การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ

1,680 views
1,568 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
637
Actions
Shares
0
Downloads
48
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเคลื่อนที่ใน 1 มิติ

 1. 1. การเคลือนทีในแนวตรง ่ ่ ครูทวีศกดิ์ ภูชย ั ั (One Dimension Movement) 1
 2. 2. เรีียน: จลนพลศาสตร (Kinematics) เปนแขนงหนึ่งของวิชากลศาสตร (Mechanics) ทศกษาเกยวกบลกษณะการเคลอนทของวตถุโดยไม ที่ศึกษาเกียวกับลักษณะการเคลือนที่ของวัตถโดยไม ่ ่ สนใจถึงสาเหตุของการเคลือนที่นน และไมคํานึงถึง ุ ่ ั้ ขนาดของวัตถุที่กําเคลือนที่ แตจะพิจารณาเฉพาะ ่ จุดศูนยกลางมวลของวัตถุท่ีกําลัังเคลือนทีี่เทานัั้น ั ื่ โดยจะศกษาความสมพนธระหวางเวลา การกระจัด โดยจะศึกษาความสัมพันธระหวางเวลา การกระจด ความเร็ว และความเรงของการเคลือนที่ ่ 2
 3. 3. คํําศััพทที่ตองรู (Keyword) ระยะทาง (Distance) ร ย ทาง (Di t ) การกระจด (Displacement) การกระจัด (Di l t) อตราเรว อัตราเร็ว (Speed) ความเรว ความเร็ว (Velocity) ความเรง ความเรง (Acceleration) เวลา (Time) 3
 4. 4. งานทีี่ตองทํํา (Quiz) จงหาความหมายของ ระยะทาง(Distance),การกระจััด (Displacement),อตราเรว (Speed), ความเรว (Velocity),อัตราเร็ว (Speed) ความเร็ว (Velocity)ความเรง (Acceleration) ( cce e o ) 4
 5. 5. เฉลย (Answer) ระยะทาง ขนาดความยาวของเสนทางการเปลี่ยนตาแหนงของวตถุ โดยทิศทางจ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปนตําแหนงของวัตถ โดยทศทางจะเปลยนแปลงตลอดเวลา เปนปริมาณสเกลาร บอกเฉพาะขนาด จะไมสนใจทิศทางการกระจดการกระจัด ขนาดของความยาวของเสนทางการเปลี่ยนตําแหนง ที่มทศทางแนนอนจากตําแหนงเริ่มตนถึงตําแหนง ี ิสุดทายของการเคลอนทของวตถุ เปนปรมาณเวกเตอร จะตองสดทายของการเคลื่อนที่ของวัตถ เปนปริมาณเวกเตอร จะตองบอกทั้งขนาด และทิศทางที่ชัดเจน 5
 6. 6. เฉลย (Answer) อัตราเร็ว การเปลี่ยนตําแหนงตามขนาดความยาวของเสนทางการเคลอนท(ระยะทาง)เทยบกบเวลาของเสนทางการเคลื่อนที่(ร ย ทาง)เทียบกับเวลา ความเรว ความเร็ว การเคลอนทของวตถุท่คิดจากการเปลี่ยน การเคลื่อนที่ของวัตถทีคดจากการเปลยนตําแหนงเริ่มตนไปยังตําแหนงสุดทายของวัตถุในทิศทางที่แนนอน (การกระจััด) ใ ละชวงเมื่อเทีียบกับเวลา ในแต ื ั 6
 7. 7. เฉลย (Answer) ขณะทีวตถุหนึ่งมีการเคลื่อนที่ ถาการ ่ั ุเคลื่อนที่นั้น วัตถุไมสามารถรักษาสภาพเดิมของการเคลอนทได คอ ความเรวไมเทาเดม หรอ ทศทางการ ื่ ไ ื ี่ ็ไ   ิ ื ิเคลื่อนที่เปลี่ยนไปจากเดิม ในชวงที่เราสังเกต เราเรียกการเคลือนทีนี้วา มี ความเรง ่ ่ 7
 8. 8. ทดสอบ 1 : จากภาพใชตอบคํําถามขอ 1) – 2) ใ  The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. C A The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again. B 8
 9. 9. ทดสอบ 1 : จากภาพใชตอบคํําถามขอ 1) – 2) ใ  1) เคลอนทตามเสนทาง A , B และ C จะได ื่ ี่  ไ ระยะทางเทากันหรือไม …..… หากไมเทากัน เสนทางใดมีระยะทางมากที่สุด………... และ เสนทางใดมีระยะทางนอยที่สุด………… 2) เคลื่อนที่ตามเสนทาง A , B และ C จะไดการ เคลอนทตามเสนทาง จะไดการ กระจัดเทากันหรือไม ………… .. หากไมเทากัน เสนทางใดมีการกระจัดมากที่สุด……….….. และ เสนทางใดมีการกระจัดนอยที่สุด……..……  ใ ี ั  ี 9
 10. 10. ทดสอบ 2 : see below 10
 11. 11. ทดสอบ 3 : see below 11
 12. 12. ทดสอบ 4 : see below x1 x2 xO t1 t2 12
 13. 13. ทดสอบ 5 : จงหาปริิมาณของระยะทาง, การ ปกระจด, อตราเรว, ความเรว และความเรง เมอ ั ั ็ ็  ื่ เวลาทใชในการเดนทางทงหมด คือ ชวโมง เวลาที่ใชในการเดินทางทั้งหมด คอ 1 ชั่วโมง 13
 14. 14. การเดินทาง : ไปเทียวเกาะเกร็ดโดยขึ้นที่ทาเรือปาฝาย ผาน ่อบต. ไป อทีี่วัดศาลากุล ดูเจดีียที่วัดเสาธงทอง ชมความงาม ไปตวัดไผลอม แลวพรอมกันที่เจดียมุเตา . . 35 กิโลเมตร 5 กิิโลเมตร . . 14
 15. 15. เมอวตถุเคลอนทดวยความเรงคงตวเมื่อวัตถเคลือนที่ดวยความเรงคงตัว ่ 15
 16. 16. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื 16
 17. 17. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื 17
 18. 18. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื (1) 18
 19. 19. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื 19
 20. 20. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื 20
 21. 21. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื (2) 21
 22. 22. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื 22
 23. 23. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื 1 2 (3) 23
 24. 24. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื (4) 24
 25. 25. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ืจากสมการทง เราสามารถนาไปใชกบการเคลอนทในกรณทมคาความเรงคงตวไดจากสมการทั้ง 4 เราสามารถนําไปใชกับการเคลื่อนที่ในกรณีที่มคาความเรงคงตัวได ี 25
 26. 26. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื 26
 27. 27. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื 27
 28. 28. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื 28
 29. 29. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื 29
 30. 30. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื 30
 31. 31. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื 31
 32. 32. เมืื่อวััตถุเคลื่อนทีี่ดวยความเรงคงตััว ื 32
 33. 33. ทดสอบ1. มะนาวลูกหนึึ่งตกจากตน ที่อยูสูงจากพืื้น 4.9 เมตร อยากทราบวา ลกมะนาวอยในอากาศนานกวนาท เมื่อ g = 9.8 m/s2 ลูกมะนาวอยู นอากาศนานกี่วินาที เมอ2. ยิงวัตถุหนึ่งขึ้นตรงๆ ในแนวดิงจากหนาผาแหงหนึ่ง ดวยความเร็ว ่ 60 เมตรตอวินาทีี ป ิ ปรากฏวาวัตถุน้ันตกถึึงตีนหนาผา เมื่อเวลาผาน ั ี  ื ไป 15 วินาที ( กําหนดให g = 10 m/s2 )3. ขณะทีบอลลูนกําลังลอยขึ้นดวยอัตราเร็ว 10 เมตรตอวินาที คนใน ่ บอลลูนกปลอยวตถุลงมา จงหาวาเมือเวลาผานไป วนาท วตถุจ บอลลนก็ปลอยวัตถลงมา จงหาวาเมอเวลาผานไป 3 วินาที วัตถจะ ่ อยูตํากวาบอลลูนอยูเทาใด ( กําหนดให g = 10 m/s2 ) ่ 33
 34. 34. พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยหว พระบาทสมเดจพระเจาอยู ัในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : 1 พฤศจิกายน 2528 "...การสรางสรรคความเจริญกาวหนาทุกอยาง นั้น ตอง ุ เริ่มตนที่ การศึกษาพี้นฐานเดิมกอน เมือไดศึกษาทราบ ชัดถึง ่ สวนดสวนเสยแลว จง รกษาสวนดทมอยู ลวใหคงไว แลว สวนดีสวนเสียแลว จึง รักษาสวนดีทมีอยแลวใหคงไว แลว ี่ พยายาม ปรับ ปรุงสรางเสริมดวยหลัก วิชา อันประกอบดวย เหตุผลและความสุจรตจรงใจ ให คอยเจรญงอกงามมนคง เหตผลและความสจริตจริงใจ ให คอยเจริญงอกงามมั่นคง บริบูรณยิ่ง ๆขึ้นไป..." 34

×