ข้อสอบปลายภาค(นายอดิเทพ ไชยสิทธิ์)

1,480 views
1,307 views

Published on

ข้อสอบแบบมั่วๆ อิอิ

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,480
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบปลายภาค(นายอดิเทพ ไชยสิทธิ์)

 1. 1. ข้ อสอบปลายภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สาขา เทคโนโลยีการสื่ อสาร บัณฑิตศึกษาข้ อสอบปลายภาค วิชาการบริ หารจัดการสื่ อสารมวลชนตามกระแสโลกาภิวตน์ ัรหัสวิชา 3005106 ภาคเรียนที่ 2/2554คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลา 2.00 ชัวโมง ผู้สอน ผศ.ดร.เสกสรร สายสี สด ่ --------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง 1. ข้อสอบมีท้ งหมด 3 ข้อให้นกศึกษาทาทุกข้อ ั ั 2. ให้นกศึกษาทาข้อสอบโดยสามารถค้นจากเอกสาร ตาราได้ ั 3. กาหนดส่ งภายในวันเที่ 10 มีนาคม 2555 ทาง mail seksun@yahoo.com1. จากการที่ท่านได้ศึกษาการบริ หารจัดการสื่ อสารมวลชนตามกระแสโลกาภิวตน์มาแล้ว และได้ศึกษา ัเอกสารที่สนใจเฉพาะบุคคลเกี่ยวกับหลักการบริ หารจัดการสมัยใหม่ (หัวข้อที่นาเสนองานดี่ยวของแต่ละบุคคล) ให้ท่านนาหลักการดังกล่าว มาวางแผนการบริ หารจัดการหน่วยงานของท่าน โดยใช้หลักการที่ได้ศึกษามาวางแผนให้เห็นจริ ง พร้อมยกตัวอย่างประกอบให้ชดเจน (10 คะแนน) ัตอบ หมายเหตุ เนื่ องจากผมไม่ มีองค์กรสัง กัดอยู่ ดังนั้นแล้วตามโจทย์จะต้องนาหลักการไปบริ หารจัดการหน่วยงานผมจึงขอสมุติกรณี พิเศษขึ้นเพื่อตอบโจทย์น้ ี โดย ให้ผม นายอดิเทพ ไชยสิ ทธิ์ เป็ นผู้บริ หารของบริ ษทแห่ งหนึ่ งในประเทศไทย ชื่ อ บริ ษท น้ าดีไทย จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทผลิตน้ าดื่ม น้ าอัดลม เครื่ องดื่ ม ั ั ับารุ งกาลังและเบียร์ ยหอ เดอะไลอ้อนคิง(The Lion King) ส่ งขายทั้งในและต่างประเทศเป็ นบริ ษทที่เรี ยกได้ ี่ ้ ัว่า เป็ นองค์ก รขนาดใหญ่ ก็ ไ ด้เพราะทางบริ ษ ท ได้จดตั้ง หน่ วยงานเล็ก หลายๆหน่ วยงานเพื่ อท างานเพื่ อ ั ัเป้ าประสงค์ของบริ ษท โดยรวมมีพนักงานในแผนกต่างๆ 4,500 คน โดยเป็ นบริ ษทใหม่และทาการรั บ ั ัพนักงานเข้ามาใหม่ดวย ้
 2. 2. ขั้นตอนการนาระบบ BALANCED SCORECARD และ KPI ไปใช้ ในบริษัท นาดีไทย จากัด ้ 1. การปรับระดับความรู้ ของคนในองค์ กรให้ เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ่ ก่อนอื่นจะต้องมีการปรับระดับความรู ้ของคนในองค์กรให้อยูบนมาตรฐานหรื อแนวเดียวกันก่อนเพราะในแต่ละองค์กรหรื อบริ ษท บุคลากรมักจะมีความรู ้ในเรื่ องนี้ แตกต่างกัน อาจจะเป็ นเพราะต่างคนต่าง ัไปสัมมนาจากหลากหลายวิทยากร อ่านหนังสื อคนละเล่ม มีประสบการณ์งานมาต่างกัน บางคนสนใจมากก็รู ้มาก บางคนสนใจน้อยก็รู้น้อย แต่ทาเป็ นรู ้ มากก็มี ดังนั้น จึงมีการฝึ กอบรมหรื อชี้ แจงให้แต่ละคนมีระดับความรู ้ความเข้าใจที่ใกล้เคียงกัน โดยจะใช้วิธีการเชิญวิทยากรภายนอกเข้า มาจัดฝึ กอบรมภายในหรื อถ้าในบริ ษ ท มี ใครที่ มี ความรู ้ หรื อเชี่ ย วชาญในเรื่ องนี้ ก็ไ ม่ จาเป็ นต้องเชิ ญคนนอกมา และควรจะให้ความรู ้ แก่ ัพนักงานทุกระดับ แต่ละระดับอาจจะมีเนื้อหาแตกต่างกันไป 2. การจัดตั้งคณะทางาน ทาการจัดตั้งคณะทางานให้แบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบที่ชดเจนโดยทาการจัดตั้งก่อนการอบรม ั ่ ัปรับระดับความรู ้เพราะว่าจะดีตรงที่วาคณะทางานจะได้ศึกษาเรื่ องนี้ กนก่อนก่อนที่จะเชิ ญวิทยากรภายนอกเข้ามาบรรยายให้ความรู้ เพราะบางครั้งเนื้ อหาหลักสู ตรทั้งหมดคณะทางานเป็ นผูออกแบบ แต่อาศัยวิทยากร ้ ่จากข้างนอกเพราะจะทาให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความเชื่อมากกว่าคนที่อยูในบริ ษทเอง ั 3. การแปลงวิสัยทัศน์ ส่ ู ตัวชี้วดเชิ งกลยุทธ์ ระดับองค์ กร ั บริ ษัท มี ก ารก าหนดกลยุ ท ธ์ บ นพื้ น ฐานของวิ สั ย ทัศ น์ อ งค์ก ร แล้ว น ามาจัด ท าแผนที่ เ ชิ ง กลยุทธ์ (Strategy Map) หลังจากนั้นได้นาเอากลยุทธ์แต่ละตัวมาวิเคราะห์หาตัวชี้ วดผลงานเชิ งกลยุทธ์ ซึ่ งจะ ัเรี ยกว่า Strategic KPI หรื อเรี ยกอีกแบบว่า Strategic Measure แต่ที่แน่ ๆคือเป็ นตัวชี้ วดผลงานหลักของ ับริ ษทว่ากลยุทธ์ในเรื่ องนั้นๆประสบความสาเร็ จหรื อไม่ และได้นาเอา KPIs เหล่านั้นมาเชื่ อมโยงกันอีกครั้ง ัหนึ่ งในลักษณะของแผนที่กลยุทธ์ หรื อเรี ยกว่าเป็ นแผนที่ตวชี้ วดผลงานหลักเชิ งกลยุทธ์ (Strategic KPIs ั ั ัMap) หมายถึงการนาเอา Strategic KPIs ที่วิเคราะห์ได้มาเชื่ อมโยงดู ความสัมพันธ์กนอีกครั้งหนึ่ งว่าที่เรา ั ัวิเคราะห์มานั้นถูกต้องจริ งหรื อไม่ เพราะเราอาจจะเจอว่าตัวชี้วดบางตัวไม่สัมพันธ์กบตัวชี้วดผลงานอื่นๆเลย ัก็เป็ นไปได้
 3. 3. Strategic KPIs Map ของบริษท ไทยนาดี จากัด ั ้
 4. 4. 4. การจัดทา Balanced Scorecard ระดับองค์ กร เมื่อมันใจแล้วว่า KPIs ระดับองค์กรถูกต้องแล้ว ให้จดทาตารางตัวชี้ วดผลงาน (Balanced Scorecard ่ ั ั /Balanced Sheet) เพื่อกาหนดรายละเอียดของตัวชี้วดผลงานแต่ละตัว ั ข้ อมูลปัจจุบัน Strategy Map วัตถุประสงค์ (Objectives) ตัวชี้ วัด (KPI) (Baseline Data) เป้ าหมาย (Target) แผนงาน โครงการ กิจกรรม (Initiatives) รายได้จากลูกค้าใหม่ รายได้จากลูกค้า เพิม ่ ใหม่ / 10% 15% การเพิ่มขึ้นของรายได้ รายได้ท้ งหมด ั จานวนลูกค้าที่เพิ่ม 2,000 ราย 2,500 ราย - ออก promotion ใหม ่ รายได้จากลูกค้าใหม่เพิ่ม การหาลูกค้าใหม่ ขึ้น - เพ่ิ มบริ การท่ี หลากหลาย ยอดขายต่อลูกค้า 1 100,000 150,000 ราย บาท บาท การแสวงหาลูกค้าใหม่ การบริ การที่ดี อัตราการร้องเรี ยน ไม่เกิน 20% ไม่เกิน 15% - นำระบบเทคโนโลยี สารสน ราคาเหมาะ จากลูกค้า เทศมาใช้ในการให้บริ การ การบริ การที่ดี สม - จั ดทำระบบฐานข้ อมลลกค้ า ู ู ความเร็ วในการให้ ไม่เกิน ไม่เกิน 50 บริ การ 1 ช่ั วโมง นาทีกระบวนการจัดส่ ง กระบวนการ ร้อยละของการส่ ง ที่รวดเร็ ว ผลิตที่ดี การจัดส่ งที่รวดเร็ ว ไม่เกิน 20% ไม่เกิน 15% - นำระบบ Bar-code มาใช ้ ของที่ไม่ตรงเวลา การพัฒนาทักษะของ จานวนวันในการ 7 วั น 10 วั น - จั ดทำแผนงานอบรมอย่ างตอ ่ พนักงาน อบรมต่อปี เนื่อง ทักษะของ เทคโนโลยีสาร - จั ดกจกรรมพนกงานสมพนธ์ ิ ั ั ั พนักงาน สนเทศ อัตราการเข้าออก 15% 10% 5. การวิเคราะห์ ตัวชี้วดผลงานระดับหน่ วยงาน ั การวิเคราะห์หาตัวชี้วดผลงานของหน่วยงาน ทางบริ ษทไม่จาเป็ นต้องรอให้ KPI ระดับองค์กรเสร็ จ ั ั ก่อน แต่จะทาควบคู่กนไปเลย เพราะการวิเคราะห์ ตวชี้ วดผลงานของหน่ วยงาน จริ งๆแล้วคือการนาเอา ั ั ั หน้าที่งานหลักของหน่วยงานมาวิเคราะห์หาตัวชี้ วดผลงานนันเอง การวิเคราะห์ช่วงนี้ ยงไม่เกี่ยวข้องกับกล ั ่ ั ยุทธ์ขององค์กร แต่เป็ นการวิเคราะห์ตวชี้ วดผลงานตามลักษณะงาน ตัวชี้ วดผลงานของหน่ วยงานนี้ จะไม่ ั ั ั ค่อยเปลี่ยนแปลงถ้าเราวิเคราะห์ได้ครบถ้วน ยกเว้นมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน นั้นๆใหม่
 5. 5. 6. การจัดทา Balanced Scorecard ระดับหน่ วยงาน เมื่อเราได้ตวชี้ วดผลงานของหน่วยงานแล้ว ก็ให้จดทาตารางตัวชี้ วดผลงาน (Balanced Scorecard / ั ั ั ัBalanced Sheet) ของหน่วยงาน โดยให้พิจารณาจากการ Balanced Scorecard ของระดับองค์กรว่ามีตวชี้ วด ั ัผลงานตัวไหนบ้างที่หน่ วยงานนั้นๆรับผิดชอบ และให้คดเลื อกตัวชี้ วดผลงานที่ วิเคราะห์ได้ในข้อ 5 ที่ มี ั ัผลกระทบต่อตัวชี้วดผลงานระดับองค์กรเข้ามาใส่ เพิ่มเติม ดังนั้น Balanced Scorecard ในระดับหน่วยงานจึง ัมี ตวชี้ วดผลงานอยู่ 2 กลุ่ ม หลัก ๆคื อ ตัวชี้ วดผลงานที่ รับ มาโดยตรงจากองค์กร และตัวชี้ วดผลงานตาม ั ั ั ัลักษณะหน้าที่งานของหน่วยงานนั้นๆ ที่มีผลกระทบต่อตัวชี้วดผลงานระดับองค์กร ั 7. การปรับตัวชี้วดผลงานและเปาหมายระหว่างหน่ วยงาน ั ้ ขั้ นตอนนี้ ถื อ เป็ นขั้ นตอนที่ ส าคั ญ มาก เพราะเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ทุ ก หน่ ว ยงานได้นาเสนอ Balanced Scorecard ของตัวเองต่อที่ประชุ ม ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ ใจได้ว่าตัวชี้ วดผลงานและเป้ าหมาย ัขององค์ก รได้ถู กกระจายไปสู่ หน่ วยงานต่า งๆได้อย่า งครบถ้วน ในขณะเดี ย วกันก็เป็ นการปรั บตัวชี้ วด ัผลงานและเป้ าหมายระหว่า งหน่ ว ยงาน เพราะในระหว่า งที่ น าเสนออยู่น้ ันมัก จะมี ห น่ วยงานที่ ไ ด้รั บผลกระทบจากตัวชี้ วดผลงานหรื อเป้ าหมายของหน่วยงานอื่นๆอยูเ่ สมอ ในขั้นตอนนี้ ทางบริ ษทจะเปิ ดให้มี ั ั ่การอภิปรายกันอย่างเต็มที่แม้วาจะต้องเสี ยเวลาก็ตาม เพราะให้ทุกหน่วยงานเกิดการยอมรับในตัวชี้ วดและ ัเป้ าหมายของหน่ วยงานอื่น และเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ทุกหน่ วยงานได้ช้ ี แจงการวัดผลงานของหน่ วยงานตัวเองต่อที่ประชุม 8. การวิเคราะห์ ตัวชี้วดผลงานและ Competency ของตาแหน่ งงาน ั การวิเคราะห์ตวชี้วดผลงานและ Competency ของตาแหน่งงาน ทางบริ ษทก็ได้ทาไปพร้อมๆกับการ ั ั ัวิเคราะห์ KPI ระดับองค์กรหรื อหน่ วยงานเช่ นกัน เพราะเป็ นการวิเคราะห์จากใบกาหนดหน้าที่ งาน (JobDescription) ขั้นตอนนี้ วิเคราะห์เพียงปี แรกปี เดี ยว ปี ต่อไปไม่ตองวิเคราะห์อีกถ้างานไม่มีการเปลี่ ยนแปลง ้เช่นเดียวกันกับการวิเคราะห์ตวชี้วดผลงานระดับหน่วยงาน ั ั 9. การกระจายเปาหมายจากระดับหน่ วยงานสู่ ระดับตาแหน่ งงาน ้ การกระจายเป้ าหมายจากหน่ วยงานสู่ ระดับตาแหน่ งงาน ทางบริ ษทได้ใช้วิธีการเดี ยวกันกับข้อ 7 ัคือให้ทุกคนกาหนด Balanced Sheet (ที่ไม่เรี ยก Balanced Scorecard เพราะไม่จาเป็ นต้องมีตวชี้ วดครอบทุก ั ัด้านตามแนวคิดของ Balanced Scorecard) ของตัวเองมาแล้วนามาเสนอต่อที่ประชุมของหน่วยงาน 10. การจัดทาใบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ทางบริ ษ ท ได้นาเอาตัวชี้ วดผลงานที่ ไ ด้จากข้อ 9 มากรอกลงในแบบฟอร์ ม ประเมิ นผลงานของ ั ัพนักงานแต่ละคน ซึ่ งนอกจากตัวชี้ วดผลงานแล้วก็จะต้องมีการกาหนด Competency ที่เกี่ยวข้องกับ ตัวชี้ วด ั ัผลงานในปี นั้นๆ ด้วย
 6. 6. ภาพรวมวิสัยทัศน์ ของ บริษท นาดีไทย จากัด ั ้ เพือให้ ได้ ชื่อว่ าเป็ นผู้นาและเป็ นเลิศในโลกธุรกิจด้ านเครื่ องดื่ม ่ ด้ วยการมอบคุณค่ าแก่ ลกค้ า พัฒนาพนักงาน ู และสร้ างความเชื่ อมั่นสร้ างมูลค่ าเพิมให้ แก่ ผ้ ถอหุ้น ่ ูืมุมมอง การเงิน ลูกค้ า กระบวนการ พนักงานปัจจัยแห่ ง การมุ่งเน้ น คุณภาพ การมุ่งเน้ น ผลกาไร พนักงานความสาเร็จ ลูกค้ า สิ นค้ า การผลิต ผลตอบแทน ส่ วนแบ่ ง ปราศจากของ การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ ระดับต้ นทุน ต่ อการลงทุน ตลาด เสี ย สภาพแวดล้อ มการทางาน ต้นทุนคงที่ กาหนดเวลา สมรรถนะ/ การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาขีดตัววัด ระดับสิ นค้า จัดส่ ง ความสามารถ ประสิ ทธิภาพ ความสามารถ คงคลังใน สิ นค้า การร้องเรี ยน การผลิต การทางานเป็ น การผลิต คงเหลือ จากลูกค้า ทีมและความ ระดับต้นทุน ผูกพัน การพัฒนาด้วย
 7. 7. วิสัยทัศน์ สู่ ตัวชี้วดผลงาน ั ผลทีคาดหวัง ่ วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ ตัวชี้วดผลงาน ั วัตถุประสงค์ ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทนสมัย ั ๏ กาไร ด้านการเงิน ๏ ต้นทุน การพัฒนาบุคลากร การผลิตน้ า ๏ ฯลฯ ดื่มและผลิต การบริ หารต้นทุนที่มี ๏ ความพึงพอใจ เครื่ องดื่ม ประสิ ทธิภาพ ๏ ข้อร้องเรี ยนเพือให้ ได้ ชื่อว่าเป็ น ่ ด้านลูกค้า ประเภท นาระบบการจัดการ การ ๏ ฯลฯผู้นาและเป็ นเลิศใน ต่างๆของ บารุ งรักษาเชิงทวีผลโดยรวม โลกธุรกิจด้ าน บริ ษท ั TPM (Total Productive ๏ ความล่าช้า/รวดเร็ ว เครื่องดื่ม Maintenance) เข้ามาใช้ในการ ๏ ความพร้อมของระบบด้ วยการมอบคุณค่ า บริ หารงาน ฉุกเฉิน แก่ ลูกค้ า พัฒนา การใช้ระบบ JIT (ระบบการส่ ง ด้านระบบการ ๏ ฯลฯ พนักงาน มอบ วัตถุดิบ สิ นค้า หรื อบริ การ จัดการภายใน และสร้ างความ มาถึงผูใช้ ในเวลาที่ตองการ และ ้ ้ เชื่อมั่นสร้ าง การบริ หาร จานวนที่ตองการใช้ ) ้มูลค่ าเพิมให้ แก่ ผ้ ูถือ ่ คลังสิ นค้า หุ้น และการ การรับประกันความเสี่ ยง ๏ ความสามารถของ จัดส่ ง ด้านการพัฒนาและ บุคลากร ใช้เทคโนโลยีควบคุมการขนส่ งที่ การเรี ยนรู้ ๏ ความปลอดภัย ทันสมัย ๏ ฯลฯ
 8. 8. 2. จากการที่ท่านได้ศึกษาแผนแม่บท ICT ของชาติมาแล้วนั้น และท่านได้เข้ามาศึกษาในระดับปริ ญญาโทสาขาเทคโนโลยีการสื่ อสารมาเป็ นระยะเวลา 1 ปี แล้วนั้น ให้ท่านเขียนโครงการของสาขาเทคโนโลยีการสื่ อสารจานวน 1 โครงการ เพื่อที่จะเสนอต่อบัณฑิตศึกษา เพื่อจัดทากิจกรรมตามโครงการดังกล่าวโดยการเขียนโครงการจะต้องให้สอดรับกับแผน ICT ของชาติดวย (10 คะแนน) ้ตอบ โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง “แท็ปเล็ตกับการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา” วันที่ 20 มีนาคม 25551. หลักการและเหตุผล รู ปแบบการศึกษาของประเทศไทยในปั จจุบนได้มีการเปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ ก็ข้ ึนอยู่กบ ั ัสภาพแวดล้อม ความเป็ นอยู่ของประชากร สภาพของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอและรวดเร็ ว เพื่อให้รูปแบบการเรี ยนการสอนจะได้สอดคล้องและทันสมัยอยูเ่ สมอทางภาครัฐและสถาบันการศึกษาตลอดจนบุคลากร อาจารย์ และนักเรี ยนนักศึกษาเองก็ตองมีความพร้ อมและ ้ต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยมีการนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ามาใช้และจัดการการศึกษาของประเทศให้เป็ นไปในทิ ศ ทางที่ ดี ง่ า ย และทันสมัย ตลอดจนให้กระบวนการการจัดการที่ เป็ นระบบระเบียบแก่ตวนักเรี ยนนักศึกษา ั ทั้งนี้ ทางภาครัฐก็ได้ให้ความสาคัญแก่การศึกษาตลอดเรื่ อยมาจนกระทั้งสมัยรัฐบาลของท่านนายกทักษิณ ชินวัตร ท่านได้เล็งเห็นความสาคัญของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาประเทศและการศึกษาจึงให้มีการตั้งกระทารวงที่ทางานเกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยตรงโดยมีชื่อว่า กระทรวง ICT โดยกระทรวงจะรับผิดชอบเรื่ องที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและสารสนเทศทั้งหมด และปั จจุบนภายใต้การนาของนายยกหญิงคนแรกของประเทศ ัไทยนางสาวยิ่งรัก ชิ นวัตร ได้มีนโยบายให้นาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ทเข้ามามีบทบาทในการเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนของนักเรี ยน (One Tablet Per Child ) เพื่อเป็ นการปลูกฝังการใช้เทคโนโลยีควบคู่กบการ ั
 9. 9. เรี ยนการสอนให้ได้ประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดแต่โครงการของรัฐบาลชุ ดนี้ ยงเป็ นนโยบาลนาร่ องให้แจกเฉพาะ ัเด็กนักเรี ยน ป.1 ก่อนเพื่อรองรับการเรี ยนการสอนแบบสังคมอาเชี่ ยนที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 แต่ทางระดับมัธยมและอุดมศึกษาก็ได้มีสถาบันการศึกษาบางส่ วนได้นาระบบการเรี ยนโดยใช้แท็ปเล็ทเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอนเพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมือนกันและมีแนวโน้มว่าจะมีการนามาประยุกต์ใช้ในการเรี ยนการสอนของนักเรี ยนระดับมัธยมและอุดมศึกษาทัวประเทศอย่างแน่นอนในอนาคตอันใกล้น้ ี ่ ดังนั้นแล้วผูรับผิดชอบเรื่ องดังกล่ า วจึ งเป็ นความรั บ ผิดชอบโดยตรงของกระทรวง ICT และก็ ้สอดคล้องกับแผนแม่บทของกระทรวงด้วยดังนี้ การพัฒนาคนหรื อทรั พยากรมนุษย์ ทุกแผนและนโยบายข้างต้น ล้วนให้ความสาคัญกับการพัฒนาคนให้มีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ได้กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์เพื่อรองรับการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศไว้หลายๆ ด้าน ในรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2550 ได้กล่าวถึงการสนับสนุ นการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีดวยการพัฒนาคน แผนแม่บท ้โครงสร้างพื้นฐานทางปั ญญาและแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เห็ นว่ากาลังคนเป็ นพื้นฐานที่สาคัญของการพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานทางปั ญญา และเป็ นสิ่ งที่สาคัญลาดับต้นในการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารของประเทศไทย ฉบับที่ 1 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเพิมการประยุกต์ใช้ ICT ในด้านการศึกษา และฝึ กอบรม และมีมาตรการดังนี้ ่ ส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนการสอนด้าน ICT ระดับปริ ญญาตรี และโท ส่ งเสริ มการเรี ยนการสอนซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ ส (open source software) ในหลักสู ตรของสถาบันการศึกษาและส่ งเสริ มการนาซอฟต์แวร์ โอเพนซอร์ สมาเป็ นเครื่ องมือในการเรี ยน การสอน และการวิจยต่อยอดในสถาบันการศึกษา ั เพิมศักยภาพอาจารย์ ด้วยการส่ งเสริ มและสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู ้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ่อย่างต่อเนื่อง (Train the Trainer) เพือให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของเทคโนโลยี ่สารสนเทศและการสื่ อสาร ั อบรม/พัฒนาทักษะด้าน ICT ให้กบครู ผสอนในโรงเรี ยน เพือให้ครู สามารถใช้ประโยชน์จาก ICT ู้ ่ในการสอนวิชาต่างๆ ปรับปรุ งหลักสู ตรการเรี ยนการสอนทุกระดับ โดยให้ความสาคัญกับการเรี ยนการสอนทีเน้นการพัฒนาความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และการแก้ปัญหา โดยการใช้ ICT เป็ นเครื่ องมือ ให้มีการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับจริ ยธรรมในการใช้ ICT ในหลักสู ตรภาคบังคับตั้งแต่ปีแรกที่เด็กเริ่ มเรี ยนICT ตลอดไปจนทุกระดับชั้นการศึกษา ส่ งเสริ มให้จดทาและใช้แหล่งเรี ยนรู ้ในโรงเรี ยนทั้งนี้ ให้ส่งเสริ มการใช้เครื่ องมือที่เป็ นโอเพนซอร์ ส ั(open source) ในการสร้ างแหล่งเรี ยนรู ้ ดงกล่าวเพื่อให้ครู และนักเรี ยนได้เรี ยนรู้การใช้งานโอเพนซอร์ ส ัควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอด
 10. 10. จัดให้มีการประเมินผลโครงการที่เกี่ยวกับ ICT ที่ได้ดาเนินการมาแล้ว โดยเฉพาะผลทีเกิดแก่ผเู ้ รี ยนเพือใช้ประกอบการพิจารณาในการวางแผนการดาเนิ นงานในระยะต่อไป ่ เนื่ องด้วยเหตุผลดังกล่าวโครงการนี้ เป็ นอีกแนวทางหนึ่ งในการพัฒนาบุคคลากรของประเทศให้มีความรู ้ ความสารมารถให้การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรี ยนการสอนและสามารถต่อยอดประยุกต์ใ ช้ความรู้จากโครงการอบรมไปใช้ในชีวตประจาวันได้อีกทางหนึ่ง แม้จะเป็ นนักศึกษาและบุคลาการเพีย งส่ วน ิหนึ่ งแต่ก็เป็ นจุดเริ่ มต้นที่ดีในการให้ความรู ้ และวิเคราะห์แนวโน้มกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ทมาเป็ นส่ วนหนึ่งของสื่ อการเรี ยนรู ้2. วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นกศึกษาเข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ท ั 2. เพื่อให้นกศึกษาเสริ มสร้างทักษะและเพิมพูนความรู ้ทางด้านคอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ทและ ั ่เทคโนโลยี 3. เพื่อให้นกศึกษาสามารถนาความรู้ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์มา ั ้ประยุกต์ใช้ในการปฏิบติงานและการศึกษาหาความรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ั ั 4. เพื่อให้นกศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กบงานที่ได้รับ ัมอบหมาย การเรี ยนการสอน และชีวตประจาวันให้ได้ประโยชน์สูงสุ ด ิ 5. เพื่อให้นกศึกษาเข้ารับการอบรมจัดการดูแลห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ั ั3. กลุ่มเปาหมาย ้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จานวน 50 คน4. ลักษณะของโครงการ 1. เป็ นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเสริ มทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ แท็ปเล็ทให้กบ ันักศึกษา 2. เป็ นโครงการที่ส่งเสริ มและเพิมความรู ้ให้กบนักศึกษาให้มีความก้าวหน้ายิงขึ้น ่ ั ่ 3. เป็ นโครงการที่สนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพยิงขึ้น ่5. งบประมาณ งบประมาณบารุ งการศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษา6. ระยะเวลาฝึ กอบรม วันที่ 20 มีนาคม 2555
 11. 11. 7. ขั้นตอนการดาเนินงาน การดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินการ ประชุมกาหนดหัวข้อฝึ กอบรมและเตรี ยมการ 20 มกราคม 2555 ประสานวิทยากร 21 มกราคม 2555 เสนอโครงการและกาหนดการฝึ กอบรม 25 มกราคม 2555 เปิ ดรับและประสานผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม 1 มกราคม 2555 - 20 มีนาคม 2555 เตรี ยมเอกสารประกอบการฝึ กอบรม 15 มีนาคม 2555 จัดฝึ กอบรม 20 มีนาคม 2555 ประเมินผลการจัดฝึ กอบรม 21-25 มีนาคม 25558. ประมาณค่ าดาเนินการ งบประมาณบารุ งการศึกษา โครงการพัฒนานักศึกษา ดังนี้ จานวนเงิน ที่ หมวดและรายการ รายละเอียดการใช้งบประมาณ (บาท) 1 ค่าใช้สอย 1.1) ค่าจัดทาเอกสารประกอบการอบรม จานวน 50 ชุดๆ ละ 25 บาท 1,000 1.2) ค่าที่พกวิทยากรและผูช่วยวิทยากร จานวน 1 ห้อง ั ้ 1 คืนๆละ 1,200 บาท 1,200 1.3) ค่าเดินทางวิทยากร 4,160 1.4) ค่าอาหาร จานวน 50 ชุดๆ ละ70 บาท 1 วัน 3,500 2 ค่าตอบแทนวิทยากร 2.1) ค่าตอบแทนวิทยากร จานวน 1 คน ช.ม. ละ 1,200 และ บาท รวม 6 ช.ม. (1,200 บาท x 6 ช.ม.) 7,200 ผูช่วยวิทยากร ้ 2.2) ค่าตอบแทนผูช่วยวิทยากร จานวน 2 คน ช.ม. ละ 600 ้ บาท รวม 6 ช.ม. (1,200 บาท x 6 ช.ม.) รวม 17,060หมายเหตุ ขอเฉลี่ยในทุกรายการ9. ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอดิเทพ ไชยสิ ทธิ์10. หน่ วยงานจัดฝึ กอบรม สาขาเทคโนโลยีการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 12. 12. 11. สถานทีจัดอบรม ห้องปฏิบติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี อาคาร 17 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ่ ั12. ประโยชน์ ทคาดว่าจะได้ รับ ี่ 1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้งานแท็ปเล็ท 2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการพัฒนาสื่ อการเรี ยนรู้ดวยคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ท ้ ั 3. ผูเ้ ข้ารับการอบรมสามารถนาความรู ้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กบงาน การเรี ยน การศึกษาวิจย ั 4. นักศึกษาเกิดการพัฒนาความรู้ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ้13. การติดตามและประเมินผล 1. การประเมินผลการจัดโครงการกิจกรรม 2. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดโครงการกิจกรรม 3. รายงานสรุ ปผลการฝึ กอบรม 4. นาผลการประเมินหลักสู ตรอบรมและโครงการมาปรับปรุ งพัฒนา ลงชื่อ..........................................................ผูเ้ สนอโครงการ (นายอดิเทพ ไชยสิ ทธิ์ ) ............../ ............../ .............. ลงชื่อ..........................................................ผูพิจารณาโครงการ ้ (....................................) ............../ ............../ .............. ลงชื่อ..........................................................ผูอนุมติ ้ ั (....................................) ............../ ............../ ..............
 13. 13. โครงการพัฒนานักศึกษา เรื่อง “แท็ปเล็ทกับการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษา” วันที่ 20 มีนาคม 2555วัน/เดือน/ปี เวลา หัวข้อการอบรม วิทยากร/ผูช่วยวิทยากร ้ 20 มี.ค. 255508.30-09.00 น. ลงทะเบียน09.00-10.30 น. ฟังบรรยายเรื่ อง “แท็ปเล็ทกับการศึกษาไทย ในระดับอุดมศึกษา”10.30-10.40 น. รับประทานอาหารว่าง10.40-12.00 น. เรี ยนรู้เรื่ อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งานแท็ปเล็ทบน ระบบปฏิบติการแอนดรอยด์ (Android OS Tablet) ั12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน13.00-14.30 น. เรี ยนรู้เรื่ อง เทคนิคการสื บค้นข้อมูลและวิธีการคัดลอก และดาวโหลดข้อมูลในรู ปแบบต่างๆมาใช้ในการอ้างอิง14.30-14.40 น. รับประทานอาหารว่าง14.40-16.00 น. เรี ยนรู ้เรื่ อง การใช้แอปพลิเคชันในการเรี ยนการสอน ่ พร้อมทั้งแนะนาแอปพลิเคชันแบบฟรี แวร์ ที่ใช้ติดตั้งบน ่ แท็ปเล็ทในระบบปฏิบติการแอนดรอยด์ (Android ั Application)16.00-16.30 น. แนะนาเกร็ ดความรู ้เล็กๆน้อยๆในการติดตั้งแอปพลิเคชัน ่ บนแท็ปเล็ทและวิธีการเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน ่ Market Application16.30-17.00 น. สรุ ป โครงการพร้อมทั้งเปิ ดโอกาสให้ถามและแสดงความ คิดเห็น
 14. 14. 3. จากการที่ท่านได้ดาเนินโครงการ การศึกษาดูงานสาขาการวิจยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราช ัภัฏเลยแล้วนั้น ให้ท่าน ดาเนิ นการการประเมินผลโครงการ กิจกรรมดังกล่าว โดยจัดทาให้ครบถ้วนตามขั้นตอนการประเมินผลโครงการ โดยมีภาพประกอบ รายละเอียดต่าง ๆ ให้ชดเจน (10 คะแนน) ัตอบ การทางานตามระบบ PDCAP (PLAN) = 1. โครงการ / กิจกรรม 2. การอนุมติโครงการ / อนุมติงบประมาณดาเนินงานหรื อ ไม่มีงบประมาณในการดาเนิ นงาน ั ั 3. คาสั่ง 4. กาหนดการ 5. ประชุม วางแผนในการดาเนินงานตามโครงการหรื อกิจกรรมD (DO) = ดาเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ (องค์ ประกอบในการสรุ ปผลการดาเนินงานเป็ นรู ปเล่ ม) 1. ปก 2. คานา 3. สารบัญ 4. สรุ ปรายงานผลการประเมิน 4.1 วัตถุประสงค์ 4.2 ขอบเขตของการประเมิน 4.3 ตัวแปรที่ใช้ในการประเมิน 4.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 4.5 วิธีดาเนินการ 4.5.1 สร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน 4.5.2 วิเคราะห์และแปรผลข้อมูล 5. ผลการวิเคราะห์ขอมูล ้ 6. ข้อเสนอแนะC (CHECK) = 1. ตรวจสอบสรุ ปผลการประเมินA (ACTION) = 1. ข้อเสนอแนะเพื่อนาไปปรับปรุ งถ้าใช้ในครั้ง / ปี ต่อไป (ถ้าอะไรดีแล้วให้ต้ งเป็ นมาตรฐาน) ั
 15. 15. สรุ ปผลการประเมินโครงการ การศึกษาดูงานสาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2554 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 16. 16. คานา รายงานผลการประเมิ น โครงการการศึ ก ษาดู ง านสาขาการวิ จ ัย และประเมิ น ผลการศึ ก ษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ฉบับนี้ ได้จดทาขึ้นเพื่อการประเมินความคิดเห็นและทราบถึงผลตอบรับของการจัด ัโครงการซึ่ งจะได้เป็ นแนวทางในการทาโครงการต่อไป รายงานผลการประเมินฉบับนี้ ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ซึ่ งเป็ นการจัดขึ้ นในนามของบัณฑิ ตศึ กษาเพื่ อให้เป็ นการได้ศึก ษาวิธี การเรี ยนการสอนและหลักสู ตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่ อสารได้รับมอบหมายให้รวบรวมข้อมูลความคิดเห็นของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการและสรุ ปผลการประเมินทั้งนี้ เพื่อเป็ นข้อมูลแก่สาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่ อสารในการวางแผนพัฒนาการดาเนินงานต่อไป ในโอกาสนี้นกศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่ อสารใคร่ ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่ ั ้ได้ให้ความร่ วมมือเป็ นอย่างดี อดิเทพ ไชยสิ ทธิ์
 17. 17. สารบัญ หน้ า เรื่องสรุ ปผลการประเมิน โครงการการศึกษาดูงานสาขาการวิจยและประเมินผลการศึกษา ัมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจาปี การศึกษา 2554 1วัตถุประสงค์ 1ขอบเขตของการประเมิน 1ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1วิธีดาเนินการ 1-2ผลการวิเคราะห์ขอมูล ้ 2-5สรุ ป 5ข้อเสนอแนะ 6ภาคผนวกโครงการกาหนดการหนังสื อขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานภาพประกอบ
 18. 18. สรุปรายงานผลการประเมิน ตามโครงการ การศึกษาดูงานสาขาการวิจัยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ภาคเรียนที่ 2 ประจาปี การศึกษา 2554 เวลา 09.00น. ถึง 10.00น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยวัตถุประสงค์ ของการประเมิน 1. เพื่อต้องการทราบความคิดเห็นและความรู้สึกของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการการศึกษาดูงานสาขาการวิจย ัและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2. เพื่อต้องการทราบผลการดาเนินงานโครงการ ว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 3. เพื่อสามารถนาประโยชน์แนวคิดและแนวปฏิบติที่ได้จากการประเมินมาปรับใช้ภายในสาขาได้ ัขอบเขตของการประเมิน 1. ประชากรของการประเมิน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิจยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราช ัภัฏเลย นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและการสื่ อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประจาปี การศึกษา 2554 2. กลุ่มตัวอย่ างของการประเมิน ได้แก่ นักศึกษาสาขาวิจยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัย ัราชภัฏเลย ปี การศึกษา 2554 จานวน 10 คนผลทีคาดว่ าจะได้ รับ ่ 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่ อสาร มีขอมูลในการวางแผนเพื่อการศึกษาดูงานครั้งต่อไป ้ 2. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่ อสาร สามารถนาแนวคิดและหลักปฏิบติที่เป็ นประโยชน์มาปรับ ั ภายในสาขาได้ 3. นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและการสื่ อสาร เกิดวิสัยทัศน์ และสามารถนาความรู้ที่ได้รับจาก การศึกษาดูงาน มาพัฒนาใช้ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน 1. สร้ างเครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน เครื่ องมือที่ใช้ในการประเมินผลครั้งนี้ เป็ นการสั งเกตแบบมีส่ วนร่ วม (Participant Observation) แบ่งส่ วนออกเป็ นดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี่ยวกับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ ่ ส่ วนที่ 2 แบบสังเกตผูเ้ ข้าร่ วมโครงการการศึกษาดูงานสาขาวิจยและประเมินผลการศึกษา ัมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 19. 19. ส่ วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ2. วิเคราะห์ และแปลผลข้ อมูล ในการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูลดาเนินการดังนี้ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัวไปเกี่ยวกับผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ วิเคราะห์ผลด้วยการสังเกต ่ ส่ วนที่ 2 การแสดงออกและปฏิ กิ ริยาของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการการศึกษาดูงานสาขาการวิจยและ ัประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประจาปี การศึกษา 2554 ด้วยแบบสังเกตแบบมีส่วนร่ วม ส่ วนที่ 3 สรุ ปข้อเสนอแนะ โดยใช้ความถี่3. การแปลผลข้ อมูล ในการแปลความหมายของข้อมูล การสังเกต โดยใช้หลักเกณฑ์ดงนี้ ั หลักเกณฑ์ ความหมาย มี เห็นด้วย ไม่มี ไม่เห็นด้วย ไม่มีความเห็น ไม่มีความคิดเห็นผลการวิเคราะห์ ข้อมูล จากการสัง เกตแบบมี ส่วนร่ วมการเข้า ร่ วมโครงการการศึ ก ษาดู งานของนักศึ กษาสาขาวิจย และ ัประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจานวน 10 คน มีรายละเอียด ดังนี้ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัวไป ่ 1.1 ระดับการศึกษา ตารางที่ 1 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วมโดยการสังเกต จาแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษา จานวน (คน) ร้อยละปริ ญญาตรี - -ปริ ญญาโท 10 100 รวม 10 100 นักศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 100
 20. 20. ตารางที่ 2 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วม จาแนกตามสาขาวิชา ระดับการศึกษา จานวน (คน) ร้อยละสาขาวิจยและประเมินผลการศึกษา ั 10 100สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่ อสาร - - รวม 10 100 นักศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 1.2 เหตุผลของการศึกษาต่อระดับปริ ญญาโท ตารางที่ 3 ร้อยละของผูเ้ ข้าร่ วมโดยการสังเกต จาแนกตามความคิดเห็น เหตุผล จานวน (คน) ร้อยละ1. เพื่อพัฒนาตัวเอง 1 102. เพื่อใช้ในการพัฒนางาน 4 403. เพื่อเป็ นฐานในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 1 104. เพื่อเลื่อนวิทยฐานะ 3 305. เพื่อเพิ่มทางเลือกในการทางาน 1 10รวม 10 100 นักศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน 10 คน คิดเป็ นร้อยละ 100ส่ วนที่ 2 แบบสั งเกตแบบมีส่วนร่ วมเกียวกับการดาเนินโครงการ การศึกษาดูงานสาขาการวิจัยและ ่ ประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตารางที่ 4 การสังเกตวิทยากรโครงการการศึกษาดูงานสาขาการวิจยและประเมินผล- ั การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายการ มี ไม่มี ไม่มีความเห็น1. มีการแนะนาตัวเองก่อนบรรยายของวิทยากร 2. มีการแนะนาสาขา 3. มีการแจกเอกสารประกอบการนาเสนอ 4. มีการเปิ ดโอกาสให้ถาม-หลังจบการนาเสนอ 5. มีการสรุ ปการนาเสนอ 6. วิทยากรมีวธีพดที่น่าสนใจ ิ ู 7. มีวดีทศน์ประกอบการนาเสนอ ี ั 
 21. 21. ตารางที่ 5 แบบสังเกตผูเ้ ข้าร่ วมโครงการการศึกษาดูงานสาขาการวิจยและประเมินผล- ั การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายการ มี ไม่มี ไม่มีความเห็น1) ผู้เข้ าร่ วมมีความสนใจ 1.1 ผูเ้ ข้าร่ วมเงียบฟังวิทยากรเมื่อวิทยากรกาลังบรรยาย 7 3 - 1.2 มีการโต้ตอบกลับเมื่อวิทยากรถามหรื อให้แสดงความ 10 - -คิดเห็น2) ช่ วงเวลาของโครงการ 2.1มีระยะเวลาในการจัดเข้าฟังบรรยายที่เหมาะสม 6 3 1 2.2 มีระยะเวลาของการพักเบรกที่เหมาะสม 1 8 13) พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็ นมิตร และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน 3.1 การยกย่อง 9 1 - 3.2 การให้ความสนับสนุน 10 - -4) พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการผ่อนคลายตึงเครียด 4.1 การตลก และ การหัวเราะ 8 2 - 4.2 การแสดงความพอใจ 7 2 15) พฤติกรรมที่แสดงการแนะนา 5.1 มีการชี้แนะแนวทาง 2 6 26) พฤติกรรมที่แสดงถึงความเห็น 6.1 มีการวิเคราะห์ 5 3 2 6.2 มีการประเมินผล 3 6 17) พฤติกรรมที่แสดงถึงการยอมรับ 7.1 มีการยืนยันข้อเท็จจริ ง 7 3 - 7.2 ให้ข่าวสารเพิ่มเติม 1 8 1 นักศึกษาระดับปริ ญญาโท จานวน 10 คน
 22. 22. ตารางที่ 6 สรุ ปแบบสังเกตผูเ้ ข้าร่ วมโครงการการศึกษาดูงานสาขาการวิจยและประเมินผล- ั การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รายการ มี ไม่มี ไม่มีความเห็น1) ผู้เข้ าร่ วมมีความสนใจ 1.1 ผูเ้ ข้าร่ วมเงียบฟังวิทยากรเมื่อวิทยากรกาลังบรรยาย  1.2 มีการโต้ตอบกลับเมื่อวิทยากรถามหรื อให้แสดงความ คิดเห็น2) ช่ วงเวลาของโครงการ 2.1มีระยะเวลาในการจัดเข้าฟังบรรยายที่เหมาะสม  2.2 มีระยะเวลาของการพักเบรกที่เหมาะสม 3) พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็ นมิตร และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน 3.1 การยกย่อง  3.2 การให้ความสนับสนุน 4) พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการผ่อนคลายตึงเครียด 4.1 การตลก และ การหัวเราะ  4.2 การแสดงความพอใจ 5) พฤติกรรมที่แสดงการแนะนา 5.1 มีการชี้แนะแนวทาง 6) พฤติกรรมที่แสดงถึงความเห็น 6.1 มีการวิเคราะห์  6.2 มีการประเมินผล 7) พฤติกรรมที่แสดงถึงการยอมรับ 7.1 มีการยืนยันข้อเท็จจริ ง  7.2 ให้ข่าวสารเพิ่มเติม  สรุ ป จากแบบสังเกตแบบมีส่วนร่ วมของนักศึกษาสาขาวิจยและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัย ัราชภัฏเลยมีขอที่เห็นด้วยอย่างชัดเจนดังนี้ ้ 1. ผูเ้ ข้าร่ วมมีความสนใจ 2. พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความเป็ นมิตร และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน 3. พฤติกรรมที่แสดงออกถึงการผ่อนคลายตึงเครี ยด
 23. 23. ข้ อเสนอแนะ 1. ควรมีระยะเวลาในการพักเบรกและเวลาในการจัดโครงการที่เหมาะสม 2. ควรเข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยด้วย 3. ควรมีกิจกรรมผ่อนคลายหรื อละลายพฤติกรรมก่อนการอบรมหรื อบรรยายทางวิชาการข้ อเสนอแนะจากผลการประเมินเพือพัฒนาปรับปรุ ง ่ ถ้าได้จดโครงการแบบนี้อีกควรมีการให้ขอมูลเพิ่มเติมทางข่าวสารใหม่ๆแนวทางใหม่ๆและมีการ ั ้แนะแนวทางปฏิบติรวมทั้งระยะเวลาของการจัดโครงการที่เหมาะสม ั
 24. 24. ภาคผนวก
 25. 25. ภาพประกอบ อาจารย์ และนักศึกษาทั้ง 2 มหาวิทยาลัย แลกเปลียนความคิดเห็น ่อาคาร20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วันที่ 25 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ขอให้ นักศึกษาโชคดี ผศ.ดร.เสกสรร สายสี สด และผศ.เสวก มีทอง ผูสอน ้

×