Your SlideShare is downloading. ×
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Sci31101 moment
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Sci31101 moment

1,037

Published on

โมเมนต์ของแรง

โมเมนต์ของแรง

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,037
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. วิทยาศาสตร มัธยมศึกษาปที่ 1โมเมนต (MOMENT) ( ) ครูทวศกด ภู ครทวีศักดิ์ ภชัย 1โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 2. ความหมายของโมเมนต ความหมายของโมเมนต โมเมนต (Moment) หรือ โมเมนตของแรง(Moment of Force) คือ ปริมาณการหมุนในสภาวะที่มีแรงมากระทําตอวัตถุแลวทําใหเกิดการหมุนรอบจุดหมุน 2 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 3. ชนดของโมเมนต ชนิดของโมเมนต ชนิดของโมเมนต ถาแบงตามทิศการหมุน สามารถแบงไดเปน 2 ชนิด คือ โมเมนตตามเข็มนาฬิกา เกิดจากแรงพยายามที่ทําใหวัตถุหมนรอบจดหมนในทิศตามเข็มนาฬิกาหมุนรอบจุดหมุนในทศตามเขมนาฬกา http://www.kmitl.ac.th/~ktbencha/ โมเมนตทวนเข็มนาฬิกา เกิดจากแรงพยายามที่ทําใหวัตถุหมุนรอบจุดหมุนใ ศทวนเข็มนาฬิกา ในทิิ ็ ิ 3 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 4. ภาวะสมดุล ภาวะสมดล ถามีแรงหลายแรงกระทําตอวัตถุชิ้นหนึง แลวทําให ่วััตถุอยูในสภาพสมดุล (หยุดนิิ่งหรืือเคลืื่อนที) ใ ี่ ในสภาวะนีี้ผลรวมของโมเมนตตามเขมนาฬกา มีคาเทากับผลรวมผลรวมของโมเมนตตามเข็มนาฬิกา มคาเทากบผลรวมของโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา http://school.obec.go.th/sawatee/ 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 5. โมเมนตในชวตประจาวน โมเมนตในชีวิตประจําวัน ในชีวิตประจําวันเราพบวาหลักการของโมเมนต สามารถนําไปสรางเครองผอนแรงได ใ  ื่  ไ ในการเรยนในรายวชานี้ เราจะศกษาเรอง ี ใ ิ ึ ื่ของ คาน ถาใชตาแหนงของจุดหมุนเปนเกณฑในการแบงประเภทของ ํคาน จะไดท้ังหมด 3 ป ไ  ประเภทดวยกััน คือ  ื - คานอันดับ 1 คานอนดบ - คานอันดับ 2 - คานอันดับ 3 5 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 6. คานอนดบ คานอันดับ 1 คานที่ตําแหนงของจุดหมุน อยูระหวางแรงพยายามกับแรงตานทาน เชน กรรไกร เปนตน http://school.obec.go.th/sawatee/ 6 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 7. คานอนดบ คานอันดับ 2 คานที่ตําแหนงของแรงตานทานอยูระหวางจุดหมุนกับแรงพยายาม เชน มีดตัดกระดาษ http://school.obec.go.th/sawatee/ 7 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 8. คานอนดบ คานอันดับ 3 คานที่ตําแหนงของแรงพยายามอยูระหวางจุดหมุนกับแรงตานทาน เชนไมกวาด เปนตน http://school.obec.go.th/sawatee/ 8 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 9. ขอสงเกต ขอสังเกต จากคานทั้ง 3 แบบ เราพบวา คานอันดับ 1 และ 2 ชวยในการผอนแรงไดเพราะแรงพยายามอยูหางจากจุุดหมุุนมากกวาแรง ูตานทาน แตคานอนดบ ไมผอนแรงแตชวยอานวย แตคานอันดับ 3 ไมผอนแรงแตชวยอํานวยความสะดวก 9 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 10. แบบฝกหด แบบฝกหัดใหนักเรียนยกตัวอยางคานในชีวตประจําวัน ิมาคนละ 3 ตัวอยาง โดยวาดรป และเขียน ูแสดงจุดหมุนแสดงจดหมน แรงพยายาม แรงตานทาน แรงตานทานพรอมทงบอกดวยวาเปนคานอนดบใดพรอมทั้งบอกดวยวาเปนคานอันดับใด http://school.obec.go.th/sawatee/ 10 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 11. การคานวณโมเมนต การคํานวณโมเมนต คํานวณหาคาโมเมนตของแรง จากสมการโมเมนตของแรง = แรง x ระยะตัั้งฉากจากจุดหมุนถึึงแนวแรงโ (1) โมเมนตของแรงที่สภาวะสมดุลผลรวมโมเมนตทวนเขมนาฬกา ผลรวมโมเมนตตามเขมนาฬกาผลรวมโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมโมเมนตตามเข็มนาฬิกา (2) 11 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 12. ตวอยางการคานวณ ตัวอยางการคํานวณคําถาม คานยาว 4 เมตร ซึ่งมีฐานรองที่จุดกึ่งกลาง วางวัตถุหนัก 8 นิวตัน ทางซายมือของจุดหมุน จงหาแรงที่ใชกดทีปลายคานทานดานขวามือวามีคาเทาไรจึงจะทําให ี่  ื  ี ไ ึ ํใคานอยู นแนวระดบคานอยในแนวระดับ ใช ใ แรง 8N เทาไหร? เทาไหร? 2m 2m จุดหมุน 12 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 13. ตวอยางการคานวณ ตัวอยางการคํานวณ 8N 2m 2mคานอยูในแนวระดับ = คานอยูในภาวะสมดุล (หยุดนิง) ู ู ุ ( ุ ่ ผลรวมโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา =ผลรวมโมเมนตตามเข็มนาฬิกา (2) 13 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 14. ตวอยางการคานวณ ตัวอยางการคํานวณ 8N 2m 2mผลรวมโมเมนตทวนเข็มนาฬิกาโมเมนตของแรง = แรง x ระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง ุ ุ = 8N x 2m = 16 N.m 14 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 15. ตวอยางการคานวณ ตัวอยางการคํานวณ 8N 2m 2mผลรวมโมเมนตตามเข็มนาฬิกาโมเมนตของแรง = แรง x ระยะตั้งฉากจากจุดหมุนถึงแนวแรง ุ ุ = Force x 2m 15 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 16. ตวอยางการคานวณ ตัวอยางการคํานวณ 8N 2m 2mจะไดวา ผลรวมโมเมนตทวนเข็มนาฬิกา = ผลรวมโมเมนตตามเข็มนาฬิกา 16 N.m = Force (N) x 2m 8N.m = Force N.m (½ คูณทั้งสองขางของสมการ) นนคอ ตองออกแรงกดทปลายคานดวยแรง นวตน นั่นคือ ตองออกแรงกดทีปลายคานดวยแรง 8 นิวตัน (ตอบ) ่ 16 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 17. กจกรรม กิจกรรมใหนักเรียนในกลุมชวยกันทําแบบฝกหัดใน ใบงานทีี่ 3 เรืื่อง โ ใ โมเมนต สงสปดาหถดไปของการเรยน สงสัปดาหถัดไปของการเรียน 17 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • 18. จบเนอหาเรองโมเมนตไวเพยงเทานจบเนื้อหาเรื่องโมเมนตไวเพียงเทานี้ เนื้อหาตอไป คือ การเคลืื่อนทีี่ใน 1 มิติ ิ 18

×