ใบงานที่ 4 เรื่ อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัว...
2.โครงงานบทเรี ยนวิชาภาษาไทย เรื่ อง คาพังเพย
3.โครงงานบทเรี ยนวิชาศิลปะศึกษา เรื่ อง ศิลปะตะวันตก
4.โครงงานบทเรี ยน เรื่ อง ภาษาญี่ปน                 ุ่
5. โครงงานบทวิชาคณิตศาสตร์ เรี ยน เรื่ อง ร้ อยละ
แหล่ งที่มา :http://kroosuveera.blogspot.com/2011/09/blog-post_13.htmlhttp://www.caistudio.info/cai/add_2554/4social/globa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท

749 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
749
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
43
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ใบงานที่ 4 เรื่อง โครงงานประเภท

 1. 1. ใบงานที่ 4 เรื่ อง โครงงานประเภท “การพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา”ให้ นกเรี ยนเปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ แล้ วค้ นหาความหมายและตัวอย่างหัวข้ อโครงงานประเภทการพัฒนาสื่อ ัเพื่อการศึกษา จากแหล่งข้ อมูล (ห้ องสมุด / อินเทอร์ เน็ต) อย่างน้ อย 5 โครงงาน แล้ วบันทึกลงกระดาษขนาด A4 ที่เตรี ยมมาพร้ อมเขียน แหล่งที่มา หรื อ Address ของ website ที่นกเรี ยนค้ นหาข้ อมูลเหล่านัน ั ้โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา (Educational Media) เป็ นโครงงานทีใช้ คอมพิวเตอร์ ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้ างโปรแกรมบทเรี ยน หรื อหน่วยการเรี ยน ซึงอาจจะต้ องมีภาคแบบฝึ กหัด บททบทวน ่และคาถามคาตอบไว้ พร้ อม ผู้เรี ยนสามารถเรี ยนแบบรายบุคคลหรื อรายกลุม การสอนโดยใช้ คอมพิวเตอร์ ่ช่วยนี ้ ถือว่าเครื่ องคอมพิวเตอร์ เป็ นอุปกรณ์การสอน ไม่ใช่เป็ นครูผ้ สอน ูโครงงานประเภทนี ้สามารถพัฒนาขึ ้นเพื่อใช้ ประกอบการ สอนในวิชาต่าง ๆ ไม่วาจะเป็ นสาขาคอมพิวเตอร์ ่วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาสังคม วิชาชีพอื่น ๆ ฯลฯ โดยนักเรี ยนอาจคัดเลือกหัวข้ อที่นกเรี ยน ัทัวไปที่ทาความเข้ าใจยาก มาเป็ นหัวข้ อในการพัฒนาโปรแกรมบทเรี ยน ตัวอย่าง เช่น โปรแกรมสอน ่วิธีการใช้ งาน ระบบสุริยะจักรวาล โปรแกรมแบบทดสอบวิชาต่าง ๆตัวอย่ างโครงงาน1.โครงงานบทเรี ยนวิชาสังคมศึกษา เรื่ อง ภาวะโลกร้ อน
 2. 2. 2.โครงงานบทเรี ยนวิชาภาษาไทย เรื่ อง คาพังเพย
 3. 3. 3.โครงงานบทเรี ยนวิชาศิลปะศึกษา เรื่ อง ศิลปะตะวันตก
 4. 4. 4.โครงงานบทเรี ยน เรื่ อง ภาษาญี่ปน ุ่
 5. 5. 5. โครงงานบทวิชาคณิตศาสตร์ เรี ยน เรื่ อง ร้ อยละ
 6. 6. แหล่ งที่มา :http://kroosuveera.blogspot.com/2011/09/blog-post_13.htmlhttp://www.caistudio.info/cai/add_2554/4social/global/online/http://www.caistudio.info/cai/add_2554/3thai/aphorism/online/http://www.caistudio.info/cai/add_2554/6art/online/http://course.chulaonline.com/japan/freeunit19.asphttp://www.caistudio.info/cai/add_2554/1math/percent/online/

×