Sredna gora-50

1,803 views

Published on

50 години „Средна гора“ АД, 1963 – 2013
© Издател: Търговско-промишлена палата – Стара Загора, октомври 2013 г.
50 Years Sredna gora AD, 1963 – 2013
© Publisher: Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora, Bulgaria
Историята на „Средна гора“ започва през 1963
г. като държавно предприятие за производство на
мебели, дограма, играчки за деца и други изделия
от иглолистна дървесина. Днес, при отбелязване-
то на 50-годишния си юбилей, предприятието е
един от най-големите производители на столове
от масивна дървесина в Европа.
„Средна гора“ АД може да се похвали с 34-го-
дишно партньорство със световния лидер в тър-
говията с мебели ИКЕА (IKEA). То започва през
1979 г., когато са осъществени производството и
доставката на първия комплект от маса и столо-
ве за шведската компания. През годините „Средна
гора“ се превръща в един от основните доставчи-
ци на столове за мебелния гигант.
През 2011 г. „Средна гора“ сключва друго стра-
тегическо партньорство с още едно голямо име в
бранша – норвежката фирма Stokke. Старозагор-
ското предприятие започва да произвежда ембле-
матичния многофункционален детски стол „Трип
Трап“.
The story of Sredna gora begins in 1963 as a state
factory for production of furniture, windows, children’s
toys and other articles of wood. Today, in celebration
of the 50th anniversary, the company is one
of the largest manufacturers of chairs of solid wood
in Europe.

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,803
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
55
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sredna gora-50

 1. 1. 1963 – 2013 Sredna gora AD години 5 Средна гора АД years5
 2. 2. 50 години „Средна гора“ АД, 1963 – 2013 © Издател: Търговско-промишлена палата – Стара Загора, октомври 2013 г. 50 Years Sredna gora AD, 1963 – 2013 © Publisher: Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora, Bulgaria В книгата са използвани данни от брошурата „Тридесет и пет години завод „Средна гора“ – Стара Загора, 1963 – 1997“ и информация, събрана от Медиен център на Търговско-промишлена палата – Стара Загора. Снимките са от архива на предприятието. In this book is used data from the brochure “Thirty five years Sredna gora – Stara Zagora factory, 1963-1997” as well as information gathered by the Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora Media Centre. The pictures are from the company’s archive.
 3. 3. „Средна гора“ АД – 50 години опит, надеждност и традиция Историята на „Средна гора“ започва през 1963 г. като държавно предприятие за производство на мебели, дограма, играчки за деца и други изделия от иглолистна дървесина. Днес, при отбелязване- то на 50-годишния си юбилей, предприятието е един от най-големите производители на столове от масивна дървесина в Европа. Заводът е разположен в индустриалната част на Стара Загора на площ от 76,5 хил. кв. метра, от които 16,6 хил. кв. метра са застроени с производ- ствени и административни сгради. В края на 2013 г. предприятието осъществява дейността си с пер- сонал от 550 служители. Производството е специа- лизирано най-вече за столове и маси от масивна борова и букова дървесина, като продукцията е предназначена почти изцяло за пазари извън Бъл- гария. „Средна гора“ АД може да се похвали с 34-го- дишно партньорство със световния лидер в тър- говията с мебели ИКЕА (IKEA). То започва през 1979 г., когато са осъществени производството и доставката на първия комплект от маса и столо- ве за шведската компания. През годините „Средна гора“ се превръща в един от основните доставчи- ци на столове за мебелния гигант. През 2011 г. „Средна гора“ сключва друго стра- тегическо партньорство с още едно голямо име в бранша – норвежката фирма Stokke. Старозагор- ското предприятие започва да произвежда ембле- матичния многофункционален детски стол „Трип Трап“. Служителите на завода могат да бъдат горди с факта, че в продължение на десетилетия произве- 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 3 Sredna gora AD – 50 years of experience, reliability and tradition The story of Sredna gora begins in 1963 as a state factory for production of furniture, windows, chil- dren’s toys and other articles of wood. Today, in cel- ebration of the 50th anniversary, the company is one of the largest manufacturers of chairs of solid wood in Europe. The factory is situated in the industrial zone of Stara Zagora, in the area of 76.5 thousand square meters, of which 16.6 thousand square meters are represent industrial and administrative buildings. At the end of 2013 the company operates with a staff of 550 employees. The production is specialized mostly in chairs, tables made of solid pine and beech wood as it is most exclusively exported outside Bulgaria Sredna gora AD boasts a 34-year partnership with the global leader in furniture trade IKEA. It begins in 1979, when the production and delivery of the first set of table and chairs for the Swedish company are made. Over the years, Sredna gora has become one of the main supplies of chairs for the furniture giant. In 2011, Sredna gora concludes another strategic partnership with another famous name in the rela- tive industry – Norwegian company Stokke. The com- pany from Stara Zagora began producing the iconic early childhood chair called “Tripp Trapp”. The factory employees can be proud of the fact that the furniture made by them has been sold world- wide for decades and it has reached millions of home in countries from 5 continents.
 4. 4. 4 Предприятие „Средна гора“ днес 4 Sredna gora company today
 5. 5. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 5 дени от тях мебели успешно се продават в цял свят и са достигнали до милиони домове в страни от 5 континента. „Традициите, опитът и ноу-хауто, които през годините отреждат на „Средна гора“ място сред най-големите фирми в бранша, са натрупани не само чрез дългогодишната работа с партньори като ИКЕА, но и благодарение на поколенията спе- циалисти. Много от тях са прекарали голяма част от своя професионален живот, а някои и целия, в завода“ – казва в навечерието на 50-годишния юбилей изпълнителният директор на „Средна гора“ АД инж. Александър Палешутски, който уп- равлява предприятието от 1985 г. 5 “The traditions, experience and know-how, which place Sredna gora among the largest companies in the industry over the years, are not only accumulat- ed through years of work with partners such as IKEA, but also thank to generations of specialists. Many of them have spent much of their professional life, some others the whole, at the factory” – said on the eve of the 50th anniversary CEO Sredna gora AD eng. Aleksandar Paleshutski, who managed the company since 1985.
 6. 6. Икономически предпоставки за развитие на дървообработването в Стара Загора и за създаване на предприятие „Средна гора“ Индустриализацията на България през шесто- то и седмото десетилетие на 20-и век се извършва планирано и с прякото участие на държавното ръ- ководство и на местните партийни структури. Като резултат много малки работилници се обединя- ват в кооперации или се включват в създаваните тогава производствени единици. В Стара Загора работи общоградски промишлен комбинат, който има разнородни дейности. Сред тях силно застъ- пени са металообработването и дървообработва- нето. През 1958 г. е решено тези две дейности да се отделят в самостоятелен завод, който получава древното име на града Берое. В следващите 2 – 3 години на нова площадка, намираща се североза- падно от железопътната гара на Стара Загора, се изграждат цехове за двете дейности на предприя- тието и те се местят поетапно на новия терен. В началото на 1960 г. дървообработващото производство вече е пренесено от малките и не- угледни работилници, пръснати дотогава на раз- лични места в града, и изцяло се помещава в зна- чително по-удобните за работа цехове на новата площадка на предприятието. Развитието на дървообработващото производ- ство логично води и до засилено търсене на ра- ботници и на специалисти с висше образование – инженери и икономисти, които да модернизират производството с нови технологии и да повишат производителността. Един от тези специалисти е инж. Георги Петров Генчев, който на 24 март 1960 г. е назначен като инженер по дървообработване в завод „Берое“. Роден е в Стара Загора през 1935 г. и тогава е на 24 години. Предходната година е завършил Вис- шия лесотехнически институт (ВЛТИ) в София (сега Лесотехнически университет). Той и други негови млади колеги са въведени в спецификата на рабо- тата от по-опитните кадри на предприятието. От 1959 до 1962 г. дървообработващата дей- ност на комбинат „Берое“ е свързана с производ- ство на дограма (прозорци, пресовани и таблени врати, парникови рамки); тапицирани мебели (канапета и табуретки); гардероби; боядисани кухненски бюфети; мебели за обзавеждане на магазини и учреждения; детски дървени играчки; кутии от картон и др. изделия. Като материал се използва иглолистна дървесина, подготвена на дъски, които са естествено изсушени. Голяма част от материала е внос от СССР. За изделията в ме- белното производство допълнително се използват шперплат, фурнир и парен бук. Вратите и елемен- тите на корпусните мебели се изработват от шпер- вани детайли с пълнеж от иглолистен материал. Детските играчки се произвеждат от букови дъс- ки. Още тогава играчките са функционални и кра- сиви, боядисани в ярки цветове. За тях е обособен отделен от другото производство цех. Моделите са създадени от художник дизайнера Веселин Не- делчев, стругаря дърводелец Кольо Грънчаров и майстор бояджията Пенчо Колдамов. Общо в производството, свързано с дърво- обработващи дейности в „Берое“, през 1960 г. са заети 295 души. Заводът има продукция от тази дейност, която по тогавашни цени възлиза на бли- зо 11 млн. лева и е съпоставима по оценка с про- дукцията на съществуващия тогава в Стара Загора специализиран завод „Мебел“. В началото на 1962 г., след взето решение „Бе- рое“ да се специализира като машиностроителен завод, започва изваждането на дървообработва- щата дейност от структурата на предприятието. 6
 7. 7. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 7 Economic preconditions for the development of wood processing in Stara Zagora and the foundation of Sredna gora Bulgarian industrialization in the sixth and sev- enth decade of the 20th century was planned and car- ried out with the direct involvement of the state gov- ernment and the local party structures. As a result, many small workshops are united in cooperatives or involved in created by that time production units. City-wide industrial plant which has various activi- ties worked in Stara Zagora. Metal wood processing were heavily covered by these activities. In 1958 it was decided that these two activities were separated in a factory that received the ancient name of the city – Beroe. Within the next 2 – 3 years workshops for these activities were build and the factory gradually moved to a new site, located north-west of the Stara Zagora railway station. In early 1960 wood processing production had already been moved from the small unsightly work- shops scattered by then throughout the city to a sig- nificantly more convenient to work new factory. The development of wood processing production logically led to increased demand for workers and university graduates – engineers and economists, in order to modernize production with new technolo- gies and to increase productivity One of these experts is eng. Georgi Petrov Genchev who was hired as wood processing engineer on the 24th of March 1960 at Beroe factory. Born in Stara Zagora in 1935, he took this position at the age of 24. He had been graduated at the Higher Institute of Forestry in Sofia (now University of Forestry) the year before. He and his other young colleagues were involved into the specifics of the work from the other, more experienced executives of the company. From 1959 to 1962 wood processing activity of Beroe factory is related to production of joinery (win- dows, pressed and plated doors, greenhouse frames); upholstered furniture (sofas and stools), wardrobes, painted kitchen cupboards, furniture for shops and offices, children’s wooden toys, cardboard boxes and other products. As a material is used softwood pre- pared boards, which are naturally dried. Most of the material is imported from the USSR. For items in the furniture industry plywood, veneer and steam beech are additionally used. Doors and items of furniture were made of plywood parts filled with softwood. Toys were made of beech boards. Even then, the toys are functional and beautiful, painted in bright colors. Another workshop, segregated from the other pro- duction was used for them. The models were created by painter-designer Vesselin Nedelchev, turner-car- penter Nikola Grancharov and master-painter Pencho Koldamov. In total 295 employees worked in the production related to wood processing activities in Beroe factory in 1960. The factory had a production of this work, which was amounted to nearly 11 million leva con- temporaneous prices, and was comparable to the evaluation of the existing production then of the spe- cialized factory Mebel in Stara Zagora. In early 1962, following a decision factory Beroe to specialize as an engineering company, removing of the wood work began. On the 1st of April 1962 the furniture upholstery workshop along with the people
 8. 8. 8 Парокотелната централа и мазутното стопанство през 1971 г. Steam boiler station and black oil management in 1971 Цехът за производство на дограма в първата година от създаването на предприятието The workshop for joinery production in the first year of the factory’s establishment 8 Първата административна сграда на завода, 1964 г. The first office building of the plant in 1964
 9. 9. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 9 На 1 април 1962 г. мебелният цех с тапицерската си дейност, заедно с хората и машините, е предаден на държавно предприятие „Мебел“ – Стара Загора и с това там се слага началото на тапицерското произ- водство. Производството на дограма и играчки е прехвърлено към комбинат „Първи май“. Създаване на „Средна гора“ Анализът на проблемите и равносметката, че продукцията е силно необходима, водят да реше- нието, че дървопреработвателните дейности тряб- ва да се обособят в самостоятелно предприятие. Ръководството на Окръжния народен съвет в Ста- ра Загора взема решение (№ 56 от 29.12.1962 г.), с което от 1 януари 1963 г. дървопреработвател- ните дейности се обособяват в ново предприятие. То получава името на красивата планина Средна гора. Предметът на дейност на новото предприя- тие е производство на дограма – врати и прозор- ци, и на други дървени изделия. В решение на Изпълкома на ОНС – Стара Загора се казва, че то трябва да задоволи нуждите от дограма за строи- телството в окръга. Дотогава дограма в Стара Заго- ра се транспортира след планови поръчки от други региони на страната. Директор на новосъздаденото предприятие става инж. Димитър Тодоров Шишков. Той е роден през 1932 г., завършил е ВЛТИ – София и има про- фесионален опит от работата си в „Мебел“. За главен инженер, който формално тогава е с длъжност зам.-директор по производствено- техническите въпроси, е назначен Георги Генчев. В ръководния екип на „Средна гора“ влизат и други млади специалисти. Като ръководители на бригадите са запазени по-възрастните и опитни работници, но скоро в производството са назначе- ни млади и амбициозни специалисти, завършили техникум по дървообработване. and the machines were delivered to the state factory Mebel – Stara Zagora which was the beginning of the upholstery manufacturing there. The production of doors and toys was transferred to Parvi Mai factory. Foundation of Sredna gora The analysis of the problems and the balance showed that it was highly necessary to keep the de- cision that timber processing activities should be divided into a separate entity. The management of the District Council in Star Zagora decided (N 56 from 12.29.1962) to spun off the wood processing opera- tions into a new company by the 1st of January 1963. It was given the name of the beautiful mountain Sredna gora. The scope of activities of the new company was the production of joinery – windows and doors and other wood products. In a decision of the Executive Committee of the NSA – Stara Zagora was said that it should meet the needs of joinery construction in the county. Until then, joinery in Stara Zagora had been transported after planned orders from other regions of the country. Director of the newly established factory was Dimitar Todorov Shishkov. He was born in 1932, grad- uated from the Higher Institute of Forestry – Sofia and had professional experience working at the Me- bel factory. As a chief engineer, who then had a formal office as deputy director of production and technical issues, was appointed Georgi Genchev. Other young profes- sionals also entered into the management of Sred-
 10. 10. 10 Спортен празник в предприятието Sports fest at the factory Делово посещение в завода Business visit at the factory Демонстрация на готовите изделия Display of finished articles 10
 11. 11. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 11 Първоначално ръководството е настанено на втория етаж на цеха за играчки на територията на „Берое“ в стаи, преградени с дървени плоскости. Изграждане на материалната база на „Средна гора“ Годините от 1963 до 1966 са периодът, през който се създава първоначалната материално-тех- ническа база на новото предприятие. Най-напред са изградени склад за материали, картонажно отделение, техническа работилница, водозахран- ване, електрозахранване с отделен трафопост и пътища. Следва строителството на две халета с размери 96 на 15 метра. Те трябва да приемат дей- ностите, свързани с производството на дограма. В началото обаче там временно са базирани и дру- гите дейности. От територията на „Берое“ в новата база идва и мебелният цех за обзавеждане на дет- ски градини, който произвежда мебели и уреди за игра на децата. По-късно този цех променя дей- ността си и започва производството на вградени шкафове и секционни кухненски шкафове (СКШ), които са предназначени за новопостроените жи- лищни блокове в окръга и в страната. Строителството на закрития склад за матери- али, на техническата и на картонажната работил- ница е извършено от специализирания комбинат „Строител“. Две години са нужни за построяването и на другите части от инфраструктурата на пред- приятието. Средствата за строителството са оси- гурени от управление „Местна промишленост“ на ОНС – Стара Загора. През 1965 и 1966 г. е построен втори произ- водствен корпус на два етажа, разположен във формата на буквата П. Той приема цеха за детски играчки и мебелното производство. Цехът за до- грама остава в старите помещения и дейността му na gora factory. The older and experienced workers were reserved for heads of brigades, but soon young and ambitious School of Wood Processing graduates were appointed in the production activity either. Initially, the management was placed on the second floor of the shop for toys in the territory of Beroe, in rooms, separated by wooden boards. Construction of the facilities of Sredna gora The years from 1963 to 1966 were the period which the initial material and technical basis of the new company was created through. Warehouse for materials, cardboard department, technical work- shop, water supply, power supply with separate transformer and roads were built first. The construc- tion of two halls measuring 96 to 15 meters followed. They should accumulate the activities related to the production of joinery. However, in the beginning there were temporarily based the other activities. From the territory of Beroe the furniture workshop for home furniture for production of play equipment for children came in the new base. Later this work- shop changed its activity and started production of built-in cupboards and sectional kitchen cupboards (SKC) which are intended for newly built residential units in the county and the country. The construction of the indoor storage of mate- rials, of the technical and cardboard workshop was conducted by specialized plant called Stroitel. Two years were needed for the construction of the other parts of the infrastructure of the company. Funds for
 12. 12. 12 Преглед и предаване на готовата продукция Examination and transference of finished production Момент от производствения процес Moment from the manufacturing process Еднокрилен двукатен прозорец с жалузна решетка Single-pane window with louver bar
 13. 13. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 13 се разширява в двете халета. Предприятието вече има и санитарно-битови помещения с тоалетни, умивални и съблекални. През 1964 г. за административна сграда се използва дървена къща, която има 6 малки стаи. Ръководителите на отделните производства се по- мещават в канцеларии, направени от плоскости и разположени в цеховете. През първите си години предприятието рабо- ти със старите машини, но много бързо започва преоборудването му. Доставени са дървообработ- ващи машини, като някои от тях са вносни, други са българско производство. Технологична новост за колектива тогава са внесените от чужбина ав- томатичен еднолистов циркуляр, четиристранна рендосвачка и машина за ремонт на чепове в дър- весината. Спецификата на производството изисква и из- граждане на вентилационни системи за изнасяне на дребните отпадъци от машините и помещени- ята (стърготини, стружки, шлайф прах). Отпадъкът се събира в бункери, изградени специално за съх- ранението им. Колективът на „Средна гора“ в периода 1963 – 1968 г. е с численост между 200 – 250 души. С този екип предприятието повишава значително произ- водствените обеми. Много висока оценка е дадена и на качеството на изделията. Значителният обем на производство и качеството на изделията са ос- новните причини предприятието да бъде включено в състава на националната промишленост. С решение на Министерския съвет (№ 465 от 25.12.1968 г.) от 1 януари 1969 г. „Средна гора“ се преобразува в държавно индустриално предприя- тие (ДИП) и става част от държавно стопанско обеди- нение (ДСО) „Мебел“ – София. Подчинено е на Ми- нистерството на горите и горската промишленост. Предприятието остава самостоятелно обаче само две години. construction were provided by department “Domes- tic industry” of NSA – Stara Zagora. In 1965 and 1966 second production building of two floors was build, situated in the shape of П. It held the children’s toys and furniture production workshops. The workshop of joinery remained in the old premises and it widened into the both halls. The factory already had sanitary facilities with toilets, washrooms and locker rooms. In 1964 as an office building a wooden house of 6 small rooms was used. The heads of the separate in- dustries were located in offices, made of boards and located in halls. During its first years the factory was working with the old machines, but very quickly it began to rede- velop. Wood processing machines were delivered as some of them were imported, others were locally produced. Technological innovation for the staff then were the imported from abroad automatic one-sheet circular, four-sided grater and machine for repair of knots in the wood. The specifics of the production required construc- tion of ventilation system for removal of waste from the machines and the halls (shavings, grinding dust). The waste was collected in hoppers, constructed spe- cifically for waste storage. The team of Sredna gora in the period 1963 – 1968 was a number between 200 and 250 people. With this team the company increased significantly its production volumes. Very high score was given to the quality of the products. These were the main rea- sons the company to be included in the composition of the national industry.
 14. 14. Обединение с „Мебел“ От януари 1971 г. ДИП „Средна гора“ се обеди- нява с ДИП „Мебел“ – Стара Загора, чийто дирек- тор тогава е Георги Папазов, а главен инженер е Георги Георгиев. Сливането става с разпореждане № 590 от 16.12.1970 г. на Комитета за стопанска координация. „Средна гора“ се включва в обединеното пред- приятие като филиал с ръководител инж. Георги Генчев, а зам.-началник на филиала става Миньо Вълков, който дотогава е началник на цеха за до- грама. Дотогавашният директор инж. Димитър Шишков напуска. През следващите две и половина години ряз- ко се увеличава производството на дограма. Дос- тигнатите обеми от 130 хил. кв. метра годишно извеждат цеха в Стара Загора на едно от първите места в страната. Мебелният цех се специализира за производ- ство на вградени фурнировани шкафове за стро- ителството и спира производството на секционни кухненски шкафове. За кратко производството на дървени детски играчки в Стара Загора също спи- ра. Технологията и машините за тях са преместе- ни във фабриката за играчки в Банско. Играчки- те, произвеждани в „Средна гора“, са известни и добре приемани в страните от Западна Европа (Англия, Франция, Белгия, Холандия, ГФР, Дания). Обединеното предприятие отделя средства, за да възстанови това производство и партиди от прочу- тите старозагорски дървени играчки, боядисани в ярки цветове, отново се изнасят. В началото на 1971 г. е завършен строежът на двуетажната административна сграда. Приключва и изграждането на заводската столова със собст- вен кухненски блок. Започва строителството на парова централа, топлоснабдяването на цеховете и изграждането на шест камерни сушилни с голямо аклиматиза- ционно отделение за отлежаване на вече изсуше- ните дъски. Периодът на работа в административната структура на завод „Мебел“ е полезен за разви- тието на „Средна гора“. Заводът има относителна самостоятелност, но в същото време ръководство- то му придобива добър опит от работата в по-го- ляма промишлена структура. Това се оказва мно- го полезно през следващите 5 – 6 години, когато „Средна гора“ става център на обединен с други предприятия завод. Самостоятелност и разширяване на „Средна гора“ В периода 1971 – 1975 г. строителството в Бъл- гария се развива бурно и мощностите за произ- водство на дограма не достигат. Това води до ново правителствено решение и до реформа в сектора. Големите производители на врати и прозорци са обединени в една система. С постановление на Министерския съвет № 348 от 04.06.1973 г. се съз- дава държавно стопанско предприятие „Маршал Толбухин“ – София, подчинено на Министерството на строителството и архитектурата. По-късно то се преименува в стопански комбинат „Дограма“. В не- говия състав влиза и завод „Средна гора“ – Стара Загора с филиал „Септември“ – Бургас. За директор на завода е назначен инж. Геор- ги Генчев, а за главен инженер – Миньо Вълков. Малко по-късно главен счетоводител става Иван Мишков. Този период от историята на предпри- ятието продължава около 6 години и се помни с повишени обеми на производството и с дейности, насочени към социалната сфера. Създава се меди- цински пункт и зъболекарски кабинет. Модерни- зира се санитарно-битовият блок, който обслужва 370 работници и разполага с къпални. Асфалтира- 14
 15. 15. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 15 By decision of the Council of Ministers No 465 of 25.12.1968, Sredna gora was transformed into a state industrial company and became part of the State Eco- nomic Association (SEA) Mebel – Sofia as from 1st of January 1969. It was subject to the Ministry of Forests and forests industry. However, the factory remained independent only two years. Merger with Mebel From January 1971, state factory Sredna gora was combined with state industrial company Mebel – Sta- ra Zagora, whose director back then was Mr. George Papazov and chief engineer was Mr. Georgi Georgiev. The merger became with an order № 590 from De- cember 16, 1970 of the Committee for Economic Co- ordination. Sredna gora was included in the combined entity as a branch headed by engineer Georgi Genchev and deputy head of the branch became Minio Valkov, who was previously chief of the joinery workshop. Over the next two and a half years the produc- tion of joinery has greatly increased. The volumes reached were 130 thousand square meters annually and they have led the plant in Stara Zagora to one of the first places in the country. The furniture workshop has specialized in pro- duction of embedded veneered cabinets for the con- struction and it stopped its production of sectional cupboards. For a short period, the manufacturing of wooden toys in Stara Zagora was also stopped. Technology and machinery have been moved in the toy factory in Bansko. Toys produced in Sredna gora were known and well accepted in countries of Western Europe (England, France, Belgium, Netherlands, FRG, Den- mark). The merged entity allocated funds to rebuild the industry and lots of famous wooden toys, painted in bright colors were again exported. In the beginning of 1971 was completed the con- struction of two story administrative building. The construction of the factory’s dining area with its own kitchen unit was also finished. Other constructions that have started at that time were a steam plant; heat supply of workshops and the construction of six camera dryers with great ac- climatization compartment for seasoning of already dried boards. The period of work in the structure of Mebel plant was useful for the development of Sredna gora. The factory had a relative autonomy, but at the same time its leaders gained valuable experience working in a large industrial structure. This proved to be very use- ful in the next 5-6 years when Sredna gora became a center of integrated plant with other companies. Autonomy and expansion of Sredna gora In the period 1971 – 1975, the construction in Bul- garia was booming and the capacities for production of joinery were not enough. This led to a new govern- ment decision, in order to reform the sector. Largest manufacturers of windows and doors are integrated into one system. By decree of the Council of Ministers № 348 of 04.06.1973 was established the government commercial enterprise “Marshall Tolbuhin” – Sofia, subordinated to the Ministry of Construction and Ar- chitecture. Later it was renamed to commercial fac-
 16. 16. 16 Предприятие „Средна гора“ през 1998 г. Sredna gora factory in 1998
 17. 17. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 17 ни са алеите и пътищата, дворът на предприятието е озеленен. През 1974 г. окончателно е завършено изграж- дането на паровата станция. Тя има два котела и общо производство от 6,5 тона пара на час, които се ползват за отопление и за технологични нужди. Всички цехове на предприятието са снабдени с пара и са отоплени. Пусната е в действие първата парна преса. Това е периодът и на териториалното разширя- ване на предприятието, като към площта му са до- бавени още 28 декара. Така площите достигат 71,5 декара и това позволява да се създаде удобно и модерно складово стопанство за иглолистните дъски. За тях са отделени 15 декара открити бето- нови площадки. Тогава в предприятието годишно постъпват около 12 – 15 хил. куб. метра дъски, като 3000 куб. метра от тях влизат в склад за естествено изсушаване. От януари 1976 г. филиал „Септември“ в Бур- гас е отделен от предприятието, но към „Средна гора“ са присъединени като филиали дотогаваш- ните промкомбинати „Георги Жечев“ – Харманли и „Каменец“ – Димитровград. Това разширяване допълнително повишава обемите на продукцията. През 1978 г. в обединеното предприятие рабо- тят 700 души. Произведена е продукция за над 7 млн. лева по тогавашните цени. Дограмата задо- волява нуждите на строителните предприятия в няколко окръга и е в обем от 224 хил. кв. метра. Продукцията от мебели за вграждане също нара- ства значително. Заводът в Стара Загора работи с 350 души и постига обем от 4,5 млн. лева. Произ- ведената дограмата е 175 хил. кв. метра и това ос- тава върхово постижение в историята на „Средна гора“. През същата година са произведени и 600 куб. метра универсални шпервани мебелни плочи с размери 200 на 125 на 2 см и голямо количество детски играчки, предназначени за износ. Като су- tory Dograma. It included Sredna gora – Stara Zagora factory with affiliate Septmevri – Burgas. As director of the factory was appointed Mr. eng. Georgi Genchev, chief engineer was Mr. Minio Valk- ov. A little later Mr. Ivan Mishkov became chief ac- countant. This period in the history of the company continued about 6 years and was remembered with increased volumes of production and activities aimed at the social sphere. It was created a medical cent- er and a dentist cabinet. The sanitary block, which served 370 workers was also modernized. In 1974 was completely finished the construction of the steam plant. It had two boilers and total pro- duction of 6.5 tons of steam per hour, which were used for heating and technological needs. All depart- ments of the company were equipped with steam and heated. First steam press was put in operation. This is the period of territorial expansion of the company, to its area were added another 28 acres, with total reach of 71.5 acres, which allowed to be created comfortable and modern warehouse for softwood. At that time in the factory were annu- ally received about 12 to 15 thousand cubic meters of boards and 3,000 cubic meters of them entered warehouse for natural drying. From January 1976, September affiliate in Bour- gas is separated from the company, but to Sredna gora were joined factories George Zhechev – Har- manlii and Kamenetz – Dimitrovgrad as affiliates. This expansion has increased production volumes of the company. During 1978 in the merged enterprise worked 700 employees. The production output was over 7 million BGN (before the devaluation). The joinery met the needs of construction companies in several
 18. 18. 18 Маса и стол „Форсмо“, произвеждани в началото на 90-те години “Forsmo” table and chair, produced in the early 90’s Легло „Форсмо“ “Forsmo” bed Секретарско бюро „Гьотеборг“, произвеждано за „Щайнхоф” - Германия “Göteborg” secretary desk, produced for Steinhoff – Germany
 19. 19. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 19 ровина за играчките се използват иглолистни от- падъци от другите производства, но това не води до компромиси в качеството. Влакчетата от дърво с локомотив и вагони, които са с движещи се части и пълни с фигури (кубчета, паралелепипеди, по- лусфери), стават любими играчки на хиляди деца в България, а също и в други европейски държави. През силните за „Средна гора“ години в пред- приятието се утвърждава традицията за провеж- дане на колективни тържества. Празнуват се Де- нят на строителя, който тогава е професионален празник на работниците, заради спецификата на производството и принадлежността на предпри- ятието към Националния строителен комплекс. С тържества се отбелязва изграждането на по-зна- чимите социални обекти, какъвто е построеният през 1978 г. ведомствен жилищен блок. В него са настанени 67 семейства на работници и специали- сти от завода. Празнува се награждаването на дългогодишни работници с ордени, значки и предметни награди за постигнатите от тях трудови успехи. В градски празник се превръща 15-годишнината от създава- нето на предприятието. Провеждат се фестивали на художествената самодейност и заводски спорт- ни състезания. През този период към училището по сградо- строителство в Стара Загора се откриват паралел- ки по дървообработване и целта е те да подготвят кадри за нуждите на „Средна гора“. Също през 1978 г. са създадени помощно сви- нестопанство и зеленчукова градина, които осигу- ряват продукти и подпомагат храненето на работ- ниците в столовата на предприятието. „Средна гора“ получава златен медал от Между- народен панаир Пловдив през 1977 г. за фурниро- ваните таблени врати. Партиди от тази продукция са изнасяни в Иран. Моделът е конструиран и вне- дрен от майстора дърводелец Вълчан Трифонов. counties and was in volume of 224 thousand square meters. Furniture production for embedding was also increased significantly. The plant in Stara Zagora worked with 350 people and achieved volume of 4.5 million BGN. The produced joinery is 175 thousand square meters, and it remained the supreme achieve- ment in the history of Sredna gora. In the same year were produced 600 cubic meters of furniture ply- wood universal plates with dimensions 200 to 125 to 2 cm and a large amount of toys for export. Wooden trains with a locomotive and wagons became favorite toys to thousands of children in Bulgaria, but also in other European countries. During the strong for Sredna gora years in the company was established tradition of collective cel- ebrations. They celebrated the Day of the builder, which was a professional holiday of workers. With celebrations was solemnized the construction of ma- jor social sites such as the residential block, built in 1978. It housed 67 families of workers and specialists from the factory. The awarding of long-term workers with medals, badges and prizes for their work is celebrated. The 15th anniversary of the company was turned into ur- ban festival. To the secondary school for construction in Stara Zagora were opened classes in woodworking, as the aim was to prepare students for the needs of Sredna gora. Sredna gora received a gold medal from the In- ternational Fair Plovdiv in 1977 for its veneered plate doors. Batches from these products were exported to Iran. The model was designed and implemented by the carpenter, Mr. Valchan Trifonov.
 20. 20. Второ обединение с „Мебел“ Неочаквано за екипа на „Средна гора“ от 1 април 1979 г. предприятието е извадено от съста- ва на стопански комбинат „Дограма“ и е присъе- динено за втори път към завод „Мебел“, заедно с филиала си в Димитровград, но без филиала в Харманли (заповед № 91 от 13.03.1979 г. на Ми- нистерството на горите и горската промишленост). Две години преди това, през 1977 г., в състава на завод „Мебел“ са включени цеховете на пред- приятие „Труд“, намиращи се в близост с други- те цехове на мебелното предприятие, и фабрика „Комсомолец“ в село Дъбово. Така през 1979 г. комбинат „Мебел“ обединява четири предприя- тия. Тази структура се запазва около 10 години до 1989 г., когато стопанските обединения на Бълга- рия се реорганизират във фирми (по Указ 56) на териториален принцип. Тогава в Стара Загора е създадена фирма с името „Траяна“, в състава на която „Средна гора“ влиза като самостоятелен за- вод. Десетгодишният период се характеризира с големи промени за „Средна гора“ и развитието на предприятието е подчинено на интересите на комбината. Веднага след обединяването с „Мебел“ се спира производството на вградени шкафове и мебелният цех започва да изработва мебели от иглолистна дървесина, предназначени за износ. Първата пратка заминава зад граница в средата на юни 1979 г. и съдържа 135 комплекта градински мебели от модел „Силян“ (сгъваема маса, пейка и два стола). Износът на тази продукция продъл- жава. На 22.09.1979 г. в Стара Загора идва на посеще- ние Ингвар Кампрад, основател и собственик на световноизвестната фирма за търговия с мебели и домашно обзавеждане ИКЕА от Швеция. Целта му е лично да се запознае с производствените въз- можности на „Средна гора“ и това е част от пла- новете му да работи с предприятия от България, които да изпълняват поръчки за доставка на мебе- ли. С това посещение се слага началото на дълго- годишната работа за световната търговска верига. Започна нов период в развитието на „Средна гора“ и предприятието се специализира в производство- то на мебели от иглолистна дървесина. Посещението на Ингвар Кампрад, последвано от първата доставка, е един от преломните момен- ти в историята на завода. До днес партньорството между двете фирми не е спряло и благодарение на него маси и столове, произведени в „Средна гора“, се продават в стотиците магазини на ИКЕА в цял свят. През март 1980 г. за директор на завод „Сред- на гора“ е назначен инж. Васил Костадинов Васи- лев. Дотогавашният директор Георги Генчев става заместник-директор по техническите въпроси на комбинат „Мебел“. Голямото строителство в „Средна гора“ От 1980 до 1983 г. се прави разширение и ре- конструкция на мощностите на завод „Средна гора“, като целта е да се увеличи и модернизира мебелното производство. Изграден е най-модерният за това време в Бъл- гария цех за производство на иглолистни мебели, който влиза в експлоатация през януари 1983 г. Строителните дейности са финансирани с 1,8 млн. лева. Извън тази сума е внедрено технологично оборудване, закупено от български и чуждестран- ни производители. Едновременно с това се разширява парокотел- ната централа, като се монтира трети парен котел. Разширява се компресорното отделение и са из- 20
 21. 21. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 21 Second merger with Mebel Unexpectedly for Sredna gora team, from 1 April 1979 the factory was removed from the composition of commercial plant Dograma and was joined for the second time to Mebel factory, together with its sub- sidiary in Dimitrovgrad, but without the branch in Harmanlii (order № 91/13.03.1979 of the Ministry of forests and Forest Industry). Two years earlier, in 1977, the composition of the Mebel plant were included Trud workshops, located in the vicinity of other shops part of the furniture en- terprise, and Komsomolets factory in Dubovo village. So, in 1979 Mebel factory combined four companies. This structure was retained about 10 years until 1989, when economic groupings in Bulgaria were reorgan- ized into companies under Decree 56, on a territorial basis. Then in Stara Zagora was established company named Trayana in which composition Sredna gora was a separate company. The ten-year period was characterized by major changes for Sredna gora and the development of the factory was subordinated to the interests of the plant. Immediately after the merger with Mebel was stopped the production of cupboards and the furni- ture factory began to produce softwood furniture for export. The first shipment went overseas in mid-June 1979 and contains 135 sets of garden furniture model “Silyan” (folding table, bench and two chairs). The ex- port of this production continues. On September 22, 1979, in Stara Zagora came In- gvar Kamprad, founder and owner of the world fa- mous company for trade with furniture and home furnishings IKEA from Sweden. Its purpose was to get personally acquainted with the production capacity of Sredna gora and that was part of his plans to work with companies from Bulgaria, which to fulfill orders for delivery of furniture. This visit marked the begin- ning of partnership with the global chain. A new peri- od in the development of Sredna gora has begun and the factory has specialized in manufacture of softwood furniture. The visit of Ingvar Kamprad, followed by the first delivery was a turning point in the history of the plant. Until today, the partner- ship between the two companies has not stopped and thanks to it tables and chairs made ​​in Sredna gora are sold in hundreds of IKEA stores worldwide. In March 1980, as company director of Sredna gora was appointed Mr. Vassil Vassi- lev Kostadinov. Първото изделие от иглолистна дървесина, доставено за ИКЕА – градински комплект „Силян“ The first product of coniferous wood delivered for IKEA – garden set „Silyan“
 22. 22. 22 Детско влакче „Ракета“ “Raketa” children chair Детско камионче „Тексим – 90“, произвеждано до 1992 г. “Texim – 90” children truck, produced up to 1992 Част от самодейната трупа на фолклорния ансамбъл на завода Part of amateur troupe on the factory’s folk ensemble
 23. 23. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 23 градени нови 500 метра линии за сгъстен въздух. Изграждат се паропроводи и други инсталации. Подобрява се транспортната система, елек- трозахранването, създадена е нова система за из- смукване на отпадъците от производството... Заедно с построяването на цеха е изградена и двуетажна битова сграда с тоалетни, съблекални, умивални и бани. Старият мебелен цех е преобо- рудван в цех за производство на дребни дървени изделия, главно от отпадъци и маломерни мате- риали. Подобренията и новата техника водят до из- ползването на нова технология и повишават про- изводителността. Сред големите новости е внед- ряването на линията за лакиране, доставена от Германия. Тя позволява грундиране и лакиране на мебелните детайли. Линията работи с две кабини с общо 14 шприц-пистолета, които ползват въздух под налягане. Има достатъчно голям капацитет, позволява лакиране на плоски детайли и на таки- ва със сложна форма, но има и сериозен недоста- тък – голям разход на лак. Модерната технология на цеха осигурява нор- мални условия за труд и спазване на въведени- те задължителни норми за запрашеност, вредни емисии, шум и осветление. Цехът за мебели осигурява 220 работни места при двусменен режим на работа и това увеличава с 2,5 пъти производствените обеми. През 1983 г. реконструкцията на предприяти- ето продължава, изградени са още 4 зидани су- шилни камери от типа ВИАМ-40, помпена станция с водоем и външна система за пожарогасене с по- жароизвестителна инсталация за новия цех. Общо за модернизиране на завода през този период са инвестирани около 3 млн. лева, което е значителна сума за онези години. През 1984 г. на територията на завода се про- извеждат и форми от пенополистерол, които са The big construction in Sredna gora From 1980 to 1983 was made expansion and re- construction of the output of Sredna gora factory, as the goal was to increase and modernize the furniture industry. The most advanced around that time in Bulgaria workshop for pine furniture was built. It came into operation in January 1983. The construction activi- ties were funded with 1.8 million BGN. Out of this sum was implemented technological equipment pur- chased from foreign and Bulgarian producers. Simultaneously was expanded the steam boiler plant by installing third boiler. The compressor com- partment was extended and 500 meters new lines for compressed air were built. The transport system, the power generation are improved, and new system for the suction of waste from the production was created. Along with the construction of the facility was built two-floor residential building with toilets, changing rooms, washrooms and bathrooms. The old furniture workshop was converted into a workshop for production of small wood products, mainly small- scale waste materials. The improvements and new technology have led to increase of productivity. Among the big innovations was the implementation of line for varnishing deliv- ered from Germany. It allowed priming and varnish- ing of furniture parts. The line works with two cabins with a total of 14 spray-guns using compressed air, but there was a serious drawback – high varnish drain.
 24. 24. 24 Изпълнителният директор на „Средна гора“ инж. Александър Палешутски (вляво) при получаването на Орден на труда – Златен през 1988 г., при честването на 25-ата годишнина от основаването на предприятието The Executive Director of Sredna gora Eng. Alexander Paleshutski (left) upon receipt of Golden Order of Labor in 1988, given at the commemoration of the 25th anniversary of the company
 25. 25. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 25 за нуждите на тапицерския цех на завод „Мебел“. Тази дейност е спряна през 1991 г. От 1 април 1985 г. за директор на „Средна гора“ е назначен инж. Александър Любенов Па- лешутски, който ръководи предприятието и до на- стоящия момент. Роден е през 1943 г. Завършил е Лесотехнически университет – София (тогава ВЛТИ – София) със специалност „Механична технология на дървесината“. В началото на 1988 г. тържествено е отбеляза- на 25-ата годишнина от създаването на „Средна гора“. По този повод колективът на предприятието получава държавната награда Орден Червено зна- ме на труда, която се дава за постигнати трудови успехи. Кратка равносметка на историята на предпри- ятието до началото на 1991 г. показва, че произ- водството на дограма за изминалите 28 години е надхвърлило 2,5 млн. кв. метра, което е равно на нуждите на България от врати и прозорци за две години през периода на най-интензивното строи- телство в страната. В годините на прехода Годините на прехода след разпадането на то- талитарния режим в България са кризисни за мно- го български предприятия, подчинени дотогава единствено на модела на социалистическата пла- нова икономика. След 1990 г. предприятие „Сред- на гора“ успява да запази обема на производство- то си и не уволнява работници. Продължава раз- витието на производствената база, повишават се обемите и качеството на продукцията. Предприятието успешно преминава през пър- вата от двете големи девалвации на лева в нова- та история на България. На 1 февруари 1991 г. с решение на правителството се извършва либера- лизация на цените на всички стоки и суровини. The modern technology of the workshop has en- sured normal working conditions and compliance with implemented mandatory standards for dust, emissions, noise and lighting. Furniture workshop has provided 220 workplaces in two shifts, increasing by 2.5 times production vol- umes. In 1983 the reconstruction of the factory contin- ued, 4 more brick drying cameras type VIAM-40 were built, as well as pump station with pool and outdoor fire-extinguishing system with fire alarms for the new plant. For modernization of the plant during this period were invested about 3 million BGN, which was a sig- nificant amount for those years. In 1984 within the factory were produced forms of penopolisterol for the needs of the upholstery de- partment of Mebel factory. This activity was stopped in 1991. From 1 April 1985 as managing director of Sredna gora was appointed Mr. Alexander Lyubenov Pale- shutski, who is in charge of the company up to the present. He is born in 1943 and has graduated the University of Forestry – Sofia (then Higher Institute of Forestry – Sofia) with a degree in “Mechanical Wood Technology.” In the beginning of 1988 was officially marked the 25th anniversary of Sredna gora. On this occa- sion the company staff has received the state award Order Red Flag of Labour, which is given for achieved employment success. Brief record of its history up to the beginning of 1991 indicates that the production of joinery for the past 28 years has exceeded 2.5 million square me-
 26. 26. Тази „шокова“ терапия на икономиката изисква да се прилагат и по-гъвкави управленски решения в предприятията, за да могат те да оцелеят в недоб- рата икономическа среда. „Средна гора“ посреща периода на инфлация с технологична готовност да намали чувствително енергийните си разходи. От началото на годината един от двата парни котли (модел ПКМ 4), работещ дотогава с мазут, е преустроен да изгаря и дървес- ни отпадъци (талаш и стърготини). По-едри отпа- дъчни парчета също се изгарят след надробяване чрез внедрената дробилна машина „Кльокнер“. Този процес позволява да се намали значително потреблението на мазут, който значително пос- къпва при обезценяването на лева. Използването на петролното гориво в предприятието е преуста- новено през 1993 г. с преминаването и на втория парен котел към процес на изгаряне на дървесни отпадъци. Като отпадъчен продукт биогоривото е много по-евтино за предприятието и в същото вре- ме щади околната среда заради намалените еми- сии от вредни газове. Налагат се и промени в производството, под- чинени на пазарните реалности. Производството на детски дървени играчки – най-старото в Бъл- гария – е закрито поради липса на пазари в края на 1992 г., след като съществува 35 години. До ня- каква степен то е заместено две години по-късно с изработката на детски мебели и на други дребни детайли. Основната производствена мощност на завода става цехът за мебели. Изделия, произведени в „Средна гора“, продължават да се изнасят в десет- ки страни на света. Технологично обновление и специализация за производство в големи серии Важна дата за бъдещото развитие на утвър- деното вече в бранша дружество „Средна гора“ е 22 март 1992 г. На посещение в Стара Загора за пореден път пристига собственикът на ИКЕА Инг- вар Кампрад, придружен от хора от неговия екип. Намеренията на чуждестранния инвеститор са да договори нови поръчки с българските мебелни предприятия и да открие магазин в София. Бизнес инициативата с мебелния магазин тогава пропада, ИКЕА открива свой търговски обект в София бли- зо 20 години по-късно, през септември 2011 г. За сметка на това всички набелязани бизнес намере- ния, свързани със „Средна гора“, се осъществяват в срок. На срещата с ръководството на „Средна гора“ се взема решение за сключване на лизин- гов договор с финансиране от 8,5 млн. шведски крони. Сумата е инвестирана в преоборудване на старозагорското дружество. Това е най-голямата инвестиция на шведския гигант в България по това време. Договорът със „Средна гора“ е подписан на 19 юли 1992 г. ИКЕА инвестира и възлага поръчки и на още няколко български предприятия от дър- вопреработвателната промишленост, но времето доказва, че сделката със старозагорската фирма е най-успешната. Това позволява на предприятието да има гарантирани значими поръчки, а на търгов- ската компания да получава все по-големи парти- ди от нужните ѝ изделия. С част от полученото финансиране са закупени две сушилни камери „Ваничек“, които позволяват да бъдат увеличени производствените обеми на „Средна гора“ и с това предприятието се превръ- 26
 27. 27. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 27 ters. This is equal to the needs of Bulgaria of windows and doors for two years during the period of most intensive construction in the country. In the years of transition The transition years after the fall of the totalitar- ian regime in Bulgaria are critical for many Bulgar- ian companies dependent of model of the socialistic planned economy. After 1990, Sredna gora enter- prise managed to maintain their production volume and did not fire workers. It has continued develop- ment of the production base, increase of volume and quality of production. The company successfully passed the first of the two major BGN devaluations in the recent history of Bulgaria. On February 1, 1991 with decision of the government was carried liberalization of prices of all goods and raw materials. This “shock therapy” of the economy required to implement more flexible man- agement solutions in enterprises, so that they can survive in poor economic environment. Sredna gora faced the period of inflation with readiness to significantly reduce its energy costs. Since the beginning of the year, one of the two boilers (model 4 PKM) running until then with black oil, was converted to burn wood and waste (chips and saw- dust). Larger pieces of waste were also incinerated after crushing by “Klöchner” wood chipper machine. This process allowed decrease of black oil consump- tion. The use of black oil in the factory was discontin- ued in 1993, when the second boiler was adapted to burn wood waste. Subject to market realities were require changes in production. The manufacturing of children’s wood- en toys, the oldest in Bulgaria, was closed due to lack of markets at the end of 1992, after 35 years of existence. To some extent it was replaced two years later with the manufacture of children’s furniture and other small details. Main production capacity of the factory was the furniture workshop. Products manufactured in the Sredna gora continued to be exported abroad. Technological renovation and specialization in mass production of chairs An important date for the further development of Sredna gora is March 22, 1992. To visit Stara Zag- ora arrived again the owner of IKEA Ingvar Kamprad, accompanied by people from his team. The inten- tions of the foreign investors were to negotiate new contracts with Bulgarian furniture companies and to open a shop in Sofia. The business initiative with furniture store collapses back then. IKEA opened a shop in Sofia, nearly 20 years later, in September 2011. However, all identified business plans related to the Sredna gora were accomplished on time. At the meeting with managers of Sredna gora was de- cided to contract a finance lease valued 8.5 million SEK. The amount is invested in refurbishing the com- pany. This was the largest investment made by the Swedish giant in Bulgaria at that time. The agreement with Sredna gora was signed on July 19, 1992. IKEA invested and awarded contracts to several Bulgarian companies from the timber industry, but time proved
 28. 28. 28 Сушилните камери на предприятието днес са с капацитет от 840 куб. метра Drying chambers of the company today have capacity of 840 cubic meters Конвейерната линия за повърхностна обработка на столове в края на 90-те години Conveyor line for surface treatment of chairs at the end of the 90s Изграждане на първите сушилни камери „Ваничек” през 1992 г. Construction of the first drying chambers “Vanicek” in 1992 Зареждане на сушилна камера Charging of a drying chamber
 29. 29. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 29 ща във важен доставчик на мебели за ИКЕА. В съ- щото време много предприятия от бившия социа- листически блок, изпълняващи дотогава поръчки за ИКЕА, изпадат в трайна криза и шведският кон- церн спира да работи с тях. В рамките на сключения договор с ИКЕА през 1993 г., в „Средна гора“ са внедрени още: линия за слепване на плочи; четиристранни рендосващи машини Vakko; двустранни профилиращи и шлай- фащи машини; осцилиращи пробивни машини; двустранни машини за овален чеп, широко лентов шлайф за калиброване и друга специализирана техника. С новото си оборудване мебелното пред- приятие в Стара Загора успява да отговори на голя- мото търсене на своя световноизвестен партньор. През 1993 г. в завода е доставена автомати- зирана линия за производство на ламелни пло- тове за мебели. Тогава линията е единствена от този род в България. Капацитетът е 7000 кв. метра плоскости на месец. Продължават инвестициите в технологично оборудване и машини. Доставените през 1994 г. от Германия заточващи машини „Карстенс“ подо- бряват възможностите на режещите инструменти, които се използват в предприятието. Закупени са две модерни сушилни камери с капацитет от общо 160 куб. метра иглолистни дъс- ки при едно зареждане. По модела на австрийски- те камери, които са с напълно автоматизиран про- цес, специалистите на „Средна гора“ изработват и монтират и трета камера със същите параметри. Трите сушилни позволяват през 1996 г. да се дос- тигне обем на използвания материал от близо 10 хил. куб. метра иглолистни дъски. Подменена е техниката в лакозаливното отде- ление на мебелния цех. Технологичните загуби на лак са намалени чрез въвеждане на технология за повърхностна обработка на закачени на транспор- тьори детайли на столове, с възможности за бай- that deal with the company from Stara Zagora was the most successful, allowing the factory to receive larger batches of the required products. With some of the funding received were bought two drying cameras “Vanichek”, which allowed in- creasing the production volumes of Sredna gora. That turned the company into an important supplier of furniture for IKEA. At the same time, many compa- nies from the former Soviet bloc, running until then orders for IKEA fell into permanent crisis and the Swedish company stopped to work with them. Within the signed contract with IKEA in 1993, in Sredna gora were also implemented: Line bonding plates; four-sided planing machines “Vakko”; bilater- al shaping and grinding machines, oscillating drilling machines; bilateral machines for oval knot, broad- band grinding machine for sizing and other special- ized equipment. With the new equipment, the fur- niture factory in Stara Zagora succeeded to meet the high demand for its world-class partner. In 1993 in the factory was delivered automated pro- duction line for laminate countertops for furniture. At that time the line is the only one of its kind in Bulgaria. Its capacity is 7,000 square meters planes per month. Investments in equipment and machinery contin- ued. Grinding machines “Carstens” delivered in 1994 from Germany have improved the capabilities of cut- ting tools, which were used in the factory. Two modern drying cameras with a capacity of 160 cubic meters of pine boards on a single charge were purchased. On the model of Austrian cameras that are with fully automated process, specialists from Sredna gora manufactured and installed a third camera with the same parameters. The three dryers allowed in 1996 to be reached a volume of used ma-
 30. 30. цване и лакиране. Конвейерната линия се състои от неподвижни сушилни тунели, 6 шприц-кабини и подвижна транспортна верига. Системата вече позволява по-оптимално използване на лака и разходът му е намален три пъти. Изградена е и линия за повърхностна обработ- ка на плочи, включваща валова байцваща маши- на, лакозаливна машина със завеса и с използване на сушилните тунели от старата лакова линия. Инвестира се в нова технология за пречистване на въздуха. Много от технологичните подобрения след 1993 г. са изпълнени от екипа на предприяти- ето и в следствие на подобренията производство- то на иглолистни мебели нараства значително и достига 130 хил. броя столове и 42 хил. броя маси годишно, като заедно с това е подобрено и качест- вото на мебелите. Те се превръщат и в основното производство на фирмата. През 1994 г. предприятието започва и изработ- ване на детски столчета и масички от серията „Апа“, които отговарят на всички европейски изисквания. В същото време производството на дограма нама- лява значително. Двукатни прозорци, шпервани и таблени врати се изработват само по конкретни по- ръчки в обикновено и в луксозно изпълнение, като в последствие и тази дейност е спряна. Приватизация на „Средна гора“ Приватизацията през 1995 г. на „Средна гора“ е една от съществените структурни промени в ис- торията на предприятието и именно промяната на собствеността прави възможно устойчивото му развитие през годините. Раздържавяването се подготвя и извършва от създаденото дружеството „Средна гора инвест“ АД. Сделката за покупката на 80% от акциите на „Средна гора“ е осъществена на 28 декември 1995 г. За активите на предприятието държавата чрез дотогавашния принципал – Министерството на промишлеността, получава реално заплащане. На работниците са предложени преференциални условия за закупуване на акции и те придобиват 6,04% от дяловете на предприятието. До края на 1997 г. са придобити и останалите държавни ак- ции (13,96%) и дружеството вече е изцяло част- на собственост. През годините на работниците е предложено обратно изкупуване и те също прода- ват акциите си на мажоритарния акционер. Промяната на собствеността през 1995 г. съв- пада и с подписването на дългосрочно споразуме- ние с ИКЕА за производство и доставка на столове, изработени по дизайн и конструкция на групата, които се продават в търговската мрежа на светов- ната верига на 5 континента – Европа, Северна Америка, Азия, Африка и Австралия. В периода от 1995 до 2003 г. старозагорското дружество е член на групата Swedwood – между- народна промишлена група от предприятия, про- извеждащи и доставящи дървени мебели за ИКЕА. През тези години „Средна гора“ успява да натрупа голям опит, като си партнира с много други пред- приятия от групата, разположени в цяла Европа. Заводът в Стара Загора се специализира в про- изводството на столове и заедно с това повиша- ва производствените си обеми с 30%. Това става благодарение на продължаващите инвестиции за закупуване на специфично оборудване и за подо- бряване на технологиите. През 1996 и 1997 г. в „Средна гора“ поетапно се въвеждат филтриращи системи, с които се ре- шава проблемът с отоплението на производстве- ните помещения. Инвестициите, направени през 1999 г., позво- ляват на предприятието да достигне капацитет за производство на 500 хил. стола годишно, като продукцията изцяло е предназначена за ИКЕА. На практика това е удвояване на производствените 30
 31. 31. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 31 terial of 10 thousand cubic meters of pine planks. The equipment in lacquer section of the furniture department was replaced. Technological losses of varnish are reduced through the introduction of technology for surface treatment of hanging on conveyors details of chairs, capable of etching and polishing. Conveyor line con- sists of stationary drying tunnels, 6 spraying booths and mobile transport chain. The system already al- lows optimal use of paint and the cost is reduced three times. It was also constructed a line for surface treat- ment of plates, including shaft etching machine, dip varnishing machine with a curtain, capable to use drying tunnels from the old lacquer line. It was invested in new technology that purifies the air. Most of the technological improvements after 1993 were completed by enterprise’s employees and due to the improvements pine furniture production increased significantly, reaching 130 thousand chairs and 42 thousand tables per year. In 1994 the company has begun manufacture of children chairs and tables from the “Apa” series that meet all European requirements. At the same time, the woodwork production decreased significantly. Double-pane windows, plywood doors and trays were made only on specific orders; in consequence, this activity was stopped. Privatization of Sredna gora The privatization of Sredna gora in 1995 is one of the significant structural changes in its history and that change of ownership has made possible its sus- tainable development over the years. It is prepared and executed by Sredna gora In- vest AD. The deal for purchasing 80% of the shares of Sredna gora occurred on December 28, 1995. Work- ers were offered preferential terms for purchase of shares and they acquired 6.04% of company’s shares. By the end of 1997 are acquired the remaining state shares (13.96%) and after that the entity has become fully private company. Over the years, workers have sold their shares to the majority shareholder. The change of ownership in 1995 coincided with the signing of a long-term agreement with IKEA for manufacture and supply of chairs made under the design and construction of the group. The articles are available on IKEA’s commercial network in 5 conti- nents – Europe, North America, Asia, Africa and Aus- tralia. Between 1995 and 2003 Sredna gora is a mem- ber of the group Swedwood – an international indus- trial group of companies producing and supplying wooden furniture for IKEA. During these years, the company has managed to accumulate experience by partnering with many other group member entities located throughout Europe. The factory in Stara Zag- ora has specialized in production of chairs and along with that has increased production volumes by 30%, thanks to investments for purchase of specific equip- ment and technology.
 32. 32. 32 Първи цех, специализиран за производството на детайли Industrial unit One, specialized in manufacture of details Производствена линия за надлъжно рязане с оптимизация, включваща сканиращо устройство за дървесина Production line for longitudinal cutting with optimization, including scanning device for timber Преса за клинозъбно снаждане на крака на столове Press for finger-joint chairs legs
 33. 33. 50 години предприятие „Средна гора“ АД – Стара Загора 33 обеми спрямо годините преди това. Въведена е иновативна технология за лакиране с водоразтво- рими лакове, които заменят органичните. Това на- малява с 30% разходите за лакиране на изделията. Технологията се прилага за първи път в българско предприятие. Използваните нови продукти на во- дна основа не замърсяват околната среда и са без- вредни за крайния потребител. Това се допълва и от въвеждането на ново обо- рудване за шлайфане на детайлите. Извършва се цялостна реконструкция на участъка за повърх- ностна обработка на мебелите. Купуват се машини и съоръжения, които са специализирани за произ- водството на столове и много от тях са изработени по технологични задания на „Средна гора“. Подо- бряват се значително и условията на труд. Безо- пасността на персонала се гарантира от внедрена- та модерна пожароизвестителна система. Дървесните отпадъци от производството се ползват все по-ефективно като биогориво за про- изводство на топлинна енергия. Постигнато е на- маление на разходите за производство на техно- логична пара. Намалени са вредните емисии в атмосферата. Заедно с това е направено саниране на сградите с подмяна на отоплителната система и това води до допълнително намаляване на по- треблението на топлинна енергия. Едновременно с всичко това се извършва и пълна реконструкция на социално-битовите сгра- ди и помещения в работните цехове. Обновява се тапицерският цех, външните пространства и ин- фраструктурата на предприятието. В амбицията си да отстоява доказания си меж- дународен авторитет и да бъде конкурентоспо- собна на външния пазар, старозагорската мебелна фирма инвестира всяка година минимум по 1 млн. лева за повишаване на производствения капаци- тет, за намаляване на енергоемкостта и за подо- бряване условията на труд. The investments made in 1999 helped the com- pany to achieve annual production capacity of 500 thousand chairs, as this production is completely in store for IKEA. It was introduced innovative technol- ogy for varnishing with water soluble lacquers that replace the organic. This reduced by 30% the cost of coating the articles. The technology was applied for the first time in a Bulgarian company. The new water- based products are environmentally friendly and safe for any end user. This is complemented by the introduction of new equipment for grinding details. It was performed a thorough reconstruction of the section for surface treatment of furniture. There were bought machines and facilities which are specialized for manufacture of chairs and many of them were made under the technological assignment of Sredna gora. Are im- proving significantly and working conditions. Person- nel safety is ensured by a comprehensive modern fire alarm system. Production wood waste is used as bio fuel for heating. A reduction of costs for production of pro- cess steam is achieved, as well as decrease of harm- ful emissions to the atmosphere. Along with that was done renovation of buildings with replacement of the heating system that has led to a further reduction of thermal energy consumption. Sredna gora is investing at least 1 mln. BGN per year to increase its production capacity, to reduce energy intensity and to improve the labor condi- tions. In 2001 were introduced two lines for etching and varnishing which are unique as technology. Two years later has begun the modernization of areas for grinding, introducing orbital sanders, which greatly enhance the quality of the products.
 34. 34. 34 Стол Кaustby е сред основните изделия на предприятие Средна гора и се произвежда от 1997 г. Kaustby chair is among the main articles of Sredna gora enterprise and is being produced since 1997 Специализирана машина за сглобяване на стол Kaustby Specialized machine for assembly of Kaustby chair

×