Your SlideShare is downloading. ×
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Grimorio de los seres cosmicos de frater malak
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Grimorio de los seres cosmicos de frater malak

379

Published on

Grimorio de los seres cosmicos

Grimorio de los seres cosmicos

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
379
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. PPáággiinnaa 11 ddee 110000 GGrriimmoorriioo ddee llooss SSeerreess CCoossmmiiccooss ddee FFrraatteerr MMaallaakk hhttttpp::////wwwwww..mmoolloocchhssoorrcceerryy..ccoomm//ccaattaalloogg//iitteemm//33443399779911//33222200887711..hhttmm http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.molochsorcery.com/catalog/item/3439791/3220871.h tm&ei=Y9hUS7T1EJLi8QaVz52nBA&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CDgQ7gEwAA&prev=/search%3Fq %3DFrater%2BMalak%26hl%3Des%26rlz%3D1R2ADFA_esPE339%26sa%3DG%26tbo%3D1 IInnttrroodduucccciióónn:: ¿¿QQuuéé ppuueeddee hhaacceerr eessttee lliibbrroo PPaarraa UUsstteedd?? FFeelliicciiddaaddeess--uusstteedd aaccaabbaa ddee aabbrriirr uunnaa ooppoorrttuunniiddaadd qquuee ppuueeddee ccaammbbiiaarr ttuu vviiddaa.. TTiieennee eenn ssuuss mmaannooss uunn ggrriimmoorriioo.. ¿¿QQuuéé eess uunn ggrriimmoorriioo?? UUnn GGrriimmoorriioo eess eell mmaannuuaall ddee uunn ttrraabbaajjaaddoorr ddee llaa MMaaggiiaa,, qquuee mmaannddaa SSeerreess CCóóssmmiiccooss ppaarraa ccuummpplliirr ssuuss ddeemmaannddaass ddee mmaanneerraa mmííssttiiccaa,, GGrriimmoorriiooss eexxiisstteenn mmuucchhooss,, llooss ccuuaalleess ffuueerroonn eessccrriittooss hhaaccee ssiiggllooss.. EEnn llooss mmuusseeooss yy ccoolleecccciioonneess pprriivvaaddaass,, uusstteedd ppuueeddee eennccoonnttrraarr eessttooss lliibbrrooss eessccrriittooss aa mmaannoo,, eenn lloo ppeerrssoonnaall ccrreeaaddoo ppoorr ddeeddiiccaaddaa yy ppaacciieennttee bbuussccaaddoorreess ddee ccoonnoocciimmiieennttoo yy eell llooggrroo mmáággiiccoo.. AAllgguunnooss ttoommaarroonn ddééccaaddaass jjuunnttooss,, yy ccaaddaa GGrriimmoorriioo vvaarrííaa eenn llaa aauutteennttiicciiddaadd,, pprreecciissiióónn yy ppootteenncciiaa,, ddeeppeennddiieennddoo ddeell eessttaaddoo mmáággiiccoo ddeell eessccrriittoorr.. AAllgguunnooss GGrriimmoorriiooss ffuueerroonn eessccrriittooss ppoorr llooss aaffiicciioonnaaddooss eenn eell CCaammiinnoo MMííssttiiccoo yy ssee eennttiieerrrraann ccoonn llaa ccoonnffuussiióónn yy llaa ffáábbuullaa.. OOttrrooss ssoonn aauuttéénnttiiccooss ddooccuummeennttooss mmáággiiccooss rreepplleettooss ddee pprriinncciippiioo aa ffiinn ccoonn hheecchhiizzooss eexxpplloossiivvooss,, eenn úúllttiimmaa iinnssttaanncciiaa,, ppooddeerroossooss rriittuuaalleess qquuee ppuueeddeenn hhaacceerr mmiillaaggrrooss ppaarraa eell uussuuaarriioo.. SSee ttrraattaa ddee uunn GGrriimmoorriioo aauuttéénnttiiccoo.. EEss llaa ccoonnddeennssaacciióónn ffiinnaall ddee ccoonnoocciimmiieennttoo aarrccaannoo,, eell ccoonnoocciimmiieennttoo aaccuummuullaaddoo eenn mmááss ddee 3355 aaññooss ddee iinnvveessttiiggaacciióónn eenn llaass cciieenncciiaass ooccuullttaass ccoommoo hhee ttrraabbaajjaaddoo mmii ccaammiinnoo hhaassttaa ccoonnvveerrttiirrssee eenn uunnoo ddee llooss rreeggeenntteess ddee llaa OOrrddeenn FFrraatteerrnnaall ccuuyyaass eennsseeññaannzzaass ccoonnssttiittuuyyeenn uunnaa ppaarrttee iimmppoorrttaannttee ddee eessttee GGrriimmoorriioo..
 • 2. PPáággiinnaa 22 ddee 110000 DDeessppuuééss ddee hhaabbeerr ccoonnddeennssaaddoo llooss ddaattooss yy sseelleecccciioonnaarr llooss hheecchhiizzooss yy rriittuuaalleess mmááss ssuuppeerriioorr,, qquuee ssee hhaann ffiijjaaddoo eenn uunnaa mmaanneerraa llóóggiiccaa yy sseenncciillllaa ppaarraa qquuee ccuuaallqquuiieerr ppeerrssoonnaa ppuueeddee ssoolliicciittaarr qquuee ssee ccoonnvviieerrttaann,, ccoommoo yyoo,, ssuummaammeennttee rriiccoo.. ccoonntteennttoo yy ccoonn ggrraann aallccaannccee.. EEll hhoommbbrree qquuee vviinnoo aa uunn llaaddoo eessttáánn llaass ccoonnffuussiioonneess yy eell ddeessoorrddeenn ddee GGrriimmoorriiooss aanntteerriioorr:: ssee eennccuueennttrraa nniinngguunnaa ddee llaass bbaarraattiijjaass ddee llaa ffaallssaa mmííssttiiccaa ttoorrppee pprriinncciippiiaannttee,, ccoommoo eell oojjoo ddee ttrriittóónn,, aallaa ddee mmuurrcciiééllaaggoo,, ppoollvvoo ddee cceemmeenntteerriioo,, ppaaccttooss ccoonn SSaattaannááss yy ppaattrraaññaass ccoommoo iinnúúttiill yy ggrraacciioossoo.. AAqquuíí ttiieenneess llooss hhuueessooss ddee llaa lliieebbrree MMaaggiiaa,, llooss vveerrddaaddeerrooss eelleemmeennttooss ddee bbaassee qquuee ttrraabbaajjaann,, ddee mmaanneerraa eeffiicciieennttee yy mmaaggnnííffiiccaa qquuee UUsstteedd mmiissmmoo ppuueeddee uuttiilliizzaarr rreecciieenntteemmeennttee.. SSiiggaa llaass sseeccuueenncciiaass ssiimmpplleess ddee pprreeppaarraacciióónn yy aacccciióónn,, yy ccoonnvveerrttiirrssee eenn eell iigguuaall ddee ccuuaallqquuiieerr ttrraabbaajjaaddoorr ddee llaa aannttiigguuaa mmaaggiiaa qquuee aallgguunnaa vveezz ppiiddiióó aa uunn sseerr ccóóssmmiiccoo.. YY vveerrááss llooss rreessuullttaaddooss iiddéénnttiiccooss lllloovviieennddoo ssoobbrree uusstteedd eenn uunn vveerrddaaddeerroo ddiilluuvviioo ddee bbuueennaa ffoorrttuunnaa,, ddiinneerroo,, ssaalluudd,, aammoorr,, ppooddeerr.. vvuueellooss aa uusstteedd iirrrreessiissttiibblleemmeennttee,, ccoommoo uunnaa aagguujjaa ssee ttiirraa aa uunn iimmáánn.. PPAACCTTOOSS CCOONN EELL DDIIAABBLLOO?? ¡¡¡¡¡¡DDEE NNIINNGGUUNNAA MMAANNEERRAA,, NNOO AAQQUUÍÍ!! AAnntteess ddee sseegguuiirr aaddeellaannttee jjuunnttooss,, qquuiieerroo ddiissiippaarr uunnaa iiddeeaa ffaallssaa.. EEll ccoonncceeppttoo ddeell ddiiaabblloo eess uunn iinnvveennttoo rreellaattiivvaammeennttee mmooddeerrnnoo.. CCuuaannddoo llaa mmaaggiiaa eessttaabbaa eenn ssuu aappooggeeoo,, nnaaddiiee hhaabbííaa llllaammaaddoo,, iinncclluussoo SSuu MMaajjeessttaadd SSaattáánniiccaa.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, dduurraannttee ssiiggllooss,, uunn mmiittoo qquuee hhaa ccrreecciiddoo ccoonn eell ffiinn ddee hhaacceerr mmaaggiiaa,, ddeebbee uuttiilliizzaarr llooss ppooddeerreess ddeell ddiiaabblloo oo ddee ffiirrmmaarr uunn ppaaccttoo ccoonn ééll.. UUsstteedd ddeebbee ppeerrddoonnaarr llaa eexxpprreessiióónn,, ppeerroo ssoonn ttoonntteerrííaass!! EEssttaammooss ddeecciiddiiddooss aa hhaacceerr eell bbiieenn aa nnoossoottrrooss mmiissmmooss,, ppoorr lloo qquuee,, nnaattuurraallmmeennttee,, hhaacceemmooss uunn llllaammaammiieennttoo aa sseerreess bbeennéévvoollooss.. PPeerrmmííttaannmmee aasseegguurraarrlleess,, eenn pprriimmeerr lluuggaarr qquuee ccaaddaa nnoommbbrree ddee SSeerr CCóóssmmiiccoo eennttrree eessttaass ccuubbiieerrttaass eess bbuueennoo,, sseerrvviicciiaall yy hhaa tteenniiddoo ssuu ppeeddiiggrríí ffoonnddoo ddeesspprrootteeggiiddoo.. CCaaddaa ppaallaabbrraa ddee eenneerrggííaa yy ssoobbrree ttooddoo nnoommbbrree AAnnggéélliiccoo ssee aassoocciiaa ccoonn llaa SSaaggrraaddaa EEssccrriittuurraa yy eell BBeeaattoo ddee ssiiggllooss eenn eell ppaassaaddoo oossccuurroo yy lleejjaannoo.. ¿¿PPOORR QQUUÉÉ AALLGGUUNNAASS PPEERRSSOONNAASS TTIIEENNEENN LLAA SSUUEERRTTEE YY OOTTRROOSS mmaallaa ssuueerrttee?? ¿¿QQuuéé eess lloo qquuee llee ttrraaee bbuueennaa ssuueerrttee?? ¿¿QQuuéé hhaaccee qquuee uunnaa ppeerrssoonnaa ssee ccoonnvviieerrttaa eenn uunn mmiilllloonnaarriioo.. ddiissffrruuttaannddoo ddee llaass ccoossaass bbuueennaass ddee llaa vviiddaa,, mmiieennttrraass qquuee mmuucchhooss oottrrooss ssee rreevvuueellccaann hhaassttaa llooss ooííddooss ddee llaa ddeeuuddaa,, eenn llaa ppoobbrreezzaa yy llaa mmiisseerriiaa?? ¿¿PPoorr qquuéé aallgguunnaass ppeerrssoonnaass
 • 3. PPáággiinnaa 33 ddee 110000 eennccuueennttrraann uunnaa ppaarreejjaa qquuee ccuummppllee ccaaddaa uunnoo ddee ssuuss ddeesseeooss,, mmiieennttrraass qquuee oottrrooss ttaannttooss eessttáánn ttrriisstteess yy ssiinn aammiiggooss,, ssiinn ppooddeerr aarrmmoonniizzaarr ccoonn ssuuss sseemmeejjaanntteess?? CCaassuuaalliiddaadd oo mmaaggiiaa?? SSii uusstteedd iinnvveessttiiggaa llaa vviiddaa ddee llaass ppeerrssoonnaass ddee ééxxiittoo qquuee eennccoonnttrraarrááss eenn llaa ooppeerraacciióónn ccooiinncciiddeenncciiaa:: llaa ccooiinncciiddeenncciiaa ddee hhaabbeerr nnaacciiddoo eenn uunnaa ffaammiilliiaa ddee rriiccooss.. PPUUEEDDEE HHAACCEERR UUSSTTEEDD uunn rreeggiissttrroo ddee llaa ccooiinncciiddeenncciiaa ddee eessttaarr eenn eell lluuggaarr ccoorrrreeccttoo eell mmoommeennttoo aaddeeccuuaaddoo,, llaa ccooiinncciiddeenncciiaa ddee ccoommpprraarr eell bbiilllleettee ddee llaa llootteerrííaa eennttrree llooss mmiilleess ddee ppeerrddeeddoorreess .... llaass mmiill yy uunnaa ssuueerrttee ddee aaccoonntteecciimmiieennttooss ppaarreecceenn rrooddeeaarr aa llaa ggeennttee ddee eessttaa ssuueerrttee PPeerroo uusstteedd ttaammbbiiéénn tteennggaa eenn ccuueennttaa qquuee mmuucchhaass ppeerrssoonnaass ddee ééxxiittoo--ééxxiittoo nnoo ssiieemmpprree uunn ggoollppee ddee ssuueerrttee ssee ccrruuzzaa eenn ssuu ccaammiinnoo,, ppeerroo cciieennttooss ddee ggoollppeess ddee ssuueerrttee,, hhaassttaa qquuee ssee ssuummeerrggeenn eenn uunn rrííoo ddee oorroo ddee llaa rriiqquueezzaa yy llaa ffeelliicciiddaadd.. UUnn ggoollppee ddee ssuueerrttee ppuueeddee sseerr uunnaa ccooiinncciiddeenncciiaa.. PPeerroo uunn cceenntteennaarr ddee ggoollppeess ddee ssuueerrttee?? EEssoo eess aallggoo mmáággiiccoo,, ¿¿nnoo?? TTooddoo eell sseeccrreettoo eess LLAA MMAAGGIIAA AAhhoorraa eessccuucchhaa:: eessttee lliibbrroo ppuueeddee lllleevvaarr aa llooss ggoollppeess ddee ssuueerrttee,, eessaass ccooiinncciiddeenncciiaass iinntteerreessaanntteess ppaarraa ccaammbbiiaarr ssuu ppííffaannoo.. MMááss ddee 2200 aaññooss uunnoo ddee llooss mmeejjoorreess ppssiiccóóllooggooss ddeell mmuunnddoo,, CCaarrll GGuussttaavv JJuunngg,, ssee ddiioo ccuueennttaa ddee qquuee llaass ccoossaass ssuucceeddeenn eenn eessttee mmuunnddoo qquuee nnoo ttiieenneenn eexxpplliiccaacciióónn cciieennttííffiiccaa.. SSuu TTeeoorrííaa ddee llaa SSttiinncchhrroonniicciittyy ddeeccllaarraa qquuee ddeell ssuucceessoo AA eess ssiieemmpprree sseegguuiiddoo ppoorr eevveennttoo BB,, aauunnqquuee nnoo ppaarreeccee eexxiissttiirr rreellaacciióónn eennttrree llooss ddooss eevveennttooss.. PPiieennsseenn eenn eessoo ppoorr uunn mmoommeennttoo,, ppoorrqquuee eessoo eess ttooddaa llaa bbaassee ddee eessttee lliibbrroo--eell ccoonnjjuunnttoo SSeeccrreettoo ddee llaa MMaaggiiaa:: ffoorrmmaass ddee rreeaalliizzaarr ssiimmpplleess aaccttooss qquuee pprroodduucceenn rreessuullttaaddooss ssiinn eexxpplliiccaacciióónn cciieennttííffiiccaa,, ppeerroo qquuee eessttáánn ddiisseeññaaddooss ppaarraa ooffrreecceerrttee ttooddoo lloo qquuee nneecceessiitteess.. MMIILLAAGGRROOSS SSOONN SSUUYYOOSS SSíí,, llaass ppooddeerroossaass ffuueerrzzaass qquuee ttee rrooddeeaa ppuueeddee hhaacceerr mmiillaaggrrooss.. FFuueerrzzaass ttaann ppooddeerroossaass qquuee llooss mmaayyoorreess llooggrrooss ddeell hhoommbbrree yy llooss ppooddeerreess ppaarreecceenn nniimmiieeddaaddeess aall llaaddoo ddee eellllooss.. FFuueerrzzaass qquuee ccrreeaann llooss tteerrrreemmoottooss,, aauummeennttaarr llaass mmoonnttaaññaass,, qquuee uunn rraayyoo,, ssee mmuueevveenn llaass mmaarreeaass ddeell ooccééaannoo,, llooss ppllaanneettaass eenn óórrbbiittaa aallrreeddeeddoorr ddee sswwiinngg hhiijjooss eenn llllaammaass,, yy qquuee llaass eessttrreellllaass ssee llllaammaarraaddaa ddee eenneerrggííaa iinnffiinniittaa.. EEnneerrggííaa,, qquuee ffoorrmmaa ppaarrttee iinntteeggrraannttee ddee eessttee UUnniivveerrssoo.. UUsstteedd ttiieennee eell ppooddeerr ppaarraa aapprroovveecchhaarr eessaa eenneerrggííaa iinnccrreeííbbllee ppaarraa ccoonnsseegguuiirr eexxaaccttaammeennttee lloo qquuee uusstteedd ddeesseeaa.. EEll úúllttiimmoo ppooddeerr eessttaa,, lliitteerraallmmeennttee,, aa ssuu aallccaannccee,, ppaarraa ccaammbbiiaarr ssuu vviiddaa eenn ccuuaallqquuiieerr ffoorrmmaa qquuee UUsstteedd ddeesseeee ccoonn ffaacciilliiddaadd,, iinnvviissiibbllee yy aauuttoommááttiiccaa.. MM •• WW11--11KKrrrriippttiiNN,, IILL aajjuussttee PPUUEEDDOO HHAACCEERR YYoollll TTTTFFTT..
 • 4. PPáággiinnaa 44 ddee 110000 UUsstteedd ppuueeddee aapprreennddeerr aa hhaacceerr mmaaggiiaa LLeejjooss ddee llooss llíímmiitteess ddee llaa cciieenncciiaa,, eexxiissttee uunn eessppaacciioo ddee ccrreeaacciióónn qquuee nnoo eess mmááss qquuee vvaaggaammeennttee eenntteennddiiddoo ppoorr llaa mmaayyoorrííaa ddee llaa ggeennttee.. LLooss cciieennttííffiiccooss aaddmmiitteenn,, ccoonn ccaauutteellaa,, qquuee eessaa áárreeaa ppuueeddee eexxiissttiirr,, ppeerroo qquuee ttooddaavvííaa ttiieenneenn qquuee pprreecciissaarr,, mmeeddiirrlloo yy ssuu eexxiisstteenncciiaa.. EEssttaa zzoonnaa eess eell ccaammppoo ddee llaa MMaaggiiaa,, qquuee eessttáá aa ppuunnttoo ddee ddeessccuubbrriirr.. AA ttrraavvééss ddee llooss ssiiggllooss,, aallgguunnooss hhoommbbrreess yy mmuujjeerreess qquuee hhaann eennccoonnttrraaddoo llooss mmeeddiiooss ppaarraa ssiinn ggaannaarr llaass ppootteenncciiaass ddee llaa mmaaggiiaa ppaarraa ttrraaeerr llooss bbeenneeffiicciiooss ddee ééxxttaassiiss aa ssíí mmiissmmooss.. UUsstteedd eessttáá aa ppuunnttoo ddee aapprreennddeerr ddee ssuuss mmééttooddooss sseenncciillllooss yy ssee rreeúúnnaann ccoonn ééll.. LLOO QQUUEE UUSSTTEEDD NNEECCEESSIITTAA EESS SSEERR FFEELLIIZZ?? SSóólloo ppoorr uunn mmiinnuuttoo,, vvaammooss aa uunn ddeessffiillee ddee ppeennssaammiieennttooss ddeelliicciioossooss ppaasseenn ppoorr ssuu mmeennttee.. ¿¿CCóómmoo llee gguussttaarrííaa tteenneerr uunn ssaaccoo ddee bbiilllleetteess ddee $$ 11,,000000?? PPaarraa ddeessaarrrroollllaarr ""sseexx--aappppeeaall ddee llaa DDNNAA--ppootteennttee?? PPaarraa sseerr ccaappaazz ddee hhaacceerr ccuuaallqquuiieerr ppeerrssoonnaa ddee ssuu KKllaavvee rraassttrreerroo,, aauunn ccoonnttrraa ssuu vvoolluunnttaadd mmááss ffuueerrttee?? PPaarraa sseerr bbrriillllaannttee ccoonn llaa ssaalluudd yy vviittaalliiddaadd?? PPaarraa qquuee eell mmuunnddoo qquuee vveess ttaann gguuaappoo oo bbeelllloo,, vviirriill ee iinntteelliiggeennttee?? PPaarraa sseerr rreeccoonnoocciiddoo ccoommoo uunn ppooddeerr eenn ssuu ccoommuunniiddaadd?? PPaarraa llaannzzaarr aa ttuuss eenneemmiiggooss eenn uunn ppoozzoo ddee ddoolloorr yy ddeesseessppeerraacciióónn?? PPaarraa ggaannaarr llaass llootteerrííaass,, jjuueeggooss ddee ccaarrttaass yy oottrrooss ccaaddaa vveezz qquuee jjuueeggaa,, ppoorr ffaavvoorr?? PPaarraa ddeessppeerrttaarr uunnaa eemmoocciióónn qquuee ddeesseeaa eenn oottrraa ppeerrssoonnaa?? PPaarraa ccoonnoocceerr llooss sseeccrreettooss mmááss íínnttiimmooss ddee llooss ddeemmááss?? PPaarraa vviiaajjaarr iinnvviissiibbllee aa llooss hhooggaarreess,, ooffiicciinnaass yy ddoorrmmiittoorriiooss ddee sseegguunnddooss yy eessccuucchhaarr aaiill qquuee ooccuurrrree?? PPaarraa ddeesstteerrrraarr tteenniiddoo ssuueerrttee ssiieemmpprree yy nnuunnccaa vvoollvveerr aa ssuuffrriirr uunnaa ffrruussttrraacciióónn ssoolloo rreevvééss,, oo uunnaa ccaattáássttrrooffee?? EELL TTRRAABBAAJJOO DDEE MMAAGGIIAA EESS FFÁÁCCIILL SSíí,, uusstteedd ppuueeddee hhaacceerr ttooddoo eessoo yy mmuucchhoo mmááss.. LLaa iiddeeaa aannttiiccuuaaddaa qquuee LLaa MMaaggiiaa ssee ppuueeddee ttrraabbaajjaarr ssóólloo ppoorr llaa ggeennttee ttaalleennttoossaa eess ffaallssoo.. LLaa mmaaggiiaa eess ppaarraa ccaaddaa uunnoo,, eessppeecciiaallmmeennttee uusstteedd.. UUsstteedd ttiieennee llaa ccaappaacciiddaadd ddee ttrraabbaajjaarr llooss mmiissmmooss mmiillaaggrrooss qquuee llooss mmaaggooss lleeggeennddaarriiooss ddeell ppaassaaddoo yy llooss AAddeeppttooss SSeeccrreettooss ddee hhooyy,, ccoommoo llooss ddee mmii OOrrddeenn,, qquuee ttrraabbaajjaann eenn ssiilleenncciioo ppaarraa llooggrraarr ssuuss ddeesseeooss.. EEll MMaaggiicc eess ttaann ffáácciill ccoommoo aapprreennddeerr aa ccoonndduucciirr uunn ccoocchhee yy eess ttaann mmeeccáánniiccoo.. LLooss ggeessttooss ccoorrrreeccttooss,, llooss mmaatteerriiaalleess,, yy llaass ppaallaabbrraass ttrraabbaajjaarráánn LLIIRR LLooss hheecchhiizzooss yy rriittuuaalleess--yy ttooddoo lloo úúllttiimmoo qquuee nneecceessiittaa ssaabbeerr eessttáá aaqquuíí eenn eessttee lliibbrroo.. TTUU TTAALLIISSMMAANN PPEERRSSOONNAALL YY KKIITT DDEE AAMMUULLEETTOOSS
 • 5. PPáággiinnaa 55 ddee 110000 DDeennttrroo ddee llaa ppoorrttaaddaa ddee eessttee lliibbrroo ssee eennccuueennttrraa uunnaa ddee llaass hheerrrraammiieennttaass mmáággiiccaass mmááss ppootteennttee jjaammááss rreevveellaaddooss ppoorr llooss sseeccrreettoo SSeeññoorreess ddee llaa llllaammaa,, llooss SSeerreess qquuee ppeerrmmiittiieerroonn qquuee eessttee lliibbrroo eess eessccrriittoo ppaarraa uusstteedd.. EEll mmííssttiiccoo GGrriimmoorriioo yy eell KKiitt TTaalliissmmáánn yy AAmmuulleettoo ccoonnttiieennee 1177 ttaalliissmmaannss yy aammuulleettooss qquuee ccoonnssttiittuuiirráá uunn eessllaabbóónn eesseenncciiaall eennttrree uusstteedd yy llaa ffuueennttee ddee eenneerrggííaa ccóóssmmiiccaa qquuee ssee ppoonnddrráá eenn ccoonnttaaccttoo ppaarraa ttrraabbaajjaarr ssuuss mmiillaaggrrooss ppeerrssoonnaalleess.. CCllaavvee sseeccrreettaa HHII ccoonnttiieennee llaass sseenncciillllaass iinnssttrruucccciioonneess ssoobbrree ccóómmoo uuttiilliizzaarr ssuu kkiitt ccoommoo ppaarrttee ddee ssuuss rriittuuaalleess.. LLooss sseellllooss yy ssíímmbboollooss eenn eell jjuueeggoo eessttáánn lllleennooss ddee eenneerrggííaa ooccuullttaa.. UUsstteedd ttaammbbiiéénn eennccoonnttrraarráá iilluussttrraacciioonneess iiddéénnttiiccooss eenn llaass ppáággiinnaass ddee eessttee lliibbrroo,, ppeerroo tteennggaa eenn ccuueennttaa qquuee ssoonn ssóólloo iimmáággeenneess:: nnoo ttiieenneenn vviibbrraacciioonneess ccóóssmmiiccaass iimmpprreeggnnaaddooss eenn eellllooss.. EEss eell kkiitt qquuee ttiieennee eell ppooddeerr:: llaass iimmáággeenneess ddee eessttee lliibbrroo ssoonn ppaarraa ssuu iinnffoorrmmaacciióónn ssoollaammeennttee.. SSee llee ddaarráánn iinnssttrruucccciioonneess ppaarraa ccoorrttaarr llooss ttaalliissmmaanneess yy aammuulleettooss ddeell kkiitt.. CCoorrttee ffuueerraa ddee eessttee lliibbrroo eenn vveezz ddee ddeessddee eell KKiitt sseerrííaa iinnúúttiill yy ccoonnttrraapprroodduucceennttee,, yyaa qquuee iimmppeeddiirrííaa eell ppooddeerr ddee eessttee ffrreennttee GGrriimmooiirree aayyuuddaarr aa uusstteedd.. SSii aallgguunnaa vveezz ppeerrddeerr ssuu ttaalliissmmáánn yy aammuulleettoo KKiitt,, oo ssii ssuu nneecceessiiddaadd ddee ssuussttiittuucciióónn ddee ttaalliissmmaanneess,, eell eeddiittoorr ddee eessttee lliibbrroo llee ppuueeddee pprroovveeeerr ccoonn uunn nnuueevvoo kkiitt ddee rreeeemmppllaazzoo ppaarraa uunn ppaaggoo nnoommiinnaall.. UUnnoo ddee llooss mmááss bbuussccaaddooss ddeessppuuééss ddee llooss ggrriimmoorriiooss mmooddeerrnnaa,, eessttee tteexxttoo úúnniiccoo ooffrreeccee aallgguunnooss eessppíírriittuuss mmuuyy eessppeecciiaall ppaarraa uusstteedd ttrraabbaajjaarr ccoonn eellllooss!! NNoo tteennggaa ddeemmaassiiaaddaa pprriissaa.. TTooddaass llaass iinnssttrruucccciioonneess eessttáánn aaqquuíí,, ssiimmpplleemmeennttee eexxpprreessóó eenn eell ppaassoo--ppoorr ffiinn--ppaassoo.. SSiiggaa ccoommoo ssee llee iinnddiiccaa,, yy uusstteedd ttiieennee llaa mmááxxiimmaa pprroobbaabbiilliiddaadd ddee ééxxiittoo.. VVooyy aa mmeenncciioonnaarr eessttoo ddee nnuueevvoo mmááss ttaarrddee eenn eell GGrriimmooiirree,, ppeerroo tteenn eenn ccuueennttaa qquuee nnoo hhaayy qquuee mmuuttiillaarr,, ccoorrttaarr,, mmaarrccaarr.. ssuubbrraayyaarr oo hhaacceerr ccuuaallqquuiieerr aaddiicciióónn oo ssuupprreessiióónn ddee eessttee lliibbrroo.. CCllaavvee sseeccrreettaa 111111 eexxpplliiccaa ppoorr qquuéé eessttoo eess aassíí.. 11 nnoo vvooyy aa aabbuurrrriirr ccoonn llaa tteeoorrííaa qquuee ssuubbyyaaccee aa eessttaa tteeddiioossaa MMaaggiicc.. SSóólloo ttee ppiiddoo qquuee lloo iinntteennttee.. yy aassíí vveerr ssuu aassppeeccttoo mmááss iimmppoorrttaannttee:: eell ssoorrpprreennddeennttee,, rreessuullttaaddooss ssoorrpprreennddeenntteess.. RReessuullttaaddooss qquuee ppuueeddee ttrraaeerr llaa rriiqquueezzaa,, llaa ffeelliicciiddaadd yy eell aammoorr qquuee fflluuyyee eenn ssuu vviiddaa.. LLooss rreessuullttaaddooss qquuee ssee ppuueeddee eexxppuullssaarr aa llaass ffrruussttrraacciioonneess,, llaass ooppoossiicciioonneess,, llaa ppoobbrreezzaa yy llaa ssoolleeddaadd.. UUsstteedd hhaarráá qquuee llooss ddeemmááss ssuuss eessccllaavvooss,, uunniiddaadd mmaall ddee uusstteedd,, ttrraaeerr ddiinneerroo eenn ccaassccaaddaa ppaarraa qquuee eenn llaass dduucchhaass bbrriillllaannttee,, ggaannaarr ccuuaallqquuiieerr llootteerrííaa qquuee ddeesseeaa,, yy eennccuueennttrraa rreessppllaannddeecciieennttee ddee ssaalluudd,, yy ttrraannssffoorrmmaarr uunnaa vviiddaa ddee ffrruussttrraacciióónn eenn uunnaa ddee ééxxttaassiiss gglloorriioossoo..
 • 6. PPáággiinnaa 66 ddee 110000 EEssttooss eessppíírriittuuss ssoonn mmuuyy pprrááccttiiccooss yy ppuueeddeenn hhaacceerr mmuucchhaass ccoossaass mmaarraavviilllloossaass ssuucceeddeenn ppaarraa uusstteedd.. YYoo mmiissmmoo hhee cciittaaddoo eessttooss EEssppíírriittuuss eenn nnuummeerroossaass ooccaassiioonneess,, aassíí ccoommoo hhaann vvuueellttoo aa ccoonnvvooccaaddoo uuttiilliizzaannddoo llaa tteeccnnoollooggííaa ddee mmiiss iinnssttrruummeennttooss RREEMM!! AAhhoorraa ppoorr pprriimmeerraa vveezz aaqquuíí,, ttee eessttooyy ooffrreecciieennddoo eell 1122 MMSSTTTT iinnddiivviidduuoo ccoonn llooss 44 PPrreecciiooss tteelleeffóónniiccoo ppaarraa eessttooss eessppíírriittuuss qquuee ssóólloo ssee ppuueeddee uussaarr eenn llaass mmááqquuiinnaass ddee RRaaddiióónniiccaa EEvvooccaacciióónn RRaaddiióónniiccaa mmááqquuiinnaa EEvvooccaacciióónn RRaaddiióónniiccaa mmááqquuiinnaa EEvvooccaacciióónn MMKK22 RRaaddiióónniiccaa mmááqquuiinnaa EEvvooccaacciióónn MMKK33 EEssttooss ssoonn llooss MMSSTTTT ffeennoommeennaall eenn eell ppooddeerr qquuee llee ooffrreecceemmooss!! RReennuunncciiaarr aa ttooddooss llooss ddee llaa vviieejjaa,, oobbssoolleettaa iinnggrreeddiieenntteess,, aarrccaannaa yy mmuucchhoo mmeennooss llaass hhoorraass iinntteerrmmiinnaabblleess ddee llooss rriittuuaalleess nneecceessaarriiooss ppaarraa lllleevvaarr aa ccaabboo ppaarraa ccoonnsseegguuiirr eessttooss EEssppíírriittuuss aa aappaarreecceerr!! EEssttaa eess llaa oollaa ddeell ffuuttuurroo!! LLooss EEssppíírriittuuss eessttáá aaqquuíí,, lliissttoo yy eessppeerraannddoo ppaarraa qquuee uusstteedd ppuueeddaa hhaacceerr ccoonnttaaccttoo ccoonn eellllooss!! NNúúmmeerroo ddee sseelllloo:: FFrraatteerr MMaallaakk sseelllloo ## 11 TTrraabbaajjaa ccoonn:: BBooddiieell -- llaa mmaallaa ssuueerrttee ddee ddeessttiieerrrroo LLiibbaarriiss -- ggaannaarr eenn llaa bbaattaallllaa VVooccaassiieell -- vveerr eell ffuuttuurroo FFrraatteerr MMaallaakk sseelllloo ## 22 TTrraabbaajjaa ccoonn:: OOnnaaffiieell -- ccaammbbiiaarr llooss ppeennssaammiieennttooss ddee oottrrooss hhaacciiaa uusstteedd ZZeeffffaarr -- ddeesstteerrrraarr ttooddooss llooss mmaalleess llaa vviiddaa FFrraatteerr MMaallaakk sseelllloo ## 33 TTrraabbaajjaa ccoonn::
 • 7. PPáággiinnaa 77 ddee 110000 JJeessuubblliilliinn -- eelliimmiinnaa llaass tteennssiioonneess ppaarraa rreeffoorrzzaarr bbiieenn,, ffííssiiccaa yy eemmoocciioonnaall ddee llaa ssaalluudd mmeennttaall CCaarrnneerroo AAvvaattaarr -- eell ééxxiittoo ggeenneerraall eenn llaa vviiddaa FFrraatteerr MMaallaakk sseelllloo ## 44 TTrraabbaajjaa ccoonn:: HHeelleelleetthh -- ddeesstteerrrraarr eennffeerrmmeeddaaddeess eessppeeccííffiiccaass mmeeddiiaannttee eell rreeffuueerrzzoo ddee mmééddiiccoo yy ssuuss ttrraattaammiieennttooss ddee mmeeddiiccaammeennttooss QQaanniieell -- ppaarraa tteenneerr ééxxiittoo eenn llooss nneeggoocciiooss FFrraatteerr MMaallaakk sseelllloo ## 55 TTrraabbaajjaa ccoonn:: GGaammbbiieell -- eessccllaavviizzaarr aa uunn ssoocciioo ddee nneeggoocciiooss oo aammaannttee XXoommooyy -- ppaarraa vveerr llooss ddiissttuurrbbiiooss eessttaallllaann eennttrree uunnaa ppaarreejjaa oo ggrruuppoo FFrraatteerr MMaallaakk sseelllloo ## 66 TTrraabbaajjaa ccoonn:: MMuummiiaahh -- ddeesstteerrrraarr mmaalleessttaarreess ggeenneerraalleess yy lllleevvaarr llaa ssaalluudd rraaddiiaannttee yy llaa ffuueerrzzaa TToorrqquuaarreett -- pprreesseennttaacciioonneess ffrreennttee aa uunnaa aauuddiieenncciiaa FFrraatteerr MMaallaakk sseelllloo ## 77 TTrraabbaajjaa ccoonn:: KKeevveeqqeell -- ppaarraa ddoommiinnaarr aa llooss ddeemmááss oo ccoonn aallgguuiieenn qquuee ddoommiinnaa TTuurrmmiieell -- pprrootteecccciióónn ppeerrssoonnaall ffrreennttee aa uunn eenneemmiiggoo ccoonnccrreettoo ((oo ggrruuppoo)) FFrraatteerr MMaallaakk sseelllloo ## 88 TTrraabbaajjaa ccoonn:: CCaammaayyssaarr -- aattrraaeerr aabbuunnddaanntteess ssuummaass ddee ddiinneerroo FFuurrllaacc -- ppaarraa iinntteerrppoonneerr uunn aammaannttee iirrrreessttaabbllee FFuurraa -- llaa bbúússqquueeddaa ddee uunnaa mmeejjoorr,, mmááss aaddeeccuuaaddaa eenn ccaassaa
 • 8. PPáággiinnaa 88 ddee 110000 FFrraatteerr MMaallaakk sseelllloo ## 99 TTrraabbaajjaa ccoonn:: AAttaapphhiieell -- ssuueerrttee ddee jjuueeggoo EEllaaddeell -- rreeccrreeaannddoo llaass hhaabbiilliiddaaddeess ffííssiiccaass qquuee ssee hhaann ddeebbiilliittaaddoo oo rreedduucciiddoo ddeebbiiddoo aa llaa eeddaadd SShhaatthhnniieell -- ccoonnoocceerr ssuu ttaalleennttoo iinntteerrnnoo ppaarraa aayyuuddaarrllee aa eennccoonnttrraarr uunnaa mmaayyoorr lliibbeerrttaadd FFrraatteerr MMaallaakk sseelllloo ## 1100 FFuunncciioonnaa ccoonn:: NNaarruuddii -- ddeerrrroottaarr aa ttuuss eenneemmiiggooss ccoonnoocciiddooss WWeeaattttaa -- ccoonnoocceerr eell ppaarraaddeerroo eexxaaccttoo ddee aallgguuiieenn // aallggoo FFrraatteerr MMaallaakk sseelllloo ## 1111 FFuunncciioonnaa ccoonn:: MMeellhhaa -- ccuuaannddoo ssee ddeesseeaa aappllaassttaarr ccuuaallqquuiieerr ooppoossiicciióónn IIeesshhaayyáá -- iinnvviissiibbiilliiddaadd FFrraatteerr MMaallaakk sseelllloo ## 1122 FFuunncciioonnaa ccoonn:: DDeelluukkiieell -- qquuee llee aayyuuddaa aa ccrreeaarr eell oorroo ((rriiqquueezzaa)) UUmmeerroozz -- cciimmaa ddeell ééxxiittoo eenn ssuu ccaammppoo ddee ttrraabbaajjoo NNOOTTAA IIMMPPOORRTTAANNTTEE:: AAuunnqquuee hhaayy 2266 bbeebbiiddaass eessppiirriittuuoossaass qquuee ffiigguurraann eenn eessttee ggrriimmoorriioo ppooddeerroossaa,, ssóólloo hhaayy 1122 sseellllooss!! EEssttee eess eell ggrriimmoorriioo ssóólloo ssee ssaabbee qquuee ttiieennee uunn sseelllloo qquuee hhaaccee ddoobbllee ffuunncciióónn ppoorr lloo ttaannttoo ssee oobbttiieennee mmááss ppoorr ssuu ddiinneerroo.. EElliiggee ttuuss eessppíírriittuuss yy hhaaggaa cclliicc eenn eell mmeennúú ddeesspplleeggaabbllee ppaarraa eelleeggiirr.. PPoorr ffaavvoorr,, tteennggaa eenn ccuueennttaa ccuuiiddaaddoossaammeennttee eell ppeeddiiddoo eessttooss sseellllooss iinnddiivviidduuaalleess,, qquuee uusstteedd ddeebbee ccoommpprroobbaarr ppaarraa aasseegguurraarrssee ddee qquuee ssii uunn sseelllloo eess eell ttrraabbaajjoo ddee 22 oo 33 FFrraatteerr EEssppíírriittuuss MMaallaakk.. IIII CCllaavvee sseeccrreettaa:: HHEECCHHIIZZOOSS
 • 9. PPáággiinnaa 99 ddee 110000 VVeeiinnttee yy oocchhoo RRuunnaass HHeecchhiizzooss ddee aarrttee ddee mmaaggiiaa ssuuaavvee ddee ssuu ccaammiinnoo ppoorr llaa vviiddaa EEssttaass iinnssttrruucccciioonneess mmáággiiccooss ddee ggrraann aallccaannccee,, eessttáánn ddiisseeññaaddooss ppaarraa ppeerrmmiittiirr aa aallccaannzzaarr ssuuss ddeesseeooss ssiinn pprroobblleemmaass nnii eell eexxhhiibbiicciioonniissmmoo.. SSii uunn hheecchhiizzoo rreeqquuiieerree qquuee ssee hhaaggaa aallggoo eenn pprriivvaaddoo,, lloo rreeaalliizzaarráá aassíí,, yy ccuuaannddoo ggeessttooss oo ppaallaabbrraass ffoorrmmaann ppaarrttee ddee uunn hheecchhiizzoo,, nnoo oollvviiddee lllleevvaarrllaass aa ccaabboo ssiinn hhaacceerrssee eevviiddeennttee ppaarraa oottrraass ppeerrssoonnaass.. TTaammbbiiéénn ssee rreeccoorrddóó qquuee hhaassttaa qquuee ssee pprraaccttiiccaa eenn eell aarrttee ddee llaa mmaaggiiaa,, uunn hheecchhiizzoo ppuueeddee rreeqquueerriirr mmááss ddee uunnaa aapplliiccaacciióónn aanntteess ddee qquuee llaass rreessuullttaaddooss ssee mmaatteerriiaalliizzeenn aa ssuu eenntteerraa ssaattiissffaacccciióónn.. NNoo nneecceessiittaass rrooppaa eessppeecciiaall oo pprreeppaarraaddooss ccoommpplliiccaaddoo ppaarraa llooss hheecchhiizzooss.. SSiimmpplleemmeennttee sseegguuiirr llaass iinnssttrruucccciioonneess ssiimmpplleess ccoommoo uunn hheecchhoo,, yy vveerráá ssuuss ddeesseeooss mmááss sseeccrreettooss eenn llaa rreeaalliiddaadd ccoonn uunnaa ffaacciilliiddaadd aassoommbbrroossaa yy aalleeggrree.. CCLLAAVVEE SSEECCRREETTAA HHEECCHHIIZZOOSS EELL HHEECCHHIIZZOO PPAARRAA EEMMPPRREENNDDEEDDOORREESS AACCEE--KKIINNGG HHEECCHHIIZZOOSS mmiisstteerriioossooss PPAARRAA EELL TTRRAABBAAJJOO LLaass ggrraannddeess mmeenntteess ssee hhaann pprreegguunnttaaddoo ssoobbrree eexxaaccttaammeennttee qquuéé hheecchhiizzooss yy rriittuuaalleess ddee ttrraabbaajjoo ccoommoo lloo hhaacceenn,, yy llaa úúnniiccaa rreessppuueessttaa qquuee ssee hhaa lllleeggaaddoo eess qquuee aa ppeessaarr ddee qquuee ssiinn lluuggaarr aa dduuddaass ssee ttrraabbaajjaa ccoonn uunnaa eeffiiccaacciiaa mmiisstteerriioossaa,, llaass rraazzoonneess ddee eessttaa aaúúnn nnoo ssee hhaann ddeessccuubbiieerrttoo.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, nnoo hhaayy nneecceessiiddaadd ddee qquuee nnooss nneecceessiittaammooss ssaabbeerr llaass rraazzoonneess,, ccuuaannddoo ccoonn mmuucchhoo gguussttoo ppuueeddee uuttiilliizzaarr llaa mmaaggiiaa ppaarraa pprroodduucciirr ssuuss rreessuullttaaddooss aauuttoommááttiiccooss eemmoocciioonnaannttee yy ssaattiissffaaccttoorriiaa.. LLaa pprruueebbaa ddeell ppuuddíínn eessttáá eenn eell ccoommeerr--oo,, ddiicchhoo ddee qquuee eell vviieejjoo vviioo ddee oottrraa mmaanneerraa,, llaa pprruueebbaa ddee llaa mmaaggiiaa eessttáá eenn llooss rreessuullttaaddooss ppeerrssoonnaalleess gglloorriioossoo!! PPaarrttee 11:: CCuuaattrroo hheecchhiizzooss EExxcceelleennttee ppaarraa pprroodduucciirr rriiqquueezzaa ppaarraa uusstteedd eenn TToorrrreennttss ddee OOrroo EELL HHEECCHHIIZZOO VVIITTAALL DDEE TTRRAAEEMMEE RRIIQQUUEEZZAA
 • 10. PPáággiinnaa 1100 ddee 110000 EEssttee ssiimmppllee hheecchhiizzoo hhaa ddeemmoossttrraaddoo sseerr eexxttrreemmaaddaammeennttee eexxiittoossaa ppaarraa cciieennttooss ddee uussuuaarriiooss.. TTiieennee qquuee vveerr ccoonn lllleevvaarr uunnaa ccaannttiiddaadd mmooddeerraaddaa ddee ddiinneerroo ppaarraa ssaallddaarr llaass ddeeuuddaass eexxiisstteenntteess.. TTaann pprroonnttoo ccoommoo sseeaa ppoossiibbllee ddeessppuuééss ddee ddeessppeerrttaarrssee ppoorr llaa mmaaññaannaa,, eessccrriibbee eenn uunn ppeeddaazzoo ddee ppaappeell lloo qquuee nneecceessiittaa ppaaggaarr llaass ccuueennttaass oo lloo qquuee qquuiieerree eell ddiinneerroo.. MMaanntteennlloo ssiimmppllee eessccrriibbiirr aallggoo ccoommoo:: ""uunnaa nneecceessiiddaadd ddee $$ 112255 aa ppaaggaarr eell aallqquuiilleerr eell pprróóxxiimmoo mmeess"" oo ""NNeecceessiittoo $$ 8844..5500 ppaarraa qquuee rraayyooss ppaaggooss ccoonn ttaarrjjeettaa ddee ccaarrggoo hhaassttaa llaa ffeecchhaa.."" CCuuaannddoo hhaayyaa eessccrriittoo ssuu nneecceessiiddaadd,, ttrraaccee uunnaa llíínneeaa aallrreeddeeddoorr ddee llaa ddeeccllaarraacciióónn.. MMaanntteennggaa eessee ppaappeell eenn ssuu ccaarrtteerraa oo bboollssiilllloo ppaarraa aall mmeennooss 1100 hhoorraass.. LLeeeerr ttaannttaass vveecceess ccoommoo ppuueeddaa dduurraannttee eell ddííaa,, ccuuaannddoo eessttááss ssoolloo yy nnoo oobbsseerrvvaaddooss.. DDeessppuuééss ddee llaa oossccuurriiddaadd hhaa ccaaííddoo.. sseennttaarrssee ssoolloo eenn uunnaa hhaabbiittaacciióónn yy llaa lluuzz uunnaa ssoollaa vveellaa.. SSii lloo ddeesseeaa,, ppuueeddee ggrraabbaarr uunn ppaalloo ddee iinncciieennssoo yy ssee rreepprroodduuccee mmúússiiccaa,, ((nnoo eess uunn ttaallkk sshhooww oo llaa tteelleevviissiióónn)).. AAppaaggaa ttooddaass llaass lluucceess,, eexxcceeppttoo llaa vveellaa yy lleeeerr ssuu hhoojjaa ddee ppaappeell uunnaa vveezz mmááss.. EEnnttoonncceess ddiicceenn:: ""MMááss aalllláá ddee eessttee ppuunnttoo ddee vviissttaa ddee llaass PPootteenncciiaass vveenniirr "" PPaarraa ttrraaeerr aa mmíí eessttaa ccaannttiiddaadd nneecceessaarriiaa,, ""CCoonn llaa aayyuuddaa ddee uunn nnoommbbrree CCóóssmmiiccoo ""PPoorrqquuee mmee qquueemmaa eessttaa llllaammaa mmaaggiiaa.."" hhaayy aallgguunnaa pprroobbaabbiilliiddaadd ddee qquuee nnaaddiiee llee ooyyeerraa,, ssóólloo ddeecciirr llaass ppaallaabbrraass eenn ttuu mmeennttee)).. RReeppiittaa llaa rriimmaa hhaassttaa qquuee nnoo lloo ddiijjoo ttrreess vveecceess eenn ttoottaall,, aa ccoonnttiinnuuaacciióónn,, aappaagguuee llaa vveellaa.. RRaassggaarr ssuu ppaappeell eenn ppeeqquueeññooss ppeeddaazzooss yy ttiirraarrllooss aa llaa bbaassuurraa.. RReeppiittaa eessttee hheecchhiizzoo ccaaddaa nnoocchhee ppoorr ssiieettee ddííaass oo hhaassttaa qquuee eell ddiinneerroo vviieennee,, lloo qquuee ooccuurrrraa pprriimmeerroo..
 • 11. PPáággiinnaa 1111 ddee 110000 PPookkeerr?? BBllaacckkjjaacckk?? PPuueennttee?? FFaarroo?? LLoo qquuee sseeaa.. yy eessttee hheecchhiizzoo ttee ppoonnee ppoorr ddeellaannttee eenn llooss jjuueeggooss ddee ccaarrttaass ddoonnddee llaa hhaabbiilliiddaadd qquuee ssee nneecceessiittaa.. AAnntteess ddee uunniirrssee aa ééll ii mmeessaa,, ppoonneerr llaass mmaannooss ffuueerraa ddee llaa vviissttaa yy ccrruuzzaarr llooss ddooss pprriimmeerrooss ddeeddooss ddee ssuu mmaannoo ddeerreecchhaa.. PPiieennssee eenn llaa ssiigguuiieennttee rriimmaa:: ""AAllttoo,, bbaajjoo,, nneeggrroo oo rroojjoo ""TTaarrjjeettaass yy ssuueerrttee ppaarraa mmíí ssoonn ccaassaaddooss.."" SSéé qquuee vvooyy aa rreeccooggeerr ttooddoo lloo mmeejjoorr ""yy mmaanntteenneerrssee aa llaa vvaanngguuaarrddiiaa ddee ttooddoo lloo ddeemmááss.."" SSeeppaarraa llooss ddeeddooss,, yy vviieenneenn eenn ttoorrnnoo aa llaa ppaarrttee iizzqquuiieerrddaa ddee llaa ssiillllaa ccoommoo ttee ssiieennttaass,, yy jjuuggaarr llaass ccaarrttaass cceerrccaa ddeell ppeecchhoo.. NNoo ssee aarrrriieessgguuee eessttúúppiiddoo jjuueeggoo ddee uunn jjuueeggoo nnoorrmmaall,, qquuee llooss ppooddeerreess ccóóssmmiiccooss hhaacceerr ssuu ttrraabbaajjoo,, yy mmiirraa llaass ccoossaass eenn ttuu ccaammiinnoo.. EEll HHeecchhiizzoo EEmmpprreennddeeddoorr AAss--RReeyy ttrraajjoo ddiinneerroo TTrreevvoorr NN.. ssuuffiicciieennttee eenn ttaarrjjeettaass ppaarraa ccoommpprraarr uunn ccaammiióónn aa eessttrreennaarr.. EEll MMeerrcceeddeess ssuuaavvee qquuee TTrreevvoorr NN.. uunniiddaaddeess eess mmuuyy ddiiffeerreennttee ddee llaa bbaattaa--ppaarraa aarrrriibbaa ddeell mmoonnttóónn ddee uunn ccaammiióónn qquuee ssoollííaa tteenneerr eenn qquuiieenn ccoonnffiiaarr.. ""YYoo eerraa uunn vveennddeeddoorr ddee aacceeiittee ddee ccaalleeffaacccciióónn ppoorr ccuueennttaa pprrooppiiaa"",, ddiijjoo.. ""mmee eennccoonnttrréé ccoonn uunnaa rroonnddaa ddee ccaammiioonneess cciisstteerrnnaa,, ppoorr lloo qquuee llaass eennttrreeggaass aa hhooggaarreess yy ooffiicciinnaass.. AAssíí qquuee eell ccaammiióónn tteennííaa qquuee ééll ffiiaabbllee,, yy aahhíí eess ddoonnddee mmee hhaabbrrííaa vveenniiddoo ddeessaassttrroossaammeennttee ddeessppeeggaarrssee aaññooss IIaassii ssii nnoo hhuubbiieerraa ssiiddoo ppoorr eell EEmmpprreennddeeddoorr AAss--RReeyy HHeecchhiizzoo"".. AA ppeessaarr ddee llaa aatteenncciióónn rreegguullaarr yy ccoonnssttaannttee sseerrvviicciioo yy aatteenncciióónn,, cciisstteerrnnaa ddee ddiieezz aaññooss ddee TTrreevvoorr eessttaabbaa cceerrccaa ddeell ffiinnaall ddee llaa ccaarrrreetteerraa eell ppaassaaddoo iinnvviieerrnnoo.. CCoommppeetteenncciiaa ppoorr llooss cclliieenntteess eerraa ffeerroozz,, yy TTrreevvoorr ssaabbííaa mmuuyy bbiieenn qquuee ssii ééll nnoo ppuuddoo eemmiittiirr,, qquuee ppeerrddeerrííaa aa ssuuss cclliieenntteess aa llooss ccoommppeettiiddoorreess.. ""CCaaddaa oottrroo ddííaa eessttaabbaa eenn mmii ccaammiióónn.. FFrreennooss,, lluucceess,, ccoojjiinneetteess.. nneeuummááttiiccooss...... YYoo eessttaabbaa hhaacciieennddoo llaa mmaayyoorr ppaarrttee ddeell mmiissmmoo eell mmaanntteenniimmiieennttoo.."" ddiijjoo.. --EEnnttoonncceess,, tteenneerr qquuee ppaaggaarr aa uunn mmeeccáánniiccoo ppoorr eell ttrraabbaajjoo qquuee nnoo ppooddííaa mmaanneejjaarr.. YYoo eessttaabbaa uunn ppaassoo ppoorr ddeellaannttee ddee mmiiss aaccrreeeeddoorreess ttooddoo eell ttiieemmppoo.. DDee nniinngguunnaa mmaanneerraa iibbaa aa ppooddeerr ppaaggaarr uunn ccaammiióónn nnuueevvoo.. "" LLaass llaarrggaass hhoorraass yy llaa pprreeooccuuppaacciióónn ssee hhiicciieerroonn sseennttiirr.. TTrreevvoorr ssee ccoonnvviirrttiióó ddeellggaaddoo yy ddeemmaaccrraaddoo.. LLaa iinnfflluueennzzaa llee ppeeggóó,, yy uunnaa ttooss sseeccaa lloo ddeebbiilliittóó aaúúnn mmááss.. 5500 IIII ddee llaa ccllaavvee sseeccrreettaa:: HHEECCHHIIZZOOSS
 • 12. PPáággiinnaa 1122 ddee 110000 ""AAllgguunnaass mmaaññaannaass yyoo nnoo ssaabbííaa ccóómmoo ssee aarrrraassttrraann ffuueerraa ddee llaa ccaammaa"",, ddiijjoo.. ""PPeerroo uunnoo ssiigguuiióó ssuu ccaammiinnoo,, ssaabbiieennddoo qquuee eenn aallggúúnn lluuggaarr ddee llaa ccaarrrreetteerraa eessttaarrííaa lluu--ccoonnttrraabbaannddoo ccoonn llaass ttuueerrccaass yy llooss ppeerrnnooss ddee ffrrííoo,, ppeellaaddoo llooss nnuuddiillllooss,, mmiieennttrraass qquuee uunn lluucchhaaddoo ppaarraa mmaanntteenneerr mmii ccaammiióónn eenn llaa ccaarrrreetteerraa dduurraannttee uunnooss kkiillóómmeettrrooss mmááss vviittaall.."" AA ccoonnttiinnuuaacciióónn,, uunn vveehhííccuulloo llaa nnoocchhee ddeell ssáábbaaddoo TTrreevvoorr eennttrreeggóó eell eessppíírriittuu eenn uunnaa ttoorrmmeennttaa ddee nniieevvee eenn uunn ppuueebblloo ppeeqquueeññoo,, lleejjooss ddee ccaassaa.. ""11 rreesseerrvvaaddoo uunnaa hhaabbiittaacciióónn ddee hhootteell ppaarraa llaa nnoocchhee yy ssee ffuuee aa llaa ssaallaa ddee eessttaarr tteerrrriibblleemmeennttee ssoollooss,,"" TTrreevvoorr rreellaacciioonnaaddooss.. ""YYoo eessttaabbaa ccoonn ffiieebbrree yy llaa vviiddaa ppaarreeccííaa nneeggrroo.. MMee qquueeddéé sseennttaaddoo,, eennvvuueellttoo eenn ttiinniieebbllaass.."" AAllggoo ddeessppeerrttóó TTrreevvoorr ssuuffiicciieennttee eecchhaarr uunn vviissttaazzoo aa uunn ppeerriióóddiiccoo aallgguunnaass ¬¬ uunnoo hhaabbííaa ddeejjaaddoo ssoobbrree llaa mmeessaa.. FFuuee uunnaa sseemmaannaa.. iimmpprreessaa eenn CCaannaaddáá.. TTrreevvoorr eess eessccaanneeaaddaa,, yy ssoonnrriióó ccoonn iirroonnííaa eenn uunnoo ddee llooss eelleemmeennttooss.. ""UUnn ccoorrrreessppoonnssaall hhaabbííaa eessccrriittoo ppaarraa ddeecciirrllee aa llooss lleeccttoorreess ccóómmoo ssee hhaabbííaa uuttiilliizzaaddoo MMaaggiicc aa ggaannaarr eenn llooss jjuueeggooss ddee aazzaarr"",, ddiijjoo TTrreevvoorr.. ""PPeennsséé qquuee eerraa uunn iinntteerrééss ¬¬ cciióónn ppiieezzaa,, ppeerroo yyoo dduuddaabbaa ddee llaa vveerraacciiddaadd ddee llaa mmiissmmaa.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, yyoo eessttaabbaa ssooññaannddoo ccoonn ggaannaarr lloo ssuuffiicciieennttee ppaarraa rreeeemmppllaazzaarr mmii vviieejjaa ccaammiioonneettaa.. SSóólloo uunnaa ffaannttaassííaa iinnooffeennssiivvaa,, oo eessoo ppeennssaabbaa yyoo.."" MMiieennttrraass eessttaabbaa sseennttaaddoo,, eennvvuueellttoo eenn llaa mmiisseerriiaa,, llaa ppuueerrttaa ssee aabbrriióó.. TTrreess hhoommbbrreess ssee aabbrriieerroonn ppaassoo eenn eell ssaallóónn,, llaa nniieevvee qquuee ssooppllaa aa ssuu aallrreeddeeddoorr.. EEllllooss sseellllaaddoo yy aaggiittaabbaa ssuuss rrooppaass,, rriieennddoo yy ttrraaeerr uunn ppooccoo ddee vviiddaa eenn llaa ssaallaa ddee rreellaaxx.. ""EErraann cchhiiccooss ddeessaarrrroolllloo ddee llaa ttiieerrrraa.. DDeebbee hhaabbeerr ssiiddoo aallggoo aacceerrccaa ddee eessaa cciiuuddaadd eessaa nnoocchhee ppoorrqquuee ssuu ccoocchhee ssee hhaabbííaa ccaaggaaddoo ttaammbbiiéénn ssoobbrree eellllooss,, yy ssee vviieerroonn oobblliiggaaddooss aa ppaassaarr llaa nnoocchhee"",, ddiijjoo TTrreevvoorr.. ""UUnnoo ttiieennee qquuee hhaabbllaarr ccoonn eellllooss,, ee,, iinneevviittaabblleemmeennttee,, aallgguuiieenn ssuuggiirriióó uunnaass ccuuaannttaass mmaannooss ddee ppóóqquueerr ddee aarrrriibbaa.."" LLaa ccooiinncciiddeenncciiaa ddee llaa ccoolluummnnaa ppeerriiooddííssttiiccaa yy llaa lllleeggaaddaa ddee llooss eexxttrraannjjeerrooss eerraa ccaassii ddeemmaassiiaaddoo ppaarraa TTrreevvoorr.. ""NNoo ppooddííaa ppeerrmmiittiirrssee eell lluujjoo ddee ppeerrddeerr mmááss ddee uunnooss ccuuaannttooss ddóóllaarreess,, yy eessttooss cchhiiccooss ssee ppaarreeccííaa aa llooss ggrraannddeess jjuuggaaddoorreess"",, ddiijjoo,,''''PPeerroo mmee uunníí aa eellllooss,, yy ppeennsséé qquuee nnoo hhaarrííaann ddaaññoo aa mmii ssuueerrttee ddee qquuee nnoo ssee rreeaalliizzaa eell II SSoorrttiilleeggiioo '' dd aaccaabbaa ddee lleeeerr aacceerrccaa ddee.. "" ssuueerrttee iinnccrreeííbbllee sseegguuiiddoo ddee TTrreevvoorr.. ""HHee jjuuggaaddoo ccoonnssttaanntteemmeennttee,, nnaaddaa ssaallvvaajjee,, yy nnoo eemmppuujjaannddoo mmii bbuueennaa ppaarraa llaa ccaanncciióónn"",, ddiijjoo TTrreevvoorr.. ""MMee ddii ccuueennttaa ddee rreeyyeess,, ccuuaannddoo mmiiss ooppoonneenntteess cceelleebbrraaddaa rreeiinnaass--eessee ttiippoo ddee ccoossaass.. NNoo ttooddoo eell ttiieemmppoo.. PPeerroo lloo ssuuffiicciieenntteemmeennttee aa mmeennuuddoo ppaarraa ggaannaarr ddee mmaanneerraa ccoonnssttaannttee,, yy llaass oollllaass qquuee ssee ppeerrddiieerroonn eell oonneess__ mmááss ppeeqquueeññooss ""PPooccoo aa ppooccoo ssuubbiióó llaa aappuueessttaa hhaassttaa ppoorr ttrreess aamm ssee ggaamm--bblliinngg mmiill eenn eell ttuurrnnoo ddee uunnaa ttaarrjjeettaa.. PPaarraa eennttoonncceess yyaa eessttaabbaa ppoorr ddeellaannttee ppaarraa qquuee nnoo lloo ssuuffiicciieennttee ccoommoo ppaarraa ggaannaaddoo--yy.. NNoo ffiigguurraa eenn mmii
 • 13. PPáággiinnaa 1133 ddee 110000 cceelleebbrraacciióónn ddee llaa ssuueerrttee,, yy yyoo ssee pprreeppaarróó ppaarraa ssaalliirr ttaann pprroonnttoo ccoommoo mmee ggoollppeeóó uunnaa rraacchhaa ppeerrddeeddoorraa yy tteerrmmiinnóó ccuuaaddrraaddooss.. "" ""LLooss ddiioosseess ddeell aazzaarr ssee ssoonnrriissaa eenn mmíí,,"" SSii bbiieenn llaa ssuueerrttee ssee rroobbaann ""LLaa ffoorrttuunnaa ddee llaa oobbrraa ddee mmii rriivvaall.."" IIII ccllaavvee sseeccrreettaa:: HHEECCHHIIZZOOSS 5511 AAmmaanneecceerr ccoonn llaa ttoorrmmeennttaa ddee nniieevvee aaúúnn eenn mmaarrcchhaa ffuueerraa.. AAllii lloo llaarrggoo ddeell ddííaa,, ccoonn bbrreevveess ppaauussaass ppaarraa llaa aalliimmeennttaacciióónn,, eell jjuueeggoo ddee ppóóqquueerr mmaarraattóónn ccoonnttiinnuuóó.. ""NNooss ppuussiimmooss ddee aaccuueerrddoo ppaarraa ddeetteenneerr yy ttoottaall hhaassttaa eenn eell ffiilloo ddee llaa mmeeddiiaannoocchhee.."" TTrreevvoorr ddiijjoo.. ""DDeessppuuééss ddee jjuuggaarr llaa mmaannoo ffiinnaall,, qquuee 11 ddee ggaannaaddooss yy eennccoonnttrraammooss qquuee ccaaddaa uunnoo ddee llooss ttrreess cchhiiccooss eessttaabbaa eenn eell aagguujjeerroo ppaarraa mmíí mmááss ddee lloo qquuee hhaabbííaa ggaannaaddoo ddee mmii rruuttaa ddee eennttrreeggaa eenn eell aaññoo aanntteerriioorr.. ""EErraann cchhiiccooss ggrraannddeess.. FFuuii aall bbaannccoo ccoonnmmiiggoo eell lluunneess,, ccoonn ccaabbllee ddee ddiinneerroo,, yy ttooddoo aall ccuuaaddrraaddoo ddee ddiissttaanncciiaa.. DDeeccííaann qquuee eerraa eell mmaayyoorr ffiinn ddee sseemmaannaa qquuee ppooddííaa rreeccoorrddaarr ddiissffrruuttaannddoo ddeessddee hhaaccee aaññooss.. SSuuppoonnggoo qquuee eerraann aaddiinneerraaddooss ccoommoo ppaarraa nnoo ppeerrddeerr llaa ddeemmaassiiaaddoo ddiinneerroo,, ppeerroo eerraa ccoommoo mmaannáá ccaaííddoo ddeell cciieelloo ppaarraa mmíí.. "" EEll mmiissmmoo ddííaa,, TTrreevvoorr ccaammbbiióó ssuu vviieejjoo ccaammiióónn ccoonnttrraa uunnaa nnuueevvaa.. CCoonn oorrgguulllloo,, ssaalliióó eenn ssuu rroonnddaa.. SSiinn ppéérrddiiddaa ddee ttiieemmppoo eenn llaass rreeppaarraacciioonneess,, qquuee hhaabbííaa mmááss ooppoorrttuunniiddaaddeess ppaarraa rreeccooggeerr aa nnuueevvooss nneeggoocciiooss.. ""YYoo nnoo ttaarrddóó eenn ccoonnttrraattaarr aa uunn cchhiiccoo yy uunn sseegguunnddoo ccaammiióónn,,"" ddiijjoo TTrreevvoorr.. ""AAhhoorraa tteennggoo uunnaa fflloottaa ddee cciinnccoo aaññooss.. OOttrrooss cchhiiccooss hhaacceenn eell ttrraabbaajjoo mmiieennttrraass qquuee mmaanntteenneerr uunn oojjoo eenn llaass ccoossaass.. nniinnggúúnn ccaammiióónn ddee ccoonndduucccciióónn mmááss ppaarraa mmíí--11 rrooddaarr eenn eell lluujjoo,,"" YY ttooddoo ccoommeennzzóó ccoonn eell EEmmpprreennddeeddoorr AAss--RReeyy hheecchhiizzooss.. SSuuppoonnggoo qquuee ttaall vveezz hhaayy aallggoo eenn eessttaa mmaatteerriiaa mmaaggiiaa ddeessppuuééss ddee ttooddoo.. "" EELL FFAABBUULLOOSSOO HHEECCHHIIZZOO DDEE GGaannaarr ttooddoo EEssttee hheecchhiizzoo nneecceessiittaa uunn lluuggaarr pprriivvaaddoo ppaarraa eessttaabblleecceerr llaass vviibbrraacciioonneess ssuueerrttee vvaa ssuu ccaammiinnoo aanntteess ddee uunniirrssee aa uunn jjuueeggoo oo aappuueessttaa hhaaccee.. eessttáá ddiisseeññaaddoo ppaarraa ccoonnvveerrttiirr llaass vviibbrraacciioonneess ssuueerrttee aa ssuu mmaanneerraa eenn llooss ccoonnccuurrssooss ddoonnddee eell aazzaarr eess eell ffaaccttoorr pprriinncciippaall ppaarraa ggaannaarr.. AAsseeggúúrreessee ddee qquuee eessttáá ssoolloo yy ssiinn sseerr vviissttoo ppoorr oottrrooss.. SSii eess ppoossiibbllee,, rreeaalliizzaarr eessttee hheecchhiizzoo dduurraannttee eell ddííaa.. MMiirraannddoo hhaacciiaa eell ssooll,, ttiirraarr llaass mmaannooss yy llooss bbrraazzooss hhaacciiaa aarrrriibbaa yy hhaacciiaa aaffuueerraa,, llooss ddeeddooss eessttiirraaddooss yy llaass ppaallmmaass hhaacciiaa aaddeellaannttee.. MMuueevvaa ssuuss ppiieess uunnaass 2244 ppuullggaaddaass ddee ddiissttaanncciiaa,, ppoorr lloo qquuee eessttáá ddee ppiiee eenn ffoorrmmaa ddee XX.. SSii ddeessppuuééss ddee ooeessttee oossccuurraa llaa ccaarraa,, ssii eessttáá rreeaalliizzaannddoo eell vveelloo aanntteess ddee llaa mmeeddiiaannoocchhee yy aall eessttee ddeessppuuééss ddee llaa mmeeddiiaannoocchhee.. DDeecciirr,, {{oo qquuee ssii uunnoo ppuueeddee sseerr eessccuucchhaaddoo)):: ""SSooll!! SSooll!! EEll ppooddeerr qquuee ééll..
 • 14. PPáággiinnaa 1144 ddee 110000 SS22 CCLLAAVVEE SSEECCRREETTAA IIII--HHEECCHHIIZZOOSS BBaajjee llooss bbrraazzooss aa ssuu llaaddoo,, mmaanntteenneerr llooss oojjooss cceerrrraaddooss yy eell ttaaccttoo ddee ssuu ddiinneerroo,, ddáánnddoollee llaa vvuueellttaa eenn ssuu bboollssiilllloo oo bboollssoo.. DDaa llaa vvuueellttaa ttrreess vveecceess aa llaa ddeerreecchhaa,, eell sseelllloo ddee ssuu ppiieerrnnaa ddeerreecchhaa ttrreess vveecceess yy aabbrraa llooss oojjooss.. ¿¿CCóómmoo LL.. AAlliiccee ddeejjóó uunnaa vviiddaa ddee ppoobbrreezzaa yy ssee ccoonnvviirrttiióó eenn jjuuggaaddoorr ddee TTrraabbaajjoo rriiccooss DDeessppuuééss ddee ggaannaarr eell ffaabbuulloossoo--IItt--AAllll HHeecchhiizzoo FFaarroo eess uunn jjuueeggoo ddee AAlliiccee LL.. ''ss,, yy eellllaa eess rriiccaa,, ppeerroo ssii llee hhaabbííaa ddiicchhoo hhaaccee uunn ttiieemmppoo qquuee eessttaarrííaa eenn eessaa ssiittuuaacciióónn,, ssee hhaabbííaa rreeííddoo eenn ssuu ccaarraa.. EEnnffeerrmmeeddaadd yy eell ddoolloorr hhaabbííaa ssiiddoo mmuucchhoo AAlliicciiaa ddeessddee hhaaccee aaññooss.. yy eell ccllíímmaaxx ddee llaa mmiisseerriiaa ssee pprroodduujjoo ccuuaannddoo ssuu mmééddiiccoo llee ddiijjoo qquuee ddeebbííaa ssoommeetteerrssee aa uunnaa ooppeerraacciióónn ddee hhííggaaddoo ccaarroo oo rreessiiggnnaarrssee aa uunnaa vviiddaa ccoorrttaa ddee aaggoonnííaa yy ddoolloorr.. ""LLaa ffaallttaa ddeell eeffeeccttiivvoo nneecceessaarriioo eerraa ssóólloo uunnaa ppaarrttee ddee eellllaa"",, ddiijjoo.. ""MMii eessppoossoo ttaammbbiiéénn eessttaabbaa eennffeerrmmoo ccoonn uunn pprroobblleemmaa ppuullmmoonnaarr,, yy nnuueessttrrooss ccuuaattrroo hhiijjooss nnoo eessttaabbaann mmuuyy ssaannooss.. ""HHiicciimmooss nnuueessttrroo mmeejjoorr eessffuueerrzzoo ppaarraa mmaanntteenneerr llaass ccoossaass mmeeddiioo ddeecceenntteess,, ppeerroo llaass ddeeuuddaass ssee aaccuummuullaabbaann,, yy mmii mmaallaa nnoottiicciiaa ppaarreeccííaa sseerr eell ggoollppee ffiinnaall qquuee nnooss eennvviiaarrííaa aa ttooddooss aa llaa ccaassaa ddee llooss ppoobbrreess.."" AAlliiccee eessttaabbaa aall ffiinnaall ddee ssuu iinnggeenniioo.. SSóólloo uunnaa mmaassiivvaa iinnyyeecccciióónn ddee ddiinneerroo eenn eeffeeccttiivvoo eenn ssuuss hhooggaarreess llooss ssaallvvaarrííaa.. CCoommpprróó bboolleettooss ddee llootteerrííaa.. NNoo hhuubboo ssuueerrttee.. EEnnttrróó eenn llaass ccoommppeettiicciioonneess.. NNaaddaa.. HHaaccee uunn llllaammaammiieennttoo aa llooss ppaarriieenntteess qquuee ssee eennccuueennttrraann llooss qquuee nnoo ccooooppeerraann.. MMiieennttrraass ttaannttoo,, llooss ddoolloorreess ddee AAlliicciiaa ssee ccoonnvviirrttiióó eenn aallggoo ppeeoorr.. ""YYoo ccaassii nnoo ppooddííaa mmoovveerrmmee,, yy yyoo eessttaabbaa aaggoottaaddaa ccoonnssttaanntteemmeennttee,, yy llaa ccaassaa eerraa uunn ddeessaassttrree"",, rreeccoorrddóó.. ""YYoo nnoo tteennííaa llaa vvoolluunnttaadd ddee lleevvaannttaarr eell ddeeddoo mmaayyoorr ppaarrttee ddeell ttiieemmppoo.. "".. EEnnttoonncceess uunn ddííaa,, ccuuaannddoo eessttaabbaa eenn uunn eessttaaddoo ddee sseemmii--vviiggiilliiaa ddee llaa aaggoonnííaa yy eell iinnssoommnniioo 11 tteennííaa eessttee ssuueeññoo ffuuee eexxttrraaññoo.. YYoo eessttaabbaa ttrraabbaajjaannddoo uunn hheecchhiizzoo.."" AAlliicciiaa nnoo ssaabbee hhaassttaa llaa ffeecchhaa eenn qquuee eell ssuueeññoo vviinnoo.. SSuu aabbuueellaa mmaatteerrnnaa eerraa ppssííqquuiiccaa yy ssee uuttiilliizzaa ppaarraa lleeeerr uunn ggrraann lliibbrroo mmííssttiiccoo mmuucchhooss,, aassíí qquuee AAlliicciiaa ssuuppoonnee qquuee ppuueeddee hhaabbeerr lleeííddoo eell hheecchhiizzoo ccuuaannddoo eerraa mmááss jjoovveenn yy lluueeggoo oollvviiddaaddoo.. ""VViinnee hhaacckk aa llaa pplleennaa ccoonncciieenncciiaa,, ppeerroo eell ssuueeññoo sseegguuííaa ccoonnmmiiggoo.. LLoo rreeccoorrddóó ttooddoo ccoonn ccllaarriiddaadd,, yy lloo ttoommóó ccoommoo uunnaa sseeññaall"",, ddiijjoo.. ""UUnn aammiiggoo rreecciieenntteemmeennttee mmee hhaabbííaa ddaaddoo uunn lliibbrroo ddee ccuuppoonneess ddee ccaassiinnoo SSrr.. SSyy eenn LLaass VVeeggaass.. VViivvííaammooss aa uunnaa ccoorrttaa ddiissttaanncciiaa ddee llaa cciiuuddaadd,, ppoorr lloo qquuee ddeejjóó uunnaa nnoottaa ppaarraa mmii eessppoossoo ee hhiijjooss yy ttoommóó uunn aauuttoobbúúss.. PPeennsséé qquuee ddeebbee eessttaarr ffuueerraa ddee mmii mmeennttee,, ppeerroo uunnaa ffuueerrzzaa iinntteerriioorr mmee iimmppuullssóó "".. AAlliiccee uuttiilliizzaa eell ffoolllleettoo ppaarraa rreeccaauuddaarr $$ 3366 eenn mmoonneeddaass yy ffiicchhaass eenn eell ccaassiinnoo,, yy lluueeggoo ssee rreettiirróó aall bbaaññoo..
 • 15. PPáággiinnaa 1155 ddee 110000 ""MMee ssuussuurrrróó llaass ppaallaabbrraass ddeell hheecchhiizzoo yy ccoommeennzzaarroonn eell ddííaa mmááss ffaannttáássttiiccoo ddee mmii vviiddaa"",, ddiijjoo.. ""CCaassii ccaaddaa vveezz qquuee mmee aaccoossttéé uunn cchhiipp eenn uunn jjuueeggoo,, hhee ggaannaaddoo.. AAfftteerrddaarrkk.. LLllaamméé aa mmii mmaarriiddoo.. EEssttaabbaa ffrreennééttiiccoo,, ppeennsséé qquuee hhaabbííaa iiddoo ppoorr llaa ccuurrvvaa.. UUnn ssoonnaarr uunn mmoonnttóónn ddee ddóóllaarreess ddee ppllaattaa eenn ééll ppoorr tteellééffoonnoo yy llee ddiijjoo qquuee vveennggaa aa rreeuunniirrssee ccoonnmmiiggoo.. "" LLaa ccoorrrriieennttee ddee eessppuummoossooss ddee ssuueerrttee cceelleebbrraaddoo ppoorr AAlliiccee,, yy ssee hhaa mmaanntteenniiddoo hhaassttaa nnuueessttrrooss ddííaass.. DDeennttrroo ddee uunnaa sseemmaannaa,, ttuuvvoo ggaannaanncciiaass ssuuffiicciieenntteess ppaarraa mmoovveerr aa llaa ffaammiilliiaa eenn LLaass VVeeggaass.. ""TTooddaavvííaa ccrreeoo qquuee eessttooyy ssooññaannddoo"",, ddiijjoo.. ""YY ppeennssaarr qquuee aallgguunnaass ppaallaabbrraass ppooddrrííaann hhaacceerr uunn mmiillaaggrroo ccoommoo eell qquuee eessttaammooss vviivviieennddoo.. ""LLooss ccaassiinnooss ddaarrmmee llaa bbiieennvveenniiddaa ppuullgg ¿¿NNoo ccrreeee eessaass hhiissttoorriiaass aacceerrccaa ddee llooss ggrraannddeess ggaannaaddoorreess lleess ppiiddee qquuee ssee mmaanntteennggaann aalleejjaaddooss:: llooss ccaassiinnooss eessttáánn ssiieemmpprree ccoonntteennttooss ddee vveerrmmee,, ppoorrqquuee yyoo ssiieemmpprree rreeccooggeerr uunnaa ggrraann mmuullttiittuudd ddee ppeerrssoonnaass qquuee nnoo ssoonn ttaall vveezz llaa ssuueerrttee qquuee yyoo .. "" AAlliiccee tteennííaa ssuu ooppeerraacciióónn,, yy ffuuee uunn ééxxiittoo ttoottaall.. EEllllaa ppaaggóó ppoorr eellllaa ccoonn ffaacciilliiddaadd ddee ssuu nnuueevvaa rriiqquueezzaa.. EEllllaa hhaa pprrooppoorrcciioonnaaddoo uunnaa ooppuulleennttaa ccaassaa eenn llaa zzoonnaa mmááss eexxcclluussiivvaa ddee llaa cciiuuddaadd.. SSuu eessppoossoo llaa lllleevvaa aa llooss ccaassiinnooss eenn uunnaa lliimmuussiinnaa eeqquuiippaaddaa ccoonn ttooddooss llooss ggaaddggeettss iimmaaggiinnaabblleess eelleeccttrróónniiccooss,, ccoommoo tteelleevviissiióónn yy uunn bbaarr.. SSuuss ffiieessttaass yy rreeggaallooss ddee ccaarriiddaadd ssoonn llaa ccoommiiddiillllaa ddee llaa cciiuuddaadd.. ""SSoommooss uunnaa ffaammiilliiaa ssaannaa,, eexxttááttiiccaa"",, ddiijjoo AAlliicciiaa.. ""¡¡QQuuéé ccoonnttrraassttee eennttrree uunnooss mmeesseess aattrrááss.. HHeemmooss iinnvveerrttiiddoo nnuueessttrroo ddiinneerroo eenn eeffeeccttiivvoo yy eenn ddiirreeccttoo ddee aallttaa eenn eell cceerrddoo--ddee llooss iinntteerreesseess.. ""PPeerroo ttooddaavvííaa pprroobbaarr eell ffaabbuulloossoo WWiinn--IItt--AAllll HHeecchhiizzoo ddee vveezz eenn ccuuaannddoo,, ssóólloo ppaarraa tteenneerr llaa aalleeggrrííaa ddee vveerr mmaaggiiaa eenn aacccciióónn ddee nnuueevvoo.."" EELL HHEECCHHIIZZOO DDEE AASSOOMMBBRROOSSAA CCEERRTTEEZZAA EENN LLAA RRUULLEETTAA QQuuee ttiieennee qquuee hhaacceerr uunn ppooccoo ddee ttrraabbaajjoo aanntteess ddee rreeaalliizzaarr eessttee hheecchhiizzoo eenn llaa mmeessaa ddee llaa rruulleettaa,, ppeerroo llooss rreessuullttaaddooss aammpplliiaammeennttee ppaaggaarr ssuuss pprroobblleemmaass.. EEnn pprriimmeerr lluuggaarr,, nneecceessiittaammooss ccoonnoocceerr ssuu ddeessttiinnoo yy ssuu NNúúmmeerroo NNúúmmeerroo NNoommbbrree ssuueerrttee.. EEnnccoonnttrraarr ttuu DDeessttiinnoo NNúúmmeerroo EEssccrriibbaa ssuu ffeecchhaa ddee nnaacciimmiieennttoo eenn cciiffrraass.. SSii,, ppoorr eejjeemmpplloo,, qquuee nnaacciióó eell 1188 ddee jjuulliioo ddee 11992244,, uusstteedd eessccrriibbiirrííaa 0077//1188//11992244.. AAhhoorraa aaggrreegguuee llooss nnúúmmeerrooss.. EEnn eell eejjeemmpplloo aanntteerriioorr ddeebbeerráá aaññaaddiirr 77 yy II yy 88 yy 99 yy II yy 22 yy 44,, lloo qquuee eeqquuiivvaallee aa 3322.. CCuuaallqquuiieerraa qquuee sseeaa rreessuullttaaddoo qquuee ssee oobbttiieennee,, aaggrreegguuee llooss nnúúmmeerrooss jjuunnttooss ttaammbbiiéénn.. NNuueessttrroo eejjeemmpplloo nnooss ddaa:: 33,, aaññaaddiirr 22,, eess iigguuaall aa 55.. QQuuee eell nnúúmmeerroo ffiinnaall,, ssoolloo eess ttuu DDeessttiinnoo NNúúmmeerroo.. TTeennggaa eenn ccuueennttaa qquuee ssii ddeessppuuééss ddee llaa sseegguunnddaa aaddiicciióónn qquuee aaúúnn aassíí oobbtteenneerr uunn ttoottaall ssuuppeerriioorr aa 99,, aaññaaddiirr llooss ddooss ppeerrssoonnaajjeess jjuunnttooss ddee nnuueevvoo.. CCoonn eell
 • 16. PPáággiinnaa 1166 ddee 110000 ttiieemmppoo,, aaccaabbaarráá ccoonn uunnaa ssoollaa cciiffrraa.. YY ssii lllleeggaa aa cceerroo eenn ccuuaallqquuiieerr ppaarrttee ddee eessttee ccáállccuulloo ssiimmppllee.. eennttoonncceess eessoo eess ¡¡mmuuyy bbiieenn,, lloo ttrraattaann ccoommoo nnaaddaa.. ((eess ddeecciirr,, 2200 ttoottaalleess ccoommoo:: 22,, aaggrreegguuee cceerroo,, eess iigguuaall aa 22)).. SS44 IILL CCLLAAVVEE SSEECCRREETTAA HHEECCHHIIZZOOSS BBúússqquueeddaa ddeell NNúúmmeerroo ddee llaa ssuueerrttee eenn ssuu NNoommbbrree FFiirrmmee ssuu nnoommbbrree.. ttaall ccoommoo lloo hhaaccee eenn uunn cchheeqquuee,, uunnaa ttaarrjjeettaa ddee ccrrééddiittoo oo ccuuaallqquuiieerr oottrroo ddooccuummeennttoo eenn ccuueessttiióónn ccoonn eell ddiinneerroo.. DDeejjaarr ddee llaaddoo nniinngguunnaa ddee ttííttuullooss ccoommoo eell sseeññoorr oo llaa sseeññoorraa--aaccaabbaa ddee eessccrriibbiirr ssuu ffiirrmmaa hhaabbiittuuaall.. TTiieennee aahhoorraa uunn nnúúmmeerroo aa ccaaddaa lleettrraa ddee ssuu nnoommbbrree,, uuttiilliizzaannddoo llooss vvaalloorreess nnuummeerroollóóggiiccooss ssiigguuiieenntteess:: AA == 11,, BB == 22,, CC == 33,, DD == 44,, EE == 55,, FF == 66,, GG HH == 77,, == 88,,11 == 99,, KK == 22,, UU == 33,, LL == 33,, VV == 44,, MM == 44,, WW == 55,, NN == 55.. 00 == 66,, PP == 77,, 4400 == 88,, XX == 66,, YY == 77,, ZZ == 66.. RR == 99,, SS == CCuuaannddoo hhaayyaass hheecchhoo eessttoo,, aaññaaddiirr llaass cciiffrraass eenn ccoonnjjuunnttoo,, ttaall ccoommoo lloo hhiizzoo ppaarraa ssuu ddeessttiinnoo NNúúmmeerroo,, rreeppiittiieennddoo llaa aaddiicciióónn hhaassttaa lllleeggaarr aa uunn ssoolloo nnúúmmeerroo iinnffeerriioorr aa 1100.. EEssaa eess ssuu ssuueerrttee NNoommbbrree NNúúmmeerroo,, aassoocciiaaddaass ccoonn eell ddiinneerroo.. UUsstteedd eessttáá ccaassii lliissttoo ppaarraa uuttiilliizzaarr ssuu ssuueerrttee nnúúmmeerrooss ppaarraa jjuuggaarr,, ppeerroo vvaammooss aa eecchhaarr uunn vviissttaazzoo aa uunn eejjeemmpplloo ddee eennccoonnttrraarr uunn nnoommbbrree ddee LLuucckkyy NNuummbbeerr,, eenn ccaassoo ddee qquuee nneecceessiittee oorriieennttaacciióónn.. EEjjeemmpplloo:: JJ OOSS NN EEPPHH DD.. MMAALLKKII 11 66 11 55 77 88 44 44 11 33 22 9955 PPrriimmeerroo ttoottaall == 5566 TToottaall ddee SSeegguunnddaa ((55 ++66)) == 1111 TToottaall ffiinnaall ((11 ++11)) == 22 JJoosseepphh DD.. MMeellkkiinn ''ss NN ºº NNoommbbrree ssuueerrttee eess ddee 22.. UUssoo ddee llooss nnúúmmeerrooss
 • 17. PPáággiinnaa 1177 ddee 110000 EEnnccuueennttrree uunn lluuggaarr eenn uunnaa mmeessaa ddee rruulleettaa,, ttiieenneenn aallgguunnaass ffiicchhaass lliissttoo,, aa ccoonnttiinnuuaacciióónn,, ccoommpprroobbaarr eell ttiieemmppoo.. EEssoo eess iimmppoorrttaannttee:: lloo qquuee nneecceessiittaa ssaabbeerr aa qquuéé hhoorraa TTaabbllaa II DDEELL TTIIEEMMPPOO NNÚÚMMEERROO DDEE LLAA HHOORRAA MMeeddiiaannoocchhee hhaassttaa llaass 1122::5599aa..mm.. uunn 0011 aa..mm.. aa 11,,5599 aamm 22 0022 aa..mm.. aa 22..5599 aamm 33 0033 aa..mm.. aa 33..5599 aamm 44 0044 aa..mm.. aa 44..5599 aamm 55 66,,00000000 aa 5566,,555599 66 77 0077 aa..mm.. aa 77..5599 aamm 88 88 aa..mm.. aa 88,,5599 aamm 99 99 aa..mm.. aa 99..5599 aa..mm,, 11 1100 aa..mm.. aa 1100..5599 aamm 22 1111 aa..mm.. aa 1111..5599 aamm aa 2244::5599 33 MMeeddiiooddííaa 44 1133::0000--1133::5599 55 1144::0000 aa 22..5599 1155::0000--1155::5599 77 1166::0000--1166::5599 88 1177::0000--1177::5599 99 1188::0000--1188::5599 11 1199::0000--1199::5599 22 2200::0000--2200::5599 33
 • 18. PPáággiinnaa 1188 ddee 110000 2211::0000--2211::5599 44 2222::0000--2222::5599 55 2233::0000 aa 1111,,5599 ppmm 66 EEll vviiggeennttee nnúúmmeerrooss ddee ccaaddaa hhoorraa ddeell ddííaa ddeell ddííaa eenn qquuee eessttáá jjuuggaannddoo.. EEcchhaa uunn vviissttaazzoo aa llaa ttaabbllaa 11 eenn llaa ppáággiinnaa 5555.. MMuueessttrraa eell nnúúmmeerroo aaccttuuaall ddee ccaaddaa hhoorraa ddeell ddííaa.. EEssee eess eell tteerrcceerr nnúúmmeerroo ssee uuttiilliizzaa eenn llaa aapplliiccaacciióónn ddee AAmmaazziinngg HHeecchhiizzoo rruulleettaa-- CCeerrtteezzaa.. SSuummee eell nnúúmmeerroo ddee hhoorraass yy ssuu nnúúmmeerroo ddee ddeessttiinnoo.. RReedduucciirrlloo aa uunnaa ssoollaa cciiffrraa ssii eess nneecceessaarriioo.. LLllaammaarr aa eessee nnúúmmeerroo eell nnúúmmeerroo ddee aappuueessttaass.. AAhhoorraa aaqquuíí eessttáá ccóómmoo yy ccuuáánnddoo eessttaabblleecceerr ssuuss ffiicchhaass.. TTaann pprroonnttoo ccoommoo uusstteedd hhaa ddeessccuubbiieerrttoo ssuu aappuueessttaa NNúúmmeerroo,, pprreessttee aatteenncciióónn aa qquuee eell ccrroouuppiieerr.. SSeennttaarrssee yy vveerr eell rroolllloo ddee llaa bboolliittaa.. LLooss ggiirrooss ddee llaa rruueeddaa qquuee vvaa aa aappoossttaarr ssoonn llooss qquuee eessppoonndd ccoonn--aa ssuu aappuueessttaa ddee nnúúmmeerroo,, yy llooss nnúúmmeerrooss rreeaalleess qquuee vvaann aa ppoonneerr ssuuss ffiicchhaass eenn ttoottaall ssoonn llooss qquuee aa ssuu nnoommbbrree ddee LLuucckkyy NNuummbbeerr--yy hhaayy ssiieemmpprree ccuuaattrroo ddee llooss ddee uunnaa rruueeddaa ddee llaa rruulleettaa.. PPaarraa ddeejjaarr ccllaarroo ddee ccrriissttaall ppaarraa uusstteedd.. LLaa TTaabbllaa 22 mmuueessttrraa llooss nnúúmmeerrooss eenn llaa rruulleettaa qquuee ssee ccoorrrreessppoonnddeenn ccoonn llooss nnúúmmeerrooss ddeell 11 aall 99.. VVaammooss aa sseegguuiirr aaddeellaannttee ccoonn uunn eejjeemmpplloo ddee eessttoo:: qquuee eess mmááss ffáácciill qquuee ttooddaass llaass eexxpplliiccaacciioonneess eenn eell mmuunnddoo.. NNuueessttrroo vviieejjoo aammiiggoo JJooee MMaallkkiinn ttiieennee,, uusstteedd rreeccuueerrddaa,, uunn nnoommbbrree oo nnúúmmeerroo aaffoorrttuunnaaddoo ddee 22 yy uunn nnúúmmeerroo ddee ddeessttiinnoo,, ddee 55.. SSee lliinnddss uunn lluuggaarr eenn llaa mmeessaa uunnooss mmiinnuuttooss ddeessppuuééss ddee 2200::0000,, uunnaa nnoocchhee.. EEcchhaa uunn vviissttaazzoo aa llaa ttaabbllaa II ddee nnuueevvoo:: ppmm eennttrree ttii yy llaa 88::5599 ppmm ((eessttooss ssoonn ttiieemmppooss llooccaalleess,, ppoorr cciieerrttoo)) eell nnúúmmeerroo ddee llaa hhoorraa eess ddee 33.. AAssíí SSoocc.. ttoottaalleess ddee ssuu ddeessttiinnoo ((nnúúmmeerroo 55)) ccoonn eell nnúúmmeerroo ddee hhaarriinnaa ((33)) yy vviieennee ccoonn ssuu aappuueessttaa ddee nnúúmmeerroo ddee SS.. AAhhoorraa JJooee mmiirraa llaa vvuueellttaa ddee llaa rruueeddaa.. ÉÉll vvaa aa eessttaabblleecceerr ssuuss ffiicchhaass eenn eell ggiirroo ddee sseessiioonneess ddee llaa rruueeddaa,, ppoorrqquuee ssuu aappuueessttaa EEll nnúúmmeerroo eess 88.. PPrriimmeerraa vvuueellttaa:: nnoo hhaayy nniinngguunnaa aappuueessttaa.. SSeegguunnddaa vvuueellttaa:: nnoo hhaayy nniinngguunnaa aappuueessttaa.. YY aassíí ssuucceessiivvaammeennttee hhaassttaa eell ssééppttiimmoo ggiirroo ssee hhaa tteerrmmiinnaaddoo.. AAhhoorraa JJooee aappuueessttaass eenn llaa ssiigguuiieennttee ((llaa ooccttaavvaa)) ddee ggiirroo ddee llaa rruueeddaa.. SSuu NNoommbbrree NNúúmmeerroo aaffoorrttuunnaaddoo eess ddee 22.. HHaayy ccuuaattrroo nnúúmmeerrooss eenn llaa rruueeddaa qquuee ccoorrrreessppoonnddeenn aa ddooss:: ssoonn ddooss ((ppoorr ssuuppuueessttoo)),, IIII ((qquuee eess lloo mmááss 11)):: 2200 ((.. QQuuee eess 22 aaññaaddiirr cceerroo)) yy 2299 ((qquuee eess 22,, aaññaaddiirr 99 eess iigguuaall aa EE ss qquuee.. eess uunnaa ddoobbllee ffiigguurraa.. aassíí qquuee llee aaggrreeggaammooss 11 yy 11.. eess iigguuaall aa 22)) __ ¿¿LLoo ttiieenneess??
 • 19. PPáággiinnaa 1199 ddee 110000 JJooee eessttaabblleeccee uunn úúnniiccoo cchhiipp,, eell 22,, 1111,, 2200 yy 2299.. LLuueeggoo ssee ssiieennttaa yy ddeejjaa qquuee eell ppaattiinnaajjee ddee llaass rruueeddaass.. SSee ppoonnee ddee ppiiee ppaarraa ggaannaarr 3333 ffiicchhaass.. PPeerroo ggaannee oo ppiieerrddaa,, JJooee eess aahhoorraa vvooyy aa sseennttaarr ccoorrttaarr yy ddeejjaarr qquuee eell ppaattiinnaajjee ddee llaass rruueeddaass oottrrooss ssiieettee vveecceess ssiinn uunnaa aappuueessttaa.. EEnn eell ooccttaavvoo ggiirroo,, qquuee aappuueessttaa ddee nnuueevvoo eell 22.. II 11,, 2200yy 2299.. YY aassíí eessttáánn llaass ccoossaass,, mmaanntteenniieennddoo uunn oojjoo eenn eell rreelloojj.. ppoorrqquuee aa llaass 99 ppmm,, eell nnúúmmeerroo ddee llaa hhoorraa ssee ccoonnvviieerrttee eenn 44,, lloo qquuee aalltteerraa aappuueessttaa ddee JJooee PPrreeccaauucciióónn LLooss ppooddeerreess qquuee rriiggeenn llooss jjuueeggooss ddee aazzaarr llaa ssuueerrttee ppeerrssoonnaall ssoonn ffáácciillmmeennttee ¬¬ iinnfflluueenncciiaa eenncceedd,, ppeerroo mmuuyy vvoolluubbllee ppoorr eessaa mmiissmmaa rraazzóónn.. EEss ppoossiibbllee qquuee oottrraass ppeerrssoonnaass iinnvvoolluuccrraaddaass eenn uunn jjuueeggoo ccoonn uusstteedd ppaarraa qquuee--ddeelliibbeerraaddaammeennttee oo ssiinn ssaabbeerrlloo--ccoonn uunn hheecchhiizzoo oo rriittuuaall qquuee eenn eessee mmoommeennttoo eess mmááss ppooddeerroossaa qquuee llaa ttuuyyaa.. NNaattuurraallmmeennttee,, eessttoo aaffeeccttaarráá,, yy ppoossiibblleemmeennttee ccaanncceellaarr,, ssuu pprrooppiiaa mmaaggiiaa.. EEnn eessee ccaassoo--yy uusstteedd lloo rreeccoonnoocceerráá ppoorr eell ttaaccttoo qquuee ssuuss aappuueessttaass iinniicciiaalleess ssoonn ppeerrddeeddoorreess ssaalliirr ddee llaa aarreennaa.. aa llaa vveezz yy vvoollvveerr aa aallgguunnooss oottrrooss,, mmááss ffaavvoorraabblleess,, eell ttiieemmppoo.. NNúúmmeerroo.. NNoo,, ssiinn eemmbbaarrggoo.. aalltteerraarr ssuu ssuueerrttee NNoommbbrree NNúúmmeerroo oo llooss nnúúmmeerrooss qquuee ppoonnee ssuuss ffiicchhaass eenn.. SSUU LLUUCCKKYY NNOOMMBBRREE NNÚÚMMEERROO CCOORRRREESSPPOONNDDIIEENNTTEE RRUULLEETTAA NNÚÚMMEERROOSS DDEE RRUUEEDDAASS PPAARRAA AAPPOOSSTTAARR EENN TTaabbllaa 22 11 11,, 1100,, 1199,, 2288 22 22,, 1111,, 2200,, 2299 33 33,, 1122,, 2211,, 3300 44 44,, 1133,, 2222,, 3311 55 55,, 1144,, 2233,, 3322 66 66,, 1155,, 2244,, 3333 77 77,, 1166,, 2255,, 3344 88,, 1177,, 2266,, 3355 99,, 1188,, 2277,, 3366 NNúúmmeerrooss ddee llaa rruulleettaa ddee llaa rruueeddaa qquuee ccoorrrreessppoonnddeenn aa ssuu NNoommbbrree NNúúmmeerroo ddee LLuucckkyy
 • 20. PPáággiinnaa 2200 ddee 110000 AAhhoorraa qquuee nnoo eess ttaann ccoommpplliiccaaddoo ccoommoo ppaarreeccee.. UUsstteedd eessttáá aappoossttaannddoo eenn llooss ggiirrooss ddee llaa rruueeddaa sseeppaarraaddooss ppoorr ssuu aappuueessttaa ddee nnúúmmeerroo,, yy ssuuss ffiicchhaass ssoobbrree vvuueessttrroo nnoommbbrree LLuucckkyy NNuummbbeerrss eevveerryyttii mmii aappuueessttaa.. LLaa pprriimmeerraa vvuueellttaa,, eell qquuee ccoommeennzzaarráá aa ccoonnttaarr aa ppaarrttiirr,, ssee iinniicciiaa ccoommoo eell ccrroouuppiieerr llaannzzaa llaa bboollaa ppoorr pprriimmeerraa vveezz ddeessppuuééss ddee hhaabbeerr eessccrriittoo ((oo mmeennttaallmmeennttee ccaallccuullaaddoo)) eell nnúúmmeerroo ddee aappuueessttaass.. CCaaddaa hhoorraa.. ssoobbrree llaa hhoorraa.. ccaallccuullaarráá ddee nnuueevvoo ssuu nnuueevvoo nnúúmmeerroo ddee aappuueessttaass.. AA ccoonnttiinnuuaacciióónn,, eemmppeezzaarr aa ccoonnttaarr llaass vvuueellttaass ddee llaa rruueeddaa ppaarraa llaa nnuueevvaa sseeccuueenncciiaa,, eexxaaccttaammeennttee iigguuaall qquuee ccuuaannddoo eemmppeezzaassttee.. EEssttee hheecchhiizzoo ttee ppoonnee aauuttoommááttiiccaammeennttee aa llaa ddeerreecchhaa eenn llooss ppaattrroonneess ddee ssuu ssuueerrttee,, yy ssii eess ppoossiibbllee ggaannaarr,, oobbtteennddrráá ggrraannddeess ccoonn eessee hheecchhiizzoo.. DDaallee uunn ggiirroo aa mmuucchhaass oottrraass ppeerrssoonnaass ttiieenneenn,, yy hhaann ssiiddoo ssoorrpprreennddiiddooss.. PPaarrttee 22:: TTrreess LLuussttyy HHeecchhiizzooss ppaarraa ddaarrllee llaa ssaattiissffaacccciióónn ffííssiiccaa ttoottaall EELL CCHHOOCCOOLLAATTEE NNUUEEVVAA FFUUEERRZZAA HHEECCHHIIZZOO AAnntteess ddee rreettiirraarrssee ppoorr llaa nnoocchhee,, ccoollooqquuee uunn ppeeddaazzoo ddee ccuueerrddaa aallrreeddeeddoorr ddee sseeiiss ppuullggaaddaass ddee llaarrggoo bbaajjoo llaa aallmmoohhaaddaa.. RReeaalliizzaarr eessttee hheecchhiizzoo jjuussttoo aanntteess ddee ddoorrmmiirrssee.. MMiieennttrraass ssee rreellaajjaa eenn llaa ccaammaa,, aa ssuu vveezz eenn llaa eessppaallddaa,, eessttiirraarr ssuu ccuueerrppoo yy ddeesslliizzaarr llaa mmaannoo ddeerreecchhaa ddeebbaajjoo ddee llaa aallmmoohhaaddaa yy eell ttaaccttoo ddee llaa ccaaddeennaa.. DDii eenn vvoozz aallttaa,, ((oo eenn ssuu ccaabbeezzaa)):: ""PPootteenncciiaass ddeell SSooll yy llaa LLuunnaa yy LLuuzz ""VVeenniidd aa mmíí eenn llaa qquuiieettuudd ddee uunnaa nnoocchhee.. "" TTiirree ddee llaa ccaaddeennaa ddee ddeebbaajjoo ddee ssuu aallmmoohhaaddaa,, yy mmaanntteenneerrlloo aall ffrreennttee ddee ssuu ppeecchhoo ccoommoo uunn nnuuddoo ssiimmppllee eenn eell mmiissmmoo.. DDeecciirr ((oo ppeennssaarr)):: ""EEssttee nnuuddoo ssee mmee ppoonneess aa uunn ppiiccoo"" TTooddooppooddeerroossoo ffuueerrttee yyaa nnoo ddéébbiill VVuueellvvaa aa ccoollooccaarr llaa ccaaddeennaa bbaajjoo llaa aallmmoohhaaddaa,, llaa vvuueellttaa ee iirr aa ddoorrmmiirr.. RReeppiittaa eessttee pprroocceeddiimmiieennttoo eenn llaass ssiigguuiieenntteess ddooss nnoocchheess.. LLuueeggoo,, eenn eell tteerrcceerraa mmaaññaannaa,, ttoommaarr llaa ccaaddeennaa ddee ttrreess nnuuddooss ppoorr ddeebbaajjoo ddee ttuu aallmmoohhaaddaa yy lllleevvaarr ccoonn uusstteedd ddoonnddeeqquuiieerraa qquuee uusstteedd vvaayyaa ppaarraa llooss pprróóxxiimmooss 2288 ddííaass..
 • 21. PPáággiinnaa 2211 ddee 110000 EEssttee hheecchhiizzoo ffuunncciioonnaa mmeejjoorr ssii ssee iinniicciiaa eenn llaa nnoocchhee ddee llaa LLuunnaa NNuueevvaa.. AAllbbeerrttoo DD.. rreeccoobbrraaddoo ssuu vviirriilliiddaadd ppeerrddiiddaa yy GGaannóó llaa mmuujjeerr qquuee ddeesseeaa ccoonn eell hheecchhiizzoo tteennttaaddoorreess NNuueevvaa FFuueerrzzaa NNoo llee ddiiggaass aa DD.. AAllbbeerrttoo ddee IInnddiiaannaa qquuee llaa vviiddaa ccoommiieennzzaa aa llooss 4400.. SSuu ccoommeennzzóó ppaarraa ééll,, ddiiccee,, aa llooss 6600,, yy eessttáá eessppeerraannddoo aa oottrroo mmeeddiioo ssiigglloo ddee ddiissffrruuttee,, ggrraacciiaass aa llooss ppooddeerreess ddee llaa MMaaggiiaa.. ""YYoo tteennííaa uunnaa vviiddaa aaccttiivvaa,, yy qquuee ttuuvvoo ssuuss mmoommeennttooss"",, ddiijjoo AAllbbeerrttoo.. ""PPeerroo lloo qquuee mmááss llaammeennttóó ffuuee llaa ddiissmmiinnuucciióónn ddee mmii ccaappaacciiddaadd ddee mmaanntteenneerr aa llaass mmuujjeerreess iinntteerreessaaddaass.. ""HHooyy mmii ffiinnaalleess ddee llooss 5500,, yyoo eerraa uunn hhoommbbrree ffrruussttrraaddoo,, ssee iinncclliinnóó ddee eeddaadd,, llooss rreeccuueerrddooss ssóólloo mmee ssoossttiieenneenn.."" AAllbbeerrttoo,, uunn vviiuuddoo ddee 5555 aaññooss,, vviivvííaa ssoolloo eenn uunnaa ppeeqquueeññaa ccaassaa eenn llaass aaffuueerraass ddee llaa cciiuuddaadd.. RReeuummaattiissmmoo llee ddiioo ddoolloorreess ccrróónniiccooss eenn iinnvviieerrnnoo,, yy ccoommoo eell aaññoo ppaassaaddoo ssuuss mmúússccuullooss ssee vvoollvviióó aa llaa ggrraassaa.. ""11 ppeennssóó qquuee eerraa iinneevviittaabbllee"",, ddiijjoo,, ""ppeerroo eessoo nnoo iimmppiiddiióó qquuee mmiiss pprroocceessooss ddee ppeennssaammiieennttoo oo ddee llaass iinncclliinnaacciioonneess nnaattuurraalleess.. LL uuttiilliizzaaddooss ppaarraa mmaallddeecciirr aa mmii ¬¬ tteenncciiaa iimmppoossiicciióónn"".. AAllbbeerrttoo ddiiccee,, aabbiieerrttaammeennttee,, qquuee eessttaabbaa eenn ppeelliiggrroo ddee ccoonnvveerrttiirrssee eenn uunn vviieejjoo ppeerrvveerrttiiddoo.. ""YYoo ssoollííaa jjuuggaarr ccoonn llaa iiddeeaa ddee eexxppoonneerrmmee aa llaass nniiññaass qquuee ppaassaabbaann aa mmii ccaassaa"",, ddiijjoo.. ""YYoo eessttaabbaa hhoorrrroorriizzaaddoo aa mmiiss iiddeeaass.. TTooddoo ssuurrggiióó ddee mmii ccoonnddiicciióónn ffííssiiccaa mmeenngguuaannttee,, yy nnoo hhaayy ppaassttiillllaass oo vviittaammiinnaass mmee hhiizzoo nniinnggúúnn bbiieenn.."" EEnnvviióó aa mmuucchhooss ddóóllaarreess eenn rreessppuueessttaa aa llooss aannuunncciiooss qquuee pprroommeettííaann llaa ppootteenncciiaa iinnssttaannttáánneeaa.. ""TToomméé ppaassttiillllaass ppaarraa mmuucchhooss ccaassii uunn ssaaccuuddiióó ccuuaannddoo eennttrréé"",, ddiijjoo.. ""CCoommpprréé ggaaddggeettss,, ttééss ddee hhiieerrbbaass,, mmaassaajjeeaaddoorreess eellééccttrriiccooss,, áárriiddaass ttooddaa uunnaa sseerriiee ddee ccoossaass iinnúúttiilleess oottrrooss.... MMee hhee gguuaarrddaaddoo eell ddiinneerroo eenn mmii ccaarrtteerraa.. NNaaddaa ddee nnaaddaa bbuueennoo,, ddee llaa mmiissmmaa.."" llaa ffrruussttrraacciióónn ddee AAllbbeerrttoo aallccaannzzóó uunn ppiiccoo ccuuaannddoo ssee ccoonnvviirrttiióó eenn uunnaa eessttrreecchhaa aammiissttaadd ccoonn uunnaa vviiuuddaa ddee ttooddaa llaa cciiuuddaadd.. ""EEllllaa eerraa uunn aallmmaa ffeelliizz bbiieenn aajjuussttaaddoo,,"" ddiijjoo AAllbbeerrttoo.. ""EEllllaa tteennííaa uunn iinntteerrééss ssaannoo eenn eell sseexxoo ooppuueessttoo yy nnoo llee iimmppoorrttaabbaa qquuee lloo ssaabbííaa.. DDiijjoo qquuee eerraa bbuueennoo yy nnaattuurraall.. EEssttuuvvee ddee aaccuueerrddoo ccoonn eellllaa,, ppeerroo ssaabbííaa qquuee ssii tt nnooss ccaassaammooss,, yyoo nnoo sseerrííaa ccaappaazz ddee mmaanntteenneerrllaa ssaattiissffeecchhaa.. "" EEnn ttoottaall ddeesseessppeerraacciióónn,, AAllbbeerrttoo ccoonnffeessóó ssuu pprroobblleemmaa ccoonn eellllaa.. ""SSee eennttiieennddee ppoorr ccoommpplleettoo.. DDiijjee qquuee nnoo eerraa eell pprriimmeerr hhoommbbrree qquuee hhaabbííaa ssiiddoo ccaappaazz ddee aayyuuddaarr.. DDeessppuuééss ddee jjuurraarr qquuee yyoo sseeccrreettoo,, eexxpplliiccóó eell tteennttaaddoorreess NNuueevvaa FFuueerrzzaa HHeecchhiizzoo ppaarraa mmíí"",, ddiijjoo.. ""YYoo eessttaabbaa ddiissppuueessttoo aa iinntteennttaarr ccuuaallqquuiieerr ccoossaa ddeessppuuééss ddee llooss ffrraaccaassooss qquuee hhaabbííaa tteenniiddoo--aauunnqquuee ppaarreeccííaa iinnúúttiill llaa ssuuppeerrssttiicciióónn..""
 • 22. PPáággiinnaa 2222 ddee 110000 AAllbbeerrttoo ddiiccee qquuee ""nnoo ppooddrrííaa hhaabbeerr ssiiddoo wwrroonnggeerr"".. AA llooss ppooccooss ddííaass ddeessppuuééss ddee hhaabbeerr ttrraabbaajjaaddoo llaa EEssccaannddaa eennccoonnttrróó sseennssaacciioonneess nnaattuurraalleess ddeessppeerrttaarr ddee nnuueevvoo ddeessppuuééss ddee aaññooss ddee aauusseenncciiaa.. ""LLaass gglláánndduullaass ddee eeddaadd lllleeggóó aa llaa vviiddaa ccoommoo ssii yyoo eerraa uunn aaddoolleesscceennttee,,"" AAllbbeerrttoo ssee eecchhóó aa rreeíírr.. ""EErraa ccaassii uunnaa vveerrggüüeennzzaa ddee ddeecciirrllee aa mmii aammiiggaa vviiuuddaa,, ppeerroo eellllaa eessttaabbaa eennccaannttaaddaa.."" AAllbbeerrttoo yy eellllaa eessttáánn ccaassaaddooss aahhoorraa,, yy eell ccoonntteenniiddoo ssuupprreemmoo.. ""NNoo hhaayy pprroobblleemmaass ppaarraa mmíí"",, ddiijjoo AAllbbeerrttoo.. ""MMii eessppoossaa nnoo ssee ddee ¬¬ ddeeffeennddiióó ssii ddiiggoo qquuee mmaanntteenneerr ssuu pplleennaa yy ffeelliizz,, ccoommoo ssii ffuuéérraammooss lluunnaa ddee mmiieell ¬¬ rreess eenn nnuueessttrrooss aaññooss 2200.. ""HHee ssaaccaaddoo uunnaa nnuueevvaa ooppoorrttuunniiddaadd ddee vviiddaa.. MMii rreeuummaattiissmmoo ssee hhaa iiddoo,, yy mmii ccuueerrppoo ffiirrmmee ddee nnuueevvoo ccoommoo uunn hhoommbbrree mmuucchhoo mmááss jjoovveenn.. EEss ccoommoo vvoollvveerr aa nnaacceerr.."" EELL HHEECCHHIIZZOO DDEE SSEEDDUUCCCCIIÓÓNN OOCCUULLTTOO PPaarraa eessttee hheecchhiizzoo ppaarraa ttrraabbaajjaarr mmááss eeffiicciieenntteemmeennttee,, nneecceessiittaarráá aallggoo qquuee hhaa eessttaaddoo eenn ccoonnttaaccttoo ccoonn llaa ppeerrssoonnaa qquuee ddeesseeaa sseedduucciirr.. UUnn ppeelloo oo uunn rreeccoorrttee ddee llaass uuññaass eess lloo mmeejjoorr.. LLoo ssiigguuiieennttee eess uunnaa ccoolliillllaa ddee cciiggaarrrriilllloo oo uunn ppaaññuueelloo ddee ppaappeell qquuee eellllaa ((oo ééll)) hhaa ttooccaaddoo.. EEssttoo ssee llllaammaa eell oobbjjeettoo ddee ccoonnttaaccttoo.. EEnn llaa nnoocchhee ddee llaa LLuunnaa NNuueevvaa,, eessppeerree hhaassttaa qquuee eessttéé rraazzoonnaabblleemmeennttee sseegguurroo ddee qquuee eell oobbjjeettoo ddee ttuu ddeesseeoo eessttaa ddoorrmmiieennddoo.. AA ccoonnttiinnuuaacciióónn,, sseennttaarrssee eenn uunnaa hhaabbiittaacciióónn oossccuurraa yy ssoosstteennggaa eell oobbjjeettoo ddee ccoonnttaaccttoo eenn ssuuss mmaannooss aahhuueeccaaddaass eenn ccoonnttrraa ddee ssuu ppeecchhoo.. CCiieerrrraa llooss oojjooss,, eenn vvoozz bbaajjaa ddiicceenn qquuee eell nnoommbbrree ddee llaa ppeerrssoonnaa qquuee eessttáá ddeesseessppeerraaddoo ppoorr ccoonnsseegguuiirr,, yy rreecciittaarr:: ""EEll ppooddeerr ddee llaa lluujjuurriiaa"" OOyyee mmii ssiiggnnoo ""DDeessnnuuddaa ssiieennttee ""TTuu ccaarrnnee aa llaa mmííaa.."" RReeaallmmeennttee ttiirraarr ttuu ccoorraazzóónn yy aallmmaa aa llaa qquuee rreezzoo,, llee ddaann ttooddoo lloo qquuee ttiieenneess.. LLuueeggoo eennvvuueellvvaa eell oobbjjeettoo ddee ccoonnttaaccttoo eenn uunn tteejjiiddoo yy mmaanntteenneerrlloo eenn ssuu mmaannoo ccoommoo uusstteedd ssee rreettiirraa ppaarraa ppaassaarr llaa nnoocchhee.. LLlleevvaarr eessttoo aa ccaabboo eenn ssiieettee nnoocchheess ccoonnsseeccuuttiivvaass.. EELL HHEECCHHIIZZOO DDEE SSEEXXOO--PPSSÍÍQQUUIICCAA rreeccuurrssoo ddee ccaassaacciióónn iinntteerrppuueessttoo AAll ccaaeerr llaa nnoocchhee,, aappaaggaarr llaa lluuzz eenn ssuu ccuuaarrttoo ddee bbaaññoo yy ddee ppiiee uunnaa ssoollaa vveellaa eenncceennddiiddaa eenn uunn ppllaattoo eenn eell bbaaññoo..
 • 23. PPáággiinnaa 2233 ddee 110000 BBuussccaarr uunnaa iimmaaggeenn ddee llaa ppeerrssoonnaa ddeell mmiissmmoo sseexxoo ccoommoo aa ttii mmiissmmoo aa qquuiieenn mmááss aaddmmiirroo eenn eell mmuunnddoo.. FFiijjaarr eessaa iimmaaggeenn aa nniivveell ddee llooss oojjooss eenn eell eessppeejjoo ddeell ccuuaarrttoo ddee bbaaññoo.. uuttiilliizzaannddoo cciinnttaa aaddhheessiivvaa ppaarraa aasseegguurraarrlloo.. QQuueeddaarrssee ddeessnnuuddoo ffrreennttee aall eessppeejjoo,, llaass mmaannooss aa llooss llaaddooss yy llooss ppiieess jjuunnttooss.. MMiirraarr ffiijjaammeennttee aa llaa iimmaaggeenn yy ddeecciirr:: ""PPoorr PPooddeerreess yy llaass FFuueerrzzaass ddee AArrrriibbaa"" qquuiittaarrttee llooss ppooddeerreess ddeell aammoorr ""DDeennttrroo ddee mmíí ssiieennttoo ccrreecceerr"" PPaarraa ssuuppeerraarr aammbbooss aammiiggooss yy eenneemmiiggooss.. "" EEnnttoonncceess mmiirroo aa llooss oojjooss eenn eell eessppeejjoo.. EEssttaarr rreellaajjaaddoo,, yy ppaarrppaaddeeaa ccuuaannddoo ssee nneecceessiittaa,, ppeerroo ssiigguueenn bbuussccaannddoo eenn ssuuss ffoorrooss pprrooppiiooss oojjooss ddooss mmiinnuuttooss ccoommpplleettooss.. AA ccoonnttiinnuuaacciióónn,, eenncciieennddaa llaa lluuzz,, aappaaggaarr llaa vveellaa,, eelliimmiinnaarr llaa iimmaaggeenn ddeell eessppeejjoo.. yy sseegguuiirr ccoonn ssuu nneeggoocciioo ccoommoo ddee ccoossttuummbbrree.. RReeppiittaa eessttee hheecchhiizzoo ttaannttaass vveecceess ccoommoo qquuiieerraass.. EEnn aaddeellaannttee,, ccuuaannddoo ssee rreeúúnnaa oo ssaalluuddaarr aa aallgguuiieenn qquuee uusstteedd ddeesseeaa iimmpprreessiioonnaarr,, vviissiittaa eell ppuueennttee ddee ssuu nnaarriizz.. eennttrree llooss oojjooss,, dduurraannttee uunnooss sseegguunnddooss.. NNoo hhaaggaa uunnaa ggrraann ccoossaa ddee ééll.. SSii aallgguuiieenn ddiiccee ""¿¿QQuuéé eessttáá bbuussccaannddoo aa mmíí ccoommoo eessoo??"" uusstteedd eessttáá eexxaaggeerraannddoo.. IIrrmmaa LLoonneellyy eennccoonnttrraaddooss rriiccooss aaddmmiirraaddoorreess aaccuuddeenn aa eellllaa ddeessppuuééss ddee qquuee ttrraabbaajjóó eell hheecchhiizzoo ppssííqquuiiccaa sseexxoo RReeccuurrssoo AA ppeessaarr ddee qquuee vviivvííaa eenn llaa ppaarrttee mmááss mmoovviimmiieennttooss ddee bbaallaanncceeoo ddee SSaann FFrraanncciissccoo,, IIrrmmaa JJ.. ddeesseessppeerraaddaammeennttee ssoolloo.. ""YYoo ccaarreeccííaa ddee llaa hhaabbiilliiddaadd ddee aattrraaeerr aa llooss hhoommbbrreess"",, ddiijjoo.. ""EEssttooyy ¬¬ rraazzóónn hháábbiillmmeennttee eennttrree ssíí yy bbaassttaannttee aattrraaccttiivvoo.. mmee mmaanntteennggoo lliimmppiioo,, yy mmee hhuueellee bbiieenn.. 11 ssee ppuueeddee hhaabbllaarr ddee mmaanneerraa iinntteelliiggeennttee,, yy ppuueeddoo ccoocciinnaarr ttaammbbiiéénn.. ""SSiinn eemmbbaarrggoo,, hhaassttaa llaa NNaavviiddaadd ppaassaaddaa,, yyoo nnuunnccaa hhaabbííaa tteenniiddoo uunn nnoovviioo eessttaabbllee.. mmee pprreegguunnttaabbaa ccoonn ttrriisstteezzaa lloo qquuee mmee ppaassaabbaa.."" TTooddoo eessoo hhaa ccaammbbiiaaddoo aahhoorraa.. IIrrmmaa eessttáá aattrraappaaddoo eenn uunn ttoorrbbeelllliinnoo ddee rroommaannccee,, ccoorrtteejjaaddaa ppoorr pprreetteennddiieenntteess rriiccooss yy ffaammoossooss qquuee llaa SSEECC ccoommoo llaa ppeerrssoonnaa mmááss mmaarraavviilllloossaa eenn eessttee mmuunnddoo.. DDooss hhoommbbrreess aammeennaazzaarroonn ccoonn uunn dduueelloo mmááss ddee eellllaa eenn ffeebbrreerroo áárriiddaass ssóólloo ssuussppeennddiióó ccuuaannddoo ssee ddeeccllaarróó ccoonn eellllooss.. ¿¿QQuuéé ccaauussóó eessttaa ttrraannssffoorrmmaacciióónn ddee IIrrmmaa??
 • 24. PPáággiinnaa 2244 ddee 110000 ""MMaaggiicc"",, ssoonnrriióó,, yy cciieerrttaammeennttee ppaarreeccee tteenneerr uunn aauurraa rreessppllaannddeecciieennttee ccoommoo ssee ddaa vvuueellttaa aa llaa cciiuuddaadd eenn rrooppaa ccaarraa pprrooppoorrcciioonnaaddaa ppoorr ssuuss aaddmmiirraaddoorreess,, yyaa qquuee llaa lllleevvaarráá aa cceennttrrooss nnooccttuurrnnooss ddee lluujjoo yy eenn llaass vvaaccaacciioonneess aa ppaaíísseess eexxóóttiiccooss,, yy llaa iinnvviittoo aa ccoommppaarrttiirr ssuu vviiddaa ffaabbuulloossaa.. IIrrmmaa aapprreennddiiddoo eell sseeccrreettoo ddee uunnaa eessttrreellllaa ddee cciinnee qquuee eess ffaammoossoo ppoorr ssuu ddiinneerroo,, llaa bbeelllleezzaa yy rroommaanncceess vvaarriiaaddooss.. ""YYoo eerraa uunn vveessttuuaarriioo ddee llaa eessttrreellllaa"",, ddiijjoo IIrrmmaa.. ""UUnn ddííaa,, ssiinnttiiéénnddoossee eessppeecciiaallmmeennttee bbaajjaa,, yyoo llee pprreegguunnttéé qquuéé ppooddííaa hhaacceerr ppaarraa sseerr mmááss aattrraaccttiivvaa ppaarraa llooss hhoommbbrreess.. ""11 ppeennssóó qquuee hhaabbllaarr ddee ccoossmmééttiiccooss oo ttééccnniiccaass ddee sseexxoo.. ppeerroo eellllaa ssoonnrriióó rraaddiiaannttee yy nnoo ddiijjoo nnaaddaa.. EEssaa nnoocchhee mmee eennccoonnttrréé ccoonn uunn ppaappeell mmeettiiddoo ddeennttrroo ddee mmii bboollssoo,, mmee ddeeccííaa ccóómmoo ttrraabbaajjaarr llaa oorrttooggrraaffííaa ppssííqquuiiccaa sseexxoo RReeccuurrssoo.. YYoo nnoo eessttaabbaa sseegguurroo ddee ssii ssee ttrraattaabbaa ddee uunnaa ppaarrooddiiaa,, ppeerroo ssii hhaabbííaa ttrraabbaajjaaddoo ppaarraa llaa eessttrreellllaa.. YYoo eessttaabbaa ddiissppuueessttoo aa ddaarrllee uunnaa ooppoorrttuunniiddaadd.. "" IIrrmmaa rreeaalliizzóó eell ssiimmppllee ccoonnjjuurroo eessaa mmiissmmaa nnoocchhee.. AA ccoonnttiinnuuaacciióónn ddeessppuuééss ddeell mmeeddiiooddííaa ¬¬ eell pprroodduuccttoorr ddee llaa ppeellííccuullaa eennttrróó eenn eell ccaammeerriinnoo ddee llaa eessttrreellllaa.. HHiizzoo ccaassoo oommiissoo ddee llaa aaccttrriizz bbrriillllaannttee yy hhaabbllóó ddiirreeccttaammeennttee ccoonn IIrrmmaa.. ""¿¿TTee aappeetteeccee uunnaa cceennaa eessttaa nnoocchhee??"" ddiijjoo,, ""yy ttaall vveezz iirr aa uunn fflloooorrsshhooww ddeessppuuééss??"" IIrrmmaa bbaallbbuucceeóó uunnaa aacceeppttaacciióónn.. LLaa eessttrreellllaa vvoollvviióó llooss oojjooss bbrriillllaanntteess ddee eellllaa.. ""NNoo ttaarrddóó mmuucchhoo eenn eemmppeezzaarr aa ttrraabbaajjaarr lloo hhaaccee??"" --mmuurrmmuurróó.. ""VVaass aa eessttaarr bbiieenn aahhoorraa,, qquueerriiddoo"" AAssíí ccoommeennzzóó uunnaa rroonnddaa ddee ffeecchhaass yy llaa eemmoocciióónn qquuee ddeejjóó IIrrmmaa ééxxttaassiiss ccoojjeerraa.. EEllllaa rreennuunncciióó aa ssuu ttrraabbaajjoo ccoommoo eennccaarrggaaddoo ddee vveessttuuaarriioo,, yyaa uunn aauuttoorr ffaammoossoo ffuuee ssuu eessccoollttaa eenn llaa cciiuuddaadd.. ccoommppllaacceerr aa ttooddooss ssuuss ccaapprriicchhooss.. RRooppaa yy ppoosseessiioonneess ccaarraass lllleennóó ssuu ppeeqquueeññaa ccaassaa,, yy lluueeggoo uunn mmaaggnnaattee ddeell ppeettrróólleeoo,, vviissiittaannddoo llaass sseemmaannaass llooss ffoorrooss ddee llaa cciiuuddaadd uunnooss ppooccooss,, llee ddiioo uunnaa ccaassaa.. ssiinn ccoonnddiicciioonneess aaddjjuunnttoo.. ""DDiijjoo qquuee eerraa ppoorrqquuee yyoo llee hhaaccííaa ffeelliizz ssóólloo ppaarraa mmiirraarrmmee"",, ddiijjoo IIrrmmaa.. ""MMee ttoommóó uunn ttiieemmppoo ppaarraa aaddaappttaarrssee,, ppeerroo nnoo ppoorr mmuucchhoo ttiieemmppoo.."" IIrrmmaa eess ttooddaavvííaa llaa eelleecccciióónn ddee ccuuááll ddee ssuuss mmuucchhooss aaddmmiirraaddoorreess qquuee vvaa aa ffaavvoorreecceerr.. EEttaappaa eessttrreellllaass,, mmiilllloonnaarriiooss,, eemmpprreessaarriiooss rriiccooss yy ffaammoossooss ppeerrssoonnaajjeess ssoonn ssiieemmpprree ccaaeerr ppoorr ssuu ccaassaa.. EEllllaa ppaassaa ssuu ttiieemmppoo lliibbrree aall llaaddoo ddee ssuu ppiisscciinnaa.. oo qquuee ssee eessttéé vvoollaannddoo aallrreeddeeddoorr ddee ssuu ppiilloottoo ppeerrssoonnaall eenn ssuu aavviioonneettaa:: oo ttaall vveezz uusstteedd eecchhaarr uunn vviissttaazzoo aa ssuu rroonnrroonneeoo ppoorr,, ¬¬ ssmmootthh EErreedd eenn jjooyyaass,, eenn ssuu aaiirree aaccoonnddiicciioonnaaddoo ddee RRoollllss--RRooyyccee.. ""LLaa ppeerrffeecccciióónn ..**** ddiijjoo.."" EEssaa eess llaa ppaallaabbrraa ssóólloo ppaarraa llaa vviiddaa aahhoorraa.. ¡¡QQuuéé ccoonnttrraassttee ccoonn mmii vviiddaa aanntteerriioorr,, mmoonnóóttoonnoo,, "" PPaarrttee 33:: TTrreess HHeecchhiizzooss eennéérrggiiccaass ppaarraa rreessttaauurraarr ssuu ssaalluudd,, bbeelllleezzaa yy ppootteenncciiaa
 • 25. PPáággiinnaa 2255 ddee 110000 NNoottaa EEssttooss hheecchhiizzooss nnoo ddeebbee sseerr uuttiilliizzaaddoo ccoommoo uunn ssuussttiittuuttoo ppaarraa eell ttrraattaammiieennttoo rreeccoonnoocciiddoo yy mmééddiiccaass rreegguullaarreess.. SSee ddeebbeenn uussaarr ssóólloo eenn ccoonnjjuunncciióónn ¬¬ cciióónn ccoonn llooss ddiiaaggnnóóssttiiccooss ddee ssuu mmééddiiccoo,, rreeccoommeennddaacciioonneess áárriiddaass rreecceettaa ¬¬ cciioonneess.. EEnn nniinnggúúnn ccaassoo iinnffoorrmmaarr aa ccuuaallqquuiieerr ppeerrssoonnaa qquuee uusstteedd eess mmééddiiccoo ¬¬ cciióónn rreeaalliizzaarr eessttooss hheecchhiizzooss.. nnii,, ccuuaannddoo ssee ccuurraann,, lloo ddiiggaass aa nnaaddiiee qquuee MMaaggiicc pprroodduucciiddoo llaa ccuurraacciióónn.. LLAA BBEELLLLEEZZAA EESS TTRREEMMEENNDDAA--HHEECCHHIIZZOO DDEE MMIINNAASS DDuurraannttee eell ddííaa,, ccaaddaa hhoorraa ssoobbrree llaa hhoorraa ((ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo sseeaa ccoonnvveenniieennttee,, yy nnoo llllaammaarr llaa aatteenncciióónn ssoobbrree ssíí mmiissmmoo)),, cciieerrrraa llooss oojjooss yy ggiirraarr llaa ccaarraa hhaacciiaa eell ssooll.. DDeecciirr ((oo ppeennssaarr)):: ""rraayyooss ddee ssaannaacciióónn aahhoorraa ccoommiieennzzaann ""PPaarraa ttrraaeerr uunnaa nnuueevvaa bbeelllleezzaa vveerrtteerr aaddeennttrroo"" DDeeddiiqquuee uunnooss sseegguunnddooss ccoonnssiiddeerraannddoo ccóómmoo llee gguussttaarrííaa qquuee aappaarreezzccaa aa llooss ddeemmááss.. RReeccuueerrddee qquuee llaass ppeerrssoonnaass qquuee hhaann aaddmmiirraaddoo,, yy ppeennssaarr eenn lloo qquuee llooss aattrriibbuuttooss ddee llooss ssuuyyooss llee bbeenneeffiicciiaarrííaa.. IInniicciioo eessttee hheecchhiizzoo eell ddííaa ssiigguuiieennttee aall ddee llaa LLuunnaa DDiivveerrssiióónn yy ccoonnttiinnuuaarráá dduurraannttee 2288 ddííaass.. ¿¿CCóómmoo GGeerrttrruuddiiss 00.. SSee uuttiilliizzaa eell hheecchhiizzoo ttrreemmeennddaa bbeelllleezzaa--eess--mmííaa ppaarraa ccoonnvveerrttiirrssee EElleeggaannttee,, bbeellllaa yy ddeesseeaaddaa ssii ttee ffiijjaass bbiieenn eenn GGeerrttrruuddee 00.. ttee ddaarrááss ccuueennttaa ddee qquuee eellllaa eess aallggoo ddee uunn ppaattiittoo ffeeoo.. EEnnttoonncceess,, ¿¿ppoorr qquuéé vveemmooss ssuu ffoottoo eenn llaass rreevviissttaass ddee mmooddaa ppaarraa ttaannttaa ggeennttee?? ¿¿PPoorr qquuéé eess aaddmmiirraaddaa ppoorr ssuu eelleeggaanncciiaa yy eell aattrraaccttiivvoo ddee llaa ggeennttee ffaammoossaa?? ¿¿CCóómmoo eess qquuee ttiieennee aaddmmiirraaddoorreess iinnfflluuyyeenntteess qquuee vviieenneenn eejjeeccuuttaannddoo eenn eell ccrrooookkiinngg ddee ssuuss ddeeddooss eennjjooyyaaddooss?? ""EEllllaa lllleevvaa uunn hhaalloo ddee bbeelllleezzaa yy llaa ggrraacciiaa ddoonnddee qquuiieerraa qquuee vvaa,,"" ddiijjoo uunn mmuunnddoo ddee ffaammaa ddee NNuueevvaa YYoorrkk,, eell ffoottóóggrraaffoo qquuee llaa aaddoorraa.. ""SSii uunnoo mmiirraa eenn eellllaa ccoommoo uunn sseerr hhuummaannoo,, uusstteedd ppuueeddee ppeennssaarr qquuee ttiieennee ddeeffeeccttooss.. PPeerroo eell mmoommeennttoo eenn qquuee mmiirraarrllaa aa llooss oojjooss ssaabbeess qquuee eessttaabbaann eeqquuiivvooccaaddooss,, eellllaa eess VVeennuuss ppeerrssoonniiffiiccaaddaa "".. EEss mmeennooss ddee uunn aaññoo ddeessddee qquuee eessttaallllóó GGeerrttrruuddiiss eenn llaa eesscceennaa.. AAnntteess ddee qquuee eellllaa hhaabbííaa ppaassaaddoo uunnaa vviiddaa ddee aanngguussttiiaa ttrraannqquuiillaa ppoorrqquuee hhaabbííaa ssiiddoo rreecchhaazzaaddoo ppoorr eell mmuunnddoo.. ""MMee ccaasséé jjoovveenn ccoonn uunn hhoommbbrree qquuee mmee eennggaaññóó yy lluueeggoo ttiirróó rriittoo"",, ddiijjoo eellllaa.. ""TTuuvvee qquuee ttrraattaarr ddee hhaacceerr mmii pprrooppiioo ccaammiinnoo eenn uunn mmuunnddoo iinnddiiffeerreennttee,, yy yyoo nnoo eessttaabbaa pprreeppaarraaddoo ppaarraa eessoo.."" GGeerrttrruuddee ddeerriivvaa ddee uunn lluuggaarr aa oottrroo.. EEllllaa eerraa uunnaa ccaammaarreerraa,, uunn ccoouunntteerrhhaanndd.. uunn eemmppaaccaaddoorr ddee ccoommeessttiibblleess,, uunn eemmpplleeaaddoo ssuubbaalltteerrnnoo.. .. .. ttooddooss llooss ttrraabbaajjooss ssiinn ssaalliiddaa qquuee ppaaggóó ppoorr ssuu hhaabbiittaacciióónn,, ppeerroo ppooccoo mmááss.. ""HHee vviivviiddoo ffuueerraa ddee mmaalleettaass,, ssiieemmpprree eenn mmoovviimmiieennttoo,, eenn bbuussccaa ddee aallgguuiieenn qquuee ssee pprreeooccuuppóó,, yy aall nnoo eennccoonnttrraarr aa nnaaddiiee"",, ddiijjoo.. ""MMee ccoonnvveerrttíí eenn aappááttiiccoo yy ppaassaabbaa llaarrggaass hhoorraass mmiirraannddoo llaass ppaarreeddeess ddee mmii hhaabbiittaacciióónn.. SSeemmaannaa ttrraass sseemmaannaa,, ssiinn aammiiggooss,, ssiinn eennttuussiiaassmmoo,, nnaaddaa mmááss qquuee eell aabbuurrrriimmiieennttoo..""
 • 26. PPáággiinnaa 2266 ddee 110000 GGeerrttrruuddee hhaabbííaa lllleeggaaddoo aa llaass pprrooffuunnddiiddaaddeess ddee llaa ddeesseessppeerraacciióónn eenn nneeggrroo ccuuaannddoo ssuu ssaallvvaaddoorr vviinnoo eenn ffoorrmmaa ppooccoo pprroobbaabbllee ddee uunnaa jjoovveenn ttrraattaannddoo ddee vveennddeerr ssuussccrriippcciioonneess aa rreevviissttaass.. GGeerrttrruuddee ddiijjoo qquuee nnoo eessttaabbaa iinntteerreessaaddoo.. ppeerroo llaa nniiññaa ssee qquueeddóó ppaarraa hhaabbllaarr.. GGeerrttrruuddee eennvviiddiiaa aa llaa jjoovveenn aa ssuu bbrriilllloo yy vviivvaacciiddaadd yy ffiinnaallmmeennttee ddeerrrraammóó ssuuss pprroobblleemmaass.. yyaa nnaaddiiee llee iimmppoorrttaa ppoorrqquuee ssooyy ffeeoo "",, hhaassttaa qquuee tteerrmmiinnóó,, ccoonn llooss oojjooss lllleennooss ddee lláággrriimmaass ccoonntteenniiddaass.. ""SSóólloo eessttaammooss ttaann ffeeoo ccoommoo ccrreeeemmooss qquuee ssoommooss,, yy nnoo eess nnuueessttrraa aappaarriieenncciiaa ffííssiiccaa qquuee llaa ggeennttee vvee,, eess lloo qquuee bbrriillllaa ffrreennttee iinntteerriioorr"",, ddiijjoo llaa nniiññaa,, ssoonnrriieennddoo ssuuaavveemmeennttee.. ""QQuuiieerroo pprroobbaarr aallggoo qquuee ttaall vveezz ppeennssaarráá eexxttrraaññoo.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, ddaarrllee uunnaa ooppoorrttuunniiddaadd,, yy qquuiieerroo ssaabbeerr qquuéé ppaassaa.."" LLaa mmuucchhaacchhaa ssee eennccaarrggóó GGeerrttrruuddee eenn llaass ttééccnniiccaass ssiimmpplleess ddee llaa TTrree--ttrreemmeennddaa bbeelllleezzaa--eess--mmííaa ccoonn hheecchhiizzooss.. AA GGeerrttrruuddee dduuddoossaa pprroommeettiióó iinntteennttaarrlloo.. ""DDeessppuuééss ddee ttooddoo,, llaass ccoossaass nnoo ppuueeddeenn eemmppeeoorraarr'''',, ddiijjoo.. EEll ccaammbbiioo mmiillaaggrroossoo ttoommóó mmeennooss ddee ddooss sseemmaannaass qquuee ssee pprroodduuzzccaa.. DDeessddee eell iinniicciioo GGeerrttrruuddee ssee sseennttííaa mmááss sseegguurroo,, yy ccuuaannddoo llooss hhoommbbrreess jjeeffeess ccoommeennzzóó aa ccaammbbiiaarr ssuu mmaanneerraa,, ccrreecciióó ssuu ccoonnffiiaannzzaa.. ""CCaaddaa ddííaa aallggoo mmaarraavviilllloossoo ssuucceeddiióó.."" ddiijjoo.. ""AAllgguunnaass vveecceess uunnaa ppeeqquueeññaa ccoossaa,, ccoommoo uunnaa ppaallaabbrraa aammaabbllee qquuee mmee hhaann hheecchhoo ccaassoo oommiissoo ddee aanntteess,, oottrraass vveecceess ccoossaass mmááss ggrraannddeess,, ccoommoo uunnaa cciittaa ccoonn uunn hhoommbbrree qquuee hhaabbííaa eessttaaddoo bbuussccaannddoo aa ttrraavvééss ddee mmíí dduurraannttee mmeesseess.."" llaa ppooppuullaarriiddaadd ddee GGeerrttrruuddee aauummeennttòò ccoommoo uunnaa bboollaa ddee nniieevvee.. PPrroonnttoo eellllaa ssee eessttaabbaa aacceeaarrnn aaccoommppaaññaaddoo aa ttooddooss llooss mmeejjoorreess lluuggaarreess ppoorr aassíí •• hhoommbbrreess ccoonnoocciiddooss.. LLooss ffoottóóggrraaffooss ccoommeennzzaarroonn aa vveennddeerr ffoottooss ddee eellllaa aa rreevviissttaass.. SSuu tteellééffoonnoo ccoommeennzzóó aa ssoonnaarr ccoonnssttaanntteemmeennttee hhaassttaa qquuee ttuuvvoo qquuee tteenneerr eell nnúúmmeerroo ccaammbbiiaaddoo.. ""cceenntteennoo nnoo ttiieenneess ppaallaabbrraass ppaarraa ddeessccrriibbiirr mmii ffeelliicciiddaadd"",, ddiijjoo.. ""EEssttooss aanniillllooss ddee ddiiaammaanntteess pprroovveennííaann ddee llooss hhoommbbrreess qquuee ddiicceenn qquuee ssooyy ssuu mmuujjeerr iiddeeaall.. MMii ccoocchhee eerraa uunn rreeggaalloo ddee uunnaa eessttrreellllaa ddee cciinnee.. EEll mmeess qquuee vviieennee mmee vvooyy aa JJaappóónn eenn uunnaass vvaaccaacciioonneess ccoonn uunn ddiisseeññaaddoorr ddee aallttoo vvuueelloo qquuee mmee vvee ccoommoo ssuu ssoocciioo ppeerrffeeccttoo .. ""TTooddoo lloo qquuee ppuueeddoo ddeecciirr eess qquuee llaa ttrreemmeennddaa bbeelllleezzaa--eess--MMiinnaa HHeecchhiizzoo ssuuppeerróó mmiiss ssuueeññooss mmááss ssaallvvaajjeess ccoonn ssuuss mmiillaaggrrooss.."" EEll eessttuuppeennddoo--JJOOVVEENN OOTTRRAA VVEEZZ HHEECCHHIIZZOO BBuussccaarr uunnaa ffoottooggrraaffííaa ddee ssíí mmiissmmoo,, ttoommaarr ccuuaannddoo uusstteedd eerraa jjoovveenn yy ssaalluuddaabbllee.. ""LLlleennee uunn vvaassoo ccoonn aagguuaa yy lloo ccuubbrree ccoonn uunn ppllaattoo.. AAnntteess ddeell mmeeddiiooddííaa,, ssee eennccuueennttrraann llaass ddee vviiddrriioo eenn uunn aallffééiizzaarr ddee llaa vveennttaannaa,, pprreeffeerreenntteemmeennttee oorriieennttaaddaa hhaacciiaa eell ssuurr ((oo nnoorrttee ¬¬ cciióónn--ffaaccttoorreess,, ssii uusstteedd vviivvee aall ssuurr ddeell eeccuuaaddoorr)).. EElleeggiirr uunn ddííaa ccllaarroo ccuuaannddoo eell ssooll eessttáá bbrriillllaannddoo.. AA llaa mmeeddiiaa nnoocchhee ((LLuunnaa LLlleennaa eess eell mmeejjoorr mmoommeennttoo)) ssee ssiieennttaann eenn uunnaa hhaabbiittaacciióónn oossccuurraa iilluummiinnaaddaa ppoorr uunnaa vveellaa ssoobbrree uunnaa mmeessaa ffrreennttee aa uusstteedd.. CCoollooqquuee eell vvaassoo ddee aagguuaa ssoobbrree llaa mmeessaa aa llaa ddeerreecchhaa ddee llaa vveellaa.. RReettiirree eell ppllaattiilllloo..
 • 27. PPáággiinnaa 2277 ddee 110000 RReelláájjeessee eenn ssuu ssiillllaa,, ssoosstteenniieennddoo llaa ffoottooggrraaffííaa ddee ttii mmiissmmoo ccoonn llaass ddooss mmaannooss eenn ssuu rreeggaazzoo.. LLeevvaannttee llaa iimmaaggeenn hhaassttaa qquuee ssee iilluummiinnaa ccoonn llaa lluuzz ddee llaa vveellaa.. MMiirraa ffiijjaammeennttee aa llaa iimmaaggeenn yy ddeecciirr:: ""TTiieemmppoo aattrrááss ssuu fflluujjoo ccoonnssttaannttee,, ""EEnn llaa mmeennttee yy eell ccuueerrppoo ddee nnuueevvoo mmee vvooyy ""LLeejjooss ddee llooss rreeiinnooss ddeell eessppaacciioo yy eell ppllaannoo ""PPuueeddoo bbeebbeerr eenn llaa ffuueennttee ddee llaa jjuuvveennttuudd ddee nnuueevvoo.."" PPoonn llaa ffoottoo aabbaajjoo aa llaa iizzqquuiieerrddaa ddee llaa vveellaa,, ttoommee eell vvaassoo ddee aagguuaa eenn ssuu mmaannoo ddeerreecchhaa yy bbeebbeerr eell aagguuaa.. RReeppiittaa eessttee ddiiaarriioo EEssccrriibbiirr,, ttaannttaass vveecceess ccoommoo ddeesseeee.. EELL EEMMOOCCIIOONNAANNTTEE BBRRIILLLLOO PPAARRAA--MMEE HHEECCHHIIZZOO EEssttee hheecchhiizzoo ffuunncciioonnaa mmeejjoorr ssii ssee ttrraabbaajjóó ppoorr pprriimmeerraa vveezz ttrreess ddííaass aanntteess ddee llaa LLuunnaa eessttáá lllleennaa,, eenn uunnaa nnoocchhee ccllaarraa,, ccuuaannddoo uusstteedd ppuueeddee eessttaarr ppaarraaddoo,, yyaa sseeaa ffuueerraa oo eenn uunnaa vveennttaannaa,, ccoonn llaa lluuzz ddee llaa lluunnaa bbrriillllaannddoo eenn ssuu ccaarraa.. SSii uusstteedd nnoo ppuueeddee eennccoonnttrraarr uunnaa ffoottooggrraaffííaa.. uussaarr eenn ssuu lluuggaarr uunnaa iimmaaggeenn ddee llaa ppeerrssoonnaa mmááss jjoovveenn ddee ssuu ppeeqquueeññoo iinnggeenniioo qquuee eess,, oobbvviiaammeennttee,, rreebboossaannttee ddee ssaalluudd yy vviittaalliiddaadd,, MMiirree ffiijjaammeennttee eell ddiissccoo ddee ppllaattaa ddee llaa LLuunnaa yy ssoolleemmnneemmeennttee ddiiccee:: ""LLuunnaa,, LLuunnaa,, ppuulliiddoo bbrriillllaannttee ""LLiimmppiioo mmii mmeennttee,, mmii aallmmaa,, mmiiss oojjooss.."" DDeejjaa qquuee llaa llllaammaa ddee llaa bbrriillllaanntteezz ccrreecceerr ""TTooddoo eessttáá ccllaarroo.. VVeeoo.. sséé.."" MMoovveerr aa uunnaa ccóómmooddaa ssiillllaa,, sseennttaarrssee yy rreellaajjaarrssee ccoonn llooss oojjooss cceerrrraaddooss dduurraannttee uunn mmiinnuuttoo.. AA ccoonnttiinnuuaacciióónn,, aabbrraa uunn lliibbrroo ddee nnoo ffiicccciióónn ((nnoo uunnaa rreevviissttaa oo uunn ppeerriióóddiiccoo)) aall aazzaarr yy lleeeerr ppoorr lloo mmeennooss 1100 mmiinnuuttooss.. PPoonnttee ddee ppiiee,, llaa ccaarraa ddee llaa LLuunnaa,, yy ddeecciirr:: ""LLuunnaa,, TTee ddooyy llaass ggrraacciiaass.."" UUnnaa mmuujjeerr lleennttoo,, eessttúúppiiddoo SSee ccoonnvviirrttiióó eenn eell bbrriillllaannttee ccooddiicciiaaddoo eessppoossaa ddee uunn mmaaggnnaattee ddeessppuuééss ddee aapplliiccaarr eell eemmoocciioonnaannttee bbrriilllloo--ppaarraa--mmíí HHeecchhiizzoo AAllgguunnooss ddee nnoossoottrrooss nnaacceemmooss bbrriillllaannttee.. OOttrrooss ttiieenneenn qquuee lluucchhaarr ppaarraa aallccaannzzaarr ssiiqquuiieerraa uunn mmíínniimmoo ddee aaggiilliiddaadd mmeennttaall.. BBeessssiiee WW.. ssee ccoonnvviirrttiióó eenn uunn ééxxiittoo ddee llaa mmaanneerraa mmááss ffáácciill--qquuee uuttiilliizzaa llaa MMaaggiiaa..
 • 28. PPáággiinnaa 2288 ddee 110000 ""FFrraannccaammeennttee,, yyoo ssoollííaa sseerr ttoonnttoo"",, ddiijjoo BBeessssiiee.. ""MMaallaa mmeemmoorriiaa,, lleennttoo eenn llaa ccaappttaacciióónn,, lluucchhaannddoo ccoonn ttooddoo lloo qquuee ccoonncciieerrnnee hheecchhooss yy cciiffrraass.. 11 tteennííaa pprroobblleemmaass ppaarraa eenntteennddeerr lloo qquuee llaa ggeennttee lllleeggaarr,, iinncclluussoo ssii uussaa ppaallaabbrraass ddee uunnaa ssííllaabbaa.. ""MMee cchhiillllóó aa ttrraavvééss ddee llaa eessccuueellaa aall ggrraaddoo nnoovveennoo,, aa ccoonnttiinnuuaacciióónn,, ddeejjaarr ddee ffuummaarr.. TTooddooss llooss qquuee eell aapprreennddiizzaajjee eerraa ddeemmaassiiaaddoo ppaarraa mmíí.."" BBeessssiiee ssee ttrraassllaaddóó hhaacciiaa eell mmuunnddoo,, rreennuunncciióó aa sseerr uunnoo ddee llooss mmeennooss bbrriillllaanntteess.. ""LLaa mmaayyoorrííaa ddee llaass vveecceess eerraa ddeemmaassiiaaddoo ttoonnttoo ccoommoo ppaarraa ddaarrssee ccuueennttaa ddee qquuee eessttaabbaa ssiieennddoo ttoonnttoo"",, ddiijjoo.. ""LLooss ccoonnoocciiddooss ppaarraa oobbtteenneerr uunn ggrraann ppllaacceerr ddee eennggaaññaarr aa mmíí,, yy eerraa mmuuyy ffáácciill hhaacceerr eessoo.."" CCoommoo ssee eessppeerraabbaa,, nnoo hhiizzoo nniinngguunnaa ggrraann mmaarrccaa eenn eell mmuunnddoo,, yy hhaassttaa qquuee tteennííaa 2277 eenn vvoozz bbaajjaa ppeessaaddaammeennttee ssoobbrree.. ""AA mmeennuuddoo aannhheellaabbaa iinncclluussoo uunnaa ppeeqquueeññaa cchhiissppaa ddee llaa bbrriillllaanntteezz"",, ddiijjoo.. ""VVii aa llaass nniiññaass mmeennooss ccaappaacceess ddee ssaalliirr aaddeellaannttee,, ttrraabbaajjaannddoo eenn lluuggaarreess ddoonnddee llooss hhoommbbrreess iinnfflluuyyeenntteess ssee lleess pprreesseennttaarroonn.. MMiieennttrraass ttaannttoo yyoo eessttaabbaa iinnvvoolluuccrraaddoo eenn ttooddoo ttiippoo ddee ttrraabbaajjooss ddee bbaajjaa ccaatteeggoorrííaa,, yy nnoo mmee iimmaaggiinnoo qquuee nnuunnccaa iibbaa aa eennccoonnttrraarr eell ttiippoo ddee aammiiggooss yy yyoo eessttaabbaa bbuussccaannddoo ppaarreejjaa ppaarraa.. "" SSiinn eemmbbaarrggoo,, BBeessssiiee ssee oobbsseerrvvóó,, ppoorr uunn iinndduussttrriiaall ddeessttaaccaaddoo.. ÉÉll rreeccoonnooccííaa qquuee tteennííaa uunnaa hheerrmmoossaa nnaattuurraalleezzaa,, ddiissppuueessttooss,, yy ééll llaa iinnvviittóó aa ccoommeerr ccoonn ééll.. ""FFuuee uunn ddeessaassttrree"",, ddiijjoo BBeessssiiee.. ""ÉÉll hhiizzoo ttooddoo lloo ppoossiibbllee ppaarraa mmaanntteenneerr llaa oosscciillaacciióónn aa lloo llaarrggoo ddee llaa nnoocchhee,, ppeerroo yyoo nnoo tteennííaa nnaaddaa qquuee aappoorrttaarr.. LLaa mmaayyoorrííaa ddee llooss tteemmaass qquuee hhaabbllaammooss nnoo tteennííaa sseennttiiddoo ppaarraa mmíí,, ee iinncclluussoo ssii lloo hhiicciieerraa lllleeggaarr uunn rraayyoo ddee eenntteennddiimmiieennttoo eenn aallggúúnn mmoommeennttoo,, ppoorr eell qquuee eell ttiieemmppoo ''dd ppeennssaaddoo aallggúúnn ccoommeennttaarriioo aaddeeccuuaaddoo,, llaa ccoonnvveerrssaacciióónn hhaabbííaa ppaassaaddoo aa oottrroo tteemmaa.. ""SSóólloo ssee qquueeddóó mmiirraannddoo aassoommbbrraaddoo yy ssee pprreegguunnttaabbaa lloo qquuee ddeebboo hhaacceerr.. DDeesseeaabbaa ddeesseessppeerraaddaammeennttee qquuee yyoo tteennííaa uunn cceerreebbrroo mmááss aagguuddoo,, ppeerroo nnoo eerraa bbuueennoo qquuee ddeesseeeenn,, llaa nnoocchhee eessttaabbaa aarrrruuiinnaaddoo.."" MMááss ttaarrddee,, BBeessssiiee tteennííaa rraazzóónn aaúúnn mmááss ppoorr eell ddoolloorr.. SSuu aammiiggoo eemmpprreessaarriioo llaa llllaammóó yy hhaabbllóó ccoonn ttooddaa ffrraannqquueezzaa.. ""MMee aattrraajjoo aa uusstteedd ppoorr ssuu mmaanneerraa ggeennttiill yy ssuu ¬¬ ddaadd ppeerrssoonnaall"",, ddiijjoo,, ""yy yyoo eessttaabbaa ccoonnssiiddeerraannddoo ppeeddiirr qquuee sseeaass mmii aassiisstteennttee ppeerrssoonnaall ppaarraa vviiaajjaarr ppoorr eell mmuunnddoo ccoonnmmiiggoo.. PPeerroo mmee tteemmoo qquuee nnoo aaccaabbaabbaa ddee lllleeggaarr hhaassttaa mmiiss eessttáánnddaarreess "".. BBeessssiiee ssaabbííaa qquuee eerraa aabbsstteenneerrssee ddee llllaammaarr aa ssuu ttoonnttoo,, yy eellllaa ssee ccoommpprroommeettiióó aa rreeaalliizzaarr ccaammbbiiooss eenn ssíí mmiissmmaa.. ""YYoo eessttaabbaa eenn ppeelliiggrroo ddee ppeerrddeerr llaa mmaayyoorr ooppoorrttuunniiddaadd ddee mmii vviiddaa"",, ddiijjoo.. ""PPeerroo,, ¿¿ccóómmoo eenn eell mmuunnddoo iibbaa aa ccaammbbiiaarr ddee uunnaa ppeerrssoonnaa lleennttaa yy ppeerrsseevveerraannttee eenn uunnaa bbrriillllaannttee??"" LLaa rreessppuueessttaa lllleeggóó ddee llaa nnaaddaa.. UUnnoo ddee llooss aammiiggooss ddee BBeessssiiee llee ppaassóó eell sseeccrreettoo eenn llaa ffoorrmmaa ddee llaa eemmoocciioonnaannttee bbrriilllloo--ppaarraa--mmíí hheecchhiizzooss..
 • 29. PPáággiinnaa 2299 ddee 110000 ""QQuuiieenn nnaaddaa aarrrriieessggaa,, nnaaddaa ggaannaa,, -- ddiijjoo BBeessssiiee.."" 11 tteennííaa uunnaa ffee ssiimmppllee eenn eell hheecchhiizzoo,, yy nnaaddaa mmááss qquuee hhaabbííaa iinntteennttaaddoo hhaabbííaa ssiiddoo ccaappaazz ddee ccaammbbiiaarr VVaammooss hhaacciiaa aaddeellaannttee eenn uunnooss mmeesseess.. BBeessssiiee eess aahhoorraa eell cceennttrroo ddee aatteenncciióónn eenn ssuuss vviiaajjeess eenn llaa aallttaa ssoocciieeddaadd ccoonn ssuu eessppoossoo iinndduussttrriiaall.. ÉÉll eessttáá ccoonnssttaanntteemmeennttee ssiieennddoo ffeelliicciittaaddoo ppoorr ssuu eessppoossaa bbrriillllaanntteess yy ttaalleennttoossooss,, yy llooss ddooss ddee eellllooss ssoonn iiddéénnttiiccooss,, yyaa qquuee vviivveenn uunnaa vviiddaa ddee ooppuulleenncciiaa yy llaa eemmoocciióónn.. ""AA ppeessaarr ddee qquuee mmee hhaabbííaa ddeessppeeddiiddoo ddee ssuu vviiddaa ddeessppuuééss ddee nnuueessttrraa pprriimmeerraa cciittaa,, nnoo mmee ttoommóó mmuucchhoo ttiieemmppoo ppaarraa oorrggaanniizzaarr uunnaa sseegguunnddaa rreeuunniióónn,,"" AAll llaaddoo ddee aassoocciiaaddooss.. ""ÉÉll ffuuee ccaauutteelloossoo aall pprriinncciippiioo yy lluueeggoo ssoorrpprreennddiiddoo.. FFiinnaallmmeennttee mmee pprreegguunnttóó ssii yyoo eerraa llaa mmiissmmaa ppeerrssoonnaa qquuee hhaabbííaa ccoonnoocciiddoo aanntteess--ttuuvvoo llaa iiddeeaa ddee qquuee eerraa mmii pprrooppiiaa hheerrmmaannaa ggeemmeellaa!!"" eell iinnggeenniioo cchhiissppeeaannttee ddee BBeessssiiee yy llaa ssaabbiidduurrííaa,, aaggrreeggóó aa ssuu eennccaannttoo nnaattuurraall yy llaa ggrraacciiaa qquuee hhaabbííaa ppeerrmmaanneecciiddoo ooccuullttoo,, pprroonnttoo ssee rroommppiióó llaass bbaarrrreerraass ddee llaa úúllttiimmaa dduuddaa.. ""NNooss ccaassaammooss.. MMii vviiddaa mmoonnóóttoonnaa yy ttrriissttee ssee hhaa iiddoo"",, ddiijjoo BBeessssiiee.. ""YY ttooddoo ssee lloo ddeebboo aa llaa eemmoocciioonnaannttee bbrriilllloo--ppaarraa--mmíí HHeecchhiizzoo"".. PPaarrttee 44:: CCuuaattrroo hheecchhiizzooss DDoommiinnaannddoo GGiivvee YYoouu MMaannddoo SSuupprreemmoo ssoobbrree llooss ddeemmááss NNoottaa SSii ssee ssiieennttee iinnsseegguurroo ssoobbrree eell uussoo ddee ccuuaallqquuiieerraa ddee eessttooss hheecchhiizzooss,, nnoo llooss rreeaalliizzaann.. UUssee uunn lluuggaarr pprrooppiicciioo RRiittuuaall.. MMááss iimmppoorrttaannttee aaúúnn,, nnoo rreevveellaann ppoorr ppaallaabbrraa,, llaa mmiirraaddaa oo ddee hheecchhoo qquuee ssee eessttáánn llaannzzaannddoo eessttooss hheecchhiizzooss:: aa mmeeddiiddaa qquuee ssee aapprreennddee,, hhaayy ddeeffeennssaass ccoonnttrraa eellllooss,, yy ssuu vvííccttiimmaa ttiieennee ccoonnoocciimmiieennttoo ddee qquuee ssuu iinntteenncciióónn,, ddee lloo ccoonnttrraarriioo ééll oo eellllaa ppuueeddee lleevvaannttaarr uunnaa pprrootteecccciióónn,, yy ssuuss eessffuueerrzzooss sseerráánn eenn vvaannoo.. EELL HHEECCHHIIZZOO DDEE HHOORRRROORR HHaauunnttiinngg PPRROODDUUCCTTOORREESS EEssttee hheecchhiizzoo hhuueellggaa tteemmoorreess ddeessccoonnoocciiddooss,, llaa iirraa yy ffaallttaa ddee jjuuiicciioo eenn eell qquuee lloo oobbjjeettiivvoo.. NNoo lloo uuttiilliiccee eenn llaass ppeerrssoonnaass qquuee ttiieenneenn qquuee vviivviirr ccoonn,, oo ttaall vveezz lleess aattaarroonn llaass ddiissccoorrddiiaass ppeerrttuurrbbaaddoorr ppaarraa ssuu pprrooppiiaa ttrraannqquuiilliiddaadd.. LLlleevvaarr aa ccaabboo eessttaa MMaaggiiaa ddee ttrraabbaajjoo ddee uunn ddííaa oo ddooss ddeessppuuééss ddee LLuunnaa NNuueevvaa,, ccuuaannddoo eerreess ccoonnsscciieennttee ddee qquuee ssuu oobbjjeettiivvoo eess ddoorrmmiirr.. AAccuuéésstteessee ssoobbrree ssuu ccaammaa,, cciieerrrree llooss oojjooss yy ddeecciirr:: ""LLooss pprroobblleemmaass yy llaass ffuueerrzzaass qquuee eennvvííoo aa ttii""ssee nnee rreettoorrnnoo eerr%% aa pprroobblleemmaass ppaarraa mmíí.. "" AAhhoorraa bbuussccaa eenn ttuu mmeennttee ppaarraa uunnaa mmeemmoorriiaa ddee vveerr oo ccoonnoocceerr aa llaa ppeerrssoonnaa qquuee ddeesseeaa ttrraabbaajjaarr ssuu mmaaggiiaa eenn.. TTaann pprroonnttoo ccoommoo llaa mmeemmoorriiaa eess eevviiddeennttee,, ppoorr eejjeemmpplloo:: ""AAññaaddaa ssuu ssuueeññoo yy ssee ssiieenntteenn llooss eeffeeccttooss ""DDee ttooddoo lloo qquuee yyoo ttee eennvvííoo eenn eell nnoommbbrree ddee eessttee mmaalleeffiicciioo.. ""AA ppaarrttiirr ddee llooss ddeemmoonniiooss ddee ttuu mmeennttee sseerráá ttuu ccoonncciieenncciiaa ssee eennccooggeenn.."" RReevvoollvveerr eenn ttuu cceerreebbrroo qquuee vviieerrttoo eenn mmii ppooddeerr.. ""
 • 30. PPáággiinnaa 3300 ddee 110000 AAll tteerrmmiinnaarr ddee ddeecciirr llaa ccaanncciióónn,, rreeccoorrddaarr llaa ppeellííccuullaa mmááss aatteerrrraaddoorraa qquuee hhee vviissttoo nnuunnccaa,, oo eell mmááss eessppaannttoossoo pprrooggrraammaa ddee tteelleevviissiióónn qquuee hhee vviissttoo.. LLuueeggoo ddiiggaa eell nnoommbbrree ddee ssuu bbllaannccoo eenn ttrreess ooccaassiioonneess.. SSiigguuee ddiicciieennddoo qquuee:: ""SSeellllaaddoo ccoonn uunnaa mmaallddiicciióónn ttaann aaffiillaaddoo ccoommoo uunn ccuucchhiilllloo,,"" CCoonnddeennaaddoo ssoonn ssuuss ppllaanneess yy mmaallddiittoo eess ttuu vviiddaa.. "" PPiieennssee eenn llaass ccoossaass hhúúmmeeddaass vviissccoossaa,, aarrrraassttrráánnddoossee hhoorrrroorreess,, ccrriiaattuurraass eexxttrraaññaass,, eessqquueelleettooss yy eell mmaall oolloorr ddeesslliizzaammiieennttoo,, ddeesslliizzáánnddoossee yy bbaaiillaannddoo ssoobbrree ssuu ddeessttiinnoo ccoommoo ééll oo eellllaa eessttáá dduurrmmiieennddoo.. RReeppiittaa ssuu nnoommbbrree ttrreess vveecceess mmááss.. DDii:: ""AAssíí eess ééll.."" LLeevvaannttee eell bbrraazzoo ddeerreecchhoo,, ccoollooqquuee eell ddeeddoo íínnddiiccee hhaacciiaa eell tteecchhoo yy ffiirrmmaarr ssuu nnoommbbrree eenn eell aaiirree,, ccoommoo ssii eessttuuvviieerraa eessccrriibbiieennddoo eenn uunnaa ppiizzaarrrraa iimmaaggiinnaarriiaa,, DDéé llaa vvuueellttaa,, ppiieennssaa ppeennssaammiieennttooss ffeelliicceess ppoorr ttii mmiissmmoo yy ddee llaa ddeerriivvaa eenn eell ssuueeññoo.. EELL EEMMBBRRUUJJOO ddeell ppllaannoo iinntteerrnnoo-- ppaarraa rreeaalliizzaarr llooss VVIIAAJJEESS AASSTTRRAALLEESS EEssttee hheecchhiizzoo ttee lllleevvaa aa ccuuaallqquuiieerr lluuggaarr aall qquuee ddeesseeaa sseerr,, ppaarraa ddeessccuubbrriirr sseeccrreettooss.. EEnnccuueennttrraa uunn lluuggaarr yy ttiieemmppoo ddoonnddee ppooddrráá rreellaajjaarrssee,, ttuummbbaaddoo ccóómmooddaammeennttee ttooddaa ssuu lloonnggiittuudd.. DDeecciiddaa ddóónnddee ddeesseeaa sseerr oo qquuee ddeesseeaa eessppiiaarr.. TToommee sseeiiss rreessppiirraacciioonneess lleennttaass yy pprrooffuunnddaass yy mmeennttaallmmeennttee rreeppiittaa ssiieettee vveecceess:: ""LLaa ddiissttaanncciiaa,, llaa oossccuurriiddaadd,, ssee ddeessvvaanneecceenn"" BBuussccoo eell mmííssttiiccoo RRaayy vviiaajjaarr.. ""RReevveellaarr aannttee llooss oojjooss bbrriillllaanntteess ddee mmii mmeennttee"" LLooss sseeccrreettooss qquuee ddeesseeoo ppaarraa eessppiiaarr "".. RReelláájjeessee ffííssiiccaammeennttee,, rreessppiirraarr ccoonn ffaacciilliiddaadd yy,, nnoorrmmaallmmeennttee,, yy cciieerrrraa llooss oojjooss ssii nnoo eessttáánn yyaa cceerrrraaddaass.. PPiieennssee ddóónnddee qquuiieerree iirr,, ssii ccoonnooccee eell lluuggaarr,, rreeccoorrddaarr llaa úúllttiimmaa vveezz qquuee eessttuuvvoo aallllíí.. SSii uusstteedd eessttáá bbuussccaannddoo aa uunnaa ppeerrssoonnaa,, rreeccoorrddaarr ccóómmoo eerraa eessaa ppeerrssoonnaa llaa ccaall úúllttiimmaa vveezz qquuee ssee rreeuunniióó.. DDeejjee qquuee ssuu mmeennttee fflloottaarr lliibbrreemmeennttee,, ppeennssaarr eenn ssuu ddeessttiinnoo,, yy ssee ssiieenntteenn ccóómmooddooss.. CCaaddaa vveezz qquuee rreessppiirraass eenn ddeecciirr llaa ppaallaabbrraa ""RReellaaxx"" eenn ssuu mmeennttee.. yy aall eessppiirraarr qquuee llaa ppaallaabbrraa ""vviiaajjee"".. QQuuee llaass ccoossaass ssuucceeddaann,, yy nnoo rreessiissttiirrssee aa llaa sseennssaacciióónn ddee lliiggeerreezzaa yy bbaallaanncceeoo qquuee llaa ddeerriivvaa aa ttrraavvééss ddee ssuu mmeennttee yy ccuueerrppoo.. EEssttee hheecchhiizzoo eess pprroobbaabbllee qquuee ttoommee vvaarriiooss ttrraabbaajjooss aanntteess ddee oobbtteenneerr eell ddoonn ddee llaa mmiissmmaa,, ppeerroo ttaarrddee oo tteemmpprraannoo ssee ddaarráá ccuueennttaa ddee qquuee eessttááss ddoonnddee ttiieenneess qquuee ppeennssaarr eenn llaa rreemmoollaacchhaa,, ccaappaazz ddee vveerr yy eessccuucchhaarr eexxaaccttaammeennttee lloo qquuee eessttáá ppaassaannddoo aallllíí.. CCuuaannddoo hhaayyaa eennccoonnttrraaddoo lloo qquuee qquueerrííaass ssaabbeerr,, ssuu eexxppeerriieenncciiaa ¬¬ cciiaa ssee ddeesslliizzaarráá eenn eell ssuueeññoo nnaattuurraall yy qquuee ssee aaccttuuaalliizzaa ddeessppiieerrttoo,, ccoonn ccllaarrooss rreeccuueerrddooss ddee lloo qquuee iibbaa bbuussccaannddoo.. EEllllaa DDeessccuubbiieerrttaa llaa ttrraaiicciióónn yy llaa eennccoonnttrróó eell vveerrddaaddeerroo aammoorr ccoonn eell hheecchhiizzoo ooccuullttoo ddeell ppllaannoo iinntteerrnnoo--TTrraavveell MMaarrggaarreett BB.. ddee LLuuiissiiaannaa eerraa uunnaa vveezz uunnaa mmuujjeerr nneerrvviioossaa,, ssuussppiiccaazz.. SSuu hháábbiittoo ddee vveerr eell llaaddoo oossccuurroo ddee llaass ppeerrssoonnaass yy eevveennttooss vviinnoo ddee uunnaa iinnffaanncciiaa iinnffeelliizz.. EEllllaa eerraa hhuuéérrffaannaa yy ffuuee ccrriiaaddaa ppoorr ddeecciirr,,
 • 31. PPáággiinnaa 3311 ddee 110000 pprreeppootteennttee ppaaddrreess aaddooppttiivvooss.. EEllllaa ssaabbííaa mmuuyy ppooccoo aacceerrccaa ddee llaass ccoossaass bbuueennaass ddee llaa vviiddaa ccoommoo eellllaa ccrreecciióó.. EEllllaa eessttaabbaa mmuuyy ffaammiilliiaarriizzaaddoo ccoonn eell ddoolloorr ddee llooss ggoollppeess yy ddoolloorreess mmuussccuullaarreess ddee ccoorrttaarr lleeññaa yy lliimmppiiaarr llooss ppiissooss.. EEllllaa ssaabbííaa qquuee llaa ssoolleeddaadd yy llaa mmiisseerriiaa ddee sseerr gguuaarrddaaddooss bbaajjoo llllaavvee eenn uunn ssóóttaannoo,, eenn lluuggaarr ddee qquuee ssee lleess ppeerrmmiittaa jjuuggaarr vvoolluunnttaaddeess ddee oottrrooss nniiññooss.. AA llaa eeddaadd ddee 1144 aaññooss ssee eessccaappóó ddee ssuu ccaassaa.. YYaa eennttoonncceess ssee eennccoonnttrróó ccoonn llaa ttrraaiicciióónn yy eell mmiieeddoo.. DDeennttrroo ddee uunnaa sseemmaannaa ddee ttoommaarr aa llaa ccaarrrreetteerraa uunn vvaaggaabbuunnddoo ttrraattóó ddee vviioollaacciióónn yy llee rroobbaarroonn ssuu mmaannttaa yy bboollssaa.. ''''NNoo eess ddee eexxttrraaññaarr qquuee uunnoo ssee rreettiirróó ddee llaa vviiddaa "",, ddiijjoo.."" EEvveennttuuaallmmeennttee aalliiaaddoo ¬¬,, hhee eennccoonnttrraaddoo uunn ppooccoo ddee eessttaabbiilliiddaadd eenn NNuueevvaa OOrrlleeaannss.. YYoo eessttaabbaa ttrraabbaajjaannddoo ccoommoo llaavvaappllaattooss eenn uunn ppeeqquueeññoo rreessttaauurraannttee ccrriioolllloo,, ccoonn uunnaa hhaabbiittaacciióónn ddee aarrrriibbaa hhaacciinnaammiieennttoo ddoonnddee vviivvíí yy mmaannttuuvvee ppooccaass ppeerrtteenneenncciiaass.. "" HHaacciieennddoo eennoorrmmeess eessffuueerrzzooss ppaarraa ssaaccuuddiirr eell iimmppeeddiimmeennttoo ¬¬ mmeennttooss eemmoocciioonnaalleess ddee ssuu ppaassaaddoo,, MMaarrggaarreett rreessppoonnddiióó aa llooss aavvaanncceess aammiissttoossoo ddee ddooss hhoommbbrreess qquuee rreegguullaarrmmeennttee ccoommííaa eenn eell rreessttaauurraannttee.. ""HHaarroolldd eerraa ddeellggaaddoo,, aallttoo,, bbiieenn vveessttiiddoo yy mmuunnddaannoo"",, ddiijjoo.. ""EEnn nnuueessttrraa pprriimmeerraa cciittaa mmee aarrrraassttrraaddoo ppoorr uunn ttoorrbbeelllliinnoo ddee aalleeggrrííaa.. NNssee ccoonn vviinnoo,, cceennóó ccoonnmmiiggoo,, yy lluueeggoo iinntteennttóó--ssiinn ééxxiittoo--ddee sseedduucciirrmmee.. EEll oottrroo hhoommbbrree,, EErrnneessttoo.. EErraa mmuucchhoo mmááss sseerriioo,, rroobbuussttoo yy ssiilleenncciioossoo.. CCaassii ppaarreeccííaa mmaallhhuummoorraaddoo ccuuaannddoo ppaassaammooss uunnaa nnoocchhee ooccaassiioonnaall jjuunnttooss,, ppeerroo ééll nnoo eessttaabbaa ddiissppoonniibbllee ccoonn ddeemmaassiiaaddaa ffrreeccuueenncciiaa.. AAddeemmááss ddee wwoonnddeennnngg ssii eerraa uunn ttaaccaaññoo TTaammbbiiéénn ppeennsséé qquuee ppooddrrííaa hhaabbeerr oottrraass nnoovviiaass,, lloo qquuee eexxpplliiccaarrííaa ssuuss ffrreeccuueenntteess aauusseenncciiaass.. NNuueessttrroo ttiieemmppoo jjuunnttooss ffuueerroonn ppaaccííffiiccaass,, ppeerroo ddee nniinngguunnaa mmaanneerraa eessttiimmuullaannttee.. •• •• MMiieennttrraass ttaannttoo,, HHaarroolldd ppuussoo cceerrccoo aa MMaarrggaarreett.. ÉÉll llaa ccoollmmóó ddee rreeggaallooss,, ddáánnddoollee llaattaa aa ssuu ppaarraa llaass ffeecchhaass yy llee mmoossttrróó llooss lluuggaarreess yy eell eennttrreetteenniimmiieennttoo qquuee ssóólloo hhaabbííaa lleeííddoo.. CCoonnttiinnuuóó llaa pprreessiióónn ppaarraa lllleevvaarrllaa aa llaa ccaammaa,, ppeerroo eellllaa lloo mmaannttuuvvoo aa ddiissttaanncciiaa.. ""PPeerroo ééll eerraa ttaann ppeerrssiisstteennttee.. EEssttuuvvee aa ppuunnttoo ddee pprreesseennttaarr,, •• •• MMaarrggaarriittaa,, ddiijjoo,,"" ssoobbrree ttooddoo,, ccuuaannddoo ppiinnttóó bbrriillllaanntteess iimmáággeenneess ddee lloo qquuee hhaarrííaa ddeessppuuééss ddee ccaassaarrnnooss.. "" AA mmeeddiiddaa qquuee ssuu vviiddaa ccoommeennzzóó aa aabbrriirrssee.. MMaarrggaarreett eennccoonnttrróó ttiieemmppoo ppaarraa eessttuuddiiaarr yyddeessccuubbrriióó qquuee tteennííaa uunn iinntteerrééss mmuucchhoo eenn eell ooccuullttiissmmoo yy tteemmaass ppssííqquuiiccooss.. DDuurraannttee ssuu iinnvveessttiiggaacciióónn,, ddeessccuubbrriióó lloo ooccuullttoo iinntteerriioorr ¬¬ PPllaannoo--TTrraavveell HHeecchhiizzoo ""MMee ddii ccuueennttaa ddee qquuee tteennííaa uunn ttaalleennttoo nnaattuurraall ppaarraa eelllloo"",, ddiijjoo.. ""DDeessppuuééss ddee vvaarriiooss iinntteennttooss ppaarraa eennttrraarr eenn llaa oosscciillaacciióónn ddee llaa mmiissmmaa,, qquuee aannddaabbaa ppoorr ttooddaa llaa cciiuuddaadd,, rreeccooggeerr iinnffoorrmmaacciióónn yy ddeessccuubbrriirr llooss sseeccrreettooss,, ffuuee mmuuyy ddiivveerrttiiddoo ttrreemmeennddoo"".. UUnnaa nnoocchhee,, MMaarrggaarreett ssee pprreegguunnttóó ppoorr qquuéé HHaarroolldd hhaabbííaa rroottoo uunnaa cciittaa ppoorr tteellééffoonnoo eenn eell úúllttiimmoo mmoommeennttoo..
 • 32. PPáággiinnaa 3322 ddee 110000 ""UUnnoo nnoo ccrreeyyeerroonn ssuu hhiissttoorriiaa ddee tteenneerr qquuee ssaalliirr ddee llaa cciiuuddaadd"",, ddiijjoo.. ""AAssíí qquuee ttrraabbaajjéé eell vviiaajjee ccoonn hheecchhiizzooss,, yy ssee mmeettiióó eenn ssuu aappaarrttaammeennttoo.. YYoo nnoo eessttaabbaa eenn aabbssoolluuttoo ssoorrpprreennddiiddoo aall eennccoonnttrraarrlloo eenn ssuu ccaassaa.. PPoorr ssuuppuueessttoo,, ccuuaannddoo uusstteedd eessttáá ttrraabbaajjaannddoo eessttee hheecchhiizzoo eessttáá iinnddeetteeccttaabbllee ee iinnvviissiibbllee.. EEssoo ffuuee ttaann bbiieenn ppoorr llaa ppaazz ddee llaa mmeennttee ddee HHaarroolldd,, ppoorrqquuee lloo eennccoonnttrréé ccoonn uunnaa ddeellggaaddaa yy sseexxyy rruubbiiaa sseennttaaddaa eenn ssuu rrooddiillllaa.. NNoo eessttaabbaa ccoommpplleettaammeennttee vveessttiiddaa,, ppoorr ccuuaallqquuiieerr mmeeddiioo,, ccuuaannddoo lllleegguuéé ppoorr pprriimmeerraa vveezz,, yy mmiieennttrraass mmiirraabbaa ccoonn ffuurriiaa,, HHaarroolldd eexxppeerrttaammeennttee llaa ddeessppoojjóó ddee llaa ppiieell ddee aannttee.. "" EEssoo ffuuee ssuuffiicciieennttee ppaarraa MMaarrggaarreett.. eessccuuppiióó SShhcc eenn llooss ddooss--ccoommeeddoorr,, ccuuaannddoo ccaayyóó aall ddííaa ssiigguuiieennttee aa ssuu ffeecchhaa.. ""EEssttaabbaa ttoottaallmmeennttee aassoommbbrraaddoo ccuuaannddoo yyoo llee ddiijjee eexxaaccttaammeennttee lloo qquuee eessttaabbaa hhaacciieennddoo,,"" ddiijjoo MMaarrggaarreett.. ""ÉÉll ssee ccoollóó lleejjooss ccoonn eell rraabboo eennttrree llaass ppiieerrnnaass.."" EEssttaa pprruueebbaa ddee llaa dduupplliicciiddaadd eessttuuvvoo aa ppuunnttoo ddee MMaarrggaarreett rreettiirraarrssee aa ssuu ccaappaarraazzóónn ddee nnuueevvoo.. SSee pprreegguunnttóó ssii EErrnneessttoo,, ssuu pprreetteennddiieennttee ttrraannqquuiillaa,, ffuuee hhaassttaa ttrruuccooss ssiimmiillaarreess.. UUssaannddoo eell hheecchhiizzoo uunnaa vveezz mmááss,, ssee ddeesslliizzóó iinnvviissiibbllee eenn ssuu ccaassaa.. ""LLoo eennccoonnttrréé sseennttaaddoo ssoolloo aa eessccrriibbiirr ppooeemmaass ssoobbrree mmíí,, ddiicciieennddoo ccóómmoo ééll ccrreeííaa qquuee nnoo eerraa lloo ssuuffiicciieenntteemmeennttee bbuueennoo ppaarraa mmíí"",, ddiijjoo MMaarrggaarreett.. ""HHee eennccoonnttrraaddoo aa ccaabboo,, mmiirraannddoo aa ssuu aallrreeddeeddoorr.. QQuuee eessttaabbaa eessttuuddiiaannddoo mmuucchhoo ppaarraa pprroommoovveerrssee eenn ggeell.. EEssttee hheecchhoo rreepprreesseennttóó ppaarraa ssuuss aauusseenncciiaass,, yy ttooddoo eell ttiieemmppoo qquuee hhaabbííaa ppeennssaaddoo qquuee ééll eessttaabbaa ssaalliieennddoo ccoonn oottrraass cchhiiccaass.."" MMaarrggaarriittaa rreecciibbiióó EErrnneessttoo ccoonn llooss bbrraazzooss aabbiieerrttooss llaa pprróóxxiimmaa vveezz qquuee llllaammóó.. UUssaannddoo ssuu ccoonnoocciimmiieennttoo ddee ssuuss aanntteecceeddeenntteess ee iinntteerriioorr NNGGSS FFeeeellii,, eellllaa ffuuee ccaappaazz ddee ssaaccaarrlloo.. UUnn pprrooffuunnddoo aammoorr ssuurrggiióó eennttrree eellllooss.. ""VVaammooss aa ccaassaarrnnooss mmuuyy pprroonnttoo,, ccuuaannddoo ééll ppaassóó ssuuss eexxáámmeenneess ffiinnaalleess"",, ddiijjoo MMaarrggaarreett.. ""LL''mmssoohhaappppyy yy ppaaccííffiiccoo.. YY yyoo ppooddrrííaa hhaabbeerr hheecchhoo uunnaa mmaallaa eelleecccciióónn ssii uunnoo nnoo ssee hhaabbííaa uuttiilliizzaaddoo eell ooccuullttoo iinntteerriioorr-- PPllaannee--TTrraavveell hheecchhiizzooss.. LLaa ffaallttaa ddee aarrmmoonnííaa AAPPLLAASSTTAAMMIIEENNTTOO--eexxoorrcciizzaarr HHEECCHHIIZZOO EEssttee hheecchhiizzoo eessttáá ddiisseeññaaddoo ppaarraa pprroodduucciirr aarrmmoonnííaa eennttrree llaass ppeerrssoonnaass qquuee eessttáánn eenn ccoonnfflliiccttoo eennttrree ssíí.. QQuuee ppuueeddeenn sseerr uussaaddooss ppaarraa ffiinneess ttaalleess ccoommoo ddeejjaarr ddee ccaassaaddooss ppaarreejjaa ddee ppeelleeaa.. oo pprroommoovveerr llaa mmuuttuuaa aaddmmiirraacciióónn eennttrree uunn jjeeffee yy uunn ttrraabbaajjaaddoorr.. FFuunncciioonnaa mmeejjoorr ccuuaannddoo ssee rreeaalliizzaa ddiissccrreettaammeennttee eenn llaa pprreesseenncciiaa ddee llaass ppeerrssoonnaass aaffeeccttaaddaass.. SSiiéénntteessee ddoonnddee ppuueeddeess vveerr llaass ppaarrtteess eenn ddeessaaccuueerrddoo.. BBuussqquuee eennttrree,, nnoo mmeennooss,, qquuee ccoonn ssuu mmiirraaddaa ddee ccoorrttee aa ttrraavvééss ddee llaass vviibbrraacciioonneess eemmoocciioonnaalleess iinntteerrmmiitteennttee hhaacciiaa aattrrááss yy hhaacciiaa aaddeellaannttee eennttrree eellllooss.. LLuueeggoo,, ccoonn ccaallmmaa qquuee llaass ssiigguuiieenntteess ppaallaabbrraass:: ""EEnn eell NNoommbbrree ssoobbrree ttooddoo nnoommbbrree"" TTrraaiiggoo llaa ppaazz yy llaa aarrmmoonnííaa ttiieennee ccoommoo oobbjjeettiivvoo ""RReeeemmppllaazzaarr llaa gguueerrrraa yy llooss ccoonnfflliiccttooss
 • 33. PPáággiinnaa 3333 ddee 110000 ""CCoonn llaa vviiddaa ccooooppeerraattiivvaa ""QQuuee llaa ddiissccoorrddiiaa sseerr qquueemmaaddoo ppoorr llaass llllaammaass.."" CCoommoo eess ddee rreecciittaarr mmeennttaallmmeennttee eessttaass ppaallaabbrraass,, pprreetteennddeerr qquuee uunnaa lluuzz bbllaannccaa ccllaarraa eessttáá bbrriillllaannddoo,, bbaaññaannddoo eell ppáánniiccoo ppeelleeaannddoo yy uusstteedd mmiissmmoo eenn ssuu eejjee ddee bbrriillllaanntteezz.. RReeppiittaa eell hheecchhiizzoo ssiieemmpprree ccoonnvveenniieennttee,, hhaassttaa qquuee ddee aarrccoo aarrmmoonniioossoo.. ¿¿CCóómmoo IIaann AA.. SSee uuttiilliizzaa eell aappllaassttaammiieennttoo ddeessaarrmmoonnííaa--eexxoorrcciissmmoo HHeecchhiizzoo ppaarraa rroommppeerr eell eessttaannccaammiieennttoo yy ffuuee rreeccoommppeennssaaddoo ccoonn ccrreecceess LLaa vviiddaa nnoo ffuuee ffáácciill ppaarraa IIaann AA.. ÉÉll ttrraabbaajjóó ccoommoo ccoonnsseerrjjee eenn uunnaa ppllaannttaa ddee ffaabbrriiccaacciióónn--cciióónn eenn SSeeaattttllee,, WWaasshhiinnggttoonn.. TTeennííaa uunnaa eessppoossaa yy ccuuaattrroo hhiijjooss,, uunn aappaarrttaammeennttoo ddee aallqquuiilleerr yy uunn ccoocchhee qquuee eessttaabbaa ssuuffrriieennddoo ddee llaa vveejjeezz yy eell aabbaannddoonnoo ddee ccuummpplliirr.. ""SSóólloo ppaarraa mmaanntteenneerrssee aa llaa vvaanngguuaarrddiiaa ff ttoommóó uunn ttrraabbaajjoo ddee lliimmppiieezzaa ppoorr llaa nnoocchhee"",, ddiijjoo IIaann.. ""QQuueerrííaa ddeecciirr qquuee mmii ffaammiilliiaa yy yyoo rraarraa vveezz ssee rreeuunniieerroonn.. PPeerroo eessoo ffuuee vviillmmeennttee mmaanneerraa ddee qquuee ppuuddiieerraa mmaanntteenneerr llaa ccaabbeezzaa ffuueerraa ddeell aagguuaa.."" AAssíí qquuee llaa vviiddaa ddee IIaann eerraa mmoonnóóttoonnoo,, ccoonn aappaarreenntteemmeennttee nnaaddaa eenn eell ffuuttuurroo ppaarraa ccaammbbiiaarrlloo.. HHaabbííaa eessttaaddoo eessttuuddiiaannddoo ddiissttiinnttaass ffoorrmmaass yy mmaanneerraass ddee mmeejjoorraarr ssuu ssuueerrttee yy hhaabbííaa jjuuggaaddoo ccoonn llaa iiddeeaa ddeell aapprreennddiizzaajjee ddee llaa eelleeccttrróónniiccaa.. ""FFuuee uunnaa ccuueessttiióónn ddee ttiieemmppoo"",, ddiijjoo.. ""SSii ssee ttoommóó eell ttiieemmppoo ppaarraa llooss eessttuuddiiooss,, mmee ggaannaann mmeennooss.. PPeennsséé qquuee llaa aaddiicciióónn eenn eell ccoossttoo ddee llaa mmaattrrííccuullaa qquuee hhaann tteenniiddoo ccoonn nnoossoottrrooss pprrooffuunnddaammeennttee eenn ddeeuuddaa ddeennttrroo ddee mmeeddiioo aaññoo.."" AAssíí qquuee IIaann bbuussccaaddoo oottrraass ssoolluucciioonneess.. EEnn ssuu bbúússqquueeddaa,, lleeyyóó vvaarriiooss lliibbrrooss qquuee pprroommeettííaa aalliivviioo iinnmmeeddiiaattoo ddee llooss pprroobblleemmaass.. ""LLaa mmaayyoorrííaa ddee eellllooss eerraann iinnffaannttiilleess"",, ddiijjoo.. ""YYoo nnoo ppooddííaa ccrreeeerr eenn eellllooss.. QQuuee eennccoonnttrréé eenn llaa bbiibblliiootteeccaa hhaabbííaa ssiiddoo iimmpprreessaa eenn eell ssiigglloo 1199 yy qquuee ssuuggiirriióó eell uussoo ddee mmaaggiiaa,, qquuee ttooddoo eell mmuunnddoo ssaabbee eess llaa ssuuppeerrssttiicciióónn.. "" PPooccoo IIaann ddaarrssee ccuueennttaa ddee qquuee iibbaa aa uussaarr llaa mmaaggiiaa ppaarraa aayyuuddaarrssee aa ssíí mmiissmmoo ddaarr uunn ppaassoo eenn llaa vviiddaa.. LLoo qquuee IIaann mmááss ttaarrddee llllaammaaddoo ""MMiillaaggrroo lluunneess"" ccoommeennzzóó ccoommoo uunn ddííaa nnoorrmmaall.. IIbbaa ssoobbrree ssuuss ffuunncciioonneess ddee lliimmppiieezzaa,, ppaassaannddoo ddee uunnaa ooffiicciinnaa aa oottrraa,, yy qquuee hhaabbiittuuaallmmeennttee eennttrróó eenn uunnaa ssaallaa ddee ccoonnffeerreenncciiaass.. ""EEss uunnaa eessppeecciiee ddee ttrraaddiicciióónn eenn llaa ppllaannttaa qquuee nnaaddiiee ccoonnsseerrjjeess aavviissooss"",, ddiijjoo IIaann.. ""LLaa ccúúppuullaa ttiieennee uunnaa ppuullccrriittuudd aabb..xxiitt ccoossaa,, ppoorr lloo qquuee aaddeemmááss ddee tteenneerr llaass ooffiicciinnaass ddee lliimmppiiaarr eenn llaa nnoocchhee,, ttiieenneenn uunn hhoorraarriioo rreegguullaarr ppaarraa mmíí ppaarraa vvaacciiaarr llooss ccuubbooss ddee rreessiidduuooss yy cceenniicceerrooss dduurraannttee llaass hhoorraass ddee ttrraabbaajjoo.. ""AAssíí qquuee aahhíí eessttaabbaa yyoo ttrraannqquuiillaammeennttee eenn llaa lliimmppiieezzaa ddee llaa ssaallaa ddee ccoonnffeerreenncciiaass,, mmiieennttrraass qquuee ccuuaattrroo ddee llooss ddiirreeccttoorreess ddee llaass ffáábbrriiccaass eessttaabbaann ddiissccuuttiieennddoo ccoonn ddooss vviissiittaanntteess qquuee yyoo nnoo ccoonnooccííaa..""
 • 34. PPáággiinnaa 3344 ddee 110000 LLooss vviissiittaanntteess ffuueerroonn ffuunncciioonnaarriiooss ddeell ggoobbiieerrnnoo.. SSii llooss ddiirreeccttoorreess yy llooss hhoommbbrreess ddeell ggoobbiieerrnnoo ppooddrrííaa lllleeggaarr aa uunn aaccuueerrddoo ssoobbrree ssuuss ddiiffeerreenncciiaass,, llaa eemmpprreessaa ggaannaarrííaa uunn ggrraann ccoonnttrraattoo.. PPeerroo llaass ccoonnvveerrssaacciioonneess ssee hhaabbííaann eessttaannccaaddoo.. NNiinngguunnaa ddee llaass ppaarrtteess ppooddííaa eennccoonnttrraarr uunn tteerrrreennoo ccoommúúnn.. ""UUnnoo sseennttííaa llaa tteennssiióónn eenn eell aaiirree,, yy uunnoo ddee llooss eexxttrraannjjeerrooss ssee ppuussoo ddee ppiiee bbrruussccaammeennttee,, rroommppiieennddoo ssuu mmaalleettíínn cceerrrraaddoo.. ÉÉll ddiijjoo::"" SSii eessaa eess ssuu rreessppuueessttaa ffiinnaall,, sseeññoorreess,, ppooddeemmooss ttaammbbiiéénn ddeejjaarr ddee mmaallggaassttaarr nnuueessttrroo ttiieemmppoo.. "" yy llooss ddiirreeccttoorreess mmuurrmmuurróó iinnccóómmooddoo.. "" IIaann ddiijjoo.. ""YYoo hhaabbííaa ooííddoo rruummoorreess ddee uunn ccoonnttrraattoo qquuee iibbaa aa ssaallvvaarr aa llaa ccoommppaaññííaa ddee iirr ddee ffrreennaaddoo yy ssii ffuuee aa llaa qquuiieebbrraa.. EEssttaarrííaa ffuueerraa ddeell ttrraabbaajjoo.."" LLAANN ssee qquueeddóó qquuiieettoo eenn eell ffoonnddoo ddee llaa ssaallaa ccoonn ssuu eessccoobbaa yy pplluummeerroo eenn llaa mmaannoo.. DDee rreeppeennttee.. llaass ppaallaabbrraass ddee llaa ttrriittuurraacciióónn DDiisshhaarrnniioonnyy--EExxoorrcciiss ¬¬ cciióónn HHeecchhiizzoo ccrruuzzóó ppoorr ssuu mmeennttee.. FFuuee uunnoo ddee llooss hheecchhiizzooss qquuee hhaabbííaa lleeííddoo yy ssee bbuurrllóó ddee ddaattooss eenn eell 1199 ssiigglloo.. SSiinn mmaayyoorr rreefflleexxiióónn ssee cceennttrróó ssuu aatteenncciióónn eenn llooss hhoommbbrreess yy rreeppiittiióó llaass ppaallaabbrraass mmeennttaallmmeennttee.. EEll ccaammbbiioo ffuuee aassoommbbrroossoo.. UUnnoo ddee llooss ddiirreeccttoorreess ssoonnrriióó,, hhiizzoo uunnaa oobbsseerrvvaacciióónn ssoobbrree eell ccoommpprroommiissoo,, yy eell hhoommbbrree ddeell ggoobbiieerrnnoo rreellaajjóó yy vvoollvviióó aa sseennttaarrssee.. ""UUnnoo nnoo ppooddííaa ppeerrmmaanneecceerr ppoorr mmááss ttiieemmppoo.."" IIaann ddiijjoo.. ""PPeerroo lllleeggaarroonn aa eessttaarr ddee aaccuueerrddoo--cciióónn mmuuyy pprroonnttoo ddeessppuuééss ddee eessoo.. VVii ssaalliirr ddee llaa ssaallaa,, ttooddaass llaass ssoonnrriissaass yy llaass mmaannooss tteemmbbllaannddoo.. LLaa nnoottiicciiaa rreeccoorrrriióó ccoommoo uunn rreegguueerroo ddee ppóóllvvoorraa"".. EEll ffeelliizz rreessuullttaaddoo ffuuee qquuee,, ccoommoo ppaarrttee ddee llooss nnuueevvooss bbrrootteess ddee llaa pprroossppeerriiddaadd eenn llaa ppllaannttaa,, IIaann rreecciibbiiddoo uunn aauummeennttoo ssuussttaanncciiaall yy ffuuee ccaappaazz ddee rreedduucciirr ssuu ccaarrggaa ddee ttrraabbaajjoo,, ppaarraa eennvvoollvveerr ssuu vviiddaa ccoonnssiiddeerraabblleemmeennttee.. AAhhoorraa eessttáá eennttrreennaannddoo ppaarraa uunnaa ccaarrrreerraa ddee eelleeccttrróónniiccaa,, yy eell ffuuttuurroo ppaarreeccee mmuucchhoo mmááss pprroommeetteeddoorraa ppaarraa ééll yy ssuu ffaammiilliiaa.. ""AAIIII ddee ppeennssaarr eenn uunnaa rriimmaa yyiimmppllee,, -- llaann ddiijjoo.."" eessee hheecchhiizzoo qquuee eess ddee ggrraann aallccaannccee:: uunn uussoo bbaassttaannttee uunn ggoollppee aahhoorraa,, ppaarraa mmaanntteenneerr aa llooss nniiññooss ddee lluucchhaarr yy ppoonneerr ffiinn aa mmii mmaaddrree ppoorr mmaassttiiccaarr llaa oorreejjaa ddee mmii mmuujjeerr ..-- EELL HHEECCHHIIZZOO DDEE RREETTOORRNNOO EESSCCAALLOONNAAMMIIEENNTTOO--MMAALL--aa ssuu--ffuueennttee EEssttee aannttiigguuoo hheecchhiizzoo ssóólloo ppuueeddee sseerr uussaaddoo ppaarraa vveennggaarr llaass lleessiioonneess oo hheerriiddaass qquuee ssee hhaann hheecchhoo aa ttii.. EEssaa eess llaa úúnniiccaa rraazzóónn ppaarraa ttrraabbaajjaarr eessttee hheecchhiizzoo.. SSii lloo uussaa ccoonnttrraa llaass ppeerrssoonnaass qquuee ssee vveenn aaffeeccttaaddaass cceellooss,, oo ssiimmpplleemmeennttee ppoorrqquuee lleess gguussttaa,, qquuee ssee aappaarrttaann ddee llooss eeffeeccttooss ddee eessttee hheecchhiizzoo.. EEssttáá ddiisseeññaaddoo ppaarraa eennvviiaarr llooss eeffeeccttooss ddeell mmaall ddee oojjoo,, NNeeggrroo MMáággiiccoo yy mmaalleeffiicciiooss hhaacciiaa aattrrááss aa llaa ppeerrssoonnaa qquuee llooss eessttáá ddeessttiinnaaddoo aa uusstteedd.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa aa uusstteedd eennttoonncceess vvaa aa ppaassaarr ccoonn eell rreemmiitteennttee eenn ssuu lluuggaarr.. TTrraabbaajjoo ccuuaannddoo llaa LLuunnaa eess ddiivveerrttiiddoo.. TToommaarr uunnaa mmaannzzaannaa yy uunn ccuucchhiilllloo aaffiillaaddoo yy ccoollooccaarrllooss eenn uunnaa ttaabbllaa eenn ccaaddaa llaaddoo ddee uunnaa vveellaa.. EEll ccuucchhiilllloo ddeebbee eessttaarr eenn eell ddeerreecchhoo yy llaa mmaannzzaannaa ddee llaa iizzqquuiieerrddaa.. UUnnaa vveellaa bbllaannccaa oorrddiinnaarriiaa vvaa aa hhaacceerr,, ccaabbaaññaa ppuueeddee aaggrreeggaarr uunn mmaayyoorr ppooddeerr aa llaa oorrttooggrraaffííaa,, ssii ssee uuttiilliizzaa uunn mmaarrrróónn..
 • 35. PPáággiinnaa 3355 ddee 110000 SSeennttaarrssee aa llaa mmeessaa yy ccoonncceennttrraarrssee eenn llaa ppeerrssoonnaa qquuee ttee eessttáá eemmbbrruujjaammiieennttoo aa mmeeddiiddaa qquuee llaa lluuzz ddee llaa vveellaa.. DDii:: ""GGaaddrriieell,, yyoo ttee llllaammee.."" PPrroonnuunncciiaa ssuu nnoommbbrree ""GGaahh--ttii--AAllee.."" hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn llaa pprriimmeerraa ssííllaabbaa.. RReeccooggee eell ccuucchhiilllloo yy ccoorrttaarr llaa mmaannzzaannaa ppoorr llaa mmiittaadd ccoonn uunn ttrraazzoo ffiirrmmee.. ddiicciieennddoo:: ""AA mmeeddiiddaa qquuee eessttee ffrruuttoo eess ccoorrttaaddoo eenn ddooss,, ppoorr lloo qquuee sseerráá ssuu rreeggrreessoo ppaarraa eell mmaall.."" DDiiggaa eell nnoommbbrree ddee ssuu ttoorrttuurraaddoorr ccoommoo aa ccoonnttiinnuuaacciióónn,, aappaagguuee llaa vveellaa.. CCoommeerr uunn ppooccoo ddee ccaaddaa ppeeddaazzoo ddee llaa mmaannzzaannaa.. lluueeggoo eenntteerrrraarr llaass ppiieezzaass ddee llaa bbaassee,, yyaa sseeaa eenn ssuu jjaarrddíínn oo eenn llaa ttiieerrrraa ddee uunnaa mmaacceettaa.. LLff yyoouu nnoo ttiieenneenn nnii,, ttiirraarr eell cceennttrroo aa llaa bbaassuurraa.. AA mmeeddiiddaa qquuee ddiissppoonneerr ddee llaa bbaassee,, ppoorr eejjeemmpplloo:: ""LLooss ttoorrmmeennttooss ddee sseerr eennvviiaaddoo aa mmíí aahhoorraa vvoollvveerréé mmááss aaddeellaannttee......"" ((UUnnaa vveezz mmááss ddeecciirr eell nnoommbbrree ddee ssuu vveerrdduuggoo..)) CCoommoo eell nnúúcclleeoo ssee ppuuddrree,, ssuu eenneemmiiggoo llaa ccoorrtteezzaa qquuee eell mmaall MMaaggiiaa eessttáá ssiieennddoo ddiirriiggiiddaa ddiirreeccttaammeennttee aa ééll ooaa eellllaa.. QQuuee sseeaa ddiissffrruuttaaddoo!! PPaarrttee 0055:: TTrreess HHeecchhiizzooss ppeerrssoonnaall aa ccaammbbiiaarr ssuuss rreellaacciioonneess ppaarraa eell mmeejjoorr EELL HHEECCHHIIZZOO DDEE NNUUEEVVAA OOPPOOSSIICCIIÓÓNN--VVeettee AAqquuíí tteenneemmooss uunn hheecchhiizzoo qquuee ddeerrrriibbaa llaass ooppoossiicciioonneess ggeenneerraalleess.. ssii ttuu vviiddaa nnoo ssiigguuee aaddeellaannttee ttaall yy ccoommoo uusstteedd ddeesseeaarrííaa.. ssiinn eemmbbaarrggoo,, nnoo ssee ppuueeddee ppoonneerr eell ddeeddoo eenn lloo qquuee eessttáá mmaall oo qquuee eessttáá ddee ppiiee eenn ssuu ccaammiinnoo,, eessttee hheecchhiizzoo yy ppuueeddee aabbrriirr aavveenniiddaass ssoorrpprreennddeennttee ppaarraa uusstteedd.. EEnn llaa nnoocchhee ddee llaa LLuunnaa NNuueevvaa,, bbaarrrreerr ddeebbaajjoo oo aallrreeddeeddoorr ddee ssuu ccaammaa yy rreeccooggeerr ppoollvvoo LLuuttee.. CCoollooqquuee ccoonn ccuuiiddaaddoo eenn eell cceennttrroo ddee uunn ppeeddaazzoo ddee ppaappeell bbllaannccoo nnoorrmmaall eenn uunnaa mmeessaa ddoonnddee uunnaa vveellaa aarrddiieennddoo AAppaaggaa aaiill oottrraass lluucceess.. SSeennttaarrssee aa llaa mmeessaa yy mmiirraarr llaa llllaammaa ddee llaa vveellaa.. EEnn ssiilleenncciioo ddeecciirr ((oo ppeennssaarr)):: ""DDaaddoo qquuee eessttaa vveellaa ssee qquueemmaa""AA mmeeddiiddaa qquuee eessttee ppllaanneettaa ggiirraa ""AA mmeeddiiddaa qquuee eell ppoollvvoo ssee ddiissppeerrssaa"" MMii aaññiiccooss ooppoossiicciioonneess "".. AAll tteerrmmiinnaarr ddiicciieennddoo qquuee llaa hhuummeeddaadd rreellaattiivvaa}} mmíí,, rreeccooggeerr ccuuiiddaaddoossaammeennttee eell ppaappeell yy ssooppllaarr eell ppoollvvoo ffuueerraa ddee uunnaa vveennttaannaa aabbiieerrttaa.. CCiieerrrree llaa vveennttaannaa,, vvuueellvvee aa ttuu aassiieennttoo aa llaa mmeessaa,, mmiirraa aa llaa llllaammaa ddee nnuueevvoo yy ddeecciirr::
 • 36. PPáággiinnaa 3366 ddee 110000 ""CCaaddaa ddííaa sseerráá mmaaññaannaa "" CCoonn uunnaa rrrroouuttiillee iiddoo.. ""AA mmeeddiiddaa qquuee ssee ddeessvvaanneeccee llaa llllaammaa"" MMiiss pprroobblleemmaass ddee llaa mmiissmmaa.. "" AAll lllleeggaarr aa llaa ppaallaabbrraa ""mmiissmmoo"" ggoollppee llaa vveellaa.. SSiiéénntteessee uunn mmoommeennttoo eenn llaa ffuueerrzzaa aanntteess ddee eenncceennddeerr nniinngguunnaa lluuzz.. RReeppiittaa eessttee hheecchhiizzoo ccuuaannddoo ssee ssiieennttaa ww iinncclliinnaaddooss.. 7788 DDiissccrreettoo yy TTiimmiiddoo,, PPaattrriicckk 00.. FFuuii uunnoo ddee LLaa CCiimmaa DDee SSuu PPrrooffeessiióónn ddeessppuueess ddee rreeaalliizzaarr EEll hheecchhiizzoo NNuueevvaa OOppoossiicciióónn--VVeettee PPaattrriicckk 00.. SSiieemmpprree hhaabbiiaa SSIIDDOO MMuuyy TTiimmiiddaa yy rreettrraaííddaa ppáárrrraaffoo HHAACCEERR ccuuaallqquuiieerr GGrraann IImmpprreessiióónn eenn EEll MMuunnddoo.. TTeenniiaa bbuueennaass iiddeeaass,, aammbbiicciioonneess GGrraannddeess,, cchhoozzaa QQuuee llee ffaallttaabbaa EEll eemmppuujjee ppáárrrr ppoonneerrllaass eenn ffuunncciioonnaammiieennttoo.. ""SSii AAllgguuiieenn mmee mmiirraabbaa ttoorrcciiddoo,, mmee eennccooggeenn yy ddeessaappaarreecceenn eenn eell iinntteerriioorr eell.."" DDIIJJOO.. ""MMee hhiizzóó tteennssaa yy aammaarrggaa eennoojjaaddoo--aa mmii mmiissmmoo ppáárrrraaffoo hhaacckkeeaarr AAbbaajjoo.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, nnoo hhaabbiiaa nnaaddaa QQuuee YYoo PPuuddiieerraa HHAACCEERR aall rreessppeeccttoo.."" DDoolloorreess ddee eessttoommaaggoo ssíí MMééddiiccoo PPaattrriicckk aall.. uullcceerraass eenn llaa tteennssiióónn ssíí DDiiaaggnnoossttiiccaa.. PPaattrriicckk eemmppeezzoo uunnaa DDeemmaassiiaaddoo FFuummaarr,, YY QQuuee ddeevveellooppmmeenntt UUnnaa ttooss sseeccaa.. PPooccoo aa ppooccoo ssíí ssee ccoonnvviirrttiioo eenn mmaall hhuummoorr,, CCaaddaa VVeezz MMááss.. ""YYoo eessttaabbaa TTrraabbaajjaannddoo ddee ccoommoo VVeennddeeddoorr ddee ccaafféé ddee LLaa MMááqquuiinnaa.."" DDIIJJOO.. ""LLaass NNuueevvaass CCuueennttaass wweerree PPooccooss eemmpprreessaarriiooss yy DDiissttaanntteess SSíí.. NNaaddiiee qquueerriiaa HHAACCEERR FFrreennttee aa LLaass ssiibbiillaanncciiaass.. CChhiiccoo ffrruunncciieennddoo EEll CCeennoo,, mmaallhhuummoorraaddoo mmee hhaabbiiaa ccoonnvveerrttiiddoo.. ""YYoo eessttaabbaa eennccaabbeezzaaddaa PPoorr UUnnaa VViiddaa CCoorrttaa ddee llaa ddiisseeaassee,, yy EEll ddoolloorr ddee llaa ffrruussttrraacciióónn ssiinn sseerrvviicciiooss UUNNOO ppooddrriiaa sswwiittcchh"".. EEnn eessccaarrcchhaa SSuu RREEPPUUEESSTTOO eenn ssoolliittaarriioo,, PPaattrriicckk iinnvveennttaarriiooss yy ppaatteennttóó ssiinn AAppaarraattoo QQuuee ppooddrriiaa mmeejjoorraarr rraaddiiccaallmmeennttee LLaass MMááqquuiinnaass FFUUEE llaa IInnssttaallaacciióónn yy MMaanntteenniimmiieennttoo.. ""LLee ccoossttaarrííaa DDiinneerroo aall eessttiilloo ddee HHeerrrraammiieennttaa yy HHAACCEERR.. PPeerroo EEll AAhhoorrrroo uunn llaarrggoo PPllaazzoo sseerriiaann iinnmmeennssaass.."" DDIIJJOO.. ""TTooddaass LLaass TTuuvvee vveennddeeddoorr QQuuee eerraa HHaacceerr llaa iiddeeaa ddee uunnaa jjeeffeess mmaall,, yy yyoo eessttaarriiaa HHeecchhoo PPaarraa LLaa VViiddaa eenn eell PPaaggoo ddee RReeggaallííaass.."" SSuu ffaalllliiddoo PPaattrriicckk GGrraann OOppoorrttuunniiddaadd.. RReeccooppiillaacciióónn ddee SSuu vvaalloorr eess ddee ccoonnjjuunnttoo,, TTrraattoo ddee pprreesseennttaarr SSuu iinnvveennttaarriiooss ddee LLooss ggeerreenntteess ddee SSuu EEmmpprreessaa.. SSuu ttiimmiiddeezz llee hhiizzóó DDeecciirr LLaass CCoossaass mmaall.. ""CCoommoo uunn iiddiioottaa ccoommeennccee HHaabbllaannddoo ddee llooss ccoossttooss"" DDIIJJOO.. ''''EEssee FFUUEE GGRRAANN eerrrroorr ddee llaass NNaacciioonneess UUnniiddaass.. LLooss ggeerreenntteess nnoo QQuuiieerreenn OOíírr HHaabbllaarr ddee ggaassttaarr DDiinneerroo eexxttrraa.. DDeebbeerriiaa HHaabbeerr eemmppeezzaaddoo mmoossttrraarrlleess PPoorr LLoo QQuuee ssíí aahhoorrrraarrííaa..
 • 37. PPáággiinnaa 3377 ddee 110000 PPaattrriicckk SSUUSS CCoonnffiioo pprroobblleemmááttiiccaa uunn ssuu hheerrmmaannaa PPoorr QQuuee llaa nnoocchhee.. EEllllaa llee DDIIJJOO QQuuee GGuuaarrddaarr ssiilleenncciioo yy eessccuucchhaarr AA EEllllaa,, aauunnqquuee EEll PPeennssoo QQuuee llee eessttaabbaa eennttrreeggaannddoo UUnnaa LLíínneeaa ddee llaa BBaassuurraa.. ""SSii EEsstteebbaann ddee CCoonn UUsstteedd aaccuueerrddoo,, ''eennttoonncceess'' UUsstteedd nnoo ssaalleenn.. TTee tteerrmmiinnaarr QQuuee ppuueeddaann DDeemmoossttrraacciioonn ssuu,, ¿¿nnoo??"" DDIIJJOO.. ""SSppiirryy llaa NNuueevvaa OOppoossiicciióónn HHeecchhiizzooss CCoonn--VVeettee yy vveerr QQuuéé PPaassaa.. SSéé QQuuee UUsstteedd nnoo TTIIEENNEE ssiinn ggrraannoo ddee ffee eenn AAEESS CCoossaass EExxcceennttrriiccaa,, ccaabbaaññaa ddééjjaammee ddeecciirrttee QQuuee FFuunncciioonnaa"".. MMee ttoommóó uunn ttiieemmppoo ppaarraa ccoonnvveenncceerr aa PPaattrriicckk,, ppeerroo ccuuaannddoo ssee eenntteerróó ddee qquuee ppooddííaa rreeaalliizzaarr eell hheecchhiizzoo eenn pprriivvaaddoo,, ddee mmaallaa ggaannaa ssee ccoommpprroommeettiióó aa iinntteennttaarrlloo.. UUnnaa sseemmaannaa ddeessppuuééss,, PPaattrriicckk eessttaabbaa lliissttoo ppaarraa pprreesseennttaarr ssuu nnuueevvoo ppllaann.. TTrraass eell ffiiaassccoo aanntteerriioorr,, ssee eessppeerraa ccoonnsseegguuiirr llaa ooppoossiicciióónn aaúúnn mmááss ddee ssuuss jjeeffeess.. ""FFuuee!! SSiieemmpprree mmaall"",, ddiijjoo,, ""LLooss ddiirreeccttoorreess mmee rreecciibbiióó aammaabblleemmeennttee yy eessccuucchhóó ssiinn iinntteerrrruummppiirr.. EEssoo mmee ddiioo ccoonnffiiaannzzaa,, yy ppoorr eell ttiieemmppoo qquuee ffuuee aa ttrraavvééss ppeennsséé qquuee iibbaann aa aappllaauuddiirr.."" AA ppaarrttiirr ddee eennttoonncceess,, PPaattrriicckk eessttaabbaa eenn ssuu ccaammiinnoo hhaacciiaa aarrrriibbaa.. LLaa iinnvveenncciióónn ffuuee pprroodduucciiddaa,, iinnssttaallaaddoo,, yy llaass ggaannaanncciiaass ccrreecciieerroonn aa lloo llaarrggoo ddee eeqquuiilliibbrriioo ccoonn PPaattrriicciioo bbaannccoo--cciióónn--yy ffuuee pprroommoovviiddoo aa ggeerreennttee ddee áárreeaa ppaarraa ssuuppeerrvviissaarr ssuu iinnvveenncciióónn.. ""MMii úúllcceerraass ssee hhaann iiddoo,, eessttooyy ffeelliizz yy ccoonntteennttoo"",, ddiijjoo.. ""YYoo ttrraabbaajjoo mmeennooss hhoorraass ddee mmuucchhoo mmááss ddiinneerroo.. MMee hhee eennttrreeggaaddoo aa uunn eeqquuiippoo ddee ssoonniiddoo ¬¬ qquuaaddrroo ffóónniiccaa,, uunn nnuueevvoo ccoocchhee,, uunn tteelleevviissoorr aa ccoolloorr,, uunnaa nnuueevvaa ccaassaa,, ttooddoo lloo ddeemmááss.. ""PPoorr ssuuppuueessttoo.. UUnn ttoott ddee nnuueevvooss aammiiggooss hhaann vveenniiddoo aa mmii mmaanneerraa aahhoorraa qquuee nnoo ssooyy uunn ppeerrrroo ttaann hhoossccoo.. EEvvaa rreecciieenntteemmeennttee lllleeggaaddoo ccoommpprroommeettiiddoo ccoonn uunnaa mmuujjeerr hheerrmmoossaa.. LLaa vviiddaa eess mmuuyy dduullccee.. SSiiggoo ttiimmiiddoo ccuuaannddoo llaa ggeennttee mmee ooppoonneenn,, ppeerroo ssii hhaayy aallgguunnaa ssiiggnnoo ddee qquuee,, yyoo ttrraabbaajjoo ddee llaa NNuueevvaa OOppoossiicciióónn--VVeettee ccoonn hheecchhiizzooss,, yy ttooddoo eessttáá bbiieenn oottrraa vveezz.. "" LLaa rruuppttuurraa ddee aassoocciiaacciioonneess IINNTTEERRRRUUPPCCIIÓÓNN DDEE UUNN HHEECCHHIIZZOO EEssttee hheecchhiizzoo ppooccoo vviiggoorroossaa eess úúttiill ppaarraa rroommppeerr llaass aalliiaannzzaass iinnddeesseeaabblleess.. TTaall vveezz uusstteedd nnoo aapprruueebbaa ddee uunnoo ddee llooss aammiiggooss ddee ssuuss hhiijjooss:: eess ppoossiibbllee qquuee eell aammoorr ddee ssuu vviiddaa ssee ddeeddiiccaa aa uunn rriivvaall yy uusstteedd ssiieennttee qquuee ddeebbee sseeppaarraarrllooss,, oo qquuiizzáá llaa iinntteerrrruuppcciióónn ddee uunnaa aassoocciiaacciióónn ddee nneeggoocciiooss ppuueeddee ppaarreecceerr qquuee llee ooffrreecceenn vveennttaajjaass NNoottaa mmooddoo ddee mmaattrriimmoonniiooss aanntteess ddee qquuee eell ppooddeerr ddee DDiiooss hhaaccee // aall mmáággiiccoo bbaannddaass qquuee eessttáánn mmuuyy mmaall aa mmeennooss qquuee aammbbaass ppaarrtteess eessttáánn ddee aaccuueerrddoo llaa rroottuurraa ddee llooss mmiissmmooss.. TTrraattaannddoo ddee rroommppeerr uunn mmaattrriimmoonniioo eexxiisstteennttee ddee MMaaggiicc eess eell RROOII cceerrccaa MMOO iimmppoossiibbllee.. eess ppeelliiggrroossoo.. OObbtteenneerr iimmáággeenneess ddee llaass ppaarrtteess ddeesseeaa sseeppaarraarr.. SSii eessttáánn jjuunnttooss eenn uunnaa mmiissmmaa iimmaaggeenn,, ttaannttoo mmeejjoorr.. ssii ttiieennee ddooss iimmáággeenneess ppoorr sseeppaarraaddoo,, llooss ppuussoo aall llaaddoo ddeell oottrroo yy ffiijjaarrllooss ccoonn cciinnttaa aaddhheessiivvaa ttrraannssppaarreennttee.. SSii ssoonn iinnccaappaacceess ddee oobbtteenneerr iimmáággeenneess,, ddiibbuujjaarr uunn bboocceettoo ddee eellllooss eenn eell ppaappeell.. NNoo iimmppoorrttaa ssii uusstteedd eess uunnaa aarrttiissttaa:: ssóólloo eerreess
 • 38. PPáággiinnaa 3388 ddee 110000 •• •• •• == 11 •• MMmmiillll--__ vvaammooss aa vveerr llooss bboocceettooss,, yy qquuee ssoonn ccoonnsscciieenntteess ddee lloo qquuee llaass iimmáággeenneess ssee ssuuppoonnee qquuee rreepprreesseennttaann.. PPaarraa iiddeennttiiffiiccaarr mmeejjoorr llooss ddiibbuujjooss,, eessccrriibbiirr llooss nnoommbbrreess ddee llaass ppeerrssoonnaass eenn ssuuss ddiibbuujjooss ddee eellllooss.. DDooss ddííaass ddeessppuuééss ddee llaa lluunnaa lllleennaa,, aall aattaarrddeecceerr,, ssee ssiieennttaa mmiirraannddoo hhaacciiaa eell ooeessttee ccoonn llooss ccuuaaddrrooss ddee iimmaaggeenn ttoorr)) eenn uunnaa mmeessaa ffrreennttee aa uusstteedd,, jjuunnttoo ccoonn uunn ppaarr ddee ttiijjeerraass.. MMaanntteennggaa llaass ttiijjeerraass cceerrrraaddaass,, aappuunnttaa hhaacciiaa aarrrriibbaa,, eenn ffrreennttee ddee ssuu ppeecchhoo ccoonn llaa mmaannoo ddeerreecchhaa.. DDii:: ""EEssttaass hhoojjaass eessttáánn jjuunnttooss ccoommoo ssoonn.... yy.... ((AAqquuíí,, ddiicceenn llooss nnoommbbrreess ddee llaass ppeerrssoonnaass iinnvvoolluuccrraaddaass eenn llaa aassoocciiaacciióónn qquuee ddeesseeaa ppiieerrddee rroottoo)).. AAbbrriirr llaass ttiijjeerraass.. zzaannccooss ccoonn llooss ppuunnttooss hhaacciiaa aarrrriibbaa,, yy ddeecciirr;; ""EEssttaass lláámmiinnaass ssee sseeppaarraann,, ccoommoo ssee...... yy ((ddee nnuueevvoo,, eell nnoommbbrree ddeell ppuueebblloo)).. AAhhoorraa ccoorrttee llaa ffoottooggrraaffííaa ((ss)) oo eell ddiibbuujjoo eenn ddooss ppiieezzaass sseeppaarraaddaass,, ppaarraa qquuee llaa ggeennttee ssee mmuueessttrraa ssee rroommppeenn.. LLaannzzaa uunnaa ssoollaa ppiieezzaa eenn ccaaddaa hhoojjaa oo llaass ttiijjeerraass.. MMaanntteennggaa llaass ttiijjeerraass ccoonn llaass ddooss mmaannooss,, aappuunnttaa hhaacciiaa aarrrriibbaa.. ccoonn llaass ffoottooss eemmppaallaaddoo eenn eellllooss.. DDii:: ""RReeccoorrttee.. CCoorrttaarr eenn ppeeddaazzooss.. ""RReeccoorrttee eenncciimmaa yy ppoorr ddeebbaajjoo.. ""BBrrookkeenn eessttooss ssoocciiooss ddeebbeerráánn sseerr"" CCoonn mmoottiivvoo ddee llaass ppootteenncciiaass ddee llooss TTrreess.. TToommee llooss ppeeddaazzooss ddee llaa ffoottooggrraaffííaa oo eell ppaappeell,, ddeesslliiccee llooss llooggeetthheerr yy ccoorrttaarrllooss eenn ttrreess ooccaassiioonneess.. CCaaííddaa ddee aallgguunnaass ddee llaass ppiieezzaass eenn eell ssuueelloo aa ssuu ppeennaacchhoo yy eell rreessttoo ddee llaa ddeerreecchhaa.. DDii:: ""SSuunn ssee hhuunnddeenn ppoorr ddeebbaajjoo ddeell bboorrddee ""LLuunnaa mmeenngguuaannttee hhaacckk ppaarraa aatteennuuaarr,, ""ggiirraarr llaass rruueeddaass CCóóssmmiiccoo ddee ppeennssaammiieennttoo,,"" LLaa ccooooppeerraacciióónn ssee ddeessvvaanneecceenn eenn llaa nnaaddaa.. "" PPóónnggaassee ddee ppiiee.. rreeccooggeerr llooss ppeeddaazzooss ddee llaa iimmaaggeenn yy ttiirraarrllooss aa llaa bbaassuurraa.. DDeerrooggaacciióónn ddee llaa oorrttooggrraaffííaa eenn ccuuaallqquuiieerr nnoocchhee ccóómmooddaa,, mmiieennttrraass qquuee llaa LLuunnaa eessttáá lllloorraannddoo ddee FFuullll hhaacciiaa NNuueevvaa.. EELL PPOODDEERROOSSOO HHEECCHHIIZZOO DDEE CCOONNFFUUNNDDIIRR AA LLOOSS AATTAACCAANNTTEESS SSii uusstteedd ttiieennee ggeennttee qquuee eessttáá hhaacciieennddoo ssuu vviiddaa iinnccóómmooddaa ppoorr ccaauussaass aajjeennaass aa ssuu ccuueennttaa,, aa ccoonnttiinnuuaacciióónn,, eessttee hheecchhiizzoo ddee ccoonnffuussiióónn eenn llaa mmeennttee ddee ssuuss eenneemmiiggooss yy ssuuss aattaaqquueess ssee ppiieerrddee llaa ddiirreecccciióónn yy llaa ffuueerrzzaa..
 • 39. PPáággiinnaa 3399 ddee 110000 TToommee uunn ppeeddaazzoo ddee ccuueerrddaa aallrreeddeeddoorr ddee 1122 ppuullggaaddaass ddee llaarrggoo.. CCoollggaarrllaa aa llaa iinntteemmppeerriiee dduurraannttee 2244 hhoorraass.. SSii eessttáá aa llaa vviissttaa ddee ssuuss eenneemmiiggooss aa mmeeddiiddaa qquuee ppaassaann ppoorr,, ttaannttoo mmeejjoorr.. AA llaass 88 ppmm eenn uunnaa nnoocchhee ccóómmooddaa,, ssee ssiieennttaa ssoolloo,, ssee eennffrreennttaa--lloo mmááss cceerrccaa qquuee uusstteedd ppuueeddee jjuuzzggaarr-- hhaacciiaa llaa rreessiiddeenncciiaa ddee ssuu pprriinncciippaall eenneemmiiggoo oo eenn llaa ssaallaa.. HHaaggaa uunn nnuuddoo cceerrccaa ddee llaa ffiinnaall ddee llaa ccaaddeennaa,, yy ddeecciirr:: ""EEnnllaazzaarr yy ggiirroo:: ggiirroo yy ssee uunneenn,, ""EEssttee nnuuddoo eennttrraarráá eenn eellllaa eessttaa llaa mmeennttee)).."" RReeppiittaa eessttee aa llaass 99 ppmm yy 1100 ppmm,, uunn nnuuddoo nnuueevvoo ccaaddaa vveezz.. PPoonnggaa llaa ccaaddeennaa ffuueerraa ddee nnuueevvoo.. LLlleevvaarr aa ccaabboo eell hheecchhiizzoo ddee llaa nnoocchhee ssiigguuiieennttee aa llaa mmiissmmaa hhoorraa.. LLaa ccaaddeennaa ddee aahhoorraa ccoonnttaarráá ccoonn sseeiiss nnuuddooss eenn eell mmiissmmoo.. EEnn llaa nnoocchhee ssiigguuiieennttee,, eemmppaattee aa ttrreess nnuuddooss mmááss eenn eell mmiissmmoo hhoorraarriioo,, rreecciittaannddoo llaa ccooppllaa ccoommoo aanntteess.. CCuuaannddoo hhaayyaa aattaaddoo eell nnuuddoo nnoovveennoo,, aattee llooss ddooss eexxttrreemmooss ddee llaa ccaaddeennaa eenn ccoonnjjuunnttoo.. TToommee eell llaazzoo ttrreennzzaaddoo aa uunnaa vveennttaannaa yy ttiirraarr hhaacciiaa ffuueerraa,, ddiicciieennddoo:: ""eennttrreellaazzaaddooss yy aattaaddooss;; aattaaddoo yy ttoorrcciiddoo.."" LLooss ppeennssaammiieennttooss ssoonn ttoorrcciiddooss eenn eellllaa ((ssuu)) mmeennttee.. ""CCoommoo eessttee ttrraabbaalleenngguuaass ssee ppuuddrree,, ""SSeerráá eellllaa ((ssuu)) rraazzóónn ppiieerrddee ssuu ddoommiinniioo.."" UUsstteedd,, ppoorr ssuuppuueessttoo,, hhaann eessttaaddoo uuttiilliizzaannddoo eell pprroonnoommbbrree aapprrooppiiaaddoo ccuuaannddoo llaass rriimmaass ddeecciirr ""eellllaa"" oo ""ssuu"".. UUnnaa vveezz qquuee hhaayyaa ttrraabbaajjaaddoo eell hheecchhiizzoo ddee ssuu pprriinncciippaall eenneemmiiggoo,, qquuee ffuunncciioonnee ddee nnuueevvoo eell mmeennoorr eenneemmiiggooss.. EEllllaa ccoonnffuunnddiiddoo ssuuss ffaammiilliiaarreess mmeennttiirraa rreeaalliizzaannddoo eell hheecchhiizzoo ppooddeerroossoo aattaaccaanntteess--CCoonnffuussiióónn LLoo úúnniiccoo vviiuuddaa FFrreeddaa II.. qquueerrííaa eerraa ppaazz yy ttrraannqquuiilliiddaadd eenn ssuu ppeeqquueeññaa ccaassaa eenn VViirrggiinniiaa.. EEnn ssuu vveejjeezz,, eellllaa vviivviióó uunnaa vviiddaa ffrruuggaall,, tteennddiieennddoo aa ssuu ppeeqquueeññoo jjaarrddíínn.. yy ddiissffrruuttaarr ddee llooss rreeccuueerrddooss ffeelliicceess ddeell ppaassaaddoo.. PPiiddiieennddoo aa llooss ccoonnoocciimmiieennttooss qquuee hhaabbííaa ppaassaaddoo aa ssuu aabbuueellaa aa eellllaa,, FFrreeddaa rreeaalliizzaa eell PPooddeerroossoo aattaaccaanntteess--CCoonnffuussiióónn ccoonn hheecchhiizzooss.. ""MMii ccaassaa eessttaabbaa eenn ssiilleenncciioo oottrraa vveezz ccaassii aa llaa vveezz.."" FFrreeddaa rreellaacciioonnaaddooss.. ""EEmmppeeccéé aa ooíírr nnoottiicciiaass ddee AAnnnniiee yy JJaakkee.. SSee ccoommppoorrttaa ddee ffoorrmmaa eexxttrraaññaa yy nnoo tteennííaa ttiieemmppoo ppaarraa aaccoossaarr aa ccaauussaa ddee ssuuss pprrooppiiooss pprroobblleemmaass.."" JJaakkee ppeerrddiióó ssuu pprriimmeerr ttrraabbaajjoo,, yyaa qquuee ssee vvoollvviióó aaddiiccttoo aall rroonn.. AAnnnniiee,, qquuee hhaabbííaa eessttaaddoo ttrraabbaajjaannddoo ccoommoo vveennddeeddoorr eenn uunnaa ttiieennddaa ddee aabbaarrrrootteess,, ffuuee ddeessppeeddiiddoo ddeessppuuééss ddee qquuee eellllaa pprroonnttoo ddeessccuubbrriióó qquuee nnoo ppuuddoo ssuummaarr ccoolluummnnaass ddee cciiffrraass ccoorrrreeccttaammeennttee.. AA ccoonnttiinnuuaacciióónn,, llooss ddooss ddee eellllooss ffuueerroonn ddeessaalloojjaaddooss ddee ssuu aappaarrttaammeennttoo aa ccaauussaa ddee ssuuss ddiissppuuttaass yy ppeelleeaass..
 • 40. PPáággiinnaa 4400 ddee 110000 ""SSii nnoo hhuubbiieerraa ssiiddoo ttaann hhoossttiill hhaacciiaa mmíí,, yyoo ppooddrrííaa hhaabbeerr sseennttiiddoo lláássttiimmaa ppoorr eellllooss"",, ddiijjoo FFrreeddaa,, ""NNaaddaa ddee lloo qquuee hhiizzoo ffuuee aa llaa ddeerreecchhaa.. JJaakkee eeddaadd rrááppiiddaammeennttee yy ppooddrrííaa sseerr vviissttoo ppoorr llaa cciiuuddaadd aarrrraassttrraannddoo llooss ppiieess mmuurrmmuurraannddoo eenn vveerrdduuggooss iinnvviissiibblleess.. AAnnnniiee nnoo eerraa mmeejjoorr --ssee vvoollvviióó ppaarraannooiiccoo yy ddeecciiddiióó qquuee ttooddoo eell mmuunnddoo ccoonnoocciióó eessttaabbaa ttrraattaannddoo ddee eennvveenneennaarrllaa.. ""CCoonn eell ttiieemmppoo llaass aauuttoorriiddaaddeess eennttrróó iinn LLooss ddooss ddee eellllooss nnoo ttiieennee eell ttrraattaammiieennttoo qquuee hhaabbííaa iinntteennttaaddoo ppoonneerr eenn mmíí.. LLoo úúllttiimmoo qquuee ssuuppee ddee eellllooss,, qquuee ffuueerroonn cceerrrraaddooss lleejjooss ddee llaa ssoocciieeddaadd eenn uunn mmaanniiccoommiioo.."" FFrreeddaa vviivvee ppaaccííffiiccaammeennttee ddee nnuueevvoo aahhoorraa yy ddiissffrruuttaa ddee ssuu eexxiisstteenncciiaa aarrmmoonniioossaa.. ""YY ssii aallgguuiieenn mmááss eevveerrggeettss llaa iiddeeaa ddee mmoolleessttaarrmmee"",, ddiijjoo,, ""IIssllaa ddeell PPrríínncciippee EEdduuaarrddoo uuttiilliizzaarr eell PPooddeerroossoo aattaaccaanntteess--CCoonnffuussiióónn ccoonn hheecchhiizzooss.. EEssoo vvaa aa aarrrreeggllaarr eellllooss.."" PPaarrttee 66:: CCiinnccoo hheecchhiizzooss úúttiilleess ppaarraa aayyuuddaarrllee eenn ssuu ttrraabbaajjoo oo rreellaacciioonneess EELL HHEECCHHIIZZOO DDEE IINNMMEEDDIIAATTOO ÉÉXXIITTOO DDEELL NNEEGGOOCCIIOO,, TToommaarr ttrreess cceennttaavvooss iinnddiivviidduuaalleess yy eennvvoollvveerrllaass eenn uunn ppaaññoo,, ddiicciieennddoo:: ""DDiinneerroo,, ddiinneerroo,, vvaammooss aa vveerr ""SSuuss ffaaccuullttaaddeess ssee ddeerriivvaann ddee qquuee aa mmíí.."" CCoollooqquuee llaass mmoonneeddaass ssoobbrree uunnaa mmeessaa yy eexxtteennddeerr ssuu mmaannoo ppoorr eenncciimmaa ddee llaa eessccrriittuurraa:: eell ddoobbllaaddiilllloo,, llooss ddeeddooss,, llaa ppaallmmaa hhaacciiaa aabbaajjoo.. CCiieerrrraa llooss oojjooss yy lluueeggoo ppuunnttoo eell ddeeddoo íínnddiiccee ddee llaa mmiissmmaa mmaannoo yy eessccrriibbiirr uunn ssiiggnnoo ddee ddóóllaarr ggrraannddeess ttrreess vveecceess eenn eell aaiirree ddeellaannttee ddee uusstteedd.. DDii:: ""BBaaññooss ddee OOrroo,, vveerrllooss ccllaarroo:: ""EEllllooss ccrreecceenn yy nnuunnccaa ddeessaappaarreecceenn "".. AAbbrree llooss oojjooss yy ddeesseennvvoollvveerr llaass mmoonneeddaass,, ddiicciieennddoo:: ""EEssooss cceennttaavvooss ssee ssiimmbboolliizzaann ppaarraa mmíí"" UUnn ccrreecciieennttee ccoommeerrcciioo.. AAssíí sseerráá.. "" MMoonnttee llaass ttrreess mmoonneeddaass eenn uunnaa PPLLTTCC ttrriiaanngguullaarr ddee ccaarrttóónn oo mmaaddeerraa,, yy ccoollooccaarrllooss ddiissccrreettaammeennttee cceerrccaa ddee ssuu eessccrriittoorriioo oo ccaajjóónn ddee ddiinneerroo..
 • 41. PPáággiinnaa 4411 ddee 110000 NNoo llllaammaarr llaa aatteenncciióónn ssoobbrree eellllooss,, ppeerroo ssii aallgguuiieenn pprreegguunnttaa lloo qquuee ssoonn,, uusstteedd ppuueeddee ddeecciirr:: "".. SSoonn mmiiss ppiieezzaass bbuueennaa ssuueerrttee"" HHEECCHHIIZZOO DDEE LLAA AANNTTIIGGUUAA LLAA FFAAMMAA YY LLOOSS HHOONNOORREESS UUttiilliiccee eessttee hheecchhiizzoo ssóólloo ssii eessttáánn ddiissppuueessttooss aa rreessppaallddaarrlloo ccoonn llaa aacccciióónn.. CCuuaannddoo ssee ttrraabbaajjaa,, ssee llee rreeqquueerriirráá aa aappaarreecceerr ddeellaannttee ddeell ppuubblliiccoo.. ppaarraa hhaabbllaarr ccoonn llooss ppeerriiooddiissttaass yy eennttrreevviissttaaddoorreess ddee tteelleevviissiióónn,, yy hhaacceerr ddiissccuurrssooss.. LLaa ffaammaa yy llaa hhoonnrraa lllleevvaarr aa llaass rreessppoonnssaabbiilliiddaaddeess--aasseegguurraarrssee ddee qquuee eessttáá lliissttoo ppaarraa eellllooss aanntteess ddee uussaarr eessttee hheecchhiizzoo ppaarraa ttrraaeerrllooss aa uusstteedd.. UUsstteedd nneecceessiittaarráá uunnaa ffoottooggrraaffííaa ddee ccaabbeezzaa yy hhoommbbrrooss ddee ssíí mmiissmmoo ppaarraa eessttee hheecchhiizzoo,, ddee pprreeffeerreenncciiaa uunnaa ffoottoo eenn llaa qquuee bbuussccaa ddiirreeccttaammeennttee ""aa llaa ccáámmaarraa.. CCoommoo llaa LLuunnaa NNuueevvaa eessttáá ccrreecciieennddoo,, ssee ssiieennttaa ssoolloo eenn uunn ccuuaarrttoo oossccuurroo ccoonn ssuu ffoottooggrraaffííaa eenn uunnaa mmeessaa ffrreennttee aa uusstteedd.. EEnncceennddeerr ddooss vveellaass,, uunnaa aa ccaaddaa llaaddoo ddee llaa ffoottooggrraaffííaa.. MMiirraarr ffiijjaammeennttee llaa ffoottoo ddee uusstteedd mmiissmmoo,, yy ddeecciirr:: ""PPoorr llooss ppooddeerreess qquuee ggoobbiieerrnnaann"" ppoorr llaa ffuueerrzzaa ddeell nnoommbbrree,, ""EEnn llaa eessffeerraa ddee AAbbrraassaass"" EExxiijjoo uunnaa eennccoonnttrraarr llaa ffaammaa.. "" CCoonnttiinnuuaarr ccoonn llaa mmiirraaddaa aa llooss oojjooss ddee llaa ffoottooggrraaffííaa hhaassttaa qquuee ppaarreeccee fflloottaarr eenn uunnaa bbrruummaa ggrriiss.. DDii:: "".. AABBRRAAXXAASS AABBRRAAXXAASS AABBRRAAXXAASS ..-- ((SSee pprroonnuunncciiaa"".. AAhh--éénnffaassiiss BBrraacckkss--AAssss "",, eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa..)) AAppaagguuee llaass vveellaass.. LLeevvaannttee llaa ccaabbeezzaa,, cciieerrrraa llooss oojjooss yy mmiirraarr aa ttrraavvééss ddee ssuuss ppáárrppaaddooss.. SSiiéénntteessee iinnmmóóvviill yy ccoommeennzzaarr aa sseennttiirr uunn hhoorrmmiigguueeoo eenn llooss ddeeddooss yy llaass mmaannooss,, qquuee ddeebbeerrííaa eessttaarr ddeessccaannssaannddoo eenn ssuu rreeggaazzoo.. LLeevvaanntteenn llaass mmaannooss ddeellaannttee ddee uusstteedd,, llooss ddeeddooss eexxtteennddiiddooss,, llaass ppaallmmaass hhaacciiaa ssuu ccaarraa.. DDii:: ""EEssttaass mmaannooss,, llaa mmeennttee eessttoo yy eessttoo sseerrááss HHooddyy,, eenn nnoommbbrree ddee AAbbrraassaass.. aattrraaeerr aa llooss hhoonnoorreess yy llaa ffaammaa.. AAssíí sseerráá.."" RReeeemmppllaaccee ssuuss mmaannooss eenn ssuu rreeggaazzoo yy rreellaajjaarrssee dduurraannttee uunn mmiinnuuttoo.. LLuueeggoo,, ddee ppiiee yy aannuunncciiaarr lloo qquuee llaa ffaammaa yy hhoonnoorreess qquuee uusstteedd eessttáá bbuussccaannddoo,, ccoommoo ssii ssee ssee pprreesseennttee aannttee uunnaa aauuddiieenncciiaa ddee mmiilleess ddee ppeerrssoonnaass.. RReeppiittaa eessttee hheecchhiizzoo ccaaddaa nnoocchhee yy dduurraannttee ssuu vviiddaa ddííaa aa ddííaa:: eessttaarr pprreeppaarraaddoo ppaarraa aacceeppttaarr llaass ooppoorrttuunniiddaaddeess qquuee eell ddeessttiinnoo llee ooffrreeccee.. CCoollggaannddoo ddee nnuueevvoo eenn ccuuaallqquuiieerr mmoommeennttoo sseerráá mmiittiiggaarr llaass ttrreess ddee llaa oorrttooggrraaffííaa yy eell rreettrraassoo ddee ssuuss rreessuullttaaddooss.. LLaa aannttiigguuaa ffaammaa yy llaa oorrttooggrraaffííaa ddee HHoonnoorr PPrreesseennttaaddoo HH.. RRaaqquueell ddee llaa oossccuurriiddaadd aa llaa rriiqquueezzaa IIlluussttrree AA ppeessaarr ddee ssuuss pprrooffuunnddooss oojjooss aazzuulleess yy aattrraaccttiivvaa ppeerrssoonnaalliiddaadd,, RRaaqquueell HH.. hhaabbííaa ppeerrddiiddoo eenn llaa bbuueennaa ffoorrttuunnaa eenn ssuuss 5500 aaññooss eenn llaa ttiieerrrraa..
 • 42. PPáággiinnaa 4422 ddee 110000 ""YYoo ssiieemmpprree hhaabbííaa ddeesseeaaddoo sseerr rreeccoonnoocciiddaa,, ppeerroo hhee eennccoonnttrraaddoo mmiiss ppoossiibbiilliiddaaddeess eessccaappaannddoo"",, ddiijjoo.. ""TTeennggoo uunn ttaalleennttoo ppaarraa llaa oorrggaanniizzaacciióónn,, yy ccuuaannddoo ddaaddoo tthheeooppppoorrttuunniittyy ppuueeddoo hhaabbllaarr ccoonn ccoonnvviicccciióónn,, eell ccáállccuulloo ddee rreeffeerreenncciiaass mmiiss ddaattooss RRaacchheell hhaabbííaa ccrriiaaddoo aa uunn ddeesseeoo ddee eennttrraarr eenn llaa ppoollííttiiccaa hhaaccee aaññooss.. VViioo ccóómmoo llooss eessffuueerrzzooss ddee ssuuss ppoollííttiiccooss llooccaalleess yy ssaabbííaa qquuee ssii eellllaa nnoo ppooddííaa eennttrraarr,, eellllaa ppooddrrííaa aayyuuddaarr aa ddiirriiggiirr ssuu cciiuuddaadd ccoonn eell mmaayyoorr bbeenneeffiicciioo ddee llooss rreessiiddeenntteess.. ""PPeerroo mmiiss ppllaanneess ssee qquueeddóó eenn mmii mmeennttee"",, ddiijjoo.. ""AAnntteess ddeell 11 ppooddrrííaa ppoonneerrllooss eenn pprrááccttiiccaa,, tteennííaa qquuee lllleeggaarr aa uunnaa ppoossiicciióónn ddee ppooddeerr.."" MMaaggiiaa aaccuuddiióó eenn ssuu aayyuuddaa.. RRaacchheell,, qquuee ffuuee ccoonnssttaannttee bbúússqquueeddaa ddee nnuueevvooss iinntteerreesseess,, aassiissttiióó aa uunnaa ccoonnffeerreenncciiaa ddaaddaa ppoorr uunn aauuttoorr qquuee vviiaajjaann IInnggllééss.. ""ÉÉll hhaabbllóó ddee llooss mmiillaaggrrooss qquuee ppooddííaa llooggrraarrssee aall cceennttrraarrssee CCóóssmmiiccoo ppootteenncciiaass"",, ddiijjoo RRaacchheell.. ""SSee ddeessppeerrttóó mmii iimmaaggiinnaacciióónn yy mmee llaass aarrrreegglléé ppaarraa rreeuunniirrssee ccoonn ééll aalltteerraarr ssuu // eeccttuurree.. '' EEll rreessuullttaaddoo ddee ssuu ccoonnvveerrssaacciióónn ffuuee qquuee RRaacchheell iioo aaccoorrddóó ddaarr aa llaa aannttiigguuaa ffaammaa--yy--HHoonnoorreess HHeecchhiizzoo llaa ooppoorrttuunniiddaadd ddee ccaammbbiiaarr ssuu vviiddaa.. ""EEssoo ssíí,, yyoo eerraa eessccééppttiiccoo"",, ddiijjoo.. ""11''mm mmuuyy aabbiieerrttaa ddee mmeennttee,, ppeerroo eessttaa ppaarreeccííaa sseerr llaa mmaatteerriiaa qquuee ssee ccoonnssttrruuyyeenn ccoonn iiddeeaass ddeelliirraanntteess.. PPeerroo ppeennsséé qquuee nnoo hhaarrííaa nniinnggúúnn ddaaññoo,, yy nnoo ppaassóó mmuucchhoo hhaassttaa mmuucchhoo ttiieemmppoo.."" TTrreess ddííaass ffuuee ssuuffiicciieennttee ppaarraa RRaacchheell ddaarrssee ccuueennttaa ddee qquuee eell hheecchhiizzoo eerraa mmááss qquuee ssuuppeerrssttiicciióónn aarrttee aannttiigguuoo.. ""YYoo hhaabbííaa iiddoo aa eessccuucchhaarr aa lloo llaarrggoo ddee uunnaa rreeuunniióónn ddeell ccoonnsseejjoo ddee llaa cciiuuddaadd.. HHaabbllaabbaann aacceerrccaa ddee llooss rreeggllaammeennttooss ddee zzoonniiffiiccaacciióónn yy eell ppúúbblliiccoo ffuuee iinnvviittaaddoo aa ccoommeennttaarr.."" ddiijjoo.. ""¿¿SSaabbííaa uunn ccoommeennttaarriioo!! ccaassii nnoo lloo ccrreeííaa yyoo.. AAhhíí eessttaabbaa yyoo,, ddee ppiiee eennttrree ttooddaa eessaa ggeennttee,, ddiicciiéénnddoolleess qquuee yyoo ppeennssaabbaa qquuee eessttaabbaann eeqquuiivvooccaaddooss,, yy yyeegguuaa iimmppoorrttaannttee--lloo qquuee ddeebbee YYoo eenn ssuu lluuggaarr.. ""AAnntteess ddee llaa rreeuunniióónn ccoonncclluuyyóó qquuee hhaabbííaann vvoottaaddoo yy aaddooppttaaddoo vvaarriiooss ddee mmiiss ssuuggggeessttiioonnss__ YY ccoommoo uunnoo ssee iibbaa,, eell pprreessiiddeennttee ddeell ccoommiittéé ddee ccoonnssttrruucccciióónn ddee bboottoonneess eessccoonnddiiddooss yy mmee ddiijjoo qquuee llaa cciiuuddaadd nneecceessiittaabbaa ggeennttee mmee IIiikkee:: sseerrííaa uunn uunniirrssee aa ssuu ccoommiittéé ssii hhiizzoo ««rrééggiimmeenn??"" RRaaqquueell aapprroovveecchhóó llaa ooppoorrttuunniiddaadd ccoonn aammbbaass mmaannooss.. PPrroonnttoo ssee pprreessiiddeennttee ddeell mmaaíízz ccaarrnnee ppiiccaaddaa yy eessttaabbaa sseennttaaddoo eenn llooss ggrruuppooss ddee ddiirreecccciióónn ddee oottrrooss.. MMoommeennttoo ddee llaass eelleecccciioonneess llooccaalleess ddee vviinnoo.. RRaacchheell eennccoonnttrróó uunnaa rreessppuueessttaa ssoorrpprreennddeennttee ppaarraa ssuu ccaammppaaññaa eelleeccttoorraall ddee uunnaa ssoollaa mmuujjeerr,, ccoorrrriióó llaa ppoossiicciióónn ddee llooss ffoorrooss eenn ccoonnttrraa ddee llooss ooppoossiittoorreess qquuee hhaabbííaann ssiiddoo ttrraaddiicciioonnaalleess sshhoooo--iinnss ppaarraa eell aaññoo.. ""11 oobbttuuvvoo uunnaa vviiccttoorriiaa aappllaassttaannttee"",, ddiijjoo RRaaqquueell:: ""MMii vviiddaa,, yyaa uunnaa lluucchhaa aabbuurrrriiddaa,, ssee ccoonnvviirrttiióó eenn uunn ssttii mmuullaattiinngg yy ooccuuppaaddaa.. MMááss iimmppoorrttaannttee aaúúnn,, mmee ffuuee ddaannddoo ffoorrmmaa aa mmii cciiuuddaadd ppaarraa ddaarr vveennttaajjaa aa llooss qquuee ssee lloo mmeerreeccííaa.."" HHooyy RRaaqquueell eess rreeccoonnoocciiddaa ccoommoo uunn ppooddeerr eenn ssuu ccoommuunniiddaadd.. EEllllaa eess ccoonnssttaanntteemmeennttee ssoolliicciittaaddoo aall aaiirree ssuuss ooppiinniioonneess aanntteess ddee ccoommeerrcciiaalleess yy ppoollííttiiccooss
 • 43. PPáággiinnaa 4433 ddee 110000 SSeeccrreett KKeeyy IIIIII :: RRIITTUUAALLSS VVeeiinnttiissiieettee RRiittuuaalleess MMaaggiissttrraall ddee rreemmooddeellaacciióónn ddee uunnaa mmaaggnnííffiiccaa SSuu EExxiisstteenncciiaa TToottaall LLooss rriittuuaalleess ssoonn lloo úúllttiimmoo eenn mmaaggiiaa.. SSuuss ppaattrroonneess yy llaass vviibbrraacciioonneess.. qquuee eell ccoonnttrrooll,, llooss ccoommaannddooss ddee llaa ppllaannttaa iirrrreessiissttiibbllee eenn eell CCoossmmooss,, yy eell ppooddeerroossoo SSeerreess CCóóssmmiiccooss ddee llllaammaarr aauuttoommááttiiccaammeennttee eenn eennttrraarr eenn aacccciióónn ppaarraa ssaattiissffaacceerr ssuuss nneecceessiiddaaddeess.. AA ttrraavvééss ddee llooss ssiiggllooss,, mmiilleess ddee rriittuuaalleess ssee hhaann ddeessccuubbiieerrttoo.. EEll vveeiinnttiissiieettee rriittuuaalleess qquuee ssiigguueenn eenn eessttee GGrriimmoorriioo ssoonn llaa ddeessttiillaacciióónn ffiinnaall,, llaa sseelleecccciióónn ffiinnaall ddee llooss rriittuuaalleess mmááss ppootteennttee,, mmááss eeffiiccaazz yy mmááss úúttiill ccaaddaa vveezz ssee rreeuunniieerroonn eennttrree ddooss ttaappaass.. MMááss ddéébbiill,, RRiittuuaalleess mmeennooss eeffiiccaacceess ffuueerroonn rreecchhaazzaaddaass aa ffaavvoorr ddee eessttaa pprruueebbaa ddeell ttiieemmppoo,, ssuummaammeennttee mmaajjeessttuuoossoo,, ggrruuppoo ssiinn pprreecceeddeenntteess ddee llooss RRiittuuaalleess iinnssuuppeerraabbllee,, ccuuiiddaaddoossaammeennttee sseelleecccciioonnaaddooss ppaarraa ccuubbrriirr ccuuaallqquuiieerr eevveennttuuaalliiddaadd qquuee ppuueeddaa ddeesseeaarr.. DDuurraannttee llooss 3300 aaññooss ddee iinnvveessttiiggaacciióónn yy pprruueebbaass qquuee ssee lllleevvaarroonn aa ccaabboo aanntteess ddee qquuee eessttee lliibbrroo ppooddrrííaa sseerr ppuueessttoo eenn lliibbeerrttaadd ccoonn uunnaa cceerrtteezzaa qquuee lllleevvóó aa llaa ffiinnaall ddee eenneerrggííaa eeffiicciieennttee ppaarraa aayyuuddaarr aa ccuuaallqquuiieerr ppeerrssoonnaa ttrraannssffoorrmmaarr ssuu vviiddaa,, hhiiccee uunn ddeessccuubbrriimmiieennttoo ffaannttáássttiiccoo.. TTooddooss llooss rriittuuaalleess ggeennuuiinnaa--llaa ccrreemmaa ddee llaa ccoosseecchhaa ddee MMáággiiccoo qquuee eessttáánn eenn eessttee lliibbrroo--eess bbáássiiccaammeennttee ssiimmiillaarr eenn eessttrruuccttuurraa.. PPrruueebbaa ddee lliitteerraallmmeennttee mmiilleess ddee rriittuuaalleess,, ddeessccaarrttaannddoo aaqquueellllaass qquuee nnoo vviinnoo aa uunn aallttoo nniivveell ddee ppeerrffeecccciióónn yy sseenncciilllleezz,, mmee eennccoonnttrréé ccoonn qquuee ssóólloo oocchhoo vvaarriiaabblleess ssiimmppllee hheecchhoo nniinnggúúnn rriittuuaall ddiiffeerreennttee ddee oottrroo.. UUnnaa vvaarriieeddaadd ddee ppaallaabbrraass ccllaavveess ssoonn nneecceessaarriiaass ppaarraa iinniicciiaarr uunn rriittuuaall,, nnaattuurraallmmeennttee,, llooss eeffeeccttooss vvaarriiaaddooss,, llooss ppllaanneettaass rreeggeenntteess ssoonn ddiiffeerreenntteess;; ppaarrttii--ccuullaarr SSeerreess CCóóssmmiiccooss ccoonnttrroollaabbaann ssuuss pprrooppiiaass áárreeaass ddee aauuttoorriiddaadd,, eell oobbjjeettiivvoo ddee llaa pprrooppuueessttaa ddeell ooppeerraaddoorr eerraann úúnniiccooss:: uunnaa ffrraassee eessppeecciiaalliizzaaddooss qquuee ssee nneecceessiittaabbaa ppaarraa ffiijjaarr llooss ppooddeerreess ccóóssmmiiccooss eenn ssuu oobbjjeettiivvoo,, uunnoo ddee llooss 1122 ttaalliissmmaanneess qquuee ssee nneecceessiittaabbaa,, yy llaa mmaayyoorrííaa ddee llooss rriittuuaalleess tteennííaann eell ppooddeerr mmááxxiimmoo eenn uunn ddííaa ddeetteerrmmiinnaaddoo,, eennttrree aallgguunnooss mmeennssaajjeess ttii.. PPeerroo aappaarrttee ddee eessttooss oocchhoo ffaaccttoorreess vvaarriiaabblleess,, llooss ddeettaalllleess rreessttaanntteess ddee eessttooss rriittuuaalleess ddee aallttoo vvuueelloo ssoonn iiddéénnttiiccooss.. ¡¡QQuuéé ppeerrssppeeccttiivvaa ssiimmppllee yy ssaattiissffaaccttoorriioo aabbrriióó aa ppaarrttiirr ddee eessttaa rreevveellaacciióónn!! PPooddrrííaa eessccrriibbiirr uunn MMaasstteerr PPrroo--mmiieennttoo ppaarraa ttooddooss llooss rriittuuaalleess ssee eennccuueennttrraann,, ddeejjaannddoo eessppaacciiooss ppaarraa iinnsseerrttaarr llooss oocchhoo ddeettaalllleess qquuee vvaarrííaann.. EEssttee pprroocceeddiimmiieennttoo ssiigguuee MMaaeessttrroo,, iittnnttii llooss oocchhoo pprriinncciippaalleess ddeettaalllleess ddee ccaaddaa rriittuuaall ffiigguurraann eenn llaass ppaarrtteess 33 aa 99.. ¿¿QQuuéé ppooddrrííaa sseerr mmááss sseenncciilllloo?? DDee sseegguuiirr llooss ppaassooss ddeell pprroocceeddiimmiieennttoo pprriinncciippaall,, ddeejjaannddoo ccaaeerr llooss oocchhoo ddeettaalllleess eessppeecciiaalleess eenn ssuu lluuggaarr ccoommoo llllaavveess eenn llaass cceerrrraadduurraass aa mmeeddiiddaa qquuee aavvaannzzaa.. LLooss SSeerreess CCóóssmmiiccooss mmaarrcchhiittaammiieennttoo aa ccoonnttiinnuuaacciióónn,, oorrggaanniizzaarr ssuu ffuuttuurroo ppaarraa qquuee llooss ccoommaannddooss aa llaa rreeaalliiddaadd.. UUsstteedd,, ppoorr ssuuppuueessttoo,, rreessppoonnddeerr aa ssuuss eeffeeccttooss aall rreeaacccciioonnaarr aa llaass ooppoorrttuunniiddaaddeess qquuee mmiillaaggrroossaammeennttee aappaarreeccee yy ssee eennccaarrggaarráá ddee llooss aarrrreeggllooss ffííssiiccooss ccuuaannddoo sseeaa nneecceessaarriioo..
 • 44. PPáággiinnaa 4444 ddee 110000 PPoorr eejjeemmpplloo,, ccuuaannddoo FFuurraa ssee eennccuueennttrraa uunn nnuueevvoo hhooggaarr ddeessppuuééss ddee hhaabbeerr ttrraabbaajjaaddoo eell IIddeeaall CCaammbbiioo MMii CCaassaa--rriittuuaall,, qquuee ttoommaarráá llaass mmeeddiiddaass nneecceessaarriiaass ppaarraa mmoovveerr ssuuss mmuueebblleess yy ppaarraa mmaanneejjaarr ccuuaallqquuiieerr ppaappeelleeoo qquuee ccoonnlllleevvaabbaa.. LLaa mmaaggiiaa eess uunnaa ccaallllee ddee ddooss vvííaass.. LLooss SSeerreess CCóóssmmiiccooss ttrraaeerráá ooppoorr--ttuunniiddaaddeess ssuu ccaammiinnoo eenn llaa aabbuunnddaanncciiaa--qquuee eess ssuu ttaarreeaa ppaarraa aaggaarrrraarr llaass ooppoorrttuunniiddaaddeess ¬¬ ooppoorrttuunniiddaaddeess yy aaccttuuaarr eenn ccoonnsseeccuueenncciiaa.. PPoorr eejjeemmpplloo,, ssii llaa llaabboorr ddee llaa eemmoocciioonnaannttee 11--CCaann--WWooww--EEllllooss RRiittuuaall ppaarraa eell ééxxiittoo eenn eell eesscceennaarriioo,, yy lluueeggoo bbllooqquueeaarr eell aauuttoo ¬¬ lleejjooss eenn ssuu hhaabbiittaacciióónn,, qquuee ssoonn ddeelliibbeerraaddaammeennttee ssee ooppoonneenn aa llaa mmaaggiiaa.. AAssíí qquuee ddeessppuuééss ddee ttrraabbaajjaarr uunn rriittuuaall,, hhaacceenn eessffuueerrzzooss ppaarraa ccoollooccaarrssee eenn eell ccaammiinnoo ddee rreessuullttaaddooss ppoossiittiivvooss.. EEssoo eess uunn ppeeqquueeññoo ppuunnttoo qquuee mmuucchhooss MMaaggiiaa TTrraabbaajjoo rreess ¬¬ nnoo ssoonn ccoonnsscciieenntteess,, yy eess iimmppoorrttaannttee ppaarraa eell ééxxiittoo ffiinnaall,, bbrriillllaannttee ddee ssuu vviiddaa ffuuttuurraa ddee llaa aabbuunnddaanncciiaa,, llaa aarrmmoonnííaa yy llaa ffeelliicciiddaadd.. SSiiggaa llooss ppaassooss iinnddiiccaaddooss eenn llaass ppáággiinnaass ssiigguuiieenntteess,, yy uunniirrssee aa llaa ccaammaarriillllaa eexxuullttaannttee,, sseeccrreettooss qquuee ssaabbee qquuee ccoonn MMaaggiicc ppuueeddee ccoonnsseegguuiirr ttooddooss llooss ddeettaalllleess gglloorriioossooss ddee ssuuss nneecceessiiddaaddeess mmááss pprrooffuunnddaass.. PPaarrttee 11:: PPrreeppaarraacciióónn iinniicciiaall ppaarraa eennffooccaarr llooss IIlluussttrreess ppooddeerreess ccóóssmmiiccooss UUnnaa vveezz qquuee hhaayyaa ddeecciiddiiddoo qquuéé rriittuuaall qquuee vvaa aa ffuunncciioonnaarr,, uusstteedd ppuueeddee ccoommeennzzaarr llooss pprreeppaarraattiivvooss lliinn ssiimmppllee.. PPaassoo aa ppaassoo ffáácciill,, hhaacceerr uunn lluuggaarr ppaarraa ttrraabbaajjaarr yy eenn ssiinnttoonnííaa ccoonn llooss ppooddeerreess ccóóssmmiiccooss,, llaa pprreeppaarraacciióónn ddee ssíí mmiissmmoo yy pprroocceeddeerr aall ttrraabbaajjoo mmáággiiccoo.. CCaaddaa ppaassoo eess eexxpplliiccaaddoo ccuuiiddaaddoossaammeennttee,, yy tteennddrráá nnaaddaa qquuee uusstteedd nnoo ppuueeddee eennccoonnttrraarr ffáácciillmmeennttee eenn ssuu ccaassaa.. TTooddooss llooss iinnggrreeddiieenntteess mmáággiiccooss ddee oottrrooss aaqquuíí eenn eessttee lliibbrroo.. CCaaddaa rriittuuaall rreevveellaaddoo qquuee rreeqquuiieerree eell mmiissmmoo eessttaaddoo ffííssiiccoo--nneess:: llaass úúnniiccaass ddiiffeerreenncciiaass eessttáánn eenn llaass ppaallaabbrraass yy llooss ggeessttooss ssee uuttiilliizzaa mmiieennttrraass rreeaalliizzaa eell RRiittuuaall.. RRIITTUUAALLEESS DDEE CCAAMMBBIIAARR TTUU VVIIDDAA SSIINN EESSFFUUEERRZZOO LLooss rriittuuaalleess ddee ttrraabbaajjoo eess ffáácciill.. CCoonn llooss aaññooss ttooddoo ttiippoo ddee ccoonnffuussiioonneess ssee hhaann aaggrreeggaaddoo,, ppeerroo eenn rreeaalliiddaadd ttrraabbaajjoo LLaa mmaaggiiaa eess mmááss ssiimmppllee qquuee uunn hhoorrnnoo DDee hheecchhoo,, ttrraabbaajjaannddoo eenn uunn rriittuuaall eess mmuuyy ssiimmiillaarr aa hhoorrnneeaarr uunn ppaasstteell.. EEnn llaa ccoocciinnaa,, ssii uusstteedd eess ddee ssaalliirr aa ccoocceerr aall hhoorrnnoo,, qquuee ssee bboorrrraa uunn eessppaacciioo ppaarraa ttrraabbaajjaarr,, iinntteennttaa aasseegguurraarrssee ddee qquuee nnoo eessttáá ppeerrttuurrbbaaddoo ppoorr llllaammaaddaass,, qquuee ssee rreeúúnneenn llooss iinnggrreeddiieenntteess,, mmeezzccllaarrllooss,, aa ccoonnttiinnuuaacciióónn,, llaa mmeezzccllaa ddee ppoopp eenn eell hhoorrnnoo yy ddeessaappaarreeccee yy ssee ddeejjaa,, LLaa mmaaggiiaa eess lloo mmiissmmoo--ccoonn llaa vveennttaajjaa aaññaaddiiddaa ddee qquuee ssii aallgguunnoo ddee llooss iinnggrreeddiieenntteess rreessuullttaann nnoo sseerr ddiissppoonniibbllee,, uusstteedd ppuueeddee ddeejjaarr ddee llaaddoo yy ttooddaavvííaa ttiieennee uunnaa ooppoorrttuunniiddaadd eexxcceelleennttee ddee ttooddoo ssaalliieennddoo ccoommoo lloo ddeesseeaa..
 • 45. PPáággiinnaa 4455 ddee 110000 LLaa úúnniiccaa ddiiffeerreenncciiaa eennttrree hhoorrnneeaarr uunn ppaasstteell yy uunn rriittuuaall ddee ttrraabbaajjoo eess qquuee ttiieenneenn qquuee vveerr EEtt ggrraannddeess ddee llaa mmaaggiiaa ccoonnssiissttee eenn llaass ppaallaabbrraass yy llooss ggeessttooss eenn lluuggaarr ddee llaa ccoonnggeellaacciióónn,, llooss hhuueevvooss yy eell aazzúúccaarr!! HHAACCEERR SSUU EESSPPAACCIIOO DDEE TTRRAABBAAJJOO SSii ssuu ccoocciinnaa eessttaabbaa lllleennaa ddee nniiññooss,, aanniimmaalleess ddoommééssttiiccooss,, llooss qquuee llllaammaann ccaassuuaall,, mmuueebblleess eexxcceeddeenntteess,, ppllaattooss ssuucciiooss yy ddee llaavvaannddeerrííaa YYiidd tteennddrrííaa qquuee sseerr YYoo lloo ppeerrssoonnaa mmuuyy bbiieenn oorrggaanniizzaaddaa ccoonn llaa eessppeerraannzzaa ddee ccoonnvveerrttiirrssee eenn uunnaa rreecceettaa ddee ééxxiittoo eenn eessaass ccoonnddiicciioonneess.. AAssíí qquuee lloo pprriimmeerroo qquuee hhaarrííaa ppaarraa aasseegguurraarr eell ééxxiittoo sseerrííaa ppaarraa bboorrrraarr uunnaa ssuuppeerrffiicciiee ddee ttrraabbaajjoo,, aa ttooddoo eell mmuunnddoo pprriissaa ppoorr uunn ttiieemmppoo,, yy lluueeggoo iirr aa ttrraabbaajjaarr.. TTiieenneess qquuee hhaacceerr eexxaaccttaammeennttee eessoo ppaarraa ssuu MMaaggiiaa ddee ttrraabbaajjoo.. EEnn pprriimmeerr lluuggaarr,, hhaacciieennddoo uunn eessppaacciioo ffííssiiccoo ppaarraa eessttaarr eenn ssiinn sseerr oobbssttrruuiiddoo oo CCLLUUTT--ccaaddooss,, yy eenn sseegguunnddoo lluuggaarr,, hhaacciieennddoo uunn ""eessppaacciioo mmeennttaall"" mmeeddiiaannttee eell uussoo ddee cciieerrttaass ppaallaabbrraass yy ggeessttooss qquuee ssee mmuueevveenn ppeennssaammiieennttooss oobbssttrruuccttiivvaa yy llaass iinnfflluueenncciiaass ddee ddiissttaanncciiaa,, mmiieennttrraass qquuee llooss ffoorrooss.. HHAACCEERR UUNN EESSPPAACCIIOO PPAARRAA UUSSOO DDEE SSUU MMAAGGIIAA EEnnccuueennttrraa aallggúúnn rriinnccóónn ddee ssuu ccaassaa ddoonnddee uusstteedd ppuueeddee ccaammbbiiaarr llooss mmuueebblleess.. ddeejjaannddoo uunn eessppaacciioo ppeerrmmaanneennttee ppaarraa qquuee cceerrccaa ddee sseeiiss ppiieess ccuuaaddrraaddooss.. EEssttoo ssiiggnniiffiiccaa qquuee ccuuaannddoo uusstteedd eessttáá ppaarraaddoo eenn eell cceennttrroo ddee ssuu áárreeaa ddeessppeejjaaddaa,, llaass ppaarreeddeess yy llooss mmuueebblleess ppoorr lloo mmeennooss ttrreess ppiieess lleejjooss ddee uusstteedd ppoorr ttooddaass ppaarrtteess.. SSii uusstteedd ppuueeddee aarrrreeggllaarr eessttee eessppaacciioo eenn eell llaaddoo ddeell mmoollddee oo eenn llaa eessqquuiinnaa oorriieennttaall ddee uunnaa hhaabbiittaacciióónn,, ttaannttoo mmeejjoorr.. VVaass aa nneecceessiittaarr uunn ssoolloo mmuueebbllee eenn ssuu eessppaacciioo ddee ttrraabbaajjoo mmáággiiccoo.. EEssaa sseerráá ssuu aallttaarr,, yy eess eell mmááss sseenncciilllloo aallttaarr eenn eell mmuunnddoo uunnaa nnaarraannjjaa CCuuaallqquuiieerr ccoossaa ccrraattee__ vvaaccííoo hhaarráá qquuee ttee ddaa uunnaa ssuuppeerrffiicciiee ppllaannaa cceerrccaa ddee ddooss ppiieess ddee llaarrggoo ppoorr uunn ppiiee ddee aanncchhoo ppaarraa ppoonneerr ssuu mmáággiiccoo iinnggrree--ddiieenntteess eenn.. AAllgguunnaass ppeerrssoonnaass uussaann uunnaa ppeeqquueeññaa mmeessaa ddee ccaafféé,, ppeerroo hhee vviissttoo uunnaa ttaabbllaa ddee mmaaddeerraa qquuee aabbaarrccaa uunn ppaarr ddee llaaddrriillllooss uuttiilliizzaaddooss ccoonn mmuucchhoo ééxxiittoo.. CCuuaannddoo hhaayyaass ddeecciiddiiddoo lloo qquuee vvaammooss aa uuttiilliizzaarr ppaarraa ssuu aallttaarr,, lluuggaarr eenn eell eexxttrreemmoo eessttee ddee ssuu áárreeaa ddeessppeejjaaddaa ccoonn llaa ddiimmeennssiióónn ddeell llaarrggoo ddee ssuu aallttaarr,, ccoorrrriieennddoo aallrreeddeeddoorr ddee nnoorrttee yy ssuurr.. EEssoo ssiiggnniiffiiccaa qquuee aa mmeeddiiddaa qquuee ttee ppoonneess ddeellaannttee ddee ttuu aallttaarr qquuee ssee eennffrreennttaa eell eessttee,, ddoonnddee eell ssooll ssaallee eenn sseeppttiieemmbbrree oo mmaarrzzoo.. SSii qquuiieerreess sseerr rreeaallmmeennttee mmoolleessttoo aacceerrccaa ddee eessttoo,, ppuueeddeess uussaarr uunn eexxccuurrssiioonniissttaa ddee llaa bbrrúújjuullaa ppaarraa llooccaalliizzaarr aa ssuu aallttaarr.. ÉÉll rroommppiióó eell BBaannccoo eenn llaa ppiissttaa ccoonn eell aabbrruummaaddoorr rriittuuaall ddee llaa MMiinnaa ddee bbuueennaa ssuueerrttee,, SSuubbvveenncciióónn GG.... ddee PPeennssiillvvaanniiaa,, hhaabbííaa eessttaaddoo iinntteerreessaaddoo eenn lloo eessppiirriittuuaall dduurraannttee aaññooss,, ppeerroo qquuee hhaabbííaa dduuddaaddoo eenn uuttiilliizzaarr ssiieemmpprree llooss ppooddeerreess CCóóssmmiiccooss ppaarraa oobbtteenneerr uunnaa rreeccoommppeennssaa mmaatteerriiaall.. ""MMuucchhooss lliibbrrooss yy mmaaeessttrrooss ffrruunncciirr eell cceeññoo eenn eell eemmpplleeoo ddee llaass ffuueerrzzaass eessppiirriittuuaalleess ppaarraa ttrraaeerr ggaannaanncciiaass ddeesshhoonneessttaass"",, ddiijjoo.. ""EEss aacceeppttaaddoo qquuee ppuueeddee oorriieennttaarrssee hhaacciiaa llaa llooss PPllaannooss IInntteerrnnooss,, ppeerroo mmeenncciioonnaann pprroodduucciirr uunn bbiilllleettee ddee $$ 1100 ppoorr mmeeddiioo mmáággiiccoo,, yy mmuucchhooss ddee mmiiss ccoommppaaññeerrooss cceeññoo yy ddeecciirr qquuee eessttáá mmaall..
 • 46. PPáággiinnaa 4466 ddee 110000 ""LLlleegguuéé aa llaa ccoonncclluussiióónn ddee qquuee DDiiooss hhiizzoo ttooddoo eenn eessttee UUnniivveerrssoo,, ppoorr lloo qquuee ddeebbee iinncclluuiirr eell ddiinneerroo.. EEnnttoonncceess,, ¿¿qquuéé hhaabbííaa ddee mmaalloo eenn hhaacceerr uunnaa bbuueennaa ccaajjaa ddee rriittuuaalleess eessppiirriittuuaalleess?? DDeessppuuééss ddee ttooddoo,, qquuee eexxiisstteenn eenn uunn ccuueerrppoo ffííssiiccoo,, yy ssee nnooss ddiiccee qquuee ddeebbeemmooss ccuuiiddaarr ppaarraa qquuee eell ccuueerrppoo ffííssiiccoo.. ¿¿yy qquuéé mmeejjoorr mmaanneerraa ddee eemmppeezzaarr qquuee ppoorr llaa aaccuummuullaacciióónn ddee uunn ssaallddoo bbaannccaarriioo ssaalluuddaabbllee?? UUnnaa vveezz qquuee llaa eexxiisstteenncciiaa ffííssiiccaa eess ccóómmooddoo yy ddiissppuueessttoo,, eennttoonncceess ppooddeemmooss ppaassaarr aa llaa eevvoolluucciióónn eessppiirriittuuaall.. PPaarreeccííaa uunnaa sseeccuueenncciiaa nnaattuurraall ppaarraa mmíí.. "" SSuubbvveenncciióónn pprroocceeddiióó aa ppoonneerr eenn pprrááccttiiccaa ssuuss iiddeeaass ppoorr eell ppeerrffeecccciioonnaammiieennttoo ddee llaa aabbrruummaaddoorraa bbuueennaa ssuueerrttee--eess--RRiittuuaall ddee MMiinnaass,, ""HHaassttaa eennttoonncceess mmee hhaabbííaa nneeggaaddoo aa mmíí mmiissmmoo mmuucchhaass ccoossaass"",, ddiijjoo.. ""HHee eessttaaddoo mmuuyy hhuummiillddee yy mmooddeessttoo,, yy ppoorr lloo ttaannttoo mmii vviiddaa mmaatteerriiaall eerraa aappeennaass uunn eejjeemmpplloo bbrriillllaannttee ddee pplleenniittuudd mmaatteerriiaall.."" ccaassaa ddee GGrraanntt,, aauunnqquuee ccóómmooddoo,, nnoo eerraa mmááss qquuee uunn aappaarrttaammeennttoo mmááss bbiieenn ppeeqquueeññoo ccoonn eell mmíínniimmoo ddee mmuueebblleess.. EErraa dduueeññoo ddee nnaaddaa ddee tteelleevviissiióónn,, nniinnggúúnn ccoocchhee,, yy aauunnqquuee ssuu eessppoossaa eennttiieennddee,, ssuuss ttrreess hhiijjooss ffuueerroonn aa mmeennuuddoo ssee pprreegguunnttaann ppoorr qquuéé nnoo tteennííaann llaass ccoossaass aa ssuuss vveecciinnooss yy aammiiggooss ddee llaa eessccuueellaa ddiissffrruuttaaddoo ccoommoo uunn aassuunnttoo oorrddiinnaarriioo.. TTrraass eell ttrraabbaajjoo ddee llaa aabbrruummaaddoorraa bbuueennaa ssuueerrttee--llss mmiinnaass RRiittuuaall.. SSuubbvveenncciióónn aa llaa vveezz vviioo uunnaa ggrraann ddiiffeerreenncciiaa eenn ssuu vviiddaa.. ""TTooddoo eemmppeezzóó aa vveenniirr aa mmii mmaanneerraa"",, ddiijjoo.. ""PPeerroo llaass ccoossaass ggrraannddeess ttooddaavvííaa eessttaabbaann ppoorr ddeellaannttee hhaassttaa qquuee mmee ssaalliieerroonn aa llaa ppiissttaa yy ccoorrrrííaa eell rriieessggoo ddee uunn ppooccoo ddee ddiinneerroo eenn llooss ccaabbaallllooss.."" DDeessppuuééss ddee llaa pprriimmeerraa ccaarrrreerraa,, GGrraanntt eessttaabbaa uussaannddoo eell ddiinneerroo ddee llooss ccoorrrreeddoorreess ddee aappuueessttaass.. ÉÉll nnoo ppooddííaa ccoommeetteerr uunn eerrrroorr ddeessppuuééss ddee ssuu pprriimmeerraa sseelleecccciióónn aarrrraassóó ssuu ccaassaa eenn ccoonnttrraa ddee llaarrggoo.. TToommóó MMaaddddeerrss bbaajjoo eell ssooll bbrriillllaannttee yy qquuee vvoollóó aa ccaassaa aa pprreecciiooss iinnvveerroossíímmiilleess.. ÉÉll nnoo ppeerrddiióó nnii uunn cceennttaavvoo eenn rreeggaaññaa aa ccoorrttoo pprreecciioo,, yy ttooddooss llooss ffaavvoorriittooss tteerrmmiinnóó bbiieenn eenn eell ccaammppoo.. EEll rreeyy MMiiddaass hhaabbííaa nnaaddaa eenn llaa ssuubbvveenncciióónn ddee eessee ddííaa:: lllleevvaabbaa uunnaa rraannuurraa ppaarraa eell ppaaggoo ppoorr llaa vveennttaannaa.. UUsstteedd ppuueeddee hhaabbeerr lleeííddoo aacceerrccaa ddee GGrraanntt eenn llooss ddooccuummeennttooss ddee llaass ccaarrrreerraass.. AA ppaarrttiirr ddee $$ 2200 qquuee ssee aalleejjóó ddee llaa ppiissttaa aall ffiinnaall ddeell ddííaa ccoonn ppooccoo mmááss ddee $$ 440000..000000.. ""CCaassii mmee llllaammóó uunn ccaammiióónn BBrriinnkkss,,"" ssoonnrriióó GGrraanntt.. ""MMiiss sseeiiss ¬¬ cciioonneess sseelleecccciióónn hheecchhaa ppoorr pprriimmeerraa vveezz aall ccaabbllee ddee ggaannaarr ccuuoottaass qquuee vvaarrííaann ddee 66 aa 11 aa 1122 aa 11.. YYoo eessttaabbaa ddeejjaannddoo ddiinneerroo yy mmii vviiaajjee vvaalliióó llaa ppeennaa.. EEssaa ffuuee llaa pprriimmeerraa ppiissttaa ddee qquuee hhaabbííaa eessttaaddoo aallgguunnaa vveezz eenn ssuu ccaabbaaññaa-- nnoo eerraa eell ppaassaaddoo,, nnoo ssiirrrreeee!!'''' ffoorrmmaa ddee ssuubbvveenncciióónn ddee ttooddaa llaa vviiddaa hhaa ccaammbbiiaaddoo.. YYaa nnoo ssuu eessppoossaa ee hhiijjooss ssee qquueejjaann ddee qquuee llaa ffaallttaa ddee lluujjoo.. GGrraanntt hhaa ddeejjaaddoo ddee ttrraabbaajjaarr ppaarraaoottrraass ppeerrssoonnaass yy ppaassaa ssuu ttiieemmppoo iinnmmeerrssoo eenn ssuu mmaannííaa ddee llaa vveellaa.. SSuu nnuueevvaa ccaassaa eessttiilloo rraanncchhoo eenn llaa FFlloorriiddaa eessttáá lllleennoo ddee lloo mmeejjoorr ddee ttooddoo.. ""LLaa vviiddaa eess mmuuyy dduullccee"",, ddiijjoo GGrraanntt.. ""--LLeess uunnaa llaarrggaa sseerriiee ddee eemmoocciioonneess yy eell ppllaacceerr.. SSii qquuiieerreess lloo úúllttiimmoo eenn aappaarraattooss eelleeccttrróónniiccooss,, qquuee yyoo llllaammoo yy lloo hhaann eennttrreeggaaddoo.. LLaass uunniiddaaddeess ddee ttooddaa llaa ffaammiilliiaa aallrreeddeeddoorr ddee llooss ccoocchheess ddee lluujjoo,, yy tteenneemmooss uunn ccrruucceerroo ddee aallttaa mmaarr yy uunnaa mmeeddiiaa ddoocceennaa ccaarrrreerraass ddee bbootteess..
 • 47. PPáággiinnaa 4477 ddee 110000 ""NNooss ppaassaammooss nnuueessttrroo ttiieemmppoo eenn eell aaiirree ffrreessccoo yy ssooll eenn lluuggaarr ddee eessccllaavvooss eenn uunnaa ffáábbrriiccaa.. SSuuppoonnggoo qquuee uusstteedd nneecceessiittaa aallggoo mmááss qquuee ppaallaabbrraass ppaarraa ddeessccrriibbiirr llaa aalleeggrrííaa yy llaa ssaattiissffaacccciióónn qquuee hheemmooss eennccoonnttrraaddoo ddeessddee qquuee vvoollvviióó aall PPooddeerr CCóóssmmiiccoo ccoonn llaa aabbrruummaaddoorraa bbuueennaa ssuueerrttee --EEss RRiittuuaall ddee mmiinnaass.. "" LLOOSS CCUUAATTRROO AAMMUULLEETTOOSS EELLEEMMEENNTTAALLEESS SSOOBBRREE SSUU AALLTTAARR MMiieennttrraass eessttáá ttrraabbaajjaannddoo ssuu RRiittuuaalleess,, qquuee cceennttrraa llaass eenneerrggííaass ddeell aarrccoo mmííssttiiccoo qquuee vviibbrraann eenn llaa mmiissmmaa llíínneeaa ccoommoo llaa ttiieerrrraa,, aaiirree,, ffuueeggoo yy aagguuaa qquuee ssee hhaabbllaa ddee ccoommoo hhaacceerr ppaarraa pprreeppaarraarrssee.. SSuu aallttaarr ddeebbee lllleevvaarr oobbjjeettooss qquuee rreepprreesseennttaann llooss ccuuaattrroo eelleemmeennttooss.. EEnn llaa ppáággiinnaa 111155 eennccoonnttrraarráá iilluussttrraacciioonneess ddee ccuuaattrroo aammuulleettooss eelleemmeennttaalleess qquuee ffuueerroonn ccrreeaaddooss yy ddiibbuujjaaddooss ppoorr uunn eessttrreecchhoo ccoollaabboorraaddoorr ddee llaa mmííaa.. uunn ppooddeerroossoo hheerrmmaannoo sseeccrreettoo ddee llaa FFrraatteerrnniiddaadd MMáággiiccaa yy oorrddeenn ddee llaa qquuee tteenneemmooss eell pprriivviilleeggiioo ddee sseerr mmiieemmbbrrooss.. TTeennggaa eenn ccuueennttaa qquuee llaa ppáággiinnaa 111155 mmuueessttrraa ssóólloo iimmáággeenneess ddee llooss aammuulleettooss.. LLaass iimmáággeenneess nnoo ccoonnttiieenneenn llooss ppooddeerreess mmííssttiiccooss,, aassíí qquuee ssii ttiieenneess aallgguunnaa iiddeeaa ddee ccoorrttaarr ffuueerraa ddee llaa ppáággiinnaa,, ¡¡oollvvííddaalloo!! DDee hheecchhoo,, ccuuaallqquuiieerr mmuuttiillaacciióónn oo ccoorrttee ddee ccuuaallqquuiieerr ppáággiinnaa ddee eessttee lliibbrroo vvaa aa ddeessttrruuiirr ttoottaallmmeennttee ssuu ccaappaacciiddaadd ddee aayyuuddaarrllee aa eennccoonnttrraarr ssuu ccaammiinnoo aa llaa ffeelliicciiddaadd.. EEssaa eess uunnaa lleeyy ooccuullttaa qquuee uusstteedd eenntteennddeerráá aa mmeeddiiddaa qquuee aavvaannzzaa.. EEssttee GGrriimmoorriioo eess uunnaa hheerrrraammiieennttaa mmáággiiccaa,, ccuuiiddaaddoossaammeennttee aaffiinnaaddoo yy tteemmppllaaddoo.. CCuuaallqquuiieerr ddaaññoo ddeelliibbeerraaddoo hheecchhoo aa ééll,, llaass mmaarrccaass eexxttrraa oo ssuubbrraayyaaddooss aaggrreeggóó,, llooss ccoommeennttaarriiooss mmaarrggiinnaalleess ppoorr eessccrriittoo,, ooaa oottrraass ccoonn llaass ppáággiinnaass aannuullaarráá ssuu ppootteenncciiaa ttoottaall.. HHaacceerr ccuuaallqquuiieerraa ddee eessaass ccoossaass eess eeqquuiivvaalleennttee aa mmeetteerr uunn ddeessttoorrnniillllaaddoorr eenn llaass oobbrraass ddee uunn rreelloojj ffiinnoo.. ¿¿EEnntteennddiiddoo?? EEssoo eessppeerroo,, ppoorrqquuee eessoo eess ssuummaammeennttee iimmppoorrttaannttee.. CCuuaallqquuiieerr ccoommeennttaarriioo,, éénnffaassiiss oo nnoottaass qquuee ddeesseeee rreeaalliizzaarr ddeebbeerráánn eessttaarr rreeggiissttrraaddooss eenn uunn ccuuaaddeerrnnoo sseeppaarraaddoo.. SSóólloo hhaayy uunnaa mmaanneerraa ddee ccrreeaarr llooss aammuulleettooss eelleemmeennttaalleess ppaarraa ssuu aallttaarr.. SSee ttrraattaa ddee uuttiilliizzaarr eell eessppeecciiaall ""MMyyssttiicc GGrriimmooiirree ttaalliissmmáánn yy aammuulleettoo KKiitt"",, qquuee eell eeddiittoorr hhaa tteenniiddoo llaa aammaabbiilliiddaadd hhaayyaa ccoonnsseennttiiddoo eenn qquuee iimmpprreessoo ppoorr sseeppaarraaddoo.. UUsstteedd lloo eennccoonnttrraarráá ddeennttrroo ddee llaa ccuubbiieerrttaa ddee eessttee lliibbrroo.. LLooss ccuuaattrroo aammuulleettooss EElleemmeennttaall CCoorrttaarroonn aallrreeddeeddoorr ddeell ccíírrccuulloo eexxtteerriioorr ddee ccaaddaa uunnoo ddee llooss aammuulleettooss,, yy ccoollooccaarrllooss eenn eell aallttaarr ccoonn llaass iinnssttrruucccciioonneess.. LLooss ccuuaattrroo aammuulleettooss EElleemmeennttaalleess
 • 48. PPáággiinnaa 4488 ddee 110000 LLooss aammuulleettooss eenn eessttee kkiitt ttiieennee llaa eenneerrggííaa nneecceessaarriiaa ooccuullttaa iimmpprreessoo eenn eellllooss.. MMeeddiiaannttee uunn iinntteerrccaammbbiioo ddee vviibbrraacciioonneess ccóóssmmiiccaass eennttrree llooss mmiieemmbbrrooss ddee mmii oorrddeenn yy uunn mmiieemmbbrroo ddeell ppeerrssoonnaall ddee llaa eeddiittoorriiaall,, uunn hheerrmmaannoo yy mmii AAddeeppttooss hhaann aasseegguurraaddoo qquuee eell kkiitt eess uunn ppootteennttee aacccceessoorriioo mmáággiiccoo ccoonn eessttee lliibbrroo.. CCoorrttee ccoonn ccuuiiddaaddoo ccaaddaa uunnoo ddee llooss ccuuaattrroo aammuulleettooss eelleemmeennttaall ddee llaass ppáággiinnaass 33 yy 55 ddeell kkiitt.. UUttiilliiccee uunnaass ttiijjeerraass ppaarraa ccoorrttaarr ssiinn pprroobblleemmaass aallrreeddeeddoorr ddee llaa llíínneeaa eexxtteerriioorr ddee ccaaddaa aammuulleettoo.. UUnnaa vveezz mmááss,, ssoolleemmnneemmeennttee qquuee aaddvveerrttiirr qquuee nnoo lleess ccoorrttee ddee llaass ppáággiinnaass ddee eessttee lliibbrroo:: eell kkiitt eess llaa ffuueennttee ddee aalliimmeennttaacciióónn.. DDeemmuueessttrree qquuee uusstteedd mmiissmmoo sseennttaaddoo,, rreellaajjaaddoo,, yy mmiirraannddoo ffiijjaammeennttee aa ccuuaallqquuiieerr ppáággiinnaa eenn eell kkiitt.. VVeeaa ccoommoo llooss sseellllooss ppaarreecceenn mmoovveerrssee yy bbrriillllaarr ccoonn uunnaa eenneerrggííaa pprrooppiiaa.. SSii lloo ddeesseeaa,, ppuueeddee hhaacceerr qquuee eessttooss aammuulleettooss mmááss eelleemmeennttaall ppeerrmmaanneennttee ppoorr ppeeggaarr ccaaddaa uunnoo eenn uunn ppeeddaazzoo ddee ccaarrttóónn.. PPoorr oottrraa ppaarrttee,, ssii lloo eessttiimmaa ccoonnvveenniieennttee,, ppuueeddee ppeeggaarr llooss aammuulleettooss ddiirreeccttaammeennttee aa llaa ssuuppeerrffiicciiee ddee ssuu aallttaarr..
 • 49. PPáággiinnaa 4499 ddee 110000 UUnnaa tteerrcceerraa aalltteerrnnaattiivvaa eess qquuee uusstteedd ccoonnssiigguuee uunnaa ffuueennttee ddee llooss kkiittss ddeell ppuubblliiccaaddoorr,, ppaarraa qquuee ccoommoo aammuulleettooss ssee ddeessggaassttaann oo ssee eennssuucciiee,, qquuee ssiieemmpprree ttiieenneenn llooss eessppuummoossooss ffrreessccooss aa llaa mmaannoo.. EEssaa eelleecccciióónn eess ssuuyyaa.. PPaarraa aaññaaddiirr mmááss ppooddeerr aa eellllooss,, ssuu aammuulleettooss ppuueeddeenn sseerr ddee ccoolloorr,, aauunnqquuee eessttoo nnoo eess aabbssoolluuttaammeennttee nneecceessaarriioo.. UUttiilliizzaarr ccuuaallqquuiieerr mmeeddiioo qquuee ddeesseeee ppaarraa ccoolloorreeaarrllooss,, ccoommoo aaccuuaarreellaass,, llááppiicceess ddee cceerraa,, óólleeoo,, rroottuullaaddoorreess oo ttiinnttaass--rreeffuuggiioo qquuee mmuucchhoo ccuuiiddaaddoo ddee nnoo oossccuurreecceerr llaa ssiiggiillooss nneeggrroo yy oottrraass mmaarrccaass eenn eellllooss.. EEll AAmmuulleettoo ddee llaa TTiieerrrraa eenn ccaassoo ddee qquuee llaa ssoommbbrraa ccoonn eell ccoolloorr ttiieerrrraa,, uunn mmaarrrróónn ccáálliiddoo.. EEll aammuulleettoo ddee aaiirree ddeebbeenn sseerr ddee ccoolloorr aazzuull ccllaarroo.. EEll AAmmuulleettoo ddeell FFuueeggoo ddeebbee sseerr ddee ccoolloorr nnaarraannjjaa oo rroojjoo bbrriillllaannttee.. EEll AAmmuulleettoo ddee aagguuaa ddeebbeenn sseerr ddee ccoolloorr vveerrddee ccllaarroo.. ÚÚsseellooss mmeeddiiddaa qquuee ssee iimmpprriimmeenn ssii ddeesseeaa--ccaabbaaññaa ppaarraa ccoolloorreeaarr llooss ppaaggaarráá eell ppeeqquueeññoo eessffuueerrzzoo nneecceessaarriioo ppoorr cciieenn eenn llaa ppootteenncciiaa eexxttrraa ggeenneerraaddaa eenn ssuuss rriittuuaalleess.. CCuuaannddoo ssee hhaann ccrreeaaddoo,, llooss ccoollooccaann eenn llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr ddee ssuu aallttaarr.. EEll aammuulleettoo ddee aaiirree ssee ccoollooccaa eenn llaa ppaarrttee ppoosstteerriioorr ddeell aallttaarr,, eenn eell cceennttrroo.. EEll AAmmuulleettoo ddee aagguuaa ssee ccoollooccaa cceerrccaa ddeell ffrreennttee,, eell AAmmuulleettoo ddee BBoommbbeerrooss aa llaa ddeerreecchhaa.. yy llaa TTiieerrrraa AAmmuulleettoo ddee llaa iizzqquuiieerrddaa.. LLaa ffiigguurraa 11 mmuueessttrraa llaa ffoorrmmaa eenn qquuee aappaarreecceerráá eenn ssuu aallttaarr,, ccoommoo ssee mmiirraa hhaacciiaa aabbaajjoo eenn ééll..
 • 50. PPáággiinnaa 5500 ddee 110000 LLAA LLLLAAMMAA MMÍÍSSTTIICCAA LLooss rriittuuaalleess eexxiiggeenn qquuee uusstteedd qquueemmee uunnaa vveellaa eenn ssuu aallttaarr.. SSee llee ccoonnooccee ccoommoo llaa LLllaammaa MMííssttiiccaa.. PPaarraa mmaayyoorr ccoommooddiiddaadd,, uussee uunn ppllaattoo,, uunnaa bbootteellllaa oo ccaannddeellaabbrroo ppaarraa cceelleebbrraarr llaa vveellaa.. LLaa vveellaa ppuueeddee uuttiilliizzaarr eell mmiissmmoo uunnaa yy oottrraa vveezz hhaassttaa qquuee ssee ccoonnssuummiiddoo,, ccuuaannddoo lloo rreeeemmppllaazzaarráá ccoonn uunnoo nnuueevvoo.. UUnnaa vveellaa oorrddiinnaarriiaa ccoocciinnaa bbllaannccaa ssee aaddaappttaa ppeerrffeeccttaammeennttee aall ttrraabbaajjoo rriittuuaall.. SSuu mmííssttiiccaa llllaammaa ssee eennccuueennttrraa eenn eell cceennttrroo ddeell aallttaarr aa mmeennooss qquuee eell ppaarrttiiccuullaarr rriittuuaall ssee lloo iinnddiiqquuee.. FFiigguurraa 11 PPllaann ddee ssuu eessppaacciioo ddeell aallttaarr,, qquuee mmuueessttrraa llaass ppoossiicciioonneess ddee llooss aammuulleettooss CCuuaattrroo eelleemmeennttaall.. LLooss ccuuaattrroo ppuunnttooss ccaarrddiinnaalleess IIlluussttrraarr llaa ddiirreecccciióónn iiddeeaall ppaarraa oorrggaanniizzaarr ssuu eessppaacciioo ddee ttrraabbaajjoo--cciióónn..
 • 51. PPáággiinnaa 5511 ddee 110000 PPaarreeccííaa ddéébbiill ee iinnddeeffeennssoo,, ssiinn eemmbbaarrggoo ssee ssoobbrreeppuussoo aa ttooddaa llaa ooppoossiicciióónn ccoonn llaa VVoollccáánniiccaa UUsstteedd-- WWiillll--PPrreesseennttaarr RRiittuuaall AArreennaa SS.. hhaabbííaa ssiiddoo ffrráággiill yy ddéébbiill ddeessddee llaa iinnffaanncciiaa.. EEnnffeerrmmeeddaaddeess tteemmpprraannoo llee hhaabbííaa rroobbaaddoo ddee llaa ssaalluudd yy llaa ffuueerrzzaa,, aassíí qquuee ccuuaannddoo eellllaa lllleeggóó aaccoonnddiicciióónn ddee mmuujjeerr ssee qquueeddóó eenn uunn sseegguunnddoo ppllaannoo eenn llaa vviiddaa ddee lluucchhaass,, ddeejjaannddoo mmááss ttiippooss rroobbuussttooss ppiissootteeaarr eellllaa.. PPoorr lloo ttaannttoo nnoo hhiizzoo ggrraannddeess pprrooggrreessooss eenn eell ccoonnccuurrssoo ddee ttooddooss llooss ddííaass ppoorr llaa rriiqquueezzaa mmaatteerriiaall yy llaa ffeelliicciiddaadd.. ""TTooddoo lloo qquuee ppiiddee ddee llaa vviiddaa eerraa llaa ppaazz,, llaa aarrmmoonnííaa yy llaa bbeelllleezzaa"",, ddiijjoo,, ""ppeerroo mmii eexxiisstteenncciiaa eerraa uunnaa mmoolleessttiiaa mmuucchhoo ppaarraa ttrraattaarr ddee eennccoonnttrraarrllooss.. SSoobbrreevviivvíí.. PPeerroo yyoo nnoo tteennííaa llaa ccoolluummnnaa vveerrtteebbrraall ccuuaannddoo ssee ttrraattaabbaa ddee ¬¬ iinneevviittaabblleess ddeessaaffííooss ddee llaa vviiddaa ddeessaaffííooss ..**** AAll ppaassaarr llooss aaññooss ddee aarreennaa aapprreennddiiddoo aa aacceeppttaarr ssuu ppoossiicciióónn hhuummiillddee ddee llaa ssoocciieeddaadd.. ppeerroo ssee ccuuiiddóó ssuueeññooss tteerrcciiaa ddee uunn ddííaa lllleeggaarr aa sseerr rriiccoo ee iinnfflluuyyeennttee ""UUnnaa ccoossaa qquuee mmee iinnddiiggnnóó ffuuee llaa ffoorrmmaa ddee ppooddeerroossooss iinntteerreesseess ppuueeddeenn ppaassaarr ppoorr eenncciimmaa ddee llaa ggeennttee"",, ddiijjoo,, ""yy mmiiss sseennttiimmiieennttooss lllleeggaarroonn aa hheerrvviirr ccuuaannddoo uunn eeqquuiippoo ddee ddeessaarrrroollllaaddoorreess,, aa ddaarr uunn bbeenneeffiicciioo rrááppiiddoo,, pprrooppuussoo ccoonnssttrruuiirr uunn bbllooqquuee eessppeeccttrraall ddee llaass ooffiicciinnaass eenn uunn ppaarrqquuee cceerrccaa ddee mmii ccaassaa.. "" LLaa nnoottiicciiaa ssee aannuunncciióó eenn llooss ppeerriióóddiiccooss,, yy llooss rreessiiddeenntteess llooccaalleess ccllaammaabbaann ppoorr aacccciióónn ccoonnttrraa llooss ddeessaarrrroollllaaddoorreess.. ""PPeerroo eell ddiinneerroo hhaabbllaa"".. SSaannddyy ddiijjoo.. ""LLooss ppllaanneess ffuueerroonn pprreesseennttaaddooss aa llaass aauuttoorriiddaaddeess,, llooss iinnffoorrmmeess ccuuiiddaaddoossaammeennttee rreeddaaccttaaddoo ssuuppuueessttaammeennttee mmoossttrróó ccóómmoo eessaa mmoonnssttrruuoossiiddaadd ffeeaa bbeenneeffiicciiaarrííaa aa llaa ccoommuunniiddaadd,, yy eell eesscceennaarriioo eessttaabbaa lliissttoo ppaarraa nnuueessttrraa ppeeqquueeññaa cciiuuddaadd qquuee eenn mmaall eessttaaddoo.."" EEll rreeffeerréénndduumm ssee cceelleebbrróó eennttrree llaa ggeennttee ddeell ppuueebblloo,, aaccoommppaaññaaddooss ppoorr llaass nnoottiicciiaass aassttuuttoo ccoommuunniiccaaddooss aa llaa pprreennssaa.. PPoorr uunn eessttrreecchhoo mmaarrggeenn,, llooss ppllaanneess ffuueerroonn aapprroobbaaddooss yy aaddooppttaaddooss ccoonn ccaarráácctteerr pprroovviissiioonnaall.. ""AAllggoo hhaabbííaa qquuee hhaacceerr"",, ddiijjoo SSaannddyy.. nnoo ssaabbííaa ccóómmoo,, ppeerroo llooss ppooddeerroossooss,, llooss hhoommbbrreess aavvaarriicciioossooss ttuuvvoo qquuee sseerr ddeetteenniiddoo.. YYoo hhaabbííaa vviissttoo mmuucchhaass ttaauu cciiuuddaaddeess mmuuyy mmaall eessttaaddoo ppoorr iinntteerreesseess ccoommeerrcciiaalleess qquuee eessttáánn ssóólloo eenn iinntteerreesseenn ppoorr llooss bbeenneeffiicciiooss.. "" DDee aarreennaa ccoommeennzzóó aa hhaacceerr ccoommpprraass aallrreeddeeddoorr ppaarraa eell ccoonnsseejjoo.. TTooddooss ssuuss ccoonnttaaccttooss llee ddiijjoo qquuee eessttaabbaa ggoollppeeaannddoo llaa ccaabbeezzaa ccoonnttrraa uunnaa ppaarreedd ddee llaaddrriillllooss.. ""VVaass aa tteenneerr qquuee aagguuaannttaarr"",, ffuuee llaa rreessppuueessttaa hhaabbiittuuaall.. IInnttrroodduuzzccaa llooss PPooddeerreess ddee llaa MMaaggiiaa.. AArreennaa ssee eennccoonnttrróó ccoonn uunnaa aanncciiaannaa qquuee ttíímmiiddaammeennttee hhaabbllóó ssoobbrree rriittuuaalleess ddee ppooddeerr ppaarraa oobbrraarr mmiillaaggrrooss.. SSaannddyy eerraa uunn aalluummnnoo aavveennttaajjaaddoo.. CCoonn ttooddaass llaass vvííaass rreegguullaarreess cceerrrraaddooss,, ssee llaannzzóó eenn ccuueerrppoo yy aallmmaa eenn eell rriittuuaall.. LLooss ppllaanneess ddee ccoonnssttrruucccciióónn eerraann mmaallooss ¬¬ mmiieennttrraass ppaassaa,, yy eeqquuiippooss ppeessaaddooss ddee mmoovviimmiieennttoo ddee ttiieerrrraass ccoommeennzzóó eessttrrééppiittoo aa llaa cciiuuddaadd,, mmiieennttrraass qquuee llooss ttrraabbaajjaaddoorreess eessttaabbaann lliissttooss ppaarraa eenncceennddeerr llaa pprriimmeerraa ppaallaaddaa.. DDee aarreennaa ssee ccoonnvviirrttiióó eenn uunn DDaavviidd ccoonnttrraa eell GGoolliiaatt ddee PPrrooggrreessoo..
 • 52. PPáággiinnaa 5522 ddee 110000 ""EEll ddííaa ddeessppuuééss ddee qquuee ttrraabbaajjóó eell RRiittuuaall mmee ddeessppeerrttéé ssiinnttiieennddoo ffrriiaallddaadd ppooddeerroossoo,,"" ddiijjoo.. ""FFuuee uunnaa eemmoocciióónn ttoottaallmmeennttee nnuueevvaa ppaarraa mmíí,, yy mmee ssoorrpprreennddiióó yyoo ppoorr mmaarrcchhaarr aa llaa AAllccaallddííaa ee iinnssiissttiirr eenn vveerr eell aallccaallddee eenn ppeerrssoonnaa.. OOttrrooss hhaabbííaann iinntteennttaaddoo aanntteess qquuee yyoo,, yy hhaa ssiiddoo ddeessvviiaaddoo ppoorr llooss sseeccrreettaarriiooss yy ssuubbaalltteerrnnooss.. HHee ddeessccuubbiieerrttoo qquuee ssee aaccoobbaarrddóó aannttee mmíí,, yy eenn uunnaa hhoorraa.. UUnnoo eessttaabbaa eenn llaa ooffiicciinnaa ddeell aallccaallddee.. "" eellooccuueenncciiaa ddee aarreennaa ffuuee ffaannttáássttiiccaa.. GGoollppeeaannddoo ssoobbrree uunnaa mmeessaa,, eellllaa hheecchhooss sshhaalleedd mmaarr--yy llaass cciiffrraass.. eexxppoonnee llaass ffaallaacciiaass eenn llooss iinnffoorrmmeess ddee llooss ddeessaarrrroollllaaddoorreess,, ee iilluussttrraa lloo qquuee hhaabbííaa ssuucceeddiiddoo eenn oottrrooss ppuueebbllooss yy cciiuuddaaddeess.. SSuuss ttááccttiiccaass ffuunncciioonnaarroonn.. EEss ddee ssuuppoonneerr qquuee ppaarraa ddeesshhaacceerrssee ddee eessttaa mmuujjeerr ppooccoo ppeerrssiisstteenntteess ccoonn llooss oojjooss bbrriillllaanntteess,, eell aallccaallddee ccoonnvvooccóó aa uunnaa rreeuunniióónn eessppeecciiaall.. DDee aarreennaa ssee llee ppeerrmmiittiióó aassiissttiirr.. ""SSee iinnvviieerrttee ttooddaass ssuuss ddeecciissiioonneess aanntteerriioorreess"",, ddiijjoo.. ""LLooss ddeessaarrrroollllaaddoorreess ttuuvviieerroonn qquuee ssaalliirr ee iirr aa bbuussccaarr oottrroo lluuggaarr ppaarraa hhaacceerr ssuu ttrraabbaajjoo ssuucciioo.. FFuuii aaggaassaajjaaddoo ccoommoo uunn bbeenneeffaaccttoorr ppúúbblliiccoo,, yy uunnaa nnuunnccaa ttuuvvoo qquuee eessccoonnddeerrssee eenn eell ffoonnddoo oottrraa vveezz.. ""EEssoo mmuueessttrraa ccóómmoo MMaaggiicc ppuueeddee aayyuuddaarr ccuuaannddoo ttooddoo lloo ddeemmááss ffaallllaa..""
 • 53. PPáággiinnaa 5533 ddee 110000 EEll ttrriipplleettee ttaauummaattúúrrggiiccoo NNoo ssee aallaarrmmee aannttee eell nnoommbbrree ccoommpplliiccaaddoo ddee eessttee iimmppoorrttaannttee ppuunnttoo ddee eennffooqquuee ppaarraa llaass eenneerrggííaass ccóóssmmiiccaass.. IIlluussttrraacciioonneess ddee eessttee ttrrííoo TThhaauu mmaa--ttuurrggiicc ssee mmuueessttrraa eenn llaa ppáággiinnaa 112200.. AAll iigguuaall qquuee eenn eell ccaassoo ddee llooss aammuulleettooss eelleemmeennttaalleess ddeessccrriibbee eenn llaa ppáággiinnaa 111144,, llaa iimmaaggeenn eenn eessttee lliibbrroo nnoo ttiieennee ppooddeerr pprrooppiioo,, ppoorr lloo qquuee eell ccoorrttee ffuueerraa nnoo eess ssóólloo iinnúúttiill,, ssiinnoo qquuee ttaammbbiiéénn ddeerrrroottaarr aa ccuuaallqquuiieerr eessppeerraannzzaa ddee oobbtteenneerr bbeenneeffiicciioo ddee ssuu ffrreennttee ddee eessttooss mmáággiiccooss hheecchhiizzooss yy rriittuuaalleess.. PPoorr lloo ttaannttoo,, ddeebbee uuttiilliizzaarr eell ttrrííoo ddee eenneerrggííaa ccaarrggaaddaa eenn llaa ppáággiinnaa 77 ddee llaa ""MMííssttiiccaa GGrrii mmuuaarréé ttaalliissmmáánn yy aammuulleettoo KKiitt"",, ddee ccoorrttee hhaacciiaa ffuueerraa ccoonn ccuuiiddaaddoo.. EEssttee ttrrííoo ttaammbbiiéénn ssee bbeenneeffiicciiaarráánn ddeell hheecchhoo ddee ccoolloorreess,, ssii ddeesseeaa ttoommaarr eell ttiieemmppoo yy hhaacceerr eell eessffuueerrzzoo.. EEll ttrriiáánngguulloo eenn eell cceennttrroo ddeebbee sseerr ddee ccoolloorr rroojjoo bbrriillllaannttee:: llaass ttrreess sseecccciioonneess ddeell ccíírrccuulloo ffuueerraa ddeell ttrriiáánngguulloo ddeebbee sseerr ddee ccoolloorr aazzuull bbrriillllaannttee,, yy llaass ccuuaattrroo eessqquuiinnaass qquuee qquueeddaann ffuueerraa ddeell ccíírrccuulloo ddeebbee sseerr ddee ccoolloorr aammaarriilllloo bbrriillllaannttee.. AAll iigguuaall qquuee ccoonn llooss aammuulleettooss eelleemmeennttaalleess,, eessttee ccoolloorr nnoo eess aabbssoolluuttaammeennttee nneecceessaarriioo,, ppeerroo ssii uusstteedd ppuueeddee llooggrraarrlloo,, llooss ccoolloorreess ssee aaggrreeggaa uunnaa ggrraann eenneerrggííaa ppaarraa ssuuss rriittuuaalleess.. UUnnaa vveezz ccrreeaaddoo,, eell ttrrííoo nnaaddaaddoo eenn uunnaa ppaarreedd ccoonnvveenniieennttee aa nniivveell ddeell oojjoo,, cceerrccaa ddeell aallttaarr.. EEll ttrrííoo TTaauummaattúúrrggiiccoo CCoorrttee aallrreeddeeddoorr ddee llaa ppllaazzaa eexxtteerriioorr ddeell ttrrííoo yy sseegguurroo eess aall nniivveell ddeell oojjoo cceerrccaa ddee ssuu aallttaarr..
 • 54. PPáággiinnaa 5544 ddee 110000 CCÍÍRRCCUULLOO DDEE PPRROOTTEECCCCIIÓÓNN UUnn ttrroozzoo ddee ccuueerrddaa,, ccoorrddeell oo ccuueerrddaa ddee uunnooss 33 mmeettrrooss ddee llaarrggoo ssee ppuueeddee uuttiilliizzaarr ppaarraa hhaacceerr uunn ccíírrccuulloo eenn eell ssuueelloo ddeellaannttee ddee ssuu aallttaarr ppaarraa qquuee ssee ppaarree ppuullggaaddaass SSii uuttiilliizzaa llaa ccuueerrddaa,, ddeebbee sseerr fflleexxiibbllee yy nnoo ddeemmaassiiaaddoo ggrruueessoo.. CCaaddeennaa ssee aaddaappttee aa aaddmmiirraabblleemmeennttee,, ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo ssee ttuueerrccaa ttaann ddeellggaaddaa qquuee ttiieennee ddiiffiiccuullttaadd ppaarraa vveerr ccuuaannddoo eessttáá tteennddiiddoo eenn eell ssuueelloo.. CCóómmoo hhaacceerr qquuee ssuu ccuueerrddaa eenn uunn ccíírrccuulloo ddee pprrootteecccciióónn ssee eexxpplliiccaa eenn llaa ppáággiinnaa 113355.. EExxppuurrggaarr HHUUMMOO IInncciieennssoo qquuee ssee qquueemmaann dduurraannttee rriittuuaalleess ssoonn ccoonn eell pprrooppóóssiittoo ddee eexxppuullssaarr aa llaass vviibbrraacciioonneess iinnnneecceessaarriiooss ddee llooss aallrreeddeeddoorreess ddeell aallttaarr.. CCuuaallqquuiieerr iinncciieennssoo hhaarráá eell ttrraabbaajjoo.. EEll iinncciieennssoo,, ppaallooss qquuee 44IIooNNss mmááss ggeenneerraall oo aacccciioonneess ffaarrmmaacciiaass ssoonn aaddmmiirraabblleess,, oo llooss ccoonnooss ppooccoo ddee iinncciieennssoo qquuee aarrrroojjaann uunnooss ppooccooss cceennttaavvooss ppoorr ccaajjaa ttaammbbiiéénn ssoonn aaddeeccuuaaddooss.. CCoollooqquuee eell iinncciieennssoo eenn ccuuaallqquuiieerr ssooppoorrttee ccoonnvveenniieennttee,, oo iinncclluussoo eenn llaa ttaappaa ddee uunnaa llaattaa vviieejjaa.. SSóólloo tteennggaa ccuuiiddaaddoo ddee vveerr qquuee nnoo hhaayy ppeelliiggrroo ddee iinncceennddiioo ssee ccrreeaa,, yy rreeccuueerrddaa qquuee vvaarriittaass ddee iinncciieennssoo ccaaííddaa ddee cceenniizzaass llaa lluuzz ddeessddee llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr.. EEll iinncciieennssoo ssee eennccuueennttrraa eenn eell llaaddoo ddeerreecchhoo ddeell aallttaarr,, eennttrree eell ffuueeggoo yy aammuulleettooss ddee aaiirree.. NNoottaa SSii uusstteedd ssuuffrree ddee aallgguunnaa rreessppiirraacciióónn oo ccoonnddiicciioonneess ppuullmmoonnaarreess qquuee hhaacceenn qquuee eell hhuummoo ddeessaaggrraaddaabbllee,, iinnccóómmooddoo oo ppeelliiggrroossoo ppaarraa uusstteedd,, pprreesscciinnddiirr ddeell iinncciieennssoo yy ppaassaarr ppoorr aallttoo ttooddaa rreeffeerreenncciiaa aa eellllaa dduurraannttee llooss rriittuuaalleess.. LLooss SSeerreess CCóóssmmiiccooss qquuee eenntteennddeerr yy hhaacceerr ccoonncceessiioonneess,, aall iigguuaall qquuee eellllooss ppaarraa ccuuaallqquuiieerr oottrraass oommiissiioonneess ffoorrzzaaddaa oo iinnvvoolluunnttaarriiaa ddee ssuuss rriittuuaalleess.. SSUU EESSPPAACCIIOO DDEE TTRRAABBAAJJOO MMAAGGIICCOO EESSTTAA CCOOMMPPLLEETTOO EEnn eell aallttaarr ssoonn llooss aammuulleettooss CCuuaattrroo eelleemmeennttaall,, ssuu mmííssttiiccaa yy llaa llllaammaa iinncciieennssoo eessttáánn lliissttooss ppaarraa ggrraabbaarr,, eell ttrrííoo TTaauummaattúúrrggiiccoo eessttáá eenn llaa ppaarreedd,, yy eell CCíírrccuulloo ddee PPrrootteecccciióónn ddee llaa ccuueerrddaa oo llaa ccaaddeennaa eessttáá aa llaa mmaannoo.. AA ccoonnttiinnuuaacciióónn,, pprreeppaarraarrssee.. AAll iigguuaall qquuee uusstteedd ppoonnee eenn llaa rrooppaa eessppeecciiaall ppaarraa ssaalliirr aa llaa ccaallllee,, yy uussaarr oottrraa rrooppaa ((oo nniinngguunnaa)) ppaarraa iirr aall eemmppaattee,, ppoorr lloo ddee TTrraabbaajjoo mmáággiiccoo ttiieennee ssuu pprrooppiioo eessttiilloo ddee vveessttiirr ppaarraa uusstteedd..
 • 55. PPáággiinnaa 5555 ddee 110000 TTooddoo eess bbaassttaannttee ssiimmppllee.. SSee nneecceessiittaann ttrreess ccoossaass ssoollaammeennttee:: uunn ppssííqquuiiccoo:: CCaappaa.. uunn ppooccoo ddee aacceeiittee mmáággiiccoo,, yy uunn ttaalliissmmáánn mmííssttiiccoo.. NNoo ttee pprreeooccuuppeess,, nniinngguunnoo ddee eellllooss eenn eell aarrccoo ppoorr lloo mmeennooss ddiiffíícciilleess ddee oobbtteenneerr.. SSUU MMAANNTTOO ((CCaappaa)) PPSSÍÍQQUUIICCOO UUnnaa bbaattaa,, uunn aabbrriiggoo lliiggeerroo oo aallggoo ssiimmiillaarr ccuuaallqquuiieerraa hhaarráánn ddee ssuu ccaappaa ppssííqquuiiccaa.. UUssee uunnaa vviieejjaa ppiieezzaa ddee rrooppaa qquuee rraarraa vveezz uussoo,, lloo ssuuffiicciieenntteemmeennttee fflloojjaa ccoommoo ppaarraa qquuee lleevvaannttee ssuuss bbrraazzooss ssoobbrree ssuu ccaabbeezzaa.. EEll ccoolloorr oo eell mmaatteerriiaall nnoo eess mmuuyy iimmppoorrttaannttee,, aauunnqquuee ppooddrrííaa sseerr mmeejjoorr ssii uusstteedd ppuueeddee aalleejjaarrssee ddee mmaarrrróónn.. EEssttaa sseerráá llaa úúnniiccaa pprreennddaa qquuee uusstteedd uussaarráá dduurraannttee ssuu RRiittuuaalleess yy ccuuaannddoo uusstteedd hhaa ddeecciiddiiddoo qquuee ssee vvaa lllleevvaarr aa ccaabboo llaass ssiigguuiieenntteess eenneerrggííaa ddee iinndduucccciióónn ppoorr uunnaa ssoollaa vveezz.. TTaann cciieerrttoo eess qquuee ccuuaannddoo uusstteedd ppoonnee eenn ssuu ccaappaa ppssííqquuiiccaa,, llaass FFuueerrzzaass ddee ddeerreecchhoo ssee aaffiinnaann ppuullggaaddaass PPooddeerr ppssííqquuiiccoo IINNDDUUCCCCIIÓÓNN DDEELL MMAANNTTOO ((CCoonnssaaggrraacciioonn)) DDeessppuuééss ddee llaa ppuueessttaa ddeell ssooll,, ddeessppoojjeessee ppoorr ccoommpplleettoo,, eelliimmiinnee ddee ssuu ccuueerrppoo,, ssuuss jjooyyaass,, rreelloojj ddee ppuullsseerraa,, ccoollllaarr,, ppeennddiieenntteess,, ccoollggaanntteess,, DDooggttaaggss yy ccuuaallqquuiieerr oottrraa oorrnnaammeennttaacciióónn qquuee uusstteedd eessttáá uussaannddoo.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, ssii uusstteedd ttiieennee uunn aanniilllloo ddee bbooddaass uu oottrroo aaddoorrnnoo qquuee nnuunnccaa ssee qquuiittaa,, yyaa sseeaa ddee ccoonnffiiaannzzaa oo ppoorr ddiiffiiccuullttaaddeess ffííssiiccaass ccoonn llooss nnuuddiillllooss,, aarrttiiccuullaacciioonneess ppuueeddee ddeejjaarrlloo eenn ssuu lluuggaarr.. PPoonnttee ttuu rrooppaa ccaappaa ppssííqquuiiccaa yy llaa ccaarraa aall ooeessttee,, ddoonnddee eell ssooll hhaa bbaajjaaddoo.. DDii:: ""EEssttaa pprreennddaa qquuee ttiieennee eell nnoommbbrree ddee mmii ccaappaa ppssííqquuiiccaa.."" TTeessttiiggoo ddee mmiiss ppaallaabbrraass.. MMoorraaeell.. ""EEnn eell NNoommbbrree ddeell qquuee eessttàà ssoobbrree ttooddoo nnoommbbrree"" ccoonnssaaggrroo eessttaa ccaappaa ppaarraa ssiieemmpprree.. "" EEll nnoommbbrree ddeell áánnggeell ssee pprroonnuunncciiaa ""MMooee--RRaahh--AAllee""ccoonn éénnffaassiiss eenn llaa ssííllaabbaa ffiinnaall.. CCÓÓMMOO HHAACCEERR SSUU AACCEEIITTEE MMÁÁGGIICCOO LLaass uuvvaass hhaann ssiiddoo dduurraannttee mmuucchhoo ttiieemmppoo,, ccoonnoocciiddaass ppoorr ppoosseeeerr ppooddeerreess aarrccaannooss,, ffoorrmmaann ppoorr ttaannttoo llaa bbaassee ddee ssuu aacceeiittee mmáággiiccoo qquuee ssee uuttiilliizzaarràà eenn ttooddooss llooss rriittuuaalleess.. EEnn uunnaa ttaazzaa oo vvaassoo aapprriieettee lleennttaammeennttee ttrreess uuvvaass ddee ssuu eelleecccciioonn.. EEssppoollvvoorreeee uunn ppooccoo ddee ssaall eenn eell rreecciippiieennttee,, yy aaññaaddiirr uunnaa ccuucchhaarraaddaa ddee aacceeiittee vveeggeettaall.. DDee oolliivvaa,, mmaanníí,, mmaaíízz,, aallggooddóónn,, sseemmiillllaass ddee ssééssaammoo,, sseemmiillllaa ddee ccaacchhoorrrroo.. .. .. ccuuaallqquuiieerr ttiippoo ddee aacceeiittee uuttiilliizzaaddoo eenn llaa ccoocciinnaa eess ppeerrffeeccttaa.. AAggrreegguuee uunn ppooccoo ddee uuvvaa mmááss,, ppuullssee llaa mmeezzccllaa ccoonn uunnaa ccuucchhaarraa yy eessppoollvvoorreeaarr ccoonn mmááss ssaall.. AA ccoonnttiinnuuaacciióónn,, aaññaaddaa uunnaa ccuucchhaarraaddaa ddee aacceeiittee.. CCoonnttiinnúúee hhaassttaa qquuee eell ccoonntteenneeddoorr eessttéé ccaassii lllleennoo.. CCuubbrraa ccoonn uunnaa ttaappaa oo ppllaattoo aaddeeccuuaaddoo yy lloo gguuaarrddaa eenn uunn lluuggaarr oossccuurroo yy ffrreessccoo dduurraannttee 2244 hhoorraass.. AAll ffiinnaall ddee eessee ttiieemmppoo,, vviieerrttaa llaa mmeezzccllaa aa ttrraavvééss ddee uunn ttaammiizz ddee tteellaa oo eenn uunnaa bbootteellllaa oo ffrraassccoo ccoonnvveenniieennttee qquuee hhaayyaa uunn ccoorrcchhoo oo llaa ttaappaa.. DDeesseecchhee llaa ppuullppaa ddee llaa uuvvaa uuttiilliizzaaddaa.. EEttiiqquueettaa ddee eessttee eennvvaassee ppaarraa qquuee nnoo ssiinn qquueerreerr uuttiilliizzaarr ssuu aacceeiittee mmáággiiccoo ppaarraa ccoocciinnaarr..
 • 56. PPáággiinnaa 5566 ddee 110000 BBeennddiiccee aa ttuu aacceeiittee mmáággiiccoo ddee llaa ssiigguuiieennttee mmaanneerraa.. EEss nneecceessaarriioo rreeppeettiirr eessttee bbeennddiicciióónn ssóólloo ccuuaannddoo ssee hhaaccee uunnaa nnuueevvaa ppoorrcciióónn ddee ssuummiinniissttrroo .. PPoonnggaa ssuu rreecciippiieennttee ddee aacceeiittee eenn ssuu aallttaarr.. DDee ppiiee aannttee ééll yy ddiicceenn:: ""CCrriiaattuurraa ddee llooss eelleemmeennttooss,, ""UUsstteedd ssee ccrreeaann ppaarraa mmíí ""PPaarraa eennffooccaarr llaass FFuueerrzzaass ddeell BBiieenn.. ""SSeeaann bbeennddeecciiddooss eenn eell nnoommbbrree ddeell AAllttííssiimmoo.."" LLooss 1122 ttaalliissmmaanneess MMííssttiiccaa CCoorrttaarroonn aallrreeddeeddoorr ddeell ccíírrccuulloo eexxtteerriioorr ddee ccaaddaa uunnoo ddee llooss ttaalliissmmaanneess.. CCoonn ccuuiiddaaddoo,, ppeerrffoorree uunn aagguujjeerroo ppeeqquueeññoo,, cceerrccaa ddee llaa oorriillllaa ddoonnddee ssee mmuueessttrraa,, yy qquuee sseeaann ccoollggaanntteess HHaacciiaa llaass iinnssttrruucccciioonneess.. The 12 Mystic Talismans Cut around the outer circle of each of the Talismans. Carefully pierce a small hole near the edge where shown, and make them Into pendants as instructed.
 • 57. PPáággiinnaa 5577 ddee 110000 SSUU TTAALLIISSMMAANNEESS MMYYSSTTIICC DDuurraannttee ttooddooss llooss rriittuuaalleess qquuee ssee lllleevvaann uunn ttaalliissmmáánn mmííssttiiccoo eenn eell ppeecchhoo.. UUsstteedd eennccoonnttrraarráá iilluussttrraacciioonneess ddee 1122 ttaalliissmmaanneess eenn llaa ppáággiinnaa 112255.. EEnn ccaassoo ddee qquuee hhaayyaa oommiittiiddoo llaass sseecccciioonneess aanntteerriioorreess,, yy ppoorrqquuee eess uunn ppuunnttoo vviittaall,, rreeppiittoo:: nnoo lllleevvaa iilluussttrraacciioonneess eenn eessttee lliibbrroo llooss ppooddeerreess ooccuullttooss,, ééssttooss ssee hhaann iimmpprreessoo eenn llooss aammuulleettooss,, ttaalliissmmaanneess yy TTrrííoo eenn eell ""ttaalliissmmáánn mmííssttiiccoo GGrriimmooiirree yy AAmmuulleettoo KKiitt "",, qquuee aaccoommppaaññaa aa eessttee GGrriimmoorriioo,, CCoonnssuullttee llaa ppáággiinnaa 111144,, ddoonnddee llooss aammuulleettooss eelleemmeennttaall ssee ddeessccrriibbeenn,, ssii uusstteedd hhaa ppeerrddiiddoo eessttaa ppiieezzaa ddee iinnffoorrmmaacciióónn ccrrííttiiccaa.. EEnn cciinnccoo ppaallaabbrraass:: NNOO CCOORRTTEE EESSTTEE LLIIBBRROO.. PPaarraa oobbtteenneerr eessttooss 1122 ttaalliissmmaanneess,, qquuee ssee mmuueessttrraa eenn llaass ppáággiinnaass 99,, IIII yy 1133 eenn eell kkiitt,, ddeebbee ccoorrttee ddeell ""TTaalliissmmáánn MMííssttiiccaa GGrriimmooiirree yy KKiitt AAmmuulleettoo"".. EEll sseegguuiimmiieennttoo oo ccooppiiaa ddee llaa mmááqquuiinnaa ddee nniinngguunnaa mmaanneerraa vvaa aa ffuunncciioonnaarr.. CCuuaannddoo hhaayyaa ccrreeaaddoo ssuu TTaalliissmmaanneess,, ppeerrffoorraarr uunn aagguujjeerroo cceerrccaa ddeell bboorrddee ddee ccaaddaa uunnoo,, ddoonnddee ssee mmuueessttrraa,, yy hhaacceerr uunn ccaabbeessttrroo ddee ccaaddeennaa ppaarraa ccaaddaa uunnoo,, ppaarraa qquuee ppuueeddaa uussaarrllooss ccoommoo ccoollggaanntteess.. LLaass ccaaddeennaass ddeebbeenn aajjuussttaarrssee aa uunnaa lloonnggiittuudd eenn llaa qquuee eell cceennttrroo ddeell ttaalliissmmáánn ccuueellggaa cceerrccaa ddee ccuuaattrroo ppuullggaaddaass ppoorr eenncciimmaa ddee ssuu oommbblliiggoo.. CCoonnddiicciioonneess ppaarraa eell ééxxiittoo aasseegguurraaddoo eenn MMaaggiiaa ddee TTrraabbaajjoo AAnntteess ddee iinniicciiaarr eell ttrraabbaajjoo ddee uunn rriittuuaall,, ssee ddeebbee oobbsseerrvvaarr qquuee mmuucchhaass ddee llaass ccoonnddiicciioonneess ssiigguuiieenntteess qquuee sseeaann pprrááccttiiccaass ppaarraa uusstteedd.. DDiiggoo ""pprrááccttiiccaa"" ppoorrqquuee ccoommoo yyaa ssaabbeess.. uusstteedd nnoo ddeebbee mmooddiiffiiccaarr ssuu mmooddoo nnoorrmmaall ddee vviiddaa,, oo aattrraaeerr llaa aatteenncciióónn iinnddeebbiiddaa aa ssíí mmiissmmoo ccoonn MMaaggiicc.. FFuunncciioonnaa mmeejjoorr ccuuaannddoo ssee mmaannttiieennee eenn sseeccrreettoo ddee llooss ddeemmááss,, ppoorr lloo qquuee ddeebbeenn aapplliiccaarrssee llaass ssiigguuiieenntteess ssuuggeerreenncciiaass ssóólloo eenn llaa mmeeddiiddaa eenn qquuee nnoo tteennddrráá qquuee ccoommppoorrttaarrssee eenn ppúúbblliiccoo ddee uunnaa mmaanneerraa aannoorrmmaall.. OObbvviiaammeennttee,, ssii uusstteedd eess uunnaa ppeerrssoonnaa qquuee ttrraabbaajjaa--yy rreeccoorrddaarr MMaaggiicc ppuueeddee ccaammbbiiaarr aaiill qquuee ppaarraa qquuee mmuuyy pprroonnttoo llaass ccoonnddiicciioonneess 33 yy 44 ppuueeddee sseerr ddiiffíícciill ppaarraa qquuee uusstteedd ppuueeddaa oobbsseerrvvaarr,, ppoorr eejjeemmpplloo.. AAssíí qquuee eemmppiieezzaa ssuu mmáággiiccoo OObbrraass ssiigguuiieennddoo yyaa qquuee mmuucchhooss ddee eessttooss ppaassooss ssiimmpplleess qquuee uusstteedd ppuueeddee ssiinn aalltteerraarr ssuu rruuttiinnaa rreegguullaarr.. EEnn ppaarrttiiccuullaarr,, ddeebbee ccoonnssuullttaarr aa ssuu mmééddiiccoo ppaarraa ssaabbeerr ssii eell aayyuunnoo ssuuggeerriiddoo ddee 1122 hhoorraass ppuueeddee rreessuullttaarr ppeelliiggrroossoo ppaarraa ssuu ssaalluudd.. 11.. DDeecciiddiirr ssoobbrree eell ttiieemmppoo qquuee vvaa aa ttrraabbaajjaarr eell rriittuuaall.. {{TTiieemmppooss mmeejjoorreess ssee iinnddiiccaann ccoommoo ddeell aarrttííccuulloo 77 eenn llooss ddeettaalllleess rriittuuaalleess eenn llaass ppaarrtteess 33 aa 99,, ((ppáággiinnaass 114433 aa 220011)),, ppeerroo mmooddiiffiiccaannddoo llooss ttiieemmppooss aa ssuu gguussttoo,, ppaarraa aaddaappttaarrssee aa ssuu rruuttiinnaa ppeerrssoonnaall)).. 22.. DDuurraannttee 1122 hhoorraass aanntteess ddeell ccoommiieennzzoo ddee llaa aabbsstteenneerrssee rriittuuaall,, ddee llaa ccoommiiddaa yy eell sseexxoo..
 • 58. PPáággiinnaa 5588 ddee 110000 33.. DDuurraannttee eessaass 1122 hhoorraass,, bbeebbaa ssóólloo aagguuaa dduurraannttee 66 hhoorraass eell bboorrddee "",, yy ttoommaarr uunnaa ccooppaa ddee vviinnoo oo jjuuggoo ddee ffrruuttaa ppuurroo ccuuaannddoo lloo nneecceessiittee dduurraannttee llaa sseegguunnddaa 66 hhoorraass.. EEnn ppaarrttiiccuullaarr,, ¿¿nnii aacceeppttaarráá nniinngguunnaa bbeebbiiddaass ddee ccoollaa aa lloo llaarrggoo ddee qquuee llaa ccaall.. 44.. MMaannttéénnggaassee aalleerrttaa yy ddeessppiieerrttoo dduurraannttee llaass 1122 hhoorraass.. NNoo ssiieessttaass.. 55.. DDuurraannttee llaa úúllttiimmaa hhoorraa aanntteess ddee ccoommeennzzaarr eell rriittuuaall,, hhaabbllaa ccoonn nnaaddiiee.. ssii uusstteedd ttiieennee qquuee rroommppeerr ssuu ssiilleenncciioo,, ppoorrqquuee eell tteellééffoonnoo ssuueennaa oo aallgguuiieenn qquuee nneecceessiittaa ssuu aatteenncciióónn,, eessoo nnoo iimmppoorrttaa:: ssóólloo ssiigguuee [[ééll uunnaa ccoonnvveerrssaacciióónn ttaann bbrreevvee yy aall ppuunnttoo ccoommoo sseeaa ppoossiibbllee.. EEssttoo ppuueeddee sseerr eell mmoommeennttoo mmááss ddiiffíícciill ddee ttooddooss,, ccoommoo LLeeyy ddee aaccttuuaarr nnoorrmmaallmmeennttee yy mmaanntteenneerr eenn sseeccrreettoo ssuuss iinntteenncciioonneess.. EEnn nniinnggúúnn ccaassoo ddiicceenn qquuee aa ssuu CCuulllleerr "",,"" YYoo qquuee lleerr iinntteessttiinnoo ppaarraa iirr aahhoorraa,, ppoorrqquuee eess eell mmoommeennttoo ppaarraa mmíí ppaarraa iinniicciiaarr uunnaa mmaaggiiaa qquuee mmoojjaaddooss oo ccuuaallqquuiieerr oottrraa ddeeccllaarraacciióónn ssiimmiillaarr qquuee ppooddrrííaa rreevveellaarr lloo qquuee ddee aarrccoo hhaacciieennddoo.. EEssoo vvaa aa ddeessccuubbrriirr ssuu sseeccrreettoo yy ppoonneerr uunn ffrreennoo ppeessaaddoo eenn ttooddaass ssuuss ooppeerraacciioonneess mmáággiiccaass ffuuttuurroo.. EEnn ccaassoo ddee qquuee ddeecciiddaa,, ddeebbiiddoo aa llaass iinntteerrrruuppcciioonneess iinneevviittaabblleess,, qquuee hhaa rroottoo ttoottaallmmeennttee ssuu hhoorraa ddee ssiilleenncciioo,, ppoossppoonneerr ssuu rriittuuaall aa uunnaa hhoorraa mmááss ttaarrddee,, yy ttrraattaarr ddee mmaanntteenneerr ssiilleenncciioo dduurraannttee eessaa hhoorraa eenn ssuu lluuggaarr.. RReeccuueerrddee ssiieemmpprree qquuee ccuuaannddoo ssee eennccuueennttrraa ccoonn oobbssttááccuullooss ffrreeccuueenntteess ppaarraa iinniicciiaarr oo ccoommpplleettaarr uunn rriittuuaall,, eess pprroobbaabbllee qquuee ssuucceeddaa ppoorrqquuee llooss sseerreess MMííssttiiccaa eessttáá ddiicciieennddoo qquuee ppaarraa lllleevvaarr aa ccaabboo eell RRiittuuaall eenn oottrroo mmoommeennttoo.. TTee nnee vveerrssiióónn ssee ddiijjoo:: ""NNoo ttrraabbaajjoo qquuee RRiittuuaall aahhoorraa''''''ppoorr ccuuaallqquuiieerraa ddee llaass ffuueerrzzaass ccóóssmmiiccaass,, ppoorrqquuee nnuunnccaa vvaa aa iinntteerrffeerriirr ccoonn llaass ddeecciissiioonneess ddee ssuu lliibbrree aallbbeeddrrííoo.. BBaallssaa BBuuttss ccoonnjjuunnttoo ddee rreettrraassoo,, llaa iinntteerrrruuppcciióónn yy eennggaanncchheess eenn uunn rriittuuaall ccllaarraammeennttee ttrraannssmmiittiirr aa uusstteedd eell mmeennssaajjee ddee qquuee sseerrííaa mmeejjoorr vvoollvveerr aa iinntteennttaarrlloo mmááss ttaarrddee.. 66.. AAll ccoommiieennzzoo ddee ssuu!! LLoouurr ddeell SSiilleenncciioo,, ttoommaarr uunnaa dduucchhaa,, bbaaññoo oo llaavvaaddoo.. LLuueeggoo ffrroottaa eell ppeecchhoo,, llooss ggllúútteeooss,, llaass mmaannooss yy llaass rrooddiillllaass ccoonn uunnaass ggoottaass ddee ssuu aacceeiittee mmáággiiccoo.. 77.. CCiinnccoo mmiinnuuttooss aanntteess ddeell rriittuuaall ddee iinniicciioo,, ddeessnnuuddaarr ccoommpplleettaammeennttee yy ssee ppuussoo ssuu ccaappaa ppssííqquuiiccaa.. QQuuíítteessee ttooddaass llaass jjooyyaass ccoommoo lloo hhiizzoo ccuuaannddoo ssee bbeennddiijjoo llaa CCaappaa.. 88.. PPoorr úúllttiimmoo,, ttoommaarr llaa ccoorrrreeccttaa ttaalliissmmáánn mmííssttiiccoo ppaarraa llooss ppaarrttii ¬¬ llaarr rriittuuaall,, yy lloo ccuueellggaa eenn ssuu ppeecchhoo.. TTeemmaa 88 eenn eell RRiittuuaall yy ttuunneess llee ddiiccee qquuee TTaalliissmmáánn ddee uussaarr.. SSuuss pprreeppaarraattiivvooss eessttàànn ccoommpplleettooss AAhhoorraa ttiieennee ttooddoo lloo nneecceessaarriioo ppaarraa ccuuaallqquuiieerraa ddee ssuuss rriittuuaalleess.. LLooss ppaassooss sseegguuiiddooss ddeessppuuééss ddee eessttee hheecchhoo ssoonn ppaarrttee ddee llooss pprrooppiiooss rriittuuaalleess,, aa ppeessaarr ddee qquuee ttiieenneenn lluuggaarr aanntteess ddee qquuee eell ttrraabbaajjoo mmáággiiccoo eess lllleevvaaddoo aa uunn mmááxxiimmoo ddee ¬¬ gglliitt PPootteenncciiaa aaddmmiinniissttrraaddoorraa qquuee ccaammbbiiaa ssuuss pprroobblleemmaass aall mmeennooss eenn ééxxiittooss ddee ééxxttaassiiss yy aalleeggrrííaa.. PPaarrttee 22:: EEll pprroocceeddiimmiieennttoo pprriinncciippaall qquuee llooss ccoommaannddooss ddee llooss SSeerreess mmííssttiiccoo ppaarraa ttrraaeerr ssuuss mmeettaass eenn bbrriillllaannttee rreeaalliiddaadd EEnn llaass ppaarrtteess 33 aa 99 ddee eessttaa ccllaavvee sseeccrreettaa uusstteedd eennccoonnttrraarráá llooss ddeettaalllleess ddee llooss 2277 mmaaggnnííffiiccooss rriittuuaalleess qquuee ssoonn ssuuyyooss ppaarraa ttrraaeerrllee aalleeggrrííaa,, llaa aarrmmoonnííaa yy llaa rriiqquueezzaa.. SSee llee iinnffoorrmmaa ddee ccuuáánnddoo rreeaalliizzaarr ssuu mmaaggiiaa:: eell ppaassee.. ppaallaabbrraa qquuee llee aabbrriirráá llaass ppuueerrttaass ddeell aazzuulleejjoo ddee llooss PPllaannooss.. ccóómmoo aannuunncciiaarr eell pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa,, ¿¿qquuéé ppllaanneettaass eessttáánn rreepprreesseennttaaddooss,, eell nnoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo qquuee lllleevvaa aa
 • 59. PPáággiinnaa 5599 ddee 110000 ccaabboo ssuuss ddeesseeooss,, llaa ffoorrmmaa ddee EEssttaaddoo lloo qquuee qquuiieerree,, yy eell MMaannttrruumm ""AAvvaattaarr"",, uunnaa ffrraassee ssiimmppllee qquuee eessttaabblleeccee eell sseelllloo ddee ééxxiittoo eenn llaa TToommaa ttuu RRiittuuaall .. TTooddooss eessttooss rriittuuaalleess ttiieenneenn uunnaa ffoorrmmaa bbáássiiccaa qquuee eess ffáácciill ccoommpprreennssiióónn yy aapplliiccaacciióónn,, ppoorr lloo qquuee ppaarraa ssaallvvaarr ddee rreeppeettiirr llooss ppaassooss qquuee ssoonn ccoommuunneess aa ccaaddaa rriittuuaall,, eessttaa ccllaavvee sseeccrreettaa qquuee llee ddaa eell mmaarrccoo ddee llaa MMaaggiiaa ddee ttrraabbaajjoo.. PPoorr lloo ttaannttoo ttooddoo lloo qquuee nneecceessiittaa hhaacceerr eess ddaarr vvuueellttaa aa llaa ppáággiinnaa ddee ddaarr llaass oocchhoo ddeettaalllleess iinntteerrnnooss ddeell RRiittuuaall qquuee ddeesseeaa ttrraabbaajjaarr,, yy lluueeggoo aapplliiccaarrllooss eenn eell oorrddeenn qquuee ssee mmuueessttrraa aaqquuíí.. EEssttee mmééttooddoo ddee ttrraabbaajjoo ppaassoo aa ppaassoo LLaa mmaaggiiaa eess úúnniiccaa,, nnuueevvaa yy eeffiicciieennttee.. NNuunnccaa aanntteess aallgguuiieenn hhaa tteenniiddoo aallgguunnaa vveezz uunnaa mmaanneerraa ttaann sseenncciillllaa ddee sseegguuiirr llooss ppaassooss ddee llooss mmaaggooss aannttiigguuooss.. SSiiggaa llaass iinnssttrruucccciioonneess ccoonn llaa mmiissmmaa ffaacciilliiddaadd ccoommoo ssii eessttuuvviieerraa aabbrriieennddoo uunn ppaaqquueettee ddee ccooppooss ddee mmaaíízz,, yy ssuu ssoorrpprreennddeennttee yy bbrriillllaannttee MMiillaaggrrooss vvaa aa sseegguuiirr,, ccoonn ttaannttaa sseegguurriiddaadd ccoommoo eell ddííaa ssiigguuee aa llaa nnoocchhee.. LLaa mmooddiiffiiccaacciióónn ddee eessttooss ddeettaalllleess nnoo iinntteerrrruummppiirráá eell PPooddeerr TTiittaanniiccoo ddee MMaaggiiaa aa ssuu TTrraabbaajjoo RReeccuueerrddee qquuee llooss ddaattooss pprrooppoorrcciioonnaaddooss aaqquuíí ssoonn ssuuggeerreenncciiaass ppaarraa eell ttrraabbaajjoo mmáággiiccoo eenn ccoonnddiicciioonneess iiddeeaalleess.. SSii uusstteedd ppuueeddee ssaattiissffaacceerr ttooddaass eessttaass ccoonnddiicciioonneess,, ssee aalliinneeaarráá ccoonn eell mmááxxiimmoo eeffeeccttoo ppoossiibbllee ddee llooss ppooddeerreess ccóóssmmiiccooss:: ppeerroo ccoommoo hhee sseeññaallaaddoo aanntteess,, hhaacciieennddoo ccaassoo oommiissoo ddee ccuuaallqquuiieerr ddeettaallllee ssóólloo rreedduucciirràà lliiggeerraammeennttee eell ppooddeerr ddee uunn rriittuuaall,, yyaa qquuee ttooddooss eellllooss ttiieenneenn ppootteenncciiaa ddee ssoobbrraa ppaarraa llooggrraarr ssuuss oobbjjeettiivvooss eemmoocciioonnaanntteess.. SSuu rriittuuaall ddee ttrraabbaajjoo eelleeggiiddoo qquuee aappoorrttaa ssuu ppeerrssoonnaall MMiillaaggrrooss aauuttoommááttiiccaammeennttee SSuu lluuggaarr ddee ttrraabbaajjoo eessttáá pprreeppaarraaddoo yy eessttáá lliissttoo ppaarraa pprroocceeddeerr.. PPoonn ttuu ccuueerrddaa ddee llaa pprrootteecccciióónn eenn uunn ccíírrccuulloo eenn eell ssuueelloo ddeellaannttee ddee ssuu AAyy ddeejjaannddoo aa llooss ddooss eexxttrreemmooss aallrreeddeeddoorr ddee 1122 ppuullggaaddaass ddee ddiissttaanncciiaa.. EEnncciieennddee llaa vveellaa ddeell aallttaarr yy eexxttiinngguuiirr ttooddaass llaass mmeeddiiaass ddee oottrrooss.. PPaassoo eenn eell ccíírrccuulloo ddee ssuu ccuueerrddaa ddee llaa pprrootteecccciióónn yy cceerrrraarr aattaannddoo llooss ddooss eexxttrreemmooss oo qquuee ssee ssuuppeerrppoonneenn eenn eell ssuueelloo.. SSee hhaann ccoommeennzzaaddoo.. LLaass rruueeddaass ccóóssmmiiccooss ssoonn yyaa ggiirraarr,, áárriiddaass qquuee aallee aa ppuunnttoo ddee ttrraaeerr lloo qquuee qquuiieerraass eenn ttuu vviiddaa eenn ccaassccaaddaa ddee ddiinneerroo.. eell aammoorr.. llaa ssaalluudd,, llaa vviirriilliiddaadd,, llaa ddeessaappaarriicciióónn ddee llooss pprroobblleemmaass.. ccuuaallqquuiieerr ccoossaa.. UUsstteedd ssee vvaa aa nnoommbbrree,, yy aassíí sseerráá EELL RRIITTUUAALL DDEE LLIIMMPPIIEEZZAA EENN LLUUGGAARR TTeennggaa eenn ccuueennttaa:: HHaassttaa qquuee ssee ppuueeddeenn llllaammaarr ffáácciillmmeennttee eessttee rriittuuaall yy llaass ppaallaabbrraass,, ppuueeddee mmaanntteenneerr eell lliibbrroo aabbiieerrttoo eenn llaa mmaannoo iizzqquuiieerrddaa,, llaa ccoonnssuullttaa ddee eellllaa ccoommoo sseeaa nneecceessaarriioo.. DDee ppiiee ddeennttrroo ddee ssuu ccíírrccuulloo ddee pprrootteecccciióónn ddee ffrreennttee hhaacciiaa eell eessttee,, cceerrccaa ddee ddooss ppiieess ddee ssuu aallttaarr,, llooss ppiieess jjuunnttooss,, llaass mmaannooss aa llooss llaaddooss,, llooss ddeeddooss rreellaajjaaddooss.. CCiieerrrraa llooss oojjooss yy lleevvaannttaa llaa mmaannoo ddeerreecchhaa ssoobbrree ssuu ccaabbeezzaa yy aappuunnttaarr ssuu ddeeddoo íínnddiiccee hhaacciiaa eell tteecchhoo..
 • 60. PPáággiinnaa 6600 ddee 110000 DDii:: ""TTúú eerreess"".. CCoonn eell bbrraazzoo eessttiirraaddoo,, bbaallaanncceeaa ttuuss mmaannooss ddeellaannttee ddee uusstteedd hhaassttaa qquuee eessttéé aappuunnttaannddoo hhaacciiaa eell ssuueelloo eennttrree ssuuss ppiieess.. DDii:: ""EEssttee uunniivveerrssoo.."" AAúúnn sseeññaallaannddoo ccoonn eell ddeeddoo,, ddoobbllaarr eell ccooddoo yy lllleevvaarr ssuu mmaannoo hhaassttaa qquuee eessttéé aappuunnttaannddoo aa ssuu hhoommbbrroo ddeerreecchhoo.. DDii:: ""EEll PPooddeerr"".. MMuueevvaa llaa mmaannoo ssoobbrree eell ppeecchhoo yy eell ppuunnttoo eenn eell hhoommbbrroo iizzqquuiieerrddoo.. DDii:: ""YY llaa gglloorriiaa.."" LLlleevvaarr llaass ddooss ppaallmmaass mmaannooss,, eell ppeecchhoo eenn aaccttiittuudd ddee oorraacciióónn.. ((SSii uusstteedd eess llaa cceelleebbrraacciióónn ddee eessttee lliibbrroo,, ppoonneerr ssuu ppaallmmaa ddeerreecchhaa ppllaannaa eenn ssuu ccoonnttrraa ccoommoo uusstteedd lleevvaannttaa ssuuss mmaannooss hhaacciiaa eell ppeecchhoo..)) DDii:: "".. PPaarraa ssiieemmpprree aassíí sseeaa.."" VVoollvveerr aa ssuu mmaannoo iizzqquuiieerrddaa aa ssuu llaaddoo,, yy eell ppuunnttoo jjuussttoo eenn ffrreennttee ddee ttii ccoonn llaa mmaannoo ddeerreecchhaa,, ccoommoo ssii ssee aappuunnttaa aa uunn bbaarrccoo eenn eell hhoorriizzoonnttee lleejjaannoo.. MMuueevvaa ssuu ddeeddoo íínnddiiccee ddeerreecchhoo ssóólloo eenn uunn ccíírrccuulloo hhaacciiaa llaa ddeerreecchhaa ppeeqquueeññaass.. CCoommoo ssee hhaaccee eessoo,, ddiicceenn:: ""TTeettrraa"".. ((qquuee llaa pprroonnuunncciiaacciióónn rriimmaa ccoonn ""ppiieell hhúúmmeeddaa"")).. AAhhoorraa ggiirree lleennttaammeennttee llaa mmiittaadd ddeerreecchhaa,, ttooddaavvííaa ccoonn llaa mmaannoo ppeeggaaddaa aa nniivveell ddee ffrreennttee aa uusstteedd.. DDeejjee ddee ggiirraarr,, sseeggúúnn ssee mmiirraa hhaacciiaa eell ssuurr.. HHaacceerr qquuee eell ppeeqquueeññoo ccíírrccuulloo mmiissmmoo ccoonn eell ddeeddoo,, yy ddeecciirr:: ""GGrraamm"".. ((rriimmaa ccoonn ""jjaammóónn"")).. HHaacceerr oottrroo ccuuaarrttoo ddee vvuueellttaa ddee llaa ddeerreecchhaa,, ppoorr lloo qquuee eessttáá mmiirraannddoo hhaacciiaa eell ooeessttee yy rreeppeettiirr eell ccíírrccuulloo ddee llooss ddeeddooss ccoommoo uusstteedd ddiiccee:: "".. MMuutt"" ((rriimmaa ccoonn ""ccoorrttee"")).. GGiirree hhaacciiaa eell nnoorrttee,, hhaacceerr qquuee ssuu ccíírrccuulloo ccuuaarrttoo ddeeddoo yy ddeecciirr:: ""TToonn"".. ((rriimmaa ccoonn ""iiddoo"")).. PPoorr úúllttiimmoo,, ggiirree aa llaa ddeerreecchhaa hhaassttaa qquuee ssee eennffrreennttaann aa eessttee ppuunnttoo ddee ppaarrttiiddaa.. LLeevvaannttee llaass ddooss mmaannooss ssoobbrree ssuu ccaabbeezzaa cceerrccaa ddee ddooss ppiieess ppeerrííooddoo.. ccoonn llooss ddeeddooss rreeccttooss yy llaass ppaallmmaass mmiirraannddoo hhaacciiaa aaddeellaannttee.. SSuu ppoossiicciióónn eess ccoommoo uunnaa ccaappiittaall ddee YY.. DDii:: ""DDeellaannttee ddee mmíí eess eell aaiirree ddee llaa EEnneerrggííaa;; ddeettrrááss ddee mmíí eess aagguuaa ddee llaa EEnneerrggííaa;; eenn mmii llaaddoo ddeerreecchhoo eess eell FFuueeggoo EEnneerrggííaa,, yy eenn mmii llaaddoo iizzqquuiieerrddoo eess llaa TTiieerrrraa llaa eenneerrggííaa AA mmii aallrreeddeeddoorr bbrriillllaa llooss ccíírrccuullooss yy ppoorr eenncciimmaa ddee mmíí bbrriillllaa llaa lluuzz ddeell ppooddeerr...."" AAhhoorraa llaa vvuueellttaa ddee llaa ddeerreecchhaa ppaarraa qquuee llaa eessppaallddaa eess eell aallttaarr yy ssee llee hhaacciiaa eell ooeessttee,, ttooddaavvííaa ccoonn llaass mmaannooss eelleevvaaddaass.. AAnnuunncciioo:: ""...... QQuuee eennvvííoo ddeessddee eessttee lluuggaarr aa ttooddaass llaass ffuueerrzzaass iinnttrruussaass DDeebbeerráánn iirr mmuuyy lleejjooss,, yy sseerr iinnccaappaazz ddee iinntteerrffeerriirr ccoonn mmiiss ddeesseeooss QQuuee aassíí sseeaa""
 • 61. PPáággiinnaa 6611 ddee 110000 GGiirree aa llaa ddeerreecchhaa oottrraa vveezz,, ffrreennttee aall aallttaarr yy bbaajjee ssuuss mmaannooss aa llooss ccoossttaaddooss,, rreellaajjaannddoo llooss ddeeddooss.. EEnncciieennddaa eell iinncciieennssoo ddeessppuuééss ddee aabbrriirr llooss oojjooss.. AAhhoorraa hhaa ""lliimmppiiaaddoo llaa ccoocciinnaa"" yy yyaa eessttáá lliissttoo ppaarraa ccoommeennzzaarr aa ttrraabbaajjaarr.. TTeennggaa eenn ccuueennttaa qquuee hhaassttaa qquuee llaa lluuzz ddeell iinncciieennssoo qquuee ddeebbee lllleevvaarr aa ccaabboo eessaa ppaarrttee ddeell rriittuuaall ccoonn llooss oojjooss cceerrrraaddooss.. HHaassttaa qquuee nnoo lloo ssaabbeenn ddee mmeemmoorriiaa.. ssee ppeerrmmiittee aabbrriirr llooss oojjooss ccuuaannddoo ttee rreeccoommiieennddoo qquuee lleeaass eessttaass iinnssttrruucccciioonneess ¬¬ cciioonneess.. CCoonnttiinnuuaarr aahhoorraa yy llllaammee aa ssuu SSeerreess CCóóssmmiiccooss,, eessppeerraann ssuuss óórrddeenneess AAhhoorraa aaqquuíí eess ddoonnddee llaass ppaarrtteess 33 aa 99 ddee eessttaa ccllaavvee sseeccrreettaa ccoommbbiinnaarr.. LLooss ddeettaalllleess ddee ssuuss rriittuuaalleess ssoonn eenn llaass ppaarrtteess,, ccoonn eell ttííttuulloo ddeell RRiittuuaall qquuee eennccoonnttrraarrááss eenn llaass ppaallaabbrraass yy eexxpplliiccaacciioonneess,, nnuummeerraaddooss ddeell II aall 88.. EEssaass ppaallaabbrraass yy eexxpplliiccaacciioonneess ccaabbeerr aa llaa ddeerreecchhaa aaqquuíí,, ccoommoo uusstteedd llllaammaa aa ssuu SSeerreess CCóóssmmiiccooss ppaarraa rreeaalliizzaarr ssuu mmaaggiiaa.. UUnnaa vveezz ccoommpplleettaaddaa llaa PPllaaccee--RRiittuuaall ddee lliimmppiieezzaa,, cciieerrrree llooss oojjooss yy ddeecciirr qquuee eell ccaassoo AArrccaannaa AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa ((ppuunnttoo 11 eenn llooss ddeettaalllleess rriittuuaall)),, aall mmiissmmoo ttiieemmppoo aauummeennttaarr ssuuss mmaannooss ffrreennttee aa ttii jjuussttoo ppoorr eenncciimmaa ddee nniivveell ddee llooss oojjooss,, yy pprreetteennddeerr sseeppaarraarr uunnaa sseerriiee ddee ccoorrttiinnaass ddeellaannttee ddee uusstteedd.. AAnnuunncciiaarr eell pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa.. ((AArrttííccuulloo 22 eenn llooss ddeettaalllleess RRiittuuaall)).. UUttiilliiccee llaass ppaallaabbrraass qquuee ffiigguurraann eenn llooss ddeettaalllleess rriittuuaalleess,, oo uuttiilliizzaarr aallgguunnooss ddee ssuuss pprrooppiiooss qquuee ssiiggnniiffiiccaann lloo mmiissmmoo.. DDiiggaammooss qquuee ssuu pprrooppóóssiittoo eenn ttrreess ooccaassiioonneess,, aa ccoonnttiinnuuaacciióónn,, ttooqquuee 77 vveecceess ccoonn llooss nnuuddiillllooss eenn ssuu aallttaarr.. DDííggaallee aa ssuu SSeerr CCóóssmmiiccoo llooss nnoommbbrreess ddee llooss ppllaanneettaass qquuee rreepprreesseennttaann DDuurraannttee eell rriittuuaall,, nnoommbbrraannddoo eenn vvoozz aallttaa.. ((AArrttííccuulloo 33 eenn llooss ddeettaalllleess RRiittuuaall)).. EEnnttoonncceess ddiicceenn:: ""AAddmmiittiirr mmíí ((iinnddiiccaarr eell nnoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo...... gguuaarrddiiaass ddeell RRiittuuaall ssee eessttáá ttrraabbaajjaannddoo)) yy hhaacceerr mmii ooffeerrttaa ccoommoo yyoo,,,,,, NNAANNDD.. ""SSuu NNoommbbrree eess ddeell aarrttííccuulloo 44 eenn llooss ddeettaalllleess rriittuuaalleess.. LLllaammaarr aa ttuu aallttaarr ssiieettee vveecceess.. AAhhoorraa bbiieenn eessttaaddoo ccoonn lloo qquuee ddeesseeaass llooggrraarr.. ((PPuunnttoo 55 eenn eell RRiittuuaall ''aaqquueejjaa)).. UUssee ppaallaabbrraass ccoommuunneess,, yy hhaacceerr llaa ddeeccllaarraacciióónn ccoommoo llaarrggooss oo ccoorrttooss ccoommoo ddeesseeee.. UUttiilliiccee llaass ppaallaabbrraass eenn llooss ddeettaalllleess rriittuuaall ccoommoo uunn eessqquueemmaa oo gguuííaa,, tt ssee eennccuueennttrraa qquuee ssuuss pprrooppiiooss ppeennssaammiieennttooss yy mmaanneerraass ddee eexxpprreessaarr ssuu vvoolluunnttaadd,, rreedduunnddaarráá rr cciieerrttaass nneecceessiiddaaddeess yy mmááss ppootteennttee.. AA ccoonnttiinnuuaacciióónn,, ccoommiieennzzaann aa ccaannttaarr eenn vvoozz bbaajjaa eell RRiittuuaall AAvvaattaarr MMaannttrruumm ((aarrttííccuulloo ddeettaallllaa uunn rriittuuaall)) eenn uunn rriittmmoo lleennttoo,, pprroonnuunncciiaannddoo ccoommoo ppoorr eessccrriittoo,, ccoonn mmee éénnffaassiiss eenn ccaaddaa ssííllaabbaa.. MMiieennttrraass ccaannttaann,, ccoonn llooss oojjooss,,--dd,, ppoorr ssuuppuueessttoo,, pprreetteennddeerr qquuee ssuu ssoolliicciittuudd hhaa ssiiddoo ccoonncceeddiiddaa;; pprreetteennddeerr uunn ddeettaallllee hhaassttaa eell úúllttiimmoo ddee llooss ppllaacceerreess qquuee uusstteedd hhaa ppeeddiiddoo yyaa vveedd eenn uunnaa iinnuunnddaacciióónn ddeell ppooddeerr,, llaa lluuzz yy llaa ffeelliicciiddaadd ppaarraa uusstteedd..
 • 62. PPáággiinnaa 6622 ddee 110000 AA mmeeddiiddaa qquuee aavvaanncceess eenn ssuu ttrraabbaajjoo,, uusstteedd bbiieenn ppuueeddee vveerr llaa ffoorrmmaa ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo qquuee hhaa llllaammaaddoo ppiiee ffuueerraa ddee ssuu ccíírrccuulloo ddee PPrrootteecc cciióónn ¬¬ EEssttee ""vveerr"" ppuueeddee sseerr uunnaa ppeerrffeeccttaa ccoonnffiiaannzzaa yy bbrriillllaannttee qquuee uunnaa ppeerrssoonnaa iiwweerrffuull yy bbeenneevvoolleennttee eess ccoonn uusstteedd ccaannttaass,, oo ppuueeddee sseerr uunnaa rreevveellaacciióónn ttuurrttlliinngg ddee hheecchhoo llaa oobbsseerrvvaacciióónn ddee uunnaa ffoorrmmaa ddiivviinnaa aannttee uusstteeddeess ccoommoo eell eessttrraabbiissmmoo aa ttrraavvééss ddee llaass ppeessttaaññaass ppaarraa aavveerriigguuaarr ppoorr qquuéé llaa hhaabbiittaacciióónn ttiieennee ssuudd ¬¬ óólloo hhaa iinnuunnddaaddoo ddee lluuzz.. PPuueeddee eennttoonncceess ppeerrffeeccttaammeennttee ddeetteerrmmiinnaaddaass ccuuaannddoo eessoo ssuucceeddee qquuee ssuu lleevvee sseerráá ttooddoo uunn ééxxiittoo eenn mmuuyy ppooccoo ttiieemmppoo.. PPoonneerr ffiinn aa ssuu rriittuuaall DDeejjee ddee ccaannttaarr eell MMaannttrruumm AAvvaattaarr ddeessppuuééss ddee uunnooss cciinnccoo mmiinnuuttooss,, yy lluueeggoo rreeaalliizzaarr llooss ssiigguuiieenntteess DDeessccaarrttaannddoo RRiittuuaall.. ddeessppeeddiirr EELL RRIITTUUAALL CCoommoo uusstteedd eessttáá ppaarraaddoo aannttee ttuu aallttaarr,, mmiirraannddoo hhaacciiaa eell eessttee,, llaass mmaannooss aa llooss llaaddooss,, llooss ppiieess jjuunnttooss,, ppoorr eejjeemmpplloo:: ""TTee ddooyy ggrraacciiaass,, PPooddeerreess CCoossmmiiccooss.."" EEll rriittuuaall eessttàà hheecchhoo.. ""TTooddaass llaass ffuueerrzzaass,, EEnnttiiddaaddeess yy EEnneerrggííaass"" DDeebbeerráá ddeeddiiccaarrssee aa ssuuss aaccttiivviiddaaddeess ""hhaassttaa qquuee llooss llllààmmee nnuueevvaammeennttee.. ""EEnn eell nnoommbbrree ddeell mmaass aallttoo”” ""VVaayyaann eenn ppaazz ppaarraa hhaacceerr lloo qquuee lleess hhee ppeeddiiddoo.."" QQuuee aassíí sseeaa.. "" LLlleevvee llaass mmaannooss ddeellaannttee ddee uusstteedd yy pprreetteennddeenn ddiibbuujjaarr uunn ccoonnjjuunnttoo oo ccoorrttiinnaass cceerrrraaddaass,, aall iigguuaall qquuee ssee hhaayyaann aabbiieerrttoo cceerrccaa ddeell iinniicciioo ddeell rriittuuaall,, CCiieerrrraa llooss oojjooss.. ssii nnoo yyaa ssee hhaann cceerrrraaddoo,, yy ddeecciirr:: ""QQuuee aa ttooddooss lleess vvaayyaa bbiieenn,, ••.. QQuuee eexxpprreessaa ssuu ggrraattiittuudd aa llooss SSeerreess CCóóssmmiiccooss yy hhaaccee ddeessaappaarreecceerr llooss ppooddeerreess eelleemmeennttaalleess qquuee ssee hhaann pprroodduucciiddoo.. TTaammbbiiéénn ggaarraannttiizzaa qquuee ttooddaass llaass ffuueerrzzaass,, iinnooffeennssiivvoo oo ddee oottrroo ttiippoo,, qquuee hhaann ssiiddoo aattrraaííddooss ppoorr eell rriittuuaall ssee oorrddeennóó ddee nnuueevvoo aa ddoonnddee ppeerrtteenneecceenn.. TTrraabbaajjoo MMáággiiccoo eess sseenncciillllaa yy aauuttoommááttiiccaa EEssoo nnoo mmee ddoolliióó uunn ppooccoo,, ¿¿vveerrddaadd?? PPoorr ssuuppuueessttoo.. llaass ppaallaabbrraass iimmpprreessaass aaqquuíí ppuueeddee ddaarrllee ppooccaa iiddeeaa ddee llooss ppooddeerreess iimmpprreessiioonnaanntteess ggeenneerraaddooss dduurraannttee eell rriittuuaall.. LLaa cceerrtteezzaa,, yyaa qquuee ccaaddaa vveezz mmááss pprraaccttiiccaaddoo,, uusstteedd ssee sseennttiirráá ssooffooccooss yy ffrreessccoo cciirrccuullaannddoo ppoorr ttooddoo eell ccuueerrppoo.. YY ccoommoo yyaa ssee ssuuggiirriióó,, eenn rreeaalliiddaadd ssee ppuueeddee vveerr aa llooss sseerreess qquuee ssee iinnvvooccaa ppoorr ssuu aammaabbiilliiddaadd yy aayyuuddaa.. TTooddoo lloo qquuee nneecceessiittaa hhaacceerr ddeessppuuééss ddee ssuu mmaaggiiaa ddee ttrraabbaajjoo eess ddeejjaarr aa uunn llaaddoo ssuu rrooppaa MMííssttiiccaa yy TTaalliissmmaann,, aappaaggaarr llaa vveellaa yy eell iinncciieennssoo,, llaa bboobbiinnaa ddee ssuu ccuueerrddaa ddee llaa pprrootteecccciióónn,, yy gguuaarrddaarr llaass ccoossaass hhaassttaa qquuee ddeesseeee ppaarraa ssuu pprróóxxiimmoo ttrraabbaajjoo mmáággiiccoo..
 • 63. PPáággiinnaa 6633 ddee 110000 SSii lloo ddeesseeaa,, ppuueeddee ddeejjaarr eell AAmmuulleettooss eelleemmeennttaall yy eell TTrrííoo ddee TThhaauu--mmaattuurrggiicc eenn ssuuss lluuggaarreess,, ppeerroo eess pprroobbaabbllee qquuee sseeaa HHeesstt ppaarraa ppoonneerrllooss ffuueerraa ddee llaa vviissttaa eenn aallgguunnaa ppaarrttee.. aa ffiinn ddee nnoo eexxcciittaarr eell iinntteerrééss nneecceessaarriioo ddee llooss vviissiittaanntteess llaa ooppoorrttuunniiddaadd ddee ssuu lluuggaarr ddee ttrraabbaajjoo.. PPaarraa ccoonnssttrruuiirr eell ppooddeerr,, ssee ppuueeddee ttrraabbaajjaarr ccuuaallqquuiieerr rriittuuaall uunnaa vveezz aall ddííaa.. MMááss aa mmeennuuddoo qquuee nnoo eess aaccoonnsseejjaabbllee.. DDee hheecchhoo,, uunnaa bbuueennaa rreeggllaa ggeenneerraall ddee llaa MMaaggiiaa eess ccoonncceennttrraarrssee eenn uunnaa mmeettaa mmáággiiccaa hhaassttaa qquuee ttiieennee ééxxiittoo yy lluueeggoo ppaassaarr aa oottrroo.. PPoorr aahhoorraa,, ssiinn dduuddaa,, hhaann ddeecciiddiiddoo qquuéé mmiillaaggrrooss qquuee ddeesseeaa lllleevvaarr aa ccaabboo eenn ssuu vviiddaa.. LLeeaa llooss ddiivveerrssooss rriittuuaalleess eenn llaass ppáággiinnaass ssiigguuiieenntteess,, yy ddeecciiddiirr ccuuááll vvaa aa uuttiilliizzaarr pprriimmeerroo eenn ttrraaeerr llaa ffeelliicciiddaadd,, eell ppooddeerr yy llaa rriiqquueezzaa qquuee fflluuyyee hhaacciiaa uusstteedd.. LLuueeggoo iirr aa ttrraabbaajjaarr,, yy ppuueeddee ccaaddaa uunnoo ddee ssuuss úúllttiimmoo ssuueeññoo aappaarreecceenn eenn ccuummpplliimmiieennttoo eessppuummoossooss,, gglloorriioossaa ccoommoo SSeerreess CCóóssmmiiccooss bbeenneevvoolleennttee oobbeeddeecceerr ssuuss óórrddeenneess.. PPaarrttee 33:: CCuuaattrroo rriittuuaalleess eennrriiqquueecceeddoorr PPaarraa PPrroodduucciirr ttooddoo eell ddiinneerroo yy eell lluujjoo qquuee ppuueeddaass iimmaaggiinnaarr CCaaddaa rriittuuaall aaqquuíí eessttáá ddiisseeññaaddoo ppaarraa sseerr uuttiilliizzaaddoo eenn eell pprroocceeddiimmiieennttoo pprriinncciippaall qquuee ssee llee ddiioo eenn llaa ppaarrttee 22.. LLooss nnoommbbrreess yy llaa ffoorrmmaa ddee ddeecciirr,, ccuuaallqquuiieerr ddeettaallllee eessppeecciiaall,, yy llooss llooggrrooss ddee ccaaddaa rriittuuaall eessttáá ddiisseeññaaddoo ppaarraa ssee llee eennttrreeggóó ppeerrssoonnaallmmeennttee eenn uunnaa ffoorrmmaa qquuee ssiimmpplliiffiiccaa llaa mmaaggiiaa ddee ttrraabbaajjoo ppaarraa qquuee sseeaa ttaann sseenncciilllloo ccoommoo aabbrroocchhaarrssee eell aabbrriiggoo.. ¡¡QQuuéé ccoonnttrraassttee ccoonn eell ccoommpplliiccaaddoo.. CCoonnffuussoo yy eennggaaññoossoo ggrriimmoorriiooss qquuee eexxiissttee!! AApplliiccaarr llooss oocchhoo ppuunnttooss ddee ssuu eelleeggiiddoo rriittuuaall eenn llooss lluuggaarreess iinnddiiccaaddooss eenn eell pprroocceeddiimmiieennttoo pprriinncciippaall eenn llaa ppaarrttee 22,, yy vveess ttuuss mmiillaaggrrooss ssuucceeddeenn ssiinn iigguuaall.. EEss ttaann ssiimmppllee ccoommoo eessoo!!
 • 64. PPáággiinnaa 6644 ddee 110000 EELL RRIITTUUAALL DDEE EENNTTRRAADDAASS GGRRAATTIIFFIICCAANNTTEESS--VVEENN--AA--MMII EEssttee rriittuuaall ttiieennee ssuu eeffeeccttoo mmááss ssuuppeerrllaattiivvoo ssii ffuunncciioonnaa uunnooss ddííaass aanntteess ddee llaa iinntteenncciióónn ddee ccoommpprraarr uunn bbiilllleettee ddee llootteerrííaa oo ppaarrttiicciippaarr eenn uunn ccoonnccuurrssoo ddoonnddee eell pprreemmiioo ddeeppeennddee eexxcclluussiivvaammeennttee ddee llaa ssuueerrttee.. 11.. AArrccaannoo CCoonnttrraasseeññaa:: AABBAALLIIMM ((ssee pprroonnuunncciiaa ""AAhh--BBaahh--LLIIMMBB"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn ffiinnaall ddee ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess ggaannaarr uunn pprreemmiioo eenn -- ((nnoommbbrree ddee llaa llootteerrííaa oo llaa ccoommppeetteenncciiaa qquuee ddeesseeaa ggaannaarr)).. 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: JJúúppiitteerr yy MMeerrccuurriioo.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: AATTAAPPHHIIEELL ((ssee pprroonnuunncciiaa ""AAhh--TTaarr--FFeeee--AAllee,,"" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""33 ddeesseeeenn ggaannaarr uunn pprreemmiioo ggrraannddee eess eell ccoonnccuurrssoo qquuee hhee nnoommbbrraaddoo vvooyy aa uuttiilliizzaarr eell pprreemmiioo ppaarraa bbeenneeffiicciiaarr aa mmíí yyaa mmii ffaammiilliiaa ccoonn llaa ccoommpprraa ddee llooss lluujjooss qquuee nneecceessiittaammooss.."".. 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: MMEE--SSAAEE--II--BBOOOO.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: lluunneess,, eennttrree llaass 2200::0000 ppmm áárriiddaass,, uunnaa sseemmaannaa ddeessppuuééss ddee LLuunnaa NNuueevvaa.. 88.. TTaalliissmmaann MMííssttiiccoo:: NN ºº 99.. LLaa ggrraann mmaayyoorrííaa ddee llaa bbuueennaa ssuueerrttee--EESS RRIITTUUAALL DDEE MMIINNAASS EEssttee rriittuuaall ssee ddeebbee ttrraabbaajjaarr ccuuaannddoo llaass ccoossaass vvaann rraazzoonnaabblleemmeennttee bbiieenn ppaarraa uusstteedd.. yy ddeesseeaa aauummeennttaarr ssuuss ggoollppeess ddee ssuueerrttee.. SSii eerreess uunn ccoolluummppiioo MM pprrooffuunnddoo ddee llaa ddeessggrraacciiaa yy nnaaddaa vvaa bbiieenn,, llaa aauuttéénnttiiccoo --RRiittuuaall ddee DDeessttiieerrrroo ddee llaa mmaallaa ssuueerrttee ((ppáággiinnaa 118844)) eess llaa ddee uussaarr.. 11.. AArrccaannoo CCoonnttrraasseeññaa:: BBAARRBBAATTOOSS ((pprroonnuunncciiaaddoo ""BBaarr--BBaahh--ddeeddooss ddee llooss ppiieess"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn llaa pprriimmeerraa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii pprrooppóóssiittoo eess bbuussccaarr aayyuuddaa eenn eell ccaammbbiioo ddee ssuueerrttee ppaarraa bbiieenn.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: NNeeppttuunnoo yy JJúúppiitteerr.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: BBOODDIIEELL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""BBoo--DDeeee--AAllee,,"" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""11.. ddeesseeaa uunn ppooccoo ddee ssuueerrttee ssee mmee ppuuddoo hhaabbeerr sseerr ddeesstteerrrraaddoo ppaarraa ssiieemmpprree uunnaa pprreegguunnttaa ppaarraa llaa bbuueennaa ffoorrttuunnaa eenn ttooddoo mmoommeennttoo.."" ((EEssttaaddoo qquuéé ttiippoo ddee bbuueennaa ffoorrttuunnaa qquuee eessttáá bbuussccaannddoo)).. 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: BBAAYY--ZZAAHH--LLEEEE--AALLEE.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: mmaarrtteess.. eennttrree eell aannoocchheecceerr yy eell aammaanneecceerr,, uunnooss ttrreess ddííaass aanntteess ddee lluunnaa lllleennaa..
 • 65. PPáággiinnaa 6655 ddee 110000 88.. TTaalliissmmaann MMííssttiiccoo:: NN ºº 11.. EELL RRIITTUUAALL DDEE GGRRAANN AAUUMMEENNTTOO DDEE DDIINNEERROO SSii ddeesseeaa aauummeennttaarr eell ddiinneerroo eexxiisstteennttee,, uuttiilliiccee eessttee rriittuuaall.. CCaammaayyssaarr eess uunn ggeenniioo qquuee mmuullttiipplliiccaa ssuuss aaccttiivvooss eexxiisstteenntteess,, eenn lluuggaarr ddee ccrreeaarr aallggoo ddee llaa nnaaddaa.. CCoommppaarraarr llaa MMiillaaggrroossaa eenn oorroo CCrreeaarr rriittuuaall qquuee ssiigguuee aa ééssttaa.. 11.. AArrccaannoo CCoonnttrraasseeññaa:: CCOORRAAEELL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""CCooee--RRaahh--AAllee"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn llaa pprriimmeerraa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess sseerr aayyuuddaaddoo aa aauummeennttaarr mmii ppaattrriimmoonniioo ppeerrssoonnaall"".. 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: MMaarrttee yy JJúúppiitteerr.. RREETT CCLLAAVVEE 1111::0011 RRIITTUUAALLEESS 114477 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: CCAAMMAAYYSSAARR ((pprroonnuunncciiaaddoo ""CCaarr--mmaayy--ZZaarr.."" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ddeesseeaa llooggrraarr:: "" ddeesseeoo rreecciibbiirr ddiinneerroo eenn eeffeeccttiivvoo,, aabbuunnddaannttee qquuee lloo uuttiilliizzaarree ppaarraa ppaaggaarr llaass ddeeuuddaass ddee jjuugguueetteess,, ccoommpprraarr ccaassaa yy ddiissffrruuttaarr ddee uunnaa vviiddaa ooppuulleennttaa"".. ((SSeeaa eessppeeccííffiiccoo ppoorr qquuéé nneecceessiittaa eell ddiinneerroo yy ppaarraa qquuee lloo vvaa aa uussaarr)).. 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr :: CCAARR--RRAAHH--CCAARR--SSIIEERRRRAA.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: mmaarrtteess.. ccuuaallqquuiieerr mmoommeennttoo.. pprreeffeerreenntteemmeennttee jjuussttoo ddeessppuuééss ddee LLuunnaa NNuueevvaa.. 88.. TTaalliissmmáánn mmííssttiiccoo:: NN ºº 88.. EELL MMIILLAAGGRROOSSOO RRIITTUUAALL DDEE LLAA CCRREEAACCIIÓÓNN DDEE OORROO YY RRIIQQUUEEZZAASS DDeelluukkiieell,, eess eell SSeerr CCóóssmmiiccoo aa llllaammaarr ppaarraa ttrraabbaajjaarr eessttee rriittuuaall,, eess eell úúnniiccoo qquuee ppuueeddee hhaacceerr eell ddiinneerroo ccuuaannddoo uusstteedd eessttáá eenn llaass pprrooffuunnddiiddaaddeess ddee llaa ppoobbrreezzaa.. ""DDeecciiddaa ssii uusstteedd nneecceessiittaa eessttee rriittuuaall,, oo eell aanntteerriioorr RRiittuuaall ddeell GGrraann ggiirroo ddee DDiinneerroo..
 • 66. PPáággiinnaa 6666 ddee 110000 11.. AArrccaannoo CCoonnttrraasseeññaa:: DDAARRQQUUIIEELL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""DDaarr--KKeeyy--AAllee"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn llaa pprriimmeerraa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii pprrooppóóssiittoo eess rreecciibbiirr uunnaa ggrraann rriiqquueezzaa.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: SSooll yy JJúúppiitteerr.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: DDEELLUUKKIIEELL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""DDííaa--LLuuccaass--KKeeyy--AAllee,,"" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""QQuuiieerroo sseerr bbeennddeecciiddoo ccoonn llaa rriiqquueezzaa mmaatteerriiaall ssuuffiicciieennttee ddiinneerroo ppaarraa dduurraarr ppoorr eell rreessttoo ddee mmiiss ddííaass.. 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr :: MMIIIIIITTIITTUURRTT NNOO--MMAA--RREEEE--AALLEE.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: vviieerrnneess,, eennttrree llaass // 1133::0000 yy llaa mmeeddiiaannoocchhee,, eenn oo cceerrccaa ddee llaa LLuunnaa LLlleennaa.. 88.. TTaalliissmmaann MMííssttiiccoo:: NN ºº 1122.. PPaarrttee 88:: CCiinnccoo aassoommbbrroossooss RRiittuuaalleess ppaarraa eell ééxxiittoo eenn ssuu ttrraabbaajjoo,, FFoorrmmaacciióónn yy EEmmpprreessaa EELL RRIITTUUAALL CCOONNTTUUNNDDEENNTTEE DDEE LLAA CCOOMMPPRRAA--VVEENNTTAA SSii uusstteedd ppuueeddee eessppeecciiffiiccaarr qquuéé pprroodduuccttoo,, aarrttííccuulloo oo sseerrvviicciioo qquuee ddeesseeaa ttrraattaarr eenn eell,, ssuuss ppoossiibbiilliiddaaddeess ddee ééxxiittoo ssoonn ccoonnssiiddeerraabblleemmeennttee mmeejjoorraaddaa.. EEssttee rriittuuaall eessttáá mmuuyy oorriieennttaaddaa hhaacciiaa eell ccoommeerrcciioo yy llooss nneeggoocciiooss.. 11.. AArrccaannoo CCoonnttrraasseeññaa:: QQUUEELLAAMMIIAA ((pprroo--aannuunncciióó ""KKaayy--LLaammhh--MMee--YYaahh"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn tteerrcceerraa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa::--MMii pprrooppóóssiittoo eess llooggrraarr eell ééxxiittoo eenn mmiiss rreellaacciioonneess "".. 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: UUrraannoo yy SSaattuurrnnoo.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: QQAANNIIEELL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""CCaarr --NNII--AAllee.."" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr;; "".. qquuiieerroo sseerr ppooddeerroossoo eenn llaa ccoommpprraa yy vveennttaa ddee MMii pprriinncciippaall rraazzóónn ddee llaa mmeeddiiddaa qquuee ddeesseeeenn aaddqquuiirriirr eessttee ppooddeerr eess"" ((eell eessttaaddoo ddee ssuu rraazzóónn,, yy aannuunncciiaarr lloo qquuee hhaarráá ccoonn yyoouurrlliiffee ccuuaannddoo eell ppooddeerr eess ttuuyyoo OOaanniieell hhaa.. uunn iinntteerrééss ppaatteerrnnaall eenn llaa ccaall qquuee llaa aassiisstteenncciiaa)).. 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: KKaaffff--VVEERR--AALLEE.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: VViieerrnneess,, eenn ccuuaallqquuiieerr mmoommeennttoo.. 88.. TTaalliissmmaann MMííssttiiccoo:: NN ºº 44,,
 • 67. PPáággiinnaa 6677 ddee 110000 EELL RRIITTUUAALL DDEE AAUUTTOOMMÁÁTTIICCAA DDEE LLOOSS EENNSSAAYYOOSS DDEE ÉÉXXIITTOO CCoommoo ssee nnoottaa eenn eell ppuunnttoo 55 ddee eessttee rriittuuaall,, ssee pprreeppaarróó ddee aanntteemmaannoo ppaarraa ddeessccrriibbiirr llaa pprruueebbaa yy llooss ddeettaalllleess ccoonn ccllaarriiddaadd aa RRaamm eenn llíínneeaa.. AAll iigguuaall qquuee ccoonn ttooddaa llaa mmaaggiiaa,, llaa pprreecciissiióónn ddeell oobbjjeettiivvoo ttrraaee mmááss ééxxiittoo qquuee eenn ggeenneerraall oo ddee llaass ssoolliicciittuuddeess ""aarrmmaa ddee ddiissppeerrssiióónn"".. II.. AArrccaannaa CCoonnttrraasseeññaa:: RREEMMPPHHAA ((rriimmaa ccoonn ""LLlleeggóó eell mmoommeennttoo "")).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess ppaassaarr uunnaa pprruueebbaa ccoonn ééxxiittoo.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: llaa LLuunnaa yy PPlluuttóónn.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: AAVVAATTAARR RRAAMM ((ssee pprroonnuunncciiaa ""RRaahhnnii..AAhh--VVAAHH--TTaarr"",, éénnffaassiiss eenn llaa tteerrcceerraa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""QQuuiieerroo sseerr ssuummaammeennttee eexxiittoossooss eenn llaa pprruueebbaa ddee ffuuttuurroo,, qquuee ssee lllleevvaarráá aa ccaabboo"" ((NNoommbbrree ddee llaa ffeecchhaa yy hhoorraa,, yy ssiinn ppeerrjjuuiicciioo ddee llaa pprruueebbaa yy ddiiggaa ppoorr qquuéé nneerrdd ddee ppuuss yy lloo qquuee ssaaccaarráánn pprroovveecchhoo ddee eellllaass...... ..)) 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: RRAAHH--HHAA--BBEEEE--AALLEE.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: NNoo hhaayy ttiieemmppoo ddeetteerrmmiinnaaddoo.. 88.. TTaalliissmmaann MMííssttiiccoo:: NN ºº 33.. PPrroommoovviiddoo aa llaa cciimmaa ttrraass ppaassaarr uunn eexxaammeenn iimmppoorrttaannttee,, ggrraacciiaass aall rriittuuaall aauuttoommááttiiccoo ddee eennssaayyooss ddee ééxxiittoo EELL RRIITTUUAALL DDEE DDIIMMEE MMIISS TTAALLEENNTTOOSS UUsstteedd ttiieennee ttaalleennttooss qquuee,, ccoommoo aaúúnn nnoo ddeessccuubbiieerrttooss oo qquuee ttooddaavvííaa nnoo uuttiilliizzaann pplleennaammeennttee.. DDeessppuuééss ddee ttrraabbaajjaarr eessttee rriittuuaall,, rreellaajjaarrssee eenn uunnaa ssiillllaa yy ddeejjaa fflluuiirr ttuu ooppiinniióónn lliibbrreemmeennttee.. EEssccuucchhaa aa ccuuaallqquuiieerr iimmppuullssooss oo ccoorraazzoonnaaddaass ssoobbrree qquuéé pprrooyyeeccttoo oo tteemmaa qquuee ppooddrrííaa sseerr úúttiill ppaarraa qquuee uusstteedd ppuueeddaa sseegguuiirr.. AA ppaarrttiirr ddee eennttoonncceess,, aacceeppttaarr ccoonn pprroonnttiittuudd ttooddaass llaass ppoossiibbiilliiddaaddeess qquuee vviieenneenn ssuu mmaanneerraa ddee mmeejjoorraarr ssuuss ccoonnoocciimmiieennttooss aaccttuuaalleess,, oo ppaarraa iinntteennttaarr ssuu mmaannoo eenn llaass nnuueevvaass ooccuuppaacciioonneess,, ppaassaattiieemmppooss oo aarrtteessaannííaass.. 11.. AArrccaannoo CCoonnttrraasseeññaa:: SSAANNGGAARRIIEELL ((pprroo--aannuunncciióó ""SSaanngg--SSii--RReeee--AAllee.."" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii pprrooppóóssiittoo eess aapprreennddeerr mmiiss ppooddeerreess iinntteerrnnooss yy ttaalleennttooss"",, 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: SSooll yy VVeennuuss.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: SSHHAATTHHNNIIEELL,, ((pprroonnuunncciiaaddoo ""SShhaatt--llaa rrooddiillllaa--AAIIEE"",, éénnffaassiiss eenn llaa pprriimmeerraa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""MMee gguussttaarrííaa ssaabbeerr ccuuáálleess ssoonn mmiiss ppooddeerreess iinntteerrnnooss ssoonn ppaarraa qquuee yyoo ppuueeddaa eennccoonnttrraarr uunn mmaayyoorr ééxxiittoo,, llaa lliibbeerrttaadd yy llaa aarrmmoonnííaa eenn eell mmuunnddoo...."" 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: SSAAMM--HHEE--AALLEE..
 • 68. PPáággiinnaa 6688 ddee 110000 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: ddoommiinnggoo,, tteemmpprraannoo eenn llaa mmaaññaannaa oo ttaarrddee ppoorr llaa nnoocchhee,, cceerrccaa ddee llaa LLuunnaa LLlleennaa.. 88.. TTaalliissmmáánn mmííssttiiccoo:: NNoo,, 99.. RRIITTUUAALL DDEELL FFAASSCCIINNAANNTTEE PPOODDEERR DDEE DDEESSLLUUMMBBRRAARR WWOOWW!!!! UUttiilliiccee eessttee rriittuuaall aanntteess ddee hhaacceerr uunnaa pprreesseennttaacciióónn ppeerrssoonnaall aannttee uunnaa aauuddiieenncciiaa.. EEssttoo ssee aapplliiccaa aa llaass ccoonnffeerreenncciiaass,, rreeccuurrssooss,, ddiirreecccciioonneess yy pprreesseennttaacciioonneess,, aassíí ¬¬ ccoommoo eell ttrraabbaajjoo eell mmuunnddoo ddeell eessppeeccttááccuulloo.. 11.. AArrccaannoo CCoonnttrraasseeññaa:: TTIIKKAARRAATTHHIINN (( ""TTeeaa--CCaarr--SSii--.."" éénnffaassiiss eenn llaa úúllttiimmaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess sseerr ccaappaazz ddee pprrooyyeeccttaarr mmii ppeerrssoonnaalliiddaadd.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: PPlluuttóónn áárriiddaass ddoomm.. 44.. NNoommbbrree ddeell CCóóssmmiiccoo.. SSeerr:: TTOORROOUUAARREETT ((pprroonnuunncciiaaddoo ""TTaallkk--AArrccoo--AAttee"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn llaa úúllttiimmaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""QQuuiieerroo ccoonnsseegguuiirr llaa aaccllaammaacciióónn yy eell aappllaauussoo ddee llaa aauuddiieenncciiaa,, eenn ppaarrttiiccuullaarr,, qquuiieerroo tteenneerr eessppeecciiaall ééxxiittoo ""((nnoommbbrree ddee llaa ooccaassiióónn,, llaa hhoorraa,, ffeecchhaa yy lluuggaarr.. LLuueeggoo ddiiggaa lloo qquuee llaa aammbbiicciióónn pprriimmoorrddiiaall qquuee eessppeerraa aallccaannzzaarr)).. 66.. MMaannttrruurrnn AAvvaattaarr:: TTOOUURR--MMEE--AALLEE.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: ssáábbaaddoo,, aa ccuuaallqquuiieerr hhoorraa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 66.. EELL ÚÚNNIICCOO RRIITTUUAALL PPAARRAA SSAABBEERR--QQUUEE VVIIEENNEE CCoonnoocceerr eell ffuuttuurroo llee ddaa eennoorrmmeess vveennttaajjaass.. SSii aarrccoo ppeeddiirráá qquuee aapprreennddeerr ccuuaallqquuiieerr aaddiivviinnaacciióónn ttééccnniiccaass.. ttaalleess ccoommoo llaa lleeccttuurraa ddee llaa ttaarrjjeettaa,, llaa qquuiirroommaanncciiaa,, llaa ffiiaannzzaa ddee ccrriissttaall aaccttiivviiddaaddeess ppssííqquuiiccaass mmiirraannddoo uu oottrrooss.. nnoo dduuddee eenn ddoommiinnaarr eell aarrttee:: eell ssoommbbrreerroo ssee llee VVooccaassiieell qquuee llee ooffrreeccee llaa ffoorrmmaa mmááss ccllaarraa ddee vveerr eell ffuuttuurroo.. DDeessppuuééss ddee ttrraabbaajjaarr eell rriittuuaall,, eessccuucchhee yy oobbeeddeezzccaa ttooddaass llaass ccoorraazzoonnaaddaass ee iinnttuuiicciioonneess qquuee ssee lllleeggaa,, yy tteennggaa eenn ccuueennttaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree eell ffuuttuurroo ssee llee ddaa aa uusstteedd eenn ssuuss ssuueeññooss.. 11.. AArrccaannoo CCoonnttrraasseeññaa:: VVaarruunnaa ((pprroonnuunncciiaaddooss ""VVaahh--RRuunnaa--SSii"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn llaa úúllttiimmaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess pprreevveerr eell ffuuttuurroo mmoorriirr.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: SSaattuurrnnoo yy JJúúppiitteerr.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: VVOOCCAASSIIEELL ((ssee pprroonnuunncciiaa ""VVoozz--CCaarr--MMaarr--AAllee,,"" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa))..
 • 69. PPáággiinnaa 6699 ddee 110000 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""DDeesseeoo qquuee llaass ppuueerrttaass ddeell ttiieemmppoo aabbrriióó ppaarraa mmíí,, ppaarraa qquuee ppuueeddaa vveerr eell ffuuttuurroo vvooyy aa uussaarr eessttaa ccaappaacciiddaadd ........"".. ((ppoorr eejjeemmpplloo ppoorr qquuéé nneecceessiittaa eessttee ppooddeerr,, yy ccuuááll eess eell uussoo pprriinncciippaall qquuee hhaarráá ddee eellllaa)).. 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: VVOO--OOMMSS--MMAA--NNAAHH.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: eell mmiiéérrccoolleess.. aalltteerraarr oossccuurroo,, llaa LLuunnaa eennttrree NNuueevvaa yy ccoommpplleettaa,, 88.. TTaalliissmmaann MMííssttiiccaa:: NN ºº 11.. PPaarrtt 44:: TTrreess ppooddeerroossooss rriittuuaalleess ppaarraa ssaattiissffaacceerr ssuu lluujjuurriiaa yy eell aammoorr RRIITTUUAALL DDEE LLAA NNAATTUURRAALLEEZZAA eexxcciittaannttee EEssttee rriittuuaall ssee uuttiilliizzaa ppaarraa ccrreeaarr llaass ccaappaacciiddaaddeess ffííssiiccaass ppaarraa llooss qquuee eessttaann ddeebbiilleess ddeebbiiddoo aa aallgguunnaa eennffeerrmmeeddaadd oo qquuee ttiieenneenn eeddaadd aavvaannzzaaddaa òò iimmppeeddiimmeennttoo qquuee nnoo lleess ppeerrmmiittee .. 11.. AArrccaannoo CCoonnttrraasseeññaa:: EEPPIITTIITTIIOOKKHH ((pprroo--nnuunncciióó ""uunn ppee--gguuiissaannttee--TTéé--TTeeaa..OOaakk"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn ccuuaarrttaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa::--MMii pprrooppóóssiittoo eess aauummeennttaarr mmii ccaappaacciiddaadd ffííssiiccaa "".. 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: MMaarrttee yy SSooll.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: EELLAADDEELL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""AAllee -- AAhh--DDaallee,,"" éénnffaassiiss eenn llaa ssííllaabbaa ffiinnaall)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: llaassee ssuuss pprrooppiiaass ppaallaabbrraass ppaarraa ddeessccrriibbiirr eexxaaccttaammeennttee lloo qquuee uusstteedd ddeesseeaa vveerr qquuee ssuucceeddaa aa ssuu ccuueerrppoo ffííssiiccoo)).. 66.. AAvvaattaarr MMaannttrruumm:: AABBEE--11330000••11--110000--AALLEE.. 77..MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: ssáábbaaddoo,, eenn ccuuaallqquuiieerr mmoommeennttoo ddeessppuuééss ddee llaass 44 pp,, mm..,, ppooccooss ddííaass aanntteess ddee lluunnaa lllleennaa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 99.. EELL RRIITTUUAALL DDEE AATTRRAAEERR IIRRRREESSIISSTTIIBBLLEEMMEENNTTEE AA UUNN((AA)) AAMMAANNTTEE EEssttee eess eell rriittuuaall ddee FFuurrllaacc,, qquuee eess eell SSeerr CCoossmmiiccoo,, qquuee llee ttrraaeerráá uunn aammaannttee qquuee ssee aaddaappttee aa ssuuss nneecceessiiddaaddeess aaccttuuaalleess.. PPoorr eejjeemmpplloo,, ssii uusstteedd eess aassíí,, ccoommoo iinnhhiibbiiddoo sseexxuuaall,, eessppeerraammooss sseeaa uunn ssoocciioo qquuee llee eessttiimmuullaa,, oo uunnoo qquuee nnoo sseeaa sseexxuuaallmmeennttee eexxiiggeennttee.. AA mmeeddiiddaa qquuee ssuu gguussttoo eenn eell ccaammbbiioo ddee llooss
 • 70. PPáággiinnaa 7700 ddee 110000 aammaanntteess,, rreeaalliizzaarr eell rriittuuaall ddee nnuueevvoo.. UUnn nnuueevvoo aammaannttee,, eenn ccoonnssoonnaanncciiaa ccoonn ssuuss nneecceessiiddaaddeess,, vveennddrráá aa ttii ssiieemmpprree yy ccuuaannddoo nnoo tteennggaass uunnaa aaccttuuaallmmeennttee,, nnii uunnaa ddee llaass aanntteerriioorreess ccoonn llaa qquuee ssee ccaassóó eenn eell íínntteerriinn.. LLooss vvíínnccuullooss ddeell mmaattrriimmoonniioo ssoonn uunnaa mmuuyy ppootteennttee mmaaggiiaa,, yy ssii uusstteedd ssee eennccuueennttrraa ccoonn ssuu ccóónnyyuuggee,, ssuu mmeejjoorr ooppcciioonn eess lllleevvaarr aa ccaabboo eell rriittuuaall ddee EEssccllaavviizzaarr aall SSoocciioo qquuee ssiigguuee aa ééssttaa.. 11.. AArrccaannoo CCoonnttrraasseeññaa:: VVAAKK FFAARROO FFaarruunn.. SSHHUURR ((ppmmnniinntt nneecceessiiddaadd ddee ""FFaarr--RRuunn--FFaarr--OOhh--VV aarrccaa-- SSuurree.."" éénnffaassiiss eenn llaa qquuiinnttaa ssííllaabbaa..)) 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii pprrooppóóssiittoo eess ttrraaeerr aa uunnaa aammaannttee ppaarraa mmíí.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: VVeennuuss yy PPlluuttóónn.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: FFUURRLLAACC ((rriimmaa ccoonn ""PPoooorr JJaacckk"")).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""uunn ddeesseeoo ddee rreeuunniirrssee ccoonn uunn aammaannttee qquuee eess eexxaaccttaammeennttee aaddeeccuuaaddoo aa mmiiss nneecceessiiddaaddeess,, qquuee ssee ddeelleeiittee ccoonnmmiiggoo yy ddee ggrraann ssuueerrttee yy ssaattiissffaacceerr rreeaalliizzaarr mmiiss ddeesseeooss.."" 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: FFAARR--VVAARR--DDiinn.. 77,, EEll mmeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: mmiiéérrccoolleess,, aa llaass 1111 ppmm,, ddeennttrroo ddee llooss ttrreess ddííaass ddee lluunnaa lllleennaa.. 88.. TTaalliissmmaann MMííssttiiccoo:: NN ºº 88.. EELL RRIITTUUAALL DDEE EESSCCLLAAVVIIZZAARR AA UUNN SSOOCCIIOO ÒÒ UUNN((AA)) AAMMAANNTTEE.. 11.. AArrccaannoo CCoonnttrraasseeññaa:: GGLLIIAABBAARREELL ((pprroo--aannuunncciióó ""CCoooo--AAhh--BBaarr--AAllee.."" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)),, 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ''ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess eessccllaavviizzaarr aa uunn ccoommppaaññeerroo''''.. 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: VVeennuuss yy JJúúppiitteerr.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: GGAAMMBBIIEELL ((qquuee ssee pprroonnuunncciiaa ""GGaamm--BBeeee--AAllee,,"" éénnffaassiiss eenn llaa ssííllaabbaa ffiinnaall)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr,, ""uunn ddeesseeoo ddee hhaacceerr ........ ((nnoommbbrree ddeell ssoocciioo)) uunn eessccllaavvoo aa mmiiss óórrddeenneess,, oobbeeddiieennttee aa mmiiss ddeesseeooss,, yy ddiissppuueessttoo aa ssoommeetteerrssee aa ttooddaass mmiiss nneecceessiiddaaddeess.."" 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr;; OOAARR--FFEEEE--AALLLL.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo,, yy eell ddoommiinnggoo.. aa ccuuaallqquuiieerr hhoorraa,, eenn oo jjuussttoo ddeessppuuééss ddee LLuunnaa NNuueevvaa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 55..
 • 71. PPáággiinnaa 7711 ddee 110000 EELL AAUUTTÉÉNNTTIICCOO RRIITTUUAALL ddeell DDeessttiieerrrroo ddee llaa mmaallaa ssuueerrttee-- EEll ttrraabbaajjoo ddee eessttee rriittuuaall ccuuaannddoo ssuu vviiddaa eessttáá eenn ssuu ppeeoorr mmoommeennttoo.. ZZeeffffaarr aacceeppttaa ddee bbuueenn ggrraaddoo eell ddeessaaffííoo ddee ddeesstteerrrraarr llaa mmiisseerriiaa ccaauussaaddaa ppoorr ffuueerrtteess vviibbrraacciioonneess ddee mmaallaa ssuueerrttee.. EEssttáá mmeennooss iinntteerreessaaddoo eenn ccaammbbiiaarr ssuu vviiddaa ssii uusstteedd ssiimmpplleemmeennttee eessttáá bbuussccaannddoo ppaarraa mmeejjoorraarr ssuu ssuueerrttee.. EEnn ssuu lluuggaarr,, uuttiilliiccee eell aabbrruummaaddoorr ddee bbuueennaa ssuueerrttee--IIss.. MMiinnaass RRiittuuaall ((ppáággiinnaa 114466)).. YY ssii ssuuss ddeessggrraacciiaass ssee ddeebbeenn aa eemmbbrruujjaammiieennttoo oo NNeeggrroo MMáággiiccoo,, eell uussoo ddeell TTiittaanniicc--eenneemmiiggooss vveenncciiddooss RRiittuuaall,, ((ppáággiinnaa 115588)).. 11..-- AArrccaannoo CCoonnttrraasseeññaa:: ZZEEBBUURRIIAALL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""ZZaayy--BBoooorr--EEee--AAllee"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii pprrooppóóssiittoo eess ddeesstteerrrraarr ddee mmii mmaallaa ssuueerrttee.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: JJúúppiitteerr yy llaa LLuunnaa.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo;; ZZEEFFFFAARR ((pprroonnuunncciiaaddoo ""ZZaayy ¬¬ LLeejjooss"",, éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""QQuuiieerroo ddeesstteerrrraarr ttoottaallmmeennttee mmii mmaallaa ssuueerrttee yy ssuussttiittuuiirrllaa ppoorr llaa ggrraann ssuueerrttee ppaarraa eell ddiinneerroo,, llaa pprroossppeerriiddaadd eeccoonnóómmiiccaa,, llaa aarrmmoonnííaa,, eell aammoorr yy llaa ffeelliicciiddaadd EEnn ppaarrttiiccuullaarr,, qquuiieerroo ddeesstteerrrraarr hhee aaqquuíí.."" ((ddeecciirr eexxaaccttaammeennttee lloo qquuee iinnfflluuyyee eenn qquuee ddeesseeaa hhaann qquuiittaaddoo)).. 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: ZZUU--RREEYY--EELL.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: eell jjuueevveess.. aa ccuuaallqquuiieerr hhoorraa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 22.. ¿¿CCóómmoo ttrriissttee eexxiisstteenncciiaa KK VViioollaa mmaallaa ssuueerrttee hhaa ccaammbbiiaaddoo ddee lluujjoo.. EEll aammoorr yy eell ééxxttaassiiss ppoorr eell rriittuuaall oorriiggiinnaall ddee mmaallaa ssuueerrttee--DDeessttiieerrrroo VViioollaa KK.. iimmaaggiinnóó qquuee nnaacciióó bbaajjoo uunnaa mmaallaa eessttrreellllaa.. NNiinngguunnaa oottrraa ccoossaa ppooddrrííaa eexxpplliiccaarr llaa sseeccuueenncciiaa ddee llaa mmaallaa ssuueerrttee qquuee llee hhaabbííaa ppeerrsseegguuiiddoo dduurraannttee ttooddaa ssuu vviiddaa.. ""SSii hhuubboo pprroobblleemmaass eenn ttooddoo,, vvoollóó ddiirreeccttaammeennttee aa mmíí "",, ddiijjoo AAllee.. ""TTrraattéé ddee sseerr aalleeggrree yy ooppttiimmiissttaa yy ssee rrííeenn ddee mmiiss ccaallaammiiddaaddeess,, ccaabbaaññaa ffiinnaallmmeennttee ssee rroommppiióó mmii eessppíírriittuu.. MMee ccoonnvveerrttíí eenn ttaacciittuurrnnoo yy ddeessccoonnffiiaaddoo,,
 • 72. PPáággiinnaa 7722 ddee 110000 .. PPaarrttee 55.. TTrreess RRiittuuaalleess MMiillaaggrroossaa ppaarraa rreessttaauurraarr llaa ssaalluudd yy ttrraaeenn bbeelllleezzaa yy ppootteenncciiaa ppaarraa UUsstteedd TTeennggaa eenn ccuueennttaa:: EEssttooss rriittuuaalleess nnoo ddeebbeenn sseerr uuttiilliizzaaddooss eenn lluuggaarr ddee rreeccoonnoocceerr yy rreegguullaarr eell ttrraattaammiieennttoo mmééddiiccoo.. SSee ddeebbeenn uuttiilliizzaarr ssóólloo eenn ccoommbbiinnaacciióónn ccoonn eell ddiiaaggnnóóssttiiccoo ddee ssuu mmééddiiccoo,, rreeccoommeennddaacciioonneess yy rreecceettaass.. NNoo rreevveellee aa ccuuaallqquuiieerr ppeerrssoonnaa mmééddiiccoo qquuee eessttáá lllleevvaannddoo aa ccaabboo llooss rriittuuaalleess eenn eessttaa ppaarrttee,, nnii ttiieennee qquuee hhaacceerr ccuuaallqquuiieerr rreeccllaammaacciióónn qquuee MMaaggiicc llee ccuurróó ccuuaannddoo rreeggrreessee aa llaa ssaalluudd.. EELL RRIITTUUAALL SSUUPPRREEMMOO DDEE VVUUEELLTTAA AA LLAA SSAALLUUDD-- EEssttee rriittuuaall ddeessttiieerrrraa mmaalleessttaarreess ggeenneerraalleess yy ttrraaee ssaalluudd rraaddiiaannttee yy llaa ffuueerrzzaa.. ssii uusstteedd ttiieennee uunnaa eennffeerrmmeeddaadd eessppeeccííffiiccaa,, uuttiilliizzaa eell sseeccrreettoo ddee EEnnffeerrmmeeddaaddeess--DDeessttiieerrrroo rriittuuaall qquuee ssiigguuee aa ééssttaa.. AArrccaannoo AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: PPOOLLIILLLLAA ((pprroonnuunncciiaaddoo ""EEee--AAhh--aavveennaa.."" éénnffaassiiss eenn llaa ssííllaabbaa ffiinnaall)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess rreeccuuppeerraarr uunn eessttaaddoo ssaalluuddaabbllee"".. 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: SSaattuurrnnoo yy MMeerrccuurriioo.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: MMUUMMIIAAHH ((pprroonnuunncciiaaddoo ""MMoooo--MMee--AAllii,,"" éénnffaassiiss eenn llaa pprriimmeerraa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""uunn ddeesseeoo ddee rreeccuuppeerraarr mmii ssaalluudd áárriiddaass eessttaarr lliibbrree ddee"" ((eell nnoommbbrree ddee llaa iinnddiissppoossiicciióónn qquuee ddeesseeaa ddeesstteerrrraarr)).. 66.. AAvvaattaarr MMaannttrruumm:: 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: vviieerrnneess.. dduurraannttee eell ddííaa oo aa llaass 1100 ppmm,, llaa LLuunnaa mmeenngguuaannttee ddee FFuullll hhaacciiaa NNuueevvaa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 66.. EELL RRIITTUUAALL SSEECCRREETTOO DDEE DDeessttiieerrrroo EENNFFEERRMMEEDDAADDEESS AAvveerriigguuaarr llooss nnoommbbrreess ddee llaass eennffeerrmmeeddaaddeess oo ddoolleenncciiaass qquuee ssee ppaaddeecceenn,, yy aannuunncciiaarr qquuee ttaaccóónn.. ÉÉll eessttaarráá eennccaannttaaddoo ddee rreeffoorrzzaarr llaass rreecceettaass yy eell ttrraattaammiieennttoo rreeccoommeennddaaddoo ppoorr ssuu mmééddiiccoo.. 11.. AArrccaannoo AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: HHaarriieell ((pprroonnuunncciiaaddoo ""HHaarrrryy--AAttee"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn ffiinnaall ddee ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii pprrooppóóssiittoo eess ddeesstteerrrraarr ddee mmii eennffeerrmmeeddaadd""..
 • 73. PPáággiinnaa 7733 ddee 110000 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: MMeerrccuurriioo yy llaa LLuunnaa,, 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: HHEELLEELLEETTHH ((pprroonnuunncciiaaddoo ""HHaayy--LLaayy--ddee úúllttiimmaa hhoorraa"",, éénnffaassiiss eenn llaa ssííllaabbaa ffiinnaall)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""uunn ddeesseeoo ddee ééll ccuurróó ddee llaass ssiigguuiieenntteess eennffeerrmmeeddaaddeess:: ((ssuu nnoommbbrree mmééddiiccoo pprroobblleemmaass ccoommoo pprree--pprreecciissaammeennttee yy eexxaaccttaammeennttee ccoommoo uusstteedd llooss ssaabbee,, iinncclluuyyeennddoo ttooddooss llooss ssíínnttoommaass)) DDeesseeoo eessttaass eennffeerrmmeeddaaddeess yy ssuuss eeffeeccttooss qquuee ddeebbeenn ttoommaarrssee ddee mmíí.. ppaarraa ssiieemmpprree ppaarraa qquuee yyoo ppuueeddaa ggoozzaarr ddee bbuueennaa ssaalluudd.. "" 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: HHEEEE--PPAACCAA--ZZEEEE--WWAAHH.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: NNoo hhaayy uunn ddííaa eessppeecciiaall oo eell ttiieemmppoo.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 44.. EELL RRÁÁPPIIDDOO ddeesseennrroollllaarr RRIITTUUAALL EEssttee rriittuuaall,, aauunnqquuee aappaarreenntteemmeennttee ddee mmeennoorr iimmppoorrttaanncciiaa eenn ssuu aapplliiccaacciióónn,, eess uunnaa mmaanneerraa iinnccrreeííbblleemmeennttee ppooddeerroossaa ddee ddeesstteerrrraarr llaass tteennssiioonneess ffííssiiccaass yy NNeessss ¬¬ nneerrvviioossoo.. MMiillaaggrroossaa ttrraannssffoorrmmaacciióónn ddee uunnoo mmiissmmoo bbiieenneessttaarr ssee iinnffoorrmmóó qquuee ddeessppuuééss ddee ttrraabbaajjaarr.. SSii eess ppoossiibbllee,, ssee aaccuueessttee ppllaannoo ssoobbrree}} •• nnuueessttrraa ccaammaa dduurraannttee 3300 mmiinnuuttooss ddeessppuuééss ddee rreeaalliizzaarr eell RRiittuuaall--llaagg,, eenn ssiilleenncciioo rreeppiittiieennddoo eell MMaannttrruumm llíínneeaa.. DDuurraannttee ssuuss aassuunnttooss ddeell ddííaa aa ddííaa,, ccrreeoo qquuee eell AAvvaattaarr MMaannttrruumm ccoonnddiicciioonneess ddee eessttrrééss ssee pprroodduucceenn eenn llaa hhiissttoorriiaa.. UUsstteedd ssee sseennttiirráá ssuuss tteennssiioonneess yy NNeessss ¬¬ nneerrvviioossoo eessccaappaabbaa aa llaa vveezz.. 11.. AArrccaannoo AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: JJOOSSAATTAA ((pprroonnuunncciiaaddoo ""YYoo--SSaahh--TTaarr"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ''ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess rreellaajjaarr ffííssiiccaammeennttee.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: UUrraannoo yy llaa LLuunnaa.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo.. IIEESSUUBBIILLIINN ((pprroonnuunncciiaaddoo ""SSíí--SSoouu--BBeeee--LLeeaann.."" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)),, 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""MMee gguussttaarrííaa sseerr rreelleevvaaddoo ddee ttooddaass llaass tteennssiioonneess yy ssuuss rreessuullttaaddooss nneeggaattiivvooss ppoorr lloo qquuee 11 ppuueeddee eessttaarr rreellaajjaaddoo,, ¬¬ hhaarr aarrmmoonniioossoo yy lliibbrree.."" 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: YYAAYY--DDOO--TTUUNN.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: lluunneess,, aa ccuuaallqquuiieerr hhoorraa,, ccaabbaaññaa ccaassii iigguuaall ddee eeffeeccttiivvooss eenn uunn ddííaa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 33..
 • 74. PPáággiinnaa 7744 ddee 110000 PPaarrttee 66:: TTrreess RRiittuuaalleess aappllaassttaammiieennttoo GGiivvee YYoouu SSuupprreemmoo ppooddeerr ssoobbrree llooss ddeemmááss EELL RRIITTUUAALL DDEE VVIISSTTAA YY OOJJOOSS EEXXPPLLOOSSIIVVOOSS EEssttee rriittuuaall pprroodduuccee uunnaa ffuueerrzzaa iinntteerriioorr qquuee iirrrraaddiiaa ddee llooss oojjooss.. AAll mmiirraarr hhaabbllaarr ccoonn nnaaddiiee,, eennttrree ssuuss oojjooss eenn eell ppuueennttee ddee llaa nnaarriizz.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, hhaacceenn ddee eessttaa vviissttaa ssóólloo ddee vveezz eenn ccuuaannddoo:: aall iigguuaall qquuee ccoonn ttooddaa llaa mmaaggiiaa.. nnoo ddeebbee llllaammaarr llaa aatteenncciióónn ssoobbrree ssuu uussoo.. NNoo ttrraattee ddee ""mmiirraarr hhaacciiaa aabbaajjoo"" ddee llaa ppeerrssoonnaa aa llaa qquuee eessttáánn iinnfflluuyyeennddoo.. UUttiilliizzaaddoo eenn ccoonnjjuunncciióónn ccoonn ttééccnniiccaass hhiippnnóóttiiccaass,, eessttee aammpplliiffiiccaaddoorr RRiittuuaall--ffiiccaa ppooddeerreess hhiippnnóóttiiccooss ppoorr uunnaa ccaannttiiddaadd iinnffiinniittaa.. YYoo.. AArrccaannoo AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: KKAATTZZFFIIEELL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""CCaatt--FFii--EELL"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn llaa pprriimmeerraa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii pprrooppóóssiittoo eess aabbrruummaarr aa llooss ddeemmááss ccoonn mmii mmiirraaddaa.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: lluunnaa yy ssooll.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: KKEEVVEEQQEELL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""KKaayy--VVaayy--KKaallee,,"" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""uunn ddeesseeoo ddee tteenneerr uunnaa ffuueerrttee ppeerrssoonnaalliiddaadd qquuee vvaa aa ssuuppeerraarr llaass vvoolluunnttaaddeess ddee llooss ddeemmááss ppoorr mmeeddiioo ddee uunn nniivveell ddee mmiirraaddaa CCuuaannddoo aaddqquuiieerraa eessaa ccaappaacciiddaadd lloo vvooyy aa uussaarr.. ((NNoommbbrree ddee ssuu pprrooppóóssiittoo:: KKeevveeaatteell eessttaarráánn iinntteerreessaaddooss eenn ssaabbeerr)) .. 66,, MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: KKaaffff--KKaaffff--EEEE--AALLEE.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: EEll mmááss ppootteennttee eenn eell ddííaa ddee lluunnaa lllleennaa,, ppeerroo eeffiiccaazz eenn ttooddoo mmoommeennttoo.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 77.. EELL RRIITTUUAALL MMÁÁGGIICCOO GGAANNAARR EENN BBAATTAALLLLAA PPiieennssee eenn eessttee rriittuuaall ccoommoo uunn mmeeddiioo ppaarraa ssuuppeerraarr ttooddaa ffoorrmmaa ddee vviiddaa ooppoossiicciioonneess.. ÚÚssaalloo aanntteess ddee vveerrssee eennffrreennttaaddoo ppoorr ccuuaallqquuiieerr ppeerrssoonnaa ccoonn llaa qquuee uusstteedd nneecceessiittaa ppaarraa lllleeggaarr aa uunn aaccuueerrddoo oo aanntteess ddee eennttrraarr eenn ccuuaallqquuiieerr ttiippoo ddee ssiittuuaacciióónn ddee llaa ccoommppeetteenncciiaa.. II.. AArrccaannaa AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: LLOOQQUUEELL pprroonnuunncciiaaddoo ""bbaajjaa--KKaallee.."" •• éénnffaassiiss eenn llaa pprriimmeerraa ssyyllllaabblleeff 11554422.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess sseerr vvííccttiimmaa ¬¬ ttoorriioouuss eenn ttooddoo lloo qquuee iinntteennttoo.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: MMaarrttee yy SSaattuurrnnoo.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: LLIIBBAABBRRIISS ((pprroonnuunncciiaaddoo ""LLeeee--BBaahh--BBrreeeezzee"",, éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa))..
 • 75. PPáággiinnaa 7755 ddee 110000 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""DDeesseeoo aaddqquuiirriirr eell ppooddeerr ppaarraa ggaannaarr llaa ccoommppeetteenncciiaa qquuee vviieennee,, ccuuaannddoo ssee eessttáá eenn ccoonnfflliiccttoo ccoonn ((oo eessttaaddoo qquuee lloo qquuee vvaa aa lluucchhaarr eenn ccoonnttrraa yy lloo qquuee vvaa aa hhaacceerr ccuuaannddoo hhaass ggaannaaddoo)).. 66.. AAvvaattaarr MMaannttrruumm:: LLAA--MMAA.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: eell mmiiéérrccoolleess.. llaa mmeeddiiaannoocchhee,, cceerrccaa ddee llaa LLuunnaa NNuueevvaa.. tt.. TTaalliissmmáánn mmííssttiiccoo:: NNoo.. tt.. CCoonnttrraattoo vvaalliioossaa vviiddaa ggaannaaddooss ppoorr uunn aattlleettaa ddeell eennvveejjeecciimmiieennttoo ccoonn eell RRiittuuaall MMáággiiccoo WWiinn--EEnn--BBaattaallllaa NNoo ttooddaass llaass bbaattaallllaass ssee lliibbrraann eennttrree eejjéérrcciittooss mmeenngguuaannttee.. MMuucchhaass bbaattaallllaass ppeerrssoonnaalleess ssee pprroodduucceenn ccaaddaa ddííaa,, yy ddee llooss ppaarrttiiccuullaarreess iinntteerreessaaddooss,, qquuee--ggaannaarr llaa bbaattaallllaa eess mmuucchhoo mmááss iimmppoorrttaannttee TThhaannyy uunnaa vviiccttoorriiaa ddee uunn eejjéérrcciittoo eenn uunn ppoozzoo.. eenneemmiiggoo aarrmmaaddoo,, EELL RRIITTUUAALL QQUUEE VVOOLLCCÁÁNNIICCAA--SSEE--CCUUMMBBRREE UUttiilliiccee eessttee rriittuuaall ppaarraa qquuee uunnaa ppeerrssoonnaa ppaarrttiiccuullaarr,, oobbeeddeecceedd aa vvuueessttrrooss ddeesseeooss.. SSii llaa ssiittuuaacciióónn rreeqquuiieerree qquuee ssuuppeerraarr vvaarriiaass ppeerrssoonnaass,, oo nnoo eessttááss sseegguurroo ddee aa qquuiieenn ssee llee ooppoonnee.. uussaarr eell rriittuuaall eexxpplloossiivvooss oojjooss--mmiirraaddaa oo IIHHEE MMáággiiccoo WWiinn--EEnn eell rriittuuaall--BBaattttllee.. II.. AArrccaannaa AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: MMeehhuummáánn ((ssee pprroonnuunncciiaa ""mmaayyoo--HHoooo--MMaann"",, éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii pprrooppóóssiittoo eess iimmppoonneerr mmii vviiccttoorriiaa ssoobbrree llooss ddeemmááss ..-- 33.. CCeeppiillllaaddoorraass RReepprreesseennttaaddoo:: NNeeppttuunnoo yy PPlluuttóónn.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: MMEELLHHAA ((pprroonnuunncciiaaddoo "".. MMaattee--HHaa"" éénnffaassiiss eenn llaa úúllttiimmaa ssííllaabbaa)),, SS.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""QQuuiieerroo ssuuppeerraarr ""((nnoommbbrree ddeell eessttaaddoo oo ccoonnddiicciióónn ddee llaa ppeerrssoonnaa qquuee ddeesseeaa ssuuppeerraarr yy llaass aacccciioonneess qquuee ttoommaarráá ddeessppuuééss ddee hhaabbeerr llooggrraaddoo llaa pprreesseennttaacciióónn)).. 55.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: MMAAYY--LLUUNNAA DDEE OOJJOOSS.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo,, llooss ssáábbaaddooss,, eennttrree eell aattaarrddeecceerr yy llaa mmeeddiiaannoocchhee,, cceerrccaa ddee llaa LLuunnaa LLlleennaa.. SS.. ttaalliissmmáánn mmííssttiiccoo:: NN.. ºº IIII.. PPaarrttee 77:: TTrreess RRiittuuaalleess EEssttuuppeennddoo ppaarraa ttrraannssffoorrmmaarr ssuuss rreellaacciioonneess ppeerrssoonnaalleess EELL RRIITTUUAALL DDEE TTIITTAANNIICC EENNEEMMIIGGOOSS--VVEENNCCIIDDOO
 • 76. PPáággiinnaa 7766 ddee 110000 AAnntteess ddee ttrraabbaajjaarr eessttee rriittuuaall,, ddeebbee eessttaarr aabbssoolluuttaammeennttee sseegguurroo ddee qquuee ttiieennee eenneemmiiggooss.. SSii nnoo ssoonn mmááss qquuee eenn uunn cciicclloo ddee mmaallaa ssuueerrttee,, yy ssóólloo ssoossppeecchhaarr qquuee llooss ddeemmááss eessttáánn ccaauussaannddoo ssuuss pprroobblleemmaass,, aa ccoonnttiinnuuaacciióónn,, uuttiilliizzaarr eell oorriiggiinnaall ddee mmaallaa ssuueerrttee ¬¬ RRiittuuaall ddee DDeessttiieerrrroo.. 11.. AArrccaannoo AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: NNuurriieell ((pprroonnuunncciiaaddoo ""NNoooo--RReeee •• AAllee"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess vveenncceerr aa mmiiss eenneemmiiggooss"" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: UUrraannoo yy VVeennuuss.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: NNAARRUUDDII ((pprroonnuunncciiaaddoo ""NNaabb--rruuee--DDeeee,,"" éénnffaassiiss eenn llaa úúllttiimmaa ssííllaabbaa)).. SS.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""uunn ddeesseeoo ddee sseerr vviiccttoorriioossoo ssoobbrree ""((EEssttaaddoo qquuiiéénn oo qquuéé ddeesseeaa vveenncceerr,, aa ccoonnttiinnuuaacciióónn,, ddeecciirr lloo qquuee hhaarráá ccuuaannddoo llaa vviiccttoorriiaa eess ssuuyyaa)).. 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: NNAAYY--RREEEE--AALLEE.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: mmaarrtteess,, mmeeddiiooddííaa oo llaa mmeeddiiaannoocchhee,, cceerrccaa ddee llaa LLuunnaa LLlleennaa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 1100.. RRIITTUUAALL PPAARRAA EELL AASSOOMMBBRROOSSOO CCAAMMBBIIOO DDEE OOPPIINNIIOONNEESS--DDEE--OOTTRROOSS RReevviissee ccuuiiddaaddoossaammeennttee ssuu pprriinncciippaall oobbjjeettiivvoo eenn llaa vviiddaa aanntteess ddee ttrraabbaajjaarr ccoonn eessttee rriittuuaall.. OOnnaaffiieell ffuunncciioonnaa mmeejjoorr ccuuaannddoo ppuueeddee cceennttrraarrssee eenn uunn oobbjjeettiivvoo ppaarrttiiccuullaarr ppaarraa uusstteedd.. II.. AArrccaannaa CCoonnttrraasseeññaa:: OOCCTTIINNOOMMOONN ((pprroo--aannuunncciióó ""RRoobbllee--ttéé--nn--LLaammeennttoo"",, éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii pprrooppóóssiittoo eess iinnfflluuiirr eenn llaass ooppiinniioonneess ddee llooss ddeemmááss.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: NNeeppttuunnoo yy llaa LLuunnaa.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: EENN AAFFIIEELL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""AAhh--FFeeee--AAllee,,"" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""MMee gguussttaarrííaa aaddqquuiirriirr llaa ccaappaacciiddaadd ddee ccaammbbiiaarr llooss ppeennssaammiieennttooss ddee llooss ddeemmááss aa mmii ffaavvoorr CCuuaannddoo tteennggoo eessttee ttaalleennttoo lloo vvooyy aa uussaarr.."" ((DDeecciirr eexxaaccttaammeennttee lloo qquuee qquuiieerreess hhaacceerr ccoonn eessttaa ccaappaacciiddaadd)).. 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: OOHH--RROOEE--MMAA--SSEEEEMM.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: JJuueevveess,, 2222::0000 ppmm aa IIII,, ttrreess ddííaass aalltteerraarr LLuunnaa NNuueevvaa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 22..
 • 77. PPáággiinnaa 7777 ddee 110000 EELL RRIITTUUAALL MMIISSTTEERRIIOOSSOO rreeppuullssiióónn ddeell EENNEEMMIIGGOO-- TTuurrmmiieell eess uunn aaddeeppttoo aa aalleejjaarrssee ddee llaa aaggiittaacciióónn ccaauussaaddaa ppoorr llooss eenneemmiiggooss.. QQuuee eenn ccaassoo ddee qquuee ppuueeddaa nnoommbbrraarrllooss,, yy aasseeggúúrreessee ddee qquuee ssoonn eenn rreeaalliiddaadd qquuiieenneess ttee eessttáánn aattaaccaannddoo.. EEssttee rriittuuaall lloo pprrootteeggeerráá ddee ssuuss aacccciioonneess nneeggaattiivvaass.. SSii qquuiieerree hhaacceerrlleess ddaaññoo,, eell uussoo ddeell TTiittaanniicc eenneemmiiggooss vveenncciiddooss-- RRiittuuaall,, ppáággiinnaa 115588.. II.. AArrccaannaa AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: TTIISSHHBBAASSHH ((pprroonnuunncciiaaddoo ccoommoo eessccrriittoo)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess llaannzzaarr mmiiss eenneemmiiggooss ddee mmíí.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: MMaarrttee yy NNeeppttuunnoo.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: TTUURRMMIIEELL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""TToouurr--MMee--AAllee.."" éénnffaassiiss eenn llaa pprriimmeerraa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""qquuiieerroo pprrootteeggeerrmmee ddee ((nnoommbbrree ddee ssuu eenneemmiiggoo oo eenneemmiiggooss)) yy eennvviiaarr llaa ccoonnffuussiióónn yy eell ddoolloorr''''.. 66.. MMaanniirruumm MMaawwrr:: TTAARR--SSHHEE--SSHHEEEEMM.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: eell ssáábbaaddoo.. llaa mmeeddiiaa nnoocchhee,, eenn LLuunnaa NNuueevvaa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 77.. ÉÉll ccoonnssiigguuiióó lloo qquuee qquueerrííaa DDeessppuuééss ddee qquuee hhaabbííaa ddeesstteerrrraaddoo aa ssuuss ooppoonneenntteess eessttaaffaa ccoonn eell rriittuuaall mmiisstteerriioossoo eenneemmiiggoo--RReeppuullssiióónn LLaa vviiddaa ccoommoo uunn mmeeccáánniiccoo ppoorr ccuueennttaa pprrooppiiaa eerraa bbaassttaannttee ddiiffíícciill ppaarraa JJeeffff KK.. ssiinn tteenneerr oobbssttááccuullooss aaddiicciioonnaalleess ccoollooccaaddooss eenn ssuu ccaammiinnoo.. ÉÉll hhaabbííaa eessttaaddoo pprreegguunnttaannddoo ppoorr qquuéé llaass eemmpprreessaass hhaabbííaann eessttaaddoo bbaajjaannddoo,, yy ssuu ssaallddoo bbaannccaarriioo ddee llaa mmiissmmaa.. ""HHiiccee uunnaa ttrraannqquuiillaa ppooccaass iinnvveessttiiggaacciioonneess yy eennccoonnttrróó qquuee ddooss ttiippooss qquuee hhaabbííaann aabbiieerrttoo uunn ttaalllleerr ddee mmaanntteenniimmiieennttoo eenn llaa pprróóxxiimmaa ccuuaaddrraa ppaarreeccííaa hhaabbeerr ttoommaaddoo mmuucchhaass EEssttee hhoommbbrree ffuuee DDoouugg HH..,, uunnoo ddee llooss mmiilleess ddee aattlleettaass aassppiirraanntteess qquuee nnuunnccaa lloo hhiizzoo aa lloo ggrraannddee.. JJuueeggoo ddee DDoouugg ffuuee eell hhoocckkeeyy,, yy qquuee hhaabbííaa tteenniiddoo llaa ffiieebbrree ppoorr eelllloo ddeessddee eennttoonncceess.. ccoommoo ééll ddiiccee,, ""yyoo nnoo eerraa mmááss aallttoo qquuee uunn ddiissccoo ddee hhoocckkeeyy ssee ppaarróó eenn eell bboorrddee.."" ""SSuuppoonnggoo qquuee nnuunnccaa ttuuvvee llaa rroommppee"",, ddiijjoo,, ""EEnnttoonncceess eell VViieejjoo PPaaddrree TTiieemmppoo"" ssee ddeesslliizzóó eenn mmíí.. PPoorr úúllttiimmoo ttuuvvee qquuee aaddmmiittiirr qquuee hhaabbííaa ppeerrddiiddoo eenn mmii mmaayyoorr aammbbiicciióónn ""..
 • 78. PPáággiinnaa 7788 ddee 110000 SSuu oobbsseessiióónn ccoonn eell ddeeppoorrttee ssee hhaabbííaa ccoorrttaaddoo eenn DDoouugg hhoorraass ddee eessttuuddiioo aa mmeeddiiddaa qquuee ccrreeccííaa,, yy mmááss ttaarrddee llaammeennttóó qquuee nnuunnccaa hhaabbííaa ccoommpplleettaaddoo ssuu eedduuccaacciióónn.. ""TTuuvvee qquuee ttoommaarr lloo qquuee ppooddrrííaa lllleeggaarr aa ggaannaarr uunn ddóóllaarr,, yy hhaabbííaa uunn mmoonnttóónn ddee aaññooss ddee vvaaccaass ffllaaccaass"",, ddiijjoo.. ""11 ffaallllóó eenn eell ddeeppoorrttee.. yy lluueeggoo ddeessccuubbrríí qquuee eessttaabbaa ddeettrrááss eenn eell mmuunnddoo llaabboorraall.. hhoommbbrree iimmppaarr-- ttrraabbaajjoo,, qquuee eerraa yyoo,, nnaaddaa,, nnaaddaa ddee rreeppaarraacciióónn,, ppeerroo nnuunnccaa ddooss mmoonneeddaass ddee ddiieezz cceennttaavvooss ddeellggaaddaa ddee ssoobbrraa.."" GGrraann ppaassiióónn ppoorr eell ddeeppoorrttee ddee DDoouugg ssee qquueeddóó ccoonn ééll,, yy ééll hhiizzoo ttooddoo lloo ppoossiibbllee ppaarraa mmaanntteenneerr ssuu ffoorrmmaa ddee eennvveejjeecciimmiieennttoo ddeell ccuueerrppoo.. CCoorrrriióó yy ssiigguuiióó uunn pprrooggrraammaa ddee eejjeerrcciicciiooss.. ""YYoo eessttaabbaa oorrgguulllloossoo ddee mmii ffoorrmmaa ffííssiiccaa"",, ddiijjoo,, ""ppeerroo AAnnnnaa DDoommiinnii eerroossiioonnaaddoo mmii vviieennttoo yy llaa ffuueerrzzaa.. TTooddaavvííaa ppooddííaa ccoorrrreerr aanniillllooss aallrreeddeeddoorr ddee llaa mmiittaadd ddee mmiiss hhoommbbrreess ¿¿CCóómmoo KKeeiitthh SS.. ddee MMeennddeedd ssuu ttaammbbaalleeaannttee mmaattrriimmoonniioo ccoonn eell rriittuuaall FFoommeennttoo SSoocciioo--EEssccllaavviizzaarr ""YYoo ttooddaavvííaa aammaabbaa eennttrraaññaabblleemmeennttee aa mmii eessppoossaa,, ccaabbaaññaa ddee nnuueessttrroo mmaattrriimmoonniioo ssee ddeesshhaaccííaa ppoorr llaass ccoossttuurraass"",, ddiijjoo KKeeiitthh SS.. ddee WWyyoommiinngg.. ""SSooyy uunn ttiippoo ttrraannqquuiilloo,, yy aa mmii eessppoossaa llee gguussttaa mmoovveerrssee yy ddiivveerrttiirrssee.. SSuuppoonnggoo qquuee eessoo eess lloo qquuee ccoommeennzzóó llaa rruuppttuurraa.. ""CCuuaannddoo yyoo qquueerrííaa ppaassaarr llaa nnoocchhee ccoonn uunn ppaarr ddee cceerrvveezzaass,, vveerr llaa tteelleevviissiióónn,, qquuee qquueerrííaa eessttaarr aarrrriibbaa yy hhaacciiaa aaffuueerraa eenn llaass ffiieessttaass oo ttoommaarr eenn llooss eessppeeccttááccuullooss yy ccoonncciieerrttooss ccoonn ccoommppaaññeerrooss eessttiimmuullaannttee.."" PPaarraa ccoommppllaacceerr aa ssuu eessppoossaa.. KKeeiitthh hheecchhoo eennoorrmmeess eessffuueerrzzooss ppaarraa iirr jjuunnttoo ccoonn ssuuss ddeesseeooss.. ""UUnnoo ssee eessffoorrzzóó,, ppeerroo!! SSee eennccuueennttrraann lliitteerraallmmeennttee aaggoottaaddoorr ppaarraa mmaanntteenneerr eell rriittmmoo,, yy ffuuee ddrreennaannddoo nnuueessttrraa ccuueennttaa bbaannccaarriiaa"",, ddiijjoo KKeeiitthh.. ""SSeeiiss ddííaass aa llaa sseemmaannaa.. CCaaddaa sseemmaannaa,, ggaannaannddoo.. CCoommeeddoorr,, bbaaiillee yy uunn cclluubb ddee ssaallttoo ddee pprroonnttoo mmee llllaammóó aa ccaabboo,, yy ttaann pprroonnttoo ccoommoo uunn lluuggaarr ppaarrttiiccuullaarr,, ssee ccoonnvviirrttiióó eenn ffaammiilliiaarr,, mmii eessppoossaa qquueerrííaa vveerr nnuueevvooss lluuggaarreess,, mmááss lleejjooss.."" KKeeiitthh eessttuuvvoo ddee aaccuueerrddoo ccoonn llaass úúllttiimmaass hhoorraass yy eell rriittmmoo ffrreennééttiiccoo dduurraannttee uunn ttiieemmppoo,, ppeerroo yyaa eerraa ttoottaallmmeennttee ooppuueessttaa aa ssuu ppeerrssoonnaalliiddaadd ddee bbaassee.. ""EEmmppeezzóó aa qquueejjaarrssee ddee qquuee nnuueessttrraa vviiddaa sseexxuuaall nnoo eess ssaattiissffaaccttoorriiaa"",, ddiijjoo KKeeiitthh.. ""NNoo eess ddee eexxttrraaññaarr qquuee ttrraabbaajjaann eenn uunn ttrraabbaajjoo ddee ddííaa yy lluueeggoo ppaassaarr llaass nnoocchheess ddeelleeiittáánnddoossee mmee hhaabbííaa rreedduucciiddoo aa uunn eessttaaddoo eenn eell qquuee ccuuaannddoo vvii uunnaa ccaammaa 11 ssee eessttrreellllóó eenn eell mmiissmmoo ppaarraa ppoonneerrssee aall ddííaa eenn ddoorrmmiirr uunn ppooccoo.."" DDeessaassttrreess ssee aacceerrccóó.. KKeeiitthh ttrraattóó ddee lllleeggaarr aa uunn ccoommpprroommiissoo ccoonn ssuu eessppoossaa,, ppeerroo eellllaa ssee eennggaanncchhóó eenn llaa rroonnddaa ddee aalleeggrrííaa,, ccoommoo uunnaa ddrrooggaa iinnssiiddiioossaa..
 • 79. PPáággiinnaa 7799 ddee 110000 ""EEllllaa ssee pprreeppaarróó ppaarraa nnoossoottrrooss ppaarraa sseeppaarraarr eenn vveezz ddee lllleevvaarr uunnaa vviiddaa mmááss ttrraannqquuiillaa"",, ddiijjoo KKeeiitthh.. ""EEssoo mmee hhaabbrrííaa rroottoo.. AAll iigguuaall qquuee yyoo,, ddiijjoo,, uunnoo llaa qquueerrííaa mmuucchhoo.. EEllllaa eess uunnaa bbeellllaa ppeerrssoonnaa,, qquuee eerraa ssóólloo eell ccoonnfflliiccttoo eennttrree mmii nneecceessiiddaadd ddee ssiilleenncciioo yy ssuu nneecceessiiddaadd ddee eennttrreetteenniimmiieennttoo qquuee vveennííaa ¬¬ eennttrree nnoossoottrrooss.."" MMaattrriimmoonniioo ccoonnsseejjeerrííaa hhiizzoo ppooccoo,, ssaallvvoo ccoonnffiirrmmaarr qquuee KKeeiitthh yy ssuu eessppoossaa eerraann iinnccoommppaattiibblleess aa mmeennooss qquuee uunnoo ddee eellllooss hhaa ccaammbbiiaaddoo.. ""EEssoo ffuuee ddoonnddee llaa mmaaggiiaa eennttrróó eenn eesscceennaa"",, ddiijjoo KKeeiitthh.. ""MMee aaccoorrddéé qquuee uunn aammiiggoo mmííoo eessttaabbaa iinntteerreessaaddoo eenn eell tteemmaa,, LLiinndd llee hhaabbííaa ddiicchhoo uunnaa vveezz,, SSii aallgguunnaa vveezz ttiieennee qquuee mmaanntteenneerr aa ssuu eessppoossaa eenn llíínneeaa,, qquuee mmee llllaammee.."" ""AAssíí qquuee llllaamméé,, yy rreevveellóó llooss sseeccrreettooss ddee llaa EEssttiimmuullaarr SSoocciioo--EEssccllaavviizzaarr rriittuuaall ppaarraa mmíí.."" DDeessddee llaa pprriimmeerraa vveezz qquuee ffuunncciioonnóó,, KKeeiitthh ssee pprroodduujjeerroonn ccaammbbiiooss eenn ssuu vviiddaa ffaammiilliiaarr.. AAuunnqquuee ttooddaavvííaa eessttáá iinntteerreessaaddoo eenn lloo ddiissffrruuttaann,, llaa eessppoossaa ddee KKeeiitthh ssee ccoonnvviirrttiióó eenn mmuucchhoo mmááss aatteennttooss aa ééll.. ÉÉll eennccoonnttrróó qquuee eellllaa rreessppoonnddiióó ccoonn mmaayyoorr rraappiiddeezz aa ssuuss ppeettiicciioonneess yy eerraa mmááss ccáálliiddoo hhaacciiaa ééll.. ""MMii aammiiggoo mmee hhaabbííaa aaccoonnsseejjaaddoo qquuee nnoo eessppeerreenn uunn mmiillaaggrroo iinnssttaannttáánneeoo"",, ddiijjoo KKeeiitthh.. ""MMeennttiirraa hhaabbííaa eexxpplliiccaaddoo qquuee eell ccaammbbiioo ddee uunnaa ppeerrssoonnaa ddee uunn ccoonnjjuunnttoo ddee ppaattrroonneess ddee ccoommppoorrttaammiieennttoo aa oottrroo ttoommóó uunn ppooccoo ddee ttiieemmppoo.... PPeerroo yyoo vvii aa mmii eessppoossaa ccaammbbiiaannddoo ddííaa aa ddííaa.. EEllllaa nnoo eessttaabbaa ttaann aannssiioossoo ddee ccoorrrreerr ddee aaqquuíí ppaarraa aalllláá,, áárriiddaass eemmppeezzóó aa ppeeddiirr qquuee ssee ccaassaa ttoommaaddaa ddee ppaallooss yy ppeelloottaass mmuuyy tteemmpprraannoo eenn llaa ttaarrddee ddee aallqquuiilleerr''''.. KKeeiitthh ddiiccee qquuee eell ppuunnttoo ddee iinnfflleexxiióónn eenn ssuu mmaattrriimmoonniioo ffuuee uunn VVeenniinngg ssáábbaaddoo.. ""YYoo hhaabbííaa ttrraabbaajjaaddoo eenn ssiilleenncciioo eell RRiittuuaall eenn eell ssóóttaannoo mmiieennttrraass mmii mmuujjeerr ssee eessttaabbaa vviissttiieennddoo ppaarraa ssaalliirr.."" ddiijjoo.. ""YYoo eessttaabbaa sseennttaaddoo eenn llaa ssaallaa ddee eessppeerraa ddee eellllaa ccuuaannddoo nnaavveeggaabbaann eenn eell aassppeeccttoo ddee uunn mmiillllóónn ddee ddóóllaarreess eenn uunn eeqquuiilliibbrriioo ddee sseeddaa!! VVeessttiiddoo.. --LLee mmiirróó ddee aarrrriibbaa aabbaajjoo yy ssee rreeuunniióó ccoonn llooss oojjooss.. DDee rreeppeennttee mmiirróó eell iinnggeenniioo yy eell eennssuueeññoo,, yy ddiijjoo aallggoo aacceerrccaa ddee tteenneerr nnuueessttrraa pprrooppiiaa fflloooorrsshhooww eenn ccaassaa,, aaiill aa nnoossoottrrooss mmiissmmooss.. "" DDeesslliizzáánnddoossee uunn rreeggiissttrroo eenn eell eessttéérreeoo,, llaa eessppoossaa ddee KKeeiitthh ccoommeennzzóó aa bbaaiillaarr aallrreeddeeddoorr ddee llaa hhaabbiittaacciióónn.. ""LLeejjooss"",, ddiijjoo KKeeiitthh.. ""CCoonn llooss oojjooss cceerrrraaddoo aa llaa mmííaa eemmppeezzóó uunnaa ttiirraa WWXXYY--tteeaassee qquuee tteerrmmiinnóó ccoonn eellllaa ddee rrooddiillllaass ccoommpplleettaammeennttee ddeessnnuuddoo aa mmiiss ppiieess.. CCoonn llaa ccaabbeezzaa eenntteerrrraaddaa eenn mmii rreeggaazzoo.. EEssttaabbaa ccoommpplleettaammeennttee ssuummiissoo,, yy qquuee VVeenniinngg hheemmooss ccoonnoocciiddoo uunnooss aa oottrrooss eenn ffoorrmmaass 11 ttooddaavvííaa ssee rruubboorriizzaa eenn qquuee ppeennssaarr.. ""AA ppaarrttiirr ddee eennttoonncceess eellllaa ffuuee mmii aammoo--eessccllaavvoo.. EEllllaa hhaarrííaa ccuuaallqquuiieerr ccoossaa ppoorr ee.. KKeeiitthh yy ssuu aammaannttee eessppoossaa ttooddaavvííaa lloo hhaacceenn ddee llaa cciiuuddaadd ddee vveezz eenn ccuuaannddoo,, ppeerroo eellllooss ppaassaann mmuucchhoo mmááss ttiieemmppoo eenn ccaassaa jjuunnttooss..
 • 80. PPáággiinnaa 8800 ddee 110000 ""NNuunnccaa hhaabbííaa ccrreeííddoo ppoossiibbllee,,"" ddiijjoo KKeeiitthh ccoonntteennttoo'''',, ppeerroo qquuee eell rriittuuaall nnooss ttrraajjoo ddee nnuueevvoo jjuunnttooss ddee llaa mmaanneerraa mmááss ffaannttáássttiiccaa.. "" EEll rreeccoonnoocciimmiieennttoo,, ééxxiittoo yy aammoorr vviinnoo aa eessttee hhoommbbrree ssiinn ééxxiittoo aanntteerriioorrmmeennttee ddeessppuuééss ddee hhaabbeerr ttrraabbaajjaaddoo llaa AAssttoouunnddiinngg CCaammbbiioo ooppiinniioonneess--ddee--OOttrrooss RRiittuuaall LLeeoo RR.. ccuuiiddóó uunn ssuueeññoo.. QQuueerrííaa sseerr uunnaa llíínneeaa aabbiieerrttaa mmooddeerraaddoorr eenn llaa rraaddiioo.. ""AAppaarrttee ddee llooss eexxcceelleenntteess ssaallaarriiooss qquuee ttiirree hhaacciiaa aabbaajjoo eenn llaass eessttaacciioonneess mmááss ggrraannddeess"",, ddiijjoo,, ""mmii iiddeeaa ddee llaa ffeelliicciiddaadd ttoottaall eenn eessee mmoommeennttoo iibbaa aa sseerr eenn eell eessttuuddiioo,, eessccuucchhaannddoo aa llaa ggeennttee,, yyaa qquuee ppoorr tteellééffoonnoo,, aayyuuddáánnddoolleess,, aall aaiirree mmiiss ooppiinniioonneess,, ddiissccuuttiirr,, ddiissccuuttiirr yy rreessoollvveerr pprroobblleemmaass.. ""HHaa ssiiddoo,, ppoorr ddeessggrraacciiaa,, nnaaddaa mmááss qquuee uunn ssuueeññoo.. NNoo mmee aavveerrggüüeennzzoo ddee aaddmmiittiirr qquuee hhee vviissttoo eell iinntteerriioorr ddee llaass ccáárrcceelleess,, qquuee hhee ssiiddoo ppoobbrree,, hhee eessttaaddoo eenn ccoollaass ddeell ppaann,, mmii eedduuccaacciióónn ffuuee rreeccooggiiddoo eenn llaa eessccuueellaa ddee eexxppeerriieenncciiaa,, yy yyoo tteennííaa llaa rreeppuuttaacciióónn ddee nnoo--iinnmmeerreecciiddaa,, ppoorr ccuuaallqquuiieerr mmeeddiioo,, ppoorr sseerr ppooccoo ffiiaabbllee yy uunn ppooccoo bboorrrraacchhoo.. "" CCoonn llooss aattaaqquueess eenn ssuu ccoonnttrraa,, llooss mmeejjoorreess eessffuueerrzzooss ddee LLeeoo ppaarraa oobbtteenneerr uunn ttrryy--oouutt eenn ssuu eessttaacciióónn ddee rraaddiioo llooccaall ssee vviieerroonn ffrruussttrraaddooss.. LLaa ttrriippuullaacciióónn aaccttuuaall ddee pprreesseennttaaddoorreess ddee llíínneeaa aabbiieerrttaa eerraann ppooppuullaarreess,, yy llaa aapplliiccaacciióónn ddee LLeeoo ppaarraa ttrraattaarr ddee uunnaa tteemmppoorraaddaa eenn eell aaiirree ffuuee ddeessppeeddiiddoo ddee llaa mmaannoo ddee llooss pprroodduuccttoorreess yy llaa ggeessttiióónn ppoorr iigguuaall.. ""NNoo mmee ddaarrííaa uunnaa ooppoorrttuunniiddaadd"",, ddiijjoo LLeeoo ccoonn aammaarrgguurraa.. ""YYoo eessttaabbaa sseegguurroo ddee qquuee ssii ppuuddiieerraa ssaalliirr aall aaiirree,, ppuuddee pprroobbaarr,, ppeerroo yyoo nnii ssiiqquuiieerraa ppooddííaa ppaassaarr ddee llaa rreecceeppcciioonniissttaa.."" CCuurriioossaammeennttee,, LLeeóónn ccaammbbiióó ssuu ssuueerrttee mmiieennttrraass ssee eessccuucchhaa aa uunnoo ddee llooss pprrooggrraammaass qquuee ééll aannhheellaabbaa ppaarrttiicciippaarr ppuullgg UUnnoo ddee llooss hhoommbbrreess ddee llíínneeaa aabbiieerrttaa,, qquuee LLeeoo ssaabbííaa qquuee ggaannóó $$ 110000,,000000 aall aaññoo,, eerraa aallggoo ccíínniiccaa bbrroommaa jjuunnttoo ccoonn uunn hhoommbbrree qquuee hhaabbííaa llllaammaaddoo ppoorr tteellééffoonnoo ppaarraa ddeecciirr qquuee ttooddooss llooss pprroobblleemmaass ddeell ppaaííss ssee mmaanntteennddrráá iigguuaall oo ppeeoorr,, hhaassttaa qquuee ccaaddaa ppeerrssoonnaa eenn eell ppaaííss rreessoollvveerr ssuuss pprrooppiiooss pprroobblleemmaass.. EELL RRIITTUUAALL DDEE GGRRAANN AALLCCAANNCCEE DDEE TTOOMMAARR--MMEE--AA ddee llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr DDeecciiddaa eexxaaccttaammeennttee lloo qquuee ddeesseeaa ccoonnvveerrttiirrssee eenn lloo tteerrrreennoo.. CCuuaannttoo mmááss pprreecciissaa sseeaa ccoommaannddooss,, mmaayyoorr pprreecciissiióónn UUmmeerroozz ppuueeddee eejjeeccuuttaarr.. II.. AArrccaannaa AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: UUZZIIPPHHIIEELL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""MMooccoo--EEee--FFeeee--AAllee,,"" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess ssuubbiirr aa llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr ddee mmii ccaammppoo eelleeggiiddoo.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: UUrraannoo yy PPlluuttóónn..
 • 81. PPáággiinnaa 8811 ddee 110000 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: UUMMEERROOZZ ((pprroonnuunncciiaaddoo ""OOoo--mmaayy--RRoossee,,"" éénnffaassiiss eenn llaa pprriimmeerraa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""QQuuiieerroo lllleeggaarr aa llaa cciimmaa ddeell ééxxiittoo ccoommoo"" ((ddeecciirr lloo qquuee ddeesseeaann lllleeggaarr aa sseerr)).. 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: 0000--VVAANN--YYAAMM.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: lluunneess,, ddeessppuuééss ddeell aattaarrddeecceerr,, ddeennttrroo ddee llooss ssiieettee ddííaass ddee LLuunnaa NNuueevvaa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 1122.. PPaarrttee 88:: CCiinnccoo AAmmaazziinngg RRiittuuaalleess ppaarraa eell ééxxiittoo eenn ssuu ttrraabbaajjoo,, FFoorrmmaacciióónn yy EEmmpprreessaa EELL RRIITTUUAALL CCOONNTTUUNNDDEENNTTEE CCOOMMPPRRAA--VVEENNTTAA SSii uusstteedd ppuueeddee eessppeecciiffiiccaarr qquuéé pprroodduuccttoo,, aarrttííccuulloo oo sseerrvviicciioo qquuee ddeesseeaa ttrraattaarr eenn eell,, ssuuss ppoossiibbiilliiddaaddeess ddee ééxxiittoo ssoonn ccoonnssiiddeerraabblleemmeennttee mmeejjoorraaddaa.. EEssttee rriittuuaall eessttáá mmuuyy oorriieennttaaddaa hhaacciiaa eell ccoommeerrcciioo yy llooss nneeggoocciiooss.. 11.. AArrccaannoo AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: OOUUEELLAAMMIIAA ((pprroo--aannuunncciióó ""KKaayy--LLaammhh--MMee--YYaahh"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn tteerrcceerraa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa::--MMii pprrooppóóssiittoo eess llooggrraarr eell ééxxiittoo eenn mmiiss rreellaacciioonneess "".. 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: UUrraannoo yy SSaattuurrnnoo.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: DDAANNIIEELL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""CCaarr ¬¬ rrooddiillllaa--AAllee.."" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr;; "".. qquuiieerroo sseerr ppooddeerroossoo eenn llaa ccoommpprraa yy vveennttaa ddee MMii pprriinncciippaall rraazzóónn ddee llaa mmeeddiiddaa qquuee ddeesseeeenn aaddqquuiirriirr eessttee ppooddeerr eess"" ((eell eessttaaddoo ddee ssuu rraazzóónn,, yy aannuunncciiaarr lloo qquuee hhaarráá ccoonn yyoouurrlliiffee ccuuaannddoo eell ppooddeerr eess ttuuyyoo OOaanniieell hhaa.. uunn iinntteerrééss ppaatteerrnnaall eenn llaa ccaall qquuee llaa aassiisstteenncciiaa)).. 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: KKaaffff--VVEERR--AALLEE.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: VViieerrnneess,, eenn ccuuaallqquuiieerr mmoommeennttoo.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 44,, LLaa aanneemmiiaa mmaannttiieennee BBeettttyy JJ.. ddee IIddaahhoo sseennttiirrssee ddeemmaassiiaaddoo aappááttiiccoo ppaarraa ddiissffrruuttaarr ddee llaa vviiddaa,, ppeerroo nnoo eerraa ssóólloo ssuu eennffeerrmmeeddaadd.. LLooss pprroobblleemmaass ccrróónniiccooss ddee rriiññóónn llee ddiioo ¬¬ eexxccrruuccii TTEESS DDEE OOPPEERRAARR ddoolloorreess lluummbbaarreess,, uunnaa lleessiióónn eenn eell hhoommbbrroo llaa iinnffaanncciiaa eessttaallllaarroonn ccoonn rreegguullaarriiddaadd,, eellllaa eerraa llaa vvííccttiimmaa ccoonnssttaannttee ddee llaass mmiiggrraaññaass cceeggaaddoorraa,, yy llaa ddiiffuussiióónn ddee llaa aarrttrriittiiss ffuuee lloo qquuee llaa ppuueessttaa ddee ssooll ddee ssuu vviiddaa uunnaa aaggoonnííaa ddeessoollaaddoo yy ddeevvaassttaaddoo ddoolloorr.. ""LLooss mmééddiiccooss hhaabbííaann hheecchhoo ttooddoo lloo ppoossiibbllee"",, ddiijjoo,, ""ppeerroo mmee ddiijjeerroonn qquuee mmii aavvaannzzaaddaa eeddaadd eessttaabbaann eenn llaa rraaíízz ddee mmiiss pprroobblleemmaass.. YYoo eessttaabbaa ccoonnddeennaaddoo aa qquuee uunnaa vváállvvuullaa ddee aaddeennttrroo,, nnoo ppuueeddeenn ddiissffrruuttaarr ddee uunnaa vviiddaa nnoorrmmaall,, ccoonn llaa úúnniiccaa ¬¬ eexxppeeccttaattiivvaass tteemmiiddoo cciioonneess ddee ccoonnsseegguuiirr ppeeoorr,, nnoo mmeejjoorr,, ""
 • 82. PPáággiinnaa 8822 ddee 110000 BBeettttyy ssee aarrrraassttrróó ddee ccllíínniiccaa eenn ccllíínniiccaa yy nnoo eennccoonnttrróó aalliivviioo.. TTrraattóó ddee qquuiirroopprrááccttiiccooss,, nnaattuurróóppaattaass,, hhoommeeóóppaattaass.. .. .. ttooddaass llaass vvííaass ddee aayyuuddaa mmeeddiiccaaii,, yy qquuee ssóólloo ssee eennccuueennttrraa ddeessaalleennttaarr llaass ppaallaabbrraass.. ""MMee ddiijjeerroonn qquuee eerraa iinnccuurraabbllee yy ddeebbeenn aapprreennddeerr aa aacceeppttaarr"",, rreellaattóó.. ""FFuuee eennttoonncceess ccuuaannddoo uunnoo ddeecciiddiióó iinnvveessttiiggaarr mmééttooddooss ppssííqquuiiccooss.."" SSuu ppeeqquueeññoo aahhoorrrroo ssee rreedduujjoo eenn ssuu vviissiittaa aa llooss ccuurraannddeerrooss eessppiirriittuuaalleess eenn llooss eessttaaddooss vveecciinnooss.. ""UUnnoo ddeebbee tteenneerr gguuaarrddaaddoo mmii ddiinneerroo"",, ddiijjoo.. ""UUnnoo ssaabbee aallgguunnooss ccuurraannddeerrooss hhaann tteenniiddoo ééxxiittooss mmiillaaggrroossooss,, ppeerroo ccuuaallqquuiieerraa hhoonneessttoo llee ddiirráá qquuee aallgguunnaass eennffeerrmmeeddaaddeess nnoo rreessppoonnddeenn aa llooss mmééttooddooss eessppiirriittuuaalleess,, nnoo iimmppoorrttaa ccuuáánn ssiinncceerraa.. ""11,, iinncclluussoo vviiaajjóó aa FFiilliippiinnaass ppaarraa qquuee llooss cciirruujjaannooss ppssííqquuiiccooss ffuunncciioonnaa ccoonnmmiiggoo.. LLee ppuussiieerroonn uunn iinntteerreessaannttee eessppeeccttááccuulloo ccoonn uunnaa ggrraann ccaannttiiddaadd ddee ssaannggrree yy MMuummbboo JJuummbboo,, ppeerroo uunnaa lllleeggóó aa ccaassaa nnoo eess mmeejjoorr qquuee ccuuaannddoo yyoo hhaabbííaa ssaalliiddoo.. ""PPeerroo eell vviiaajjee nnoo ffuuee eenn vvaannoo,, ppoorr ccuuaallqquuiieerr mmeeddiioo,, EEnn eell ccaammiinnoo ddee hhaacckk,, eenn SSeeaattttllee,, ccoonnooccíí aa uunnaa sseeññoorraa qquuee mmee hhaabbllóó ddee llaa CCoorrttee SSuupprreemmaa ddee RReeggrreessoo aa llaa SSaalluudd rriittuuaall qquuee hhaabbííaa uuttiilliizzaaddoo ppaarraa ssuuppeerraarr ssuuss pprrooppiiaass eennffeerrmmeeddaaddeess.."" BBeettttyy ffiijjaa eenn uunnaa eessqquuiinnaa ddee ssuu ssaallaa ddee eessttaarr aa llaa llaabboorr ddeell RRiittuuaall.. IIrrrreemmeeddiiaabblleemmeennttee eennffeerrmmoo,, rreeccuuppeerróó bbrriillllaanntteemmeennttee llaa SSaalluudd yy llaa ffuueerrzzaa ddee ttrraabbaajjoo ddeessppuuééss ddeell RRiittuuaall SSuupprreemmoo ddee RReeggrreessoo aa llaa SSaalluudd ""SSee llooggrróó qquuee llooss mmééddiiccooss hhaabbííaann ffrraaccaassaaddoo"",, ddiijjoo.. ""HHee mmaanntteenniiddoo mmiiss vviissiittaass rreegguullaarreess aa llaa ccllíínniiccaa llooccaall,, yy mmiiss aasseessoorreess mmééddiiccooss qquueeddaarroonn aassoommbbrraaddooss.. CCaaddaa uunnoo ddee mmiiss pprroobblleemmaass ccoommeennzzaarroonn aa rreettrroocceeddeerr.. NNaattuurraallmmeennttee,, nnoo tteennííaa uunnaa ppaallaabbrraa ddee aayyuuddaarr aa llaass ccoossaass,, jjuunnttoo ccoonn MMaaggiicc,, aassíí qquuee mmii mmééddiiccoo aannuunncciióó ccoonn oorrgguulllloo ssuuss ééxxiittooss aa ssuuss ccoolleeggaass ccaaddaa vveezz qquuee mmee rreevviissaarroonn yy eennccoonnttrraarroonn qquuee eessttaabbaa mmeejjoorraannddoo.. NNoo mmee pprreeooccuuppaa,, lloo úúnniiccoo qquuee iimmppoorrttaabbaa eerraa ccoonnsseegguuiirr aassíí,, yy ssii eell mmééddiiccoo ttiieennee eell ppllaacceerr yy eell pprreessttiiggiioo ddee ccrreeeerr qquuee lloo eessttaabbaa hhaacciieennddoo,, eennttoonncceess bbuueennoo ppaarraa ééll .. ""MMuuyy pprroonnttoo yyoo eessttaabbaa lllleennoo ddee bbuueennaa ssaalluudd.. MMii ccoorrttee ddee ssaannggrree!! EErraa nnoorrmmaall,, mmiiss rriiññoonneess eessttaabbaann eenn uunn eessttaaddoo eexxcceelleennttee,, llaa bbuurrssiittiiss ddee hhoommbbrroo ssee ffuuee,, mmiiss mmiiggrraaññaass ddiissmmiinnuuyyóó yy ddeessaappaarreecciióó,, yy llaa aarrttrriittiiss ccoommeennzzóó aa rreettrroocceeddeerr.. MMii ddooccttoorr qquueerrííaa qquuee mmee lllleevvaarraa aa uunnaa ccoonnvveenncciióónn ppaarraa iilluussttrraarr llooss mmiillaaggrrooss ddee llaa cciieenncciiaa mmééddiiccaa,, ppeerroo yyoo tteennííaa oottrraass ccoossaass 1100 hhaacceerr ccoonn mmii ttiieemmppoo.. "" BBeettttyy,, uunnaa vveezz ccoonnddeennaaddoo aa uunnaa vviiddaa ddee ssuuffrriimmiieennttoo yy ppoossttrraacciióónn,, eess ffeelliizz ddee nnuueevvoo.. PPuueeddee ccoonnoocceerrllaa.. EEllllaa ppaarrttiicciippaa eenn ssuu ccoommuunniiddaadd.. EEllllaa ccuueennccooss yy ccaammiinnaattaass yy eessttáá ppeennssaannddoo eenn ssuu eexxaammeenn ddee ccoonndduucciirr.. ""EEll aaññoo ppaassaaddoo ttooddoo eessttoo hhaabbrrííaa ssiiddoo uunnaa iilluussiióónn"",, ddiijjoo.. ""HHee vvuueellttoo aa uunnaa vviiddaa nnuueevvaa yy ssoorrpprreennddiiddoo mmii aarrttee ppaarriieenntteess.. ""YYoo ttaammbbiiéénn lloo eessttaarrííaa,, ssii nnoo ccoonnoocceenn eell SSuupprreemmoo ddee RReeggrreessoo aa llaa SSaalluudd RRiittuuaall mmee aayyuuddóó..""
 • 83. PPáággiinnaa 8833 ddee 110000 ¿¿CCóómmoo TTaanniiaa GG.. TTrraabbaajjóó eell hheecchhiizzoo TTaammbbaalleeáánnddoossee RReettuurrnn--mmaall--aa--ffuueennttee ppaarraa rroommppeerr NNeeggrroo MMáággiiccoo ccoonn eell eenneemmiiggoo TTaanniiaa GG.. ffuuee uunnoo ddee mmiiss pprriimmeerrooss mmaaeessttrrooss eenn eell ooccuullttiissmmoo.. UUnnaa mmuujjeerr aammaabbllee,, ddee ppeelloo bbllaannccoo.. eellllaa iirrrraaddiiaabbaa aammoorr aa ttooddooss yyaa qquuee llee eennsseeññóó mmeennoorreess ddee ccllaassiiffiiccaacciióónn ddeell MMuunnddiiaall CCóóssmmiiccoo aa ssuuss eessttuuddiiaanntteess.. DDuurraannttee uunn cciicclloo ddee ccoonnffeerreenncciiaass,, nnooss ddiimmooss ccuueennttaa ddee qquuee eessttaabbaa ccrreecciieennddoo vviissiibblleemmeennttee mmááss ddeellggaaddoo yy mmááss uussaaddoo.. SSuu vvoozz tteemmbbllaabbaa aa vveecceess,, yy llaa vveejjeezz ddee rreeppeennttee ppaarreeccííaa ppoonneerr ssuu mmaannoo eessqquueellééttiiccaa ssoobbrree ssuuss hhoommbbrrooss ffrráággiilleess.. AA ppeessaarr ddee qquuee eessttaabbaa eenn ppeerrffeeccttoo ccoonnttrrooll ddee ssíí mmiissmmaa,, ssaabbííaammooss qquuee llooss aaccoonntteecciimmiieennttooss tteerrrriibblleess qquuee ttiieenneenn lluuggaarr eenn ssuu vviiddaa pprriivvaaddaa:: ssuuss mmaallaass iinnvveerrssiioonneess,, ssuuss aammiiggooss ccoommeennzzaarroonn aa aa hhuuiirr ddee eellllaa,, llaa aassiisstteenncciiaa aa ccllaasseess ddeejjóó ddee sseerr,, ssuu mmaarriiddoo ccoommeennzzóó aa bbeebbeerr.. ssuu hhiijjoo ffuuee ddeetteenniiddoo bbaajjoo ccaarrggooss ddee pprreessuunnttaa vviioollaacciióónn,, yy ssuu hhiijjaa rroommppiióó eenn ffoorrúúnnccuullooss yy llllaaggaass.. LLuueeggoo vviinnoo uunn ccaammbbiioo ddrraammááttiiccoo.. TTaanniiaa aappaarreecciióó ppoorr llaa pprróóxxiimmaa ccoonnffeerreenncciiaa lllleennaa ddee ssaalluudd yy llaa ccoonnffiiaannzzaa.. uunn nnuueevvoo bbrriilllloo eenn ssuuss oojjooss,, ssuu vvoozz ffuueerrttee yy rreessoonnaannttee ddee nnuueevvoo.. EEllllaa rreellaattóó lloo qquuee hhaabbííaa eessttaaddoo ssuucceeddiieennddoo,, ccoommoo uunn eejjeemmpplloo cclláássiiccoo ddee llooss PPooddeerreess ddee llaa MMaaggiiaa.. ""NNoossoottrrooss,, llooss qquuee ddeecciiddaann eennsseeññaarr mmaaggiiaa pprroonnttoo aaddqquuiieerreenn eenneemmiiggooss"",, ddiijjoo.. ""EEllllooss ttrraattaann ddee ddeessttrruuiirrnnooss,, qquuee nnooss iimmppiiddaa llaa ttrraannssmmiissiióónn ddee llooss sseeccrreettooss qquuee ssee ppuueeddeenn uuttiilliizzaarr ccoonnttrraa eellllooss.. UUssaann NNeeggrroo MMaaggiicc aa ssuu mmaall ttrraabbaajjoo,, yy uunnaa mmuujjeerr hhaa eessttaaddoo ttrraattaannddoo ddee mmíí ppaarraa llaass úúllttiimmaass sseemmaannaass.. TT eennvviiaaddoo eell aammoorr ccoonn eellllaa,, ccoonn llaa eessppeerraannzzaa iibbaa aa ddeessiissttiirr.. EEllllaa nnoo lloo hhiizzoo,, ppoorr lloo qquuee ssee vviioo oobblliiggaaddoo aa ddeessttrruuiirr ssuuss ppooddeerreess ccoonn eell rreettoorrnnoo ddee eessccaalloonnaammiieennttoo--mmaall--aa--ffuueennttee HHeecchhiizzoo "".. ddee ttrraabbaajjoo ddee TTaanniiaa ddee llaa oorrttooggrraaffííaa ppoonneerr llaass mmaallaass oobbrraass eenn rreevveerrssaa,, yy llaa mmuujjeerr eell eennvvííoo ddee llooss MMaaggiicc NNeeggrroo ccoommeennzzóó aa rreecciibbiirr eellllaa mmiissmmaa.. HHeemmooss lleeííddoo eenn llooss ppeerriióóddiiccooss llooccaalleess.. LLaa mmuujjeerr eessttaabbaa ccaammiinnaannddoo eenn uunn cceemmeenntteerriioo eenn llaa rraammaa ddee uunn oollmmoo ggiiggaannttee ssee ddeesspprreennddiióó yy ssee pprreecciippiittóó hhaacciiaa aabbaajjoo eenn llaa mmuujjeerr eennccooggiiddaa.. EEllllaa ssuuffrriióó uunnaa ffrraaccttuurraa ddee ppeellvviiss,, lleessiioonneess iinntteerrnnaass yy llaass cciiccaattrriicceess eenn ssuu rroossttrroo yy llooss bbrraazzooss.. FFuuee lllleevvaaddaa ddee uurrggeenncciiaa aall hhoossppiittaall yy eell cciirruujjaannoo qquuee ooppeerraa eenn eellllaa hhaabbííaa uunn aappaaggóónn mmoommeennttáánneeoo yy ccoorrttóó uunnaa vveennaa pprriinncciippaall.. LLaa mmuujjeerr ccaassii ssee mmuueerree aanntteess qquuee llaa hheerriiddaa ppuueeddee sseerr ssuuttuurraaddaa yy ccaauutteerriizzaarr.. SSuu hhoommbbrree--aammiiggoo,, qquuiieenn llee aayyuuddóó ccoonn ssuuss hheecchhiizzooss NNeeggrroo.. ppeerrddiióó ssuu ttrraabbaajjoo,, ssaalliióó eenn uunn eessttaaddoo ddee eebbrriieeddaadd,, ssee ppaassóó eenn uunn ccoocchhee ppaattrruullllaa ddee llaa ppoolliiccííaa yy lluueeggoo hhiizzoo uunnaa ccaarrrreerraa ppaarraa ééll.. SSee rroommppiióó uunn bbrraazzoo ccaaeerrssee ddee uunnaa ppaarreedd mmiieennttrraass hhuuííaa.. LLooss ttrriibbuunnaalleess lloo ppuussoo aa uunn llaaddoo dduurraannttee vvaarriiooss mmeesseess.. MMiieennttrraass ttaannttoo llaa ssaalluudd ddee TTúúnneezz vvoollvviióó aa llaa nnoorrmmaalliiddaadd,, ssuuss vvaalloorreess yy aacccciioonneess ssee rreeccuuppeerraarroonn mmááss aallttoo qquuee aanntteess,, ssuu vviiddaa ssoocciiaall mmeejjoorr,, cciieelloo ddee llaa aassiisstteenncciiaa aa ccllaassee--ssee ddiissppaarraarroonn,, ssuu mmaarriiddoo aabbaannddoonnóó eell lliiccoorr,, ssuu hhiijjoo ffuuee aabbssuueellttoo ttoottaallmmeennttee ddee lloo qquuee rreessuullttóó sseerr uunn ccaassoo ddee iiddeennttiiddaadd eeqquuiivvooccaaddaa yy llllaaggaass ddee ssuu hhiijjaa ssaannóó nnoocchhee aa llaa mmaaññaannaa..
 • 84. PPáággiinnaa 8844 ddee 110000 ""EEssaa mmaallaa mmuujjeerr nnoo ttiieennee ppooddeerr ssoobbrree mmíí yy llooss mmííooss"",, eexxpplliiccóó TTaanniiaa,, ""yy llaa ppaarrttee hheerrmmoossaa ddee eellllaa eess.. EEllllaa nnoo lloo ssaabbee ttooddaavvííaa.. AAssíí qquuee ccaaddaa vveezz qquuee ttrraattaa ddee aarrrroojjaarr mmááss mmaall aa mmíí,, qquuee vvoollaarráá hhaacciiaa aattrrááss ccoonn eellllaa.. "" EEffeeccttiivvaammeennttee.. llaa mmuujjeerr eessttaabbaa eenn pprroobblleemmaass ttaann pprroonnttoo ccoommoo ffuuee lliibbeerraaddoo ddeell hhoossppiittaall.. UUnn ffaalllloo eellééccttrriiccoo ccoonnjjuunnttoo ssóóttaannoo ddee ssuu ccaassaa eenn eell nneeuummááttiiccoo,, ddeessttrruuiirr ¬¬ cciióónn mmaayyoorr ppaarrttee ddee ssuu ccaassaa aanntteess ddee qquuee llooss bboommbbeerrooss ppuuddiieerroonn ccoonnttrroollaarr eell iinncceennddiioo.. SSuuccoommppaaññííaa ddee sseegguurrooss ssee nneeggóó aa ppaaggaarr ppoorr uunn tteeccnniicciissmmoo.. SSee mmuuddóó aa uunnaa cchhoozzaa ssoorrddiiddlliinnIIee eenn eell llaaddoo eeqquuiivvooccaaddoo ddee llaass vvííaass yy llooss llaaddrroonneess rrááppiiddaammeennttee eessttooiiccoo ssuuss ppeerrtteenneenncciiaass úúllttiimmooss.. SSuu cchheeqquuee ddee llaa ppeennssiióónn ssee ddeettuuvvoo ccuuaannddoo uunn iinnssppeeccttoorr ddee GGoobbiieerrnnoo iinnvveessttiiggaaddooss ssuuss aassuunnttooss ppeerrssoonnaalleess,, yy eellllaa nnoo ppooddííaa ttrraabbaajjaarr ppoorrqquuee ssuu ccuueerrppoo eessttaabbaa aafflliiggiiddaa ddee rreeppeennttee ccoonn aappeessttoossoo.. eejjeeccuuttaannddoo llaass llllaaggaass.. LLooss vveecciinnooss mmuurrmmuurraabbaann aacceerrccaa ddee ccóómmoo llaa aanncciiaannaa ggrriittóó eenn llaa nnoocchhee ccoommoo ddeemmoonniiooss eessppaannttoossaa llaa vviissiittóó mmiieennttrraass ddoorrmmííaa.. ""EEllllaa iinncclluussoo iinntteennttóó ssuuiicciiddaarrssee"",, ddiijjoo TTaanniiaa.. ""EEssoo ttaammbbiiéénn ffrraaccaassóó.. TToommóó vveenneennoo,, aattaarroonn uunnaa ccuueerrddaa aallrreeddeeddoorr ddee ssuu ccuueelllloo áárriiddaass ssaallttóó ddee uunn ppuueennttee ssoobbrree eell rrííoo.. LLaa ccuueerrddaa ssee rroommppiióó,, eell aagguuaa ssuucciiaa llaa hhiizzoo vvoommiittaarr eell vveenneennoo,, yy uunn llaannzzaammiieennttoo llaa rreeccooggiióó mmiieennttrraass lluucchhaabbaa eenn eell aagguuaa ffrrííaa.. ""TTaall vveezz eellllaa vvaa aa ccaammbbiiaarr ssuuss mmaallooss ccaammiinnooss.. EEssoo eessppeerroo,, ppoorrqquuee hhaassttaa qquuee eellllaa hhaaccee yy llaa ddeevvoolluucciióónn TTaammbbaalleeáánnddoossee--mmaall--aa--ffuueennttee HHeecchhiizzoo ccoonnttii ¬¬ ccoonnttiinnuuaarr ppaarraa rreeaalliizzaarr ssuu ttrraabbaajjoo ccoonn llooss mmiissmmooss rreessuullttaaddooss eessppaannttoossaa ppaarraa eellllaa.."" ¿¿CCóómmoo WWiilllliiaamm ccaassii eenn bbaannccaarrrroottaa KK.. rriiqquueezzaass ttrraajjoo iinnuunnddaacciioonneess aa ééll ccoonn eell hheecchhiizzoo VViittaall BBrriinngg--MMee-- RRiiqquueezzaa WWiilllliiaamm KK.. eessttaabbaa eenn aammaarrgguurraa llaa pprriimmeerraa vveezz qquuee vviinnoo aa mmíí ppaarraa uunnaa ccoonnssuullttaa.. ÉÉll hhaa ppuueessttoo eenn mmaarrcchhaa uunnaa lliibbrreerrííaa ddee TToorroonnttoo,, CCaannaaddáá,, aall iigguuaall qquuee llaa eeccoonnoommííaa ddiioo uunn ggiirroo aa llaa bbaajjaa.. ""MMee hhee hhuunnddiiddoo hhaassttaa eell úúllttiimmoo cceennttaavvoo qquuee tteennggoo yy ccaaddaa mmoonneeddaa ddee ddiieezz cceennttaavvooss uunnaa ppuueeddee ppeeddiirr pprreessttaaddoo eenn eell nneeggoocciioo"",, ddiijjoo ccoonn ddeesseessppeerraacciióónn.. ""LLaass vveennttaass eessttáánn bbaajjaannddoo,, yy vvooyy aa eessttaarr tteerrmmiinnaaddoo ddeennttrroo ddee uunn mmeess.. ¿¿QQuuéé ppuueeddoo hhaacceerr??"" VVaalloorraacciióónn ddee WWiilllliiaamm ccrrééddiittoo ffuuee mmaall,, llooss aaccrreeeeddoorreess eessttaabbaann pprreessiioonnaannddoo dduurroo,, qquuee hhaabbííaa vveennddiiddoo ssuu ccoocchhee yy ggrraann ppaarrttee ddee ssuu mmoobbiilliiaarriioo.. ssuu aassttuucciiaa eessttaabbaa aa ppuunnttoo ddee ssaalliirr ddee ééll,, yy ssuuss aammiiggooss eessttaabbaann ttrriisstteemmeennttee llllaammáánnddoolloo ""mmaallaa ssuueerrttee BBiillll.. ""YYaa sseeaa qquuee uusstteedd ppuueeddee ccrreeeerr eenn ééll oo nnoo,, uuttiilliizzaarr eessttee vviittaall BBrriinngg--MMee ¬¬ rriiqquueezzaa HHeecchhiizzoo"",, llee ddiijjee.. ""PPaarreeccee sseerr ssuu úúnniiccaa ooppoorrttuunniiddaadd.."" DDeesseessppeerraaddaammeennttee,, eessttuuvvoo ddee aaccuueerrddoo.. DDeennttrroo ddee uunn mmeess,, vvoollvviióó aa vveerrmmee.. CCoonndduujjoo hhaassttaa mmii ccaassaa eenn uunnaa lliimmuussiinnaa aa eessttrreennaarr qquuee bbrriillllaabbaann aall ssooll.. ÉÉll ssaallttóó,, ddeeppoorrttiivvaass nnuueevvoo ttrraajjee qquuee lllleevvaabbaa eell iinnccoonnffuunnddiibbllee ccoorrttee ddee llaa rriiqquueezzaa eexxttrreemmaa.. DDeessddee llooss zzaappaattooss hheecchhooss aa mmaannoo eenn llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr ddee ssuu ccaabbeezzaa ppoorr ¬¬ ppeerrffeeccttaammeennttee ccuuiiddaaddaass,, ssee vveeííaa llaa iimmaaggeenn ddee llaa ooppuulleenncciiaa..
 • 85. PPáággiinnaa 8855 ddee 110000 ""¿¿QQuuéé llee ddeebboo??"" llee pprreegguunnttóó.. ""DDiieezz mmiill ddóóllaarreess?? NNoommbbrree ddee ssuu pprreecciioo.. QQuuee EEssccrriibbiirr vvaallííaa uunn mmiillllóónn ddee ddóóllaarreess ppaarraa mmíí,, lliitteerraallmmeennttee.."" MMiirróó ssuu rreelloojj ddee ppuullsseerraa ddee ddiiaammaanntteess ddiiggiittaall.. ""EEll ttiieemmppoo jjuussttoo ppaarraa ccooggeerr mmii bbaannqquueerroo yy ttee lllleevvee aa ccoommeerr"",, ssoonnrriióó,, ""ssii eessttááss lliibbrree,, eess ddeecciirr.."" MMee hhuunnddíí eenn eell iinntteerriioorr ddee llaa ffeellppaa ddee ssuu ccoocchhee,, mmiieennttrraass qquuee ccoobbrróó uunn cchheeqquuee ppoorr eell ddiinneerroo ssuuffiicciieennttee ppaarraa ppaaggaarr eell rreessccaattee ddee uunn sseeccuueessttrraaddoorr aammbbiicciioossooss.. NNooss lleevvaannttóó llaa sseessiióónn aa uunn EEaatteerriiee ddee ccllaassee aallttaa,, yy cceennaammooss eenn aalliimmeennttooss ggoouurrmmeett yy vviinnooss,, mmee ccoonnttóó ssuu hhiissttoorriiaa.. ""TTrraabbaajjéé eell hheecchhiizzoo eenn llaa ttiieennddaa eenn eell ccuuaarrttoo ddee aattrrááss"",, ddiijjoo.. ""PPeennsséé qquuee nnoo qquueerrííaa qquuee llaa ggeennttee mmee vvee--tthheeyy''dd pprroobbaabblleemmeennttee ccrreeoo qquuee mmee ddaaddoo llaa vvuueellttaa ddee llaa eessqquuiinnaa.. EEnn eell pprreecciissoo mmoommeennttoo eenn qquuee tteerrmmiinnóó,, ooíí qquuee uunn cclliieennttee eennttrraa eenn llaa ttiieennddaa.. ÉÉll eessttaabbaa pprreegguunnttaannddoo aacceerrccaa ddee uunn lliibbrroo rraarroo qquuee vvaallííaa aallrreeddeeddoorr ddee $$ 22,,000000.. ""YYoo mmee rreeíí yy llee ddiijjee qquuee ssóólloo ttrraattaabbaa ddee eeddiicciioonneess bbaarraattaass.."" EEll úúnniiccoo lluuggaarr qquuee ppooddííaa,, qquuee ddeebbííaa tteenneerr ttaannttaa ssuueerrttee,, sseerrííaa aallllíí,, ""llee ddiijjee,, ppaatteeaannddoo uunnaa ccaajjaa ddee lliibbrrooss qquuee hhaabbííaa ccoommpprraaddoo eenn uunn ggaarraajjee mmeesseess aanntteess ddee llaa vveennttaa yy nnuunnccaa tteennggoo mmii ccoorraazzóónn lloo ssuuffiicciieenntteemmeennttee aallttoo ccoommoo ppaarraa aabbrriirr.. ""EEll ccuuaaddrroo ddee ddiivviissiióónn aabbiieerrttaa,, yy uunnaa ccaassccaaddaa ddee lliibbrrooss ccaayyeerroonn aa ccaabboo.. YY jjuussttoo eenn llaa ppaarrttee ssuuppeerriioorr ddee llaa ppiillaa eess eell vvoolluummeenn mmuuyy aall hhoommbbrree qquuee bbuussccaabbaa,, uunnaa pprriimmeerraa eeddiicciióónn,, nnoo iinnssccrriittoo,, áárriiddaass eenn ppeerrffeeccttoo eessttaaddoo.."" CCoonn $$ 22,,000000 eenn llaa ccaajjaa,, WWiilllliiaamm ssiinnttiióó qquuee ssuu ssuueerrttee hhaabbííaa ccaammbbiiaaddoo.. HHaabbííaa eenn uunnaa ggrraann ffoorrmmaa.. EEll ccuuaaddrroo qquuee hhaabbííaa eessttaaddoo iiggnnoorraannddoo qquuee ffiigguurraann cceerrccaa ddee 6600 lliibbrrooss,, ccaaddaa uunnaa rraarraa yy ppeerrffeeccttaa.. ""LLeevvaannttéé uunn ffrreessccoo $$ 5500..000000 eenn aaqquueellllooss ccoonn uunnaa llllaammaaddaa tteelleeffóónniiccaa"",, ddiijjoo WWiilllliiaamm ccoommoo eell mmaaiittrree ((rr .... ccuuiiddaaddoo aabbrriióó oottrraa bbootteellllaa ppaarraa nnoossoottrrooss.. ""EEnnttoonncceess,, eell ddiinneerroo rreeaallmmeennttee ccoommeennzzóó aa vveerrtteerr ppuullgg lliibbrrooss vvaalliioossooss ccaayyóó eenn mmiiss mmaannooss ppoorr ttooddoo ttiippoo ddee eexxttrraaññaa ccooiinncciiddeenncciiaa,, yyoo ssóólloo tteennííaa qquuee iirr aa uunnaa vveennttaa ddee aarrttííccuullooss uussaaddooss,, yy mmee iibbaa aa eennccoonnttrraarr vvoolluummeenn ttrraass vvoolluummeenn ddee rraarreezzaass qquuee ttooddoo eell mmuunnddoo hhaabbííaa ppeerrddiiddoo "".. WWiilllliiaamm iinnvveerrttiiddoo ssuu rriiqquueezzaa rreecciiéénn ddeessccuubbiieerrttaa eenn uunnaa ccaassaa nnuueevvaa ssuunnttuuoossaa eenn eell ooeessttee,, eenn VVaannccoouuvveerr,, ddoonnddee llaass mmoonnttaaññaass ssoonn aallttaass yy llooss pprreecciiooss ssoonn mmááss aallttooss.. ""UUnn ppuueessttoo eenn mmaarrcchhaa uunn nneeggoocciioo ddee aannttiiggüüeeddaaddeess,, aabbiieerrttoo 1133 rreessttaauurraanntteess yy ssee mmeettiióó eenn bbiieenneess rraaíícceess.. "",, ddiijjoo WWiilllliiaamm.."" MMii aasseessoorr ddee sseegguurrooss ssee ccaallccuullaa eell ccoonntteenniiddoo ddee mmii ccaassaa vvaallee llaa ppeennaa CCaassii uunn mmiillllóónn ddee ddóóllaarreess.. YY eessoo eess,, ddeessddee aannttiiggüüeeddaaddeess qquuee hhaann ccaaííddoo eenn mmiiss mmaannooss.. ccaassii ppoorr ccaassuuaalliiddaadd.. HHee mmaanntteenniiddoo llaass ppiieezzaass qquuee mmee gguussttaa yy vveennddee eell rreessttoo aa pprreecciiooss aassttrroonnóómmiiccooss.. "" WWiilllliiaamm ssiigguuee ssuubbiieennddoo.. EEss rriiccoo mmááss aalllláá ddee ssuuss ssuueeññooss aahhoorraa.. AA mmeeddiiddaa qquuee ggiirraass eessttaacciioonneess ddee lluujjoo ddeell mmuunnddoo eenn ssuu ttrraazzaaddoorr ddee llíínneeaass pprriivvaaddaass,, ccoonn uunnaa ttrriippuullaacciióónn ddee 2200,, eennttrreetteenniiddooss ppeerrssoonnaajjeess ddee llaa rreeaalleezzaa yy llaa jjeett sseett eenn uunnaa rroonnddaa ccoonnttiinnuuaa ddee eemmoocciióónn yy ffeelliicciiddaadd,, ssuuss nneeggoocciiooss ssoonn eeffiicciieenntteemmeennttee aaddmmiinniissttrraaddooss ppoorr ggeerreenntteess qquuee ttrraabbaajjaann dduurroo..
 • 86. PPáággiinnaa 8866 ddee 110000 ""LL''hhee rreeccoorrrriiddoo uunn llaarrggoo ccaammiinnoo ddeessddee llaa ddeesseessppeerraacciióónn qquuee uunnaa ppeeqquueeññaa lliibbrreerrííaa ddee uunn ssoolloo hhoommbbrree"",, mmee ddiijjoo rreecciieenntteemmeennttee.. ""YY ppeennssaarr qquuee ttooddoo ccoommeennzzóó ccoonn eell hheecchhiizzoo VViittaall BBrriinngg--MMee--rriiqquueezzaa.. PPoorr cciieerrttoo,, nnuunnccaa mmee ppaaggóó ppoorr eessaa oorrttooggrraaffííaa ddee lloo qquuee llee ddeebboo??"" SSoonnrreeíí yy llee ddiijjee uunn ppaarr ddee ddóóllaarreess hhaarrííaa.. DDeessppuuééss ddee ttooddoo,, ssii eessttooyy ssiieemmpprree ccoorrttooss ddee ddiinneerroo,, uussoo eell mmiissmmoo hheecchhiizzoo aa mmíí mmiissmmoo.. SSiieemmpprree ffuunncciioonnaa KKaarreenn MM.. ffrrííoo ssiinn rreemmeeddiioo.. MMééddiiccooss,, cciirruujjaannooss,, ¬¬ ggooss ggyynneeccoolloo,, ppssiiccóóllooggooss,, ppssiiqquuiiaattrraass yy ccoonnsseejjeerrooss hhaabbííaann ttrraattaaddoo eenn vvaannoo ddee aavveerriigguuaarr ppoorr qquuéé eellllaa nnoo ppooddííaa oobbtteenneerr eell mmááss mmíínniimmoo aattiissbboo ddee ssaattiissffaacccciióónn ffrreennttee aa ssuuss eennccuueennttrrooss ccoonn llooss hhoommbbrreess.. EEllllaa ssee hhaabbííaa vvuueellttoo ddee llaa cciieenncciiaa aa llaass cciieenncciiaass ooccuullttaass ppaarraa bbuussccaarr ssoolluucciioonneess.. DDuurraannttee uunnaa lleeccttuurraa ddee TTaarroott pprriivvaaddaa eenn SSeeaattttllee,, WWaasshhiinnggttoonn,, eell lleeccttoorr ddeelliiccaaddaammeennttee mmeenncciioonnóó ssuu ffaallttaa ddee ccaappaacciiddaadd ppaarraa rreessppoonnddeerr aall aammoorr.. KKaarreenn ssee eecchhóó aa lllloorraarr.. ""EErreess ttaann bbiieenn"",, ssoolllloozzóó.. ""HHee ssiiddoo aassíí ddeessddee qquuee ppuueeddoo rreeccoorrddaarr.. SSéé qquuee eessttooyy ttoottaallmmeennttee aaiissllaaddaa ddee uunnaa ddee llaass mmaayyoorreess ddiiffeerreenncciiaass ¬¬ eexxppeerriieenncciiaa ddee llaa vviiddaa,, yy nnaaddiiee mmee ppuueeddee aayyuuddaarr.. AA nnaaddiiee.. EEssttooyy mmuuyy ffrruussttrraaddoo yy ccoonnffuunnddiiddoo ddeennttrroo ddee eessaa uunn ppaassoo mmii ttiieemmppoo eenn llaa mmiisseerriiaa ttoottaall.. ""NNuunnccaa mmee hhee ccaassaaddoo,, nnuunnccaa ttuuvvoo uunn aammiiggoo ddeell hhoommbbrree oorrddiinnaarriioo.. NNuunnccaa ssaabbrréé lloo qquuee eess sseerr sseennssiibbllee yy ccaarriiññoossoo.. EEss tteerrrriibbllee.. EEss ssoolloo.. YY nnoo eess jjuussttoo.."" EEll lleeccttoorr ddee ttaarrjjeettaass ttrraattóó ddee ccaallmmaarrllaa.. LLaass ttaarrjjeettaass pprroommeettiióó uunnaa ssoolluucciióónn,, ee iinncclluussoo pprrooppuussoo uunn mmaattrriimmoonniioo ffeelliizz ccoonn ddooss hhiijjooss yy uunn mmaarriiddoo qquuee llaa qquuiieerree.. KKaarreenn ssee mmoossttrróó eessccééppttiiccoo.. ""MMiieennttrraass ttaannttoo,, pprruueebbee ccoonn uunn ppooccoo ddee mmaaggiiaa"",, ddiijjoo eell lleeccttoorr.. ""EEll eexxcciittaannttee ddee llaa nnaattuurraalleezzaa rriittuuaall hhaa hheecchhoo mmaarraavviillllaass eenn ccaassooss ccoommoo eell ssuuyyoo.."" KKaarreenn ssoonnrriióó eennttrree lláággrriimmaass.. ¿¿QQuuéé ppooddííaa ppeerrddeerr?? TTooddooss llooss hhoommbbrreess mmééddiiccooss hhaabbííaann ffrraaccaassaaddoo,, ppoorr lloo qquuee ccoonnssiiddeerróó qquuee uunn ppooccoo ddee mmaaggiiaa nnoo ppuueeddee eemmppeeoorraarr llaass ccoossaass.. UUnn aaññoo mmááss ttaarrddee,, eell lleeccttoorr ddee ttaarrjjeettaass rreecciibbiióó uunnaa ccaarrttaa ddee KKaarreenn.. EErraa uunnaa iinnvviittaacciióónn ppaarraa aassiissttiirr eell bbaauuttiissmmoo ddee ssuu bbeebbéé!! ""UUnnrreeaall...... ¿¿CCóómmoo ssee ppuueeddee!! AAggrraaddeecceerrlleess lloo ssuuffiicciieennttee??"" qquuee eellllaa eessccrriibbiióó.. ""HHee rreeaalliizzaaddoo eell rriittuuaall ddeell ddííaa ddeessppuuééss ddee lleeeerr llaass ccaarrttaass ppaarraa mmíí.. ¿¿QQuuéé ppuueeddoo ddeecciirr,, ssaallvvoo qquuee ttrraabbaajjóó eenn llooss ddooss ddííaass,, ddee uunnaa mmaanneerraa iinnddeessccrriippttiibbllee yy mmaarraavviilllloossaa.. UUnnoo ssaabbííaa qquuee hhaabbííaa eessttaaddoo ppeerrddiieennddoo aallggoo,, ppeerroo iinncclluussoo ssii llaass ppaallaabbrraass ppuueeddeenn ddeessccrriibbiirr ééll,, eell ccaarrtteerroo ssee qquueemmaarrííaa mmii ccaarrttaa ssii uunnoo llee ddiijjoo aa llaa mmiittaadd ddee llooss ccaammbbiiooss mmuuyy ppeerrssoonnaall yy hheerrmmoossaa qquuee hhaann iiddoo ddeennttrroo ddee mmíí.. ""EEssttooyy eenntteerroo,, ccoommpplleettoo,, aajjuussttaaddoo.. EEcc yy rriiddííccuullaammeennttee llaa eelleeccttrriicciiddaadd eessttááttiiccaa,, ttooddoo eell ddííaa,, ttooddooss llooss ddííaass.. DDeessppeeddiiddaa llaa mmiisseerriiaa yy llaa ffrruussttrraacciióónn!! AAhhoorraa uunnoo ssaabbee qquuéé eess eell aammoorr yy,, ttooddoo lloo qquuee vvaa ccoonn ééll.. JJuuaann ((mmii mmaarriiddoo)) ddiiccee qquuee nnuunnccaa hhaa ccoonnoocciiddoo uunnaa HHiitttt mmuujjeerr!! mmíí.. LLoo eennccoonnttrréé ttrreess ddííaass ddeessppuuééss ddeell rriittuuaall ttrraabbaajjaaddoo,, yy nnooss ccaassaammooss uunn ppllaazzoo ddee sseeiiss sseemmaannaass.. SSiimmpplleemmeennttee tteennííaa qquuee sseerr aassíí..
 • 87. PPáággiinnaa 8877 ddee 110000 VVeenn aa vveerr aa nnuueessttrroo bbeebbéé bbaauuttiizzaaddoo yy ttaall vveezz ((ssii ppuueeddoo eell ggeell ssee ssoonnrroojjaa ddee mmii ccaarraa)) ddiiccee qquuee ppaarrttee ddee llaa hhiissttoorriiaa.. SSee lloo mmeerreecceenn ddeessppuuééss ddee ttooddoo,, uusstteedd mmee ppuussoo eenn eell RRiittuuaall,, eenn pprriimmeerr lluuggaarr.. AAmmoorr,, KKaarreenn PPDD JJoohhnn eessttaabbaa uunn ppooccoo iinnhhiibbiiddoo,, ppoorr lloo qquuee ccoonnvveenncciióó aa ppiissttaa ppaarraa pprroobbaarr eell eexxcciittaannttee rriittuuaall ddee llaa nnaattuurraalleezzaa ttaammbbiiéénn.. WWoowwllll!! UUnnaa sseemmaannaa mmááss ttaarrddee mmee llllaammóó eell aammiiggoo.. ""EEllllaa eessttáá ccuurraaddoo.."" --eexxccllaammóó ccoonn aalleeggrrííaa.. ""AAccaabbaammooss ddee lllleeggaarr ddee vviissiittaa aall hhoossppiittaall--yy eell eessppeecciiaalliissttaa llee ddiioo uunn cceerrttiiffiiccaaddoo ddee bbuueennaa ssaalluudd.. EEss mmuuyy aassoommbbrraaddoo.. ""MMii mmuujjeerr eess lliibbrree ddee ddoolloorr ppoorr pprriimmeerraa vveezz eenn aaññooss,, yy uunnaa sseemmaannaa .. DDeessccoonnoocciiddaa,, eennccoonnttrróó llaa ffaammaa ppoorr llaa ccuurraacciióónn ddeell eennffeerrmmoo ddeessppuuééss ddee ccuurraarr aa ssuu eessppoossaa ccoonn eell RRiittuuaall SSeeccrreettoo ddee EEnnffeerrmmeeddaaddeess--DDeessttiieerrrroo ffaacciilliiddaadd VVííccttoorr GG.. ''ss eess uunn eejjeemmpplloo cclláássiiccoo ddee ""CCuuaannddoo ttooddoo lloo ddeemmááss ffaallllaa,, pprruueebbee mmaaggiiaa.."" SSuu eessppoossaa hhaabbííaa eessttaaddoo eennffeerrmmoo ppoorr mmááss ddee 2255 aaññooss ccoonn eennffeerrmmeeddaaddeess ddeell hhííggaaddoo yy eell rriiññóónn,, qquuee ssoonn mmuuttuuaammeennttee aannttaaggóónniiccaass.. EEll ttrraattaammiieennttoo ppaarraa eell hhííggaaddoo ccaauussaaddoo uunn mmaall ffuunncciioonnaammiieennttoo ddeell rriiññóónn,, yy llaa mmeeddiiccaacciióónn ppaarraa ssuuss rriiññoonneess pprroodduucceenn rreeaacccciioonneess vviioolleennttaass eenn ssuu ccoonnddiicciióónn ddee hhííggaaddoo.. EEllllaa eexxiissttííaa eenn llaa mmiisseerriiaa,, ppeerrmmaa ¬¬ nneenntteemmeennttee aaggoottaaddoo.. pprreessaa ddee uunn ddoolloorr iinnssooppoorrttaabbllee,, yy uunn eessccllaavvoo aa uunnaa ddiieettaa eessppeecciiaall qquuee mmaannttuuvvoo aappeennaass ccoonn vviiddaa.. VVííccttoorr hhaabbííaa ggaassttaaddoo ttooddooss ssuuss aahhoorrrrooss yy ttooddoo lloo qquuee ppooddííaa ppeeddiirr pprreessttaaddoo eenn llooss mmééddiiccooss mmááss ccoonnoocciiddooss yy eessppeecciiaalliissttaass,, ssiinn ééxxiittoo.. EEnn eell mmeejjoorr ddee ssuu mmuujjeerr ssee ppooddííaa eessppeerraarr vviivviirr oottrrooss cciinnccoo aaññooss,, llaa mmuueerrttee áárriiddaass vveennddrrííaa ccoommoo uunnaa bbeennddiittaa lliibbeerraacciióónn ddee ssuu mmiisseerraabbllee ccoonnddiicciióónn.. NNaattuurraallmmeennttee,, llaass vvaaccaacciioonneess yy llooss ppllaacceerreess eerraann ddeessccoonnoocciiddooss ppaarraa llaa ppaarreejjaa.. ddiinneerroo eenn eeffeeccttiivvoo ddee rreeppuueessttoo ffuuee ccaannaalliizzaaddoo eenn llooss bboollssiillllooss ddee llooss mmééddiiccooss oo llooss ffaabbrriiccaanntteess ddee aalliimmeennttooss eessppeecciiaalleess.. VVííccttoorr ffuuee aall ffiinnaall ddee ssuu ccoorrrreeaa.. eell pprrooppiioo eennffeerrmmoo ddee pprreeooccuuppaacciióónn,, ccuuaannddoo uunn aammiiggoo llee ooffrreecciióó eell sseeccrreettoo ddee EEnnffeerrmmeeddaaddeess--RRiittuuaall ddee DDeessttiieerrrroo.. HHaaccee aappeennaass ppooddííaa lleevvaannttaarr llooss bbrraazzooss ppaarraa rreeaalliizzaarr eell rriittuuaall.. EEllllaa aaccaabbaa ddee ccoommeerr uunnaa ddeelliicciioossaa ccoommiiddaa ddee ttooddooss llooss aalliimmeennttooss qquuee hhaa eessttaaddoo aauusseennttee dduurraannttee ttaannttoo ttiieemmppoo.. EEssttoo vvaa aa aabbrriirr uunnaa nnuueevvaa vviiddaa ppaarraa nnoossoottrrooss.. "" ÉÉll nnuunnccaa ddiijjoo uunnaa ppaallaabbrraa mmááss vveerrddaaddeerraa.. LLaa nnoottiicciiaa ddee llaa pprrooppaaggaacciióónn mmiillaaggrroo ddee ssuu eessppoossaa rrááppiiddaammeennttee.. PPrroonnttoo VVííccttoorr yy ssuu eessppoossaa ssee eennffrreennttaarroonn ccoonn llooss aammiiggooss,, ppaarriieenntteess yy eexxttrraaññooss,, ttooddoo
 • 88. PPáággiinnaa 8888 ddee 110000 ppeerrvveerrssoo ddee ddiivveerrssaass mmaanneerraass,, yy ttooddooss llooss qquuee ccllaammaann ppoorr qquuee eellllooss hhaaggaann lloo qquuee ssee hhaabbííaa hheecchhoo ppoorr ssuu eessppoossaa.. ""¿¿QQuuéé ppooddííaa hhaacceerr??"" ddiijjoo.. ""YYoo lleess jjuurróó gguuaarrddaarr eell sseeccrreettoo yy lleess hhiizzoo pprroommeetteerr qquuee nnoo rreennuunncciiaarr aa uunn ttrraattaammiieennttoo mmééddiiccoo rreegguullaarr yy nnoo ddeecciirrllee aa ssuuss mmééddiiccooss ssoobbrree eell RRiittuuaall.. LLuueeggoo lleess eennsseeññóó aa rreeaalliizzaarr.. EEss uunn sseennttiimmiieennttoo ggrraannddiioossoo vveerr aa llaa ggeennttee eenn eell ccaammiinnoo ddee llaa rreeccuuppeerraacciióónn aanntteess ddee llaa pprrooppiiooss oojjooss.. "" VVííccttoorr ffaammaa ccrreecciióó,, iinneevviittaabblleemmeennttee.. LLooss eennffeerrmmooss yy eennffeerrmmaass ddeell aaccuuddííaann aa ééll,, yy ééll ddiioo ssuu ttiieemmppoo pplleennaammeennttee aa ttrraabbaajjoo ddee ssaannaacciióónn.. SSuu vviiddaa ssee ccoonnvviirrttiióó eenn pplleennaa yy ssaattiissffaaccttoorriiaa,, yy ssuu eessppoossaa,, aahhoorraa eessttáánn ccoommpplleettaammeennttee ccuurraaddooss,, ttrraabbaajjóó jjuunnttoo aa ééll,, iinnssttrruuyyeennddoo aa llaa ggeennttee ttrriissttee yy ssiinn eessppeerraannzzaa eenn llaass ttééccnniiccaass ssiimmpplleess ddeell RRiittuuaall.. VVííccttoorr yy ssuu eessppoossaa ssee rreettiirróó ddee llaa ccuurraacciióónn aaccttiivvooss eell aaññoo ppaassaaddoo.. HHaann ccoommpprraaddoo uunnaa iissllaa eenn aallggúúnn lluuggaarr bbaajjoo eell ssooll,, ccoonn llaass ddoonnaacciioonneess hheecchhaass aa llooss ppaacciieenntteess aaggrraaddeecciiddooss.. EEllllooss hhaann ccaaííddoo ffuueerraa ddee llaa vviissttaa ddeessppuuééss ddee mmoossttrraarr mmiilleess ccóómmoo ccuurraarrssee.. EEnn eessttee lliibbrroo ssee eennccuueennttrraa eell mmiissmmoo rriittuuaall qquuee VVííccttoorr ssee ddiioo pprriimmeerroo eenn ccuurraarr aa ssuu eessppoossaa.. DDee hheecchhoo,, ééll mmee hhiizzoo pprroommeetteerr qquuee lloo iinncclluuyyaa.. ""EEssttooss ccoonnoocciimmiieennttooss ddeebbeenn sseerr ddiiffuunnddiiddooss eenn ttooddoo.."" ddiijjoo.. ""FFuunncciioonnaa ppoorr ssíí mmiissmmoo,, vveerr ssuuss rreessuullttaaddooss ddee ggrraann aallccaannccee,, yy sseegguuiirr mmiiss ppaassooss ccoonn eell sseeccrreettoo ddee EEnnffeerrmmeeddaaddeess--RRiittuuaall ddee DDeessttiieerrrroo"".. UUsstteedd eessttáá ttrraabbaajjaannddoo ssuu mmaaggiiaa,, aassíí qquuee aaqquuíí vviieennee llaa ffeelliicciiddaadd yy llaa aabbuunnddaanncciiaa AAhhoorraa eessttáá ddee ppiiee aannttee ssuu aallttaarr,, lliissttoo ppaarraa ccoommeennzzaarr.. SSuu nniiddoo eess eell ppaassoo ppaarraa lliimmppiiaarr iinnnneecceessaarriiooss vviibbrraacciioonneess mmeennttaalleess.. CCuuaallqquuiieerr ssiittiioo,, iinncclluussoo eenn uunnaa ccaassaa ddee nnuueevvaa ccoonnssttrruucccciióónn,, eessttáá lllleennoo ddee vviibbrraacciioonneess ssoobbrraanntteess ddee llaass mmeenntteess ddee llaa ggeennttee qquuee vviivvííaa eenn llaa hhaabbiittaacciióónn,, oo ccoonnssttrruuiirr llaa ccaassaa,, oo ssiimmpplleemmeennttee ppaassaa aa ttrraavvééss.. SSuu ttaarreeaa,, aanntteess ddee llllaammaarr ppoorr llaa SSeerreess CCóóssmmiiccooss,, eess eemmppuujjaarr ttooddaass llaass vviibbrraacciioonneess iinnnneecceessaarriiaass ffuueerraa ddeell ccaammiinnoo.. UUsstteedd lloo hhaaccee ddee mmaanneerraa sseenncciillllaa ccoonn llaass ssiigguuiieenntteess ppaallaabbrraass yy ggeessttooss.. ¿¿CCóómmoo JJeessssiiee WW.. ddiissccoorrddiiaa TTrraaííddoo yy eell mmiieeddoo aa ssuuss rriivvaalleess mmeeddiiaannttee eell hheecchhiizzoo HHaauunnttiinngg HHoorrrroorr pprroodduuccttoorreess ddee JJeessssiiee WW..,, uunnaa ccoossttuurreerraa,, hhaabbííaann lllleeggaaddoo aa llaass pprrooffuunnddiiddaaddeess ddee llaa ddeepprreessiióónn ccuuaannddoo ssee bbuussccóó llaa aayyuuddaa ddee uunn ppssííqquuiiccoo.. SSuu ttrriisstteezzaa,, llaa ddeesseessppeerraacciióónn yy llaa ccoonnffuussiióónn ffuueerroonn llooss rreessuullttaaddooss ddee llaass aacccciioonneess ddee llooss rriivvaalleess cceelloossooss eenn ssuu lluuggaarr ddee ttrraabbaajjoo.. ""YYoo ssoollííaa sseerr uunnoo ddee llooss mmeejjoorreess ttrraabbaajjaaddoorreess ddee llaa ffáábbrriiccaa"",, ddiijjoo.. --EEnnttoonncceess,, vvaarriiaass ddee llaass oottrraass mmuujjeerreess aaggrruuppaaddooss eenn mmíí,, ssiimmpplleemmeennttee ppoorrqquuee eerraann eennvviiddiioossooss ddee mmii ttrraabbaajjoo yy llaass bboonniiffiiccaacciioonneess qquuee oobbttuuvvoo ppoorr hhaabbeerr mmeennoorr ccaannttiiddaadd ddee pprreennddaass ddee vveessttiirr rreecchhaazzaaddaa..
 • 89. PPáággiinnaa 8899 ddee 110000 ""NNoo tt nnaaddaa ppuueeddee pprroobbaarr,, ppeerroo yyoo ssoolloo ssee qquuee eessttáánn hhaacciieennddoo mmiiss pprroobblleemmaass.. AAgguujjaass rroommppeerr eenn mmíí.. AArrrruuiinnaarr vveessttiiddooss.. HHiillooss ssee eennrreeddaann eenn mmii mmááqquuiinnaa,, lloo qquuee rreettrraassaa mmiiss hhoorraarriiooss.. MMaatteerriiaall ddiivviiddee mmiieennttrraass eessttooyy ddee ccoossttuurraa,, ccoommoo ssii aallgguuiieenn hhuubbiieerraa rreennddiijjaa lliiggeerraammeennttee ccoonn uunnaa nnaavvaajjaa.. MMii bbooccaaddiillllooss ddeell aallmmuueerrzzoo pprroobbaaddoo llaa sseemmaannaa ppaassaaddaa ddiivveerrttiiddoo,, yy mmee ppaassóó eell vvóómmiittoo ppoorr llaa ttaarrddee eenn eell bbaaññoo.. CCaaddaa vveezz qquuee uunn ppaassoo ppoorr lloo mmeennooss eell ggoollppee ddee ddiieenntteess,, eell jjeeffee lllleeggaa aa ooíírr hhaabbllaarr ddee eelllloo.. YY mmiiss hhiijjooss eessttáánn ssiieennddoo aaccoossaaddooss eenn llaa eessccuueellaa,, ttaammbbiiéénn.. "" SSuu IIIISSTT ddee pprroobblleemmaass ttrriissttee sseegguuííaa yy sseegguuííaa,, yy eessttaabbaa ccllaarroo qquuee aallgguuiieenn eessttaabbaa ttrraattaannddoo ddee mmiinnaarr ssuu bbuueenn nnoommbbrree yy ccoonnffiiaannzzaa.. llíínneeaass pprrooffuunnddaass qquuee ssee hhaann mmaarrccaaddoo eenn llaa ffrreennttee mmiieennttrraass hhaabbllaabbaa,, yy ssuu ppeelloo llaacciioo yy ccaannoossoo ccoollggaaddoo aa ttrraavvééss ddee ssuuss oojjooss ssiinn bbrriilllloo.. ""EEss rreeaallmmeennttee lllleeggaarr aa mmíí"",, ddiijjoo mmiisseerraabblleemmeennttee.. ""PPuueeddee qquuee tteennggaa qquuee ddeejjaarr ddee ttrraabbaajjaarr,, yy qquuee sseerráá ddeessaassttrroossoo ffuueerrttee ttooddaa llaa ffaammiilliiaa--nneecceessiittaammooss mmii ssaallaarriioo.."" SSuu ccoonnsseejjeerroo llee ssuuggiirriióó qquuee ddeebbeerrííaa sseegguuiirr ttrraabbaajjaannddoo,, yy ttaammbbiiéénn llee pprreesseennttóó aa llaa HHaauunnttiinngg HHoorrrroorr pprroodduuccttoorreess ddee hheecchhiizzooss.. ""EEll ttrraabbaajjoo qquuee eenn ccaaddaa uunnaa ddee llaass ppeerrssoonnaass qquuee llee eessttáánn ddaannddoo uunn mmaall rraattoo"",, llee ddiijjeerroonn.. ""EEll qquuee eessttáá aattoorrmmeennttaannddoo oobbtteennddrráá eell eeffeeccttoo ccoommpplleettoo,, yy nnaaddiiee lloo vvaa aa ttooccaarr.."" ccoonnsseejjeerroo FF lleerr ppssííqquuiiccaa ssaabbííaa eell hheecchhiizzoo hhaabbííaa ttrraabbaajjaaddoo ttaann pprroonnttoo ccoommoo JJeessssiiee rreebboottóó aa vveerrlloo eenn uunn vviieerrnneess ppoorr llaa nnoocchhee aa llaa sseemmaannaa oo mmááss ttaarrddee,, uunnaa ssoonnrriissaa ddee oorreejjaa aa oorreejjaa.. AAttrrááss qquueeddaabbaann llaass llíínneeaass ddee pprreeooccuuppaacciióónn ddee ssuu rroossttrroo.. SSuu ccaabbeelllloo bbrriillllaabbaa ccoonn uunnaa nnuueevvaa vviiddaa,, yy ssuuss oojjooss bbrriillllaabbaann ddee aalleeggrrííaa.. ""TTeennggoo uunnaa pprroommoocciióónn ddee hhooyy"",, ccaannttóó.. ""TToopp BBoonnuuss hhaassttaa llaa sseemmaannaa,, ttaammbbiiéénn.. TTooddoo eessttáá bbiieenn ddee nnuueevvoo yy uusstteedd ddeebbee hhaabbeerr vviissttoo lloo qquuee hhiizzoo ccoonn hheecchhiizzooss aa llooss cceellooss ((ccoojjoonneess)) eenn llaa ffáábbrriiccaa.."" LLlleennóó eenn llooss ddeettaalllleess ccoonn ddeelleeiittee.. ""EEll CCttrrss ((ddííaa ddeessppuuééss ddee qquuee ttrraabbaajjóó llaa EEssccaannddaa,, cciinnccoo mmuujjeerreess eenn llaa ffáábbrriiccaa eennttrróó eenn uunnaa ffaannttáássttiiccaa ppeelleeaa--ppoorr nniinngguunnaa rraazzóónn eenn aabbssoolluuttoo.. UUnnoo ddee eellllooss ddiijjoo qquuee hhaabbííaa ssiiddoo ddiissppaarraaddoo ppoorr ssuu aammiiggoo,, eell aammiiggoo llee ddiijjoo qquuee tteennííaa llooss ppiieess ggrraannddeess,, yy .... ttooddooss llooss llaannzzóó eenn llooss ffoorrooss ddee lliibbrree ddee--aalltt EErraann eemmppuujjaarr,, aarraaññaarr yy eessccuuppiirr,, rraassggaaddoo llaass rrooppaass,, yy rrooddaannddoo ppoorr eell ssuueelloo ccoommoo eell ggaattoo mmoonnttééss ''rroommppiióó uunnaa mmuujjeerr ddeell bbrraazzoo,, oottrroo tteennííaa uunn ppaarr ddee oojjooss nneeggrroo,, ccoommoo uunn bbooxxeeaaddoorr ggoollppeeaaddoo;; ttooddooss eellllooss hhaabbííaann aarraaññaaddoo ccaarraass,, bbrraazzooss yy ppiieerrnnaass,, áárriiddaass uunnoo ddee eellllooss tteerrmmiinnóó ccaassii ddeessppoojjaaddoo ddee llaa ppiieell ddee aannttee ccoonn bbaarrrraass ddee ccoolloorr rroojjoo ppoorr ttooddoo eell ccuueerrppoo.. ""TToommóó eell ccaappaattaazz yy sseeiiss oottrrooss ttiippooss ddee sseeppaarraarrllooss.. EEllllooss ffuueerroonn ddeessppeeddiiddooss ddee iinnmmeeddiiaattoo,, ppoorr ssuuppuueessttoo,, yy llaa nnoottiicciiaa ddiioo llaa vvuueellttaa ttaann rrááppiiddoo,, ssuuppoonnggoo qquuee sseerráá llaa bbúússqquueeddaa ddee eemmpplleeoo ppoorr uunn ttiieemmppoo llaarrggoo.."" AA ttrraavvééss ddee vveecciinnooss yy aammiiggooss,, JJeessssiiee mmaannttiieennee uunn ooííddoo aabbiieerrttoo ppaarraa eell ttrraammoo ssiigguuiieennttee rraarroo..
 • 90. PPáággiinnaa 9900 ddee 110000 ""TTrreess ddee eellllooss eessttáánn bbaajjoo sseeddaacciióónn ppaarraa llooss nneerrvviiooss.."" ddiijjoo.. ""UUnnaa ddee eellllaass ffuuee rreeccooggiiddaa ppoorr eell ddeerreecchhoo ddee llaa ttiieennddaa ddee eelleevvaacciióónn ddeebbaajjoo ddee llaa nnaarriizz ddee uunn ddeetteeccttiivvee ddee llaa ttiieennddaa.. NNiinngguunnoo ddee eellllooss eessttáá dduurrmmiieennddoo bbiieenn,, yyaa qquuee ssiigguuee tteenniieennddooppeessaaddiillllaass tteerrrriibblleess,, ccoonn llooss ggrraannddeess mmoonnssttrruuooss ttrraattaannddoo ddee ccoommeerr eenn ssuuss ssuueeññooss.. ""dd''AAiill cciinnccoo ddee eellllooss yyaa eessttáánn eenn ddeeuuddaa yy hhaacciieennddoo ccoossaass eexxttrraaññaass.. UUnnoo ssee eennoojjóó ccoonn ssuu mmaarriiddoo yy ssee ffuuee eell ccoocchhee ppoorr eenncciimmaa ddee ssuu ppiiee,, aahhoorraa qquuee aammbbooss ssoonn ddee ttrraabbaajjoo ffuueerraa.. DDooss ddee ssuuss mmaarriiddooss ssee hhaann iiddoo ddee ccaassaa yy ssee ffuuee ccoonn llaass nniiññaass mmááss jjóóvveenneess,, yy ssii aallggoo ppuueeddee iirr mmaall ppaarraa llooss qquuee vviivveenn,, lloo hhaaccee eenn uunnaa ggrraann ffoorrmmaa.. ""YY ttooddoo eessttáá ffuunncciioonnaannddoo bbiieenn ppaarraa mmíí,, mmii hhoommbbrree yy llooss nniiññooss.."" SSuu ccoonnsseejjeerroo llee ssuuggiirriióó qquuee ppooddrrííaa ddeejjaarr ddee rreeaalliizzaarr eell hheecchhiizzoo ccoonn rreegguullaarriiddaadd eenn eessee mmoommeennttoo.. ""SSuuss vviiddaass vvoollvveerráánn aa llaa nnoorrmmaalliiddaadd ddeessppuuééss ddee uunn ttiieemmppoo"",, eexxpplliiccóó.. ""PPeerroo ssii uusstteedd ttiieennee mmááss pprroobblleemmaass ccoonn llaa ggeennttee.. ssaabbeess qquuéé hhaacceerr aahhoorraa.."" TTaall vveezz uusstteedd ttiieennee pprroobblleemmaa ddee llaass ppeerrssoonnaass aa ttuu aallrreeddeeddoorr qquuee nneecceessiittaann eennsseeññóó uunnaa lleecccciióónn.. HHoopp LLlleevvaarr aa ccaabboo llaa HHaauunnttiinngg HHoorrrroorr pprroodduuccttoorreess ddee hheecchhiizzooss eenn eellllooss,, yy vveerrllooss -- uusstteedd eessttaarráá eennccaannttaaddoo ccoonn llooss rreessuullttaaddooss.. ¿¿CCóómmoo MMiikkee dduueeññoo ddee llaa ttiieennddaa ppeeqquueeññaa MM.. SSee ccoonnvviirrttiióó eenn eell rriiccoo pprrooppiieettaarriioo ddee uunnaa ccaaddeennaa ddee ssuuppeerrmmeerrccaaddooss ddeessppuuééss ddee hhaabbeerr ttrraabbaajjaaddoo eell RRiittuuaall eennéérrggiiccaa CCoommpprraa--VVeennttaa LLaa rreecceessiióónn eeccoonnóómmiiccaa ssee iinnfflliiggiirr ggrraannddeess ppéérrddiiddaass aa MMiikkee HH,, mmiieennttrraass ggrriittaabbaa aa mmaanntteenneerr aa ssuu ppeeqquueeññaa ttiieennddaa ddiissoollvveennttee ""LLooss pprreecciiooss eessttaabbaann ssuubbiieennddoo,, llaa ccoommppeetteenncciiaa ddee llaass ggrraannddeess ccaaddeennaass ffuuee ffeerroozz yy llaass vveennttaass eessttaabbaann bbaajjaannddoo mmiieennttrraass qquuee mmii ccaabbeezzaa ssee ssuubbiióó"",, ddiijjoo MMiikkee.. ""TTuuvvee qquuee ccoorrttaarr llaa eennttrreeggaa ggrraattuuiittaa.. yy aauunnqquuee mmiiss cclliieenntteess rreegguullaarreess eenn--ppiiee,, qquuee nnoo hhiizzoo [[nn DDiinngg aa ttrraaeerr nnuueevvooss cclliieenntteess.. LLaa eessccaasseezz ddee eenneerrggííaa ccoorrttee hhaacckk eenn eell ccoommeerrcciioo qquuee ppaassaa,, yy ccaaddaa sseemmaannaa vvii llaa ddeellggaaddaa llíínneeaa ddee llaa ggaannaanncciiaa ccaaddaa vveezz mmááss cceerrccaa yy mmááss cceerrccaa ddee cceerroo.. ""YYoo hhaabbííaa hhuunnddiiddoo aahhoorrrrooss ddee mmii vviiddaa yy uunn pprrééssttaammoo ddeell bbaannccoo eenn qquuee ttiieennddaa,, yy 116622 mmii eessppoossaa yy yyoo eessppeerraabbaa qquuee nnooss pprrooppoorrcciioonnaann llooss iinnggrreessooss eenn llaa vveejjeezz.. EEnn ssuu lluuggaarr,, ssee eessttaabbaa ccoonnvviirrttiieennddoo eenn uunnaa ppeessaaddiillllaa ddee pprreeooccuuppaacciioonneess.. CCuuaannddoo llooss bbeenneeffiicciiooss lllleegguueenn aa cceerroo.. YYoo nnoo ttiieenneenn mmaanneerraa ddee rreessppoonnddeerr aa llaass nnoottaass ddee llaa oorriillllaa,, yy nnooss qquueeddaarráá llaa mmiisseerriiaa.. "" EEccoonnoommiizzaarr,, rreeccoorrttaarr ttooddooss llooss ggaassttooss yy ttrraattaarr ddee iimmppuullssaarr llaass vveennttaass ssee ccoonnvviirrttiióó eenn uunn mmooddoo ddee vviiddaa ddee MMiikkee yy ssuu eessppoossaa.. YYaa nnoo eerraann ccaappaacceess ddee ppeennssaarr eenn llaass vvaaccaacciioonneess,, llaa jjuubbiillaacciióónn oo ccuuaallqquuiieerr ttiippoo ddee rreellaajjaacciióónn.. ""FFeebbrreerroo ffuuee eell mmeess ffaattaall"",, ddiijjoo MMiikkee.. ""GGaassttooss ssuuppeerraarroonn llooss iinnggrreessooss ppoorr vvaarriiooss cciieennttooss ddee ddóóllaarreess.. NNoo tteennííaa nnaaddaa qquuee rreeccuurrrriirr.. EEll bbaannccoo ffuuee ssiimmppááttiiccoo,, ppeerroo eell ddiinneerroo eerraa mmuuyy aapprreettaaddoo.. PPoorr lloo qquuee mmii ccrrééddiittoo eexxiisstteennttee ssee aammpplliióó pplleennaammeennttee ccoonn eellllooss..
 • 91. PPáággiinnaa 9911 ddee 110000 ""HHeemmooss ssoobbrreevviivviiddoo dduurraannttee uunnaass ppooccaass sseemmaannaass ddeessppuuééss ddee qquuee mmee vveennddiióó eell ccoocchhee,, ppeerroo ccoonnttiinnuuóó llaa ffuuggaa.. JJooyyeerrííaa ffuuee jjuunnttoo aall rreezzaarr qquuee eell ccoommeerrcciioo ssee rreeccooggee eenn eell vveerraannoo.. JJuulliioo yy aaggoossttoo ssee rroommppiióó iinncclluussoo,, ccoonn uunn ttuurriissmmoo ppooccoo mmááss.. ""EEnnttoonncceess llaass vveennttaass aanntteess ddee NNaavviiddaadd ccoommeennzzóó,, yy eessttáábbaammooss eenn pprrooffuunnddaa ttrroouu--bbllee..'''' CCoonn nnaaddaa mmááss qquuee vveennddeerr,, llaammeennttaabblleemmeennttee,, MMiikkee ccoommeennzzóó aa ppllaanneeaarr lliiqquuiiddaacciióónn.. eessppoossaa HHHHII,, aauunnqquuee rreeaallmmeennttee ddeemmaassiiaaddoo ffrráággiill ppaarraa mmaanneejjaarr eell ttrraabbaajjoo eexxttrraa,, ssuuggiirriióó qquuee ttoommaarr eenn uunnaa ffrroonntteerraa.. MMiikkee,, nnoo ccaalliiffiiccaaddooss ddee ooffiicciiooss ttééccnniiccooss,, llaa eessppeerraannzzaa ddee ccoonnsseegguuiirr ttrraabbaajjoo ccoommoo SShhiinngglleerr oo ppiinnttoorr ddee bbrroocchhaa ggoorrddaa.. ""11 ffuuee ttooddoo lliissttoo ppaarraa ppoonneerr mmiiss ccaarrttaass ssoobbrree llaa mmeessaa eenn eell bbaannccoo ccuuaannddoo eessttee eexxttrraaññoo ccoonn bbaarrbbaa eennttrróó eenn llaass zzoonnaass áárriiddaass ccoommpprraarr aallgguunnooss ccoommeessttiibblleess"",, ddiijjoo MMiikkee.. ""ÉÉll eerraa ddeellggaaddoo ccoommoo uunn lliissttóónn.. LLlleevvaabbaa ggaaffaass yy uunn jjeerrsseeyy ddee ccuueelllloo ddee cciissnnee ccoonn uunn eexxttrraaññoo ccoollggaannttee eenn eell ppeecchhoo.. YYoo nnoo lloo hhee vviissttoo aanntteess oo ddeessddee eennttoonncceess.. .... ""SSee qquueeddóó dduurraannttee uunn ttiieemmppoo ppaarraa hhaabbllaarr,, yy ppaarreeccííaa ssaabbeerr mmuucchhoo aacceerrccaa ddee mmii nneeggoocciioo FFiinnaallmmeennttee llee pprreegguunnttéé,, ffiinnggiieennddoo qquuee eerraa uunnaa bbrroommaa,, ssii eerraa uunn iinnssppeeccttoorr ddee HHaacciieennddaa ddiijjoo qquuee nnoo eerraa:: eerraa uunn vviiaajjee ppssííqquuiiccoo ,, hhaacciieennddoo lleeccttuurraass ddee ttaarrjjeettaass ppaarraa llaass ppeerrssoonnaass.. PPeennsséé qquuee mmee iibbaa aa ddeecciirr eenn CCoonn mmii ffoorrttuunnaa,, ppeerroo uunnaa nnoo--nneecceessiiddaadd ddee qquuee mmii ffuuttuurroo ppaarreeccííaa nneeggrroo ppaarraa mmíí,, yy yyoo nnoo nneecceessiittoo qquuee nnaaddiiee mmee ddiiggaa aall rreessppeeccttoo "".. PPeerroo eell ddeessccoonnoocciiddoo eessttaabblleecciiddoo uunn ffoolllleettoo ssoobbrree llaa lluucchhaa ccoonnttrraa MMiikkee,, lloo qquuee ssuuggiieerree qquuee ééll ppooddrrííaa ttrraattaarr ddee llaass iinnssttrruucccciioonneess ddaaddaass eenn ssuu iinntteerriioorr.. ""MMee ddiijjoo qquuee ssii,, yy ssóólloo ssii,, ffuunncciioonnóó,, mmee ppooddrrííaa eennvviiaarr uunn ddóóllaarr aa llaa ddiirreecccciióónn eenn llaa eessppaallddaa"",, ddiijjoo MMiikkee.. ""SSee ffuuee eennttoonncceess,, yy lloo vvii mmaarrcchhaarrssee eenn uunn ccoocchhee aammaarriilllloo.."" MMiikkee llee ddiijjoo aa ssuu eessppoossaa ssoobbrree IIHHEE eexxttrraaññoo eessaa nnoocchhee.. ""NNoo ppuueeddoo eenntteennddeerr ssuu ppuunnttoo ddee vviissttaa,,"" ddiijjoo MMiikkee.. ""11 ff qquuee eessttáá bbuussccaannddoo cclliieenntteess,, oo ttrraattaarr ddee oobbtteenneerr ddiinneerroo eenn eeffeeccttiivvoo,, ddiiffíícciillmmeennttee vvaa aa hhaacceerr ffoorrttuunnaa IIssiiss ddee eessaa mmaanneerraa.."" EELL RRIITTUUAALL DDEE AAUUTTOOMMÁÁTTIICCAA DDEE ÉÉXXIITTOO DDEE LLOOSS EENNSSAAYYOOSS CCoommoo ssee nnoottaa eenn eell ppuunnttoo 55 ddee eessttee rriittuuaall,, ssee pprreeppaarróó ddee aanntteemmaannoo ppaarraa ddeessccrriibbiirr llaa pprruueebbaa yy llooss ddeettaalllleess ccoonn ccllaarriiddaadd aa RRaamm eenn llíínneeaa.. AAll iigguuaall qquuee ccoonn ttooddaa llaa mmaaggiiaa,, llaa pprreecciissiióónn ddeell oobbjjeettiivvoo ttrraaee mmááss ééxxiittoo qquuee eenn ggeenneerraall oo ddee llaass ssoolliicciittuuddeess ""aarrmmaa ddee ddiissppeerrssiióónn"".. II.. AArrccaannaa AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: RREEMMPPHHAA ((rriimmaa ccoonn ""LLlleeggóó eell mmoommeennttoo "")).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess ppaassaarr uunnaa pprruueebbaa ccoonn ééxxiittoo.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: llaa LLuunnaa yy PPlluuttóónn..
 • 92. PPáággiinnaa 9922 ddee 110000 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: AAVVAATTAARR RRAAMM ((ssee pprroonnuunncciiaa ""RRaahhnnii..AAhh--VVAAHH--TTaarr"",, éénnffaassiiss eenn llaa tteerrcceerraa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""QQuuiieerroo sseerr ssuummaammeennttee eexxiittoossooss eenn llaa pprruueebbaa ddee ffuuttuurroo,, qquuee ssee lllleevvaarráá aa ccaabboo"" ((NNoommbbrree ddee llaa ffeecchhaa yy hhoorraa,, yy ssiinn ppeerrjjuuiicciioo ddee llaa pprruueebbaa yy ddiiggaa ppoorr qquuéé nneerrdd ddee ppuuss yy lloo qquuee ssaaccaarráánn pprroovveecchhoo ddee eellllaass...... ..)) 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: RRAAHH--HHAA--BBEEEE--AALLEE.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: NNoo hhaayy ttiieemmppoo ddeetteerrmmiinnaaddoo.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 33.. EELL RRIITTUUAALL DDEELLIIGGHHTTFFUULL TTEELLLL--MMEE--MMII--PPOODDEERREESS UUsstteedd ttiieennee ttaalleennttooss qquuee,, ccoommoo aaúúnn nnoo ddeessccuubbiieerrttooss oo qquuee ttooddaavvííaa nnoo uuttiilliizzaann pplleennaammeennttee.. DDeessppuuééss ddee ttrraabbaajjaarr eessttee rriittuuaall,, rreellaajjaarrssee eenn uunnaa ssiillllaa yy ddeejjaa fflluuiirr ttuu ooppiinniióónn lliibbrreemmeennttee.. EEssccuucchhaa aa ccuuaallqquuiieerr iimmppuullssooss oo ccoorraazzoonnaaddaass ssoobbrree qquuéé pprrooyyeeccttoo oo tteemmaa qquuee ppooddrrííaa sseerr úúttiill ppaarraa qquuee uusstteedd ppuueeddaa sseegguuiirr.. AA ppaarrttiirr ddee eennttoonncceess,, aacceeppttaarr ccoonn pprroonnttiittuudd ttooddaass llaass ppoossiibbiilliiddaaddeess qquuee vviieenneenn ssuu mmaanneerraa ddee mmeejjoorraarr ssuuss ccoonnoocciimmiieennttooss aaccttuuaalleess,, oo ppaarraa iinntteennttaarr ssuu mmaannoo eenn llaass nnuueevvaass ooccuuppaacciioonneess,, ppaassaattiieemmppooss oo aarrtteessaannííaass.. 11.. AArrccaannoo AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: SSAANNGGAARRIIEELL ((pprroo--aannuunncciióó ""SSaanngg--SSii--RReeee--AAllee.."" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii pprrooppóóssiittoo eess aapprreennddeerr mmiiss ppooddeerreess iinntteerrnnooss yy ttaalleennttooss"",, 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: SSooll yy VVeennuuss.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: SSHHAATTHHNNIIEELL,, ((pprroonnuunncciiaaddoo ""SShhaatt--llaa rrooddiillllaa--AAIIEE"",, éénnffaassiiss eenn llaa pprriimmeerraa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""MMee gguussttaarrííaa ssaabbeerr ccuuáálleess ssoonn mmiiss ppooddeerreess iinntteerrnnooss ssoonn ppaarraa qquuee yyoo ppuueeddaa eennccoonnttrraarr uunn mmaayyoorr ééxxiittoo,, llaa lliibbeerrttaadd yy llaa aarrmmoonnííaa eenn eell mmuunnddoo...."" 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: SSAAMM--HHEE--AALLEE.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: ddoommiinnggoo,, tteemmpprraannoo eenn llaa mmaaññaannaa oo ttaarrddee ppoorr llaa nnoocchhee,, cceerrccaa ddee llaa LLuunnaa LLlleennaa.. 88.. TTaalliissmmáánn mmííssttiiccoo:: NNoo,, 99.. LLAA FFAASSCCIINNAANNTTEE mmee--CCAANN--WWOOWW--LLOOSS RRIITTUUAALLEESS UUttiilliiccee eessttee rriittuuaall aanntteess ddee hhaacceerr uunnaa pprreesseennttaacciióónn ppeerrssoonnaall aannttee uunnaa aauuddiieenncciiaa.. EEssttoo ssee aapplliiccaa aa llaass ccoonnffeerreenncciiaass,, rreeccuurrssooss,, ddiirreecccciioonneess yy pprreesseennttaacciioonneess,, aassíí ¬¬ ccoommoo eell ttrraabbaajjoo eell mmuunnddoo ddeell eessppeeccttááccuulloo..
 • 93. PPáággiinnaa 9933 ddee 110000 11.. AArrccaannoo AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: TTIIKKAARRAATTHH11NN ((pprroo--aannuunncciióó ""TTeeaa--CCaarr--SSii--aaddoolleesscceenntteess.."" éénnffaassiiss eenn llaa úúllttiimmaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess sseerr ccaappaazz ddee pprrooyyeeccttaarr mmii ppeerrssoonnaalliiddaadd.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: PPlluuttóónn áárriiddaass ddoomm.. 44.. NNoommbbrree ddeell CCóóssmmiiccoo.. SSeerr:: TTOORROOUUAARREETT ((pprroonnuunncciiaaddoo ""TTaallkk--AArrccoo--AAttee"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn llaa úúllttiimmaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""QQuuiieerroo ccoonnsseegguuiirr llaa aaccllaammaacciióónn yy eell aappllaauussoo ddee llaa aauuddiieenncciiaa,, eenn ppaarrttiiccuullaarr,, qquuiieerroo sseerr eessppeecciiaall.. ééxxiittoo ""((nnoommbbrree ddee llaa ooccaassiióónn,, llaa hhoorraa,, ffeecchhaa yy lluuggaarr.. LLuueeggoo ddiiggaa lloo qquuee llaa aammbbiicciióónn pprriimmoorrddiiaall qquuee eessppeerraa aallccaannzzaarr)).. 66.. MMaannttrruurrnn AAvvaattaarr:: TTOOUURR--MMEE--AALLEE.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: ssáábbaaddoo,, aa ccuuaallqquuiieerr hhoorraa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 66.. ¿¿CCóómmoo GGrraahhaamm AAnniimmaaddoorr ddee ppooccaa mmoonnttaa DD.. GGaannóó eell TToopp ddee llaa FFuunnddaacciióónn BBiillll yy 11..000000..000000 ddóóllaarreess ddeessppuuééss ddee rreeaalliizzaarr eell II EEmmoocciioonnaannttee--CCaann--WWooww--EEllllooss RRiittuuaall SSuu gguuiittaarrrraa ffuuee lloo úúnniiccoo DD.. GGrraahhaamm ppooddííaa llllaammaarr ssuuyyoo.. EEll hhaaddaa aarrddiieennttee ddeesseeoo ddee ccáássccaarraa ddee rreeccoonnoocciimmiieennttoo eenn eell mmuunnddoo ddeell eessppeeccttááccuulloo,, ppeerroo eessppeerróó eenn vvaannoo eell ggrraann mmoommeennttoo ddee ddeessccuubbrriirrlloo.. ""CCuuaannddoo eessaa ccaanncciióónn ddee ddaarr llooss mmeejjoorreess aaññooss ddee ssuu"" ppiittoo aall rroocckk aanndd rroollll ssaalliióó,, ppeennsséé qquuee hhaabbííaa ssiiddoo eessccrriittoo ffoorrmmee,, ""IIddeennttiiffiiccaacciióónn ééll.. ""UUnnaa yy oottrraa vveezz ppeennsséé qquuee lloo hhaabbííaa hheecchhoo,, ppeerroo llaa ffaammaa ssiieemmpprree ffuuee aattiinnsseell cchhuucchheerrííaa ppooccoo mmááss aalllláá ddee mmii aallccaannccee.. LLooss mmeesseess yy aaññooss ppaassaarroonn,, ppeerroo mmee hhee qquueeddaaddoo aattrraappaaddoo eenn llaa ppooccaa mmoonnttaa"".. OOssccuurroo ppeeqquueeññooss cclluubbeess,, ssaallaass ddee ppeeqquueeññoo bbaaiillee,, ccoonncciieerrttooss ddee ccaarriiddaadd,, aall aaiirree lliibbrree cceerrttss ¬¬,, ttooddooss eessccuucchhaammooss llaa mmúússiiccaa ddee GGrraahhaamm.. JJuuggóó eenn llooss ttrreenneess,, eenn aauuttoobbuusseess.. eenn llaass ppllaayyaass ssoolleeaaddaass,, eenn llooss vveerrddeess ccaammppooss.. JJuuggóó llaa mmuullttiittuudd yy ttooccóó eenn llaa ssoolleeddaadd ddee llaass hhaabbiittaacciioonneess mmiisseerraabblleess qquuee ssóólloo llaass ccuuccaarraacchhaass ppaarraa eessccuucchhaarr ssuu mmúússiiccaa.. ""HHuunnggrryy llaa mmaayyoorrííaa ddee llooss eennffeerrmmooss aa mmeennuuddoo--yy nnoo hhaayy nnaaddiiee qquuee ssee ooccuuppee,, CCaannssaaddoo HHoooo nniiññoo::??..????.. HHee hheecchhoo ccoonncciieerrttooss eenn llooss qquuee hhee eessttaaddoo dduurrmmiieennddoo eenn mmiiss ppiieess,, ppeerroo nneecceessiittaabbaa eell ppooccoo ddee ddiinneerroo qquuee ppaaggaarrííaann,,.."" QQuuee ,, ddiijjoo.. ""YY ssiieemmpprree eell ssuueeññoo ddee llaa ggrraann pprroommoottoorr ooíírrmmee ttooccaarr yy ccaannttaarr,, mmee ooffrreecciióó eell ccoonnttrraattoo ppaarraa ggrraabbaarr lloo qquuee ssiiggnniiffiiccaarrííaa llaa ffaammaa yy llaa ffoorrttuunnaa.."" GGrraahhaamm aalleejjaaddoo mmuucchhoo,, eenn bbuussccaa ddee ssuu ssuueeññoo..
 • 94. PPáággiinnaa 9944 ddee 110000 ""CCoonnooccíí aa uunnoo ddee llooss ppiilloottooss ddee ccaabbeezzaa eenn eell mmuunnddoo ddeell eessppeeccttááccuulloo,, uunn ddííaa,,"" GGrraahhaamm rreellaacciioonnaaddooss.. ""YYoo vvaaggaabbaa ssiinn rreemmeeddiioo eenn ssuu ccaammeerriinnoo,, eessppeerraannddoo ttaall vveezz aallgguunnooss ddee ssuu eennééssiimmoo ggoollppee ddee ssuueerrttee ffuueerraa ddee mmíí.. ""EEssttaabbaa ttrraannqquuiilloo,, rreellaajjaaddoo PPooddííaa ppeerrmmiittiirrssee eell lluujjoo ddee sseerr--hhaabbííaa ffiirrmmaaddoo uunn ccoonnttrraattoo ddee ggrraabbaacciióónn ddee 22..000000..000000 ddóóllaarreess ÉÉll eerraa ggrraannddee::.... EEssccuucchhóó mmii hhiissttoorriiaa,, iinncclluussoo mmee ppiiddiióó qquuee ttooccaarraa ppaarraa ééll.."" LLaa eessttrreellllaa eerraa aammaabbllee,, ppeerroo GGrraahhaamm ttuuvvoo qquuee aacceeppttaarr ccuuaannddoo llaa eessttrreellllaa,, ddiijjoo GGrraahhaamm eessttaabbaa bbiieenn ppeerroo hhaabbííaa cciieennttooss ddee oottrrooss ccoonn llaa mmiissmmaa ccaappaacciiddaadd yy ttaalleennttoo.. GGrraahhaamm ttrriisstteemmeennttee eemmppaaccóó ssuu gguuiittaarrrraa yy ssee ddiissppuussoo aa ssaalliirr.. ""LLaa eessttrreellllaa ssoonnrriióó ccuuaannddoo llee pprreegguunnttéé eell sseeccrreettoo ddee ssuu ééxxiittoo.. UUnn mmiillllaarr ddee ppeerriiooddiissttaass hhaabbííaa ppeeddiiddoo ttooqquuee llaa mmiissmmaa pprreegguunnttaa,,"" GGrraahhaamm EELL ÚÚNNIICCOO QQUUEE SSAABBEERR--VVIIEENNEE RRIITTUUAALL CCoonnoocceerr eell ffuuttuurroo llee ddaa eennoorrmmeess vveennttaajjaass.. SSii aarrccoo ppeeddiirráá qquuee aapprreennddeerr ccuuaallqquuiieerr aaddiivviinnaacciióónn ttééccnniiccaass.. ttaalleess ccoommoo llaa lleeccttuurraa ddee llaa ttaarrjjeettaa,, llaa qquuiirroommaanncciiaa,, llaa ffiiaannzzaa ddee ccrriissttaall aaccttiivviiddaaddeess ppssííqquuiiccaass mmiirraannddoo uu oottrrooss.. nnoo dduuddee eenn ddoommiinnaarr eell aarrttee:: eell ssoommbbrreerroo ssee llee VVooccaassiieell qquuee llee ooffrreeccee llaa ffoorrmmaa mmááss ccllaarraa ddee vveerr eell ffuuttuurroo.. DDeessppuuééss ddee ttrraabbaajjaarr eell rriittuuaall,, eessccuucchhee yy oobbeeddeezzccaa ttooddaass llaass ccoorraazzoonnaaddaass ee iinnttuuiicciioonneess qquuee ssee lllleeggaa,, yy tteennggaa eenn ccuueennttaa llaa iinnffoorrmmaacciióónn ssoobbrree eell ffuuttuurroo ssee llee ddaa aa uusstteedd eenn ssuuss ssuueeññooss.. 11.. AArrccaannoo AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: VVaarruunnaa ((pprroonnuunncciiaaddooss ""VVaahh--RRuunnaa--SSii"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn llaa úúllttiimmaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess pprreevveerr eell ffuuttuurroo mmoorriirr.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: SSaattuurrnnoo yy JJúúppiitteerr.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: VVOOCCAASSIIEELL ((ssee pprroonnuunncciiaa ""VVoozz--CCaarr--MMaarr--AAllee,,"" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""DDeesseeoo qquuee llaass ppuueerrttaass ddeell ttiieemmppoo aabbrriióó ppaarraa mmíí,, ppaarraa qquuee ppuueeddaa vveerr eell ffuuttuurroo vvooyy aa uussaarr eessttaa ccaappaacciiddaadd ........"".. ((ppoorr eejjeemmpplloo ppoorr qquuéé nneecceessiittaa eessttee ppooddeerr,, yy ccuuááll eess eell uussoo pprriinncciippaall qquuee hhaarráá ddee eellllaa)).. 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: VVOO--OOMMSS--MMAA--NNAAHH.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: eell mmiiéérrccoolleess.. aalltteerraarr oossccuurroo,, llaa LLuunnaa eennttrree NNuueevvaa yy ccoommpplleettaa,, ii.. ee.. ddeeppiillaacciióónn ccoonn cceerraa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 11..
 • 95. PPáággiinnaa 9955 ddee 110000 AArrtt.. 99:: SSeeiiss RRiittuuaalleess úúllttiimmaa iinnssttaanncciiaa ddee ggrraann aallccaannccee ppaarraa ttrraaeerr bbeenneeffiicciiooss ssuuppeerrllaattiivvooss ppaarraa UUsstteedd EELL MMAARRAAVVIILLLLOOSSOO VVEERR--ddoonnddee eell rriittuuaall UUttiilliiccee eessttee rriittuuaall ppaarraa eennccoonnttrraarr oobbjjeettooss ppeerrddiiddooss.. DDeessccrriibbaa eell aarrttííccuulloo qquuee ffaallttaa ccllaarraammeennttee aa WWeeaattttaa,, yy ddeessppuuééss ddeell rriittuuaall,, sseennttaarrssee eenn uunnaa hhaabbiittaacciióónn oossccuurraa yy ppaaggaarr aattlleennttiioonn aall tteellééffoonnoo ddee llaa ccoorrrriieennttee ddee ppeennssaammiieennttooss,, yy ttooddoo lloo qquuee ssuucceeddee eenn ssuu ccaabbeezzaa.. AAnnoottee yy aaccttuuaarr ssoobbrree llaa iinnffoorrmmaacciióónn rreecciibbiiddaa.. 11.. AArrccaannoo AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: WWAALLLLIIMM ((pprroonnuunncciiaaddoo ""WWaallll--FFeerrnn,,"" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii pprrooppóóssiittoo eess eennccoonnttrraarr lloo qquuee ssee ppiieerrddee.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: llaa LLuunnaa yy VVeennuuss.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: WWEEAATTTTAA ((pprroonnuunncciiaaddoo ""WWaayy--AAyy--TTaarr"",, éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""uunn ddeesseeoo ddee qquuee ssee ccoonncceeddaa eell ppooddeerr ddee ccoonnoocceerr eell ppaarraaddeerroo eexxaaccttoo ddee''''((EEssttaaddoo lloo qquuee eessttáá bbuussccaannddoo,, yy ddoonnddee ffuuee vviissttoo ppoorr úúllttiimmaa vveezz)).. 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: OOHH--MMOOEE--ppaarraa--nnoossoottrrooss.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: mmiiéérrccoolleess,, ddeessppuuééss ddeell aannoocchheecceerr,, llaa lluunnaa ccrreecciieennttee ddee NNuueevvaa hhaacciiaa ccoommpplleettoo.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmáánn;; NN ºº 1100.. ¿¿CCóómmoo FFllooyydd YY.. FFuuee rreeccoommppeennssaaddoo ccoonn ccrreecceess ddeessppuuééss ddee eennccoonnttrraarr uunn nniiññoo sseeccuueessttrraaddoo ccoonn lloo mmaarraavviilllloossoo vveerr--ddoonnddee eell rriittuuaall FFllooyydd YY..,, uunn áávviiddoo eessttuuddiiaannttee ddee lloo ooccuullttoo,, ssiieemmpprree bbuussccaannddoo ffoorrmmaass ddee aayyuuddaarr aa oottrrooss ccoonn llooss ppooddeerreess ddee llaa MMaaggiiaa.. SSuu ooppoorrttuunniiddaadd lllleeggóó ccuuaannddoo uunn nnoottiicciieerroo rreevveellóó qquuee eell hhiijjoo ddee 88 aaññooss ddee eeddaadd,, ddee uunn rriiccoo mmaaggnnaattee ddeell ppeettrróólleeoo hhaabbííaa ssiiddoo ssaaccaaddoo ddee ssuu ccaassaa ppoorr sseeccuueessttrraaddoorreess.. ""LLaa ppoolliiccííaa eessttaabbaa ddeessccoonncceerrttaaddaa.."" FFllooyydd ddiijjoo.. ""OObbvviiaammeennttee,, uunnoo aapprreennddee ddee llooss eexxppeerrttooss hhaa lllleevvaaddoo aa ccaabboo eell aarrrraannqquuee.. EEll ppaaddrree ddeell nniiññoo eessttaabbaa ooffrreecciieennddoo uunnaa rreeccoommppeennssaa ddee 0000..000000 SSII.. ssiinn hhaacceerr pprreegguunnttaass,, ppaarraa eell rreettoorrnnoo sseegguurroo ddee ssuu hhiijjoo.. 117733 EELL RRIITTUUAALL DDEE CCAAMMBBIIOO IIDDEEAALL--MMYY--HHOOMMEE LLooss mmeejjoorreess rreessuullttaaddooss ssee llooggrraann ccuuaannddoo uunnoo ssaabbee ddoonnddee qquuiieerree iirr.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, ssii uusstteedd nnoo ttiieennee nnuueevvaa ccaassaa eenn llaa mmeennttee,, FFuurraa ssee bbuussqquuee uunnoo ppaarraa uusstteedd.. NNaattuurraallmmeennttee,, uusstteedd ssee ooccuuppaarráá ddee llooss aarrrreeggllooss ffííssiiccooss ppaarraa mmoovveerr ssuuss ppeerrtteenneenncciiaass.. TTaammbbiiéénn rreeccuueerrddee qquuee uusstteedd eessttáá bbuussccaannddoo llaa ffeelliicciiddaadd eenn ssuu nnuueevvaa mmoorraaddaa:: ssuuss ddiimmeennssiioonneess ffííssiiccaass nnoo aa llaa aallttuurraa ddee lloo qquuee eessppeerraabbaann;; FFuurraa,, ssiinn eemmbbaarrggoo,, eess ccoonnsscciieennttee ddeell ffuuttuurroo,, yy ppooddrráá ddeecciiddiirr qquuee vvaa aa eennccoonnttrraarr llaa ffeelliicciiddaadd eenn uunn ppeeqquueeññoo aappaarrttaammeennttoo yy llaa mmiisseerriiaa ssóólloo eenn uunn mmaannssiióónn..
 • 96. PPáággiinnaa 9966 ddee 110000 11.. AArrccaannoo AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: PPHHAATTIIAALL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""FFaarr--TTéé--AAllee"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn llaa pprriimmeerraa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii pprrooppóóssiittoo eess iirr aa uunnaa ccaassaa ddiiffeerreennttee"".. 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: MMeerrccuurriioo yy MMaarrttee.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo FFuurraa ((ssee pprroonnuunncciiaa ""PPoobbrree ¬¬ AAhh"".. éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ddeesseeoo VViiaall aa AAcchhiieevveerrAAcchhiieevveerr ""ff ddeesseeaann aabbaannddoonnaarr mmii mmoorraaddaa aaccttuuaall yy eennccoonnttrraarr llaa ffeelliicciiddaadd eenn ssuu nnoo uunnoo "".. ((SSii uusstteedd ttiieennee uunn nnuueevvoo hhooggaarr yyaa eenn mmeennttee,, ddiiggaammooss aassíí,, ddaarr llaa ddiirreecccciióónn)).. 66.. AAvvaattaarr MMuullttii--uurrnn:: PPOOOO--RROOOO--SShhaahh.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: ddoommiinnggoo,, 2211::0000--1133::0011 oo dduunnnngg lluuzz ddeell ddííaa,, cceerrccaa ddee llaa LLuunnaa NNuueevvaa.. SS.. ttaalliissmmáánn mmííssttiiccoo:: NN ºº 88.. EEll ppaarrppaaddeeoo CCAAUUSSAA--DDIISSCCOORRDDIIAA RRIITTUUAALL LLaa ggeennttee ddeebbee sseerr ddeelliibbeerraaddaa oo mmaalliicciioossaammeennttee ddaaññaarr ooppoossiicciióónn qquuee aanntteess ddee ppoonneerr llooss ddeevvaassttaaddoorreess ppooddeerreess ddee XXoommooyy eenn eellllooss.. .. AArrccaannoo AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: XXAATTHHAANNAAEELL ((pprroo--aannuunncciióó ""ZZaatt--AAnnnn--AAhh--YYaallee,,"" éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii pprrooppóóssiittoo eess ccaauussaarr ddiissccoorrddiiaa eennttrree mmiiss eenneemmiiggooss.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: MMaarrttee yy VVeennuuss.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: (("".. ¡¡OOhh bbooyy"" ssee pprroonnuunncciiaa ""ZZoo--mmooyy"" yy rriimmaa ccoonn)) XXOOMMOOYY 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""uunn ddeesseeoo ddee qquuee ddiissttuurrbbiiooss eessttaallllaann eennttrree''''((nnoommbbrree ddee llooss qquuee ddeesseeaann vveerr iinntteerrrruummppiiddoo)).. 66.. MMaannttrruumm AAvvaattaarr:: •• ZZOONNAA OO 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo,, mmaarrtteess,, aa ccuuaallqquuiieerr hhoorraa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 55.. HHaannss CC.. HHaaww ddeessppeerrddiicciiaaddoo ssuuss eenneemmiiggooss,, hhaacciieennddoo qquuee ssee ppeelleeaann eennttrree ssíí,, mmeeddiiaannttee llaa aapplliiccaacciióónn ddeell RRiittuuaall iinntteerrmmiitteennttee ddee ccaauussaa ddiissccoorrddiiaa HHaannss CC.. eessttaabbaa lluucchhaannddoo ppaarraa ssaallvvaarr aa ssuu ttrraabbaajjoo.. EEnn uunn mmoommeennttoo eenn qquuee eell ddeesseemmpplleeoo ¬¬ cciióónn eess aallttaa,, aaúúnn eessttaabbaa bbiieenn eemmpplleeaaddoo ccoommoo uunn eemmpplleeaaddoo ddee bbaannccoo.. CCoonn eell eemmppeeoorraammiieennttoo ddee llaass ccoonnddiicciioonneess ddee pprreecciioo,, llaa ddiirreecccciióónn ddeell bbaannccoo ssee hhaann vviissttoo oobblliiggaaddooss aa ddeejjaarr aa vvaarriiooss hhoommbbrreess yy mmuujjeerreess vvaann,, ccoommoo mmeeddiiddaa ddee eeccoonnoommííaa..
 • 97. PPáággiinnaa 9977 ddee 110000 ""MMee ddooyy ccuueennttaa eenn uunn ppuueebblloo ppeeqquueeññoo qquuee eell ddeessppiiddoo ddee ppeerrssoonnaall ccaauussaa pprroobblleemmaass.."" eell ggeerreennttee ddeell bbaannccoo,, ddiijjoo,, ""cchhoozzaa eerraa eessoo.. oo vveerr eell bbaannccoo ddee cceerrrraarr ssuuss ppuueerrttaass mmááss ttaarrddee yy eell eennvvííoo ddee ttooddoo eell ppeerrssoonnaall eenn llaass ccaalllleess.."" HHaannss,, qquuee ttrraabbaajjaann dduurroo,, ffiiaabbllee yy ddee ccoonncciieenncciiaa,, nnuunnccaa hhaabbííaa ssiiddoo ppooppuullaarr eennttrree ssuuss ccoolleeggaass.. SSee ddeeddiiccóó aa llaa bbaannccaa ddee nneeggoocciiooss.. ddaadd yy aassppiirraabbaa aa llaa ppoossiicciióónn ddee ooffiicciiaall mmaayyoorr,, yy mmááss ttaarrddee,, ddiirreeccttoorr.. ""CCiinnccoo ppeerrssoonnaass,, ttrreess hhoommbbrreess yy ddooss mmuujjeerreess ffuueerroonn ddeessppeeddiiddooss"",, ddiijjoo HHaannss.. ""EEllllooss ffuueerroonn llooss mmááss jjóóvveenneess,, yyaa sseeaa ssoolltteerraa oo ssiinn hhiijjooss qquuee mmaanntteenneerr.. ""PPeerroo lleess mmoolleessttaabbaa eessttaarr ssiinn ttrraabbaajjoo yy ccoommeennzzóó uunnaa ccaammppaaññaa ddee rruummoorreess ppaarraa ttrraattaarr ddee ddeessaaccrreeddiittaarr aa llooss eemmpplleeaaddooss rreessttaanntteess.. SSuuppoonnggoo qquuee ppeennssaabbaann qquuee ssii ppooddííaann ccoonnsseegguuiirr aa aallgguuiieenn ddeessppeeddiiddoo ppoorr pprreessuunnttaa mmaallaa ccoonndduuccttaa,, uunnoo ddee eellllooss ppuueeddee lllleeggaarr aa ccuubbrriirr llaa vvaaccaannttee.. PPoorr aallgguunnaa rraazzóónn,, ssee ccoonncceennttrraarroonn eenn eenn mmíí ccoommoo eell oobbjjeettiivvoo ddee ssuu ddeessaaggrraaddoo yy mmaallddaadd.. "" HHaannss eerraa ccaappaazz ddee rreeíírrssee ddee llaass nnoottaass iinnffaannttiilleess aannóónniimmoo qquuee lllleeggóó ppoorr ccoorrrreeoo ddiirriiggiiddoo aa llaa ggeerreennttee.. ""DDiijjeerroonn qquuee yyoo eerraa ssuummeerrggiirr llooss ddeeddooss eenn llaa ccaajjaa yy eell eennccuubbrriimmiieennttoo ppoorr ssoobboorrnnaarr aa llooss aauuddiittoorreess"",, ddiijjoo HHaannss.. ""EEll aaddmmiinniissttrraaddoorr ddee ccaaeerr llaass ccaarrttaass eenn llaa bbaassuurraa ddoonnddee ppeerrtteenneeccee,, ppeerroo ppoonneerr uunnaa tteennssiióónn eenn nnuueessttrraa rreellaacciióónn fflluuiiddaa"".. AA ccoonnttiinnuuaacciióónn,, HHaannss vviioo aa uunnoo ddee llooss hhoommbbrreess ffuueerraa ddeell ttrraabbaajjoo aall aacceecchhoo aarroouunnoo ssuu ccoocchhee.. ""YYoo nnoo ppooddííaa pprroobbaarr nnaaddaa.. PPeerroo llooss ffrreennooss nnoo ccoommoo mmee eessttaabbaa ccoonnvviirrttiieennddoo eenn llaa ccaallllee pprriinncciippaall"",, ddiijjoo HHaannss.. ""MMee ggoollppeeóó uunn ppoossttee yy ssee iinncclliinnóó ddaadd uuttiill gguuaarrddaabbaarrrrooss,, ppeerroo ppoorr llaa GGrraacciiaa ddee DDiiooss,, nnaaddiiee rreessuullttóó hheerriiddoo.."" EELL RRIITTUUAALL IINNVVIISSIIBBIILLIIDDAADD AARRCCAANNOO AAnnddaarr ccoonn ccuuiiddaaddoo ccoonn eessttee rriittuuaall.. EEss mmuuyy aannttiigguuaa yy ttiieennee rraammiiffiiccaacciioonneess lleeoonneess '',, qquuee uunn pprriinncciippiiaannttee nnoo ppuueeddee sseerr qquuee ccoonnssiiddeerree.. LLaa mmeejjoorr mmaanneerraa ddee ooppeerraarr iinniicciiaallmmeennttee eess ccoommpplleettaarr eell rriittuuaall yy lluueeggoo sseennttaarrssee eenn ssiilleenncciioo eenn uunn SSiillllaass__ CCiieerrrraa llooss oojjooss yy pprreetteennddeerr qquuee eessttááss eenn uunn lluuggaarr ddoonnddee uusstteedd ddeesseeaa ddeessccuubbrriirr llooss sseeccrreettooss.. AA mmeeddiiddaa qquuee aavvaannzzaarr eenn llaa ccooooppeerraa ¬¬ cciióónn ccoonn IIeesshhaayyáá,, ttee ddaarrááss ccuueennttaa qquuee ssee rreeaalliizzaann,, eenn ssuu mmeennttee,, aa ssuu ddeessttiinnoo,, ddoonnddee ssee ppuueeddee ssaabbeerr ccoonn ccllaarriiddaadd lloo qquuee eessttáá ppaassaannddoo.. EEssttoo,, ddee hheecchhoo,, llaa mmeejjoorr qquuee llaa iinnvviissiibbiilliiddaadd ffííssiiccaa:: iinncclluussoo ccuuaannddoo ssee hhaann ccoonnvveerrttiiddoo eenn iinnvviissiibbllee ppaarraa llooss ddeemmááss,, aaúúnn nnoo ppooddrráá ppaassaarr aa ttrraavvééss ddee ppuueerrttaass cceerrrraaddaass oo eennttrraarr eenn uunnaa ssaallaa ssiinn nneecceessiiddaadd ddee aabbrriirr llaa ppuueerrttaa.. IInnvviissiibbiilliiddaadd ffííssiiccaa eess eenn rreeaalliiddaadd uunn mmaannttoo ddee iinnfflluueenncciiaa qquuee llee rrooddeeaa,, ddee mmooddoo qquuee,, aauunnqquuee eenn rreeaalliiddaadd ssee eessttáá aallllíí,, llooss pprreesseenntteess nnoo lloo vveess.. SSiinn eemmbbaarrggoo,, eellllooss vveerráánn aa llaass ppuueerrttaass ddee aappeerrttuurraa yy cciieerrrree aa mmeeddiiddaa qquuee eennttrraann yy ssaalleenn,, yy ssii aallgguuiieenn eennttrraa eenn ttii,, aammbbooss ssee sseennttiirráánn eell iimmppaaccttoo.. aa ppeessaarr ddee qquuee llaa ppeerrssoonnaa nnoo ssaabbee lloo qquuee hhaa ccaammiinnaaddoo eenn.. IInnvviissiibbiilliiddaadd vveerrddaaddeerraa vviieennee ccuuaannddoo ssee ttiieennee ffee ttoottaall yy ffaammiilliiaarriiddaadd eenn IIeesshhaayyáá,, yy llee hhaabbééiiss rreeuunniiddoo vvaarriiaass vveecceess ppoorr ssuu aallttaarr,, ÉÉll llee ddiirráá cuando usted está listo para caminar en realidad invisible en las
 • 98. PPáággiinnaa 9988 ddee 110000 calles,ni se siente invisible en una habitación. Sea especialmente cuidadoso cruce de caminos cuando son invisibles:los conductores no pueden ver, la cabaña del vehículo llegará a usted tan duro como lo harían en su estado normal. Arcano Admitiendo Contraseña: YEBEMEL (pronunciado"Yay-Bay-Hombre", haciendo hincapié en segunda sílaba). 2. El propósito de su llamada: "Mi propósito es viajar invisible paradescubrir secretos." 3. Representó planetas: Urano y Neptuno. 4. Nombre del Ser Cósmico: Ieshayá (pronunciado "Yay-sha-Yah,"énfasis en la segunda sílaba). S. Lo que se desea lograr: "un deseo de mover invisible, teniendo los ojos y oídos invisibles a" (el estado donde desea ir y qué quiere hacerblanco que son invisibles). 6. Mani Avatar: ron: VAR-HA-LA. 7. Mejor tiempo de trabajo: viernes, entre las 18:00 y la medianoche,Luna Nueva o menos. 8. Mística Talisman: N º 11. Ella escuchó en el trazado de sus vecinos y más listo que ellos utilizando el ritual de invisibilidad Arcana Viudo Doris T. sabía sus vecinos se incubar algo desagradable, peroella no podía entender lo que era. Ella mantiene a sí misma, pero ella fueobjeto de ardientes miradas de ellos. Cada vez que pasa alguna de ellasen la calle. que dejó de hablar y la miró por el rabillo de sus ojos hastaque ella estaba fuera del alcance del oído. "¿Qué pasa con la señora Grundy viejo?" Hijo adulto de Doris, Sans,preguntó durante la cena una noche. "Acabo de conocerla, y si las miradas mataran, me han caído muerto en la calle. Whatsit Y la señora, ya sabes, el que tiene la fulana fea de una hija, ella se reía de mí comoun pasado a su puerta . ¿Es Luna Llena o algo así? " Doris le sonrió a las palabras de su hijo. pero tenía la corazonada de quetodo lo que estaba pasando. que no presagiaba nada bueno para ella oSam. Lo decidió usar un poco de magia para descubrir, aprendió el arte de la magia cuando yo estaba en mis veinte años, "dijo."1 no suelen usarlo, pero es un arma potente para conocer. Gracias EELL RRIITTUUAALL DDEE AAUUTTÉÉNNTTIICCOO mmaallaa ssuueerrttee--DDeessttiieerrrroo EEll ttrraabbaajjoo ddee eessttee rriittuuaall ccuuaannddoo ssuu vviiddaa eessttáá eenn ssuu ppeeoorr mmoommeennttoo.. ZZeeffffaarr aacceeppttaa ddee bbuueenn ggrraaddoo eell ddeessaaffííoo ddee ddeesstteerrrraarr llaa mmiisseerriiaa ccaauussaaddaa ppoorr ffuueerrtteess vviibbrraacciioonneess mmaallaa ssuueerrttee.. EEssttáá mmeennooss iinntteerreessaaddoo eenn ccaammbbiiaarr ssuu vviiddaa ssii uusstteedd ssiimmpplleemmeennttee eessttáá bbuussccaannddoo ppaarraa mmeejjoorraarr ssuu ssuueerrttee.. EEnn ssuu lluuggaarr,, uuttiilliiccee eell aabbrruummaaddoorr ddee bbuueennaa ssuueerrttee--IIss.. MMiinnaass RRiittuuaall ((ppáággiinnaa 114466)).. YY ssii ssuuss ddeessggrraacciiaass ssee ddeebbeenn aa eemmbbrruujjaammiieennttoo oo NNeeggrroo MMáággiiccoo,, eell uussoo ddeell TTiittaanniicc--eenneemmiiggooss vveenncciiddooss RRiittuuaall,, ((ppáággiinnaa 115588)).. AArrccaannoo AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: ZZEEBBUURRIIAALL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""ZZaayy--BBoooorr--EEee--AAllee"",, hhaacciieennddoo hhiinnccaappiiéé eenn sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii pprrooppóóssiittoo eess ddeesstteerrrraarr ddee mmii mmaallaa ssuueerrttee..""
 • 99. PPáággiinnaa 9999 ddee 110000 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: JJúúppiitteerr yy llaa LLuunnaa.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo;; ZZEEFFFFAARR ((pprroonnuunncciiaaddoo ""ZZaayy ¬¬ LLeejjooss"",, éénnffaassiiss eenn llaa sseegguunnddaa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""QQuuiieerroo ddeesstteerrrraarr ttoottaallmmeennttee mmii BBaaddLLuucckk yy ssuussttiittuuiirrlloo ppoorr llaa aarrmmoonnííaa yy llaa ffeelliicciiddaadd EEnn ppaarrttiiccuullaarr,, qquuiieerroo ddeesstteerrrraarr hhee aaqquuíí.."" ((ddeecciirr eexxaaccttaammeennttee lloo qquuee iinnfflluuyyee eenn qquuee ddeesseeaa hhaann qquuiittaaddoo)).. 66.. MMaannuuuumm AAvvaattaarr:: ZZOOOO--RRAAYY--AALLEE.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: eell jjuueevveess.. aa ccuuaallqquuiieerr hhoorraa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 22.. ¿¿CCóómmoo ttrriissttee eexxiisstteenncciiaa KK VViioollaa mmaallaa ssuueerrttee hhaa ccaammbbiiaaddoo ddee lluujjoo.. EEll aammoorr yy eell ééxxttaassiiss ppoorr eell rriittuuaall oorriiggiinnaall ddee mmaallaa ssuueerrttee--DDeessttiieerrrroo VViioollaa KK.. iimmaaggiinnóó qquuee nnaacciióó bbaajjoo uunnaa mmaallaa eessttrreellllaa.. NNiinngguunnaa oottrraa ccoossaa ppooddrrííaa eexxpplliiccaarr llaa sseeccuueenncciiaa ddee llaa mmaallaa ssuueerrttee qquuee llee hhaabbííaa ppeerrsseegguuiiddoo dduurraannttee ttooddaa ssuu vviiddaa.. ""SSii hhuubboo pprroobblleemmaass eenn ttooddoo,, vvoollóó ddiirreeccttaammeennttee aa mmíí "",, ddiijjoo AAllee.. ""TTrraattéé ddee sseerr aalleeggrree yy ooppttiimmiissttaa yy ssee rrííeenn ddee mmiiss ccaallaammiiddaaddeess,, ccaabbaaññaa ffiinnaallmmeennttee ssee rroommppiióó mmii eessppíírriittuu.. MMee ccoonnvveerrttíí eenn ttaacciittuurrnnoo yy ddeessccoonnffiiaaddoo,, EELL RRIITTUUAALL MMIISSTTEERRIIOOSSOO EENNEEMMIIGGOO--rreeppuullssiióónn TTuurrmmiieell eess uunn aaddeeppttoo aa aalleejjaarrssee ddee llaa aaggiittaacciióónn ccaauussaaddaa ppoorr llooss eenneemmiiggooss.. QQuuee eenn ccaassoo ddee qquuee ppuueeddaa nnoommbbrraarrllooss,, yy aasseeggúúrreessee ddee qquuee ssoonn eenn rreeaalliiddaadd ttee eessttáá aattaaccaannddoo.. EEssttee rriittuuaall lloo pprrootteeggeerráá ddee ssuuss aacccciioonneess nneeggaattiivvaass.. SSii qquuiieerree hhaacceerrlleess ddaaññoo,, eell uussoo ddeell TTiittaanniicc eenneemmiiggooss vveenncciiddooss--RRiittuuaall,, ppáággiinnaa 115588.. II.. AArrccaannaa AAddmmiittiieennddoo CCoonnttrraasseeññaa:: TTIISSHHBBAASSHH ((pprroonnuunncciiaaddoo ccoommoo eessccrriittoo)).. 22.. EEll pprrooppóóssiittoo ddee ssuu llllaammaaddaa:: ""MMii oobbjjeettiivvoo eess llaannzzaarr mmiiss eenneemmiiggooss ddee mmíí.."" 33.. RReepprreesseennttóó ppllaanneettaass:: MMaarrttee yy NNeeppttuunnoo.. 44.. NNoommbbrree ddeell SSeerr CCóóssmmiiccoo:: TTUURRMMIIEELL ((pprroonnuunncciiaaddoo ""TToouurr--MMee--AAllee.."" éénnffaassiiss eenn llaa pprriimmeerraa ssííllaabbaa)).. 55.. LLoo qquuee ssee ddeesseeaa llooggrraarr:: ""qquuiieerroo pprrootteeggeerrmmee ddee ((nnoommbbrree ddee ssuu eenneemmiiggoo oo eenneemmiiggooss)) yy eennvviiaarr llaa ccoonnffuussiióónn yy eell ddoolloorr''''.. 66.. MMaanniirruumm MMaawwrr:: TTAARR--SSHHEE--SSHHEEEEMM.. 77.. MMeejjoorr ttiieemmppoo ddee ttrraabbaajjoo:: eell ssáábbaaddoo.. llaa mmeeddiiaa nnoocchhee,, eenn LLuunnaa NNuueevvaa.. 88.. MMííssttiiccaa TTaalliissmmaann:: NN ºº 77.. ÉÉll ccoonnssiigguuiióó lloo qquuee qquueerrííaa DDeessppuuééss ddee qquuee hhaabbííaa ddeesstteerrrraaddoo aa ssuuss ooppoonneenntteess eessttaaffaa ccoonn eell rriittuuaall mmiisstteerriioossoo eenneemmiiggoo--RReeppuullssiióónn
 • 100. PPáággiinnaa 110000 ddee 110000 LLaa vviiddaa ccoommoo uunn mmeeccáánniiccoo ppoorr ccuueennttaa pprrooppiiaa eerraa bbaassttaannttee ddiiffíícciill ppaarraa JJeeffff KK.. ssiinn tteenneerr oobbssttááccuullooss aaddiicciioonnaalleess ccoollooccaaddooss eenn ssuu ccaammiinnoo.. ÉÉll hhaabbííaa eessttaaddoo pprreegguunnttaannddoo ppoorr qquuéé llaass eemmpprreessaass hhaabbííaann eessttaaddoo bbaajjaannddoo,, yy ssuu ssaallddoo bbaannccaarriioo ddee llaa mmiissmmaa.. ""HHiiccee uunnaa ttrraannqquuiillaa ppooccaass iinnvveessttiiggaacciioonneess yy eennccoonnttrróó qquuee ddooss ttiippooss qquuee hhaabbííaann aabbiieerrttoo uunn ttaalllleerr ddee mmaanntteenniimmiieennttoo eenn llaa pprróóxxiimmaa ccuuaaddrraa ppaarreeccííaa hhaabbeerr ttoommaaddoo mmuucchhaass

×