.sk život a médiám 10,0 Zdroj: www.bleskovky.sk 10,0 11,7 zvyšujú VŠ náklad, 0,0 0,0 alebo Správa B sledovanosť Správa A Správa B Správa A
 • 29 kapitola 3 graf 17 Z nasledujúcich 4 textov odpovede Z nasledujúcich 4 textov odpovede 70,0 obsahujú tri spravodajskú žiakov ZŠ 70,0 obsahujú tri spravodajskú vysokoškolákov 72,8 informáciu (tvrdenie) 69 odpovede informáciu (tvrdenie) 60,0 a v jednej z nich autor stredoškolákov 60,0 a v jednej z nich autor 58,3 vyjadruje svoj názor. Pokúste vyjadruje svoj názor. Pokúste 50,0 sa nájsť tento text. 50,0 sa nájsť tento text. 40,0 40,0 % respondentov % respondentov 30,0 30,0 20,0 20 20,0 17,6 13,9 10,0 16 10,0 7,8 7,5 5,9 5,3 5,8 0,0 0,0 V posledný Polícia prešetruje, Vláda zvyšuje Vekový priemer Vdovy po obetiach Iniciatíva Väčšina obyvateľov Zníženie DPH na augustový deň či sú do šikanovania ochranu spotrebiteľa, účastníkov stretnutia banského nešťastia novej vlády sa Číny podľa knihy nepomôže bude v Košiciach zapletení aj dvaja ale málokto tomu bol asi 20 rokov sú nespokojné týka problému prieskumu nikdy zlepšiť imidž výstava psov mladiství môže veriť s odškodnením prisťahovalectva neletela lietadlom premiéra graf 18 Do akej kategórie (žánra) by ste tento program zaradili: 97 90,0 Prečítajte si nasledovné texty, ktoré stručne popisujú dej televíznych programov a 80,0 odpovedzte do akého žánra by ste ich zaradili: 79,3 Text pre žiakov ŽS a SŠ: 74,4 70,0 „Simon Templar má na svojom konte sériu odvážnych lúpeží a prepadnutí. Pri tej poslednej skríži cestu všemocnému šéfovi ruskej mafie a vplyvnému biznismenovi – Ivanovi Tretjakovi. 60,0 Ten sa totiž chce zbaviť ruského prezidenta Karpova a získať formulu na výrobu superlacnej energie, na ktorej pracuje atómová vedkyňa Emma Russellová.“ Zdroj: TV Oko ZŠ 50,0 Text pre vysokoškolákov: SŠ Tajomstvo sa ukrýva v hlbinách hriešneho veľkomesta. Bývalý agent CIA sa opäť vracia. VŠ 40,0 Odsedel si trest za to, čo nikdy nespáchal. Pomsta bude sladká. Krvavý kúpeľ sa začína. % respondentov 30,0 20,0 10,0 10,6 8,3 6,1 7,2 2,1 4,3 3,9 1 2,7 1 1,1 0,0 0 1 dokumentárny film historická dráma western komédia akčný film romantický seriál Vyhľadávate si niekedy informácie o televíznych programoch v časopisoch, alebo teletexte ? 60,0 ZŠ 50,0 SŠ 47,8 VŠ 40,0 41,4 % respondentov 33,2 31,6 30,0 25,6 23,3 20,0 21,7 17,6 17,6 15 13,9 10,0 11,3 0,0 takmer každý deň viac ako tri dni raz za týždeň nie, väčšinou prepínam programy v týždni a pozerám, čo ma zaujme
 • 30 kapitola 3 Zaujímavé zistenia prinieslo i monitorovanie poznatkov a zručností mladých ľudí v súvislosti graf 19 Čo je podľa Vás cieľom tohto textu? s reklamou (Graf 19). Skupine žiakov ZŠ a SŠ sme 80,0 Prečítajte si pozorne nasledovný 82,2 88,3 text a odpovedzte na otázky: ZŠ predložili jednoduchý text fiktívneho reklamného 70,0 „Túto zimu si poriadne užijete. SŠ S našimi mobilmi zažijete viac spotu. Vysokoškoláci mali úlohu komplikovanejšiu tým, 60,0 zábavy s priateľmi – na celom Slovensku, na každej dobrej že nedostali priamo text reklamy, ale jej slovný opis, 50,0 zjazdovke. Každý môže zažiť pohodovú lyžovačku s nekonečne z ktorého nie je explicitne jasné, aký produkt 40,0 dlhými hovormi. A navyše úplne % respondentov zadarmo. „ propaguje. Obe skupiny sme požiadali o odpovede na 30,0 sériu otázok súvisiacich s komunikačným zámerom, 20,0 schopnosťou odhaliť v reklame manipulatívne prvky, 10,0 7,2 7,2 3,7 3,3 5,3 stratégie a techniky na získanie divákovej pozornosti. 0,0 2,7 Ďalšie otázky sa týkali ekonomického aspektu Text nás nabáda, aby sme si Text nám ponúka Text nás nabáda ku pohodovú lyžovačku kúpe mobilného Text nás informuje, ako sa možno počas zimy poriadne užili zadarmo zadarmo zabaviť reklamných a inzertných obsahov. telefónu Výsledky tejto časti výskumu priniesli pomerne zaujímavé zistenia. Primárny komunikačný zámer V čom je podľa Vás tento text zavádzajúci? autorov fiktívnej reklamy správne odhadlo 82 % 50,0 37,5 ZŠ žiakov ZŠ a 88 % stredoškolákov. Aký je skutočný účel 36,9 34,6 SŠ 40,0 38,8 takejto reklamy a kto má z jej výroby a odvysielania % respondentov 30,0 prospech však správne odhadla len polovica žiakov ZŠ 20,0 19,7 a 75 % študentov SŠ. Ešte horšie výsledky prinieslo 16,5 10,0 9,1 8,9 odhaľovanie zavádzajúcich tvrdení v reklamných 0,0 textoch, kde nesprávne odpovedalo viac ako 60 % V tom, že V tom, že neuvádza Tvrdením, že každý Nevidím v ňom nič podmieňuje informácie o značke respondentov z tejto kategórie. lyžovačku s priateľmi a technických môže mať bezplatné telefonovanie zavádzajúce kúpou telefónu parametroch mobilu a lyžovačku Skupine vysokoškolákov sme ponúkli na analyzovanie nielen zložitejšie štruktúrovaný text, ale aj náročnejšie otázky. Tento prístup sa adekvátne Prečo sa podľa teba takéto texty objavujú v médiách odrazil aj na pomere správnych a nesprávnych odpovedí (napr. v TV, časopisoch ap.)? (Graf 20). Na jednej strane dokázalo viac ako 90 % 80,0 opýtaných správne odhaliť, pre ktoré subjekty je 70,0 75 ZŠ reklama ekonomicky výhodná, avšak na druhej strane 60,0 SŠ až 76 % vysokoškolákov nesprávne pochopilo skutočný 50,0 53,4 účel reklamného posolstva. 40,0 % respondentov Získané výsledky týkajúce sa reklamných 30,0 informácií naznačujú, že veľká časť oslovených mladých 20,0 23,9 ľudí relatívne správne chápe skutočný účel reklamného 10,0 14,2 8,5 11,2 8 vysielania (ekonomický aspekt). Zároveň však má však 0,0 5,9 problém identifikovať sa s tým, že reklama nie je verným Ide o reklamu, ktorú si objednal Ide o reklamu, ktorú zverejňuje Ide o reklamu, ktorú Ide o reklamu, ktorú poskytol mobilný si objednal mobilný obrazom skutočnosti, ale vždy iluzórnym zobrazením prevádzkovateľ zimného strediska televízia a iné médiá, aby nás zabavili operátor a zaplatil za ňu médiu, ktoré operátor a médiá mu zaplatia, aby ju mohli a zaplatil za ňu a vyplnili voľný čas ju odvysielalo uverejniť a vyplniť reality, v rámci ktorého sa používa množstvo stratégií médiu, ktoré ju medzi jednotlivými tak voľný čas medzi uverejnilo reláciami jednotlivými reláciami. a techník na ovplyvnenie a získanie pozornosti diváka.
 • 31 kapitola 3 Dôležitou spôsobilosťou, indikujúcou graf20 Čo je podľa Vás cieľom tvorcov tejto reklamy ? istú mieru mediálnej gramotnosti, je 70,0 Predstavte si nasledovný reklamný spot: používanie médií na aktívnu tvorbu 60,0 Skupinka mladých, dobre vyzerajúcich, usmiatych a spokojne sa 63,6 tváriacich ľudí sa zabáva na pláži. Okolo sa tmolí pes. V pozadí vidno hory vlastného obsahu – či už vo forme textu, 50,0 a západ slnka nad morom. Od skupinky sa oddelí dvojica (muž a žena), ktorí si začnú pohadzovať fľašu s nejakým nápojom a naháňať sa. obrazu či zvuku. Ako ukazuje Graf 21, 40,0 V záverečnej scéne sa obaja objímajú a spojne pritom popíjajú z orosenej fľašky nealkoholického nápoja. % respondentov približne dve tretiny mladých občas 30,0 používajú fotoaparát (samostatný, alebo 20,0 23,8 v mobile) a zhruba polovica oslovených 10,0 5,3 7,3 VŠ dokáže samostatne narábať 0,0 s videokamerou. Horšie výsledky prinieslo Osloviť čo najviac divákov a presvedčiť Vytvoriť v divákovi ilúziu, že zobrazený nápoj vyrieši jeho Vyplniť voľný čas medzi jednotlivými televíznymi Motivovať diváka k tomu, aby počas letnej dovolenky konzumoval ich, aby si kúpili problémy, splní tajné túžby reláciami a zlepšiť divákovi iba kvalitné nealkoholické zisťovanie v kategórii zariadení na exkluzívnu dovolenku a umožní mu stotožniť sa náladu pohľadom na nápoje, pretože pitie alkoholu sa pri mori s určitým životným štýlom, príjemných ľudí a krásne nestotožňuje s prezentovaným nahrávanie zvuku, ktoré vôbec nepoužíva pocitom či hodnotami. prírodné scenérie životným štýlom a hodnotami. 57 % žiakov ŽS, 51 % stredoškolákov Myslíte si, že tvorcovia reklamy použili na získanie divákovej a 40 % vysokoškolákov. S aplikačnými pozornosti nejaké stratégie a techniky ? programami na editovanie textu vôbec nepracuje 38 % žiakov ZŠ, ale pravidelne 70,0 60,7 60,0 VŠ ich používa viac ako polovica oslovených vysokoškolákov, pričom podiel tých, 50,0 čo textový editor nepoužívajú vôbec 40,0 % respondentov , dosiahol v tejto skupine iba jedno 30,0 27,7 percento. 20,0 Z hľadiska vzťahu mladých ľudí k 10,0 7,3 4,4 informáciám nás zaujímal aj ich postoj 0,0 Každá reklama je Reklama nie je verným Reklama nie je verným obrazom Reklama nás má predovšetkým a doterajšie skúsenosti s vlastnou verným odrazom skutočnosti, takže odrazom skutočnosti, takže žiadne stratégie a techniky skutočnosti, ale určitým iluzórnym zobrazením reality, zabaviť a preto tvorcovia používajú rôzne stratégie produkciou a distribúciou informácií – či určite nejaké stratégie a techniky použili, aby nepoužili ktoré používa premyslené stratégie a techniky na a techniky, aby sme neprepli na iný kanál a sledovali čo najviac predali svoj produkt ovplyvnenie a získanie diváka reklamy už v textovej, obrazovej, alebo zvukovej podobe (Graf 22). Najviac skúseností Kto má podľa Vás prospech z odvysielania takejto reklamy ? s vytváraním vlastného obsahu, ktorý % respondentov 90,0 môžu zdieľať aj iní ľudia, sa týka novej 80,0 93,7 generácie aplikácií v prostredí internetu. 70,0 VŠ Do tejto kategórie patria rôzne skupiny 60,0 osôb a komunít, ktoré v prostredí internetu 50,0 vytvárajú a udržiavajú kontakt, zdieľajú 40,0 % respondentov svoje názory, aktivity, diskutujú o rôznych 30,0 témach a pod. Tieto sociálne siete 20,0 patria v globálnom kontexte 10,0 k najnavštevovanejším webovým stránkam. 0,0 1,5 0,5 4,4 Aj z tohto dôvodu by nás nemalo prekvapiť Predovšetkým divák, ktorí získa Médium, ktoré reklamu Iba médium, ktoré reklamu Iba výrobca nápoja, dôležité a cenné informácie odvysielalo, reklamná odvysielalo a reklamná pretože reklama zvyšuje tvrdenie približne polovice oslovených o kvalite nealkoholického nápoja, agentúra a výrobca nápoja ktorý reklama prezentuje agentúra, ktorú ju vyrobila predaj jeho výrobkov. mladých ľudí, že majú s týmto fenoménom
 • 32 kapitola 3 graf 21 Frekvencia používania médií na tvorbu vlastného obsahu 80,0 77,8 pravidelne a občas bč 70,0 68,4 68,9 vôbec nie b 60,0 54,4 % respondentov 53,9 50,0 48,3 49,4 50 50,3 51,1 49,5 43,9 45,1 40,0 41,9 38,6 37,4 39,8 36,6 30,0 25,3 20,0 17,8 17,7 20,6 22,5 21,5 17 10,0 13,3 12,2 9,1 14,1 8,3 8,9 10,3 10,7 5,9 0,0 1,7 2,2 1 fotoaparát videokamera textový editor zariadenie na fotoaparát videokamera textový editor zariadenie na fotoaparát videokamera textový editor zariadenie na nahrávanie nahrávanie nahrávanie žiaci ZŠ zvuku stredoškoláci zvuku vysokoškoláci zvuku graf 22 52 50,0 Vytvorili ste už samostatne nejakú informáciu (napr. textový, 42,6 pravidelne 41,7 občas 40,0 zvukový, obrazový súbor), ktorá bola niekde uverejnená a môžu ju zdieľať iní ľudia ? vôbec nie % respondentov 30,0 22,2 20,0 20,3 16 14 13,9 12,5 12 11,2 10,0 10,5 7,7 6 7,7 5,6 4,2 0,0 0 piblikoval/-a som publikoval/-a som zverejnil/-a som video zapojil/-a som sa do publikoval/-a som informácie publikoval/-a som iným informácie na webstránke informácie na blogu diskusného fóra v školskom časopise spôsobom určitú skúsenosť a osobne sa už zapojili do diskusného fóra na internete. Informácie a názory na blogu, ktorý je viac sofistikovanou formou Social Networkingu, sú skôr doménou vysokoškolákov (16 % respondentov). V prostredí webových komunít je čoraz populárnejšie aj on-line zdieľanie videozáznamov a iných obrazových súborov, s ktorým má najviac skúseností skupina oslovených stredoškolákov (22 %).
 • 33 kapitola 4 Zavery a odporucania vyskumu [Závery a odporúčania výskumu] 4.1 Závery výskumu 1)Poznatky získané v rámci výskumu mediálnej 4)Výsledky výskumu potvrdili, že časť mladých gramotnosti mladých ľudí na Slovensku v zásade ľudí disponuje istou mierou rezistencie voči potvrdili predpoklady a očakávania sformulované manipulatívnym tendenciám v spravodajstve, vo východiskových hypotézach. Súčasná mladá zábavných i reklamných mediálnych obsahoch. generácia v plnom rozsahu využíva možnosti Domnievame sa však, že ide skôr o akúsi intuitívnu a príležitosti, ktoré jej čoraz viac globalizovaná spôsobilosť, ako o ucelený a funkčný systém mediálna kultúra ponúka. V súvislosti s možnosťami životných zručností umožňujúcich kritické prístupu k jednotlivým médiám nie je ich potenciálny hodnotenie mediálneho obsahu. Navyše táto výber takmer vôbec obmedzený. intuitívna schopnosť čeliť persuazívnym tendenciám 2)Problémom dneška už vonkoncom nie je nedostatok je vo väčšine prípadov uplatniteľná iba v rámci informácií – skôr naopak – málo výrazná je schopnosť otvorených a veľmi zreteľných foriem manipulácie a záujem o výber mediálnych formátov, ktoré nemajú s publikom. Omnoho problematickejší a ťažšie len zábavnú funkciu, ale svojím obsahom a formou identifikovateľný je preto stret mladých ľudí so sú zároveň prínosom k plnohodnotnému prežívaniu skrytými a čoraz lepšie maskovanými pokusmi osobného života, interakcii s rovesníkmi, participácii ovplyvňovať ich hodnotový systém, podporovať na živote komunity a pod. konzumné modely správania, propagovať veku 3)Jedným z najdôležitejších zdrojov informácií, ale neprimerané a spoločensky neakceptovateľné prvky zároveň aj pasívnym modelom trávenia voľného mediálneho obsahu a pod. času, zostáva sledovanie televízie. Ako naznačujú 5)V rámci výskumu sa tiež potvrdila potreba výsledky nášho prieskumu, záujem čoraz širšej a plná opodstatnenosť zavedenia rôznych foriem skupiny mládeže sa však presúva od televízneho formálneho i neformálneho mediálneho vzdelávania. vysielania k interaktívnym formám obsahu zdieľaným Tie by mali viesť predovšetkým k osvojeniu si v prostredí internetu (chat, diskusné fóra, sociálne základných princípov a zároveň praktickej aplikácii siete ap). Za istý problém považujeme predovšetkým kritického hodnotenia techník, jazyka a konvencií to, že pomerne veľký podiel mladých ľudí využíva používaných v procese mediálnej komunikácie tieto nové mediálne technológie výlučne na zábavu a v rámci jej pôsobenia na cieľové skupiny publika. a neformálnu konverzáciu s rovesníkmi. Poznanie 6)Pozitívnym zistením vyplývajúcim z výstupov nášho tohto aspektu komunikácie je však na druhej strane výskumu je, že mladí ľudia majú záujem o diskusiu aj veľkou príležitosťou pre aktívne zainteresovanie a zdieľanie zážitkov, poznatkov a skúseností mládežníckych skupín do správne facilitovaných súvisiacich s mediálnych obsahom. Pomerne neformálnych diskusií o spoločensky závažných veľká časť oslovených respondentov uviedla, že témach – samozrejme vo forme primeranej, prístupnej najdôležitejšími partnermi v týchto rozhovoroch a dostatočne príťažlivej pre „on-line“ generáciu. sú rodičia, čo je nesporne veľmi priaznivý signál.
 • 34 kapitola 4 Omnoho negatívnejším a veľmi závažným zistením je, že médiá a ich obsah nie sú príliš relevantnou témou pre veľkú časť pedagógov, ale ani ďalších profesionálov a dobrovoľníkov pracujúcich s mladou generáciou. Toto zistenie iba potvrdzuje nevyhnutnosť transformácie tradičnej školy založenej na memorovaní encyklopedických vedomostí k otvoreným vzdelávacím modelom založeným na rozvoji jednotlivých kľúčových kompetencií a príprave mladých ľudí na zvládnutie praktických životných situácií a zručností. Dôležitou prierezovou témou podporujúcou tento nevyhnutný trend je práve mediálna výchova, ktorá v správne zvolenej forme prináša množstvo podnetov a podkladového materiálu vhodného na rozvoj širokej škály životných zručností.
 • 35 kapitola 4 4.2 Odporúčania výskumu 1)Je potrebné využiť skutočnosť, že súčasní mladí ľudia ap. Spektrum potenciálnych tém je naozaj široké – na Slovensku sú čoraz viac „on-line“ generáciou od prevencie drogových závislostí, cez bezpečnosť a maximálne zhodnocovať toto zistenie pri tvorbe na internete až po diskusiu o rôznych mediálnych informačných materiálov, poradenstva a nových formátoch. foriem interaktívnej komunikácie určenej tejto 6)Iniciovať vytvorenie a systematicky podporovať sieť cieľovej skupine. Práve týmto spôsobom možno aspoň iniciatívnych mladých ľudí pôsobiacich v jednotlivých čiastočne prispieť aj k usmerneniu mladých ľudí k regiónoch, ktorí by po potrebnom zaškolení mohli hodnotným a bezpečným obsahom, nielen v prostredí prinášať aktuálne spravodajstvo internetu, ale i ostatných médií. o akciách, aktivitách a príkladoch 2)Podporovať vytváranie špecializovaných webových dobrej mládežníckej praxe. portálov venovaných problematike mediálnej Malo by ísť vlastne o akúsi gramotnosti a mediálnej výchovy – so zameraním mládežnícku mediálnu agentúru na učiteľov, profesionálov i dobrovoľníkov pracujúcich založenú na dobrovoľníckej s mladými ľuďmi, rodičov a ďalšie skupiny. báze, ktorej servis by bol 3)Maximálne využiť potenciál programu Mládež v akcii, prostredníctvom OP Vzdelávanie a ďalších európskych fondov na samostatného organizovanie vzdelávacích aktivít zameraných na webového jednotlivé aspekty mediálnej gramotnosti – najmä portálu pre učiteľov, pracovníkov s mládežou, mládežníckych k dispozícii lídrov. širokej 4)Je potrebné využiť zistenie, že mladí ľudia radi verejnosti a ochotne diskutujú o médiách. Vhodnou formou i profesionálnym môžu byť regionálne diskusné fóra, okrúhle stoly, médiám. neformálne tréningy ap. Do organizovania podujatí tohto druhu možno zapojiť nielen samotné školy, ale aj samosprávne orgány - žiacke školské rady, mládežnícke parlamenty. Dôležitou cieľovou skupinou by sa mali stať aj detské a mládežnícke kluby, centrá voľného času, pastoračné a komunitné centrá ap. 5)Podporovať vznik a činnosť nových internetových portálov, záujmových diskusných fór, blogov a ďalších sociálnych sietí, ktorých obsah môžu vytvárať priamo mladí ľudia. Nemusí pritom ísť len o zdieľanie textových informácií. Veľký potenciál majú aj interaktívne riešenia súvisiace s fenoménom Web 2.0 – zdieľanie video a audio súborov, fotografií
 • 36 literatura literatura [Literatúra] 1/ BUCKINGHAM, D. (2002) Media Education – A Global Strategy for 14/TOMEY-PURTA, J., LEHMANN, R., OSWALD, H., & SCHULZ, W. (2001). Development. A Policy Paper Prepared for UNESCO, [online]. c2002. Last Citizenship and Education in Twenty-eight Countries: Civic Knowledge Revision 2002 [cit.2007-11-10] and Engagement at Age Fourteen. Delft: International Association for the Dostupné z : http://www.mediaculture-online.de/fileadmin/bibliothek/ Evaluation of Educational Achievment (IEA). [online]. c2001. [cit.2007- buckingham_media-education/buckingham_media-education.html 11-11]. Dostupné: http://www.iea.nl/cived.html BUCKINGHAM, D. – DOMAILLE, K.(2004) Where are We Going and How Do We 15/ TURAN, V. (2001). Mladý človek a televízne spravodajstvo. [online]. Get There? In: Von Feilitzen, Cecilia and Carlsson, Ulla (eds.) Promote of c2001. [cit.2007-11-09] Bratislava: IUVENTA. Protect?: Perspectives on Media Literacy and Media Regulations. Yearbook Dostupné z: http://www.iuventa.sk/Default.aspx?CatID=7 2003. Goteborg, Sweden, The International Clearinghouse on Children, 16/BODNÁROVÁ, B. (2000). Názory mladých ľudí o trávení voľného času a o Youth and Media, 41-54. (International Clearinghouse on Children, Youth detských a mládežníckych organizáciách. Bratislava: IUVENTA. Dostupné and Media 6). [online]. c2004, Last Revision 2004 [cit.2007-11-10]. z: www.rms.mladez.sk/buxus/docs/Sociologicky_prieskum.pdf Dostupné z: http://eprints.soton.ac.uk/12543/ 17/ Illegal and Harmful Content on the Internet, EU-25 Comparative 2/Grunwald Declaration on Media Education. In.: International Symposium Highlights, Eurobarometer – Gallup Organisation, (2003/2004). [online]. on Media Education. UNESCO: 1982 [online]. c1982. [cit.2007-11-07] c2004. [cit.2007-10-07] Dostupné z: http://ec.europa.eu/information_ Dostupné z: http://www.unesco.org/education/pdf/MEDIA_E.PDF society/activities/sip/eurobarometer/index_en.htm 3/Dohovor o právach dieťaťa. Valné zhromaždenie Spojených národov 20. 18/ MARCH, J., BROOKS, G., HUGHES, J., RITCHIE, L., ROBERTS, S. & novembra 1989. [online]. c1989, [cit.2007-11-04] WRIGHT, K. (2005). Digital beginnings: Young children‘s use of popular Dostupné z: http://www.unicef.sk/prava-deti/art69.html culture, media and new technologies. University of Sheffield: Literacy 4/ Odporúčanie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č.1466/2000 Research Centre. [online]. c2005. [cit.2007-10-07] Dostupné: www. o mediálnej výchove. Text bol prijatý Zhromaždením 27. júna 2000 (19. digitalbeginnings.shef.ac.uk/DigitalBeginningsReport.pdf zasadnutie) [online]. c2000, [cit.2007-11-04] 19/ RIDEOUT, V., ROBERTS, D.F. & FOEHR, U.G. (2005). Generation M - Dostupné z: http://www.radaeuropy.sk/?736 Media in the lives of 8-18 year-olds. Menlo Park (CA): The Kaiser Family 5/ Charter for Media Literacy. Euro Media Literacy [online]. c2006, Foundation. Dostupné z : www.kff.org/entmedia/ [cit.2007-10-04]. Dostupné z : http://www.euromedialiteracy.net 20/ LIVINGSTONE, S. – BOBER, M. (2005) UK Children Go Online – Final 6/Nový impulz pre európsku mládež – Biela kniha Európskej únie. EK Report of Key Project Findings. London: Economic and Social Research IUVENTA, Bratislava 2002, 98 s. ISBN 92-894-2189-4 Council. [online]. c2005. [cit.2007-11-05] Dostupné: http://personal. 7/ Európska charta informácií pre mládež. Dokument prijatý XV. Valným lse.ac.uk/bober/UKCGOfinalReport.pdf zhromaždením Európskej mládežníckej informačnej a poradenskej 21/ EIAA Mediascope Europe 2007 Pan European Executive Summary agentúry (ERYICA) v Bratislave dňa 19. novembra 2004. [online]. c2004. [online]. c2007. [cit.2007-11-01] Dostupné z: http://www.eiaa.net/ [cit.2007-10-07]. Dostupné z: http:// www.uips.sk/download/mas/ research/research-details.asp?SID=1&id=375&lang=6&origin=media- Charta_SJ.doc consumption.asp 8/ Odporúčanie Európskeho parlamentu a Rady z 18. decembra 2006 o 22/ FIRESTONE, M. CH. (1992) The Aspen Institute Communications and kľúčových kompetenciách pre celoživotné vzdelávanie (2006/962/ES) In: Society Program – National Leadership Conference On Media Literacy, Úradný vestník Európskej únie z 30.12.2006, L 394/10 - 18 SK. [online]. The Aspen Institute Wye Center, Queenstown, Maryland, December 7-9, c2006. [cit.2007-10-07]. Dostupné z : http://eur-lex.europa.eu/ 1992 [online]. c1992. [cit.2007-10-07] LexUriServ/site/sk/oj/2006/l_394/l_39420061230sk00100018.pdf Dostupné z: http://www.medialit.org/reading_room/article582.html 9/ RYCHEN, D.S. , SALGANIK, L.H. The Defininion and Selection of Key 23/ EIAA Mediascope Europe 2007 Pan European Executive Summary Competencies[online]. c2001. [cit.2007 10.07] [online]. c2007. [cit.2007-11-01] Dostupné z : http://www.oecd.org/edu/statistics/deseco Dostupné z: http://www.eiaa.net/research/research-details.asp?SID=1&i 10/VELŠIC, M. Digitálna gramotnosť na Slovensku 2007 – Správa z výskumu, d=375&lang=6&origin=media-consumption.asp Inštitút pre verejné otázky, Bratislava 2007, 22 s. , ISBN 978-80-88935- 24/ RIDEOUT, V., ROBERTS, D.F. & FOEHR, U.G. (2005). Generation M - 98-8 Media in the lives of 8-18 year-olds. Menlo Park (CA): The Kaiser Family 11/ MULLIS, I., KENNEDY, A., MARTIN, M., SAINSBURY, M. (2006). PIRLS 2006 Foundation. Dostupné z : www.kff.org/entmedia/ – Assessment Framework and Specifications. Amsterdam: International 25/ Illegal and Harmful Content on the Internet, EU-25 Comparative Association for the Evaluation of Educational Achievement , 119 s. , Highlights, Eurobarometer – Gallup Organisation, 2003/2004. Dostupné: ISBN: 1-889938-40-8 http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/eurobarometer/ 12/CRESSWELL, J., VAYSSETTES, S. (2006). Assessing Scientific, Reading and index_en.htm Mathematical literacy: A Framework for PISA 2006, OECD, 187 s. , ISBN: 26/ LIVINGSTONE, S. – BOBER, M. (2005) UK Children Go Online – Final Report 9264026398 of key project findings. London: Economic and Social Research Council. 13/MACHÁČEK, L.(2005). Participácia študentov na samospráve stredných a Dostupné: http://personal.lse.ac.uk/bober/UKCGOfinalReport.pdf vysokých škôl Slovenska. Bratislava: IUVENTA. ISBN: 80-8072-045-2 27/ JIRÁK, J. (2005) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdelávaní. Dostupné: http://www.iuventa.sk/Default.aspx?CatID=7 Praha: Výskumný ústav pedagogický. ISSN 1802-4785. Dostupné z: http://rvp.cz/sekce/58
 • 37 o iuvente o iuvente [O IUVENTE] IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže je príspevková Cieľové skupiny organizácia Ministerstva školstva SR a jej hlavným dobrovoľní a profesionálni pracovníci s mládežou , cieľom je rozvoj a skvalitňovanie práce s mládežou mládež, mladí vedúci, mládežnícki vedúci a vedúci a politiky voči mládeži v súlade s národnými neformálnych skupín mládeže, koncepčnými materiálmi. pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení, žiaci základných a stredných škôl, IUVENTA zamestnanci samospráv, zodpovední za mládež, vzdeláva, metodicky usmerňuje a poskytuje výskumníci a doktorandi z oblasti výskumu mládeže. informácie, podporuje rozvoj výskumu v oblasti mládeže Témy a priority aktivít a pripravuje vlastné výskumné projekty, participácia mládeže na živote školy, obce a regiónu, podporuje prácu s talentovanou mládežou mládežnícke dobrovoľníctvo, (predmetové olympiády a postupové súťaže), výchova k ľudským právam, zabezpečuje grantové programy Ministerstva školstva neformálne vzdelávanie v práci s mládežou, (ADAM), rozvoj legislatívy v oblasti práce s mládežou je Národnou agentúrou programu a Európskej únie a mládežníckej politiky, Mládež v akcii, medzinárodná spolupráca, je sídlom Eurodesku – Európskej informačnej siete pre zapojenie mladých ľudí s nedostatkom príležitostí mládež a pracovníkov s mládežou. do spoločnosti. Kontakt: IUVENTA, Búdková 2, 811 04 Bratislava 1. Tel. 02/59296112, e-mail: iuventa@iuventa.sk
 • Mládež a médiá: Mediálna gramotnosť mladých ľudí na Slovensku. Text: Norbert Vrabec Grafická úprava: Index M Tlač: OTA, a.s. Prvé vydanie 2008 Vydala IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže, Bratislava ISBN 978-80-8072-074-2 Distribúcia a objednávky publikácie: iuventa@iuventa.sk alebo infolandsr@gmail.com