Refleksja ekologiczna w nauce o informacji / Wiesław Babik

477 views

Published on

II Konferencja Naukowa : Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian, Warszawa, 15-16.04.2013 r. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

The 2nd Scientific Conference : Information Science in an Age of Change, April 15-16, 2013. Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
477
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Refleksja ekologiczna w nauce o informacji / Wiesław Babik

 1. 1. Wiesław BABIKUniwersytet Jagiellońskiw.babik@uj.edu.plRefleksja ekologicznaw nauce o informacjiII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zakładu Systemów InformacyjnychInstytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW„Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”, Warszawa 15-16 kwietnia 2013 r.
 2. 2. Zamierzenia...Celem wystąpienia jest przedstawienieekologii informacji jako pola badawczegonauki o informacji, związanego zrozwiązywaniem współczesnych problemówinformacyjnych w społeczeństwie informacji iwiedzy.
 3. 3. Plan• Charakterystyka ekologii informacji jako kierunku/dziedziny/pola badawczego – podejście akademickie.• Geneza ekologii informacji (prekursorzy i ojcowie ekologiiinformacji).• Związki ekologii informacji z innymi dyscyplinami naukowymi.• Najważniejsze kierunki rozwoju ekologii informacji.• Próby implementacji ekologii informacji w nauce o informacji.• Wyniki badań pilotażowych nad polem badawczym ekologiiinformacji.• Próba zdefiniowania podejścia ekologicznego w nauce oinformacji.• Ekologia informacji za granicą i w Polsce.
 4. 4. Od znaczenia etymologicznegodo metafory- Ekologia (od gr. oikos = dom + logos = nauka) – naukao strukturze i funkcjonowaniu przyrody, badającaoddziaływania między organizmami, a ichśrodowiskiem.- Ekologia umysłu; ekologia humanistyczna; ekologiazasobów naturalnych; ekologia porównawcza;ekologia języka; ekologia człowieka; ekologiapolityczna itp.;- W metaforach tkwi ogromna siła pobudzaniazachowań i budowania nowych wizji, takżenaukowych [Czarnocka, Mazurek 2012].
 5. 5. Ekologia informacji to metaforaEkologia informacji to metafora traktująca przestrzeńinformacyjną jako ekosystem/infosystem [np. Nardi,Bonie 1999].W kontekście rozwoju społeczeństwa informacji iwiedzy termin ten wyraża związek między ideamiekologii (środowiska przyrodniczego) a dynamikąrozwoju i cechami cyfrowej przestrzeni informacji.W opisie i analizie systemów informacyjnych ekologiainformacji posługuje się m.in. językiem ekologiiśrodowiska przyrodniczego (przyrody).
 6. 6. • Genezy ekologii informacji można doszukiwać się już w starożytnymbibliotekarstwie, które ze swej istoty pomagało i pomaga w opanowaniuinformacji przez człowieka.• Ekologia informacji jako taka jest kojarzona z ideami i pracami Eryomina,Davenporta i Prusaka, którzy o ekologii informacji pisali od lat 70. XX wiekuw USA i ówczesnym ZSSR. Ekologia informacji dopatruje się (umieszcza)przyczyny kryzysu ekologicznego w środowisku informacyjnym, wniezrównoważonym rozwoju tego środowiska, polegającym na zachwianiuwłaściwych proporcji (równowagi) pomiędzy czynnikami wywołującymi isterującymi ten rozwój.• Ekologia informacji, to koncepcja badawcza, zaproponowana przez w/wtwórców ekologii informacji, postulująca badanie procesów informacyjnych(gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji) w sposóbanalogiczny do badań procesów ekologicznych prowadzonych przezbiologów. W tej koncepcji są istotne także badania czynników wpływającychna stan środowiska informacyjnego człowieka (antropoinfosferę).Geneza ekologii informacji
 7. 7. • Nadmiar informacji, przejawiający się m.in. w przeciążeniuinformacyjnym, jest jedną z przyczyn tzw. ekologicznegokryzysu informacyjnego (tzw. kryzysu ekologicznegośrodowiska informacyjnego), polegającego naniezrównoważonym rozwoju różnych sfer człowieka:intelektualnej, wolitywnej, afektywnej i in.• Panowanie nad informacją i środowiskiem informacyjnym(jego stanem) jest postrzegane jako zjawisko naturalne, wprzeciwieństwie do dominacji informacji nad człowiekiem, conastępuje w okresie kryzysu ekologicznego. Ekologiainformacji proponuje wizję funkcjonowania człowieka ispołeczeństwa w harmonii z jego/ich naturalnymśrodowiskiem informacyjnym, to jest takim, które jestdostosowane (dostrojone) do ich naturalnych(zrównoważonych) ekosystemów.
 8. 8. • Taka eko-społeczność informacyjna zagoiłabyrozdarcie między sztuczną i nienaturalnąprodukcją/wytwarzaniem w środowisku człowiekainformacji, w tym szaleńczym wytwarzaniem jaknajwiększych ilości śmieci informacyjnych,powodujących zanieczyszczenie tego środowiska ichoroby informacyjne a naturalnym stanemantropoinfosfery.• Ekologia informacji powinna konstruować modelewyjaśniające „naturalny przekaz informacji”.
 9. 9. Pojęcie ekologii informacjiNa pojęcie ekologii informacji składa się wieleoddziałujących na siebie i wzajemnie zależnychpodsystemów społecznych, kulturowych ipolitycznych oraz technologicznych, którewpływają na procesy tworzenia, przepływ iwykorzystywanie informacji.
 10. 10. Ekologia informacji jest – obok architektury informacji– jedną z najnowszych specjalności naukinformacyjnych (nauki o informacji).To nowe pole badawcze nauki o informacji.„Zaczęła się rozwijać pod naporem i przeciw dominacjitechnologicznych aspektów projektowania ieksploatacji systemów informacyjnych w rozległychsieciach komputerowych na przełomie XX i XXIwieku” (A. Sitarska).
 11. 11. Ekologia informacji: co to jest?Ekologia informacji to dyscyplina wiedzy (specjalnośćnauk o informacji), której zadaniem jest odkrywaniepraw rządzących przepływem informacji wbiosystemach, włącznie z człowiekiem,społeczeństwem, ich wpływem na zdrowiepsychiczne, fizyczne i społeczne ludzi oraz rozwijanieodpowiednich metodologii mających na celukształtowanie środowiska informacyjnego” [Eryomin,1998]
 12. 12. Konteksty ekologii informacji psychologiczny; społeczny; prawny; techniczny; medyczny; informatologiczny; biznesowy; interdyscyplinarny; ...
 13. 13. Prekursorzy ekologii informacji?• Badania z tego zakresu są prowadzone od początkulat 50. XX wieku w USA, Europie Zachodniej, Polsce.• Za prekursorów ekologii informacji można uznać:– Alvin Toffler „Szok przyszłości” (wyd. ang. 1970);– Juliusz Lech Kulikowski „Informacja i świat, w którymżyjemy” (Warszawa: Wiedza Powszechna 1978)– Neil Postman „Technopol. Tryumf techniki nad kulturą”(wyd. ang. w roku 1992)
 14. 14. Twórcy/pionierzy ekologii informacji –T. Davenport & L. Prusak (USA)Koncepcja ta akcentuje związek między ekologią informacji izarządzaniem informacją. Thomas H. Davenport i LaurencePrusak (1997) odnoszą pojęcie ekologii informacji dospecyficznego zarządzania informacją, które określają jakoholistyczne zarządzanie informacją lub skoncentrowane naczłowieku zarządzanie informacją. Akcentują, że informacja iwiedza są wytworami typowo ludzkimi i nigdy nie będądobrze zarządzane, jeśli priorytetu w tych działaniach nieprzyzna się człowiekowi.Esencję tego podejścia stanowi przywrócenie człowiekowinależnego mu miejsca w centrum świata informacji, kierująctechnologię na peryferia (na swego rodzaju banicję).Thomas H. Davenport i Laurence Prusak, Information ecology:Mastering the information and knowledge environment (1997)
 15. 15. Twórcy ekologii informacji - Aleksiej Eryomin(Rosja)• W 1981 r. ukończył AkademięMedyczną w Saint-Petersburgu• Obecnie członek BritishEcological Society• Autor ponad 50 publikacji.Najważniejsza z zakresu ekologii informacji to:Information ecology - a viewpoint.„The International Journal of EnvironmentalStudies” (1998)
 16. 16. Najważniejsze koncepcje ekologii informacji• Organizacyjna koncepcja ekologii informacji T.Davenporta i L. Prusaka (1997).• Koncepcja ekologii informacji A. Eryomina (1998).• Pragmatyczna koncepcja ekologii informacji R.Capurro (1989).• Aksjologiczna koncepcja ekologii informacji B.A.Nardi i V.L. O’Day (1999).• Etyczna koncepcja ekologii informacji L. Floridi (2002)• ...
 17. 17. Definicja „ekologii informacji”Ekologia informacji oznacza „Sumę ocen jakości, zarządzania,produktów i wartości informacji, jak również ocenę usług ipotrzeb informacyjnych. (...) to dyscyplina wiedzy, którejzadaniem jest odkrywanie praw rządzących przepływeminformacji w biosystemach, włącznie z człowiekiem,społeczeństwem, ich wpływem na zdrowie psychiczne, fizycznei społeczne ludzi oraz rozwijanie odpowiednich metodologiimających na celu kształtowanie środowiska informacyjnego.(A.L. Eryomin: Information ecology - a viewpoint.„International Journal of Environmental Studies”.Secions A&B 1998 No3/4).
 18. 18. Elementy ekologii informacji• Strategia informacyjna - odpowiada na pytania: Co chcemy zrobić zinformacją?, Do czego jest ona nam potrzebna?;• Polityka informacyjna - dotyczy odpowiedzialności rządu za zarządzanie iwykorzystanie informacji;• Kultura informacyjna - dotyczy sposobów określania zewnętrznej iwewnętrznej wartości informacji;• Pracownicy informacji - profesjonaliści, selekcjonujący, interpretujący,kategoryzujący i integrujący informacje;• Proces informacyjny - opisuje poszczególne, kolejne etapy zarządzaniainformacją;• Architektura informacji - dotyczy struktury i lokalizacji informacji; jestmapą aktualnego otoczenia informacji, oferuje model otoczeniainformacyjnego.• Źródło: Opracowano na podstawie: Oleński, Józef (2002). Elementyekonomiki informacji. Podstawy ekonomiczne informatyki gospodarczej.
 19. 19. Zadania ekologii informacjiOchrona środowiska informacyjnego człowieka, zagrożonego przedewszystkim przez nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne.Środkami realizacji tego zadania są:•Stałe i ciągłe dbanie o jakość informacji (ze względu na człowieka, gdyż złajakość informacji negatywnie wpływa na człowieka). Ekologia informacji macharakter antropocentryczny;•Niedopuszczanie do generowania informacji, które nie spełniają normjakościowych, stanowią swoista ‘truciznę’ zanieczyszczająca środowiskoinformacyjne społeczeństwa i gospodarki;•Usuwanie informacji, które trwale i całkowicie utraciły swoja użyteczność atakże utylizację informacji, czyli przywracanie użyteczności informacjom,które się do tego nadają;•Zapewnienie wartościowego, bezpiecznego i dobrze zorganizowanegodostępu do wiedzy i informacji (w tym usuwanie barier informacyjnych);•Kształtowanie środowiska informacyjnego człowieka;•Rozwijanie odpowiednich metodologii mających na celu poprawę iusprawnienie funkcjonowania człowieka w tym środowisku, w tym badanieprocesów percepcji i recepcji informacji;•Wprowadzanie stanu równowagi i harmonii w antropoinfosferze.
 20. 20. Badania w zakresie ekologiiinformacji• Badania z tego zakresu są prowadzone od początkulat 70. XX wieku w Europie Zachodniej, USA i Rosji.• Ekologią informacji zajmują się m.in.:a/ klasycy:– Aleksiej L. Eryomin (Rosja)– Rafael Capurro (Niemcy)– Thomas H. Davenport (USA)– Laurence Prusak (USA)– Bonnie Nardi (USA)– Vicki O’Day (USA)– Luciano Floridi (Włochy)b/ inni:– Abddus Sattar Chaudhry– Susan E. Higgins– …
 21. 21. Przedmiot badań ekologii informacji• Identyfikowanie kryteriów jakościowych i ilościowychinformacji;• Badanie relacji pomiędzy informacją a zdrowiemczłowieka;• Badanie wartości informacji;• Badanie procesów przekazywania i recepcjiinformacji;• Badanie jakości usług informacyjnych;• Określanie odpowiedzialności za informacje i jejskutki społeczne;• Badanie rozwoju/ewolucji środowiskainformacyjnego;• Zarządzanie informacją w pracy, domu,społeczeństwie.
 22. 22. Kierunki badań ekologii informacji(wg A.L. Eryomina (1998) – (1/2)• badanie relacji pomiędzy informacją a zdrowiemczłowieka;• badanie potrzeb informacyjnych;• identyfikowanie kryteriów ilościowych ijakościowych informacji;• badanie wartości informacji;• badanie metod przechowywania i dostępu doinformacji;
 23. 23. Kierunki badań ekologii informacji(wg A.L. Eryomina (1998) – (2/2)• badanie procesów przekazywania i recepcjiinformacji;• badanie relewancji;• ocena jakości usług informacyjnych;• określanie odpowiedzialności za informację i jejskutki społeczne;• zarządzanie informacją w miejscu pracy,organizacjach, społeczeństwie.
 24. 24. Holistyczność ekologii informacjiCharakterystyczne cechy ekologii informacji:1. Integruje różne rodzaje informacji: elektroniczną,nieelektroniczną, ustrukturyzowaną inieustrukturyzowaną, tekst, audio, video… Stądekologia: mediów, języka, polityki, Internetu …2. Umożliwia śledzenie ewolucji środowiskainformacyjnego;3. Posługuje się przede wszystkim obserwacją iopisem;4. Zawsze w centrum stawia człowieka i jegozachowania spowodowane wpływem nańinformacji.Wymienione aspekty są analogiczne do aspektówekologii środowiska przyrodniczego.
 25. 25. Informacja ekologiczna, to znaczyjaka?- Przyjazna dla człowieka;- Nie szkodząca środowisku informacyjnemuczłowieka;- …
 26. 26. Ekologia informacji wyzwaniemdla człowieka XXI wiekuEkologia informacji usilnie dąży do zapewnieniazrównoważonego rozwoju człowieka wspołeczeństwie informacji i wiedzy.Idea zrównoważonego rozwoju społeczeństwainformacji i wiedzy to próba udzielenia odpowiedzina zespół zagrożeń wynikających zniekontrolowanego generowania informacji i wiedzyi ich negatywnego wpływu na człowieka.Zrównoważony rozwój to taki rozwój, który nie zakłócanaturalnych eko(info)systemów tworzącychantropoinfosferę, w której funkcjonuje człowiek.
 27. 27. Działania na rzecz ekologii informacjipowinny polegać na:- Zwiększaniu świadomości informacyjnej człowieka jakopodmiotu w procesach informacyjnych;- Rozwijaniu kompetencji informacyjnych umożliwiającychracjonalne zarządzanie informacją, panowanie nadnadmiarowością informacji, uniezależnianie się odniepożądanych wpływów informacji, zwłaszcza od manipulacjiludzkimi postawami i zachowaniami;- Wychowaniu/edukacji do odpowiedzialności zatworzenie/generowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie iwykorzystywanie informacji;- Równoważeniu rozwoju człowieka w świecie techniki,technologii i informacji;- Umiejętnym wykorzystywaniu informacji do budowaniaindywidualnej i zbiorowej wiedzy dla indywidualnego iwspólnego dobra ludzkości.
 28. 28. Perspektywy dalszych prac badawczychTo m.in.:- Badania naukoznawcze.- Badania bibliometryczne rozwoju tej dyscypliny.- Integracja informacji i wiedzy (podejście holistyczne).- Synteza (opracowanie kompleksowe po serii analizszczegółowych przypadków).- Potrzeba opracowania monograficznego.- Od ekologii informacji, poprzez ekologie informacji doekologii wiedzy? Kierunek ekologia wiedzy? [por. George Pór2000].- W dalszych badaniach może być kluczowe poznaniemechanizmów działania ludzkiego mózgu (wyniki badańneuronauk).
 29. 29. Badania pilotażowe ekologii informacji• Metodyka badań.• Przedmiot badań.• Przebieg badań.• Wyniki badań• Wnioski z badań.
 30. 30. Wyniki badańCzasopisma, w których znaleziono przynajmniej dwa artykuły na temat ekologiiinformacji [Tymoszuk 2012]
 31. 31. Wyniki badańPrzyrost piśmiennictwa dotyczącego ekologii informacji [Tymoszuk 2012]
 32. 32. Wyniki badań• Wśród autorów piszących więcej na temat ekologii informacji znaleźli się:• Guallar, Javier (2 artykuły),• Nardi, Bonnie A (2 artykuły),• ODay, Vicky (2 artykuły),• Solés, Daniel Gil (2 artykuły),• Williamson, Kirsty (2 artykuły).W Journal o f Documentation oraz Journal of the American Society forInformation Science and Technology (JASIST) o ekologii informacji pisanoczęściej niż w innych czasopismach.
 33. 33. Wyniki badań• Obecność problematyki ekologii informacji nakonferencjach naukowych w Polsce i za granicą:- Bratysława (ISKO)- Zakopane- Kraków- Bydgoszcz- Słupsk 2012- Bratysława 2012- …
 34. 34. Wyniki badań• Najważniejsze opracowania klasyków ekologiiinformacji prezentujące myśl ekologiczną:- T.H. Davenport i L. Prusak: /-/- A. L. Eryomin: /-/- R. Capurro: Towards an Information Ecology (1990).- B. Nardi i V. O’Day: Information EcologiesUsing Technology with Heart. The MIT PressCambridge, Massachusetts London, England1999.
 35. 35. Wyniki badań• Obszar badań ekologii informacji to:- Potrzeby informacyjne użytkowników;- Zachowania informacyjne użytkowników informacji;- Bariery informacyjne w dostępie do informacji;- ….Stąd ekologie poszczególnych obszarów.
 36. 36. Wyniki badań• Charakterystyczne cechy badań„ekologicznych” w ramach nauki o informacji:- Brak profesjonalistów;- Działalność badawcza „przy okazji”, „ad hoc”;- Jedno z pól badawczych nauki o informacji.
 37. 37. Ekologia informacjiw nauce o informacjiRefleksja teoretyczna nad ekologią informacji pojawiłasię w nauce o informacji na bazie praktycznejdziałalności w ramach informacji naukowej,głównie radzenia sobie z problemami nadmiaruinformacji. W szczególności dotyczy ona:1. Ochrony dziedzictwa kulturowego;2. Identyfikacji i ochrony więzi informacyjnych wśrodowisku twórców i użytkowników informacji;3. Równoważenia aspektów społecznych itechnologicznych w postrzeganiu przestrzeniinformacyjnej (social informatics versus socialstrategies to support cultural values for a digitalage).
 38. 38. Zakres problematykiEkologia informacji dotyczy obszaru, który stanowiprzestrzeń informacyjna rzeczywista i wirtualna.Nurty:1. Ochrona środowiskowego dziedzictwainformacyjnego i cyfrowego (czyli ochrona samejinformacji);2. Dbałość i troska o odpowiednią prezentacjęinformacji (i instytucji związanych z informacją) wśrodowisku elektronicznym.3. Ochrona człowieka przed nadmiernym inegatywnym wpływem „toksycznych” informacji.[Babik 2006, dok. elektr.].
 39. 39. Podejście/perspektywa ekologicznaw nauce o informacji1. Podejście to dotyczy relacji człowieka z jego środowiskieminformacyjnym;2. Ekologia informacji akcentuje wpływ na człowiekaśrodowiskowych czynników informacyjnych i odwrotnie, awięc dotyczy relacji między człowiekiem a jegośrodowiskiem informacyjnym;3. Ekologiczne spojrzenie w nauce o informacji oznaczaposzukiwanie w środowisku informacyjnym człowieka tychelementów i związków pomiędzy nimi, które dotycząoddziaływania informacji na człowieka oraz odwrotnie, azwłaszcza ochrona człowieka przez niekorzystnymoddziaływaniem informacji oraz ochrona samej informacjiprzed niszczycielskim działaniem człowieka [Babik 2012b].
 40. 40. Początki ekologii informacjiw Polsce• Ekologia informacji• TELEINFO 07/97 - Wolna Trybuna• Możliwość ogarnięcia wielokrotnie większej ilościinformacji spowodowała, że ludzie przestają jąszanować. Ponieważ jest tania, więc mamyskłonność do rozrzutności. Tymczasem informacjajest bezlitosna. Zapełnia każdą lukę, w którą sięmoże wcisnąć, wykorzystuje każdy momentnieuwagi, żeby wtargnąć i zająć miejsce tam, gdzietylko zdoła znaleźć choć trochę wolnej przestrzeni.[...]• (Dr Piotr Chrząstowski)
 41. 41. W Polsce na temat ekologii informacjipisali m. in.:Badacze, którzy nie używają terminu „ekologia informacji”:•Juliusz Lech Kulikowski•Ryszard Tadeusiewicz•Stanisław Juszczyk•Maria Ledzińska•…Badacze, którzy posługują się terminem „ekologia informacji”:•Piotr Chrząstowski•Wiesław Babik•Daniel Kotyras•Anna Sitarska•Józef Oleński•Ewa Głowacka•Katarzyna Materska•Beata Taraszkiewicz
 42. 42. Podsumowanie• Ekologia informacji to teoria nadbudowana nad działalnością praktyczną wdziedzinie informacji. Działalność, o której tu mowa, to w interesie człowiekaszeroko rozumiana ochrona informacji, m.in. przed różnego rodzajuzanieczyszczeniami, a więc dbałość o czystość informacji.• Ekologia informacji dostarcza nowej perspektywy badania problemów związanychz informacją.• Aby tak się stało niezbędna jest wiedza o cechach i rodzajach informacji, o procesieinformacyjnym a także o potencjalnych zagrożeniach właściwego odbioruinformacji a więc odpowiednia edukacja informacyjna zmierzająca douświadomienia konieczności selekcji informacji na każdym z etapów jej obiegu.• Ekologia informacji ma charakter interdyscyplinarny, a więc wymagainterdyscyplinarnych badań naukowych oraz wieloaspektowego podejścia.• Nie ma jednej ekologii informacji. Są ekologie informacji, oparte na różnychkoncepcjach i dotyczące różnych przedmiotów/instytucji/rzeczywistości/środowisk.• Niezbędne jest zintegrowane podejście do tej problematyki.• Jej zadaniem jest zrównoważony rozwój środowiska informacyjnego człowieka(antropoinfosfery), to jest to próba wprowadzenia naturalnej równowagipomiędzy nadmiarem a deficytem (brakiem) informacji.• Działania ekologiczne mają na celu zapobieganie anomaliom informacyjnym dziękiczemu stają się katalizatorem rozwoju człowieka.• Ekologia informacji to cywilizacyjne wyzwanie dla społeczeństwa informacji iwiedzy XXI wieku.
 43. 43. Wybrana literatura przedmiotu (1)• Babik W. (2006): O niektórych chorobach powodowanych przezinformacje. [W:] Komputer w edukacji. 16. Ogólnopolskie SympozjumNaukowe. Kraków 29-30 września 2006. Red. Nauk. J. Morbitzer.Kraków: Pracownia Technologii Nauczania AP 2006, s. 15-20.• Babik W. (2001): Ekologia informacji. „Zagadnienia InformacjiNaukowej” 2001 Nr 2(78) s. 64-70.• Babik W. (2012a): Ekologia informacji katalizatorem równoważeniarozwoju społeczeństwa informacji i wiedzy. „Zagadnienia InformacjiNaukowej” 2012 nr 2 s. 48-65.• Babik W. (2012b): Kultura informacyjna – spojrzenie z punktu widzeniaekologii informacji. „Bibliotheca Nostra” 2012 Nr 2(28), s. 31-40.• Babik W. (2002): Ekologia informacji – wyzwanie XXI wieku. „Praktyka iTeoria Informacji Naukowej i Technicznej” 2002 Nr 1(37) s. 20-25.• Chrząstowski P. (1997): Ekologia informacji. „Teleinfo On-Line. PrzeglądRynku Informatyki i Telekomunikacji” [dok. Elektr.]http://www.teleinfo.com.pl/ti/1997/07/f05.html [Odczyt: 22.09.2008].• Czarnocka M., Mazurek M. (2012): Metafory w nauce. „ZagadnieniaNaukoznawstwa” 2012 Z. 1(191), s. 5-26.
 44. 44. Wybrana literatura przedmiotu (2)• Davenport T., Prusak L. (1997): Information ecology. MasteringInformational Knowledge Environment. New York, Oxford: OxfordUniversity Press US, 272 s.• Eryomin A.L. (1998): Information ecology – a viewpoint. “InternationalJournal of Environmental Studies”: Sections A&B No ¾ p. 241-253.• Kotyras D. (2003): Ekologia informacji. Magazyn Internet nr 9 s. 41-43.• Kulikowski J.L. (1978): Człowiek i infosfera. „Problemy” nr 3 (384) s. 2-6.• Ledzińska M. (2001): Człowiek współczesny wobec nadprodukcjiinformacji, czyli o informacyjnym stresie. [W:] Różnice indywidualne:wybrane badania inspirowane Regulacyjną Teorią TemperamentuProfesora Jana Strelau, Red. W. Ciarkowska, A. Matczak. Warszawa:Uniwersytet Warszawski. Interdyscyplinarne Centrum GenetykiZachowania, s. 135-154.• Ledzińska M. (2002): Stres informacyjny – sposoby radzenia sobie iprzeciwdziałania. [W:] Konteksty stresu psychologicznego. Red. I.Heszen-Niejodek. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s.27-40.• Tadeusiewicz R.: W dymie i we mgle.http://www.solidarnosc.org.pl/~ksn/Docs/rystad.pdf
 45. 45. ...Bardzo dziękuję za uwagę!Kontakt:w.babik@uj.edu.plhttp://adamtomaszkiewicz.pl/ekologia/index.php?id=o_ekologiihttp://bibliopedia.umcs.lublin.pl/index.php/Ekologia_informacji
 46. 46. •The Polish Society for Information Science, together with the PolishChapter of the ISKO invites to Zakopane, Poland (24-27 September 2013)for the International Conference – XII Forum on Scientific and TechnicalInformation.•This year the conference will focus on „Society – Information –Innovation. Challenges of the Digital Age”•At the forum will be organized Polish-German ISKO session dedicatedknowledge organization.
 47. 47. Knowledge Organization in the 21st Century: History, Present,Future•The facets for paper presentations include (but are not limited to):•Epistemology of Knowledge Organization.•Categories and Conceptual Structures for the Digital Environment.•Information and Knowledge in the Modern Society.•Classification Schemes, Taxonomies, and Categorization Schemes.•Facet Analysis as Theoretical Basis of Knowledge Representation, Organization and Management.•Thesauri, Semantic Networks and Ontologies.•Data Modeling for Semantic Web.•Indexing and Searching in Multilingual Environments.•Organization of Unstructured Information.•Challenge of Multimedia for Knowledge Organization.•Web Indexing, Social Tagging.•User Needs in a Changing World (Antropoinfosphere).•Linguistic Aspects and Other Issues in Automatic Categorization and Indexing.•Information and Knowledge Ecologies.•History of Knowledge Organization and ISKO.•Knowledge Organization in the Future.13th International ISKO Conference will be heldin Cracow (Poland), 19-22 May 2014.
 48. 48.   Contact: National Coordinator ISKO Chapter in PolandProf. dr hab. Wiesław BabikE-mail: w.babik@uj.edu.plHttp://skryba.inib.uj.edu.pl/isko/

×