Кредитен риск иинтернационализацияна дейността     Веселин Илиев
Защо трябва да управляваме риска  Защото това влияе на оценката колко  благонадеждни доставчици сме ние самите  Само та...
Средата, в която оперираме Корпоративната задлъжнялост в България възлиза на 157 млрд. лв. Сравнително високо ниво на “...
Задължения и БВП 2010 (млрд. лв.)         Задължения  БВП                           157...
Задължения и БВПСъотношение на задълженията към БВП През 2005 г. на 1 лев БВП са    се падали 1.58 лв.     задълже...
Задължения и приходи от продажби            (Съотношение)        1.6%  2005    2006   2007  2...
Задължения по дейности                             Млрд.             Дейност  ...
Задължения към финансови организации   и междуфирмени задължения        (Индекси спрямо 2005 г.)        ...
Средата, в която оперираме България е в челната тройка по дял на необслужваните кредити в Европейския съюз Капиталовата...
Дял на несъбраните вземания (данните са в %)         Българските крайни потребители са на второ място в ЦЕИ    ...
Българските фирми разполагат с най-малко специализирани       служители/отдели в областта    “Управление на взе...
Какво намалява риска Писмени правила за работа с настоящи и бъдещи клиенти (и доставчици) Специализиран отдел или нает ...
Какво да очакваме  ФАКТОРИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ          ФАКТОРИ, ГЕНЕРИРАЩИ    НАМАЛЯВАНЕТО НА         ...
Най-важни рискове Доставка на стоки и услуги при условията на  отложено плащане1. Търговски рискове:     Неплатежос...
Инвестиционни рисковеБългарски инвестиции в чужда държава:капитал, собственост, имущество,нематериални праваНевъзможност з...
Как да управляваме всичко това Отдел “Информационни технологии” 1. Система за управление на бизнес процес 2. Система за...
Как да управляваме всичко това  Финансов отдел  1.  Анализ на клиенти и партньори       кредитен доклад    ...
Как да управляваме всичко това  Юридически отдел  1. Договор – основна дейност  2. Начини на гаранция:     ипот...
Как да управляваме всичко това  Отдел “Събиране и вътрешен контрол”  1. Процедура събиране     събитийно ориентир...
Показатели, използвани за оценка на вземанията1. Анализ на ликвидносттаОборотни средства 1 = Краткотрайни активи – Краткос...
Показатели, използвани за оценка на       вземанията2. Анализ на задлъжнялосттаКоеф. на собственост = Собствен капит...
Показатели, използвани за оценка на        вземанията3. Анализ на рентабилносттаОбща рентабилност OPM= EBIT / Нетн...
Показатели, използвани за оценка на        вземанията4. Анализ на търговска активностКоеф. на търговската активнос...
Показатели, използвани за оценка на         вземанията5. Обвързани коефициентиОбщи активи / Общ дълг = 0300 / (050...
КРАЙ на 1
Фирмено разузнаване, източници, събиране ипроверка на информацията
Бизнес средаСъвкупността от всички вътрешни и външни зафирмата фактори, които оказват въздействие наорганизацията като цял...
Събиране на информация  Търговски Регистър       Постоянна актуализация на                  всичк...
Събиране на информация в чужбина  Статистически Служби  Търговски и стопански камари  Браншови/секторни асоциации ...
Проучване на средата, в която опериратнашите клиенти (доставчици, конкуренти) Геополитически фактори Правна и регулаторн...
Фирмено разузнаване Държавно разузнаване             Частно разузнаване              Основна за...
Маркетинг и фирмено разузнаване   Фирмено разузнаване                 Маркетинг            ...
Маркетинг и фирмено разузнаване   Фирмено разузнаване                  Маркетинг            ...
Маркетинг и фирмено разузнаване  Фирмено разузнаване                  Маркетинг            ...
Изводи Фирменото разузнаване (ФР) трябва да се разглежда като специфично направление на дейност на фирмата ФР може да с...
Събиране на информация относно клиента       (доставчик/конкурент)   история;   сведения за ръководния състав; ...
ЦЕЛЯСНА ПРЕДСТАВА ЗА ПАЗАРНОТО ИФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА НАШИЯКЛИЕНТ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗАПРОМЯНАПодцелКакво правим, ако има зн...
Аргументи против Бизнесът ми не е толкова голям, че да заделям  такива големи ресурси  Това е шпионска дейност, която...
Колко ресурси трябва да се заделят   Кога се налага     - Персонал над 30 души     - Оборот над 1 000 000 BGN...
Препоръки  Ръководителят на звеното за ФР да е на пряко подчинение на  висшето ръководство  Необходимата информация ...
Защо фирменото разузнаване  е важно за малкия бизнес  Малкият бизнес няма богат запас от варианти за  реакция, какви...
КРАЙ на 2
Правила за комуникация с клиента   при забавено плащане
Типове длъжници            “ЗАЕК”                „ПИЛЕ”                 Качества...
Нов клиент (особено, ако е перспективен!)Преди плащането:• Непрекъснато намираме начин да сме в комуникация с новия клиен...
Писмена кореспонденция Цели на писмената кореспонденция (за всички клиенти, преди или във връзка с плащането):  “съживя...
Ориентация за клиента: по-строги преговори  на всеки етап на забавяне на дълга  Напомняне при просрочие на плащане  Да...
Събиране на вземания чрез лично посещение Кога е необходимо?    Неконтактни случаи    Големи дължими суми    Отка...
Събиране на вземания чрез правни действия  Същност   Искови и изпълнителни производства   Правни услуги (изготвяне на...
Изкупуване на вземания Същност  Изкупуването е процес включващ оценка, тест  и предлагане на крайна цена за дадения ...
Преодоляване на възражения и извиненияУмения за преговори   Преговарянето е:   Доброволен опит,    чрез директен ...
Основни разлики WIN-WIN и WIN-LOSE       Win – Win            Win – LoseОткриване с реалистична позиция...
Работа с трудни клиентиКак да реагираме  Мислете за това, което Ви казва клиентът  Не се подавайте на емоциите  Потв...
Препоръки за справяне с    трудни клиенти и възражения1.  Слушайте без да прекъсвате. Не спорете с клиента.2.  НЕ СЕ ...
Препоръки за справяне с    трудни клиенти и възражения6.  Задавайте въпроси, за да разберете същността на   проблем...
Ползата от аутсорсване на дейността по    събиране на вземания   Тясна специализация, а оттам и висока ефективност ...
Отличителни черти наколектори с международна мрежа  Компетентни партньори  Адекватно местно събиране, отчитащо културн...
Контролна форма 1Анализ на управлението                    Въпрос                 Да ...
Контролна форма 2Анализ на финансирането                    Въпрос                   ...
Контролна форма 3Анализ на морал на плащане                    Въпрос               Да  ...
Контролна форма 4Анализ на снабдяването                    Въпрос                   ...
Контролна форма 5Анализ на пласмента                    Въпрос                  Да  ...
Контролна форма 6Анализ на производствения процес                     Въпрос             ...
КРАЙ на 3
Стратегия за успешно   събиране  Определя се от процесите,които протичат в компанията Ви!
Интегриран процес на вземанията                                   Минимизиране/     ...
Финансиране на дейността  Банка  Международни финансови организации  Национални и чуждестранни програми  Борса Пр...
Други инструменти  Преструктуриране на дълга  Финансов инженеринг  Технологичен инженеринг  Консултиране на менидж...
Привличане на инвеститор  Финансов инвеститор  Стратегически инвеститор  Продажби, печалба  Задължения и вземания ...
Фирмен профилПроцес на взимане на решение                Profile Czech Meat Processor.pdf         ...
Изкупуване на вземанияСъщностИзкупуването е процесвключващ оценка, тест ипредлагане на крайна цена зададения портфейл, пос...
Застраховане на търговски вземания          Ползи• Растеж на бизнеса без риск• Предотвратяване и контрол на риск...
Как да се предпазим от лоши вземания Изрядни документи! Кредитно застраховане Проучване на партньорите     Прецизн...
Информационните технологии в наша подкрепаGBRDirect Pricelist.pdf       RSS                  http:...
КРАЙ на 5
Опознай клиента си!• Нуждае ли се от допълнителни средства за:   Географско разрастване   Увеличаване на пазарния дял ...
ПроцесиКакво да правим: Подгответе се изключително    В никакъв случай да не: добре                 ...
“Домашното” трябва да включва: • Внимателно запознаване с интернет  страницата на клиента • Проучване на медиите за пу...
Процеси  Използвайте телефона     Warm calling     Cold calling  Използвайте на e-mail     Как да ползв...
Постигане на договор В решителния етап общувайте само с хората, които взимат решение- Предварително идентифицирайте “кой ...
Външнотърговски договориTradeDoc - Guide to International Contracts.docINCOTERMS 2010.doc
Първи сигнали за нередности,     на какво да обърнем вниманиеМного успешни за нас преговориТрудно намираме контактното...
Механизъм на застраховането на търговски вземания                ЗастрахованЗастрахователна полица,    ...
Българска агенция за експортно        застраховане        ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ    Застраховка на пла...
Подкрепа за финансиране на износа  Застраховка на плащания в полза на банка Застрахованата фирма прехвърля правото на о...
Застраховка на плащания в      полза на банка           Обезщетение    Банка             ...
КРАЙ на 6
Изгубени в преводаКакво казва        Какво си мисли        Какво разбирабългаринът         българи...
Изгубени в преводаКакво казва       Какво си мисли     Какво разбирабританецът       британецът     ...
Изгубени в преводаКакво казва     Какво мисли        Какво разбирахоландецът      холандецът       ...
ДВАДЕСЕТ ПРИНЦИПА      ЗА ПРАВИЛНО ОБЩУВАНЕ1. Избягвайте предубеждението и не правете прибързани изводи2. Създайте н...
ДВАДЕСЕТ ПРИНЦИПА       ЗА ПРАВИЛНО ОБЩУВАНЕ7.  Представяйте аргументите си логически, с кратки изречения,   кат...
ДВАДЕСЕТ ПРИНЦИПА      ЗА ПРАВИЛНО ОБЩУВАНЕ13. Не пропускайте случай да поласкаете събеседника си и да  подготвите ...
ДВАДЕСЕТ ПРИНЦИПА          ЗА ПРАВИЛНО ОБЩУВАНЕ17. Избегайте да използвате категорични и много конкретни изречени...
КРАЙ на 7
Подготовка за международни събития     и източници на информация
Информация за панаири www.auma.de www.ufi.org www.bie-paris.org           Проучване!
Избор на правилната проява – критерии По географски обхват – местни, регионални, национални,  международни  Географск...
Още критерии Участващи конкуренти Представени нови продукти и технологии Медийно отразяване Опит от предишни участия ...
Защо да участваме в панаири и изложби Най-ефективният инструмент за проучване на пазара на едно място, по едно и също вре...
Осигуряване на информационни     и рекламни материали  Подготовка на рекламни материали за посетителите  на щанда...
Връзки с обществеността   Публикации в информационната мрежа на организатора   Публикации в специализирани издания  ...
Подготовка на персонала  Обща информация    запознаване с ролята и значение на конкретната проява     на междун...
Подготовка  Специална информация    особености и техники за установяване на контакти    начини, използвани за пр...
Внимание!  да не се разсейва вниманието с няколко  клиенти едновременно  да не се намесва в разговор с коментари,  ...
Как да общуваме с посетителите  пълно познаване на предимствата и недостатъците  на продуктите  познаване на културн...
Как да общуваме с посетителите да отклонява въпроси, предизвикващи възражение да е хладнокръвен при водене на преговори...
Какво правим след приключване        на изложбатаАнализ на участието Анализ на установените контакти Проверка н...
После? Първа седмица   изпращане на благодарствени писма   изпращане на оферти   изпращане на мостри   съгласуван...
Да не забравим Изпращане на благодарствени писма до   организаторите   обслужваща рекламна и ПР агенция   дизайн...
Планиране на бъдещи действия Коригиране на идейната концепция за участието  актуализиране на целите  потвърждаване на...
Подготовка за участие в делови мисии  Добрата подготовка е половината от успеха  Регистрация, фирмен профил, заявка на и...
КРАЙ на 8
Източници на информация
Защо ни е останалия свят,     ако тук сме си добре? Защото други ще дойдат тук  Стоки               Р...
Най-успешни продукти, място на      българския износ в света           Стока   2008  2009  2010Маслод...
Източници на информацияwww.wto.org/english/res_e/statis_e/its2007_e/its07_toc_e.htmwww.intracen.orghttp://epp.eurostat.ec....
Пазарен достъп Тарифни и нетарифни бариери в търговията и  услугите  Мерки за търговска защита  Режими и регулации ...
Източници на информация     и контакти за справкиhttp://mkaccdb.eu.int/http://ec.europa.eu/youreurope/www.cbi.eu/marke...
Износ на продукти от ЕС - практически стъпки за намиране на информация     Намерение за осъществяване на ИЗНОС –   ...
Upravlenie targovski-krediti
Upravlenie targovski-krediti
Upravlenie targovski-krediti
Upravlenie targovski-krediti
Upravlenie targovski-krediti
Upravlenie targovski-krediti
Upravlenie targovski-krediti
Upravlenie targovski-krediti
Upravlenie targovski-krediti
Upravlenie targovski-krediti
Upravlenie targovski-krediti
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Upravlenie targovski-krediti

1,040 views

Published on

Управление търговски кредити

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,040
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
140
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Upravlenie targovski-krediti

 1. 1. Кредитен риск иинтернационализацияна дейността Веселин Илиев
 2. 2. Защо трябва да управляваме риска  Защото това влияе на оценката колко благонадеждни доставчици сме ние самите  Само така можем да станем част от глобалните вериги на доставки  Наличието на функциониращи системи за управление на риска повишава цената на предприятието → допълнителна стойност за собствениците
 3. 3. Средата, в която оперираме Корпоративната задлъжнялост в България възлиза на 157 млрд. лв. Сравнително високо ниво на “морал на плащанията” Забележителна наивност от страна на предприемачите Неглежиране както на вътрешните правила, така и на доставчиците на специализирани консултантски услуги
 4. 4. Задължения и БВП 2010 (млрд. лв.) Задължения БВП 157.626 148.681 67.021 65.500 68.424 42.356 2005 2009 2010
 5. 5. Задължения и БВПСъотношение на задълженията към БВП През 2005 г. на 1 лев БВП са се падали 1.58 лв. задължения, а през 2010 г. – 2.3 лв., 2.31 2.27 2.3 или с 46% повече. 2.21 1.67 1.58 2005 2006 2007 2008 2009 2010
 6. 6. Задължения и приходи от продажби (Съотношение) 1.6% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 -11.0% -9.0% -25.0% Приходите от продажбипродължават да растат по-бавно в сравнение със задълженията -62.6% -65.8% на предприятията
 7. 7. Задължения по дейности Млрд. Дейност лв.Търговия 34.2Операции с недвижими имоти 23.6Строителство 20.3Производство и разпределение на 11.3електрическа и топлинна енергия и газообразни гориваПроизводство на основни метали 7.9Транспорт, складиране и пощи 7.0Далекосъобщения 6.3Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи 6.2изделияХотелиерство и ресторантьорство 5.4
 8. 8. Задължения към финансови организации и междуфирмени задължения (Индекси спрямо 2005 г.) 301 311 317 Задължения към финансови 246 предприятия Междуфирмени задължения 236 205 220 130100 170 По-високият темп на 120 задълженията към100 финансови предприятия увеличава риска в2005 2006 2007 2008 2009 2010 икономиката, а оттам растат лихвените проценти
 9. 9. Средата, в която оперираме България е в челната тройка по дял на необслужваните кредити в Европейския съюз Капиталовата адекватност у нас е сред най-високите - 17.5%. По-високо отношение на капитал и рисково претеглени активи (основно кредити) имат само Естония и Хърватия - съответно 22.1% и 18.4%. Делът на необслужваните заеми е 14.9% от общо отпуснатите кредити, а обемът - 8.365 млрд. лв. Това поставя България на трето място по дял на необслужвани заеми в ЕС. Подобно е тяхното равнище и в Румъния, Гърция и Ирландия. В Латвия и Литва равнището им е по-високо.
 10. 10. Дял на несъбраните вземания (данните са в %) Българските крайни потребители са на второ място в ЦЕИ по редовност на плащанията DE BE UK ES GR BG RO SK PL RU 10, 10, 11, 12, 12, 35, 11, 13, 15, 10,Øв% 6,0 5,1 5,3 8,4 4,0 9,7 8,2 9,8 3,2 9,0 5 2 0 7 4 0 8 9 6 6 14 10 16 19 20 22 30 30 28 32 37 33 33 35 38 39 21 17 45 47 53 43 36 73 9 47 25 26 22 55 42 38 36 41 54 28 52 43 42 33 44 18 15 29 31 35 6 35 19 9 9 10 6 7 16 4 7 3 9 5 26 28 22 18 20 17 15 15 16 14 16 15 14 13 17 13 12 11 10 11 Колко голям е делът на несъбр. вземания в оборота за опр. период (напр. една година)? Крайни потребители Фирми 10% и повече До 10% 0% Не зная / няма данни EOS Matrix Bulgaria, October 2011
 11. 11. Българските фирми разполагат с най-малко специализирани служители/отдели в областта “Управление на вземанията и кредитите” DE BE UK ES GR BG RO SK PL RU 13 15 23 25 30 38 46 44 53 52 87 85 76 74 70 62 54 56 46 48 1 0 1 1Имате ли във Вашатафирма специален отдел за Да Не Не зная / няма данниуправление на кредитите(управление на вземанията/ риска)?EOS Matrix Bulgaria, October 2011
 12. 12. Какво намалява риска Писмени правила за работа с настоящи и бъдещи клиенти (и доставчици) Специализиран отдел или нает доставчик на такива услуги Целенасочено и систематично събиране и анализ на информация за фирми, пазар, регулаторна среда Ние самите да демонстрираме високи стандарти на платежна дисциплина!
 13. 13. Какво да очакваме ФАКТОРИ, ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ ФАКТОРИ, ГЕНЕРИРАЩИ НАМАЛЯВАНЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ: ЗАДЪЛЖЕНИЯТА: •Нарастване на броя на фалитите,•Очертаваща се стагнация; •Ръст на случаите с фактическа•Намаляващи продажби; неплатежоспособност,•Затруднен достъп до финансиране; •Бавни процедури по несъстоятелност,•Постепенно намаление роля на износа •Влошено обслужване на кредититекато фактор за икономически растеж И през следващите години производствената активност на предприятията няма да осигурява достатъчно средства за изплащане на задълженията. Съществуваопасност от възпроизвеждане на тези задължения при слаб растеж на икономиката. Високата задлъжнялост, продължаващата декапитализация на предприятията и обезценяването на активите ще създават натиск върху банковата система.
 14. 14. Най-важни рискове Доставка на стоки и услуги при условията на отложено плащане1. Търговски рискове:  Неплатежоспособност на длъжника (несъстоятелност и ликвидация)  Забава на дължимото плащане за период по-дълъг от “периода на изчакване”, уговорен в договора2. Политически рискове  Политически събития: война, стачки, ембарго, преврат  Мораториум върху плащанията  Конфискация и национализация  Промени в режима на плащанията  Приемане или изменения в нормативните актове и др.
 15. 15. Инвестиционни рисковеБългарски инвестиции в чужда държава:капитал, собственост, имущество,нематериални праваНевъзможност за конвертиране на местната валутав свободно конвертируема;Невъзможност за прехвърляне на плащанията вБългария;Експроприация, национализация или конфискация;Политически мотивирани актове на насилие –война, революция, бунт, тероризъм, саботаж и др.
 16. 16. Как да управляваме всичко това Отдел “Информационни технологии” 1. Система за управление на бизнес процес 2. Система за управление на фирмена сигурност 3. База данни лоши длъжници Счетоводство 1. Статистически анализ на събираемостта 2. Отчетни форми използвани в управление на дълга
 17. 17. Как да управляваме всичко това Финансов отдел 1. Анализ на клиенти и партньори  кредитен доклад  кредитен рейтинг  секторен анализ  пазарни проучвания  анализ на клиентска група  инвестиционни проучвания  бизнес анализ 2. Застраховка финансови рискове 3. Факторинг и форфейтинг 4. Планиране на вземанията 5. Скоринг система 6. Акредитив
 18. 18. Как да управляваме всичко това Юридически отдел 1. Договор – основна дейност 2. Начини на гаранция:  ипотека: законова, договорна  особен залог  поръчителство  банкова гаранция  цесия - продажба
 19. 19. Как да управляваме всичко това Отдел “Събиране и вътрешен контрол” 1. Процедура събиране  събитийно ориентиран: sms, обещание, напомнящи писма, посещение, среща  поведенчески ориентиран: психологически техники, целево обособени рискови клиенти, социален и демографски признак 2. Форми за събиране 3. Съдебно събиране
 20. 20. Показатели, използвани за оценка на вземанията1. Анализ на ликвидносттаОборотни средства 1 = Краткотрайни активи – Краткосрочни задължения = (сигнатури) 0200-0610 =Оборотни средства 2 = Краткосрочни вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства - Краткосрочни задължения = 0070+0080+0090-0610 =Коеф. на покриване = Краткотрайни активи / Краткосрочни пасиви = 0200/0600 =Коеф. на бърза ликвидност = (Краткосрочни вземания + Краткосрочни инвестиции + Парични средства) / Краткосрочни задължения = (0070+0080+0090) / 0610 =Оборотни средства към продажби = (Краткотрайни активи – Краткосрочни задължения) / Нетни приходи от продажби = (0200-0610) / 1610 =Интервал на сигурност = (Краткосрочни инвестиции + Парични средства) / Финансови разходи на ден = (0080+0090)*365 / 1200 = (дни)
 21. 21. Показатели, използвани за оценка на вземанията2. Анализ на задлъжнялосттаКоеф. на собственост = Собствен капитал / Общи активи = 0400 / 0300 =Коеф. на дългосрочна задлъжнялост = Собствен капитал / Общо дългосрочни пасиви = 0400 / 0500 =Коеф. на краткосрочна задлъжнялост = Собствен капитал / Краткосрочни задължения = 0400 / 0610 =Коеф. на нетна задлъжнялост = Собствен капитал / (Дългосрочни вземания + Краткосрочни вземания - Краткосрочни задължения - Дългосрочни задължения) = 0400 / (0040+0070-0610-0510) =
 22. 22. Показатели, използвани за оценка на вземанията3. Анализ на рентабилносттаОбща рентабилност OPM= EBIT / Нетни продажби = (1400 + 1210) / 1610 =Чиста рентабилност = Печалба / Нетни продажби = 0461 / 1610 =Рентабилност на активите ROA = EBIT / Общи активи = (1400 + 1210) / 0300 =Доходност = EBIT / Собствен капитал = (1400 + 1210) / 0400 =Рентабилност на задълженията = Печалба / Общо задължения = 0461 / (0500 + 0600) =Печалба на служител (000 BGN) = EBIT / бр. служители = (1400 + 1210) / No. =Добавена стойност на служител (000 BGN) = Добавена стойност / бр. служители = 1610-1120-1130 / No. =
 23. 23. Показатели, използвани за оценка на вземанията4. Анализ на търговска активностКоеф. на търговската активност = Нетни продажби / Общи активи = 1610 / 0300 =Оборот на капитала = Нетни продажби / Собствен капитал = 1610 / 0400 =Оперативен цикъл = (Краткотрайни материални активи + Краткосрочни вземания - Задължения към доставчици) / (Продажби/365) = (0060 + 0073 + 0074 – 0614 - 0615) / 1610 * 365 = (дни)Оборот на краткотрайните материални активи = Продажби / Краткотрайни материални активи = 1610 / 0060 =Критично ниво на продажби = Счетоводна печалба / Разходи за дейността = 1400 / 1100 =Паричен поток / Дълг = Паричен поток / (Дългосрочни и краткосрочни пасиви) = / (0500 + 0600) =Приход на служител (000 BGN) = Продажби / бр. служители = 1610 / No. =
 24. 24. Показатели, използвани за оценка на вземанията5. Обвързани коефициентиОбщи активи / Общ дълг = 0300 / (0500+0600) =Текуща задлъжнялост = Краткосрочни вземания / Краткосрочни задължения = 0070 / 0610 =Погасяване на задълженията = EBIT / Разходи за лихви = (1400+1210)/1210 =Задължения към капитал = (Краткосрочни задължения + Дългосрочни задължения) / Собствен капитал = (0610 + 0510) / 0400 =
 25. 25. КРАЙ на 1
 26. 26. Фирмено разузнаване, източници, събиране ипроверка на информацията
 27. 27. Бизнес средаСъвкупността от всички вътрешни и външни зафирмата фактори, които оказват въздействие наорганизацията като цяло или на отделни нейничасти
 28. 28. Събиране на информация Търговски Регистър  Постоянна актуализация на всички данни за най-важните Държавен вестник клиенти (и техните клиенти!) Съдилища  Следене за НАП новорегистрирани фирми и свързани лица Имотен регистър  Следене на информацията от Контакт с фирмите борсата и в пресата Статистически Институт  Собствени проучвания Информационно Обслужване
 29. 29. Събиране на информация в чужбина Статистически Служби Търговски и стопански камари Браншови/секторни асоциации Регистри на длъжниците Регистър за Особени Залози Министерства и агенции Панаири и изложения Официални (държавни) делови мисии Специализирани консултанти
 30. 30. Проучване на средата, в която опериратнашите клиенти (доставчици, конкуренти) Геополитически фактори Правна и регулаторна рамка Макроикономически фактори Обезпечаване с ресурси (енергийни – Китай, човешки – България, rear earths) Екологични съображения (и природни бедствия) Нови технологии Логистични опции
 31. 31. Фирмено разузнаване Държавно разузнаване Частно разузнаване Основна задачаПридобива информация по Придобива необходимата (минималноприоритетите на държавата, които са достатъчна) информация за постигане навсеобхватни крайния резултат АкцентътВърху пълнотата и достоверността на Върху изясняване на процесите. Силнофактите. Силно развита технологията за развита технологията на прогнозиране,придобиване на информация. планиране и реализация на операцията. СътрудницитеСилно развита мрежа от различните Човешкият фактор е насочен къмвидове агенти създаване на мрежи за влияние
 32. 32. Маркетинг и фирмено разузнаване Фирмено разузнаване Маркетинг ОбслужваВисшето ръководство на Предимно мениджърите от средно нивокомпанията, което взима Корекция на тактическите плановестратегическите решения и изготвя Основно количествена информациядългосрочните планове Определя сеОт стратегията и резултатите От тактиката и методитеОтговаря на въпроси и поставя въпроси Отговаря на поставени въпроси Фокусира вниманиетоВърху бизнес средата като цяло Върху получаване на бърза снимка наРазкрива картината, но и показва кой отделния моментустановява правилата - защо са точнотакива, какви ще бъдат или как ще сепроменят в бъдеще
 33. 33. Маркетинг и фирмено разузнаване Фирмено разузнаване Маркетинг ИдентифицираРискове и възможности в конкретен Намеренията и очакванията наконкурентен пазар, водещи клиентите, които могат и да не съвпадатиграчи, техни действия и последствия с реалната действителностот това Информационни източнициШирок кръг - Разчита се на прекия контакт склиенти, конкуренти, доставчици и т.н. клиентите – техните предпочитанияСъздаване на лобита и сътрудници интереси, пристрастияизвън фирмата. Отговаря на въпроситеКакво става в отрасъла, в правовата Как ефективно да се позиционирасфера, в икономическата политика. спрямо клиентите. Какво мислят те заКакви промени се забелязват в продукта как да се общува с тях, да сетехнологиите. Спазват ли се приетите поддържат лоялни, техните емоции и т.н.“правила на играта”.
 34. 34. Маркетинг и фирмено разузнаване Фирмено разузнаване Маркетинг РезултатОпределя потенциалните рискове и Определя моментното състояние навъзможности в дългосрочен план пазарните параметри Главна целДа събере и проанализира Да способства за развитието на плановеданните, необходими за взимане на от тактически характер, които саинформационно обезпечено ориентирани към получаване на бързирешение, което намалява риска при резултатистратегическото планиране
 35. 35. Изводи Фирменото разузнаване (ФР) трябва да се разглежда като специфично направление на дейност на фирмата ФР може да си сътрудничи с другите информационни направления на фирмата, но в никакъв случай не трябва да се интегрира с тях и висшият мениджмънт трябва ясно да ги разграничава ФР често се фокусира върху задачи с които другите направления в структурата на компанията не се занимават Пълната картина на външната конкурентна среда с всички нейни фактори въздействащи върху дейността на компанията се изучава само от ФР ФР има за задача да осигури информационно обезпечено решение на ръководството относно политиката и развитието на фирмата не само в близък, но и в по-далечен период, което не стои в центъра на внимание на другите структурни звена
 36. 36. Събиране на информация относно клиента (доставчик/конкурент)  история;  сведения за ръководния състав;  структура,  организация и производство;  маркетингов стил и стратегия;  изследователски работи и перспективни научно-технически планове;  кадрова политика;  връзки с управляващите, лобиране;  генерални цели и т.н.
 37. 37. ЦЕЛЯСНА ПРЕДСТАВА ЗА ПАЗАРНОТО ИФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА НАШИЯКЛИЕНТ И ПЕРСПЕКТИВИТЕ ЗАПРОМЯНАПодцелКакво правим, ако има значителнавероятност нещо да се обърка (иливече се е объркало)
 38. 38. Аргументи против Бизнесът ми не е толкова голям, че да заделям такива големи ресурси Това е шпионска дейност, която не е разрешена Не мога да си позволя хора на щат, които не взимат участие в преките производствени задачи Подобна дейност е задача за големия бизнес – има ресурси и може да си го позволи Времето не стига за анализ дори на наличната информация - защо да търся допълнителна такава
 39. 39. Колко ресурси трябва да се заделят  Кога се налага - Персонал над 30 души - Оборот над 1 000 000 BGN  Препоръките трябва да се възприемат условно  Всичко зависи от конкретната фирма, отрасъла на дейност, конкурентната среда, региона и т.н.  Правилният отговор: Мащабите трябва да се сведат до разумната достатъчност
 40. 40. Препоръки Ръководителят на звеното за ФР да е на пряко подчинение на висшето ръководство Необходимата информация своевременно да се подава до съответното звено Информацията се събира систематично и целево в база данни, която непрекъснато се допълва Служителите периодично се обучават Партньорите и доставчиците - сериозен източник на информация за пазара и клиентите (неформални контакти) Целенасочено се създава мрежа от външни източници (журналисти, експерти, представители на местната власт и поделенията на правоохранителните органи) Опитът на други не се копира - изучава се и се прилага творчески Собствената фирма е уникална по възможности, интереси и характеристика
 41. 41. Защо фирменото разузнаване е важно за малкия бизнес Малкият бизнес няма богат запас от варианти за реакция, каквито имат големите За него пазарната обстановка е много динамична. Едно закъсняло решение поради липса на информация може да се окаже фатално. Много от големите корпорации са започнали като малки фирми 
 42. 42. КРАЙ на 2
 43. 43. Правила за комуникация с клиента при забавено плащане
 44. 44. Типове длъжници “ЗАЕК” „ПИЛЕ” Качества: Или има желание да Качества: Хаотичен и объркан съдейства, или е покорен и или пасивен и парализиран послушен. Нуждае се от: Бърз Нуждае се от: Подкрепа, почти изход, навременно и опростено родителска подкрепа. Често е по- описание на проблема с цел да добре да бъде насърчен, вместо се успокои паническото принуден да вземе някакво безпокойство. решение. „КЪРЛЕЖ” „РАНЕНА МЕЧКА” Качества: Възползва се от системата или активно работиКачества: Обиден и нащрек или срещу нея.ядосан и агресивен Най-трудният тип. РазбираНуждае се от: системата и се възползва от нея.Честност, спокойствие и Или не я разбира и не седоверие. Трябва да получава интересува от нея. Нямауважение. Обикновено стандартно решение при този тип.агресивният подход и натискът Разговорът може да тръгне въвне водят до успех. всякаква посока.
 45. 45. Нов клиент (особено, ако е перспективен!)Преди плащането:• Непрекъснато намираме начин да сме в комуникация с новия клиент• Ако досега не сме го посетили, малко преди плащането трябва да го направим• Изпращаме информация за нова референция, публикация, наш или общ успех• Каним го на наше фирмено събитие, изложение, дискусия
 46. 46. Писмена кореспонденция Цели на писмената кореспонденция (за всички клиенти, преди или във връзка с плащането):  “съживяване” на портфейла  психологически ефект чрез ескалация  актуализиране на контактни данни Изпращане на първо уведомително писмо Търсене на допълнителен адрес и контактни данни на длъжника Изпращане на второ и трето писмо
 47. 47. Ориентация за клиента: по-строги преговори на всеки етап на забавяне на дълга  Напомняне при просрочие на плащане  Да се получи от клиента ангажимент за срока на погасяване на дълга  Да се създаде дискомфорт за длъжника  Изясняване на обективните причини и основните мотивите за отказ на плащане  Да се справите с типичните извинения и хитрини на длъжника  Да си вземете парите без да се загуби клиента
 48. 48. Събиране на вземания чрез лично посещение Кога е необходимо?  Неконтактни случаи  Големи дължими суми  Отказ за плащане/ изчерпан потенциал на “мекото събиране” Цели:  Събиране на дълга  Уведомяване срещу подпис  Подписване на споразумение  Изземване на имущество Значение на дистанцията
 49. 49. Събиране на вземания чрез правни действия  Същност  Искови и изпълнителни производства  Правни услуги (изготвяне на нотариални покани, споразумения, договори, извеждане на изпълнителни листове)  Особености на процеса  Процесуално представителство  Финансови потоци  Време  Сложност  Роля на медиацията
 50. 50. Изкупуване на вземания Същност Изкупуването е процес включващ оценка, тест и предлагане на крайна цена за дадения портфейл, последвано от цесия Обхват Изкупуване на вземания от физически лица и от юридически лица Особености на процеса Време Финансови потоци Сложност
 51. 51. Преодоляване на възражения и извиненияУмения за преговори Преговарянето е: Доброволен опит, чрез директен диалог, да се разреши конфликт породен от конкуриращи се нужди, интереси и цели
 52. 52. Основни разлики WIN-WIN и WIN-LOSE Win – Win Win – LoseОткриване с реалистична позиция Откриване с крайна позицияГовори се за интереси / нужди Говори се за позицииПодчертават се общите позиции Подчертават се различиятаКоментира се цялата ситуация Обсъжда се “на парче”Има много възможности Само едно правилно решение (собственото)Слуша се активно Говори се многоОтворени, проучващи въпроси Затворени, враждебни въпросиЧестно и открито Използват се лъжиОткрито, спокойно поведение Затворено или враждебно поведение
 53. 53. Работа с трудни клиентиКак да реагираме Мислете за това, което Ви казва клиентът Не се подавайте на емоциите Потвърдете това, което те казват Внимавайте за тона и интонацията на гласа си Събирайте пари - не се конфронтирайте Бъдете самоуверен и учтив Насърчавайте ги да обясняват
 54. 54. Препоръки за справяне с трудни клиенти и възражения1. Слушайте без да прекъсвате. Не спорете с клиента.2. НЕ СЕ ОТБРАНЯВАЙТЕ! Контролирайте собственото си поведение.3. Бъдете любезни! Бъдете внимателни и не поемайте веднага отговорност за проблема.4. Изразете съпричастност - разбирайте чувствата на клиента5. Обобщете информацията. Постигнете съгласие в какво точно се състои проблемът.
 55. 55. Препоръки за справяне с трудни клиенти и възражения6. Задавайте въпроси, за да разберете същността на проблема7. Разберете от какво точно се нуждае клиентът!8. Обяснете какво може да направите!9. Веднага пристъпете към действие. Дори и да не можете да решите проблема на момента, покажете на клиента, че се заемате с разрешаването му.10. Уговорете обратна връзка
 56. 56. Ползата от аутсорсване на дейността по събиране на вземания  Тясна специализация, а оттам и висока ефективност  Утвърдени методи на работа и ноу-хау  Достъп до широка база данни  Намаляване на разходите по събирането на вземания и на изразходваното време  Увеличаване на оборотните средства за клиентите  Повишаване на нивата на възвръщаемост и намаляване на обема на “лошия” дълг  Защитаване на бъдещите вземания и намаляване броя на клиентите изпадащи в просрочие
 57. 57. Отличителни черти наколектори с международна мрежа Компетентни партньори Адекватно местно събиране, отчитащо културните особености в страната По-висока успеваемост поради местното събиране Едно лице за контакт в целия свят Етика Постоянен контрол над качеството Надеждна отчетност
 58. 58. Контролна форма 1Анализ на управлението Въпрос Да Не Не знамУправляващите на фирмата имат ли необходимите специализирани знания и умения?Управляващите на фирмата имат ли техническа и търговска култураУправляващите на фирмата имат ли достатъчно опит в бранша?Реалистични ли са очакванията за бъдещото развитие на пазара?Реалистични ли са очакванията за бъдещото развитие на фирмата?Има ли синергия в управлението?Има ли текучество сред висш и среден мениджмънт?Предвидими ли са реакциите на висшия мениджмънт?
 59. 59. Контролна форма 2Анализ на финансирането Въпрос Да Не Не знамДостатъчно отговорно ли е бизнес поведението на собствениците?Фирмата разполага ли с достатъчно собствен капитал за дейността си?С дългосрочни инструменти ли се финансират дълготрайните материални активи?Своевременно ли се плащат задължения по кредити, лихви и др.?Исторически как се движи размерът на печалбата?Постига ли нормално олихвяване на собствения капитал?За какво се ползва печалбата: разпределение, реинвестиране, допълнителен капитал?Има ли друго корпоративно участие в собствеността и с каква кредитоспособност?
 60. 60. Контролна форма 3Анализ на морал на плащане Въпрос Да Не Не знамФирмата спазва ли договорените срокове за плащане (без рекламации)?Има ли в историята си съдебни или извънсъдебни мерки за събиране?Каква е репутацията на обслужващата банка?Признават ли се акредитивите на банката от водещите международни банки?Признават ли се банковите гаранции?
 61. 61. Контролна форма 4Анализ на снабдяването Въпрос Да Не Не знамФирмата има ли необходим за дейността материален ресурс, доставян от малко на брой доставчици (3)?Има ли вероятност фирмата да закупува необходимите й стоки и услуги по непазарни цени?Често явление ли са рекламации?Поръчките постоянни ли са през годините?А имат ли сезонен характер?Каква е цялостната репутация на фирмата сред доставчиците й?
 62. 62. Контролна форма 5Анализ на пласмента Въпрос Да Не Не знамКолко широк е кръгът клиенти?Задоволително ли е финансовото положение на водещите клиенти (формиращи 80% от продажбите)?Доколко са конкурентоспособни стоките и услугите на фирмата?Съобразено ли е предлагането на фирмата с пазарните условия?Как се бори с конкуренцията?
 63. 63. Контролна форма 6Анализ на производствения процес Въпрос Да Не Не знамСъвременни технологии ли се използват?Технологиите екологосъобразни ли са?Какво е отношението на брака спрямо средното ниво в сектора?Какво е процентното натоварване на мощностите?Складовите наличности нормални и съобразени с брашна и пазара ли са?Качеството на стоките и услугите, предлагани от фирмата, около и над средното ниво ли са?Извършват ли се реформи в процесите?
 64. 64. КРАЙ на 3
 65. 65. Стратегия за успешно събиране Определя се от процесите,които протичат в компанията Ви!
 66. 66. Интегриран процес на вземанията Минимизиране/ Проверка на Продажба на Обработка на Анализ и привличане Администриране оптимизиране на платежо- портфейли с просрочени на нови клиенти на вземанията риска от неплащане способността дългове вземания на задълженията Интегриран процес на вземанията Управление на информацията Управление на просрочени вземания Управление на вземанията Маркетингова Информация за информация рисковете Адреси на целеви  Информация за  Фактуриране  Контрол на  Изкупуване на  Инкасиране (по групи паричните портфейли от довереност) физически лица постъпление дългове - досъдебно  Обработка на - необезпечени - съдебно Анализ и скоринг плащанията  Система за  Корпоративна напомняне и - обезпечени с - следсъдебно информация предупреждение движимо имущество - по телефона Генериране на - обезпечени с данни - чрез писма - на място недвижимо  База данни с - по телефона имущество Разширяване на история на - на място базата данни плащане  Факторинг Проверка на адреси  Обезпечаване  Контрол на  Услуги за Онлайн-таргетинг складовата обезпечение на ABS  Реализация (на наличност - транзакции залози)
 67. 67. Финансиране на дейността  Банка  Международни финансови организации  Национални и чуждестранни програми  Борса Предекспортно кредитиране Дялово участие Подходящо управление на задължения и събирания
 68. 68. Други инструменти Преструктуриране на дълга Финансов инженеринг Технологичен инженеринг Консултиране на мениджмънта
 69. 69. Привличане на инвеститор Финансов инвеститор Стратегически инвеститор Продажби, печалба Задължения и вземания (матуритет) Състояние и перспективи  На сектора  На конкретния пазар  На мениджмънт и работната ръка  Технологично ниво на предприятието Не се интересува от активи!
 70. 70. Фирмен профилПроцес на взимане на решение Profile Czech Meat Processor.pdf Teaser DISTI.pdf Devin Corrected.ppt China Overseas Investment Project Information.doc Консултант
 71. 71. Изкупуване на вземанияСъщностИзкупуването е процесвключващ оценка, тест ипредлагане на крайна цена зададения портфейл, последваноот цесия Особености на процеса Време Финансови потоци Сложност
 72. 72. Застраховане на търговски вземания Ползи• Растеж на бизнеса без риск• Предотвратяване и контрол на риска на ниска цена• Осигурен баланс и стабилност на компанията• Покриване на неплатените застраховани вземания• Достъп до база данни с финансова информация за контрагентите (настоящи и потенциални) на фирмата• По-лесен / евтин достъп до финансови продукти
 73. 73. Как да се предпазим от лоши вземания Изрядни документи! Кредитно застраховане Проучване на партньорите  Прецизни договори Кредитни лимити  Действие на възможно най-ранен Мониторинг етап Факторинг  Поддържане на база данни за клиентите и актуализирането й  Непрекъснати обучения на екипа, занимаващ се със събиране на вземания  Правилен партньор със специализиран В2В подход
 74. 74. Информационните технологии в наша подкрепаGBRDirect Pricelist.pdf RSS http://www.dw.de/dw/article/0,,3055634,00.html Press clipping БТА www.bta.bg Платформата на Алашка http://www.customscoop.com http://www.prnewswire.co.uk/products-services/monitor/
 75. 75. КРАЙ на 5
 76. 76. Опознай клиента си!• Нуждае ли се от допълнителни средства за:  Географско разрастване  Увеличаване на пазарния дял  Съответствие с изисквания на законодателство и среда  R&D, нови технологии• Има ли нужда да намали разходите си или да се реорганизира поради:  Необходимост да поддържа конкурентоспособността си  Подобряване на съотношението качество / цена  Необходимост да посрещне изисквания на значими клиенти
 77. 77. ПроцесиКакво да правим: Подгответе се изключително В никакъв случай да не: добре  Играем услужливия будала Развийте мрежа от контакти сред  Изгаряме мостове управляващите и вътрешни източници  Фамилиарничим и досаждаме  Запознанства  Лични услуги ОГРАНИЧЕТЕ ДО МИНИМУМ БЕЗПЛАТНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ!  Голф, тенис, билярд, покер  Обеди, вечери  ПодаръциНАПИШЕТЕ СИ ДОМАШНОТО!
 78. 78. “Домашното” трябва да включва: • Внимателно запознаване с интернет страницата на клиента • Проучване на медиите за публикации относно фирмата, собственици и управа • Какви са пазарните перспективи пред продуктите и сектора • Питайте колеги и познати • За лична среща подгответе въпроси • Разберете техния бизнес модел
 79. 79. Процеси  Използвайте телефона  Warm calling  Cold calling  Използвайте на e-mail  Как да ползваме С/С  Какво да правим с неотговорените мейли  Follow up  Своевременно  Настойчиво  Срещайте се очи в очи с клиентите (Skype)  Посланието Ви да съдържа “увереност”
 80. 80. Постигане на договор В решителния етап общувайте само с хората, които взимат решение- Предварително идентифицирайте “кой кой е”, потърсете информация за начина, по който тези лица водят преговори. Ако е необходимо, потърсете посредник за организиране на срещата. Кога и на кого да се представи съдържателната част на Вашето предложение- Ако знаете “кой кой е”, може да се окаже по-добре първо да разговаряте с лицето, което ще разбере параметрите на стоката или услугата, която предлагате. Така има по- голям шанс да предложите нещо, което задоволява текуща или бъдеща потребност. Има значение колко добре се познавате с клиента. Кога да се направи финансовото предложение- Веднага, щом почувствате, че клиентът възприема идеята Ви и е склонен да продължи комуникацията. Кога да се (подготви и) изпрати проект на договор- Обичайно – след приключване на преговорите и постигане на съгласие относно финансовото предложение. В по-редки случаи и ако страните са притиснати от времето, може да се прескочи етапа на „финансово предложение‟ и направо да се предложи договор.
 81. 81. Външнотърговски договориTradeDoc - Guide to International Contracts.docINCOTERMS 2010.doc
 82. 82. Първи сигнали за нередности, на какво да обърнем вниманиеМного успешни за нас преговориТрудно намираме контактното лице по телефонаОфициален пощенски адрес – п.к. No“Накъсана” комуникацияПроблеми при идентифицирането на юридическото лицеНеясен ДДС статус - http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/Пълномощно за подписване на договорТвърде общ договорСъмнителна банкова сметкаПретенции за опаковка, количество или качество след доставкатаПромяна на контактно лице и данни след доставкатаПостоянно нарастващ обем на доставките и удължаване срока на плащане
 83. 83. Механизъм на застраховането на търговски вземания ЗастрахованЗастрахователна полица, Доставка на стоки и услуги покриваща риска от при условията на отложено неплащане плащане Триъгълник на застраховането на търговски вземания Клиент наЗастраховател застрахования Оценка на риска и (=„Риск„) одобряване на кредитен лимит
 84. 84. Българска агенция за експортно застраховане ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ  Застраховка на плащания при износ (експортно застраховане): • срещу търговски рискове; • срещу политически рискове.  Застраховка на плащания при продажби в България (вътрешен риск) • срещу търговски рискове.Предмет на тези застраховки са плащания по търговскисделки с период на отсрочване до 2 години
 85. 85. Подкрепа за финансиране на износа Застраховка на плащания в полза на банка Застрахованата фирма прехвърля правото на обезщетение в полза на банка, т.е. Рамковата полица се подписва в полза на трето ползващо лице. Банката отпуска кредит преди или след износа.
 86. 86. Застраховка на плащания в полза на банка Обезщетение Банка БАЕЗДоговор за Застраховка на Регрес кредит плащания в полза на трето ползващо лице-търговска банка Продавач Купувач Продажба на отсрочено плащане
 87. 87. КРАЙ на 6
 88. 88. Изгубени в преводаКакво казва Какво си мисли Какво разбирабългаринът българинът чужденецът Той е толковаДа-да Забрави, няма да стане! позитивенНе мога да направя това Имам друга работа, ще се Той не иска да гов момента заема по-късно направиХайде да видим как ще го Я да те видя, като си такъв Той иска да се учинаправиш ти умникЩе го имаш след пет Ще го имаш, но не се знае Той си е свършилминути точно кога работата
 89. 89. Изгубени в преводаКакво казва Какво си мисли Какво разбирабританецът британецът българинътСигурен съм, че Грешката е твоя! Грешката е неговагрешката е моя, но...Идеята ви е Този е луд! Той харесва идеята миоригинална... Изобщо не съм Още малко и щеПочти съм съгласен съгласен постигнем споразумениеТрябва да дойдеш на Не е покана, а проява Скоро ще ме поканивечеря някой път на учтивост
 90. 90. Изгубени в преводаКакво казва Какво мисли Какво разбирахоландецът холандецът българинътНе знам как да го Моля за твоя принос, за Този е съвсемнаправя, ще ми да решим проблема некадърен, как са гопомогнеш ли заедно назначилиЩе обсъдим това по Искам да чуя мнението Той не проявявавреме на срещата на всички останали интерес към мен Храним се заедно, ноХайде да хапнем Кани ме, значи ще всеки си плащазаедно плати сметкатаОбещавам, че ще го Ще спазя срока Да бе, забрави!имаш до 10 ч.
 91. 91. ДВАДЕСЕТ ПРИНЦИПА ЗА ПРАВИЛНО ОБЩУВАНЕ1. Избягвайте предубеждението и не правете прибързани изводи2. Създайте на посетителя атмосфера, която ще го накара да съобщи своите истински намерения.3. Избягвайте постоянното изтъкване и величаене на собствената фирма, и нейната продукция.4. Проявявайтв уважение към конкурентите си.5. Възползвайте се от ефекта на “огледалното отражение” – научете се да се усмихвате, ако искате да “разчупете леда”.6. Използвайте всички нагледни материали и подкрепете разговора с аудио-визуални средства.
 92. 92. ДВАДЕСЕТ ПРИНЦИПА ЗА ПРАВИЛНО ОБЩУВАНЕ7. Представяйте аргументите си логически, с кратки изречения, като активизирате лексиката си.8. Избягвайте проява на негативизъм и не реагирайте рязко на критиката.9. Поддържайте непрекъснат зрителен контакт с посетителя, говорете образно и използвайте помощта на “езика на тялото”.10. Умело използвайте обратите в разговора и прибягвайте към изкуствени паузи.11. Постоянно поддържайте в изправност и готови за работа помощните средства.12. Научете се да признавате грешките си, без да създавате впечатление, че сте претърпели поражение.
 93. 93. ДВАДЕСЕТ ПРИНЦИПА ЗА ПРАВИЛНО ОБЩУВАНЕ13. Не пропускайте случай да поласкаете събеседника си и да подготвите почва за създаване на приятелска атмосфера.14. Не се скъпете да предложите помощта си, където и когато е необходимо, за да може събеседника ви да разбере по-добре вашите търговски предложения.15. Използвайте формата на риторични въпроси и отговори, за да направлявате и предизвикате интереса на събеседника.16. Говорете позитивно, обръщайте се колкото може по-често към събеседника си на Вие, стремете се да го назовавате винаги по име.
 94. 94. ДВАДЕСЕТ ПРИНЦИПА ЗА ПРАВИЛНО ОБЩУВАНЕ17. Избегайте да използвате категорични и много конкретни изречения, които впоследствие могат да ви обвържат с нещо, или с други думи, по-рядко казвайте “да” и “не”.18. Усвоете законите на риториката. Изразяващите съгласие движения, потвърждения и често задаваните въпроси, демонстрират уважението ви към събеседника.19. Не забравяйте, че изкуството да слушаш не е по-маловажно от умението да говориш. Разговорът не е монопол, нито арена за противодействие, а средство да се получи нещо.20. Намерете подходящия момент за приключване на разговора и не забравяйте да дадете на събеседника си печатните и рекламни материали, с които разполагате. 97
 95. 95. КРАЙ на 7
 96. 96. Подготовка за международни събития и източници на информация
 97. 97. Информация за панаири www.auma.de www.ufi.org www.bie-paris.org Проучване!
 98. 98. Избор на правилната проява – критерии По географски обхват – местни, регионални, национални, международни Географски обхват = целеви пазари По структура – инвестиционни, потребителски, специализирани, многобраншови, универсални, корпоративни, виртуални Страна на провеждане = целеви пазар Фирми участници = предлагани продукти/ услуги Брой и структура на посетителите = потенциални клиенти
 99. 99. Още критерии Участващи конкуренти Представени нови продукти и технологии Медийно отразяване Опит от предишни участия Организация на проявата – качество на предлаганите услуги
 100. 100. Защо да участваме в панаири и изложби Най-ефективният инструмент за проучване на пазара на едно място, по едно и също време и чрез лично общуване  Срещат се предлагането и търсенето, осигурява се актуална информация за новите тенденции в технологиите, демонстрират се постиженията  Достигане до пълната пазарна аудитория и възможност да бъдат постигнат стратегическите търговски цели  Индикатор на пазарните тенденции – отразяват пазарните механизми, вида и обхвата на промените, насоките и скоростта на бъдещото развитие
 101. 101. Осигуряване на информационни и рекламни материали Подготовка на рекламни материали за посетителите на щанда – каталози за специалисти, информационни брошури, листовки, фирмени сувенири (за партньори и посетители), които да:  бъдат безупречни в езиково отношение  се отличават в художествено оформление  съдържат пълни данни за изложителя  съдържат информация за експонатите  посочват точното място на експозицията Разпространение  на щанда – обща публика, бизнес партньори и посетители, журналисти  извън щанда – в прес-клуба на организатора, на входа, на терена на проявата Външна реклама - пана, транспаранти, хоругви, екрани, филми
 102. 102. Връзки с обществеността Публикации в информационната мрежа на организатора Публикации в специализирани издания Организиране на пресконференция, срещи с журналисти Изготвяне на прес съобщение и покана до медиите Отразяване на участието на интернет страницата на фирматаКлючови клиенти специално внимание подходящи фирмени сувенири актуални, пълни каталози за продуктите отразяване на посещението неформални контакти
 103. 103. Подготовка на персонала Обща информация  запознаване с ролята и значение на конкретната проява на международния пазар  запознаване с качествения състав на посетителите  анализ на предлаганите услуги  информация за мястото на фирмата в конкурентната среда и присъствието на конкуренти  информация за основната група потребители и търговци, към които е насочено участието  специфики на всяка целева група  представяне на планираните подходи за създаване на контакти Специална информация  начини за утвърждаване на фирмения престиж- недопускане на действия, злепоставящи фирмата  запознаване с целите на участието и разясняването им
 104. 104. Подготовка Специална информация  особености и техники за установяване на контакти  начини, използвани за предизвикване на интерес със средствата, с които разполага щанда  методи за преговори и набиране на информация Установяване на първия контакт-преодоляване на колебанието на посетителя  начало на разговора, идентифициране на посетителя  представяне на фирмения щанд  наблюдение за реакции-интерес, незаинтересованост  Формулиране на въпроси, предизвикващи изчерпателни отговори
 105. 105. Внимание! да не се разсейва вниманието с няколко клиенти едновременно да не се намесва в разговор с коментари, забележки, въпроси да се избягват ленивите движения да се избягва фамилиарничене деликатно наблюдение на движенията
 106. 106. Как да общуваме с посетителите пълно познаване на предимствата и недостатъците на продуктите познаване на културното равнище на посетителите съобразяване с ценностната им система, религия и традиции правомощия за договаряне на отстъпки чувство за хумор, естествено държание да се изслуша клиента да направлява разговора да предлага контрапредложения и решения да отговоря на въпрoси, без допитване до други колеги да се съгласява с правотата на посетителя и да издейства компенсации
 107. 107. Как да общуваме с посетителите да отклонява въпроси, предизвикващи възражение да е хладнокръвен при водене на преговори да използва усмивката като средство за създаване на спокойна атмосфера владеене на жестове и мимики, които предизвикват напрежение чрез жеста да предразполага към разговори изразяване на доверие поставяне на високи цели, с готовност за отстъпка да се избягват “капаните” на посетителя степента на пълномощие за провеждане на търговски преговори познаване на психология на водене на преговорите познаване на езика на тялото приключване на разговора – уточняване на постигнати договорености, въпроси и срокове
 108. 108. Какво правим след приключване на изложбатаАнализ на участието Анализ на установените контакти Проверка на резултатите от участието Цели на анализа Съставяне на отчет за  Правилно ли са определени участието целите на проявата Планиране на бъдещи  навреме ли е взето решението за действия участие  Правилно ли е подбран персонала достатъчни ли са били средствата правилно ли е подбран вида, типа и размера на изложбения щанд
 109. 109. После? Първа седмица  изпращане на благодарствени писма  изпращане на оферти  изпращане на мостри  съгласуване на срокове за допълнителни срещи- анализ на цените на конкурентите  покани за посещение Първи месец  телефонен маркетинг  посещение при потенциалния клиент  ден за посещение на фирмата  провеждане на срещи, семинари Втори месец  изпращане на актуализирана информация  начало на обяви/реклами в специализирани издания  пресконференция
 110. 110. Да не забравим Изпращане на благодарствени писма до  организаторите  обслужваща рекламна и ПР агенция  дизайнери  спедитори  хотели/туристическа агенция  застрахователи  други, свързани с участието  анкетиране на персонала След месец  изготвяне на отчетен доклад  обработка и създаване на БД за посетителите
 111. 111. Планиране на бъдещи действия Коригиране на идейната концепция за участието  актуализиране на целите  потвърждаване на намерение за участие/ избор на друга проява  промени/обучение на персонала  промени в изложбените компоненти, щанда, аранжирането  актуализиране на медиа план и рекламата  актуализиране на плана за участие – срокове, отговорници  осигуряване на достатъчно средства  определяне на състава за организиране на участието - ръководител екип, сътрудници
 112. 112. Подготовка за участие в делови мисии  Добрата подготовка е половината от успеха  Регистрация, фирмен профил, заявка на интереси, посочване на тип потенциални партньори  Проучване на другите участници  Съблюдаване програмата на мисията и графика на срещи  Не подминавайте “дреболиите”  Активен Networking Особености – държавни посещения
 113. 113. КРАЙ на 8
 114. 114. Източници на информация
 115. 115. Защо ни е останалия свят, ако тук сме си добре? Защото други ще дойдат тук  Стоки Ръст на световната търговия ~ 15% год.  Услуги Заради мащаб и синергия Клиентите търсят все по-добро качество и все по- голямо разнообразие Защото трябва да растем, за да оцелеем Устойчивото развитие минава през включване в глобалните вериги за доставки (стоки и услуги)
 116. 116. Най-успешни продукти, място на българския износ в света Стока 2008 2009 2010Маслодаен слънчоглед - 1 1Рапица - - 2(Не)рафинирана мед 2 2 11Череши, временно консервирани 1 2 2Лавандулово масло 2 - -Семена от кореандър 2 2 3Патешки дроб 2 3 2
 117. 117. Източници на информацияwww.wto.org/english/res_e/statis_e/its2007_e/its07_toc_e.htmwww.intracen.orghttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/www.worldometers.infowww.osec.ch/internet/osec/en/home.htmlwww.esds.ac.uk/international/support/user_guides/eurostat/cronos.aspwww.unece.orghttp://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/www.stopecg.org/eu_company_directory.htm#advice
 118. 118. Пазарен достъп Тарифни и нетарифни бариери в търговията и услугите Мерки за търговска защита Режими и регулации – как да разберем какви са изискванията Пазарен достъп в ЕС и в трети страни, съществени разлики Износ на услуги
 119. 119. Източници на информация и контакти за справкиhttp://mkaccdb.eu.int/http://ec.europa.eu/youreurope/www.cbi.eu/marketinfo/cbi/www.intracen.orgwww.businesseurope.eu/Content/Default.asp?PageID=554www.iccwbo.org/www.exim.gov/pub/ins/pdf/eib99-08.pdfwww.customs.bg:55080/tariccm/tariccm/main_BGhttp://europa.eu.int/comm/trade/index_en.htm
 120. 120. Износ на продукти от ЕС - практически стъпки за намиране на информация Намерение за осъществяване на ИЗНОС – например износ на пчелен мед по тарифна подпозиция 040900 от Митническата тарифа Извършване на необходими справки за условията на достъп до пазара – прилагани мита, лицензионни режими и други данни от интерес за търговските оператори

×