Analiza danych jakościowych we współczesnej informatologii / Sabina Cisek

488 views

Published on

II Konferencja Naukowa : Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian, Warszawa, 15-16.04.2013 r. Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski

The 2nd Scientific Conference : Information Science in an Age of Change, April 15-16, 2013. Institute of Information and Book Studies, University of Warsaw

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Analiza danych jakościowych we współczesnej informatologii / Sabina Cisek

 1. 1. Analiza danych jakościowychwe współczesnej informatologiiSabina CisekInstytut Informacji Naukowej i BibliotekoznawstwaUniwersytet Jagiellooskisabina.cisek[at]uj.edu.plhttp://sabinacisek.blogspot.com/http://methodologyphilosophyinfoscience.blogspot.com/Konferencja „Nauka o informacji w okresie zmian”,Warszawa, 15-16 kwietnia 20131
 2. 2. Niniejsze badania mają charaktereksploracyjnyIch celem jest sprawdzenie1) Czy w informatologii XXI w. prowadzone są badaniaempiryczne, w których wykorzystuje się istniejącetechniki analizy danych jakościowych? Co wszczególności jest przedmiotem takich badao?2) Czy w informatologii XXI w. pojawiła się refleksjateoretyczna na temat analizy danych jakościowych?2
 3. 3. ANALIZA DANYCHJAKOŚCIOWYCHOGÓLNA CHARAKTERYSTYKACzęśd I3
 4. 4. CO TO JEST ANALIZA DANYCHJAKOŚCIOWYCH? QDA = Qualitative Data Analysis Analiza danych jakościowych = iteracyjny (ze sprzężeniemzwrotnym) proces, zespół procedur pozwalający„wydobyd” z jakościowego (bogatego, początkowonieustrukturyzowanego, wielowymiarowego) materiałuempirycznego pewne interpretacje, kategorie,prawidłowości, uogólnienia, wyjaśnienia. Analiza danych jakościowych jest związana, rzecz jasna, zmetodologią jakościową (qualitative research)4
 5. 5. DLACZEGO ZAGADNIENIE ANALIZY DANYCHJAKOŚCIOWYCH JEST WAŻNE? 1 W metodologii jakościowej podstawowa strategia poznawczama charakter indukcyjny, czyli to dane empiryczne a zwłaszczarzetelnośd ich analizy decydują o finalnym:◦ sformułowaniu problemu badawczego i zakresie dociekao, Na początku badania jakościowego problem jest najczęściej sformułowanyroboczo, „na próbę”. Ulega dookreśleniu lub modyfikacji pod wpływemwyłaniających się w toku analizy uogólnieo, nowych aspektów itp., a te zkolei – wpływają na dobór gromadzonych w dalszym postępowaniu danych.W ten sposób – na zasadzie sprzężenia zwrotnego – odkrywamy także costanowi faktyczny problem badawczy.◦ wyniku badao,◦ trafności i wiarygodności wniosków.[Rapley 2010, s. 12; Silverman 2010, s. 86, 97, 150, 195]5
 6. 6. DLACZEGO ZAGADNIENIE ANALIZY DANYCHJAKOŚCIOWYCH JEST WAŻNE? 2 Badania jakościowe, w tym gromadzenie i analiza danych,podobnie jak całe poznanie naukowe, muszą bydintersubiektywnie sprawdzalne.◦ Ponieważ nie da się powtórzyd np. obserwacji naturalistycznej (boludzie się zmienili, kontekst się zmienił, badacz jest inny, więc zapewnejego interakcje z badanymi będą inne itp.), tym ważniejsze staje siępozostawienie rygorystycznie opisanej ścieżki sprawdzenia (audit trial).◦ Powinno byd jasno powiedziane – w jaki sposób doszliśmy do takich anie innych stwierdzeo, wniosków, przy użyciu jakich metod, napodstawie jakich danych empirycznych, jak gromadzonych ianalizowanych, jakiego rozumowania i jakich założeo, jak rozumiemyterminy, których używamy oraz jak interakcje między badaczem abadanymi mogły wpłynąd na materiał empiryczny i jego analizę.6
 7. 7. DLACZEGO ZAGADNIENIE ANALIZY DANYCHJAKOŚCIOWYCH JEST WAŻNE? 3 Ponieważ zbyt często pieczołowicie, starannie i zzachowaniem poprawności metodologicznejgromadzi się materiał empiryczny (dane), anastępnie analizuje się go powierzchownie, wsposób wyłącznie zdroworozsądkowy, bezświadomości przyjmowanych perspektywanalitycznych, istniejących metod/technik – a wefekcie badanie traci charakter naukowy(anegdotyzm) [Silverman 2010, s. 207, 210, 433;Worek i Perek-Białas 2006+.7
 8. 8. CO KSZTAŁTUJE ANALIZĘ DANYCHJAKOŚCIOWYCH? Sposób poznawania świata charakterystyczny dlametodologii jakościowej jako takiej, w tym –indukcyjnośd oraz iteracyjnośd postępowaniabadawczego Specyfika danych jakościowych (albo trafniej – materiałuempirycznego)◦ w metodologii jakościowej w ogóle◦ w danym przedsięwzięciu badawczym (typ, źródła etc.) Wybrana perspektywa / strategia analityczna Cel i problem badao8
 9. 9. SPECYFIKA DANYCH JAKOŚCIOWYCH 1 Materiał empiryczny dotyczy celowo (m.in.pod kątem istniejących lub wyłaniających sięteorii) dobranych ludzi, przypadków, sytuacji(theoretical sampling) (w badaniachjakościowych nie ma próby reprezentatywnej). Dane jakościowe to nie są wartości zmiennych(jak w podejściu ilościowym), lecz raczejbogaty, wielowymiarowy materiał empiryczny,z którego dopiero trzeba ZROBID dane poprzezodpowiednią analizę.9
 10. 10. SPECYFIKA DANYCH JAKOŚCIOWYCH 2 Ze względu na sposób i zakres ingerencjibadacza w środowisko badane wyróżniamy:◦ dane niewywołane (naturally occuring data),„mające źródło w sytuacjach, które pozostająniezależne od interwencji badacza”, np. już istniejącedokumenty albo wpisy na forach;◦ dane wywołane, sprowokowane, tj. powstające wwyniku interwencji badacza, w „sztucznych”sytuacjach, „takich jak wywiady, eksperymenty,grupy fokusowe lub kwestionariusze sondażowe”[Silverman 2010, s. 161-162, 434].10
 11. 11. SPECYFIKA DANYCH JAKOŚCIOWYCH 3◦ Ale – Dane są ZAWSZE konstruowane, przynajmniej po części. O tym, costanowi dane decyduje nie tylko rzeczywistośd, ale różneprekonceptualizacje, takie jak problem badawczy, teorie etc. (tezao uteoretyzowaniu obserwacji [Grobler 2008, s. 70-71, 90, 91]. „W rzeczywistości w obu przypadkach działania badaczaodgrywają podstawową rolę w procesie wytwarzania materiałów iich przekształcania w <dane>. W obu przypadkach trzeba jeprzecież odkryd, fizycznie zgromadzid, wybrad te, którezatrzymamy, i odrzucid te, które pominiemy. (…) Najważniejszadecyzja wiąże się z uznaniem konkretnego zestawu materiałów zazbiór <danych>” *Rapley 2010, s. 34].11
 12. 12. SPECYFIKA DANYCH JAKOŚCIOWYCH 4 Mamy z reguły do czynienia z ogromnąilością nieustrukturyzowanego materiału wpostaci:◦ Danych werbalnych (werbalno-graficznych) – dokumenty,notatki z obserwacji, notatki terenowe, opowieści, teksty,transkrypcje nagrao audio i wideo, zapisy wywiadów◦ Danych wizualnych – filmy (nagrania wideo), fotografie(np. zrobione w trakcie obserwacji), reklamy, znakiuliczne itp. itd. *zob. też Konecki i Chomczyoski red. 2012,s. 185-189]◦ Także – w postaci audio i multimedialnej12
 13. 13. SPECYFIKA DANYCH JAKOŚCIOWYCH 5 Techniki gromadzenia / źródła danych w badaniachjakościowych (właściwie takie same w każdej z metodbadawczych)◦ dokumenty (piśmiennicze i multimedialne), już istniejące lubstworzone na prośbę badacza, oficjalne i nie (blogi, dzienniki,listy, ogłoszenia, pamiętniki, regulaminy, serwisy WWW, wideo-pamiętniki, wpisy na forach i portalach społecznościowych,zarządzenia itp.),◦ fokus (dyskusja grupowa, zogniskowany wywiad grupowy),◦ obserwacja (etnograficzna, uczestnicząca i in.),◦ wywiad indywidualny (jakościowy, pogłębiony, narracyjny i in.).◦ [Pickard 2007, s. 249 i in.]13
 14. 14. PERSPEKTYWY / STRATEGIE ANALITYCZNE Analiza dyskursu, analiza narracyjna Metody etnograficzne Strategie fenomenologiczne Teoria ugruntowana, strategia ciągłegoporównywania (constant comparative analysis) … Odmienne perspektywy analityczne skutkują szukaniem „czegośinnego” w materiale empirycznym. *Konecki i Chomczyoski red. 2012, s. 179; Pickard 2007, s. 239-249; Rapley 2010; Silverman 2010, s. 79, 195; Thorne 2000]14
 15. 15. PRZYKŁADY TECHNIK ANALIZY DANYCHJAKOŚCIOWYCH Analiza dokumentów Analiza konwersacyjna (conversation analysis) Ciągła analiza porównawcza, metoda permanentnegoporównywania (constant comparative analysis) (Semantyczna) analiza treści/zawartości (contentanalysis)◦ Analiza pojęciowa◦ Analiza relacyjna Tworzenie map pojęciowych (concept mapping) [Worek i Perek-Białas 2006+15
 16. 16. CECHY QDA JAKO PROCEDURY BADAWCZEJ 1 W badaniach jakościowych gromadzenie i analizadanych współwystępują od początku badao,„przeplatają się” wzajemnie. Nie należy odkładad analizy „na koniec”, na etap po zgromadzeniudanych (to błąd metodologiczny). Analiza jest procesem ciągłym. Postępowanie ma charakter iteracyjny (kolejnych przybliżeo,sprzężenia zwrotnego) – gromadzimy dane i na bieżąco jeanalizujemy, efekty analizy cząstkowej (np. zauważone kategorie,prawidłowości) sugerują jakie dane mamy gromadzid w dalszympostępowaniu.[Pickard 2007, s. 239, 249; Rapley 2010, s. 217; Silverman 2010, s. 191-193,194-195]16
 17. 17. CECHY QDA JAKO PROCEDURY BADAWCZEJ 2 Analiza danych jakościowych jest czaso- ipracochłonna, wymaga koncentracji, zwracaniauwagi na drobne elementy, szczegóły. Częstoanalizuje się akapit po akapicie, zdanie pozdaniu (np. na podstawie nagrao albotranskrypcji wypowiedzi badanych). Rezultaty badao jakościowych z reguły niepodlegają kwantyfikacji, czyli analiza nie polegana obliczaniu korelacji, robieniu statystyk,wykresów [Pickard 2007, s. 245, 249].17
 18. 18. CECHY QDA JAKO PROCEDURY BADAWCZEJ 3 Wyniki badao jakościowych (generalizacje, hipotezy,kategoryzacje, teorie, typologie – a także –wieloaspektowe opisy jednostkowych„przypadków”) przedstawiamy w postaci:◦ „gęstego opisu” (thick description), narracji, opowieści,tekstu, z reguły obficie cytującego dane empiryczne(fragmenty notatek, dokumentów, wypowiedzi) orazszczegółowo prezentującego konteksty, przebieg izałożenia badao,◦ mapy pojęd,◦ „bogatego obrazu” (rich picture). *Konecki i Chomczyoski red., s. 201-206; Pickard 2007, s. 245-249]18
 19. 19. QDA – TRANSKRYPCJA, KODOWANIE, NOTYTEORETYCZNE 1 Zaczynamy gromadzid dane empiryczne i jednocześnieich analizę.◦ Na przykład, gdy badacz robi notatki terenowe z obserwacji,to nie tylko utrwala to, co słyszy albo widzi, ale – chcąc niechcąc – od razu dokonuje wstępnej analizy danych. Nieistnieje bezstronna obserwacja ani „czyste” dane. Ponieważnie da się uchwycid „wszystkiego”, badacz wybiera to, co jestgodne zanotowania (w kontekście problemu badawczego,wyłaniających się kategorii etc.).◦ Postępowanie ma charakter iteracyjny (kolejne przybliżenia,sprzężenie zwrotne) – gromadzimy dane i na bieżąco jeanalizujemy, efekty analizy cząstkowej (np. zauważonekategorie, prawidłowości) sugerują jakie dane mamygromadzid w dalszym postępowaniu.19
 20. 20. QDA – TRANSKRYPCJA, KODOWANIE,NOTY TEORETYCZNE 2 Często pierwszym etapem jest sporządzenietranskrypcji, czyli spisanie nagranych rozmów,wywiadów; przekształcenie materiałów audio,multimedialnych, wideo w jakąś formę tekstu(np. kto co mówił, w jakim kontekście etc.).◦ Transkrypcja też zawiera w sobie element analizy,zapis jest nieuchronnie selektywny [Rapley 2010, s.229].20
 21. 21. QDA – TRANSKRYPCJA, KODOWANIE, NOTYTEORETYCZNE 3 Kodowanie◦ nadawanie etykiet/haseł/tematów pewnym fragmentomdanych,◦ potem – poszukiwanie elementów wspólnych orazgrupowanie tychże etykiet w kategorie opisowe,◦ a następnie – „łączenie” kategorii opisowych w kategoriewyższego rzędu – analityczne, a tych z kolei – w typologiealbo modele/teorie (gdy jesteśmy w stanie uchwycidwzajemne relacje). Kodowanie jest podstawą analizy – to ono maostatecznie doprowadzid do uchwycenia pewnychprawidłowości, struktur zdarzeo, typów – a nawet –stworzenia teorii etc.21
 22. 22. QDA – TRANSKRYPCJA, KODOWANIE, NOTYTEORETYCZNE 4 Coding is the process of combing the data forthemes, ideas and categories and then markingsimilar passages of text with a code label so thatthey can easily be retrieved at a later stage forfurther comparison and analysis. Coding the datamakes it easier to search the data, to makecomparisons and to identify any patterns thatrequire further investigation [Gibbs i Taylor 2010].22
 23. 23. QDA – TRANSKRYPCJA, KODOWANIE, NOTYTEORETYCZNE 5 Dwa podejścia do kodowania◦ A priori Kategorie/kody tworzymy na podstawie istniejących teorii,dotychczasowych badao, akceptowanych wytycznychmetodologicznych (jak tzw. paradygmat kodowania) etc. Ale –konieczna jest elastycznośd i modyfikacja kategorii/kodów podwpływem materiału empirycznego.◦ Ugruntowane Kody – etykiety, idee, kategorie, pojęcia, tematy „wyłaniają się” zdanych, są na ich podstawie konstruowane. NIE WOLNO używadistniejących kategoryzacji, ram analitycznych lub teorii, bo toprowadzi do formułowania wniosków opartych na z górypowziętych domysłach, samopotwierdzania się teorii etc.◦ [Gibbs i Taylor 2010; Konecki i Chomczyoski red. 2012, s. 215-218; Pickard 2007, s.241-245]23
 24. 24. QDA – TRANSKRYPCJA, KODOWANIE, NOTYTEORETYCZNE 6 Co możemy kodowad? Jakie aspekty, fragmenty, wymiary danychwyodrębniad i opatrywad osobną etykietą, hasłem, kategorią(kodem)?◦ Działania, zachowania◦ Gdzie i w jakim zakresie badacz wpłynął na zgromadzony materiał(np. w trakcie interakcji z badanymi)◦ Relacje◦ Ograniczenia, uwarunkowania◦ Stany◦ Znaczenia Używane pojęcia, symbole, wartości i sposoby ich wykorzystywania (np. dokonstruowania obrazu świata, wytwarzania sensu – Sense-Making)◦ …◦ [Gibbs i Taylor 2010]24
 25. 25. QDA – TRANSKRYPCJA, KODOWANIE, NOTYTEORETYCZNE 7 Trzeba sporządzid listę wszystkich użytych kodów (haseł,kategorii, tematów). Pisanie not teoretycznych (memos). Gdy mamy gotową kategoryzację, typologię itp. to częstoposzukujemy „przypadków odchyleo”, danych, które „niepasują” do naszej koncepcji. Kiedy zakooczyd analizę? Gdy dalsze postępowanie niewnosi już żadnych nowych interpretacji, kategorii, relacji,tematów, właściwości, wymiarów, zagadnieo (datasaturation, theoretical saturation) [Rapley 2010, s. 216-219; Pickard 2007, s. 244] [Gibbs i Taylor 2010; Konecki i Chomczyoski red. 2012, s. 189-192]25
 26. 26. ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH może byd wspieranaprzez SPECJALISTYCZNE OPROGRAMOWANIECAQDAS = COMPUTER ASSISTED QUALITATIVE DATAANALYSIS SOFTWARE http://caqdas.pl/ http://qualisresearch.com/ http://researchware.com/ http://www.atlasti.com/index.html http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/resources/software/answr/index.htm http://www.dedoose.com/ http://www.maxqda.com/ http://www.qsrinternational.com/default.aspx http://www.surrey.ac.uk/sociology/research/researchcentres/caqdas/index.htm http://www.transana.org/26
 27. 27. ANALIZA DANYCHJAKOŚCIOWYCHW INFORMATOLOGII XXI W. –WYBRANE ASPEKTYCzęśd II27
 28. 28. MOŻLIWE PYTANIA ZWIĄZANE Z QDAW INFORMATOLOGII Czy przedstawiciele nauki o informacji dyskutują na tematanalizy danych jakościowych w kontekście przedmiotu i polabadawczego informatologii?Jak kształtuje się – pod względem ilościowym i merytorycznym –dorobek piśmienniczy w tym zakresie? Czy prowadzone są badania empiryczne, w których rzeczywiściewykorzystuje się istniejące techniki analizy danychjakościowych?Które z tych technik są najczęściej stosowane i dlaczego?Co w szczególności jest przedmiotem takich badao?Czy analiza danych jakościowych jest prowadzona rzetelnie,gwarantując intersubiektywną sprawdzalnośd wynikówdociekao?28
 29. 29. CZY ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH W OGÓLEWYSTĘPUJE W BADANIACHINFORMATOLOGICZNYCH? 1 Wyszukiwanie w Web of Science < Web of Knowledge (ThomsonReuters), baza Social Sciences Citation Index, kategoriaInformation Science Library Science, w dniu 2013-04-12, zapomocą wyrażeniaTopic=("qualitative data analysis")Refined by: Web of Science Categories=( INFORMATION SCIENCE LIBRARY SCIENCE )Timespan=2001-01-01 - 2013-04-14. Databases=SSCI. daje w odpowiedzi 18 rezultatów. Wyrażenie wyszukiwawcze Topic = QDA, reszta bez zmian,przynosi 2 rezultaty, nic nowego. Wyrażenie wyszukiwawcze bez ograniczenia zasięguchronologicznego (Timespan=All Years) przynosi 23 wyniki,najstarszy z 1992 r.29
 30. 30. CZY ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH WOGÓLE WYSTĘPUJE W BADANIACHINFORMATOLOGICZNYCH? 2 Wyszukiwanie w Social Sciences Citation Index,kategoria Information Science Library Science, wdniu 2013-04-14, za pomocą wyrażenia◦ Topic=("qualitative research")◦ Refined by: Web of Science Categories=(INFORMATION SCIENCE LIBRARY SCIENCE )◦ Timespan=2001-01-01 - 2013-04-14.Databases=SSCI. daje w odpowiedzi 200 rezultatów.30
 31. 31. CZY ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH WOGÓLE WYSTĘPUJE W BADANIACHINFORMATOLOGICZNYCH? 2 Wyszukiwanie w bazie LISTA – Library, InformationScience and Technology Abstracts (EBSCO), w dniu2013-04-13, za pomocą wyrażenia◦ „qualitative data analysis” (advanced search,wyszukiwanie pełnotekstowe, brak odpowiedniego hasław tezaurusie, ograniczenie do XXI w.) daje w odpowiedzi 21 rezultatów. Permalink do rezultatów wyszukiwaniahttp://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=lxh&bquery=%26quot%3bqualitative+data+analysis%26quot%3b&cli0=DT1&clv0=200101-201304&type=1&site=ehost-live31
 32. 32. CZY ANALIZA DANYCH JAKOŚCIOWYCH WOGÓLE WYSTĘPUJE W BADANIACHINFORMATOLOGICZNYCH? 3 Co ciekawe, wyszukiwanie w bazie LISTA za pomocądeskryptora z tezaurusa◦ DE „QUALITATIVE research”, z ograniczeniem do XXI w. przynosi 604 wyniki. Prawdopodobnie badacze nieczęsto używają terminuQDA, ale raczej „qualitative analysis” albo„qualitative research”?32
 33. 33.  Cechy i wzorce komunikacji międzyludzkiej online,interakcje, użycie języka *Park 2008+ Edukacja informacyjna [Booth i in. 2009] Efekty informacji, reakcje na informację (informationoutcomes) [Kari 2011] Emocjonalne reakcje użytkowników na przypadkowezetknięcie się z wiadomościami online *Yadamsureni Heinstrom 2011] Kryteria oceny serwisów WWW stosowane przezmłodych użytkowników *Agosto 2002a; 2000b+BADANIA EMPIRYCZNE Z WYKORZYSTANIEMQDA – PROBLEMATYKA 133
 34. 34.  Zachowania informacyjne (information-seekingbehaviour) w kontekście interakcji (information-retrieval IR interactions) [Ellis i in., w tym Tom Wilson2002] Zachowania informacyjne przyszłych nauczycielihistorii [Tanni, Sormunen i Syvanen 2008]W badaniach było wykorzystywane specjalistyczneoprogramowanie QDA (Atlas.ti, Ethnograph, NUD*IST Vivo)[Agosto 2002] [Seggern i Young 2003] [Tanni, Sormunen iSyvanen 2008]BADANIA EMPIRYCZNE Z WYKORZYSTANIEMQDA – PROBLEMATYKA 234
 35. 35. REFLEKSJA METODOLOGICZNA NA TEMAT QDA Jak analizowad dane jakościowe pochodzące zezogniskowanego wywiadu grupowego (fokus),dotyczącego zachowao informacyjnychużytkowników bibliotek, wskazówkipostępowania, wykorzystanie specjalistycznegooprogramowania [Seggern i Young 2003] QDA jako sprawne narzędzie analizy danychjakościowych niewywołanych, istniejących wInternecie [Romano i in. 2003]35
 36. 36. WNIOSKI QDA łączy się przede wszystkim z badaniemużytkowników informacji, ich potrzeb i zachowao. Funkcjonuje w INIB od lat 90. XX w., ale większośd badaoprowadzono w XXI w. Ze względu na dużą dysproporcję wynikówwyszukiwania za pomocą wyrażeo „qualitative dataanalysis” i „qualitative research” (w bazach LISTA i SSCI)◦ albo badacze prowadzą „porządną” analizę danychjakościowych, ale o tym nie piszą, a posługują się wpublikacjach szerszym określeniem „badania jakościowe”◦ albo – właśnie – analiza danych jakościowych jest prowadzonaintuicyjnie, niesystematycznie, zdroworozsądkowo – a nienaukowo, bez świadomości reguł i uwarunkowaometodologicznych [zob. slajd 7 w niniejszej prezentacji].36
 37. 37. BIBLIOGRAFIA 1 Cibangu, Sylvain K. (2013). A memo of qualitative research for informationscience: toward theory construction. Journal of Documentation, Vol. 69, No. 2,p. 194-213. Gibbs, Graham R.; Taylor, Celia (2010). How and what to code. W: Online QDAWeb Site. http://onlineqda.hud.ac.uk/Intro_QDA/how_what_to_code.php Grobler, Adam (2008). Metodologia nauk. Kraków: Wydaw. Aureus, Wydaw.Znak. Johnson, R. Burke; Christensen, Larry. Educational Research. Quantitative,Qualitative, and Mixed Approaches.http://www.southalabama.edu/coe/bset/johnson/index.htm Konecki, Krzysztof T.; Chomczyoski, Piotr red. (2012). Słownik socjologiijakościowej. Warszawa: Difin. Lewins, Ann; Taylor, Celia and Gibbs, Graham R. (2010). What is QualitativeData Analysis (QDA)? http://onlineqda.hud.ac.uk/Intro_QDA/what_is_qda.php Niedbalski, Jakub; Ślęzak, Izabela (2012). Analiza danych jakościowych przyużyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teoriiugruntowanej. Przegląd Socjologii Jakościowej, T. VIII, nr 1.http://www.qualitativesociologyreview.org/PL/Volume18/PSJ_8_1_Niedbalski_Slezak.pdf37
 38. 38. BIBLIOGRAFIA 2 Pickard, Alison Jane (2007). Research Methods in Information.London: Facet Publishing. Rapley, Tim (2010). Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów.Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN. Silverman, David (2010). Prowadzenie badao jakościowych.Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN. Taylor-Powell, Ellen; Renner, Marcus (2003). Analyzing QualitativeData. http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/g3658-12.pdf Thorne, Sally (2000). Data analysis in qualitative research. Evidence-Based Nursing, Vol. 3, Issue 3.http://ebn.bmj.com/content/3/3/68.full.html Worek, Barbara; Perek-Białas, Jolanta (2006). Tworzenie mappojęciowych. Jakościowa technika rekonstrukcji procesówkognitywnych. W: Józef Garczarczyk red. Ilościowe i jakościowemetody badania rynku. Pomiar i jego skutecznośd. Poznao: Wydaw.Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, s. 165-178.38
 39. 39. ANALIZOWANE PUBLIKACJE Z ZAKRESUINFORMATOLOGII 1 Agosto, Dennis E. (2002a). A model of young people’s decision-makingin using the Web. Library and Information Science Research, Vol. 24,Issue 4. Agosto, Dennis E. (2002b). Bounded rationality and satisficing in youngpeoples Web-based decision making. Journal of the American Societyfor Information Science and Technology, Vol. 53, No. 1, p. 16-27. Booth, Andrew i in. (2009). Applying findings from a systematic reviewof workplace-based e-learning: implications for health informationprofessionals. Health Information and Libraries Journal, Vol. 26, Issue1, p. 4-21. Ellis, David i in. (2002). Information Seeking and Mediated Searching.Part 5 User – Intermediary Interaction. Journal of the American Societyfor Information Science and Technology, Vol. 53, No. 5, p. 883-893. Kari, Jarkko (2011). Outcomes of Information: An Analysis of SpiritualMessages. Open Information Science Journal, Vol. 3, p. 63-75.39
 40. 40. ANALIZOWANE PUBLIKACJE Z ZAKRESUINFORMATOLOGII 2 Park, Jung-ran (2008). Linguistic Politeness and Face-Work in ComputerMediated Communication, Part 2: An Application of the TheoreticalFramework. Journal of the American Society for Information Science andTechnology, Vol. 59, No. 14, p. 2199-2209. Romano, Nicholas C. Jr. i in. (2003). A Methodology for Analyzing Web-BasedQualitative Data. Journal of Management Information Systems, Vol. 19, Issue4, p. 213-246. Seggern, Marylin Von; Young, Nancy J. (2003). The focus group method inlibraries: issues relating to process and data analysis. Reference ServicesReview, Vol. 31, No. 3, p. 272-284. Tanni, Mikko; Sormunen, Eero; Syvanen, Antti (2008). Prospective historyteachers’ information behaviour in lesson planning. Information Research, Vol.13, Issue 4. http://informationr.net/ir/13-4/paper374.html Yadamsuren, Borchuluun; Heinstrom, Jannica (2011). Emotional reactions toincidental exposure to online news. Information Research, Vol. 16, Issue 3.http://informationr.net/ir/16-3/paper486.hl40
 41. 41. METODOLOGIA JAKOŚCIOWAKRÓTKA CHARAKTERYSTYKAAneks41
 42. 42. METODOLOGIA JAKOŚCIOWA –KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA 1 Ma wiele wariantów. Celem jest opis, eksploracja, odkrycie, także –zrozumienie ludzi działających w swoim naturalnymśrodowisku (najczęściej; czasami dopuszcza się teżbadanie w warunkach sztucznych, laboratoryjnych),interpretacja ich motywacji, potrzeb, zachowao. Badacz i rzeczywistośd badana są nierozerwalniepowiązani, warunkują się wzajemnie – i to DOBRZE,bo tylko dzięki temu badacz jest w stanie zrozumiedbadanych (np. wspólny język, kontekst kulturowy).42
 43. 43. METODOLOGIA JAKOŚCIOWA –KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA 2 W badaniach jakościowych z reguły nie stawiamy hipotezy napoczątku dociekao i liczymy się z tym, że nasze sformułowanieproblemu badawczego ma charakter wstępny, „na próbę”. „Powstrzymujemy się od formułowania już na wstępiedokładnej definicji przedmiotu badawczego oraz hipotezprzeznaczonych do testowania” *Rapley 2012, s. 12+. Nienarzucamy z góry kategorii, zmiennych etc. – to się ma wyłonidz danych. Staramy się ograniczyd przyjmowane założenia, chcemy „uczydsię” od badanych, zrozumied ich punkt widzenia etc. Czyli –staramy się nie przystępowad do badania z gotową wizjąrzeczywistości, lecz raczej z „otwartym umysłem”.43
 44. 44. METODOLOGIA JAKOŚCIOWA –KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA 3• Preferowane metody: badanie w działaniu (actionresearch), etnografia, metoda biograficzna (w tym -metoda dokumentów osobistych), metoda historyczna,metoda Sense-Making, metoda teorii ugruntowanej,studium przypadku.• Więcej na ten temat http://methodologyphilosophyinfoscience.blogspot.com/2010/04/mixed-methods-research.html http://methodologyphilosophyinfoscience.blogspot.com/2009/11/qualitative-methodology-and-research.html http://www.slideshare.net/sabinacisek/metodologia-jakosciowa-w-badaniach-wspolczesnej-nauki-o-informacji-7570815 [Rapley 2010, s. 10-12]44

×