Coordonatorul Naţional IMI - Claudia Secu
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Coordonatorul Naţional IMI - Claudia Secu

on

 • 1,160 views

Prezentarea Coordonatorului Naţional IMI - Departamentul pentru Afaceri Europene - Claudia SECU, Consilier

Prezentarea Coordonatorului Naţional IMI - Departamentul pentru Afaceri Europene - Claudia SECU, Consilier

Statistics

Views

Total Views
1,160
Views on SlideShare
980
Embed Views
180

Actions

Likes
0
Downloads
7
Comments
0

2 Embeds 180

http://www.imipqnet.ro 174
http://diandimedia.ro 6

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Coordonatorul Naţional IMI - Claudia Secu Coordonatorul Naţional IMI - Claudia Secu Presentation Transcript

  • Sistemul de informare al Pie ţ ei Interne IMI din perspectiva unui coordonator naţional Claudia SECU, consilier juridic, Direcţia Drept European şi Armonizare Legislativă Departamentul pentru Afaceri Europene Guvernul României
  • Ce este IMI? Aplicaţie on-line, disponibilă în toate limbile oficiale UE, creată de COM, pentru a permite schimbul de informaţii între AC din SM , pentru o mai bună şi eficientă aplicare a dreptului european aferent Pieţei Interne ; Susţine cooperarea administrativă pentru mai multe arii legislative Î n prezent este folosit pentru 2 arii: Directiva 2005/36/CE - Calificări Profesionale şi Directiva 2006/123/CE - Servicii Proiect pilot: Directiva 96/71/CE privind detaşarea lucrătorilor – 16.05.2011
  • CERINŢE OBLIGATORII:
   • stabilirea unui coordonator naţional IMI (N.IMI.C):
   • - supraveghează implementarea şi funcţionarea efectivă a sistemului pentru toate ariile legislative;
   • - se asigură că AC relevante sunt înregistrate;
   • - asigură intruirea AC şi asistenţă;
   • - asigură legătura cu alte SM şi COM.
   • identificarea AC - entitate competent ă a aduce la î ndeplinire anumite activităţi referitoare la implementarea legisla ţ iei
   • - sector public - ministere, organiza ţ ii profesionale, alte institu ţ ii cu atribu ţ ii de reglementare a domeniilor respective
   • - sector privat - î n cazul î n care statul a acordat o serie de competen ţ e pentru anumite activit ăţ i ( de ex: organisme profesionale independente responsabile pentru supravegherea anumitor profesii reglementate )
  • OP Ţ IONAL
   • desemnarea unui coordonator na ţ ional de arie legislativă (L . IMI . C), ori a unui coordonator naţional delegat (D.IMI.C)
   • - î n func ţ ie de structura administra ţ iei na ţ ionale ş i de competen ţ e, N.IMI.C poate îndeplini toate func ţ iile de coordonare sau poate delega anumite aspecte altor organisme na ţ ionale, regionale sau locale ;
   • - D.IMI.C va putea realiza toate ac ţ iunile prev ă zute pentru N.IMI.C, except â nd î nregistrarea î n sistem a unui L . IMI . C ori a altor D . IMI . C;
   • desemnarea unor autorit ăţ i conectate
   • - acces î n sistem pentru a monitoriza solicit ă rile de informa ţ ii adresate AC
  • IMI – Directiva calificări profesionale
   • Memorandum DAE – ME dCT
   • referitor la organizarea ş i implementarea Sistemului IMI î n Romania (2007)
   • Departamentul pentru Afaceri Europene – N.IMI.C
   • - asigura coeren ţ a implement ă rii sistemului pentru toate componentele sale;
   • - rol de coordonare î ntre institu ţ iile implicate î n proces ;
   • - rol de asistenţă
   • Ministerul Educa ţ iei, Cercet ă rii ş i Tineretului, prin CNRED – D.IMI.C
   • - asigur ă asisten ţ a pentru implementarea componentei PQ ;
   • - pune la dispozi ţ ie, din bugetul propriu, resursele umane, logistice ş i financiare necesare
  • DAE N.IMI.C MECTS CNRED D .IMI.C AC AC AC AC
  • DAE N.IMI.C MECTS CNRED L.IMI.C AC AC Minister DIMIC AC AC
  • IMI – Directiva servicii
   • OUG nr.49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.68/2010 ;
   • HG nr.931/2010 privind desemnarea coordonatorilor Sistemului de informare al Pieţei Interne – IMI şi pentru aprobarea normelor şi procedurilor de cooperare administrativă prin intermediul IMI
  • DAE NIMIC Minister DIMIC Minister DIMIC AC AC AC AC AC nivel local AC nivel local AC nivel local AC nivel local AC nivel local
  • IMI – Directiva privind detaşarea lucrătorilor
   • Punctele naţionale de contact prevăzute de directivă vor fi înregistrate în IMI;
   • Schimbul de informaţii se va realiza exclusiv prin intermediul acestora;
   • Pentru România – punct naţional de contact este Inspecţia Muncii
  • Activit ăţ i specifice N.IMI.C
   • 1. Activit ăţ i referitoare la organizarea sistemului
   • 2. Activit ăţ i referitoare la gestionarea sistemului la nivel na ţ ional
  • Activit ăţ i referitoare la organizarea sistemului
   • Protecţia datelor cu caracter personal
   • Notificarea sistemului IMI la Autoritatea Na ţ ional ă pentru Supravegherea ş i Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal (art.18 Directiva 95/46/EC)
   • b. Identificarea autorit ăţ ilor competente
   • N.IMI.C se asigur ă c ă toate AC care au nevoie s ă opereze î n sistem au fost identificate , în vederea înregistrării .
   • c. Instruirea autorit ăţ ilor competente
   • N.IMI.C se sigur ă c ă toate AC care particip ă la schimbul de informa ţ ii prin IMI sunt instruite corespunz ă tor, astfel î nc â t s ă poat ă beneficia de toate func ţ iile sistemului şi să îşi îndeplinească obligaţiile în mod corespunzător
   • d. Î nregistrarea î n sistem
   • N.IMI.C î nregistreaz ă D.IMI.C
   • N.IMI.C sau D.IMI.C î nregistr ează AC
   • Autoînregistrarea AC – N.IMI.C /D . IMI . C p oate solicita AC s ă se auto- î nregistreze, prin transmiterea unui email având un con ţ inut prestabilit şi o leg ă tura c ătre pagina de î nregistrare de pe site-ul IMI.
   • Inregistrarea AC – activitate permanent ă , pe măsură ce va avea loc extinderea sistemului la noi arii legislative.
   • e. Suport pentru utilizatorii IMI
   • N.IMI.C are posibilitatea de a pune la dispozi ţ ia utilizatorilor IMI un punct de contact , capabil a oferi toate informa ţ iile referitoare la sistem ş i implementarea acestuia î n Rom â nia.
   • alice.arsinel@dae.gov.ro
   • Î n situa ţ iile î n care N.IMI.C nu poate rezolva o anumit ă problema la nivel local, acesta contactează centrul de asisten ţă pus la dispozi ţ ie de COM
   • [email_address]
   • f. Interlocutor al C OM î n chestiunile legate de IMI
   • - î n faza ini ţ ial ă de implementare, N.IMI.C a furniza t C OM informa ţ ii cu privire la calitatea sistemului ş i a traducerilor din interiorul acestuia, de ţ in â nd un rol cheie î n evaluarea succesului proiectului pilot ;
   • - N.IMI.C asigur ă leg ă tura cu C OM ş i pe durata utiliz ă rii acestuia.
   • g. Interlocutor al NIMIC din alte SM
  • 2. Activit ăţ i referitoare la gestionarea sistemului
   • a. Diseminarea informa ţ iilor despre IMI la nivel na ţ ional
   • - principala surs ă de informare la nivel na ţ ional ;
   • - responsabil cu diseminarea informa ţ iilor referitoare la sistem c ă tre toate persoanele interesate ş i , î n special , c ă tre AC care vor utiliza IMI.
   • b. Identificarea autorit ăţ ilor competente
   • - N.IMI.C se asigur ă c ă toate AC relevante pentru realizarea schimb ului de informa ţ ii cu AC ale altor SM , p e fiecare arie legislativ ă , au fost identificate.
   • - Pe m ă sur ă ce IMI dev ine tot mai cunoscut, este posibil ca AC s ă preia ini ţ iativa solicit ă rii accesului î n sistem ;
   • PQ - 4 profesii pilot (2006)
   • - 35 profesii (2011)
   • - 495 AC (2011) - 15 AC RO
   • - extindere viitoare prin includerea tuturor profesii lor reglementate de Directiva 2005/36/CE .
   • DS - 5107 AC (2011) - 47 AC RO
   • PW - 16.05.2011 - lansarea proiectului pilot ;
   • - AC relevante trebui e identificate , contactate şi înregistrate
   • c. Autentificarea AC care au nevoie de acces î n sistem
   • - e ste foarte posibil ca unele AC, neî nregistrate încă , s ă afle mai multe despre sistemul IMI ş i s ă solicite acces ;
   • - o rice autoritate dorind s ă utilizeze IMI trebui e s ă solicite î nregistrarea /să se autoînregistreze , urm â nd a furniza o serie de informa ţ ii pentru a fi autentificat ă ca AC ;
   • - r esponsabilitatea autentific ă rii AC ş i a datelor furnizate de acestea revine N.IMI.C sau D . IMI . C (în funcţie de relaţia de coordonare, subordonare ori criteriul iniţiativei legislative) .
   • d. Validarea ş i managementul datelor AC
   • - i ndiferent de modul î n care sunt introduse datele unei AC î n sistem, N.IMI.C /D . IMI . C este responsabil de validarea acestora ş i de confirmarea î nregistr ă rii AC î n calitate de utilizator valid al IMI.
   • Coordonator responsabil cu validarea
   • - înregistrează/validează AC în IMI
   • - poate gestiona datele generale ale AC coordonate
   • - poate reiniţia parola Administratorilor Locali de Date din AC coordonate
   • !!!! î nregistrarea AC devine efectiv ă numai dup ă ce N.IMI.C /D . IMI . C valideaz ă datele respective.
   • Primul utilizator înregistrat al unei AC este Administrator Local de D ate
   • - înregistrează alţi utilizatori IMI ai AC;
   • - actualiz ează oric â nd datele introduse î n sistem cu privire la AC pe care o reprezint ă;
   • - modifică/resetează parolele utilizatorilor IMI ai AC;
   • - stabileşte drepturile de care beneficiază utilizatorii IMI ai AC pe care o reprezintă
   • AC sunt responsabile de inserarea şi actualizarea datelor lor şi ale utilizatorilor IMI desemnaţi existente în sistem
   • Importanţa existenţei de date precise
   • şi a actualizării acestora
   • - ajută AC dintr-un SM să identifice autoritatea potrivită din alt SM
   • - evitarea primirii de cereri de informaţii pentru care AC nu este competentă a formula răspuns
   • e. Autorizarea accesului unei AC la o arie legislativ ă
   • IMI - permite schimbul de informa ţ ii î ntre AC ale SM cu privire la acte normative distincte din domeniul Pi eţei Intern e
   • Pentru a gestiona solicit ă ri de informa ţ ii pe una sau mai multe ari i legislativ e , unei AC noi sau deja î nregistrate trebuie s ă i se acorde acces la fiecare dintre acestea.
   • Decizia este luat ă de N.IMI.C /D . IMI . C, care se asigur ă c ă AC î nregistrate î n sistem au acces doar la acele arii legislative care intr ă î n sfera lor de competen ţă .
   • Coordonator responsabil cu accesul
   • - dă acces şi gestionează accesul AC coordonate pe o arie legislativă
   • - gestionează parametrii (funcţiile) AC în acea arie legislativă
   • - gestionează accesul AC coordonate la un anumit flux de informaţii, într-o arie legislativă
   • f . Coordonatorii sistemului pot acţiona ca AC
   • N.IMI.C ş i D.IMI.C pot realiza acelea ş i activit ăţ i ca ş i AC î nregistrate:
   • - pot cauta o AC î n sistem;
   • - pot primi cereri de informa ţ ii de la alte AC;
   • - pot raspunde cererilor de informa ţ ii transmise de alte AC
   • Î n plus, ace ş tia pot:
   • - înregistra ş i autentifica AC în sistem
   • - interveni în schimbul de informa ţ ii dintre AC pentru a garanta transmiterea unui răspuns mul ţ umitor şi în timp la cererile de informa ţ ii din sistem.
   • g. Refuzul unei cereri de informa ţ ii REGULA - Numai un coordonator IMI are dreptul de a refuza o cerere de informa ţ ii a unui alt SM.
   • Î n acest caz, un r ă spuns argumentat al refuzului va trebui transmis, utiliz â nd un set d e j a tradus de motive, care se va reg ă si în sistem, la care este prev ă zut ă ş i op ţ iunea de text liber .
   • h. Asisten ţă î n identificarea AC, î n caz de nevoie Ca principal interlocutor î n rela ţ ia cu N.IMI.C din alte SM, N.IMI.C poate fi solicitat î n vederea identific ă rii AC relevante de contactat pentru o anumit ă cerere de informa ţ ii.
   • i. N.IMI.C se asigur ă de faptul c ă termenele de r ă spuns la cererile de informa ţ ii primite de AC sunt respectate N.IMI.C se asigur ă c ă cererile primite î n sistem primesc un r ă spuns din partea AC ş i c ă acest r ă spuns este transmis AC din alte SM î n termenul stabilit. N.IMI.C monitorizeaz ă fluxul de cereri de informa ţ ii ş i de r ă spunsuri la cererile primite/transmise de c ă tre AC, pentru a se asigura c ă schimbul de informa ţ ii se realizeaz ă î n mod satisfac ă tor.
  • N.IMI.C va avea acces la informa ţ ii despre :
   • - AC solicitant ă ; - SM de care apar ţ ine; - AC solicitat ă ; - aria legislativ ă relevant ă pentru cererea respectiv ă ; - setul de î ntrebari ce face obiectul cererii ;
   • - stadiul cererii ; - data transmi terii cererii ; - termenul propus pentru r ă spuns.
  •  
  •  
   • j. Punct de contact N.IMI.C stabile ş te un punct na ţ ional de contact capabil a oferi informa ţ ii tuturor utilizatorilor AC din sistem C â nd NIMIC nu poate rezolva o anumit ă problemă la nivel local, are posibilitatea de a contacta centrul de asisten ţă al C OM .
   • Sprijin ă COM î n demersurile sale cu privire la IMI
   • h. Organizarea sesiunilor de training pentru AC IMI cuprinde facilit ăţ i de instruire on-line. Coordonatorii pot organiza sesiuni de instruire pentru AC
  •  
  • Suport pentru utilizatorii IMI
   • Manualul de punere în aplicare a Directivei Servicii
   • Ghidul utilizatorului IMI
   • Manual de utilizare IMI şi Directiva Servicii
   • Site-ul IMI şi material e e - Learning
   • http://ec.europa.eu//imi-net/
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
   • j. Interlocutor î n rela ţ ia cu C OM ş i alte SM N.IMI.C - punct de leg ă tur ă î ntre C OM ş i N.IMI.C din alte SM. - punct de leg ă tur ă î n rela ţ ia cu utilizatorii IMI din Rom â nia N.IMI.C trebui e s ă cunoasc ă p ă rerea AC asupra modului î n care func ţ ioneaz ă sistemul. Pe baza informa ţ iilor ob ţ inute , transmite C OM o evaluare a calit ăţ ii sistemului IMI ori a traducerilor din cadrul acestuia . N.IMI.C de ţ ine un rol cheie î n evaluarea succesului proiect e l or pilot , av â nd posibilitatea de a face cunoscute eventuale bune practici din Rom â nia ş i de a propune măsuri de î mbun ă t ăţ ire a sistemului.
  • Feed back gathering exercise IMI – DS Chestionare – termen 10 iunie 2011
   • Asigurarea faptului că sistemul este utilizat suficient şi corespunzător
   • - aproape 1/3 din AC înregistrate nu au accesat niciodată sistemul
   • Asigurarea faptului că toate obligaţiile ce revin AC au fost înţelese corect
   • Identificarea necesităţilor de instruire
   • Identificarea necesităţii producerii de noi materiale de instruire
   • Asigurarea faptului că sistemul acoperă întreaga problematică a ariilor legislative
   • Asigurarea faptului că sunt înregistrate în sistem toate AC , dar şi toate persoanele relevante din cadrul acestora
   • Raţiunile pentru care pe aria legislativă servicii există o utilizare redusă a sistemului
   • - nu se cunosc obligaţiile instituite de DS;
   • - criza economică determină o prestare transfrontalieră de servicii redusă;
   • - Piaţa Internă funcţionează corespunzător;
   • - modalităţile de realizare a schimbului de informaţii între AC ale SM utilizate în mod tradiţional prevalează faţă de IMI
   • Posibile soluţii pentru creşterea gradului de utilizare a IMI – DS
  • Alte activit ăţ i referitoare la gestionarea sistemului
   • a. Aprobarea prealabil ă a cererilor transmise de c ă tre o AC
   • Coordonatorii aleg dac ă permit sau nu unor AC s ă comunice direct cu AC din alte SM.
   • Setarea standard - o AC nu are nevoie de aprobarea prealabil ă a coordonatorului pentru a putea transmite o cerere de informa ţ ii .
   • Coordonatorul va putea modifica aceast ă setare.
   • Dac ă o AC are nevoie de aprobare prealabil ă pentru transmiterea de cereri de informa ţ ii, IMI va transmite, î n mod automat, coordonatorului, î n vederea aprob ă rii, orice nou ă cerere de informa ţ ii formulat ă de c ă tre AC respectiv ă .
   • b. Aprobarea r ă spunsului unei AC la o cerere transmis ă de c ă tre o AC din alt SM
   • Setarea standard - nu este necesar ă aprobarea prealabil ă a r ă spunsului unei AC de c ă tre coordonatorul s ă u . Coordonatorii IMI pot modifica aceast ă setare, pentru una sau mai multe AC, pe una sau mai multe arii legislative. Î n acest caz, orice r ă spuns la o cerere de informa ţ ii apar ţ in â nd unei AC este transmis , î n mod automat, de c ă tre sistem, coordonatorului AC respective , î n vederea aprob ă rii, mai î nainte ca acesta s ă fie comunicat AC solicitante.
   • c. Posibilitatea de a interveni î n cazul î n care un al SM nu este mul ţ umit de informa ţ iile furnizate
   • Î n situa ţ ia î n care o AC nu este mul ţ umit ă de informa ţ iile furnizate repetat de o AC dintr-un alt SM, poate solicita coordonatorului AC respectiv e s ă intervin ă î n proces, pentru a asigura furnizarea unui r ă spuns mul ţ umitor. Coordonatorul IMI decide dac ă se implic ă sau nu î n tr-un astfel de proces .
  • Registre naţionale – Directiva Servicii art.28(7)
   • SM au obligaţia de a crea registre ale prestatorilor de servicii şi de a le pune la dispoziţia AC din alte SM
   • - informaţii cu privire la prestatorii de servicii, potrivit art. 28(7);
   • - orice registru conţinând informaţii care ar putea sprijini cooperarea administrativă trans-frontalieră (ex: registre ale profesiilor ce nu intră în sfera de aplicare a DS)
  • Structura :
   • Informaţii generale despre registru
   • Acces ul la informaţii din registru
   • Conţinutul registrului
   • AC pentru registru
   • - AC care îl deţine şi/sau
   • - AC care îl gestionează)
  •  
  • Registre în IMI România
   • Total 33 registre
   • - 32 naţionale, 1 local*;
   • - 1 general, 32 specifice**.
   • * directorul de registre va conţine liste pentru identificarea tipului de registru
   • ** în cazul registrelor specifice, lista va indica aria economică, activitatea de servicii ori profesiile acoperite de registru
   • DAE - Proces de identificare a AC responsabile de aceste registre în vederea stabilirii AC care le deţin şi/sau a AC care le gestionează;
   • În prezent, pentru toate registrele, DAE este atât AC ce le deţine cât şi AC care le gestionează.
  • “ Implementarea şi consolidarea reţelei IMI S NET pentru Servicii în România ”, (contract POSDRU/64/3.3/S/32142)
   • - instruirea tuturor AC înregistrate în IMI -DS astfel încât să se realizeze implementarea efectivă şi corespunzătoare a acestuia, la nivel naţional
   • - scopul final este acela de a asigura îndeplinirea obligaţiei de cooperare administrativă instituită de directivă
   • 2011
   • 3 sesiuni de instruire dedicate IMI-DS
   • - DIMIC: 14 şi 17 ianuarie
   • - AC: 7-8 martie şi 13-15 aprilie
   • Aproximativ 100 de utilizatori instruiţi
   • V ă mul ţ umesc pentru aten ţ ie !
   • Nu uita ţ i de
   • http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/
   • www.dae.gov.ro