Moc modificació de plantilles i el procés de matriculació en la localitat de sagunt

142 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
142
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Moc modificació de plantilles i el procés de matriculació en la localitat de sagunt

  1. 1. MOCIÓ AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SAGUNT SOBRE LAMODIFICACIÓ DE PLANTILLES I EL PROCÉS DE MATRICULACIÓ EN LALOCALITAT DE SAGUNTLa reducció pressupostària dun 9% en els pressupostos de la Generalitat Valenciana enmatèria de personal de la Conselleria dEducació ha provocat que en la nostra localitates produïsca una supressió de places docents en les etapes dinfantil i primària, i encaradesconeixem lajust en secundària.Aquesta reducció de llocs de treball sha reflectit en les plantilles docents dels centresdinfantil i primària amb la retallada dalmenys un/a mestre/a de francès i un/a deprimària generalista a més dun de Pedagogia Terapèutica en els centres més grans, totaçò sumat a aquest efecte que produirà la massificació en les aules i els desequilibrisque puguen produir-se en la matriculació a causa de laugment de ràtio per aula méslaplicació del decret de “districte únic”.En la nostra localitat la resolució sobre plantilles dels centres ha quedat de la següentmanera: Eliminació de llocs de treball docent: Professors de primària Generalistes: 9;Professors Primària-Francés: 9; Professors PT: 7; Professors Audició i Llenguatge: 1; Elque fa un total de 26 professors menys.Llocs docents creats: professors primària Anglés: 10; professors primària-música:2;professors primària: 2; professors Audició i Llenguatge: 7. Total: 21.Açò fa que amb el nou arranjament escolar i laplicació del decret de plantilles la nostralocalitat ha perdut 5 llocs de treball docents públic, la majoria seran llocs de treball queno sadjudicaran a interins, però també inclou professors definitius desplaçats dels seuscentres, alguns dells amb més de 20 anys de servei en el mateix centre en la nostralocalitat.Cal tenir present que aquestes mesures són conseqüència de les austeres polítiqueseconòmiques tant del Govern Autonòmic com de lEstatal captives dels mandats deBrussel·les i els mercats. Les mesures” racionalitzadores” de la despesa públicaaplicades per aquestes administracions contemplen dràstiques retallades en elspressupostos dedicats a educació i té com a conseqüències menys Mestres en lescolapública i en la nostra localitat.Però el problema, no solament és la supressió de professorat, Són les modificacionssignificatives que es van produir:1. Se suprimeixen moltes places de Pedagogia Terapèutica que són placesque atenen a alumnat amb necessitats educatives especials que van a haver deser ateses pels professors i professores generalistes i accentuat aquestacàrrega docent per un augment de ràtio que en alguns casos pot arribar a serde 30 o fins i tot més alumnes per aula.Açò és una altra manera dintentar agreujar lensenyament públic a causa quelalumnat amb necessitats educatives especials està escolaritzat en la seua
  2. 2. majoria en lescola pública i per tant es necessita incrementar els recursos pera atendrels adequadament.2. Els tutors/res en alguns casos seran ara professors/es especialistes queactualment atenen a molts grups alhora (idiomes, educació física…) amb açòaqueixos grups que sassignen al professorat especialista poden tenir reducciódhores datenció tutorial per les retallades en el professorat.A més a més, no sexplica en aquesta reducció de plantilles les jubilacions que ja no escobreixen i la demora a cobrir les baixes.I per desgràcia encara falta lajust escolar de secundària que ens temem que siga tannegatiu com aquest dinfantil i primària.Pel que fa al nou procés de matriculació el Consell Escolar ha valorat que el nou decretde “districte únic” produirà desequilibris entre col·legis que poden donar lloc a un nouarranjament escolar “encobert” ja que poden haver-hi unitats en alguns col·legis que nocobrisquen un contingent mínim dalumnes. Amb la qual cosa podría haver-hi una majorsupressió de places docents. I fins i tot col·legis públics amb problemes de viabilitat. Sino aquest curs, el que ve.Per tot açò, es realitza la següent proposta d’acords1.-El Ple de l’Ajuntament de Sagunt, vol mostrar la seua disconformitat amblarranjament escolar, les conseqüències en laplicació de la resolució de plantilles i ambel nou procés de matriculació, per anar en contra de lEscola Pública de la nostralocalitat, mentre que en lescola concertada no sha retallat, per part de ConselleriadEducació, cap lloc escolar. Entenem que es vulnera la legislació vigent que indica quela concertació sorgeix, solament quan es produeix una situació de necessitat per falta deplaces escolars públiques, i aqueix no és el nostre cas, ja que shan suprimit llocsdocents en lensenyament públic mentre entitats privades concertades seran beneficiadespels nous decrets.2.-El Ple de l’Ajuntament de Sagunt, respecte al nou decret de “Districte Únic” i atenenta lart. 4 i art. 14 daquest decret sol·licita es mantinguen les mateixes àrees i districtesque han funcionat fins avui a causa de les característiques particulars de la seuapoblació, la grandària de la mateixa, la distribució dels seus habitants en ella i laimportància que els ciutadans concedeixen a la vinculació que els barris estableixenamb els seus col·legis públics als quals volen portar als seus fills.3.-El Ple de l’Ajuntament de Sagunt insta a Conselleria dEducació per exigir larecuperació dels llocs escolars perduts i el manteniment de les ràtios actuals, lequilibride lassignació de places escolars per centre i el manteniment de totes les unitatsescolars del nostre municipi.A Sagunt, 26 dabril de 2013
  3. 3. MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE SAGUNT SOBRE LAMODIFICACIÓN DE PLANTILLAS Y EL PROCESO DE MATRICULACIÓNEN LA LOCALIDAD DE SAGUNTOLa reducción presupuestaria de un 9% en los presupuestos de la Generalitat Valencianaen materia de personal de la Conselleria de Educación ha provocado que en nuestralocalidad se produzca una supresión de plazas docentes en las etapas de Infantil yPrimaria, y todavía desconocemos el ajuste en Secundaria.Esta reducción de puestos de trabajo se ha reflejado en las plantillas docentes de loscentros de infantil y primaria con el recorte de al menos un/a maestro/a de francés yun/a de primaria generalista además de uno de Pedagogía Terapéutica en los centrosmás grandes, todo esto sumado al efecto que producirá la masificación en las aulas ylos desequilibrios que puedan producirse en la matriculación debido al aumento de ratiopor aula más la aplicación del decreto de “distrito único”.En nuestra localidad la resolución sobre plantillas de los centros ha quedado de lasiguiente manera: Eliminación de puestos de trabajo docente: Profesores dePrimaria Generalistas: 9; Profesores Primaria-Francés: 9; Profesores PT: 7; ProfesoresAudición y Lenguaje: 1; Lo que hace un total de 26 profesores menos.Puestos docentes creados: Profesores Primaria-Ingles: 10; Profesores primaria-música:2; Profesores Primaria: 2; profesores Audición y Lenguaje: 7. Total: 21.Esto hace que con el nuevo arreglo escolar y la aplicación del decreto de plantillasnuestra localidad ha perdido 5 puestos de trabajo docentes público,la mayoría serán puestos que no se adjudicarán a interinos, pero también incluyeprofesores definitivos desplazados de sus centros, algunos de ellos con más de 20 añosde servicio en el mismo centro en nuestra localidad.Hay que tener presente que estas medidas son consecuencia de las austeras políticaseconómicas tanto del Gobierno Autonómico como del Estatal cautivas de losmandatos de Bruselas y los mercados. Las medidas “racionalizadoras” del gasto públicoaplicadas por estas administraciones contemplan drásticos recortes en los presupuestosdedicados a educación y tiene como consecuencias menos maestros/as en la escuelapública y en nuestra localidad.Pero el problema, no solo es la supresión de profesorado, Sonlas modificaciones significativas que se van producir:1. Se suprimen muchas plazas de Pedagogía Terapéutica que son plazas queatienden a alumnado con necesidades educativas especiales que van a tener queser atendidas por los profesores y profesoras generalistas y acentuado dichacarga docente por un aumento de ratio que en algunos casos puede llegar a serde 30 o incluso más alumnos/as por aula.
  4. 4. Esto es otra manera de intentar agraviar a la enseñanza pública debido a que elalumnado con necesidades educativas especiales está escolarizado en su mayoríaen la escuela pública y por tanto se necesita incrementar los recursos paraatenderlos adecuadamente2. Los tutores/as en algunos casos serán ahora profesores/as especialistas queactualmente atienden a muchos grupos a la vez (idiomas, educación física…)con ello esos grupos que se asignen al profesorado especialista pueden tenermerma de horas de atención tutorial por los recortes en el profesorado.Además no se cuenta en esta reducción de plantillas las jubilaciones que no se cubren yla demora en cubrir las bajas.Y por desgracia todavía falta el ajuste escolar de secundaria que nos tememos que seatan negativo como este de infantil y primaria.Con respecto al nuevo proceso de matriculación el Consejo Escolar Municipal havalorado que el nuevo decreto de “distrito único” va a producir desequilibrios entrecolegios que pueden dar lugar a un nuevo arreglo escolar “encubierto” ya que puedenhaber unidades en algunos colegios que no cubran un cupo mínimo de alumnos. Con locual puede haber una mayor supresión de plazas docentes. E incluso colegios públicoscon problemas de viabilidad. Sí no este curso el que viene.Por todo ello, se propone la siguiente propuesta de acuerdos.1.- El Pleno del Ayuntamiento de Sagunt quiere mostrar su disconformidad con elarreglo escolar, las consecuencias en la aplicación de la resolución de plantillas y con elnuevo proceso de matriculación, por ir en contra de la Escuela Pública de nuestralocalidad, mientras que en la escuela concertada no se ha recortado, por parte deConselleria de Educación, ningún puesto escolar. Entendemos se vulnera la legislaciónvigente que indica que la concertación surge, solo cuando se produce una situación denecesidad por falta de plazas escolares públicas, y ese no es nuestro caso, puesto que sehan suprimido puestos docentes en la enseñanza pública mientras entidades privadasconcertadas van a ser beneficiadas por los nuevos decretos.2.- El Pleno del Ayuntamiento de Sagunt, respecto al nuevo decreto de “Distrito Único”y atendiendo al art. 4 y art. 14 de dicho decreto solicita se mantengan las mismas áreas ydistritos que han funcionado hasta la fecha debido a las características particulares de supoblación, el tamaño de la misma, la distribución de sus habitantes en ella y laimportancia que los ciudadanos conceden a la vinculación que los barrios establecencon sus colegios públicos a los que quieren llevar a sus hijos.3.- El Pleno del Ayuntamiento de Sagunt insta a Conselleria de Educación para exigir larecuperación de los puestos escolares perdidos y el mantenimiento de los ratios actuales,el equilibrio de la asignación de plazas escolares por centro y el mantenimiento de todaslas unidades escolares de nuestro municipio.Sagunto, a 17 de abril de 2013

×