TRANSVÈSALITE EKITE JAN
Rankont kòdonatè/tris pwojè yo - avril 2009
  KRÒS/Kòdinasyon Rejyonal Òganizasyon Sides
  ...
OBJEKTIF JENERAL LA

Kòdonatè/tris pwojè yo konprann enpòtans la pou
entegre zafè ekite jan anndan pwojè yo; nan sans sa a...
OBJEKTIF ESPESIFIK YO
Patisipan yo:

 Sansibilize sou inegalite jan nan lemonn
 Konprann diferan konsèp yo ki makonnen a...
1. INEGALITE JAN

2. TRANSVÈSALITE EKITE JAN… KISA LI YE?

3. KAD LEGAL LA

4. APWÒCH JAN AK DEVLÒPMAN

5. ANALIZ JAN ONIV...
1. INEGALITE JAN


 NAN LEMONN

 AN AYITI
        TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
Statistik Nasyonzini montre ke onivo lemonn antye:
  Fanm yo reyalize 67% lè travay yo, malgre yo sèlman posede 10% revni...
Kèk chif sou inegalite jan an Ayiti:

 To mòtalite matènel reprezante 475/100 000;
80% fanm yo oblije akouche nan kondisy...
 10% fi yo ant 5 - 9 ane gen stati travayè, pou sa ki ant 10 - 14 ane, li
  monte jisk 33%


   To VIH ki anrejistre p...
2. TRANSVÈSALITE EKITE JAN…
     KISA LI YE?
 JAN

 SÈKS

 INEGALITE JAN

 EKITE JAN

 EGALITE JAN

 TRANSVÈSAL...
Jan =                    Sèks =
Karakteristik ke sosyete a detèmine       Karakteristik ki detèm...
 Jan:

Fason yon sosyete defini wòl, rèskonsabilite, dwa, opòtinite, mòd
konpòtman, atitid, kwayans ak valè ki asosye ak ...
 Inegalite jan:

Diferans ak inegalite onivo wòl fi ak wòl gason yo - an fonksyon konteks
sosyoekonomik, istorik, politik...
 Egalite jan =
Gason ak fi gen kondisyon egal pou reyalize tout dwa ak potansyèl
yo genyen pou kontribye nan evolisyon po...
TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 Transvèsalite ekite jan =

 Ekite jan prezan nan tout domèn dentèvansyon (transvèsalite
owizontal) epi tou nan tout niv...
3. KAD LEGAL LA
 KONSTITISYON AYISYEN 1987
 DEKLARASYON INIVÈSÈL DWA MOUN
 KONVANSYON SOU ELIMINASYON TOUT FÒM
DISKRIMI...
4. APWÒCH JAN & DEVLÒPMAN
                  Genre et Développement / GED KONTEKS: analiz chanjman s...
Jan ak devlòpman, yon apwòch ki:
 chèche fè pwomosyon pou yon egalite ant sèks yo nan aktivite
devlòpman yo

 fè pwomosy...
Jan ak devlòpman, yon apwòch ki:

 pa vle majinalize gason yo men ki vle elaji patisipasyon fanm yo
nan tout nivo

 pa v...
Devlòpman sosyete a pa ka fèt nan kondisyon inegalite ki vin chak
jou pi gran ant fi ak gason, li p ap ka fèt si pa gen pl...
5. ANALIZ JAN ONIVO
         SIK PWOJÈ YO
Analiz jan lè nou ekri, ekzekite ou evalye yon pwojè:
  divizyon trava...
Kondisyon :              Sitiyasyon:
aspè materyèl yon moun:        pozisyon sosyal ak ekonomik
travay...
Endikatè seksospesifik yo :

                              % gason % fi
Patisipasyon nan akti...
Kèk eleman pou analiz jan nan kontèks idantifikasyon
yon pwojè

 Ki opòtinite pwojè a genyen pou fanm yo?

 Ki efè negat...
Kèk eleman pou analiz jan onivo ekzekisyon yon
pwojè

 Ki repatisyon genyen ant fi ak gason yo nan sa ki gen pou wè ak
di...
Kèk eleman pou analiz jan onivo evalyasyon yon
pwojè


 Ki efè pwojè a genyen sou gason ak fanm yo (efè kantitatif ak
kal...
6. ÈNTEGRASYON EKITE JAN
  ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO

 REYAKSYON YO: kisa pawòl la di nou, ki defi ki
poze pou devlòpman ògan...
 Analiz ekite jan ak diferan ekip pwojè yo

 Chita pale ant reskonsab ekite jan lan ak ekip pwojè yo pou wè
kijan nou ka...
 Ranfòsman òganizasyon fanm yo

 Fòmasyon sou ekite jan anndan diferan espas kòdinasyon yo

…
           ...
MÈSI !

Kontak: crosehaiti@yahoo.fr
Wout Zoranje, Jakmèl, Ayiti
Fòmasyon an ekite jan:
ilseroe@hotmail.com      T...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Transvèsalite Ekite Jan/Transversalité d'Equité de Genre. KROS/KÒDINASYON REJYONAL ÒGANIZASYON SIDES, Jacmel, Haïti, mars 2009

794 views

Published on

Introduction à la thématique de transversalité d’équité de genre au sein des projets de développement (présentation en créole).
1. Aperçu sur l’inégalité de genre dans le monde et en Haïti
2. Equité de genre, Egalite de genre, Transversalité d’équité de genre etc.
3. Approche genre et développement (GED)
4. Genre dans le cycle de projets
5. Réflexion sur l’intégration d’équité de genre comme axe transversale au sein des projets de la CROSE
CROSE est la coordination régionale des organisations du Sud-est, mouvement social dans le département Sud-est d’Haïti.
Contact : crosehaiti@yahoo.fr
Contact : Ilse Roels, Responsable formation en équité de genre : ilseroe@hotmail.com

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
794
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Transvèsalite Ekite Jan/Transversalité d'Equité de Genre. KROS/KÒDINASYON REJYONAL ÒGANIZASYON SIDES, Jacmel, Haïti, mars 2009

 1. 1. TRANSVÈSALITE EKITE JAN Rankont kòdonatè/tris pwojè yo - avril 2009 KRÒS/Kòdinasyon Rejyonal Òganizasyon Sides Jakmèl, Ayiti
 2. 2. OBJEKTIF JENERAL LA Kòdonatè/tris pwojè yo konprann enpòtans la pou entegre zafè ekite jan anndan pwojè yo; nan sans sa a gen yon refleksyon ki kòmanse sou ki jan yo menm ka kontribye nan pwosesis sa a TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 3. 3. OBJEKTIF ESPESIFIK YO Patisipan yo:  Sansibilize sou inegalite jan nan lemonn  Konprann diferan konsèp yo ki makonnen ak ekite jan  Konnen kad legal ki referans dwa fanm yo  Konprann wòl ekite jan nan koze devlòpman peyi a  Konprann ke ekite jan santral nan sik pwojè yo  Konprann ke yo jwe yon wòl kle nan entegrasyon ekite jan anndan pwojè yo TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 4. 4. 1. INEGALITE JAN 2. TRANSVÈSALITE EKITE JAN… KISA LI YE? 3. KAD LEGAL LA 4. APWÒCH JAN AK DEVLÒPMAN 5. ANALIZ JAN ONIVO SIK PWOJÈ YO 6. ÈNTEGRASYON EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 5. 5. 1. INEGALITE JAN  NAN LEMONN  AN AYITI TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 6. 6. Statistik Nasyonzini montre ke onivo lemonn antye:  Fanm yo reyalize 67% lè travay yo, malgre yo sèlman posede 10% revni mondyal la  Pwodiksyon travay pwodiktif envizib fanm yo gen valè 11 000 milya US $ pa ane, li koresponn a 48% PIB mondyal la  Fanm yo konstitye 2/3 analfabèt yo; 2/3 timoun yo ki pa ale lekol se fi  Fanm yo posede mwens ke 1% pwopriyete yo  Pami 1,3 milja moun k ap viv nan povrete absoli, 70% se fanm  1 fanm sou 3 pou pi piti resevwa kou, sibi vyolans seksyèl oubyen lòt fòm vyolans  Plis pase 200 000 fanm mouri chak ane anba avòtman ilegal Sous: Caroline Côté, Le gendre dans le développement. Formation sur l’approche genre et développement, Développement et Paix, avril 2003. Le Monde selon les femmes, Les essentiels du genre. 01 Concepts de base, Bruxelles, 2004. TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 7. 7. Kèk chif sou inegalite jan an Ayiti:  To mòtalite matènel reprezante 475/100 000; 80% fanm yo oblije akouche nan kondisyon difisil san yo pa gen aksè pèsonel medikal kalifye  Revni mwayen fanm yo reprezante mwatye revni gason yo (PIB pa abitan), poutan to okipasyon fanm aktif yo se youn nan pi wo nan rejyon an  Èndis analfabetis pou adilt yo nan milye riral egal 31% pou gason yo; 65% pou fanm yo TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 8. 8.  10% fi yo ant 5 - 9 ane gen stati travayè, pou sa ki ant 10 - 14 ane, li monte jisk 33%  To VIH ki anrejistre pami popilasyon feminen pi wo pase sa nan popilasyon maskilen ak yon fòt to transmisyon manman sou pitit  60% - 80% fanm se chèf fanmi monoparantal yo  Nan eleksyon 2006 yo, pousantaj fanm ala prezidans te 3,1%; 7,9% pou eleksyon senatoryèl yo; 5,5% onivo ladepitasyon Sous yo: MSPP, Profil des femmes en Haïti. Résultats de l’enquête EMMUS-III 2000, novembre 2002 MCFDF, Elements de la condition et des situations des femmes en Haïti, juillet 2006 GRAP, Valorisation des expériences de développement local en Haïti. Annexe 10 Femmes, septembre 2003 TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 9. 9. 2. TRANSVÈSALITE EKITE JAN… KISA LI YE?  JAN  SÈKS  INEGALITE JAN  EKITE JAN  EGALITE JAN  TRANSVÈSALITE EKITE JAN TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 10. 10. Jan = Sèks = Karakteristik ke sosyete a detèmine Karakteristik ki detèmine biyolojikman Maskilen Feminen Mal la Femèl la (gason) (fi) Pwodiktif + Repwodiktif - Pijon Bouboun Sosyokiltirèl, ou aprann li Natirèl, nou fèt ak li Relasyon inegal Diferans fizik Li ka chanje Li pa chanje Sèks pa egal jan. Jan pa egal fanm. TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 11. 11.  Jan: Fason yon sosyete defini wòl, rèskonsabilite, dwa, opòtinite, mòd konpòtman, atitid, kwayans ak valè ki asosye ak gason osnon fanm yo. Karakteristik sa yo chanje atravè letan epi yo varye selon diferan kontèks sosyokiltirèl yo. Nou jwenn yo atravè yon pwosesis konstriksyon sosyal nan diferan nivo: leta, travay, lekòl, medya, lalwa, lafanmi ak relasyon ant moun yo. TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 12. 12.  Inegalite jan: Diferans ak inegalite onivo wòl fi ak wòl gason yo - an fonksyon konteks sosyoekonomik, istorik, politik, kiltirèl oubyen relijye a - chita sou baz diferans biyolojik yo ant fi ak gason. Poutan diferans seksyèl la pa konstitye epi pa jistifye inegalite ant fi ak gason yo. Lè konteks sosyokiltirèl la kreye yon idantite pou chak sèks, se konsa yon sistèm jan konstwi ki transfòme diferans yo an inegalite. Inegalite jan yo se pa yon diferans objektif ki sòti nan diferans biyolojik yo ant fi ak gason, li sòti nan yon konstriksyon sosyal epi olye li baze sou kapasite reyèl yon moun. TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 13. 13.  Egalite jan = Gason ak fi gen kondisyon egal pou reyalize tout dwa ak potansyèl yo genyen pou kontribye nan evolisyon politik, ekonomik, sosyal ak kiltirèl peyi a. Egalite jan pa vle pou fi ak gason yo vin idantik men pou yo gen menm chans ak opòtinite nan lavi.  Ekite jan = Adopte mezi pou rekonpanse dezavantaj istorik ak sosyal ki te anpeche fi ak gason benifisye chans egal. Ekite jan se chimen ki mennen nan egalite jan. Egzanp: Fè fòmasyon lidèchip ak fanm yo se yon mezi ekite jan. TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 14. 14. TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 15. 15.  Transvèsalite ekite jan =  Ekite jan prezan nan tout domèn dentèvansyon (transvèsalite owizontal) epi tou nan tout nivo òganizasyonèl ak ènstitisyonèl (transvèsalite vètikal)  Li èmplike ke nan chak aksyon nou mennen epi nan chak estrikti òganizasyonel nou mete sou pye, nou toujou gade kijan nou ka favorize plis ekite ak egalite ant fanm ak gason yo. TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANDANN PWOJÈ KRÒS YO
 16. 16. 3. KAD LEGAL LA  KONSTITISYON AYISYEN 1987  DEKLARASYON INIVÈSÈL DWA MOUN  KONVANSYON SOU ELIMINASYON TOUT FÒM DISKRIMINASYON SOU FANM YO (CEDEF)  KONVANSYON ENTÈAMERIKEN POU PREVANSYON, SANKSYON AK ELIMINASYON VYOLANS FÈT SOU FANM YO/BELEM DO PARA  DEKRÈ 6 JIYÈ 2005 KI MODIFYE REJIM VYÒL AK ELIMINE DISKRIMINASYON KONT FANM YO TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANDANN PWOJÈ KRÒS YO
 17. 17. 4. APWÒCH JAN & DEVLÒPMAN Genre et Développement / GED  KONTEKS: analiz chanjman sosyal  YON ESTRATEJI ki pèmèt entegre preyokipasyon jan yo nan  analiz yo  planifikasyon ak fòmilasyon mezi politik yo  pwogram ak pwojè devlòpman yo TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 18. 18. Jan ak devlòpman, yon apwòch ki:  chèche fè pwomosyon pou yon egalite ant sèks yo nan aktivite devlòpman yo  fè pwomosyon sou valè egalite jan nan tout domèn kote gen gwo diferans ant fi ak gason: - divizyon travay la - aksè nan resous ak sèvis yo - kontwòl resous ak benefis yo - pouvwa desizyonèl la  pa fokis sèlman sou fanm ak gason yo men ki chèche transfòmasyon rapò ant fi ak gason yo yon fason ki pi egal TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 19. 19. Jan ak devlòpman, yon apwòch ki:  pa vle majinalize gason yo men ki vle elaji patisipasyon fanm yo nan tout nivo  pa vle transfòme fi yo an gason men ki vle asire ke aksè nan resous yo endepandan sèks yon moun genyen TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 20. 20. Devlòpman sosyete a pa ka fèt nan kondisyon inegalite ki vin chak jou pi gran ant fi ak gason, li p ap ka fèt si pa gen plis ekite ant fanm ak gason ak yon pi gran patisipasyon pou fanm yo DAWN, Development Alternatives for Women in a New Area Egalite ant fanm ak gason se yon kesyon dwa moun ak yon kondisyon pou jistis sosyal; li yon faktè endispansab ak fondamantal pou etabli egalite, devlòpman ak lapè. Yon nouvo patnaya ki baze sou egalite ant fanm ak gason se yon kondisyon pou yon devlòpman dirab. Katryèm konferans mondyal sou fanm yo, 1995 TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 21. 21. 5. ANALIZ JAN ONIVO SIK PWOJÈ YO Analiz jan lè nou ekri, ekzekite ou evalye yon pwojè:  divizyon travay la  3 diferan fòm travay: pwodiktif, repwodiktif ak kominotè  aksè ak kontwòl resous ak benefis yo  faktè ènflyans  kondisyon ak sitiyasyon yo  bezwen pratik ak bezwen estratejik yo  nivo patisipasyon  posibilite pou transfòme reyalite a  konsèp empowerment - ranfòse kapasite yo TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 22. 22. Kondisyon : Sitiyasyon: aspè materyèl yon moun: pozisyon sosyal ak ekonomik travay l ap fè, bezwen li fanm yo pa rapò a gason yo genyen pou li ak fanmi li (aksè pou jwenn travay, patisipasyon nan lavi politik, vilnerabilite pa rapò a povrete ak vyolans) Entère èstratejik yo: Bezwen pwatik yo: fè referans ak kondisyon lavi, fè referans ak pozisyon enferyè nesesite imedya yo nan yon nan sosyete a, enterè a lon tèm ki kònteks detèmine : dlo, lojman, gen pou objektif amelyore alimantasyon, revni ak swen sityasyon medam yo lasante, … pwojè ki vize bezwen estratejik yo pwojè yo ki vize bezwen pwatik enkli aktivite konsyantizasyon, yo: pwogram kredi, ponp dlo, edikasyon, konsolidasyon klinik, fòmasyon teknik, ekipman, òganizasyon fanm yo, … mobilizasyon politik, … TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 23. 23. Endikatè seksospesifik yo : % gason % fi Patisipasyon nan aktivite pwojè a Patisipasyon nan fòmasyon yo Patisipasyon nan aktivite sansibilizasyon sou ekite jan Jesyon enfòmasyon anndan pwojè a Patisipasyon nan komite pilotaj Patisipasyon nan komite swivi Jesyon resous ekonomik yo … … TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 24. 24. Kèk eleman pou analiz jan nan kontèks idantifikasyon yon pwojè  Ki opòtinite pwojè a genyen pou fanm yo?  Ki efè negatif pwojè a genyen pou fanm yo?  Ki estrikti òganizasyonèl ki nesesè pou asire patisipasyon fanm yo nan pwojè a  Ki pousantaj fi ak gason gen aksè nan resous yo, ki pousantaj kap kontwòle resous yo? TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 25. 25. Kèk eleman pou analiz jan onivo ekzekisyon yon pwojè  Ki repatisyon genyen ant fi ak gason yo nan sa ki gen pou wè ak distribisyon reskonsabilite yo nan ekzekisyon pwojè a ?  Ki faktè sosyal oubyen kiltirèl kap frennen aksè fanm yo nan benefis pwojè a? Epi ki jan nou ka ankouraje patisipasyon fanm yo malgre obstak sa yo?  Endikatè pou mezire enpak pwojè a sou fanm yo TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 26. 26. Kèk eleman pou analiz jan onivo evalyasyon yon pwojè  Ki efè pwojè a genyen sou gason ak fanm yo (efè kantitatif ak kalitatif)  Degre patisipasyon gason ak fanm nan pwojè a ?  Efè negatif pwojè a, ni pou gason yo, ni pou fi yo. Poukisa? Ki jan sitiyasyon sa a ka korije ?  Evalyasyon enpak sou sitiyasyon fanm yo nan konteks global pwojè a (onivo sosyal, onivo jiridik, onivo politik, ekonomik ak kiltirèl) TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 27. 27. 6. ÈNTEGRASYON EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO  REYAKSYON YO: kisa pawòl la di nou, ki defi ki poze pou devlòpman òganizasyonèl KRÒS la?  PWOPOZISYON YO: kisa nou ka fè pou n entegre ekite jan anndan pwojè yo, kijan n ap kòmanse? TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 28. 28.  Analiz ekite jan ak diferan ekip pwojè yo  Chita pale ant reskonsab ekite jan lan ak ekip pwojè yo pou wè kijan nou ka entegre aktivite ekite jan anndan pwojè a, fè swivi  Fòmasyon - atelye travay - echanj eksperyans ak kòdonatè/tris epi animatè/tris pwojè yo sou tèm ekite jan: egalite ak ekite jan, bezwen stratejik ak bezwen pratik, diferan apwòch devlòpman, pwofil aksè ak kontwòl, analiz sik pwojè, endikatè seksospesifik, diferan modèl analiz jan elatriye…  Miz an plas yon ekip ekite jan nan chak awòndisman … TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 29. 29.  Ranfòsman òganizasyon fanm yo  Fòmasyon sou ekite jan anndan diferan espas kòdinasyon yo … TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO
 30. 30. MÈSI ! Kontak: crosehaiti@yahoo.fr Wout Zoranje, Jakmèl, Ayiti Fòmasyon an ekite jan: ilseroe@hotmail.com TRANSVÈSALITE EKITE JAN ANNDAN PWOJÈ KRÒS YO

×