1. comunicat pre eveniment sa1.2 3 iunie

61
-1

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
61
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1. comunicat pre eveniment sa1.2 3 iunie

  1. 1. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE IȘ PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară: 3 „Cre terea adaptabilită ii lucrătorilor i a întreprinderilor”ș ț ș Domeniul major de intervenţie: 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor i încurajarea ini iativelor partenerilor sociali iș ț ș societă ii civileț Titlu proiectului: Re eaua Autorită ilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NETˮ ț ț RO)ˮ Comunicat IMI PQ NET România anun ă organizarea Reuniunii Grupului de Lucruț IMI PQ NET România, 5-6 iunie, Tulcea Ministerul Educa iei Na ionale organizează in parteneriat cu Autoritatea Na ională pentruț ț ț Calificări în perioada 5-6 iunie a.c. la Tulcea, reuniunea Grupului de Lucru IMI PQ NET România, eveniment ce se adresează factorilor de decizie din cadrul proiectului Re eauaˮ ț Autorită ilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET RO) ,ț ˮ proiect cofinan at din Fondul Social European prin Programul Opera ional Sectorialț ț Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Reuniunea Grupului de Lucru se găse te la cea de a 5 a sesiune, fiind o sesiune deosebit deș importantă din punct de vedere al rezultatelor ob inute prin prezent i al ac iunilor aflate înț ș ț curs de implementare în cadrul proiectului IMI PQ NET România. Tema principală aflată pe ordinea de zi va viza abordarea aspectelor cu privire la studiile comparative derulate pe parcursul anului 2013, studii ce se focusează pe analiza legisla iei comparative cu alte Stateț Membre din domeniul recunoa terii calificărilor, validării i certificării competen elor.ș ș ț Studiile comparative ce vor fi aduse în aten ia participan ilor vizează: studiul comparativț ț România-Spania (21-26 ianuarie 2013) i studiul comparativ România-Danemarca (27 mai-1ș iunie 2013).Un studiu distinct ce contribuie la realizarea rezultatului anticipat al proiectului – ″Studii comparative privind situa ia din alte State Membre″ realizat în cadrul proiectului prinț tehnica cercetării, i care nu a făcut obiectul unei vizite de studiu, este cel privind situa iaș ț dintre Romania – Cehia în domeniul calificărilor profesionale. Evenimentul se adresează reprezentan ilor cu rol decizional desemna i în cadrul Grupului deț ț Lucru IMI PQ NET România, actori relevan i din domeniul calificărilor profesionale,ț
  2. 2. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE IȘ PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 asocia ii profesionale, comitete sectoriale, ministere, ONG-uri i agen ii cu atribu ii înț ș ț ț recunoa terea, validarea i certificarea calificărilor profesionale din România.ș ș Grupul de lucru IMI PQ NET s-a desfă urat bianual, reuniunea din această lună fiind deja laș edi ia nr. 5.ț GL IMI PQ NET Ro, este o structură din care fac parte, în principal, reprezentanţii coordonatorilor delegaţi IMI, ai autorităţilor competente şi ai viitoarelor organizaţii din sistem - potenţiale autorităţi competente, precum şi experţi din cadrul Ministerului Educaţiei Nationale şi Autorităţii Naţionale pentru Calificări.. GL IMI PQ NET s-a constituit în cadrul proiectului «Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)» şi va funcţiona pe toată durata de implementare în România a Sistemului de informare al Pieţei Interne (IMI); Informa ii privind componenta Grupului de Lucru IMI PQ NET Ro i a organiza iilor dinț ș ț Re eaua IMI PQ NET România sunt disponibile la adresa:ț www.imipqnet.ro . Pentru informa ii suplimentare i detalii privind proiectul IMI PQ NET România, vă pute iț ș ț adresa Secretariatului Tehnic al Re elei, e-mail:ț secretariat.imipqnet@gmail.com . Persoană de contact Dl. Cristian Alexandrescu, Expert informare i comunicareș Tel. 0726 32 55 31 secretariat.tehnic@imipqnet.ro www.imipqnet.ro

×